Kommunalbestyrelsen

25.05.2020 kl. 18:00
Videomøde

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester)
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester)
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester)
 • Hella Hardø Tiedemann (A)
 • Musa Kekec (A)
 • Charlotte Holtermann (A)
 • Thomas Fogh (Ø)
 • Peter Als (A)
 • Birgitte Dahl (O)
 • Maria Lundahl Assov (A)
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V)
 • Michael Brønd (A)
 • Bjarne Rasmussen (A)
 • Per Mortensen (A)
 • Johan Müller (A)
 • Allan Kristensen (C)
 • Ulrik Falk-Sørensen (F)
 • Anja Holtze (A)
 • Michael Jensen (O)
 • Özcan Kizilkaya (A)
 • Morten Andersson (A)
 • Sussie Wandel (V)
 • Dennis Sørensen (A)
 • Jack Nør (A)
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø)
 • Eik Møller (kommunaldirektør)
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør)
 • Anne Vang Rasmussen (direktør)
 • Carsten Riis (direktør)

Åben dagsorden

Beslutning

Intet


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet blev foreløbigt godkendt og afgivet til Ballerup Kommunes revision på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020.

 

Revisionen har efterfølgende afgivet en beretning med tilhørende bilag 2-3 til årsregnskabet. Der afgives revisionsberetning uden forbehold. Revisionen har givet anledning til en bemærkning på beskæftigelsesområdet vedrørende jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets redegørelse er vedhæftet til brug for behandlingen.

 

Baggrund

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt. Dvs. om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

 

Herefter afgiver revisionen en beretning om revision af årsregnskabet, som er forsynet med en påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2019 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til afsluttende behandling.

 

Ballerup Kommunes revision, PwC, har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. Det er revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Der afgives revisionsberetning uden forbehold.

 

Bemærkning til årsregnskab 2019

Revisionen af årsregnskab 2019 har givet anledning til en revisionsbemærkning i relation til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Bemærkningen er på beskæftigelsesområdet vedrørende Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

 

Der henvises til siderne 5 og 6 i bilaget "Bilag 2–3 til revisionsberetning af 30. april 2020 vedrørende årsregnskabet 2019".

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har den 12. maj 2020 behandlet redegørelse fra Center for Arbejdsmarked. 

 

Opfølgning på årsregnskab 2018

Administrationen har i løbet af 2019 fulgt op på de revisionsanbefalinger, som revisionen gav i forbindelse med revisionen af årsregnskab 2018. Af revisionsberetningen for regnskab 2019 fremgår der ingen opfølgning i forhold til 2018. Revisionen har således ikke haft yderligere bemærkninger til opfølgningen, som herefter anses som værende på et tilfredsstillende niveau og afsluttet.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager Jesper Randall Petersen fra Ballerup Kommunes revision PwC under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at 

 1. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2019 godkendes endeligt.
   
 2. Revisionsberetningen med bilag fra Ballerup Kommunes revision (PwC) tages til efterretning.
   
 3. Redegørelsen fra Center for Arbejdsmarked godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2019 for IT-Forsyningen I/S forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Årsregnskab og revisionsprotokollat blev fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 27. marts 2020. Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

 

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Selskabet blev den 1. september 2018 udvidet med Allerød Kommune.

 

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 14.3, at årsregnskabet skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

 

Hjemmel: Styrelsesloven, § 60.

 

Sagsfremstilling

Årsregnskabet og revisionsprotokollat for 2019 for IT-Forsyningen I/S blev fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 27. marts 2020.

 

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold. I revisionsprotokollatet, som kan ses i bilag, er der uddybende anvisninger om de af revisionen gennemførte kontroller.

 

Årsregnskabet udviser i hovedtal:

 • Et underskud på 1.569.014 kr.
 • En aktivsum på 61.360.737 kr.
 • En egenkapital på 12.264.573 kr.

Regnskabsresultatet er i overensstemmelse med forventningerne, og afspejler de indsatser, der er afledt af IT-Forsyningens plan for egenkapital og reinvesteringer, godkendt af bestyrelsen i juni 2019. Planen indebærer, at den del af selskabets egenkapital, der overskrider 7 mio. kr., nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud i en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i medarbejdernes arbejdsredskaber (pc’er), i netværk og i datacenter.

 

Ifølge selskabets vedtagne ejerstrategi fra januar 2019 har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

 • Sikker og stabil drift
 • Gennemsigtighed i økonomi og processer
 • Kommunikation og samarbejde
 • Servicekultur.

Desuden er der brugt ressourcer på at få Allerød Kommunes driftsmæssige it-aktiviteter fuldt integreret i IT-Forsyningen, hvilket blev opnået den 1. marts 2019.

 

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold. I revisors protokol, som kan ses i bilag, er der uddybende anvisninger angående de af revisionen gennemførte kontroller.

 

Samlet vurdering

IT-Forsyningens 2019 årsregnskab udviser et resultat i overensstemmelse med forventningerne. Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

 

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet. Administrationen anbefaler, at regnskabet godkendes, og at revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at 

 1. Årsregnskabet for 2019 for IT-Forsyningen I/S godkendes.
   
 2. Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har ansøgt om godkendelse af skema A for opførelse af 176 almene boliger i en ny boligafdeling i forbindelse med den eksisterende afdeling Ellebo på Baltorpvej i Ballerup. Den nye boligafdeling kommer til at bestå af familieboliger, herunder mindre billige boliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt et seniorbofællesskab.

 

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 8-10 pct. af anskaffelsessummen samt give kommunal garanti for realkreditlånet.

 

Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Når licitationen er afsluttet og den endelige anskaffelsessum og husleje kendes, forelægges skema B til godkendelse. Herefter kan opførelsen af boligerne sættes i gang.

 

Baggrund

I forbindelse med renoveringen af afdeling Ellebo blev det nødvendigt, at rive to af de fire blokke i afdelingen ned. Det har givet muligheder for et større stationsnært nybyggeri. Foruden de almene boliger, indgår det også i projektet, at der skal frasælges jord til privat boligbyggeri - formentlig i form af en andelsboligforening.

 

Afdeling Ellebo består af to blokke med 140 boliger, der er opført i 1964. I forbindelse med renoveringen er der endvidere bygget 12 nye tagboliger på den ene blok, ligesom store dele af blokken er omdannet til tilgængelige boliger. De nye tagboliger har adgang via to elevatorer.

 

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og 7 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

 

Sagsfremstilling

Ansøgning om godkendelse af skema A omfatter i alt 176 almene boliger. Det samlede boligareal bliver på 13.367 m2. Ud over boligerne opføres der også et fælleshus til beboerne, hvor der også skabes plads til et nyt fælles ejendomskontor for Ballerup Ejendomsselskabs afdelinger.

 

Boligerne fordeler sig som vist på nedenstående skema. For familieboliger og seniorbofællesskab er der oplyst en gennemsnitlig størrelse:

 

Boligtyper Antal Størrelse
Familieboliger - 3 og 4 rum 91 I gennemsnit 85 m2
Billige boliger - 1 rum 10 35 m2
Billige boliger - 2 rum 10 50 m2
Billige boliger - 3 rum 5 75 m2
Ungdomsboliger - 1 og 2 rum 15 35 m2
Billige Ældreboliger - xl - 2 rum 3 50 m2
Ældreboliger - xl - 2 rum 2 75 m2
Seniorbofællesskab - 2 rum 20 I gennemsnit 65 m2
Seniorbofællesskab - 3 rum 20 I gennemsnit 95 m2
I alt 176 13.367 m2

 

Byggeriet udføres efter bestemmelserne i bygningsreglementet BR2020 og efter principperne i Nordic Built om bæredygtighed.

 

Bebyggelsen udføres som etage- og rækkehuse med facader af tegl og træbeklædning, vinduer udføres i træ eller aluminium. Tagene udføres som flade tage, indrettet med tagterrasser, solceller og grønne tagflader. Evt. skure i terræn udføres i træ med grønne tage.

 

Alle boliger i stueetagen vil få en lille privat have eller terrasse. Øvrige boliger indrettes med altan eller fransk altan.

 

Der udføres kælder under en del af boligerne. Kælderen kommer til at indeholde depotrum, vaskeri og cykelparkering.

 

Boligerne opvarmes med fjernvarme.

 

Der indrettes fælles grønne gårdrum med lege- og opholdsarealer mellem boligerne.

 

Der er udarbejdet en ny lokalplan for Ellebo. I forbindelse med dette arbejde er der anvendt et skitseforslag for de nye boliger. Dette forslag definerer byggeriets udformning, deltaljering og materialevalg. Kommunalbestyrelsen kan, efter støttebekendtgørelsens § 18, stille særlige vilkår i forbindelse med tilsagnet, herunder at projektet skal leve op til principperne i skitseforslaget.

