Parkering

De laminerede P-mærkater er nu erstattet af digitale p-tilladelser.

Hvis du har et gældende p-mærkat fra 2017 behøver du ikke længere at ansøge om p-tilladelse hvert år.

Alle gældende p-tilladelser er nu udsendt med digital post.

Hvis du skifter nummerplade, kan du hurtigt ændre din p-tilladelse digitalt.

Parkeringsvagterne scanner fremover nummerpladerne. 

Hvem kan få parkeringstilladelse?

Hvis du

 • bor i Ballerup Bymidte
 • er erhvervsdrivende i Ballerup Bymidte

Så kan du søge om en parkeringstilladelse, der fritager dig for begrænsningen på 3-timers parkering i parkeringszonen.

P-tilladelser i bymidten

 

Vilkår for parkeringstilladelse i Bymidten

 1. Parkeringstilladelsen fritager alene for overholdelse af 3-timers parkeringsbegrænsningen på de særligt afmærkede zoneparkeringspladser (se kort). Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering eller ret til reservering af bestemte båse.
 2. Hver husstand i en selvstændig lejlighed inden for P-zonen, der er vist på kortet, kan få en parkeringstilladelse til et køretøj. Ansøgere skal have folkeregisteradresse i P-zonen.
 3. Forretningsdrivende og andre virksomheder inden for P-zonen, kan til sig selv og ansatte få parkeringstilladelse til maksimalt otte køretøjer.
 4. Parkeringstilladelsen gælder kun for det ansøgte registreringsnummer. Center for By, Erhverv og Miljø forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningerne.
 5. Ved misbrug af parkeringstilladelsen vil retten til denne straks blive inddraget, ligesom parkeringstilladelsen bortfalder.
 6. Parkeringstilladelsen fritager ikke for overholdelse af parkeringsbekendtgørelsen om parkeringsbegrænsning af tunge køretøjer mv.
 7. Parkeringstilladelsen er gældende indtil fraflytning eller til udskiftning af køretøj.
 8. Center for By, Erhverv og Miljø foretager automatisk kontrol af alle eksisterende parkeringstilladelser med henblik på at kontrollere gyldigheden. Overholder parkeringstilladelsen ikke vilkårene, vil indehaver af parkeringstilladelsen blive meddelt om at parkeringstilladelsen vil blive inddraget.
 9. Klager over retten til at få en parkeringstilladelse eller annullering af parkeringstilladelse afgøres af politiet.

Tryk på følgende link for at ansøge om en parkeringstilladelse, ændre bilens registreringsnummer eller afmelde bilen:

Ansøgning om parkeringstilladelse

 

Lokale parkeringsregler
I Ballerup Kommune er der indført en række lokale parkeringsregler som supplement til Færdselslovens bestemmelser. Reglerne er udarbejdet i samarbejde med Københavns Vestegns Politi:

Ballerup Kommunes parkeringsbekendtgørelse

På Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside kan du finde lignende bekendtgørelser for landets øvrige kommuner.

Parkeringsregler for hele landet
Inden for tættere bebygget område - dvs. inden for byzone skiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

 • fortov
 • cykelsti
 • gangsti
 • yderrabat
 • midterrabat
 • helleanlæg
 • og lign.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå ved: 

 • lokal parkeringsbekendtgørelse
 • optegnede parkeringsbåse
 • særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Kommunen kan lempe krav
Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Parkeringsafgifter
 • afgift for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr.
 • afgift for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr.

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Læs mere på borger.dk

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

De afmærkede lastbilsparkeringer findes følgende steder:

 • P-plads ved Hedegårdsskolen                                                                                   
 • P-plads ved Hold-an vej 156
 • Telegrafvej (nord-sydgående del)
 • Metalbuen (øst-vestgående del)

Kontakt

Ballerup kommune

Team Mobilitet

Send en sikker besked

41 75 01 70

c-bem-mobilitet@balk.dk