Nabohjælpskilte

Nabohjælpskiltet er fremstillet af Trygfonden og Det kriminalpræventive Råd, og har til formål at forebygge indbrud. Skiltet måler 35 x 50 cm, og er ikke omfattet af færdselsloven. Skiltet er ikke vejafmærkning. Reglerne for opsætning af nabohjælpskilte afhænger af, hvor du ønsker at opsætte skiltet.

Opsætning på offentligt vejareal

De offentlige veje i Ballerup Kommune administreres af kommunens vejmyndighed. Der må ikke uden vejmyndighedens tilladelse opsættes private skilte, som eksempelvis nabohjælpskilte, på vejareal.
En evt. tilladelse vil blive meddelt i henhold til vejlovens § 80 stk. 1 og § 89.

På de offentlige veje må der som udgangspunkt kun opsættes autoriseret vejafmærkning. Da nabohjælpskiltet vurderes til at have en præventiv effekt mod kriminelle handlinger og ikke er færdselsregulerende, har Ballerup Kommune indgået aftale Københavns Vestegns Politi, om at nabohjælp skilte undtagelsesvis kan opsættes på egne standere i by- og boligområder med max 50 km/t.
Vejmyndigheden ser gerne, at skiltet placeres i umiddelbar nærhed af gadelys, da skiltet i sig selv ikke er reflekterende og kan være svært at se i mørke.

Ballerup Kommune betragter nabohjælpskiltene som angivelse af en zone, hvor beboerne arbejder med nabohjælp. Skiltene skal derfor placeres, så man passerer disse for at komme ind i nabohjælpszonen. Ballerup Kommune stiller desuden krav om, at skiltene opsættes efter reglerne for rigtige færdselstavler. Det betyder, at de skal stå i højre vejside set i kørselsretningen og i øvrigt på vilkår som beskrevet nedenfor.

  • Skiltet skal placeres i bagkant af fortov, som minimum 0,20 m bag fortovsflisen.
  • Skiltet skal placeres på selvstændig stander.
  • Skiltet skal placeres med 2,20 m til underkant af skilt.
  • Skiltet må på ingen måde være reflekterende.
  • Der skal søges gravetilladelse inden etablering. Følg linket. Gravetilladelsen skal vedlægges en tidsplan og en afmærkningsplan, der viser, hvordan arbejdsstedet afspærres, så det ikke er til fare eller unødig gene for vejens øvrige brugere.
  • Du skal være opmærksom på, at der kan være kabler, der kan blive beskadige ved en evt. etablering. Hvis du graver i vejarealet, skal du derfor søge om ledningsoplysninger inden arbejdet igangsættes. Økonomiske konsekvenser af en evt. beskadigelse af ledninger er Ballerup Kommune uvedkommende.
  • De økonomiske udgifter til opsætningen er Ballerup Kommune uvedkommende.
  • Efter opsætning skal du fremsende billeddokumentation af opsætningen.
  • Ballerup kan til enhver tid fjerne skiltene, hvis de er til gene for udførelse af anlægs- eller driftsmæssige opgaver.

 

Hvis du ønsker, at søge om tilladelse til opsætning af et nabohjælpskilt på offentlig vej, skal du sende en ansøgning til vejmyndigheden.

Ansøgning, samt kort med angivelse af placering af skiltet sendes til mail trafikoganlaeg@balk.dk

Hvis du får tilladelse fra vejmyndigheden, vil du efterfølgende skulle søge om en gravetilladelse. Har du ikke selv har de fornødne kurser til at måtte grave i offentligt vejareal, skal du have en entreprenør til at udføre gravearbejdet for dig.
Det vil være den valgte entreprenør, som også skal varetage ansøgningen om gravetilladelse og undersøge om der ligger forsyningsledninger mm. der hvor skiltet skal placeres.

Ballerup Kommune tillader ikke at nabohjælpskilte opsættes på autoriseret vejafmærkning, gadenavneskilte, signalanlæg, vejtræer eller gadelamper. Skiltene vil da blive fjernet af kommunens vejtilsyn. Politiet kan også forlange et skilt fjernet eller ændret, hvis det er til fare for færdslen.

Opsætning på privat fællesvej

Opsætning af nabohjælpskilte ved private fællesveje kan ske ud fra samme betingelser som ved offentlige veje, hvis vejens ejer er enig i opsætningen.
En evt. tilladelse vil blive meddelt i henhold til privatvejslovens § 66 stk. 1.

Opsætning på privat grund

Opsætning af nabohjælpskilte på privat grund kræver ikke vejmyndighedens tilladelse og som udgangspunkt kræver det heller ikke en byggetilladelse, med mindre skiltet opsættes på en stander, så skilt og stander får en samlet højde på over 1,8 meter. I den situation kræves der byggetilladelse og landzonetilladelse.
Der kan være lavet en lokalplan for det pågældende område, hvori der kan være stillet krav til opsætning af skilte. Du skal også være opmærksom på at skiltets placering på din ejendom kan være omfattet af reglerne om skiltning i det åbne land i forhold til bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven § 21. Du kan læse mere via linket ”Skilte i det åbne land”.

Det skal til en hver tid sikres, at skiltet placeres på en sådan måde, at det ikke forringer oversigtsforholdene for trafikanterne eller er til gene for trafikken.