Børne- og Skoleudvalget

15.01.2019 kl. 08:00
Distrikt Skovvejen, Børnehuset Valhalla, Egebjerghuse 39 i Ballerup

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog

Åben dagsorden

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets møder afholdes lejlighedsvis på nogle af de decentrale institutioner, der ligger inden for udvalgets område.

 

Det er aftalt, at dette møde afholdes i Distrikt Skovvejen, Børnehuset Valhalla, Egebjerghuse 39 i Ballerup.

 

På mødet vil der være en introduktion til børnehuset ved distriktsleder Susanne Froberg og pædagogisk leder Irene Bendtsen, samt en kort rundvisning i børnehuset.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Besøget i Børnehuset Valhalla i Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Dagplejen har udarbejdet en projektbeskrivelse for deres andel af 1 mio. kr. til kvalitet i dagtilbud.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. De nye forældrebetalte frokostordninger for de 3- til 5-årige i ni børnehuse starter den 8. januar 2019.
   
 3. Formanden har deltaget i en konference i Rødovre Kommunes teknologieksperimentarium TekX, som understøtter den teknologiske dannelse i Rødovre Kommunes folkeskoler.

 

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde bliver forelagt til orientering. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Baggrund

Forligsparterne bag "Aftale om budget 2019", Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

De enkelte fagudvalg orienteres om udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for de dele, som vedrører deres fagområde. Fagudvalgene har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Sagsfremstilling

Den politiske "Aftale om budget 2019" blev indgået den 8. oktober 2018 mellem samtlige partier i Kommunalbestyrelsen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen blev der politisk truffet beslutning om, hvad administrationen skal prioritere og arbejde videre med.

 

Forligsparterne bag aftalen har fordelt ansvarsområderne i aftalen, og udmøntningen af aftalen for Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde forelægges til orientering.

 

Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning, om der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2019", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnede mål er nået.

 

Der følges op på milepælene ved hjælp af en smileyordning på henholdsvis indsats og økonomi.

 

Dokumentet indeholder også de pejlemærker, som vil blive håndteret administrativt. Disse pejlemærker vil ikke blive medtaget ved opfølgningerne.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2019" som vedrører Børne- og Skoleudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes. Udvalget har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at 

 1. Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde med eventuelle bemærkninger tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Foreningen NORDEN har 100 års jubilæum i 2019. I den forbindelse har Foreningen NORDEN skrevet til samtlige borgmestre i Danmark for at opfordre kommunerne til at medvirke til at markere jubilæet i 2019. Økonomiudvalget har på sit møde den 20. november 2018 besluttet at oversende sagen til fagudvalgene med henblik på at få input til, hvordan NORDENs 100 års jubilæum kan markeres i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Brev fra Foreningen NORDEN til samtlige borgmestre i Danmark (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Foreningen NORDEN har følgende på sin hjemmeside om foreningens formål:


"Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mv."

 

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet "Kendskab giver venskab". Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreningen NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.


I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter "familien" en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet. Foreningen NORDEN har en lokalafdeling i Ballerup, som har Jens Bruunsgaard som formand.


Af brevet til borgmesteren fremgår, at Foreningen NORDEN har følgende forslag til kommunerne til fejring af jubilæet:

 • Plant en lille lund med de nordiske træer (fx bøg for Danmark, birk for Sverige, gran for Norge, ene for Finland og røn for Island)
 • Opsæt et vejskilt med navne, pile og afstande til jeres venskabsbyer
 • Opkald en plads eller ny vej noget nordisk
 • Opsæt en bænk eller sæt en sten på torvet med en markering af venskabsbyerne.

Foreningen fremfører i brevet et ønske om et eller andet mere varigt symbol på kommunens glæde ved det nordiske samarbejde.

 

Ballerup Kommune har Ystad som samarbejdskommune i Norden på nuværende tidspunkt. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. november 2018, at Ballerup Kommune skal tage kontakt til Ystad Kommunes nye politiske ledelse for at forhøre sig om mulighederne for en fælles markering.

 

Økonomiudvalget besluttede samtidig at bede fagudvalgene om at komme med input til, hvordan markeringen af jubilæet kunne ske.

 

Administrationen anbefaler, at markeringen holdes på et rimeligt ressourceniveau, da der ikke er afsat specifikke midler til opgaven i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke afsat selvstændige midler af til markeringen af jubilæet. I det omfang Ballerup Kommune ønsker at medvirke i markeringen af jubilæet, skal der anvises finansiering til formålet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at:

 1. Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen og eventuelle initiativer inden for udvalgets ressortområde med henblik på markering af NORDENs 100 års jubilæum.

Beslutning

Sagen blev drøftet

 

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at Skoletjenesten, skoler, dagtilbud mv. informeres om Foreningen NORDENs 100 års jubilæumsfejring, så de kan vurdere, om de ønsker at tilrettelægge et tema eller andet.


Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 13. november 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et serviceniveau for tilsynet med kommunal dagpleje og private passere.

 

Sagen har været behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. november 2018 og genforelægges med supplerende oplysninger om Dagplejens opgaver.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal efter de gældende regler føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Med den nye dagtilbudslov er det et krav, at kommunalbestyrelsens løbende tilsyn med de private pasningsordninger gennemsnitligt skal stå mål med kommunens tilsyn med alderssvarende dagtilbud.

 

Det betyder, at i tilfælde, hvor kommunen tilbyder dagpleje til aldersgruppen, og der er tale om en dagplejelignende privat pasningsordning eller en tilsvarende ordning med et eller få børn, som drives i et privat hjem, skal kommunen lægge rammerne for tilsynet med den kommunale dagpleje til grund for tilsynet med den private pasningsordning. Med rammer forstås fx hyppighed af tilsyn, og om der gøres brug af uanmeldte tilsynsbesøg mv.

 

I Ballerup Kommune har der over det sidste år i gennemsnit været ca. 10 private passere, som tilsammen passer 23-25 børn. Med nye muligheder i dagtilbudsloven for anvendelse af privat pasning vil dette antal muligvis øges.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet med den kommunale dagpleje og de private passere i Ballerup Kommune varetages af de tilsynsførende i Dagplejen. Der har hidtil været ført tilsyn med de kommunale dagplejere hver fjerde uge og med de private passere hver tredje måned.

 

Tilsynet skal nu harmoniseres, og der er ikke tilført særlige midler til Ballerup Kommune i den forbindelse. Derfor er den kommende tilsynshyppighed fastsat efter, hvor tit der kan føres tilsyn med de ressourcer, som allerede er i Dagplejen. Hvis der kommer flere private passere, end der er regnet med, kan det blive nødvendigt at justere på hyppigheden igen, hvis tilsynet skal afholdes inden for samme økonomi.

 

Det foreslås, at der fremover føres tilsyn med såvel kommunal dagpleje og private passere hver sjette uge. Det omfatter også de private passere, som godkendes i forbindelse med et kombinationstilbud (dagtilbud/privat pasning). Der er tale om anmeldte tilsyn, som gennemføres i henhold til de kommunale retningslinjer (se bilag).

 

Udover tilsyn i hjemmene deltager de tilsynsførende i de kommunale dagplejeres legestuer ca. hver fjerde uge og løser en række administrative og pædagogiske opgaver, som fremgår af bilag.

 

Ifølge rapporten "Kvalitet og tilsyn i dagplejen 2015" udarbejdet af Bureau 2000 for FOA, har en fuldtidsdagplejepædagog i gennemsnit tilsyn med 80-100 børn, alt efter opgørelsesmetode. Her ligger Ballerup Kommune væsentlig lavere, også når man regner de privatpassede børn med.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hvis tilsynet fastsættes til hver sjette uge, er der ingen økonomiske konsekvenser.

 

Hvis man fastholder den gældende frekvens på hver fjerde uge, som også skal omfatte de private passere (i gennemsnit 10), er der en merudgift på ca. 96.000 kr. pr. år, forudsat at antallet af private passere ligger på samme niveau.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Tilsynsniveauet med kommunal dagpleje og privat pasning fastsættes til hver sjette uge.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 04-12-2018
Udsættes

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker en evaluering forud for budgetforhandlingerne for 2020 af, hvordan det går med tilsyn i Dagplejen og med ressourceanvendelsen til tilsyn for de private dagplejere.

Indhold

Sammendrag

Den overordnede udvikling i elevtallet i Ballerup Kommune i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19 viser en svag stigning i elevtallet. Den procentvise fordeling af eleverne i de forskellige skoletyper er stort set uændret i sammenligningsperioden. Dog ses en svag stigning i antallet af elever, som vælger folkeskoler i nabokommunerne. På den anden side ses et relativt fald i antallet af elever, som vælger at gå på privatskole.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget orienteres en gang årligt om udviklingen i elevtallet i Ballerup Kommune. Elevtallet baseres på tal pr. 5. september i de respektive år.

 

Sagsfremstilling

Antallet af elever opgøres en gang årligt pr. 5. september i alle landets kommuner. Det sikrer en tværgående sammenlignelighed samt et ens datagrundlag. Opgørelsen anvendes:

 • Af Undervisningsministeriet til beregning af tilskud til privat- og efterskoler
 • Til mellemkommunal refusion
 • Til beregning af skolernes økonomiske ramme i Ballerup Kommune i sammenhæng med ressourcetildelingsmodellen.

Udviklingen i elevtallet i Ballerup Kommune i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19:

 

 2016/17   2017/18  2018/19  
 Antal Pct. AntalPct. Antal Pct.
Folkeskoler i Ballerup inkl. elever fra andre kommuner5.232 79 5.14379 5.109 78
Privatskoler804 12 70211 689 11
Elever i folkeskoler i andre kommuner193 3 2564 310 5
Specialskoler mv.249 4 2524 253 4
Efterskoler150 2 1362 156 2
Samlet elevtal6.628 100 6.489100 6.517 100

 

Det samlede elevgrundlag ses svagt stigende fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2018/19. Tillige ses en øget tilgang til folkeskoler i andre kommuner, herunder bl.a. Herlev, Egedal og Furesø kommuner, på samlet 45 elever. Det bemærkes, at det samlede antal elever på privatskoler er faldende.

 

Udviklingen mellem elever i andre kommuner og privatskoler, kan eventuelt have sammenhæng med flyttemønstre for forældre med skolebørn.  

 

Fordelingen af elever, der vælger privatskole på distriktsniveau fremgår af nedenstående tabel.

 

 Distrikt BaltorpDistrikt HedegårdDistrikt MåløvhøjDistrikt SkovlundeDistrikt Skovvejen

I alt

 

Privatskoleelever12529111212189666

Note: 23 elever fra Talent 10 indgår af tekniske årsager ikke i privatskoletallet som er 689.

 

Privatskolerne i Ballerup Kommune har til huse i Skovvejens Skoles og Skovlunde Skoles skoledistrikter, som også ses at have den største andel af elever i privatskoler.

 

Valg af skoletilbud i distrikterne:

 

 Distrikt BaltorpDistrikt HedegårdDistrikt MåløvhøjDistrikt SkovlundeDistrikt Skovvejen I alt
Baltorpskolen81832173133 928
Hedegårdsskolen134375175231 609
Måløvhøj Skole3251.111417 1.169
Skovlunde Skole182321.1405 1.188
Skovvejens Skole14314114837 1.009
I alt i andet distrikt32774479186  

 

Ses der på antallet af elever i de enkelte distrikter, som søger mod andre af Ballerup Kommunes distriktsskoler, har særligt Baltorpskolen elever, der søger over i andre skoledistrikter, jf. tabellen. Således er der 327 elever bosiddende i Baltorpdistriktet den 5. september 2018, som går på andre af kommunens distriktsskoler. Det samlede elevtal på skolerne den 5. september 2018 fremgår af kolonnen yderst til højre. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orientering om elevtal pr. 5. september 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 6. februar 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Ifølge styrelsesvedtægten er det distriktsskolelederne, som har ansvaret for oprettelse af de kommende 0. klasser for skoleåret 2019/20.

 

Nu da skoleindskrivningen er afsluttet, er det besluttet, at der oprettes i alt 20 kommende 0. klasser. Det bemærkes, at det har været muligt at imødekomme alle skoleønsker.

 

Baggrund

Som i tidligere år har der i november måned været skoleindskrivning til de kommende 0. klasser.

 

Det er distriktsskolelederne, som har ansvaret for oprettelse af klasser, placering af elever mv., jf. styrelsesvedtægten for folkeskoler, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2017.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af de indkomne ønsker til skoleplacering af kommende elever til 0. klasse, har distriktsskolelederne besluttet at oprette 20 klasser i skoleåret 2019/20, jf. nedenstående fordeling. Der kan dog fortsat ske mindre ændringer i antallet af elever på de enkelte skoler, bl.a. i forhold til til- og fraflytninger mv.

 

Beslutning om klasseantal er truffet af distriktsskolelederne, inden for rammerne af styrelsesvedtægten og folkeskoleloven.

