Gravetilladelse

Der skal søges om gravetilladelse, når der skal graves i offentlige og private fællesveje.

Ved nyanlæg, større renoverings- og anlægsarbejder og hvor vejarbejdet har større konsekvens for trafikafviklingen m.v., skal ansøgningen dog indsendes senest 4 uger, før arbejdet tænkes påbegyndt.

Ved akut skade på eksisterende ledninger må der gerne graves uden en forudgående tilladelse, men ledningsejer skal dog hurtigst muligt anmelde dette til vejmyndigheden.

Hvis vejarbejdet har større konsekvens for trafikken, skal dette aftales med vejmyndigheden.

Ved ansøgning om gravetilladelser - og efterfølgende færdigmelding uploades fuldstændig fotodokumentation af gravestrækning før - og efter gravearbejde i selvbetjeningsløsningen.

Når din ansøgning afsluttes med upload af fotodokumentation for udført arbejde, skrives navne på samgravningsparter under punkt 9 i selvbetjeningsforløbet.

I forbindelse med afholdelse af ferie, fridage og helligdage, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.

Søgeord: gravearbejde, grave i vej, grave i vejarealer, ledningsarbejde, nedlægning af rør, nedlægning af tomrør, kloak

Vigtig information

Der indkaldes til ledningsejermøde medio 2018, dato og mødested vil blive slået op på denne side. Mødet afholdes på Ballerup Rådhus, Ballerup Kommune.

Formålet er, at informere og drøfte kommende og igangværende gravearbejder- og anlægsprojekter for 2018/2019 og hvor gravearbejdet forventes at have en varighed på flere uger.

Alle oplæg på kommende graveaktiviteter og projekter sendes forinden ledningsejermøde til mødeansvarlig Kamma Louise Møgelvang Ruhrskov, tlf 4175 0149, kamr@balk.dk, Center for By, Erhverv og Miljø, Team Park og Vej.

Ved for få tilmeldinger forbeholder Ballerup Kommune sig ret til at udsætte mødet.

Se kort over alle nuværende og kommende gravearbejder

Præsentationsmateriale fra stormøde om anlæg og samgravning afholdt den 28.september 2017 kan hentes her

Samgravning er, når fx flere ledningsejere har interesser i samme arbejdsområde.

Din pligt som graveaktør
I henhold til Vejlovens kapitel 9, § 73-79 samt § 83 skal graveaktører koordinere samgravning.

Ifølge Lov om offentlige veje §74, stk. 3 kan en graveaktør blive pålagt at dække de dokumenterede tab eller meromkostninger, som vejmyndigheden eller andre graveaktører lider som følge af den manglende koordinering.

Få besked om samgravning i Ballerup Kommune
Ballerup Kommune kan hjælpe med koordineringen af gravearbejder.

Du kan abonnere på at modtage en mail hver gang, der er andre, der søger om gravetilladelse i Ballerup Kommune.

Tilmeld dig information om samgravning ved at skrive til: samgravning-join@balk.dk

I mailen fremgår:

  • Vejnavn (hvor der skal graves)
  • Kontaktinformation på graveaktør

Ballerup Kommune tager ikke ansvar for de informationer, som ansøgeren skriver og som du modtager i den automatiske mail.

Svar inden 8 dage
Hvis samgravning kan finde sted, skal der tages kontakt til den/de graveaktører i samme område, der fremgår af mailen, inden 8 dage.

Efter de 8 dage vil Ballerup Kommune fortsætte behandlingen af ansøgningen med henblik på at udstede en gravetilladelse.

Afmeld information om samgravning
Du kan altid afmelde dit abonnement om gravearbejder ved at skrive til: samgravning-leave@balk.dk

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk