Kommunalbestyrelsen

07.10.2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Thomas Fogh (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør)
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Indhold

Sammendrag

Direktionens budgetforslag er udarbejdet for 2020 og overslagsårene 2021-2023, og foreligger nu til førstebehandling. Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til den økonomiske strategi og overholder således målsætningerne heri, idet det forudsættes, at der tilvælges spareforslag for i alt 19,8 mio. kr. i 2020 og 21,3 mio. kr årligt fra 2021 af det samlede omprioriteringskatalog på 38,9 mio. kr. i 2020 stigende til 62,2 mio. kr. i 2023.

 

Indtægtsberegningerne (skatter, generelle tilskud og udligning) er baseret på det reviderede skøn over væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud samt konkretiseringen af aftalen om kommunernes økonomi for 2020 samt de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og kommunal udligning.

 

På udgiftssiden er budgetforslaget først og fremmest baseret på anden budgetopfølgning for 2019 korrigeret for pris- og lønudviklingen mv.

 

Baggrund

Ifølge "Ændret tidsplan for behandlingen af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023" skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019 have budgetforslaget til førstebehandling.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2018 en revideret flerårig økonomisk strategi for 2019-2022, der sikrer en fortsat robust økonomi med likvide beholdninger på min. 125 mio. kr. voksende til 150 mio. kr. fra 2022. Direktionens budgetforslag er udarbejdet med afsæt i, at den økonomiske strategis målsætninger skal overholdes. Alle målene i den økonomiske strategi overholdes, såfremt der tilvælges spareforslag for i alt 19,8 mio. kr. i 2020 og 21,3 mio. kr årligt fra 2021. Spareforslagene findes i det samlede omprioriteringskatalog på 38,9 mio. kr. i 2020 stigende til 62,2 mio. kr. i 2023 inden for servicerammen.

 

Direktionens budgetforslag tager herudover afsæt i aftalen om kommunernes økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, generelle tilskud og kommunal udligning er indregnet i budgetforslaget.

 

Indtægterne

Ballerup Kommune vil i 2020 have højere indtægter på både skatter og tilskud/udligning end tidligere forventet. Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og ligeledes uændret grundskyldspromille på 28,89 vil indtægterne fra skatter og tilskud/udligning være 3.953,3 mio. kr. Det er ca. 102 mio. kr. højere i 2020 end tidligere forventet. De primære årsager til stigningen er højere generel vækst i samfundet, som afspejles i indkomstskatterne, større indtægter fra selskabsskat, videreførelse af det etårige likviditetstilskud som følge af kommuneaftalen, samt tilskud i 2020 på grund af faldende befolkningstal fra 2014 til 2019. Indtægterne er uddybet i Økonomibilag nr. 4.

 

Udgifterne

Udgiftssiden i det budgetforslag fra direktionen, der nu foreligger til førstebehandlingen, beror på en række forudsætninger, samt indeholder tekniske korrektioner og direktionens initiativforslag: Blandt forudsætningerne er, at budgetforslaget bygger på anden budgetopfølgning for 2019 korrigeret for en fremrykket tredje budgetopfølgning (se bilag), pris- og lønudviklingen samt en række udsættelser/annulleringer på anlægsområdet og endelig realisering af den nævnte spareblok på 19,8 mio. kr. i 2020 og 21,3 mio. kr årligt fra 2021 på driften. De tekniske korrektioner i budgetforslaget udgør 40,6 mio. kr. i 2020. Direktionens største initiativforslag er budgetløft på 35,5 mio. kr. årligt til fastholdelse af servicen på specialområderne samt en række nye nødvendige anlægsinitiativer for i alt 144,2 mio. kr. i budgetperioden. Forudsætninger, tekniske korrektioner og direktionens initiativforslag på både drift og anlæg er uddybet i Økonomibilag nr. 5.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af direktionens budgetforslag er et overskud på de løbende poster på 255,8 mio. kr. i 2020 og en forventet likviditet ved udgangen af budgetperioden (ultimo 2023) på 222,4 mio. kr. Den forventede ramme for både serviceudgifter (2.737 mio. kr.) og anlægsområdet (190 mio. kr.) i 2020 er fuldt udnyttet i budgetforslaget. Det betyder, at yderligere udgiftskrævende tiltag og beslutninger vil kræve tilsvarende modgående reduktioner andre steder i budgettet.

 

Høring

Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes det samlede budgetforslag og omstillingskataloget i høring hos de høringsberettigede parter; bestyrelser, interesseorganisationer, MED-udvalg samt råd og nævn fra den 8. til den 11. oktober 2019. Høringssvarene vil blive offentliggjort på ballerup.dk.

 

Materialet som udsendes i høring er:

 • Økonomibilag nr. 4 om Skatter, generelle tilskud og udligning
  • Bilag til Økonomibilag nr. 4 om Udviklingen i tilskuds- og udligningskriterier ved budget 2020
 • Økonomibilag nr. 5 om Direktionens forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023
  • Bilag til Økonomibilag nr. 5 - Nye nødvendige anlæg til budget 2020
 • Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget 2020-2023
 • Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2019-2023
 • Omprioriteringskataloget (har været udsendt i høring fra den 21. august til den 22. september 2019):
  • Oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 - Opgavebortfald og servicereduktioner
  • Bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Ballerup Kommune
 • Serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne (er i høring fra den 1. til den 11. oktober 2019):
  • Forslag til serviceniveaureduktioner på 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
  • Forslag til serviceniveaureduktioner på 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
  • Forslag til serviceniveaureduktioner på 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
  • Forslag til serviceniveaureduktioner - Tværgående forslag om visiteret borgerkørsel
   • ​Bilag til Tværgående forslag om visiteret borgerkørsel.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

13 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Det foreliggende forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 overgår til anden behandling.
   
 2. Budgetforslaget sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra den 8. til den 11. oktober 2019.

 

 

 

Beslutningshistorik
 
Økonomiudvalget 07-10-2019 Punkt 2
Beslutning
 

 Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

Enhedslisten har anmodet om, at Thomas Fogh (Ø), som Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 udpegede som stedfortræder for Ali Abbasi (Ø) i Ali Abbasis orlovsperiode fra Handicaprådet, indtræder som medlem i Handicaprådet i orlovsperioden. Stine Rahbek (Ø), som Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 udpegede som medlem, bliver stedfortræder for Thomas Fogh (Ø) i orlovsperioden.

 

Baggrund

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a.
Handicaprådets vedtægter

 

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2019, blev Thomas Fogh (Ø) udpeget som ny personlig stedfortræder for Stine Rahbek Pedersen (Ø) frem til den 30. juni 2020, idet Stine Rahbek Pedersen (Ø) indtrådte som medlem for Ali Abbasi (Ø) i denne periode.

 

Enhedslisten har anmodet om, at Thomas Fogh (Ø) varetager hvervet som medlem i Handicaprådet i Ali Abbasis (Ø) orlovsperiode, og at Stine Rahbek Pedersen (Ø) forbliver stedfortræder.

 

Sammensætning pr. den 1. oktober 2019

Handicaprådet består af 10 medlemmer, herunder 5 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Derudover deltager en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet med status som observatør uden stemmeret.


For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

Handicaprådet havde følgende sammensætning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og deres personlige stedfortrædere den 1. oktober 2019 efter eneste udpegning på Kommunalbestyrelsens møde 30. september 2019:


Medlemmerne pr. 1. oktober 2019

 • Lolan Marianne Ottesen (A)
 • Maria Lundahl Assov (A)
 • Özcan Kizilkaya (A)
 • Kåre Harder Olesen (V)
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) (indtrådt som medlem i Ali Abbasis orlovsperiode den 1. oktober 1919 - 30. juni 2020).

Stedfortræderne pr. 1. oktober 2019

 • Michael Brønd (A)
 • Johan Müller (A)
 • Anja Holtze (A)
 • Sussie Wandel (V)
 • Thomas Fogh (Ø) i stedet for Stine Rahbek Pedersen (Ø) i Ali Abbasis (Ø) orlovsperiode.

Handicaprådet virker i en fireårig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges, jf. bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 27, stk. 2. Efter orlovsperiodens ophør den 30. juni 2020 indtræder Ali Abbasi (Ø) igen som medlem af Handicaprådet, og Stine Rahbek Pedersen (Ø) forbliver stedfortræder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 1. Thomas Fogh (Ø) varetager pladsen som medlem i Handicaprådet i perioden fra den 1. november 2019 til og med den 30. juni 2020, hvor Ali Abbasi (Ø) er på barselsorlov.
   
 2. Stine Rahbek Pedersen (Ø) bliver stedfortræder for Thomas Fogh (Ø) i perioden fra den 1. november 2019 til og med den 30. juni 2020.

 

 

Beslutningshistorik
 
Økonomiudvalget 07-10-2019 Punkt 3
Beslutning
 

 Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download