Handicapparkering i Ballerup Kommune

Handicapparkering i det offentlige rum er placeret tæt på de primære rejsemål og funktioner, fx. ved offentlige service- og byfunktioner samt indkøbssteder.

Handicapparkeringspladserne kan benyttes af alle med et handicapparkeringskort.

Der kan være særlige regler og restriktioner på private parkeringsarealer.

Handicapparkeringsplads

En handicapparkeringsplads der må benyttes af forskellige køretøjer med et handicapparkeringskort.

Reserveret handicapparkeringsplads

En reserveret handicapparkeringsplads må kun benyttes af et det køretøj vis nummerplade er tilføjet pladsen. Og med et handicapparkeringskort placeret i forruden.

Hvad er et handicapparkeringskort?

Et handicapparkeringskort giver mulighed for at parkere på parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol til handicappede billister.

Handicapparkeringskortet skal placeret synligt i bilens forude ved parkering.

Kortet er personligt og er siden 2001 lavet i plast. Kortets bagside har brugerens foto og en underskrift.

handicapskilt-parkeringskort

Hvordan får jeg et handicapparkeringskort?

Ansøgning og udstedelse af handicapparkeringskort sker hos Danske Handicaporganisationer.

Tryk på linket for at læse mere:

https://www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort/

Hvordan kommer jeg i betragtning til en handicapparkeringsplads?

Man kan komme i betragtning til at få etableret en reserveret handicapparkeringsplads, hvis man er handicappet og har fået udstedt et handicapparkeringskort af Danske Handicaporganisationer - og samtidig mener at der er behov for en handicapplads i nærheden af bopælen eller arbejdspladsen.

Handicapparkeringspladser på offentlige veje

Ved ansøgning om en handicapplads reserveret til et bestemt køretøj, skal der være ”særligt tungtvejende hensyn”, der taler for reserveringen jfr. Færdselslovens § 92, stk. 3.

Center for By, Erhverv og Miljø foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om, der er ”særligt tungevejende hensyn” efter fremsendt dokumentation. Fx. kopi af nyeste lægeerklæring, der dokumenterer bevægelseshandicap og dermed behovet for en reserveret handicapplads, samt kopi af handicapparkeringskortet udstedt af Danske Handicaporganisationer.

Kommunen betaler for etablering af handicappladsen og sørger for at den bliver afmærket efter forskrifterne samt indhenter tilladelse ved politiet.

Handicapparkeringspladser på privat fællesvej

Ved ansøgning om en handicapplads reserveret til et bestemt køretøj, skal der være ”særligt tungtvejende hensyn”, der taler for reserveringen jfr. Færdselslovens § 92, stk. 3.

Center for By, Erhverv og Miljø foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om, der er ”særligt tungevejende hensyn” efter fremsendt dokumentation. Fx. kopi af nyeste lægeerklæring, der dokumenterer bevægelseshandicap og dermed behovet for en reserveret handicapplads, samt kopi af handicapparkeringskortet udstedt af Danske Handicaporganisationer.

På private fællesveje kan kommunen give en offentligretlig tilladelse. Det betyder, at kommunens tilladelse til, at der kan etableres en handicapparkeringsplads kun kan udnyttes, såfremt det er muligt i forhold til vejretsaftalen på den private fællesvej.

I forbindelse med ansøgningen vil kommunen høre vejejer og eventuelt øvrige berørte grundejere. Er der ingen indvendinger mod etablering af handicappladsen, forestår kommunen etableringen.

Kommunen betaler for etablering af handicappladsen og sørger for at den bliver afmærket efter forskrifterne samt indhenter tilladelse ved politiet.

Handicapparkeringspladser på privat grund

Det er alene ejeren af matriklen, der beslutter om der skal anlægges en reserveret handicapparkeringsplads.
Ejer skal selv indhente godkendelse hos politiet og selv sørge for at anlægge pladsen.
Kommunen må ikke finansiere noget på privat grund.

Ansøgning til politiet sendes til kbhv-vejteknik@politi.dk

Krav til handicapparkeringsplads (og særlige forhold vedrørende reserveret handicapparkeringsplads)

 • Parkeringsbåsen skal have en længde så relevante køretøjer kan holde inden for båsen, jf. bekendtgørelse for vejafmærkning.

 • Tilsvarende indrettes handicapparkeringspladser under hensyntagen til personer med bevægehandicaps – i forhold til deres behov samt hvorledes ind- og udstigning kan foregå hensigtsmæssigt. Der skelnes mellem almindelig bil og kassevogn ved dimensionering.

 • Minimumbredden er 3,5 m for af en handicapparkeringsplads til almindelig personbil og 4,5 m for kassebiler o. lign.

 • Den ekstra bredde på 1,0 m. i forhold til en almindelig parkeringsplads, gør det muligt at flytte over i kørestol eller bruge stokken ved siden af køretøjet.

 • Undtagelsesvist kan bredden reduceres til min. 2,5 m. såfremt båsen grænser op til et gang- og opholdsareal eller ganske svagt trafikerede kørearealer af minimum 1,0 m bredde, der er uden faste genstande, kantsten/opspring samt cykelsti. Det er således betinget af at ud- og indstigning kan foregå forsvarligt og sikkert.

 • For en reserveret handicapparkeringsplads kan kravet om 3,5 m.bredde fraviges efter en konkret vurdering af vejmyndigheden (og Politiet), såfremt den konkrete bruger ikke har behov for den ekstra bredde. Dog kan pladsen ikke senere overgå til ordinær handicapparkeringsplads.

 • Minimumslængden af en handicapparkeringsplads er 5,0 m. til alm. personbilsstørrelse. For kassevogn er minimumslængden 8,0 m (9,0 m. ISO standarder fremover).

 • Kantsten nedsænkes, med 1,5 m. bred rampe mellem parkeringsplads og evt. fortov med kantstensopspring. Rampen anlægges maksimalt med en hældning på 100 promille (1:10).Såfremt forholdene ikke gør dette muligt, kan bredden overvejes nedsat (minimalt 1,0 m.).

 • Langsgående Handicapparkeringspladser langs kantsten kan tillades med længde på 2,5 m. og en længde på 8,0 m. (9,0 m. ISO standarder fremover) langs fortov med bredde på minimum 2,0 m.og uden udstigning til cykelsti samtidig med at fortovskanten sænkes i en længde på 1,5 m. ud for den bagerste del af handicapparkeringspladsen.

 • For enden af parkeringsbåsen (væk fra køreareal og 0,3 m. fra cykelsti og fortovsareal) opsættes tavle E 33,1 ”Parkering” og tavle E 23 med invalidesymbol. For reserveret handicapparkeringsplads afmærkes desuden med køretøjets nummerplade

 • Der skal være jævn fast belægning på parkeringspladsen, så det er muligt at køre med kørestol og rollator.

 • Hældningen på parkeringspladsen skal være maksimalt 25 promille (1:40).

 • Båsen påmales et invalidesymbol V 23 med hvid farve. Politiet kan tillade etablering uden invalidesymbolpåmaling, hvor belægningssten og –flader er uegnede til bemaling.

 • Frihøjden ved handicapparkeringsplads og tilkørsler skal være minimum 2.6 m. I parkeringshuse, hvor dette ikke kan overholdes, bør der sikres tilstrækkeligt dimensionerede handicapparkeringspladser uden for parkeringshuset og ved skiltning tydelig henvisning til disse.

 • Såfremt der er niveauspring mellem parkeringsareal og andet areal, skal der anlægges rampe med maksimal hældning på 100 promille (1:10).

 • Ved parkeringsanlæg med betalingsparkering bør det sikres, at betalingsautomater placeres og udformes så de et tilgængelig for alle. Herunder placeres betjeningselementer 80 – 110 cm over terræn.

 

Vejledninger og regler for Handicapparkering

Vejledninger og regler for Handicapparkering og indretning er fastsat i blandt andet:

 • Vejreglerne (herunder Håndbogen Færdselsarealer for alle, anlæg og planlægning.

 • Afmærkningsreglerne – herunder f.eks. Bekendtgørelse om anvendelse af Vejafmærkning.

 • Færdselsloven

 • SBI Anvisninger (herunder vejledning 230).

 • Ballerup Kommunes kommuneplan.

På kortet kan du se hvor der er handicapparkeringspladser i Ballerup Kommune.

Handicapparkering i Ballerup

Kortet er et Open Street Map, hvor borgere selv har indberettet handicapparkeringspladser.

Vi arbejder på et kort der indeholder alle handicapparkeringspladser i kommunen. Så snart det er klar, kommer det til at ligge her på siden