Grønt Råd

10.10.2019 kl. 18:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Bjarne Frimann Skov (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Birte Kramhøft (fra Seniorrådet) - Deltog
 • Gert Schønberg (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Hagen Ahlgren (boligforeninger) - Deltog
 • Jens Ohlsson (koloni- og nyttehaver) - Deltog
 • Johannes Nørgård (koloni- og nyttehaveforeninger) - Deltog
 • Per Bo Jensen (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Peter Bendix (grønne interesseorganisationer) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Susanne Hegelund (uden for grupperne) - Deltog
 • Søren Jensen (uden for grupperne) - Deltog
 • Trine Baarstrøm (afsnitsleder) - Deltog
 • Thomas Christensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Afbud
 • Arne Jensen (Grundejerforeninger) - Afbud
 • Erling Petterson (boligforeninger) - Afbud
 • Kurt Bidstrup (øvrige foreninger) - Afbud
 • Michael Wodzinski (Grundejerforeninger) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget ved Stine Rahbek Pedersen (A), næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.
   

 2. Seneste møde i Naturkvalitetsudvalget ved Bjarne Frimann Skov, formand for Grønt Råd.
   

 3. Danmark Planter Træer er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredning, der har samlet penge ind til at plante træer. I Ballerup Kommune er det ved Larsbjerggård i Skovlunde.
   

 4. Affaldsdag den 21. september 2019.
   

 5. Omlægning fra mark til natur ved byggelegepladsen Rosendal en del af anlægspuljen Grøn Pulje 2019.
   

 6. Fremover bliver dagsordener og referater ikke sendt ud pr. mail eller papir, men skal læses i Prepare.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning: 

Dem, der endnu ikke er på Prepare, kan få hjælp eller en iPad ved at henvende sig til administrationen.


Sagsfremstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til mødekalender for Grønt Råd i 2020.

 

Ifølge Grønt Råds kommissorium skal der afholdes fem møder om året.

 

Det foreslås, at møderne holdes kl. 18.00 på følgende datoer:

 

Torsdag den 30. januar 2020

Torsdag den 26. marts 2020

Torsdag den 7. maj 2020

Torsdag den 20. august 2020

Torsdag den 29. oktober 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Mødekalender for 2020 for Grønt Råd godkendes.

Beslutning

Der skal findes en anden dato for mødet den 7. maj 2020.

 

Der forelægges ny sag om mødekalender for 2020 for Grønt Råd på næste møde.

Sagsfremstilling

 1. Lokalplan nr. 175 om DTU-Campus og Kommuneplantillæg nr. 14 om område ved Sømosen i Ballerup  er i høring frem til den 27. oktober 2019.
   
 2. Grønt Regnskab er tiltrådt af Kommunalbestyrelsen. Grønt Råds bemærkninger kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget, herunder idéer til fremtidig form.
   
 3. Ballerup Kommune planlægger for en samlet kolonihaveindsats (Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2019, pkt. 6). Planen skal behandles igen på et senere tidspunkt. 
   
 4. Lokalplaner med grønne interesser. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om planer og høringer drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet med følgende bemærkninger:
 

Grønt Regnskab
Grønt Råd ønsker en temadrøftelse af Grønt Regnskab på næste møde både med oplæg fra administrationen og med mulighed for at læse regnskabet inden mødet. Grønt Råd havde bl.a. en drøftelse af økologiprocenten på skolerne, som ligeledes ønskes drøftet på næste rådsmøde. 
 

Kolonihaveindsats 
Ballerup Kommunes kolonihaveindsats blev diskuteret, og et flertal i Grønt Råd besluttede, at komme med en foreløbig udtalelse inden behandling af punktet på kommende møde i Kommunalbestyrelsen:

”Grønt Råd har drøftet Ballerup Kommunes forslag til kolonihaveindsats. Vi finder, at bestemmelsen om forbud mod overnatning i hele vinterhalvvåret indebærer en voldsom indskrænkning i kolonihavefolkets mulighed for friluftsliv.”
 

Grønt Råd følger sagen og vil gerne involveres i processen, og opfordrer i øvrigt til konstruktiv dialog mellem kolonihaveforeningerne og kommunen.


Grønt Råd ønsker endvidere at komme med høringssvar, når planen kommer i høring 

Lokalplaner med grønne interesser
Grønt Råd vil gerne have besked, når der er planer med grønne interesser i høring. Links til høringer sendes ud som fællesmail. I større lokalplaner som fx Kildedal og Jonstruplejren vil Grønt Råd gerne involveres i forarbejderne.

Sagsfremstilling

De enkelte grupper i Grønt Råd fremlægger sidste nyt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om grupperne i Grønt Råds arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Link til Ballerup Kommunes trafiktællinger sendes ud med referatet https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/trafiksikkerhed-og-hastighed

Sagsfremstilling

Formand Bjarne Frimann Skov orienterer om årets aktiviteter i Grønt Råd.

 

Naturgruppen inviterer til svampetur i oktober. Der var forslag om, at efterårets svampetur kunne udvides til en "spiselige vilde planter"-tur.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Miljø og Erhverv indstiller, at

 1. Orientering om årets gang i Grønt Råd tages til efterretning.

Beslutning

Naturgruppen arrangerer ikke en svampetur i oktober, men en tur med fokus på spiselige natur til maj 2020. Turen bliver åben for alle.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om status på Grønt Råds økonomi.

 

Grønt Råd råder over et budget i 2019 på 63.763 kr. Den 8. oktober er der ubrugte midler på ca. 38.800. De er disponeret til henholdsvis Mødeforplejning (8.500 kr.), Ture og arrangementer (18.500 kr.), Drift af hjemmeside (4.000 kr.) samt Indkøb af udstyr (7.800 kr.). Grønt Råd kan drøfte, hvad pengene konkret skal disponeres til i indeværende år.

 

Grønt Råd råder over Grønt Råds pulje på 50.000 kr., og der er i år udbetalt ca. 47.000 kr. til projekterne Sommerfugleeng ved Måløv Park, Fælles nyttehaver i Hede/-Magleparken, Haren i Ådalen samt Blomstereng ved Pederstrup. Der er 3.113 kr. tilbage på Grønt Råds Pulje, som er uforbrugte. Der er pt. ingen ansøgninger til puljen for 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om økonomi tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

 

Der skal indkøbes covers til iPads.

 

Grønt Råd inviterer medlemmer af rådet til arrangementet Verdens Bedste Løsninger, som afholdes på Ballerup Bibliotek den 23. november 2019. Se mere på bibliotekets hjemmeside. Interesserede tilmelder sig til administrationen (thoc@balk.dk) inden den 28. oktober, hvorefter der bliver købt billetter til de tilmeldte.

Sagsfremstilling

Grønt Råd har på et tidligere møde ønsket at vide mere om drikkevandkvaliteten i Ballerup Kommune i lyset af de mange sager om fund af miljøfremmede stoffer i landets drikkevandsboringer.

 

På Grønt Råds møde deltager grundvandsmedarbejder Rasmus Christiansen fra Center for By, Erhverv og Miljø og orienterer om vandværkernes status på undersøgelse af tre nye pesticider, som er fundet rundt om i landet, hvad vandværkerne gør for at sikre en forsat god drikkevandskvalitet til deres forbrugere, samt svarer på spørgsmål om emnet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Grønt Råd

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om drikkevandskvaliteten i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning
 1. Vejdirektoratet planlægger at udvide Ring 4 til seks spor på stykket mellem Frederikssundsvej og Hillerødmotorvejen. Grønt Råd ønsker at komme med høringssvar. Administrationen undersøger køreplan for projektet.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download