Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16.01.2018 kl. 13:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
 • Jette Rau (erhvervschef) - Deltog

Åben dagsorden

Indhold

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 11, blev følgende 7 personer valgt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

 

Musa Kekec (A)

Per Mortensen (A)

Anja Holtze (A)

Dennis Sørensen (A)

Johan Müller (A)

Sussie Wandel (V)

Allan Kristensen (C).

 

Valg af formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 finder sted jf. lov om kommunernes styrelse, §§ 22 og 24.

 

Formandens opgaver, jf. § 22

 • Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.
   
 • Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.
   
 • Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet udvalgets beslutninger.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Der vælges formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 efter flertalsvalg.

Beslutning

Musa Kekec (A) blev valgt som formand.

Indhold

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 11, blev følgende 7 personer valgt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

 

Musa Kekec (A)

Per Mortensen (A)

Anja Holtze (A)

Dennis Sørensen (A)

Johan Müller (A)

Sussie Wandel (V)

Allan Kristensen (C).

 

Valg af næstformand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 finder sted jf. lov om kommunernes styrelse, §§ 22 og 24.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Der vælges næstformand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 efter flertalsvalg.

Beslutning

Per Mortensen (A) blev valgt som formand.

 1. Årets nytårskur holdes fredag den 19. januar 2018 kl. 12.30-15.30.
   
 2. Virksomhedsbesøg. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil under meddelelsespunkt løbende orienteres om gennemførte virksomhedsbesøg.
   

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om administrationens betjening af udvalget.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 8.

 

Sagsfremstilling

Sekretariatsbetjeningen og protokolføring varetages i udgangspunktet af direktørerne. Hvis direktøren har forfald føres beslutningsprotokol af en relevant centerchef tilknyttet fagudvalgets ressort. I så tilfælde aftales det forud for udvalgsmøderne mellem udvalgsformand, direktør og centerchef. Der kan inviteres andre ledere og/eller medarbejdere til deltagelse i behandlingen af sager på udvalgene. Dette skal fremgå af de enkelte sager i hvert tilfælde. Udgangspunktet for sekretariatsbetjeningen er, at centercheferne varetager forelæggelsen af sager til fagudvalgene og direktørerne fører beslutningsprotokollen.

 

Dagsordener og bilag til udvalgets ordinære møder vil være tilgængelige for udvalgets medlemmer fire dage før udvalgsmødet kl. 16.00. Referater fra udvalgsmøderne vil være tilgængelige senest tre dage efter mødet. 

 

Udvalgsmedlemmer har adgang til dagsorden inkl. bilag og til referatet inkl. bilag i Prepare by FirstAgenda, som kan tilgås via iPad eller pc, og modtager en e-mail, når dagsordenen og referatet er publiceret.

 

Dagsordener og referater kan også læses på Ballerup Kommunes hjemmeside og intranet.
 

Hvis udvalgsmedlemmer ønsker materiale ud over det, der indgår i dagsordensmaterialet, kontaktes udvalgsformanden eller borgmesteren. 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Orienteringen om den administrative betjening af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om den økonomiske ramme for udvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture.

 

Baggrund

Årsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

 

Sagsfremstilling

De stående udvalg og Økonomiudvalget har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2018-2021 et budget på 68.000 kr. årligt til kurser, konferencer og studieture. Samlet udgør budgetrammen 272.000 kr. pr. udvalg for hele perioden, og der er overførselsadgang mellem årene inden for perioden 2018-2021.

 

Beløbet skal dække udvalgets deltagelse i konferencer og seminarer på udvalgets område, kurser for udvalgets medlemmer og studieture. Budgettet dækker også udvalgsspecifikke abonnementer på tidsskrifter.

 

Administrationen vil minimum én gang årligt orientere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om det aktuelle forbrug.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Orienteringen om budget for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kurser, konferencer og rejser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsens møder for 2018 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017. Økonomiudvalget og fagudvalgene skal behandle udkast til mødekalender 2018 på de konstituerende udvalgsmøder i januar 2018. Politisk Sekretariat forelægger udkast til mødeplan.

 

Baggrund

Jf. styrelseslovens § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget beslutte mødeplanen for det kommende år.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af behandlingen i Kommunalbestyrelsen har Politisk Sekretariat udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Økonomiudvalget og fagudvalgenes møder for 2018.

 

Det foreslås, at der planlægges 11 møder i udvalget i 2018.

 

I kalenderen er der endvidere indarbejdet forslag til budgetseminar samt anden behandling af budget. Førstebehandlingen af budgettet finder sted på møderne i august 2018.

 

Det foreslås, at Økonomiudvalget afholder møde kl. 8.00 tirsdagen inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

 

Det foreslås, at fagudvalgene afholder møderne henholdsvis om morgenen kl. 8.00 og eftermiddagen kl. 13.00 den første og anden tirsdag i måneden.  

 

I forlængelse heraf foreslår Politisk Sekretariat følgende mødekalender for fagudvalgene:

 • Teknik- og Miljøudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
 • Social- og Sundhedsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
 • Kultur- og Fritidsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
 • Børne- og Skoleudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 8.00
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 13.00.

Afvigelser

I nogle af månederne er møderne rykket på grund af ferier og helligdage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Mødekalender 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2018" bliver forelagt til orientering.

 

Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

De enkelte fagudvalg orienteres om udmøntningen af "Aftale om budget 2018", for de dele, som vedrører deres fagområde.

 

Sagsfremstilling

Der forelægges en orientering om udmøntningen af "Aftale om budget 2018". Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning om, der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2018", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnet mål er nået.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2018", som vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Orienteringen om udmøntning af "Aftale om budget 2018" for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Med sagen ønskes en første drøftelse af, hvordan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer bedst introduceres til udvalgets ressortområde.

 

Baggrund

For at give et godt afsæt for det nye Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg vil der blive gennemført et introforløb for udvalgets medlemmer.

 

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i februar 2018 vil der blive fremlagt forslag til et introforløb for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer.

 

På dette møde ønskes en første drøftelse af, hvordan et sådant introforløb kunne tilrettelægges.

 

Administrationen foreslår, at følgende temaer kan indgå i udvalgets introforløb:

 • Ballerup som vækst og erhvervskommune
 • Introduktion til beskæftigelsesområdet (formål, job og uddannelse, tilbud, indsatser, virksomhedsstrategi, målgrupper og lovgivning)
 • Introduktion til ungeområdet
 • Årshjul på beskæftigelsesområdet
 • Grundlæggende økonomi, tal og styring.

For at give udvalget et godt kendskab til Ballerup Kommunes beskæftigelsesområde, anbefaler administrationen, at udvalget i løbet af foråret 2018 besøger Ballerup Kommunes institutioner på beskæftigelsesområdet.

 

Som en første introduktion til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er vedlagt:

 • Status over Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets opnåede resultater i sidste valgperiode
 • Uddrag af den kommunale styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager konsulent Casper Brun Pedersen fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at

 1. Den overordnede ramme for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets introprogram godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Dokumenter

Download samlet dokument

Download