 

Alle nye almene boliger opføres som udgangspunkt som en selvstændig afdeling med egen økonomi. Den nuværende afdeling Ellebo skal derfor sælge et areal til den nye afdeling.

 

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 339.996.000 kr.

 

Anskaffelsessum Udgift
Grundkøbesum 41.772.000 kr.
Øvrige grundudgifter 7.640.000 kr.
Entrepriseudgifter 254.417.000 kr.
Omkostninger 31.221.000 kr.
Gebyrer 4.946.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 339.996.000 kr.

 

Finansiering Beløb
Realkreditlån - 88 pct. 305.503.000 kr.
Kommunal grundkapital - 8-10 pct. 27.693.000 kr.
Beboerindskud - 2 pct. 6.800.000 kr.
Samlet finansiering 339.996.000 kr.

 

Husleje

Den foreløbigt beregnede husleje for de tre forskellige boligtyper, der tager udgangspunkt i maksimumbeløbet for boligtyperne, er følgende:

 

1.179 kr. pr. m2 for familieboliger (maksimumbeløb 25.140 kr. pr. m2)

1.184 kr. pr. m2 for ungdomsboliger (maksimumbeløb 29.360 kr. pr. m2)

1.350 kr. pr. m2 for ældreboliger (maksimumbeløb 30.920 kr. pr. m2)

 

Husleje eksempler:

Boligtype Størrelse Husleje
Familiebolig - billig bolig 35 m2 3.440 kr.
Familiebolig - billig bolig 50 m2 4.914 kr.
Familiebolig 85 m2 8.350 kr.
Ungdomsbolig 35 m2 3.460 kr.
Ældrebolig xl - billig bolig 50 m2 5.630 kr.
Ældrebolig xl 75 m2 8.440 kr.
Seniorbofællesskab (familieboliger) 65 m2 6.385 kr.

 

Hertil kommer udgifter til vand, varme og el, der er budgetteret til 205 kr. pr. m2.

 

Beboerindskuddet for de mindste billig boliger forventes at blive på 18.180 kr. og for en familiebolig på 85 m2 vil det blive 44.150 kr.

 

Anvisning

Der er indgået aftale om anvisningen, hvor Ballerup Kommune får fuld anvisning til de billige boliger, ungdomsboligerne og ældreboligerne. Familieboligerne får kommunen 35 pct. anvisning af, og de resterende anvises fra ventelisten, herunder fleksibel udlejning.

 

Seniorboligerne vil man kunne opskrives til via Ballerup Kommunes hjemmeside og anvises fortrinsvis til borgere i Ballerup Kommune.  

 

AB18

Ballerup Ejendomsselskab har anmodet om godkendelse af AB18 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger.

 

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende aftaledokumentet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger.

 

Ballerup Kommunes Juridiske kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB18 og oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

 

Tidsplan

 • 2020 Projektering og licitation
 • 2021 Forår - skema B til behandling
 • 2021 Byggeriet påbegyndes i august
 • 2023 Boligerne tages i brug i foråret.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2020 en ny lokalplan for afdeling Ellebo.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 27.693.000 kr. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

 

Grundkapitallånet finansieres med afsatte penge fra budgetaftalerne:

 • 6 mio. kr. fra "Aftale om budget 2018" til seniorbofællesskab og/eller ungdomsboliger. Hermed indfries ønsket fra budgetaftale 2018.
 • 2 mio. kr. fra "Aftale om budget 2019", hvor der blev afsat 4 mio. kr. til et seniorbofællesskab. Hermed indfries en del af ønsket fra budgetaftale 2019.
 • 0,7 mio. kr. fra det oprindelige projekt for seniorbofællesskab på Banegårdspladsen. Grundkapitalen til projektet på Banegårdspladsen er overført til seniorbofællesskabet på Bybjergvej, men dette projekt har ikke udnyttet hele det afsatte beløb.
 • 9 mio. kr. tilbagebetalt grundkapitallån fra det oprindelige projekt for tagboliger på alle fire blokke i Ellebo.
 • 10 mio. kr. fra "Aftale om budget 2020".

Ungdomsboligbidrag

Projektet omfatter bl.a. 15 ungdomsboliger. Boligerne vil få et årligt ungdomsboligbidrag (ekstra ydelsesstøtte) for, at holde huslejen på et rimeligt niveau. Ungdomsboligbidraget er i 2020 på 186 kr. pr. m2. Udbetaling Danmark udbetaler bidraget og Ballerup Kommune refunderer 20 pct. af beløbet, som på 2020-niveau vil beløbe sig til 19.530 kr. pr. år.

 

Der søges derfor en tillægsbevilling til afholdelse af udgiften af ramme 60.60 (Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab) fra 2023, hvor boligerne forventes at blive taget i brug.

 

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning (skema A) fra Ballerup Ejendomsselskab om opførelse af 176 almene boliger med en samlet anskaffelsessum på 339.996.000 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 305.503.000 kr. beboerindskud på 6.800.000 kr., og et kommunalt grundkapitallån på 27.693.000 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje for familieboligerne på 1.179 kr. pr. m2, for ungdomsboligerne på 1.184 kr. pr. m2 og for ældreboligerne på 1.350 kr. pr. m2 godkendes.
   
 5. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB18 godkendes.
   
 6. Det godkendes, at der gives en tillægsbevilling på 19.530 kr. af ramme 60.60 (Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab) fra budget 2023 til afholdelse af udgiften til ungdomsboligbidrag.
   
 7. Godkendelsen gives under forudsætning af, at projektet lever op til principperne i det skitseforslag, der er udarbejdet i forbindelse med lokalplanen for Ellebo. Skitseforslaget definerer byggeriets udformning, detaljering og materialevalg.
   
 8. Godkendelsen gives under forudsætning af, at et areal bliver udmatrikuleret og overdraget fra afdeling Ellebo I til den nye afdeling Ellebo II.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab ansøger om godkendelse af helhedsplan (skema A) for renovering af afdeling Stationsgården i Ballerup med støtte fra Landsbyggefonden (LBF).

 

Renoveringen omfatter bl.a. efterisolering og nye vinduer, nye døre, nye indgangspartier, ny tagbelægning, mekanisk ventilation, skimmelsanering, renovering af VVS og el i kældre, renovering af varmecentral samt kloak.

 

Derudover renoveres gårdanlægget.

 

Endvidere bliver 30 boliger gjort tilgængelige, så der kan bo ældre og handicappede. Boligerne får adgang via elevator.

 

LBF har givet forhåndstilsagn om støtte til en del af arbejderne. Støtten gives som en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere arbejderne. Derudover gives lån og tilskud til både finansiering og fremtidig drift. Endvidere regaranterer LBF for halvdelen af den kommunale garanti på lånene.

 

Kommunalbestyrelsen skal indstille skemaet til godkendelse i LBF samt godkende lånoptagelse og huslejeforhøjelse. Herudover skal der gives kommunal garanti for lånene samt ydes et kommunalt lån til kapitaltilførsel på 300.000 kr.

 

Beboerne har endnu ikke haft lejlighed til, på grund af Covid-19, at drøfte og beslutte, om man ønsker renoveringen. Det er mod normal praksis, men LBF ønsker at få et tilsagn fra Kommunalbestyrelsen til projektet inden 1 juni 2020, således at der kan reserveres midler til dette i LBF.

 

Det betyder, at beslutter beboerne i Stationsgården efter en grundig fremlæggelse og drøftelse afsluttende med en urafstemning, at man ikke kan tilslutte sig helhedsrenoveringsplanen - bortfalder Kommunalbestyrelsens tilsagn, og sagen skal starte forfra.

 

I forbindelse med renoveringen vil man opføre nye boliger i tagetagen. Skema A i en særskilt sag for de nye boliger - afventer beboernes beslutning om helhedsrenoveringsplanen. 

 

Baggrund

Skema A forelægges nu til behandling, da LBF har bedt om, at sagen fremmes, da de aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Kommunalbestyrelsens godkendelse vil sikre en reservation i LBFs midler.

 

Det betyder, at beslutter beboerne i Stationsgården efter en grundig fremlæggelse og drøftelse afsluttende med en urafstemning, at man ikke kan tilslutte sig helhedsrenoveringsplanen - bortfalder Kommunalbestyrelsens tilsagn og der skal startes forfra.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over økonomien (anskaffelsessum, husleje mv.) samt forventninger til projektet. Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Herefter afholdes licitation og projektet bliver endeligt fastlagt ved skema B.

 

Ved godkendelsen af skema A skal Kommunalbestyrelsen ligeledes godkende evt. ændringer til AB18.

 

Afdeling Stationsgården er opført i 1951-56 og består af 9 delvist sammenhængende blokke med i alt 128 boliger.

 

Afdelingen er beliggende på Banetoften 6-8 og 18-22, Centrumgaden 15-37 og Linde allé 2-2A i Ballerup.

 

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og 7 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab har den 15. april 2020 ansøgt om godkendelse af skema A for renovering af afdeling Stationsgården, således at afdelingen bliver opdateret til sunde og tidssvarende boliger.

 

Projektet omfatter følgende større arbejder:

 

Facaderenovering

Murværket omfuges, da der er mange nedbrudte fuger, der medfører fugt i væggene. Samtidig renoveres betonbrystninger og betonbånd.

Facaderne efterisoleres.

 

Døre og vinduer

Vinduerne udskiftes, da de er udtjente og nogen steder utætte.

Alle døre og indgangspartier udskiftes. Dørene til lejlighederne er dårligt isolerede i forhold til støj fra opgangen

 

Skimmelsanering og ventilation

Boliger med kuldebroer, skimmel- og fugtproblemer i karnapper, lysninger og gavle, bliver saneret.

Der etableres mekanisk ventilation i alle boliger, så boligerne kan få et bedre indeklima uden problemer med skimmel og fugt.

 

Tag

Taget skiftes ud, da det er udtjent med begyndende utætheder.

Der lægges nyt tegltag og efterisoleres.

På blokkene i Centrumgaden etableres 25 mindre tagboliger.

 

Kloak og varmecentral mv.

Kloaksystemet renoveres.

Der udskiftes el- og VVS-installationer i kældrene, da der er tæringer på installationerne

Varmecentralen renoveres, da den er nedslidt.

 

Tilgængelighed

Der etableres elevator i fem opgange. Det betyder, at 30 boliger, heraf 3 stk. to-rums boliger og 27 stk. tre-rums boliger, bliver ældre- og handicapvenligt indrettet med nye køkkener og baderum. Boligerne får adgang via elevator og vil blive bedre egnede for ældre beboere, der kan blive boende i afdelingen.

 

Sammenlægninger

Der sammenlægges nogle boliger således, at antallet af boliger reduceres fra 128 til 116 boliger.

Sammenlægningerne sker for, at der kan indrettes tilgængelighedsboliger, det sker ved, at 15 mindre boliger, henholdsvis 9 stk. et-rums og 6 stk. to-rums boliger, lægges sammen med eksisterende boliger og bliver til henholdsvis to-, tre- og fire-rums boliger. Det skal bemærkes, at det er en vanskelig bygning at lave sammenlægninger i.

 

Afdelingen vil få et bredere udbud af boligtyper efter renoveringen. Dog er der, efter ønske fra Ballerup Kommune, bevaret et antal mindre boliger, eksempelvis 16 billige, et-rums boliger, der ikke bliver berørt af sammenlægninger.

Der vedlægges en oversigt over antallet af boliger, boligtyper samt husleje dels før renoveringen men også efter renoveringen.

 

Udearealer

Gårdanlæggene bag Centrumgaden og ved Banetoften renoveres, og der skabes bedre sammenhæng mellem arealerne.

Der arbejdes på en mulighed for, at etablere små private haver til boligerne på Banetoften.

Der foretages ændringer af arealerne til parkering og affaldshåndtering samt opgradering af legeplads.

 

Energirenovering

Renoveringen vil leve op til kravene i BR2018.

Udskiftning af vinduer, efterisolering samt renovering af varmecentral vil sammen med ny mekanisk ventilation være med til at give boligerne et bedre indeklima og en lavere varmeudgift.

 

Der arbejdes sideløbende på et projekt for renovering af Lindevang ungdomsboliger, der ligger på Linde Allé 4. Afdelingen består af 21 stk. et- og to-rums boliger, der er opført i 1988. Projektet er endnu ikke så gennemarbejdet, at det kan forelægges sammen med denne sag.

 

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum og finansiering:

 

Anskaffelsessum Beløb
Renoveringsarbejder 81.176.819 kr.
Forbedringsarbejder 69.113.605 kr.
I alt 150.290.424 kr.

 

Finansiering Beløb
Realkreditlån - med støtte fra LBF 81.176.819 kr.
Realkreditlån - uden støtte 56.561.105 kr.
Kapitaltilførsel 1.500.000 kr.
Fællespuljetilskud fra LBF 2.560.000 kr.
Salg af byggeret til tagboliger 7.632.500 kr.
Trækningsret i LBF 860.000 kr.
I alt 150.290.424 kr.

 

LBF forudsætter, at der som en del af finansieringen, gennemføres en kapitaltilførsel på 1.500.000 kr. Kapitaltilførslen gennemføres som "1/5-delsordning", der betyder, at Ballerup Kommune skal give et lån på 300.000 kr. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 300.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 300.000 kr. og LBF giver dels et lån og dels et tilskud på hver 300.000 kr. Det er normal praksis, at man bruger denne ordning i de store renoveringssager, og kommunens andel er således Ballerup Kommunes bidrag til, at projektet kan gennemføres. Det er et krav fra Landbyggefonden, at alle parter deltager i ordningen for, at helhedsrenoveringen kan gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

 

Husleje

Den nuværende husleje er 716 kr. pr. m2, hvilket er forholdsvis lavt og skyldes, at der kun i meget lille omfang henlægges til nødvendig vedligeholdelse og udskiftning. Renoveringsarbejderne medfører, at lejen stiger med 253 kr. pr. m2 i gennemsnit. Nogle af boligerne bliver bygget om, med nyt køkken og baderum og får adgang via elevator. Derfor vil huslejen for boligerne, blive differentieret. Boligernes husleje skal, efter bestemmelserne i kapitel 3 i almenlejeloven, fastsættes efter deres indbyrdes brugsværdi. Der er endnu ikke beregnet præcise eksempler på husleje, da der stadig arbejdes på projektet.

 

Driftslån

LBF yder et driftslån på 2.271.000 kr. pr. år. Driftslånet vil ligge fast de første år og vil herefter blive nedsat med et fast årligt beløb.

 

Nye tagboliger

Samtidig med renoveringen opføres der 25 nye tagboliger på blokkene langs med Centrumgaden. Der bliver tale om et sammenhængende projekt, men nybyggeriet kræver en særskilt skema A-behandling. Skema A for nybyggeriet afventer beboernes godkendelse af renoveringsprojektet.

 

Genhusning

I forbindelse med renoveringen vil der blive behov for at genhuse beboerne, mens der arbejdes i boligerne. Der er afsat 3.848.000 kr. til genhusningen.

 

AB18

Ballerup Ejendomsselskab har anmodet om godkendelse af AB18 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger.

 

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende aftaledokumentet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger.

 

Ballerup Kommunes Juridiske kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB18 og oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

 

Beboerdemokratisk godkendelse

Beboerne har endnu ikke haft lejlighed til, på grund af Covid-19, at drøfte og beslutte, om man ønsker renoveringen. Det er mod normal praksis, men LBF ønsker at få et tilsagn fra Kommunalbestyrelsen til projektet i inden 1 juni 2020, således at der kan reserveres midler til dette i LBF.

 

Det betyder, at beslutter beboerne i Stationsgården efter en grundig fremlæggelse og drøftelse afsluttende med en urafstemning, at man ikke kan tilslutte sig helhedsrenoveringsplanen - bortfalder Kommunalbestyrelsens tilsagn og sagen skal starte forfra.

 

Informationsmateriale om renoveringsprojektet forventes udsendt til beboerne i maj 2020. På grund af Covid-19 vil processen være anderledes end normalt og kan derfor trække ud, inden man når til egentlig urafstemning om projektet.

 

Renoveringen har mere overordnet været drøftet på møder med beboerne, senest i 2018.

 

Tidsplan

Renoveringen er planlagt til udførelse fra marts 2022 til og med september 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives et lån på 300.000 kr. til afdeling Stationsgården. Lånet er Ballerup Kommunes andel af den kapitaltilførsel, som LBF forudsætter som en del af finansieringen.

 

Udgiften afholdes af kontoen til kapitaltilførsel, ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Skema A for renovering af afdeling Stationsgården indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden med forbehold for, at beboerne efterfølgende godkender renoveringsprojektet.
   
 2. Skema A for renovering af afdeling Stationsgården med en samlet anskaffelsessum på 150.290.424 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskab optager støttet lån på 81.176.819 kr.
   
 4. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskab optager ustøttet lån på 56.561.105 kr.
   
 5. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti på lånene.
   
 6. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder et lån på 300.000 kr. som en del af kapitaltilførslen til afdeling Stationsgården.
   
 7. Det godkendes, at huslejen i afdeling Stationsgården forhøjes med i gennemsnit 253 kr. pr. m2 pr. år.
   
 8. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB18 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Administrationen forelægger en orienteringssag for Økonomiudvalget om udfaldet af beboerdemokratiets behandling af sagen. Økonomiudvalget opfordrer til, at det sker ved et fysisk beboermøde, når det er muligt. Ballerup Kommune forholder sig i denne sag til henvendelsen fra Landsbyggefonden om reservation af midler, og respekterer udfaldet af beboerdemokratiets behandling af sagen. Det betyder, at godkendelsen er betinget af, at et flertal af beboerne godkender renoveringsprojektet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.


Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet status på håndteringen af COVID-19 på kultur-, fritids- og foreningsområdet i perioden fra den 11. marts til og med den 3. april 2020 samt forventede økonomiske konsekvenser frem til sommerferien, som forelægges til efterretning for Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Baggrund

Folketinget har vedtaget en række love og hjælpepakker i forbindelse med situationen omkring COVID-19. Der henvises til bilag herom.

 

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet en status over tiltag med betydning for kultur- og fritidsområdet, som følge af COVID-19-situationen. Derudover fremlægges en status på udgifter/manglende indtægter for Ballerup Kommune på kultur-, fritids- og foreningsområdet i Ballerup Kommune for perioden den 11. marts til og med den 3. april 2020 samt forventning til økonomiske konsekvenser frem til sommerferien 2020. 

 

For at hjælpe ”foreningsdanmark” har Folketinget vedtaget ”Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19” samt vedtaget bl.a. en række hjælpepakker til de frivillige sociale foreninger.

 

Folkeoplysende foreninger

I forhold til de folkeoplysende foreninger, er opmærksomheden særligt rettet mod det forhold, at loven åbner op for, at aktivitetskrav knyttet til kommunale tilskud frafalder.

 

Idet der i Ballerup Kommune udbetales støtte til foreningerne hørende under folkeoplysningsloven i marts måned, har administrationen allerede udbetalt aktivitetstilskud til foreningerne for 2020. I alt er der fordelt 3.346.809 kr. til 65 foreninger.

 

På det folkeoplysende område udbetales der også uddannelsestilskud. På nuværende tidspunkt er der ikke udbetalt tilskud til uddannelse.

 

Foreninger kan også søge om lokaletilskud, som udgør 75 pct. af lejeudgiften. Få foreninger har udgifter til lokaler i forbindelse med lejrture, som foreningerne ikke kan få refunderet. Det vurderes på baggrund af tilbagemelding fra foreningerne, at disse udgifter maks. beløber sig til 20.000 kr. i perioden fra den 11. marts til og med den 30. juni 2020.

 

Spejdergrupper og foreninger, der har egne lokaler modtager et årligt lokaletilskud, dog med et maksbeløb pr. aktivitetstime i lokalet i løbet af året. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne om foreningernes aktivitetsniveau bliver så lavt, at det får konsekvenser for lokaletilskuddet for 2020. 

 

Folkeoplysende voksenundervisning

Idet der blandt aftenskolerne er blevet udtrykt ønske om og behov for - for at aftenskolerne er i stand til at betale de løbende udgifter - en tidlig politisk beslutning omkring muligheden for, at aktivitetskrav knyttet til det kommunale tilskud frafaldes, blev aftenskoleområdet behandlet i et selvstændig møde i Kultur- og Fritidsudvalget og senere Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020, punkt 32.

 

Forslaget om at aktivitetskravet i 2020 bortfalder, blev godkendt. 

 

Kulturområdet

En del af kulturarrangementerne har politisk fået bevilget tilskud til arrangementer.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har fået tilbagemeldinger fra foreninger, der ikke forventer at benytte tilskuddet jf. det ansøgte på grund af aflyste arrangementer:

 • 93.840 kr. fra Bydelsarrangementspuljen til et aflyst arrangement.
 • 41.160 kr. fra Kulturtilskudspuljen til tre aflyste arrangementer. 

Nogle af arrangørerne vil fremsende ny ansøgning om anvendelse af bevilling på ændrede vilkår, hvis forsamlingsforbuddet ophæves.

 

Frivillige sociale foreninger

Der er blevet udbetalt støtte via § 18-tilskud til en lang række foreninger og aktiviteter i Ballerup Kommune. Pr. den 31. marts 2020 har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget tilskud for omkring 300.000 kr. 

 

På nuværende tidspunkt vurderes det ikke, at der vil være økonomiske konsekvenser i forbindelse med § 18-tilskuddene. Foreningernes tilbagemeldinger til Center for Skoler, Institutioner og Kultur er generelt, at foreningerne forventer at benytte § 18-tilskuddet, når aktiviteterne kan starte op igen.

 

Tilbagemeldingen fra en mindre række foreninger er, at der er behov for ekstra midler, hvis aktiviteter skal starte op jf. de nuværende retningslinjer omkring COVID-19, til indkøb af fx værnemidler eller leje af en ekstra bus, så afstandskravet overholdes i forbindelse med busture til udflugter mv.

 

Den af Folketinget netop indgåede "Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19" åbner mulighed for, at foreninger kan søge tilskud til afholdelse af endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer.

 

Kulturinstitutionerne 

Reehs Baghus og Baltoppen Live har fået flyttet de fleste koncerter og lignende arrangementer. Gæsternes billet gælder til den nye dato. Er en gæst forhindret denne dag, gives pengene retur. ​Reehs Baghus forventer på nuværende tidspunkt ikke udgifter eller mindreindtægter forbundet med situationen omkring COVID-19. 

 

Baltoppen Live har i perioden fra den 11. marts til og med den 15. juni 2020 mindreindtægter for i alt 170.000 kr., som fordeler sig således: 

 

Billetindtægter

-50.000 kr.

Lokaleindtægter

-120.000 kr.

  

I alt

-170.000 kr.

 

På musik- og kulturskoleområdet mangler kommunerne fortsat at høre fra regeringen om, hvorvidt den musikskoleundervisningen skal kompenseres via tilbagebetaling af deltagerbetalingen. Det skal bemærkes, at Ballerup Musik- og Kulturskole i nedlukningsperioden har forsøgt undervisningen realiseret via virtuel musikundervisning.

 

Hvis deltagerbetalingen skal tilbagebetales anslås mindreindtægten for Ballerup Musik- og Kulturskole at beløbe sig til:

 

Periode

Tilbagebetaling af deltagerbetaling

11. marts – 22. marts 2020

-164.032 kr.

11. marts – 3. april 2020

-434.289 kr.

11. marts - 15. juni 2020

-975.579 kr.

 

Udlejningslokaler

Ballerup Kommune har otte udlejningslokaler, som har meget forskellige størrelser og priser. Priserne varierer fra 1.050 kr. til 6.280 kr. pr. lejeperiode. Lokalerne er delvis anvist gratis til foreninger samt lejet ud til private borgere og virksomheder. Reglerne for Ballerup Kommunes udlejninger er, at der kan annulleres lejemål to måneder før arrangementsdato og at lejebeløbet returneres. Er der mindre end to måneder til lejemålet, skal lejer hele lejebeløbet betales.

 

Forsamlingsforbuddet har betydet en mindreindtægt for udlejning af lokaler på i alt:

 

Periode

Aflysninger/genbookinger

Beløb

11. marts – 3. april 2020

29 annulleringer

-60.916 kr.

4. april - 31. maj 2020

 

68 annulleringer

19 genbookninger

-188.368 kr.

52.360 kr.

   

I alt mindreindtægt

 

-196.654 kr.

 

Med baggrund i ovenstående og med forbehold for nye (lov)ændringer, anslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur mindreindtægten til følgende:

 

 

Område

 

11. marts - 3. april

 

4. april-15. juni

 

I alt kr.

    

Udlejningslokaler

-60.916

-136.008

-196.654

Musik- og Kulturskole,

Deltagerbetaling

 

-434.289

 

-541.290

 

-975.579

Baltoppen LIVE,

Billetindtægter

  

 

-50.000

Baltoppen LIVE,

Lokaleindtægter

  

 

-120.000

    

Forventede mindreindtægter,

i alt kr.

 

-495.205

 

-575,282

 

-1.342.233

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Ballerup Kommune har inden for foreningsområdet udbetalt en række tilskud til foreninger og arrangementer i 2020, og det er vurderingen, at foreningslivet i Ballerup Kommune økonomisk er støttet fornuftigt pr. maj måned 2020.

 

Administrationen følger løbende udviklingen i foreningernes økonomi samt i antallet af medlemmer i foreningerne og er i dialog med foreningerne både via Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet og enkelte foreninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Statusgennemgangen af den økonomiske situation som en følge af COVID-19-situationen vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets ramme 40.35, Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. samt ramme 40.38 Kulturel Virksomhed.

 

Idet der løbende sker ændringer i forhold til love og bekendtgørelser ligesom hjælpepakker etableres, er det p.t. ikke muligt at estimere en evt. mindreindtægt. Der lægges derfor ikke op til en håndtering af den identificerede mindreindtægt eller forslag hertil p.t. 

 

Administrationen følger udviklingen løbende.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Status på håndtering af COVID 19-situationen i perioden fra den 11. marts til og med den 3. april 2020 samt forventede økonomiske konsekvenser frem til sommerferien 2020 på kultur-, fritids- og foreningsområdet, tages til efterretning. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2020
Taget til efterretning med denne bemærkning:Kultur- og Fritidsudvalget bemærker, at COVID-19-situationen udvikler sig løbende, hvorfor der her er tale om et øjebliksbillede. Kommunalbestyrelsen vil få forelagt et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser af COVID-19 i hele Ballerup Kommune, når der er klarhed herom.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Indhold

Sammendrag

På kultur-, fritids- og foreningsområdet har Folketinget vedtaget en række love og hjælpepakker i forbindelse med situationen omkring COVID-19, som skal tilgodese de folkeoplysende foreninger og de frivillige sociale foreninger. På det folkeoplysende område anbefales kommunerne at aktivitetskrav knyttet til bevilgede tilskud til aktiviteter frafalder.

 

Det indstilles, at der træffes beslutning om, at aktivitetskravet knyttet til bevilgede tilskud til aktiviteter på kultur-, fritids- og foreningsområdet (de folkeoplysende foreninger, de frivillige sociale foreninger og kulturforeninger) frafalder.

 

Undtaget herfra er foreninger, der selv har aflyst arrangementer støttet af tilskud fra Bydelsarrangementspuljen eller Kulturtilskudspuljen, hvor foreningerne ikke har lidt økonomisk tab.

 

Baggrund

På baggrund af COVID-19 er der meldt hjælpeforanstaltninger ud med betydning for kultur-, fritids- og foreningsområdet.

 

Den 19. marts 2020 blev lov nr. 241 ”Midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19” vedtaget.

Med loven har kulturministeren fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven. For at sikre, at kommunerne fortsat udbetaler det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministen efter dialog med bl.a. DGI og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet bekendtgørelser, som opfordrer kommunerne til at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. I bekendtgørelserne får kommunerne også mulighed for at fravige de grænser folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale tilskud.

 

Den 7. april 2020 vedtog et bredt politisk flertal 2020 ”Hjælpepakke til sociale organisationer". I hjælpepakken står der bl.a.: "Organisationer på det sociale område kan i udgangspunktet beholde tilskud fra staten til projekter, hvis aktiviteterne udskydes på grund af COVID-19. Der opfordres til, at fonde og kommuner mfl., som yder samme former for tilskud, overvejer samme linje".

 

Endvidere er der den 25. april 2020 afsat 5 mio. kr. i 2020 til en pulje, som frivillige sociale foreninger, idrætsforeninger og spejderorganisationer samt almennyttige boligforeninger, højskoler og kulturinstitutioner, som afholder ferieophold for målgruppen, kan søge om. Midlerne skal støtte ferieophold, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer for familier, børn og unge i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021.

 

Sagsfremstilling

For at hjælpe ”foreningsdanmark” har Folketinget vedtaget lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 samt vedtaget en hjælpepakke til de frivillige sociale foreninger i Danmark.

 

Folkeoplysende foreninger

I forhold til de folkeoplysende foreninger, er opmærksomheden særligt rettet mod det forhold, at loven åbner op for, at aktivitetskrav knyttet til kommunale tilskud frafalder.

 

Idet der i Ballerup Kommune udbetales støtte til foreningerne hørende under folkeoplysningsloven i marts måned 2020, har administrationen allerede udbetalt aktivitetstilskud til foreningerne for 2020. I alt er der fordelt 3.346.809 kr. til 65 foreninger.

 

Folkeoplysende voksenundervisning

Idet der blandt aftenskolerne er blevet udtrykt ønske om og behov for (for at aftenskolerne er i stand til at betale de løbende udgifter) en tidlig politisk beslutning omkring muligheden for, at aktivitetskrav knyttet til det kommunale tilskud frafaldes, blev aftenskoleområdet behandlet i et selvstændig møde i Kultur- og Fritidsudvalget og senere Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020, punkt 32.

 

Forslag om, at aktivitetskravet i 2020 bortfalder, blev godkendt. 

 

Frivillige sociale foreninger

Der er blevet udbetalt støtte via § 18-tilskud til en lang række foreninger og aktiviteter i Ballerup Kommune. Pr. den 31. marts 2020 har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget tilskud for omkring 300.000 kr. 

 

På nuværende tidspunkt vurderes det ikke, at der vil være økonomiske konsekvenser i forbindelse med § 18-tilskuddene. Foreningernes tilbagemeldinger til Center for Skoler, Institutioner og Kultur er generelt, at foreningerne forventer at benytte § 18-tilskuddet, når aktiviteterne kan starte op igen.

 

Tilbagemeldingen fra en mindre række foreninger er, at der er behov for ekstra midler, hvis aktiviteter skal starte op jf. de nuværende retningslinjer omkring COVID-19, til indkøb af fx værnemidler eller leje af en ekstra bus, så afstandskravet overholdes i forbindelse med busture til udflugter mv.

 

Den af Folketinget netop indgåede "Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19" åbner mulighed for, at foreninger kan søge tilskud til afholdelse af endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Ballerup Kommune har inden for foreningsområdet udbetalt en række tilskud til foreninger og arrangementer i 2020 og det er vurderingen, at foreningslivet i Ballerup Kommune økonomisk er støttet fornuftigt pr. maj måned 2020.

 

Administrationen følger løbende udviklingen i foreningernes økonomi samt i antallet af medlemmer i foreningerne og er i dialog med foreningerne både via Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet og enkelte foreninger.

 

Med baggrund i de statslige anbefalinger til kommunerne om fortsat at udbetale det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen samt det forhold, at loven åbner op for, at aktivitetskrav knyttet til kommunale tilskud frafalder, anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget/Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt Ballerup Kommune følger disse anbefalinger.

 

Administrationen konstaterer, at der i Ballerup Kommune arbejdes med en bred forståelse af foreningsområdet, som rummer de folkeoplysende foreninger, de frivillige sociale foreninger og kulturforeninger. Altså en helhedsbetragtning af det frivillige område.

 

Set i det perspektiv, foreslår administrationen, at der, for ikke at forskelsbehandle på foreningsområdet, lægges et samlet blik ned over foreningsområderne, og at aktivitetskrav knyttet til bevilgede tilskud til foreningerne inden for kultur-, fritids- og foreningsområdet frafalder.

 

Administrationen foreslår dog, at de foreninger, der allerede selv har aflyst arrangementer støttet af tilskud fra Bydelsarrangementspuljen eller Kulturtilskudspuljen, hvor foreningerne ikke har lidt økonomisk tab, undtages herfra. 

 

Det foreslås, at disse foreninger, ved en ændring af forsamlingsreglerne/normalisering af samfundet, kan søge på ny.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskud til foreninger finansieres via Kultur- og Fritidsudvalgets ramme 40.35, Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. og ramme 40.38 Kulturel Virksomhed.

 

Ingen økonomiske konsekvenser idet der er budgetmæssig dækning via ramme 40.35 og 40.38 til forslaget.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Aktivitetskravet knyttet til bevilgede tilskud til aktiviteter på kultur-, fritids- og foreningsområdet (de folkeoplysende foreninger, de frivillige sociale foreninger og kulturforeninger) frafalder. Undtaget herfra er de foreninger, der selv har aflyst arrangementer støttet af tilskud fra Bydelsarrangementspuljen og Kulturtilskudspuljen, hvor foreningerne ikke har lidt økonomisk tab.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Oprindeligt skulle der i oktober måned 2020 afholdes EM i TeamGym i Ballerup Super Arena med forventede 10.000 tilskuere over tre dage. Dette arrangement ønskes flyttet til 2021 og det indstilles, at bevillingen på 1 mio. kr. til EM i TeamGym overføres til budgetår 2021.

 

Baggrund

På baggrund af COVID-19-situationen er det ikke muligt at realisere EM i TeamGym 2020 i Ballerup Super Arena.

 

Sagsfremstilling

Oprindeligt skulle der i oktober måned 2020 afholdes EM i TeamGym i Ballerup Super Arena med forventede 10.000 tilskuere over tre dage.

 

Grundet COVID 19-situationen har der været afholdt møde den 22. april 2020 med repræsentanter fra Sport Event Danmark, Gymnastik Danmark og Ballerup Kommune om arrangementet. På mødet var der blandt parterne enighed om, at arrangementet ønskes flyttet til 2021. Dette kræver dog bl.a., at der i Ballerup Kommune er politisk opbakning til at overføre bevillingen på 1 mio. kr. fra budgetår 2020 til budgetår 2021.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker i øvrigt, at de øvrige arrangører - Sport Event Danmark og Gymnastik Danmark - ligeledes skal behandle en eventuel flytning af arrangementet på politisk niveau inden der endelig træffes beslutning.

 

Administrationen foreslår, at bevillingen til EM i TeamGym på 1 mio. kr. overføres fra budgetår 2020 til budgetår 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

EM i TeamGym er finansieret med 1 mio. kr. via Eventpuljen på ramme 40.35 – Folkeoplysning, Frivillighed og Fritidsaktiviteter mv.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Bevilling på 1 mio. kr. til EM i TeamGym overføres fra budgetår 2020 til budgetår 2021 med henblik på gennemførsel i 2021.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Frivillighedsrådets møde den 29. januar 2020 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

For at skabe øget fokus og anerkendelse af frivillighedsindsatsen og dens betydning, er der i forbindelse med budgetaftalen for 2020 afsat 10.000 kr. årligt til uddeling af frivillighedsbuketter. Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget har drøftet kriterier og retningslinjer for uddeling af frivillighedsbuketten. 

 

På baggrund af drøftelserne i Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget indstilles det, at forslag til kriterier og retningslinjer for uddeling af frivillighedsbuketten godkendes. 

 

Baggrund

I den politiske aftale om budget 2020, punkt 1.8, står der, at: "parterne (er) enige om, at det er vigtigt at anerkende de mange frivillige, der gør en indsats – ikke mindst de ”små” og måske mindre synlige indsatser. Derfor indføres ”Frivillighedsbuketten”, der tildeles borgere, der virker frivilligt til gavn for andre. Der er afsat 10.000 kr. årligt til opgaven.

 

Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven og input til kriterier og retningslinjer har været behandlet på Frivillighedsrådets møde den 29. januar 2020 og Folkeoplysningsudvalgets møde den 14. april 2020.

 

Sagsfremstilling

For at skabe øget fokus og anerkendelse af frivillighedsindsatsen og dens betydning er der i forbindelse med budgetaftale for 2020 afsat 10.000 kr. årligt til uddeling af frivillighedsbuketter. 

 

Ballerup Kommune betegner alle, som yder en frivillig, aktiv og ulønnet indsats i kommunen, som frivillige. Borgere kan være frivillige på mange måder - fx i foreninger, bestyrelser, i netværk eller på ad hoc-basis. Det er dermed muligt for alle ulønnede frivillige i Ballerup Kommune at modtage frivillighedsbuketten. 

 

I Ballerup Kommune er der nedsat et Frivillighedsråd, som varetager de sociale frivilliges interesse og et Folkeoplysningsudvalg, der varetager de folkeoplysende foreningers interesse. Både Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget har drøftet kriterier og retningslinjer for uddeling af frivillighedsbuketten. Drøftelserne fremgår af bilag. 

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har på baggrund af drøftelserne i Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget udarbejdet udkast til kriterier og retningslinjer for tildeling af frivillighedsbuketten.


Center for Skoler, Institutioner og Kultur vil efter godkendelse af kriterierne formidle "Uddeling af frivillighedsbuketten" bredt ud til borgerne og foreningerne i Ballerup Kommune og fungere som sekretariat i forbindelse med uddeling af frivillighedsbuketten. 

 

Der lægges op til, at alle borgere løbende kan indstille kandidater til modtagelse af buketten via et link på Ballerup Kommunes hjemmeside. Frivillighedsbuketten foreslås uddelt 10 gange årligt, så mange frivillige kan blive anerkendt for deres indsats med en buket og et lille arrangement samt efterfølgende omtale af den frivilliges virke for at skabe fokus på og synlighed af de mange frivillige indsatser. 

 

Der ønskes med frivillighedsbuketten at anerkende frivillige, der gør en forskel for den enkelte, for et fællesskab eller for lokalsamfundet. Kriterierne er derfor formuleret bredt, så ingen frivillige udelukkes for at modtage buketten. 

 

Forslag til kriterier og retningslinjer:

 

Kriterier

Frivillighedsbuketten gives til en frivillig ildsjæl, der opfylder et eller flere af kriterierne:

 • Yder en frivillig, ulønnet indsats i Ballerup Kommune
 • Vedholdende arbejder for at gøre en mærkbar forskel
 • Virker for en frivillig forening/aktivitet i Ballerup Kommune uanset bopælskommune
 • Indsatsen kan foregå i store som små sammenhænge.

Indstilling og udvælgelse af kandidater

 • Alle personer kan løbende indstille en kandidat, som har ydet en frivillig indsats i Ballerup Kommune jf. kriterierne.
 • De respektive formænd for Kultur- og Fritidsudvalget, Frivillighedsrådet samt Folkeoplysningsudvalget udvælger hvert kvartal modtagerne af Frivillighedsbuketten.

Uddeling af frivillighedsbuketten

 • Der uddeles op til 10 buketter årligt, hvor overrækkelsen finder sted hver måned med undtagelse af juli og august
 • Buketterne uddeles af formanden for eller et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • I forbindelse med uddelingen kan der afholdes et mindre arrangement for modtageren, i foreningen eller i den sammenhæng, som den frivillige indgår i.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 10.000 kr. årligt til uddeling af frivillighedsbuketten på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Kriterier og retningslinjer for uddeling af frivillighedsbuketten godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Det understreges at der med buketten følger et mindre arrangement og at dette finansieres af de 10.000 kr. til frivillighedsbuketten. Flere buketter kan godt uddeles i samme måned. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 31. marts 2020 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes nuværende driftsaftale med Ballerup Rideklub er udløbet. I forbindelse med fornyelsen af driftsaftalen har Ballerup Kommune været i dialog med Ballerup Rideklub om økonomien og ydelserne i aftalen.

 

Det indstilles, at driftsaftalen godkendes og scenarie 1 eller 2 indarbejdes i driftsaftalen. Det indstilles, at der indgås en 1-årlig aftale for 2020.

 

Baggrund

Ballerup Rideklub har været i dialog med Ballerup Kommune om rideskolens økonomiske situation, som på foreningsdelen er presset med baggrund i en række lovmæssige krav til rideskoler i Danmark om renovering af stalde og etablering af større hestebokse. 

 

Ballerup Kommune finansierer renoveringen af staldbygning på Ballerup Rideklub og som en konsekvens af de forbedrede staldforhold, medvirker Ballerup Rideklub med en øget afgift til Ballerup Kommune for udlejning af stalde til private hesteejere. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 5. marts 2019, punkt 36, at den øgede afgift indfases løbende, så afgiften stiger fra 250.000 kr. årligt i 2019 til 275.000 kr. årligt i 2020 og frem til 2025. Fra og med 2026 øges afgiften til 325.000 kr. årligt. 

 

Ballerup Rideklub afdrager herudover på nuværende tidspunkt 100.000 kr. om året til Ballerup Kommune for opførelse af en ponystald. Afdragsperioden er tidsbegrænset og ophører den 1. november 2025, hvor lånet er tilbagebetalt. 

 

I medfør af ny lov om hestehold er Ballerup Rideskoles staldkapacitet blevet reduceret med cirka 10 heste-/ponybokse fra ca. 105 bokse til 95 bokse.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med fornyelse af ny driftsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Rideklub for perioden 2020-2025 har der været afholdt en række møder mellem Ballerup Rideklubs bestyrelse og Ballerup Kommune. 

 

Ballerup Rideklub står i en svær økonomisk situation på baggrund af øgede omkostninger til renovering af staldene og mindreindtægter for de privatopstaldede heste, som konsekvens af de færre bokse.

 

Ballerup Rideklub har på nuværende tidspunkt ingen egenkapital. 

 

Den økonomiske situation slår særligt hårdt igennem på rideklubbens foreningsdel, hvor en nødvendig udskiftning af heste over de kommende år synes urealiserbar inden for den eksisterende økonomi. Omkostningerne for udskiftning af nye rideskoleheste er anslået til 685.000 kr. fordelt over fem år, heraf 580.000 kr. ligeligt fordelt over de første tre år.

 

Ballerup Rideklub, som er landets tredje største rideskole, har 500 foreningsmedlemmer. Ballerup Kommune har i forbindelse med den nye driftsaftale udtrykt ønske om, at det i den kommende driftsaftale sikres, at flere børn og unge kan få gavn af Ballerup Rideklub, og flere børn kan få mulighed for at gå til ridning.