 

I henhold til styrelsesvedtægtens bilag 5 reguleres økonomien for de kommende 0. klasser endeligt i forbindelse med skolestart i august/september måned. Af tabellen ses, at klassekvotienterne for de kommende 0. klasser forventes at ligge mellem knap 21 elever og knap 25 elever i de enkelte klasser.

 

 EleverKlasserKvotient
Baltorpskolen87421,75
Hedegårdsskolen49224,50
Måløvhøj Skole104520,80
Skovlunde Skole120524,00
Skovvejens Skole96424,00
Samlet4562022,80

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den endelige økonomiske tildeling sker på baggrund af antallet af 0. klasser pr. 5. september 2018, samt evt. efterfølgende regulering.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om skoleindskrivning for de kommende 0. klasser til skoleåret 2019/20 tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 6. marts 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget har løbende fulgt udviklingen i medlemstallet i Ballerup Kommunes Skolefritidsordninger (BFO). Medlemstallet ses i forhold til antallet af elever i folkeskolens 0.-3. klasse.

 

Udviklingen i medlemstallet har ligget relativt stabilt over en årrække, idet der dog er udsving hen over de enkelte år, således at medlemstallet er størst umiddelbart efter indskrivningen i maj måned og derefter falder en anelse hen over året. Denne tendens ses i alle år.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 3. oktober 2017, at medlemstallene for BFO forelægges udvalget en gang årligt i januar måned. 

 

Sagsfremstilling

Nedenfor vises udviklingen i antallet af børn i BFO fra januar måned 2018 og frem til december måned 2018. Antallet af børn i BFO sammenlignes med det aktuelle antal børn i hver måned (ultimo) i folkeskolens 0.-3. klasse. Andelen er beregnet på baggrund af disse to variable.

 

Overordnet ses en relativ høj medlemsandel på lige under 100 pct. Den laveste andel på tværs af alle skoler ses i årets første måneder, hvilket stemmer overens med den generelle tendens til, at enkelte melder sig ud i løbet af skoleåret. I forbindelse med overgangen til det nye skoleår stiger andelen atter, både som følge af flere medlemmer i BFO og flere skoleelever. 

 

At andelen ikke er på 100 pct. kan skyldes, at enkelte elever har mulighed for at gå hjem efter skole eller har andre tilbud. Ligeledes kan der være forskelle i andelen, herunder en procentandel på mere end 100 pct. Det kan skyldes børn i fx privatskole eller specialklasser, som anvender BFO.

 

Samlet antal medlemmer i BFO og andel i forhold til skole

2018 - indmeldte

BFO

I alt

Skole

I alt

Andel

Pct.

Januar2.0382.09397,4
Februar2.0302.09696,9
Marts2.0182.09596,3
April2.0142.09596,1
Maj2.0392.09397,4
Juni2.0472.09097,9
Juli2.0342.09097,3
August2.0552.07898,9
September2.0472.07798,6
Oktober2.0432.08198,2
November2.0402.08298,0
December2.0292.08397,4
Gennemsnit2.0362.08897,5

 

Ses der på andelen i forhold til de enkelte skoledistrikter, er der overordnet samme tendens, som ses ved skolerne under et. Der er dog lidt forskel på, hvornår stigningen hen over sommeren ses. Dette skyldes overvejende registreringspraksis, herunder hvornår børnene registreres i BFO. 

 

Der ses en forskel mellem de enkelte distrikters medlemsandel, herunder en lidt lavere andel i Ballerup midtby, dog varierende hen over året. Generelt svarer det til tendenserne i de foregående års medlemsandele.

 

Medlemsandele i BFO/skole 2018, fordelt på skoledistrikter

2018

Skovvejens

Skole

Baltorp-

skolen

Hedegårds-

skolen

Skovlunde

Skole

Måløvhøj

Skole

 Pct.Pct.Pct.Pct.Pct.
Januar97,596,693,498,498,6
Februar97,396,291,398,598,0
Marts97,395,790,497,597,6
April97,095,590,497,597,2
Maj103,299,188,4101,6

91,2

Juni104,299,190,8101,092,0
Juli102,797,790,8100,892,0
August99,598,498,598,998,9
September99,897,597,099,398,3
Oktober100,297,395,698,597,9
November100,596,696,098,797,0
December

99,8

96,493,698,496,8
 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 

1. Orientering om medlemsudviklingen i BFO tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Folketinget har den 18. december 2018 vedtaget lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Loven er en udmøntning af den politiske aftale "Alle handlinger har konsekvenser".

