Vedvarende energi

Her kan du læse om løsninger inden for vedvarende energi. 

Selvbetjeningsløsningerne her på siden sender dig videre til www.borger.dk

En varmepumpe omsætter den solenergi, der er lagret i jordoverfladen eller luften til varme. Man kan bruge varmen til at opvarme fx boligen og det varme vand. Rent teknisk omsætter varmepumpen kølig varmeenergi fra omgivelserne til varme ved hjælp af elektricitet. Systemet fungerer på samme måde som køleanlægget i et køleskab bare omvendt. Varmepumpesystemer kan levere en varmeenergimængde, der er 2¼ til 5 gange større end den tilførte elektricitet.

Hvis du overvejer at anskaffe en varmepumpe, kan du få information og vejledning på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk. Du kan læse mere om miljøvenlig opvarmning på borger.dk.

Vind kan omdannes til energi ved hjælp af vindmøller, der omsætter vinden til elektricitet. Vindmøller kan placeres både på land og i havet.

Det er muligt at købe andele i større vindmøller eller selv opsætte en vindmølle. Ansøg kommunen inden opsætning.

Hvis vindmøllen har en god placering, kan den producere elektricitet til en pris, der er konkurrencedygtig med prisen på el fra kraftværker. Vindenergi indgår som en væsentlig del af elforsyningen i Danmark.

Du kan læse om vindmøller på den statslige portal Vindinfo.

Solenergi er en af de reneste og naturligste energiformer, der findes. Solenergi kan udnyttes på to måder:

  • med solfangere for at producere varme
  • med solceller for at producere elektricitet.

Solfangere på private boliger er den mest almindelige måde at anvende solenergi på. Her bliver solens stråling omdannet til varme, der bliver brugt til at varme brugsvand samt til rumvarme.

Solceller derimod omdanner lysets energi til elektricitet. Teknologien er dog endnu ret dyr, og elektricitet til almindelige boliger vha. solceller kan derfor ikke konkurrere med prisen på almindelig strømforsyning.

Biomasse er betegnelsen for ressourcer som halm, træ, træflis, træpiller og organisk affald fra husholdninger og industri. Energi fra biomasse produceres ved enten at brænde eller forgasse biomassen. Biomasse er den største bidragsyder til Danmarks vedvarende energiproduktion og udgør i dag cirka 70 procent af forbruget af vedvarende energi.

Anvendelsen af bølgeenergi til el-produktion er endnu i en udviklingsfase. Men principielt kan bølgekraftanlæg omdanne energien fra bølgerne til elektricitet. Der er i dag bygget enkelte bølgeenergianlæg verden over herunder i Danmark, men anlæggene er udelukkende pilotanlæg.

Geotermisk energi er energi fra jordens indre. Mere end 99 pct. af jordens volumen er over 1.000 grader varmt. Jo længere der bores ned i undergrunden, desto varmere bliver det.

I Danmark kan du udnytte den geotermiske varme ved at oppumpe varmt vand fra 0,5 – 3 kilometers dybde og overføre varmen til fjernvarmenettet. Her i landet stiger temperaturen med cirka 30 grader for hver kilometer, du borer ind mod jordens centrum. Muligheden for at udnytte den geotermiske energi afhænger dog af en række geologiske faktorer.

I forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg skal kommunens Natur og Miljø team give en tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19. Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget, når det er installeret.

Sagsbehandlingstiden for jordvarmetilladelsen må forventes at være højst 4 uger. Der gøres opmærksom på, at jordvarmetilladelsen ikke fritager ansøger fra at indhente andre relevante tilladelser fx byggetilladelse.

Hvis ejendommen udelukkende er opvarmet via el (herunder jordvarme) kan der søges om reduktion i elprisen hos elselskabet. Når kommunen har modtaget anmeldelsen om, at anlægget er installeret og færdigmeldt, fremsendes ændret BBR meddelelse til ejeren.

Hvis du mener, din ejendom lider værditab på grund af en eller flere vindmøller, kan du søge om erstatning. På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde information om værditabsordningen.