Parkering

Du kan søge om at få et parkeringsmærkat til din bil, hvis du:

 • bor i Ballerup Bymidte
 • er erhvervsdrivende i Ballerup Bymidte

Et parkeringsmærkat fritager dig for begrænsningen på 3-timers parkering i særligt afmærkede parkeringszoner.

I 2017 koster hvert parkeringsmærkat 367 kr. i ekspeditionsgebyr.

Ansøgningsskema

 • udfyld ansøgningsskema (side 1)
 • læs om regler (side 2)
 • se parkeringsområdets afgrænsning (side 3)

Ansøgningsskema til parkeringsmærkat (2017)

Lokale parkeringsregler
I Ballerup Kommune er der indført en række lokale parkeringsregler som supplement til Færdselslovens bestemmelser. Reglerne er udarbejdet i samarbejde med Københavns Vestegns Politi:

Ballerup Kommunes parkeringsbekendtgørelse

På Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside kan du finde lignende bekendtgørelser for landets øvrige kommuner.

Parkeringsregler for hele landet
Inden for tættere bebygget område - dvs. inden for byzone skiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

 • fortov
 • cykelsti
 • gangsti
 • yderrabat
 • midterrabat
 • helleanlæg
 • og lign.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå ved: 

 • lokal parkeringsbekendtgørelse
 • optegnede parkeringsbåse
 • særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Kommunen kan lempe krav
Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Parkeringsafgifter
 • afgift for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr.
 • afgift for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr.

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Læs mere på borger.dk

Kontakt

Ballerup kommune

Team Mobilitet

41 75 01 70

c-bem-mobilitet@balk.dk