 

Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet gennem etablering af et ungdomskriminalitetsnævn i hver af landets 12 politikredse, der skal fastlægge individuelle indsatser for børn og unge i alderen 10-17 år og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungekriminalforsorgen overtager således en del af den kommunale myndighedsbehandling og opfølgning. Tillige skal SSP-samarbejdet udvikles. 

 

For Ballerup Kommunes vedkommende består Ungdomskriminalitetsnævnet - foruden politi og dommer - af en leder fra fem af de ni vestegnskommuner i politikredsen, som på skift varetager rollen som repræsentant for kommunerne.

 

Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2019. 

 

Baggrund

Lov om ungdomskriminalitet finder anvendelse for børn og unge på 10-17 år. De 10-14-årige er mistænkt for personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven og vurderes samtidig at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet. De unge på 15-17 år har modtaget dom for personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven og vurderes ligeledes samtidig at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

 

Loven tilsigter en stærkere målrettet indsats over for børn og unge i et forpligtende myndighedssamarbejde mellem politi, kommune og kriminalforsorg.

 

Sagsfremstilling

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft pr. 1. januar 2019.

 

Loven finder anvendelse for børn og unge i alderen 10-17 år, som er mistænkt for eller har modtaget dom for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet.

 

Overordnet har loven til hensigt:

 • At sætte tidligere og mere konsekvent ind over for ungdomskriminalitet, så børn og unge forstår, at alle handlinger har en konsekvens.
 • At styrke både det sociale systems og retssystemets evner til at sætte ind med en rettidig indsats, der yder hjælp til børn og unge, inden de havner i kriminalitet.
 • At bidrage til, at Danmark - også på langt sigt - er et trygt og sikkert land.

For at sikre, at de nævnte hensigter realiseres, skal der implementeres:

 • Et nyt ungdomskriminalitetsnævn med tre faste nævnsmedlemmer fra domstol, politi og kommune. Herudover vil der i de konkrete nævnssager være repræsentation fra børn og unge, forældre og sagsbehandler.
 • En ny ungekriminalforsorg, som har til opgave at føre tilsyn med nævnets afgørelser
 • En udvikling af SSP-samarbejdet.

De 10-14-årige bliver en del af politiets screening, såfremt de er mistænkt for en af disse former for kriminalitet, mens henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet for de unge på 15-17 år sker via domstolene.

 

Loven vil få indflydelse på opgaver i kommune, politi, nævn og kriminalforsorg, da der er beskrevet meget korte tidsfrister.

 

Inden en given sag bliver behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, har kommunen ansvaret for at fremsætte en indstilling, der beskriver konklusionerne i en ungefaglig undersøgelse og de foranstaltninger, som foreslås iværksat. Det betyder, at kommunen altid skal udarbejde en ungefaglig undersøgelse i forbindelse med en nævnsindstilling fra enten politiet eller domstolene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe beslutning om straksreaktioner, forbedringsforløb og anbringelser. Det er kommunen, der finansierer disse. Den nye lov kan derfor betyde kommunale merudgifter og vanskeliggøre økonomistyring på det børnesociale område.

 

De korte tidsfrister for kommunen kan endvidere have betydning for opgaveløsningen i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

 

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at 

 1. Orienteringen om lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510107 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af de projekter, som institutionerne har søgt om, og sikkerhedsmæssige tiltag på institutionernes legepladser.

 

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladserne på Ballerup Kommunes daginstitutioner. Midlerne kan søges af daginstitutioner til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens visioner om fx motorisk leg og læring. Ansøgning forudsætter medfinansiering på 50 pct. over daginstitutionernes egne budgetter.

 

Sagsfremstilling

Der er nu modtaget ansøgninger fra daginstitutioner på projekter, hvor legepladspuljens finansieringsandel i alt udgør 487.765 kr. Projekterne omfatter reel vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber, udskiftning af eksisterende udslidte legeredskaber til nye samt udvidelse af legepladser (se bilag).

 

Det foreslås fortsat at uddanne personalet i daginstitutionerne i daglig og kvartalsvise sikkerhedstjek af legepladser ved afholdelse af kurser.

 

Der søges i alt frigivet 0,5 mio. kr. til ovennævnte tiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 510107 Renovering

af legepladser på daginstitutionsområdet.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

510107, Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet

500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at

 1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af legepladser på daginstitutionerne godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510985, Renovering af legepladser - daginstitutioner.
   
 3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet fra projekt nr. 510107, Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download