Sådan søger du landzonetilladelse

Danmark er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

I landzoner må der som udgangspunkt ikke bygges andet end bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Læs her, hvordan du søger en landzonetilladelse:

Formålet med opdeling i by- og landzone er at:

 • Hindre spredte og uplanlagte bebyggelser og anlæg i det åbne land
 • Sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen

I en landzone kræver det som udgangspunkt landzonetilladelse at:

 • Foretage udstykning
 • Opføre nyt byggeri
 • Ændre i anvendelsen af bestående bebyggelse
 • Ændre i anvendelsen af ubebyggede arealer

Du skal søge en landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk.1, hvis du fx ønsker at:

 • Udstykke ejendommen
   
 • Genopføre eller opføre nye beboelsesbygninger
   
 • Udføre til- og ombygning af eksisterende helårsbolig, når det samlede bruttoetageareal overstiger 500 m²
   
 • Opføre bygninger til erhverv, som ikke er landbrugsmæssigt nødvendige
   
 • Opføre byggeri og anlæg til landbrugserhverv, som ligger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen
   
 • Udføre udvidelser på mere end 500 m² af lovligt etablerede virksomheder i overflødiggjorte driftsbygninger
   
 • Ændre anvendelse af bygninger, fx: 
  • Etablering af flere boliger i eksisterende stuehus
  • Etablering af erhvervsvirksomhed i en overflødiggjort landbrugsbygning
  • Etablering af hestepension
  • Indretning af ferielejligheder
 • Ændre anvendelse af landbrugsjord og andre ubebyggede arealer, fx: 
  • Etablering af ridebane
  • Etablering af motocrossbane

   Ved større sager, som medfører væsentlige ændringer for området, kan det blive nødvendigt at udarbejde en landzonelokalplan

 • Udføre terrænreguleringer på mere end 0,25 meter i forhold til det naturlige terræn og som tidsmæssigt strækker sig over en længere periode end 6 uger
   
 • Foretage etablering af støjvolde
   
 • Opsætte vindmøller

Planlovens § 36 og 37 indeholder en række undtagelser fra kravet om tilladelse til byggeri i landzoner. 

Det kræver ikke tilladelse at:

 • Opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger
   
 • Indrette visse typer af virksomheder i tomme landbrugsbygninger
   
 • Indrette en bolig i tomme landbrugsbygninger

Visse ændringer i landzone skal du anmelde efter Planlovens § 36, 37 og 38

Det drejer sig om:

Byggeri og anlæg, der er nødvendige for landbrugs- og landbrugstilknyttede erhverv, jf. Planlovens § 36, stk. 1, nr. 3.

Det er en forudsætning, at byggeriet bliver opført i tilknytning til eksisterende byggeri på ejendommen. 

Indretning i bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, som fx indretning af:

 • En bolig
 • En mindre håndværks- eller industrivirksomhed 
 • Mindre butikker

​​Det er en forudsætning, at virksomheden eller boligen:

 • Etableres i bestående bygninger
 • Ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang
 • Bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år, jf. Planlovens § 37

Ballerup Kommune kan stille vilkår i en landzonetilladelse om fx:

 • Placering
 • Udformning
 • Omfang
 • Materialevalg m.m.

Ballerup Kommune kan forlange tilladelsens vilkår tinglyst på ejendommen.

Du skal altid indsende ansøgning om landzonetilladelse eller anmeldelse i god tid.

Når Ballerup Kommune behandler sagen, udfører vi oftest en naboorientering, hvor de nærmeste naboer, lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. bliver hørt, før vi træffer en afgørelse i sagen.

Visse sager skal behandles politisk af Teknik- og Miljøudvalget, hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Når Ballerup Kommune meddeler en landzonetilladelse, annonceres det på kommunens hjemmeside under Høringer i Høringer & Afgørelser

Efter offentliggørelsen kan der klages over afgørelsen i 4 uger af klageberettigede parter.

Der kan tidligst meddeles en byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Det vil sige tidligst 4 uger efter offentliggørelsen af landzonetilladelsen på kommunens hjemmeside under Høringer 

Afgørelsen om landzonetilladelse kan ses i Afgørelser under Høringer & Afgørelser

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk