Digitaliserings- og Teknologiudvalget

12.12.2018 kl. 16:30
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør)
 • Deltog ikke
 • Jens Kjellerup Hansen (digitaliseringschef) - Deltog
 • Jette Brøndum - Deltog

Åben dagsorden

På førstkommende møde efter et referats udsendelse kan der gives bemærkninger til det udsendte referat.

 

Seneste referat er fra den 31. oktober 2018.

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Beslutning

Intet

 1. Efter IT-Forsyningens direktør Lars Henningsen fratrådte sin stilling med udgangen af september 2018, er IT-Forsyningens chef for Drift og Teknologi Rasmus Aagaard Winther konstitueret som direktør i IT-Forsyningen.
   
 2. Der er udsendt notat til udvalgets medlemmer vedrørende monitorering på halområder.
   
 3. Aktiviteter vedrørende netværksforbindelser og trådløse netværk på Ballerup Kommunes lokationer.

Beslutning

Taget til efterretning med disse bemærkninger:

 

Punkt 1) IT-Forsyningens ejerstrategi, som er under udarbejdelse, præsenteres på fremtidigt møde i Digitaliserings- og Teknologiudvalget, når den er vedtaget i IT-Forsyningens bestyrelse.

 

Punkt 2) Notatet vedlægges som bilag til referatet.

 

Punkt 3) Ballerup Kommune udskifter trådløst net inkl. den underliggende teknologi. Udskiftningen begynder på Ballerup Rådhus i forbindelse med rådhusombygningen. Den nuværende løsning er udgået af produktion, og der kan derfor ikke købes udstyr til denne løsning længere. IT-Forsyningen står for opgaven og skal anvende fælles teknologi for alle fire ejerkommuner. Herefter kan overskydende access punkter genbruges på decentrale enheder, indtil det trådløse net også udskiftes der.


Sagsfremstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til mødekalender for Digitaliserings- og Teknologiudvalget i 2019.

 

Ifølge Digitaliserings- og Teknologiudvalgets kommissorium skal der afholdes mindst syv møder om året.

 

Det foreslås, at møderne holdes kl. 16.30 på følgende datoer:

 

Onsdag den 30. januar 2019

Tirsdag den 26. februar 2019

Onsdag den 3. april 2019

Onsdag den 8. maj 2019

Onsdag den 21. august 2019

Onsdag den 25. september 2019

Onsdag den 13. november 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Mødekalender for 2019 for Digitaliserings- og Teknologiudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Mødet tirsdag den 26. februar forkortes med 15 min. Mødet starter stadig 16.30, men slutter kl. 17.45. Ændringen bliver opdateret i mødeindkaldelsen.

Indhold

Sammendrag

Handicaprådet har haft et ønske om at få mulighed for at indmelde forhold vedrørende tilgængelighed som en separat kategori i BorgerTip appen.

 

Baggrund

BorgerTip anvendes til borgernes indberetninger af problemer, fejl og mangler ved Ballerup Kommunes ejendomme, veje, arealer m.m. Ved en indberetning skal borgeren indmelde placering/adresse, foretage en kategorisering og beskrivelse af problemet. Dette ligger til grund for en automatisk visitation af sagerne til de enheder, der skal svare borgerne og løse de pågældende problemer, der er indmeldt.

 

Sagsfremstilling

Der findes i BorgerTip ikke en separat kategori for indmeldinger af tilgængelighed, som i givet fald kunne bruges fx ved indmelding af manglende adgang for kørestolsbrugere ved en offentlig bygning.

 

Indmeldinger af problemer vedrørende tilgængelighed er derimod tænkt, som en mulighed for alle kategorier og emner. Det kunne være i kategorierne kommunale ejendomme, veje og stier, grønne områder, vinter mv.

 

Ved at borgeren kan vælge kategori og element fra en foruddefineret valgliste, kan visitationen af sagerne ske automatisk og derved langt hurtigere, end hvis en borger skal skrive en længere tekst, der indeholder netop disse søgeord, fx

Kategori = kommunale ejendomme

Element = belægning.

 

Det er tiltænkt, at man, efter valg af kategorier og elementer, kan lade beskrivelsen indeholde problemstillinger, der adresserer fx. manglende tilgængelighed eller andet.

 

Ved indmeldinger via BorgerTip kan der opgives navn, tlf.nr., mailadresse mm. Det er dog muligt at melde problemer ind uden at opgive disse oplysninger. Der lægges i løsningen ikke op til, at man indtaster følsomme personoplysninger. Registrering af problemer omkring tilgængelighed kan indmeldes af alle, også borgere uden handicap.

 

Det er derfor vurderingen, at BorgerTip i dag allerede kan anvendes til borgernes indmelding af problemer vedrørende tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Digitalisering- og Teknologiudvalget

Indstilling

Digitaliseringssekretariatet indstiller, at 

 1. Orientering om separat kategori for tilgængelighed i BorgerTip appen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Handicaprådet orienteres i forbindelse med deres næste møde.

 1. Digitaliserings- og Teknologiudvalget ønsker en redegørelse for hvilke råd og nævn, der kan få iPads til møderne, og om der er en politik for dette. Samtidig ønskes det belyst, hvordan iPads til medlemmer af råd og nævn finansieres.

Beslutning

Taget til efterretning

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download