Beskyttet natur & fredning

En stor og vigtig del af de naturlige levesteder for vilde dyr og planter er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3 eller via internationale aftaler.

Hovedparten af vilde dyr og planters levesteder findes i de grønne kiler eller i det åbne land, som ligger mellem byområderne i Ballerup kommune. Det er områder som fx Måløv Naturpark, Harrestrup Ådal, Møllemosen og Egebjerg Naturpark.

Her kan du læse om, hvad du må og ikke må i naturen i Ballerup kommune:

Ballerup har mange skønne naturområder som fx Måløv Naturpark, Harrestrup Ådal, Møllemosen og Egebjerg Naturpark.

Hvad er beskyttet natur?​

  • Søer over 100m2 med tilstødende moser
  • De fleste vandløb med tilstødende moser
  • Arealer med moser, enge, heder, overdrev m.m. over 2.500 m2

Hvad er forbudt at gøre ved beskyttet natur?

Du må ikke ændre på tilstanden af de beskyttede naturtyper. Det betyder, at der er forbud mod at:

  • Grave i vandhuller og søer
  • Tilføre gødning
  • Jordbehandle overdrev og enge

Hvad er tilladt at gøre ved beskyttet natur?

Som grundejer må du gerne pleje naturtypen ved fx at fjerne opvækst af pilebuske på bredden.

Større plejeindgreb må kun foretages efter, at Ballerup Kommune har givet dispensation.

Her kan du se, om der er registreret et § 3 område (Naturbeskyttelsesloven) på din ejendom:

Du kan se, hvad der er fundet af natur på din ejendom på:

Du kan dog godt have et naturområde, som ikke er blevet registreret endnu. Uanset registreringen er et naturområde stadig beskyttet efter loven. Det er dit ansvar at være orienteret om arealets beskyttelsesstatus. 

Læs mere om § 3 i Naturbeskyttelsesloven

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl eller har brug for at søge om dispensation fra § 3, så kontakt Ballerup Kommune.

Råmosen er et stort fredet område, der ligger i den vestlige del af kommunen i Vestskovkilen, nord for landsbyen Ågerup og tæt på Egedal Kommune.

Mosen blev oprindeligt fredet i 1962, og med en ny fredning i 2005 blev der åbnet mulighed for at pleje området.

Det fredede område er ca. 29 ha mose, eng, græsarealer, rørskov og åbent vand.

Plejeplan

Naturbeskyttelsen i et fredet område er omfattet af planer for den naturpleje, der skal udføres i de fredede områder.

Plejeplan for Råmosen er udarbejdet i 2007, og i 2008 er der gennemført naturpleje af området.

Plejeplan for Råmosen (2007-2012)

Bilag til plejeplan for Råmosen (2007-2012)

Sømosen er et stort fredet område, der ligger i den østlige del af kommunen øst for erhvervsområdet Lautrup. En mindre del af mosen ligger i Herlev Kommune.

Mosen blev oprindeligt fredet i 1951, og med en ny fredning i 2003 blev der åbnet mulighed for at pleje området.

Fredningen omfatter et areal på ca. 23 hektar.

Plejeplan

Naturbeskyttelsen i et fredet område er omfattet af planer for den naturpleje, der skal udføres i de fredede områder.

Plejeplan for Sømosen er udarbejdet i 2018.

Plejeplan for Sømosen (2018 – 2027)

 

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail