Huslejenævn - privat udlejning

Huslejenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner

Hvad er huslejenævnet?

Alle kommuner har et huslejenævn, som kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Det koster et gebyr at indbringe en sag for Huslejenævnet (308 kr. i 2018). Gebyret tilbagebetales ikke uanset udfaldet af en eventuel sag. Dog koster forhåndsgodkendelser af lejen efter lejelovens § 59a 514 kr.

Huslejenævnet for Ballerup of Furesø Kommuner behandler sager, hvor lejemålet er beliggende i en af de to kommuner.

Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), behandles sagen i beboerklagenævnet.
 

Sager behandles på opfordring af lejer eller udlejer

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig en sag op på egen hånd. Som udgangspunkt behandler nævnet kun sager, hvor der er en tvist mellem lejer og udlejer.

Huslejenævnet er ikke til for at partsrådgive lejer eller udlejer. Hvis lejer eller udlejer har et spørgsmål, der ikke drejer sig om en konkret sag, må de søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejer organisation.

 

Huslejenævnets kompetence

Huslejenævnet træffer alene afgørelse om de spørgsmål, der ifølge boligreguleringsloven og lejeloven hører under nævnets kompetence.

Såfremt nævnet modtager en sag, som ikke hører under nævnets kompetence, vil nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe sagen for boligretten. Boligretten kaldes for byretten, når den behandler sager om lejeforhold. Der er i disse tilfælde lægdommere med i domsforhandlingen.

 

Normtal/administrationshonorar

Huslejenævnet har på sit møde den 22. august 2018 fastsat administrationshonorar/normtal for 2019 til 3.075 kr. med virkning fra 1. januar 2019. Om der skal tillægges moms, afhænger af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Huslejenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer.

Formanden er jurist og beskikkes direkte af statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og de større grundejerforeninger i de kommuner, som indgår i det fælles nævn. De to medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

I sager om overtrædelse af husorden eksempelvis sager om støj, husdyrhold og chikane, tiltrædes nævnet af en social sagkyndig fra lejers kommune. Den socialt sagkyndige deltager for at sikre, at der tages de fornødne sociale hensyn. Den social sagkyndige har ikke stemmeret i nævnet.   

Nævnets medlemmer udpeges for en periode på op til fire år.

Nævnets medlemmer:

Formand: Sven Nørgaard
Suppleant for formand: Bolette Rørdam
Lejerrepræsentant: Peter Andersen
Suppleant for lejerrepræsentant: Dorthe Larsen
Udlejer repræsentant:    Magdalena Hartmann
Suppleant for udlejer repræsentant: Troels Flethøj Thygesen
Socialt sagkyndige for Furesø kommune: Louise Muff Christensen
Socialt sagkyndige Ballerup kommune:  Elsebeth Fjord

 

Huslejenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en andelslejlighed, eller et udlejet parcel- eller rækkehus. Det udlejede kan også være et værelse som enten er en del at udlejers egen bolig eller et såkaldt klubværelse, hvilket vil sige et separat enkeltværelse.

Fremleje af de nævnte boligtyper er også omfattet af nævnets kompetence.

De forskellige typer af sager:

 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
 • Urimelige vilkår for leje af værelser, herunder udlejers opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen indbragt af udlejer.
 • Forhåndsgodkendelse af husleje mod betaling af gebyr på 514 kr. pr. 1. januar 2018 jævnfør lejelovens § 59 a.  

Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

Huslejenævnet behandler ikke sager om leje af bolig hos almene boligselskaber. Disse sager behandles af Beboerklagenævnet.

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne
 • Partsrådgivning.

Hvis huslejenævnet vurderer, at der er behov for egentlig bevisførelse i forbindelse med en sag, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn mv. kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til boligretten.

Inddrivelse af betalingskrav

Nævnet kan ikke hjælpe parterne med at få inddrevet deres betalingskrav fra den anden part, selvom nævnet har truffet afgørelse om, at en af parterne er forpligtet til at tilbagebetale et beløb til den anden part. I disse tilfælde må den pågældende gå til en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejer organisation for at få hjælp.  

Boligretten og fogedretten

Hvis nævnet ikke har kompetence til eller har afvist en sag, kan parterne indbringe sagen for boligretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende, medmindre hvis sagen vedrører inddrivelse af et anerkendt betalingskrav, så skal sagen sendes til fogedretten i den retskreds hvor skyldneren bor.  

Mere om retskredse, boligretten og fogedretten mv. sewww.domstol.dk

Sagerne i huslejenævnet behandles skriftligt. Det betyder, at indbringelse af en sag skal ske skriftligt men en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Derudover skal der vedlægges eller vedhæftes kopi af lejekontrakt, opgørelser og andre bilag i sagen, som kan være af interesse for nævnet.

Eksempler på relevante bilag:

 • Lejekontrakt og tillæg til kontrakten
 • Indflytnings- og udflytningsrapport
 • Foreløbig- og endelig flytteopgørelse med kopi af faktura
 • Billeder fra lejemålet med beskrivelse fx hvilket rum, og hvad fotoet skal oplyse nævnet om
 • Forbrugsregnskaber, hvis der er en tvist om forbrug
 • Korrespondance mellem parterne, som relaterer sig til sagen.

Klagen/indbringelsesskrivelse samt bilag sendes til huslejenævnets sekretariat naevn@balk.dk eller pr. post:

Ballerup Kommune

Huslejenævnet, Politik og Ledelse

Hold-an Vej 5-7

2750 Ballerup

 

Hvis du oplyser din e-mail-adresse, vil vi i størst muligt omfang kontakte dig pr. e-mail. Hvis du er bekendt med modpartens e-mail-adresse, bedes du ligeledes oplyse denne.

Har du spørgsmål til hvordan du indbringer en sag, er du naturligvis velkommen til at kontakte sekretariatet.

Gebyr 308 kr.

Det koster 308 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

Gebyret indbetales på følgende konto: Reg.nr: 4316 - Konto nr.: 3000478

Husk tydelig angive navn og adresse på det lejemål, som sagen vedrører. Dokumentation for indbetalingen skal vedlægges klagen.

Gebyret refunderes ikke, selv om du får medhold i klagen. 

Sagsforløbet for en typisk huslejenævnssag

Sekretariatet for Huslejenævnet bekræfter modtagelsen af den indbragte sag. Når nævnet har registreret indbetaling af sags gebyr, starter den endelige behandling af sagen.

Den skriftlige klage med bilag sendes til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Når huslejenævnet har modtaget svar fra klageren, vil sagsbehandleren vurdere, om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen. Alle oplysninger, der er af betydning for nævnets afgørelse, bliver forelagt for sagens parter til udtalelse.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, vil udlejer og lejer – og deres eventuelle repræsentanter få besked herom med mindst en uges varsel.

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder som udgangspunkt møde en gang i måneden med undtagelse af juli måned.    

Hvis en af parterne er utilfredse med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden fire uger indbringes for boligretten. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til Boligretten i den retskreds, hvor lejemålet er beliggende.

Indbringelse kan ikke ske ved henvendelse til huslejenævnet. Parterne kan eventuelt søge hjælp hos en advokat, retshjælp eller en lejer/udlejer organisation.

Huslejenævnet skal ikke medindstævnes, da kun udlejeren og lejeren er parter i en eventuel retssag.  Nævnet anmoder dog om at blive underrettet om sagens indbringelse for boligretten.

Kontakt

Sekretariat for
Husleje- og
Beboerklagenævn
for Ballerup og
Furesø Kommuner

Send os en besked 

4477 1877

E-mail