 

I forbindelse med denne dialog og drøftelserne på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. marts 2020 foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at et af følgende scenarier bliver indarbejdet i den nye driftsaftale med Ballerup Rideklub: 

 

Scenarie 1

 1. Ballerup Kommune indefryser Ballerup Rideklubs resterende gæld på 600.000 kr. for opførelse af ponystald med en afdrags- og rentefri periode fra 2020-2025. Lånet er tilbagebetalt 2030. 

Scenarie 1 betyder en forøget likviditet for Ballerup Rideklub på 100.000 kr. årligt i perioden 2020-2025. I alt 600.000 kr. 

 

Eventuel beslutning om indefrysning af resterende gæld træffes af Økonomiudvalget. 

 

Scenarie 2

 1. Ballerup Kommune samarbejder med Ballerup Rideklub, som leverer aktiviteter ud fra Vision 2029, samarbejdet værdisættes til 80.000 kr. i 2020 eller
 2. Ballerup Kommune køber ydelser/borgerrettede aktiviteter af Ballerup Rideklub svarende til 80.000 kr. i 2020.

Scenarie 2 betyder en forøget likviditet for Ballerup Rideklub på 80.000 kr. i 2020. 

 

Eventuel beslutning om køb af ydelser for 80.000 kr. træffes og finansieres af Kultur- og Fritidsudvalget, hvad angår 2020. Aktiviteterne afvikles i andet halvår 2020 og første halvår 2021.

 

En fremadrettet finansiering af 80.000 kr. årligt kræver politisk stillingtagen inden udløbet af 2020.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker

Forslaget om et samarbejde omkring borgerrettede aktiviteter er allerede anvendt på kultur- og fritidsområdet. Således er der med Grantoftegård indgået en delaftale om kulturtilbud, hvor Grantoftegård, med baggrund i et årligt rammebeløb, skal præsentere en række konkrete aktiviteter under temaerne: besøgsvirksomhed for Ballerup Kommunes institutioner og borgere i øvrigt, åbent hus arrangementer og "formidling af viden om økologi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budget til driftsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Rideskole er placeret på ramme 40.35 Folkeoplysning, Frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

 

Finansiering af de to scenarier foreslås finansieret således:

 

Scenarie 1) 

Via en udskydelse af en gældsafvikling på 100.000 kr. årligt til 2025 på ramme 60.62 under økonomiudvalget. 

 

Scenarie 2) 

Via 80.000 kr. i 2020 finansieret inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede rammer. Konkret foreslås de 80.000 kr. finansieret via 200.000 kr., der i budgetaftalen for 2020 punkt 3.19 er afsat til en kulturpulje. Midlerne til Kulturpuljen er tænkt til at dække Kulturtjenestens aktiviteter fremadrettet. Imidlertid er der et overlap fra to budgetaftaler på finansieringen af kulturtjenesten i 2020, hvorfor kulturpuljemidlerne foreslås som finansieringskilde.

 

En fremadrettet finansiering af 80.000 kr. årligt kræver politisk stillingtagen inden udløbet af 2020.

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. 1-årig driftsaftale mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune godkendes.
   
 2. Scenarie 1 - udskydelse af gældsafvikling på 100.000 kr. årligt til 2025 finansieret via ramme 60.62 under økonomiudvalget, godkendes og indarbejdes i driftsaftalen. 
   
 3. Scenarie 2 - 80.000 kr. i 2020 finansieret via kulturpuljemidler i "Aftale om budget 2020" punkt 3.19, Kultur- og Fritidsudvalget, godkendes og indarbejdes i driftsaftalen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2020
Indstillingens punkt 1 og 3: Indstilles til godkendelse.Indstillingens punkt 2: Indstilles ikke til godkendelse. Der var følgende bemærkning:Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at forholdene omkring en varig løsning indgår i budgetforhandlingerne for 2021 og frem, hvorefter udvalget forelægges et udkast til fremadrettet og længerevarende driftsaftale mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning, idet driftsaftalen konsekvensrettes frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 1993 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til administrationens forslag om sammenlægning af bevillingsrammer på Børne- og Skoleudvalgets område.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 26. maj 1993 beslutning om indførelse af mål- og rammestyring på Ballerup Kommunes driftsvirksomhed, så Ballerup Kommune styres økonomisk via bevillingsrammer i stedet for et detaljeret årligt budget med 200-300 bevillinger. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned godkender Kommunalbestyrelsen bevillingerne på rammeniveau til de stående udvalg og Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes driftsvirksomhed styres ved hjælp af bevillinger på rammeniveau godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen foreslår at lægge bevillingsrammerne 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning sammen til en ny bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. Den nye bevillingsramme vil indeholde udgifter og indtægter vedrørende specialskoler og gruppeordninger, specialundervisning i tilknytning til almenundervisningen samt til at understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner. Derudover er særlige dagtilbud og særlige klubber en del af bevillingsrammen samt befordring.

 

Begrundelsen for oprettelsen af den nye bevillingsramme er at samle tilbud til børn og unge med særlige behov på én ramme, således at der ikke ligger indtægter og udgifter vedrørende specialundervisning på flere rammer, som det er i dag. Derudover skal der på den nye bevillingsramme udelukkende være udgifter og indtægter vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov.

 

Det betyder samtidigt, at følgende indtægter og udgifter, som aktuelt ligger på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed foreslås flyttet til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fra budget 2021, således at alle udgifter og indtægter knyttet til den almene skolevirksomhed samles på den samme ramme:

 • Privatskoler
 • Efterskoler
 • Ungdommens uddannelsesvejledning
 • Befordring af elever i almindelige folkeskoler
 • Syge hjemme undervisning
 • Pædagogik og Læring
 • Bøtø Strandpark
 • Blokhytten
 • Pædagogisk Center.

Derudover foreslås følgende indtægter og udgifter, som aktuelt ligger på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed flyttet til ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fra budget 2021:

 •  Privatskoler BFO. 

Med den foreslåede sammenlægning på Børne- og Skoleudvalgets område vil udvalget fra budget 2021 have følgende rammer:

 • 30.30 Folkeskolen
 • 30.31 Sundheds- og tandpleje
 • 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
 • 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
 • 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
 • 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Det foreslås, at ændringerne af rammerne budgetmæssigt udmøntes med virkning fra budget 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Det godkendes, at bevillingsrammerne 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning lægges sammen i bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov med virkning fra budget 2021.
   
 2. Det godkendes, at indtægter og udgifter fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed vedrørende:
   
  • Privatskoler
  • Efterskoler
  • Ungdommens uddannelsesvejledning
  • Befordring af elever i almindelige folkeskoler
  • Syge hjemme undervisning
  • Pædagogik og Læring
  • Bøtø Strandpark
  • Blokhytten
  • Pædagogisk Center

overføres til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen med virkning fra budget 2021.

 1. Det godkendes, at indtægter og udgifter fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed vedrørende:
   
  • Privatskoler BFO

overføres til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) med virkning fra budget 2021.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Den fremtidige ledelsesmæssige organisering af dagplejen besluttes efter høring.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgets møde den 14. januar 2020 besluttet at sende to scenarier for den ledelsesmæssige organisering af dagplejen i høring.

Scenarie 1

Ledelsen af dagplejen varetages af en pædagogisk leder placeret under distriktslederen i distrikt Hedegården. Der ansættes en pædagogisk leder i distrikt Hedegården, som fungerer som daglig leder af dagplejen.

 

Scenariet foreslås, fordi det vurderes at give følgende gevinster for Dagplejen: 

 • Dagplejen bliver en del af et distrikt med et tæt ledelsessamarbejde i distriktet
 • Den pædagogiske leder får kollegaer på samme niveau
 • Muligheder for faglig sparring og kompetenceudvikling for både medarbejdere og leder øges
 • Mulighed for tæt ledelse fra distriktsleder til pædagogisk leder
 • Dagplejen har fortsat mulighed for at bibeholde det særlige og særegne ved dagpleje, samtidig med at den får mulighed for at blive en del af en bredere faglighed.

  Dagplejen vil fortsat have sin egen økonomi, som er uafhængig af distriktets økonomi i øvrigt.

I dette scenarie sidestilles forældrerepræsentationen i dagplejen med børnehusene, som har et husråd og ret til repræsentation i distriktsbestyrelsen. Husrådet skal fortsat drøfte og tage sig af de nære, forældreinvolverende opgaver. Hvis scenariet besluttes, skal der efterfølgende ske en tilpasning af vedtægter for forældrebestyrelser. Det kan først ske efter, at forslag til nye vedtægter har været i høring.

