Hegnsyn

Du kan anmode Hegnsynet om et hegnsyn, hvis du er uenig med din nabo – og I ikke selv kan nå til enighed – om:

 • Rejsning af nyt hegn
 • Ændring af hegn
 • Hegnets vedligeholdelse

Hegnsynet er et uvildigt tvistnævn, som fungerer uafhængigt af kommunen. Kommunen kan derfor ikke blande sig i hegnsynets sager og afgørelser. Hegnsynet er alene kompetente til at behandle sager inden for hegnsloven.

Hegnsloven omhandler 3 typer hegn:

 • Fælles hegn – står direkte i skel
 • Eget hegn – placeret på egen grund i en afstand på op til 1,75 meter fra skel
 • Indre hegn – placeret på egen grund længere end 1,75 meter fra skel

Hegnsynet behandler også enkelte sager om grene og rødder, der beskadiger hegn eller er til fare for naboejendommen.

Hegnsynet har ikke kompetence til at behandle:

 • Tvister omkring skel
 • Sager om enkeltstående træer

Tvister om skel

Hvis naboer er uenige om, hvor skellet er, skal en landinspektør fastlægge ejendomsskellet. Dette sker ved en skelforretning. Den person, der bestiller landinspektøren, hæfter som udgangspunkt for betaling af regningen.

Enkeltstående træer

Hvis naboerne er uenige, er det en sag efter de normale naboretslige regler, som behandles ved domstolene.

Når hegnsynet modtager en ansøgning om et hegnsyn, bliver begge parter i sagen indkaldt til et forhandlingsmøde.

På forhandlingsmødet får begge parter mulighed for at komme med deres påstande og de faktiske forhold besigtiges fra begge ejendomme.

Hegnsynet vil, gennem dialog, forsøge at få naboerne til at indgå et forlig ved at finde en fælles løsning. Et forlig underskrives af begge parter.

Hvis parterne ikke kan indgå forlig, afsiger Hegnsynet en kendelse.

Jf. lovgivningen kan hver af sagens parter indbringe Hegnsynets kendelse for domstolene senest fire uger efter, at parterne har modtaget kendelsen.

Hegnssynets 3 medlemmer:

 • Formand og bygningssagkyndig: Jack Nør, Gl. Rådhusvej 66, st., th., 2750 Ballerup

   
 • Medlem: Anja Holtze, Ved Kæret 10A, 2740 Skovlunde

   
 • Medlem: Tommy Kronbøl, Skotteparken 71, 2750 Ballerup

Flere oplysninger fås hos sekretær for hegnsynet, Majbrit Marfelt.

Vederlaget for hegnsynsforretningen er 1.897 kr.

Ansøg om et hegnsyn ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor.

Ansøgning om hegnsyn

Ansøgningsskemaet om et hegnsyn skal sendes til: 

Hegnsynet

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

Det er klagers ansvar at belyse sagen. Ansøgningen om hegnsyn skal indeholde:

 • Hvem du er og hvor du bor (navn, adresse og matrikelnummer)
 • Hvem du klager over (navn, adresse og matrikelnummer)
 • Hvad du klager over (kort beskrivelse af problemet)
 • Hvad din påstand er (hvad ønsker du, at hegnssagen skal resultere i)
 • Gælder anden retsordning for din grund (fx lokalplaner, tinglyste deklarationer eller lignende)? 

Kontakt

Ballerup Kommune

Majbritt Marfelt
Sekretær for
Hegnsynet

44 77 63 70

E-mail