Forpligtelser for grundejere

Læs om de forpligtigelser, du har som grundejer:

Hvis din grund grænser op til offentlige fortove og stier, har du pligt til at holde disse rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt.

Ingen ukrudtsmidler
På offentlige vej-, sti - og fortovsarealer må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug i stedet for lugejern, damp- eller gasbehandling.

Kommunens tilsyn
Vejloven giver kommunen ret til at bede grundejerne om at rense fortov og stier.

Hvis ikke en grundejer overholder sin forpligtelse, kan kommunen foretage rensning for grundejerens regning.

Ligger din grund langs med en privat fællesvej eller -sti, har du pligt til at renholde både fortovsareal og vejareal.

Det gælder uanset, om du som grundejer har adgang til den private fællesvej/-sti eller ej.

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække. 

Beskæring
Som grundejer med skel ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du beskære dine træer, buske og hække, så:

  • din beplantning holdes inde på din egen grund året rundt og ikke vokser ud over skel (jf. Hegnsloven § 11)
  • lys fra gadelamper uhindret når veje, fortove, pladser og stier
  • skilte er synlige for trafikanter
  • brandhaner, el- og antenneskabe m.m. let kan benyttes

Træer og buske må gerne rage ud over vejarealet, hvis grenene sidder så højt oppe, at alle kan passere frit under grenene:

  • over fortove: 2,75 meter
  • over kørebaner: 4,20 meter

Husk at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.

Se tegningHvor meget skal træ og hæk beskæres?

Beskæring på grundejerens regning
Kommunen kan kræve, at træer og anden beplantning skal beskæres, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen.

Hvis ikke grundejeren foretager beskæringen inden for en fastsat tidsfrist, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning (jf. vejloven § 103, stk. 2)

Hvis du planter nyt
Hvis du planter ny hæk, busk eller træ mod offentligt vejareal eller offentligt grønt areal, skal du:

  • plante minimum 30 cm fra skel

Det gør det nemmere:

  • for dig som grundejer at beskære/klippe din beplantning og hæk helt ind til skel
  • for kommunen at komme til brandhane, skilt, vejbelysning, antenneskab m.m., der er placeret i dit skel

I pjecen Når sneen kommer kan du læse om grundejeres forpligtelser med hensyn til snerydning og saltning på offentlige veje og private fællesveje.

Når sneen kommer

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til:

Vejdirektoratet
Postboks 9018
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Telefon: 72 44 33 33
Mail: vd@vd.dk

Klageadgangen omfatter kun retslige spørgsmål. Det vil sige, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager en afgørelse fra Ballerup Kommune.

Din klage skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

Ingen opsættende virkning
En klage har ikke automatisk opsættende virkning, dvs. at din hæk stadig skal beskæres, selvom du er uenig i afgørelsen og ønsker at klage over den. 

Du skal derfor rette dig efter afgørelsen, selvom du klager.

Vejdirektoratet kan dog bestemme, at en eventuel klage skal have opsættende virkning, indtil Vejdirektoratet har truffet afgørelse i klagesagen.

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Drift

Send en sikker besked

41 75 01 67

mt-driftteam@balk.dk