Parkering

Du kan læse mere om status på bymidteudviklingen her: Ballerup bymidte

Leder du efter parkeringsnormer? Du kan se dem på denne side.

Hvem kan få parkeringstilladelse?

Hvis du

 • bor i Ballerup Bymidte
 • er erhvervsdrivende i Ballerup Bymidte

Så kan du søge om en parkeringstilladelse, der fritager dig for begrænsningen på 3-timers parkering i parkeringszonen.

Det koster ikke noget at søge om en parkeringstilladelse.

Ansøgning og afmelding

Tryk på linket for at ansøge om en parkeringstilladelse eller afmelde køretøjet:

Ansøgning om parkeringstilladelse

Ændring af køretøj

Har du købt ny bil, skal du afmelde den gamle bil og afvente en afgørelse. Derefter ansøger du om parkeringstilladelse til din nye bil.

Bemærk: Områder, hvor P-licenser er gældende, er ændret per 8. oktober 2020. Se kort nedenfor:

Nyt parkeringskort i Ballerup centrum

Tegnforklaring parkering i Ballerup

Vilkår for parkeringstilladelse i Bymidten

 1. Parkeringstilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering eller ret til reservering af bestemte båse.
 2. Hver husstand i en selvstændig lejlighed inden for områdeafgrænsningen der er vist på kortet, kan få en parkeringstilladelse til et køretøj. Ansøgeren skal have folkeregisteradresse i områdeafgrænsningen. Ved fraflytning frafalder gyldigheden af tilladelsen.
 3. En forretningsdrivende inden for områdeafgrænsningen kan til sig selv og sine ansatte få parkeringstilladelse til maksimalt otte køretøjer.
 4. Parkeringstilladelsen fritager ikke for overholdelse af parkeringsbekendtgørelsen om parkeringsbegrænsning af tunge køretøjer mv.
 5. Center for By, Erhverv og Miljø foretager løbende kontrol af alle parkeringstilladelser med henblik på at kontrollere gyldigheden. Overholder parkeringstilladelsen ikke vilkårene, vil parkeringstilladelsen blive inddraget og indehaver vil blive informeret.

Klager vedrørende parkeringstilladelser afgøres af politiet.Hvordan virker en parkeringstilladelse i Bymidten

Når du har modtaget en afgørelse med en parkeringstilladelse, er køretøjet registreret i vores system via nummerpladen.

Når parkeringsvagten kontrollere køretøjerne i områdeafgrænsningen, scannes nummerpladen. Når nummerpladen er registreret i systemet, udskrives der ikke en kontrolafgift.

 

Lokale parkeringsregler

I Ballerup Kommune er der indført en række lokale parkeringsregler som supplement til Færdselslovens bestemmelser. Reglerne er udarbejdet i samarbejde med Københavns Vestegns Politi:

Ballerup Kommunes parkeringsbekendtgørelse

På Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside kan du finde lignende bekendtgørelser for landets øvrige kommuner.

Parkeringsregler for hele landet

Inden for tættere bebygget område - dvs. inden for byzone skiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

 • Fortov
 • Cykelsti
 • Gangsti
 • Yderrabat
 • Midterrabat
 • Helleanlæg

  ... og lignende

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå ved: 

 • Lokal parkeringsbekendtgørelse
 • Optegnede parkeringsbåse
 • Særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Kommunen kan lempe krav

Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Parkeringsafgifter
 • Afgift for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr.
 • Afgift for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr.

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.) samt påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg må dog parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

De afmærkede lastbilsparkeringer findes følgende steder:

 • P-plads ved Hedegårdsskolen                                                                                   
 • Telegrafvej (nord-sydgående del)
 • Metalbuen (øst-vestgående del)
 • Sydbuen og Vestbuen ved Hold-An Vej

Hvad er en parkeringsfond?

En parkeringsfond er en ordning, der har til hensigt at støtte byfortætning i allerede tæt bebyggede centerområder.

Dette gøres ved, at en grundejer i et centerområde kan få byggetilladelse til byggeri til trods for manglende plads på egen matrikel til den fornødne parkering.

Grundejeren har så mulighed for at indbetale, hvad der svarer til omkostningerne for etablering af manglende parkeringspladser til en kommunal parkeringsfond.

De indbetalte midler omsætter kommunen til nye offentligt tilgængelige parkeringspladser i centerområdet.

Parkeringsfond i Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune blev der i april 2016 oprettet en parkeringsfond for Ballerup Bymidte.

Her kan du læse vedtægterne for parkeringsfondenNedenfor kan du se parkeringsfondens geografiske afgrænsning:

Parkeringsfond område

Kontakt

Ballerup kommune

Team Mobilitet

Send sikker besked

41 75 01 70

c-bem-mobilitet@balk.dk