Scenarie 2

Ledelsen af dagplejen varetages af en dagplejeleder.


Dette scenarie er en videreførelse af den hidtidige organisering. Det betyder, at der skal ansættes en ny dagplejeleder. 

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra dagplejens bestyrelse, dagplejens MED-udvalg, Distrikt Hedegårdens bestyrelse, Distrikt Hedegårdens MED-udvalg samt fra Landsforeningen for Socialpædagoger, som organiserer dagplejere (LFS).

 

Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg tilslutter sig, at dagplejen ledes af en pædagogisk leder under distrikt Hedegården (scenarie 1) under den forudsætning, at dagplejen bibeholder egen bestyrelse og eget budget og er repræsenteret som hidtil ved dialogmøder med Ballerup Kommune.

 

Distrikt Hedegårdens bestyrelse og MED-udvalg peger på scenarie 1 og byder gerne dagplejen velkommen som en del af distriktet.

 

LFS anbefaler, at dagplejen bevares som en selvstændig enhed med egen leder.

 

På baggrund af høringssvarene anbefales det, at dagplejen fremover bliver en del af distrikt Hedegården under følgende vilkår:

 • Distriktslederen i distrikt Hedegården er øverste leder af dagplejen.
 • Den daglige ledelse varetages af en pædagogisk leder, som refererer til distriktslederen.
 • Dagplejen har sin egen bestyrelse med distriktslederen som sekretær.
 • Dagplejens bestyrelse er repræsenteret i distrikt Hedegårdens bestyrelse.
 • Dagplejens bestyrelse deltager i dialogmøder sammen med de øvrige bestyrelser for dagtilbuddene.
 • Dagplejen har selvstændig økonomi.

Ovenstående kræver en konsekvensrettelse af vedtægter for forældrebestyrelser, som skal godkendes efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Dagplejen fra 1. juni 2020 er en del af distrikt Hedegården, men med selvstændig bestyrelse og økonomi jf. sagsfremstilling.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Hvert år skal Kommunalbestyrelsen fastsætte timepris og takst for følgende ydelser, der leveres af private leverandører:

 1. Timepriser på fritvalgsområdet. For hjemmeplejeydelserne praktisk hjælp og personlig hjælp.
 2. Transport af kost. Levering af kost til borgeren i privat hjem (det er kun selve transporten).
 3. Vaskeordning. Udførelsen af vask af tøj mm. for borgeren.
 4. Mad: Borgerens køb af madservice, færdigretter. 

For ydelserne 3 og 4 er der en egenbetaling af borgeren.

 

Timepriser og takster er beregnet for 2020 og forelægges til godkendelse. 

 

Baggrund

Borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, har ret til at vælge den leverandør borgeren ønsker. Det frie valg drejer sig om praktisk hjælp, personlig hjælp eller madservice.  

 

Kommunalbestyrelsen skal indgå kontrakt med de leverandører, der er kvalificerede til at løse hjemmehjælpsopgaverne. Ballerup Kommune skal indgå kontrakt med mindst to leverandører, hvor kommunen selv kan være den ene. Alternativet er, at Kommunalbestyrelsen udsteder et fritvalgsbevis til borgeren. Borgeren kan så selv frit på markedet købe den hjemmehjælp, som borgeren er visiteret til. Ballerup Kommune betaler. 

 

Det frie valg kan Kommunalbestyrelsen skabe ved at anvende KL's beregningsmode (KL's godkendelsesmodel) eller ved at gennemføre et offentligt udbud. I Ballerup Kommune anvendes godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen er beskrevet i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af den 25. marts 2010 (ændret den 5. januar 2012).

 

Den private leverandør skal betales af Ballerup Kommune for hver time leveret til borgeren. Derfor skal Kommunalbestyrelsen beslutte en timepris. Timepriserne beregnes på grundlag af årets budget og skal igen efterprøves, når årets regnskab foreligger. For så vidt timepriserne for madservice, levering af dagligvare og tøjvask til hjemmeboende reguleres disse årligt med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Sagsfremstilling

Timepriser til privatleverandører

Timepriserne svarer til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der er forbundet med drift af den kommunale leverandørvirksomhed.

 

I beregningsgrundlaget indgår: 

 • Budgettet for 2020
 • Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.)
 • Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver)
 • Timer som Ballerup Kommunes hjemmepleje har leveret i 2019.
I hele kr.201820192020
Timepris for en normaltime for praktisk hjælp 297366383
Timepris for personlig hjælp (på bekvemme tider)395 371393
Timepris for personlig hjælp (på ubekvemme tider)493458 452

Note: Ingen egenbetaling.

 

Fra og med 2019 bestemmes timepriserne efter en ny beregningsmodel og metode. Den tager fx udgangspunkt i den faktiske lønmedian inden for de forskellige personalegrupper på fritvalgsområdet i Ballerup Kommunes Hjemmepleje. Den ny model i 2019 betød et brud med den tidligere beregningsmetode fra 2018 og tidligere år.

 

Skiftet har ændret strukturen i timepriserne; timeprisen for praktisk hjælp er steget, mens timepriserne for personlig pleje - bekvem og ubekvem er faldet. Årsagen er primært at medianlønningerne i højere grad afspejler de sande lønniveauer og lønspredninger mellem personalekategorier. Med modellen er der skabt gennemsigtighed med timepriserne og beregningsresultater lægges åbent frem for alle leverandører. Ballerup Kommune følger fortsat fuldt ud principperne i godkendelsesmodellen, som ligger til grund for, hvorledes timepriser på fritvalgsområdet skal opgøres.

 

Levering af dagligvare

I 2019 blev der gennemført nyt udbud vedrørende levering til hjemmeboende. Kontrakterne er fornyet med Intervare og Egebjerg Købmandsgård. Der er en markant prisstigning i det nye udbud. Der forventes et merforbrug på ca. 280.000,- kr. som resultat af udbuddet.

 

I hele kr.201820192020
Levering til private borgere82 83124

Note: Prisen er gennemsnitlig, da leverandørerne har differenceret priser.

Taksten reguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

  

Vaskeordning

Pris pr. levering af vasket tøj:

I hele kr.201820192020
Hver anden uge 1-8 kg.213,46215,58219,65
Hver anden uge, 1-12 kg. 256,76259,30264,20

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes egenbetaling:

I hele kr.201820192020
Pr. måned193 195200

 

Madservice

Madservice har i samarbejde med Herlev Kommune været i udbud i 2018. Kostprisen er fra den 1. april 2018 fastsat på baggrund af pristilbud fra den valgte leverandør. Der var kun en leverandør der bød. I kostprisberegningen indgår udgifterne til udbringning af mad til borgerne.

 

Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost. Borgerne vil forsat have mulighed for valg af en biret som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 12,00 kr. i 2020.

 

Kostprisen for kølemad er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være flere kørsler pr. uge; køber en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig.

I hele kr.201820192020
Kostpris for en hovedret kølemad62,3563,17 63,47
Kostpris for en diætportion kølemad79,2180,2580,63

Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. april jævnfør Danmarks Statistiks nettoindeks - hvilket svarer til den maksimale prisstigning.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens betaling:

I hele kr.201820192020
Pr. leveret portion52,0052,0052,00

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, de ændrede prisforhold vurderes at kunne indeholdes i nuværende budget. Der vil foregå en tæt opfølgning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 1. Beregnede timepriser for 2020 for personlig og praktisk hjælp godkendes.
   
 2. Taksten 2020 for transport af kost godkendes.
   
 3. Takster og borgernes egen betaling for 2020 for vask og mad godkendes. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Vestegnens Musikhøjskole ønsker at donere 7.212,77 kr. til Plejecenter Toftehaven i Ballerup.
 

Baggrund

Vestegnens Musikhøjskole har eksisteret i Ballerup Kommune i næsten 50 år som en undervisningsinstitution for voksne. Musikskolen er nedlagt, og den musikpædagogiske leder er flyttet til Plejecenter Toftehaven, hvor hendes flygel står i fællesrummet.

 

Sagsfremstilling

Vestegnens Musikhøjskole har gennem tiderne udført flere opgaver for Ballerup Kommune. Musikhøjskole stod bl.a. for det musiske indslag ved indvielsen/afsløringen af Peter Brandes "Thelemakos" foran Ballerup Rådhus, og musikhøjskolen har afholdt koncert med stort orkester og kor (Haydn: "Skabelsen") i Atriet.

 

Musikhøjskolens leder har, gennem alle årene, været en meget aktiv deltager i planlægning af Ballerup Musikfestival og Ballerup Musikfest.

 

Som markering af Vestegnens Musikhøjskole virksomhed, ønsker musikhøjskolen at donere restformuen til musisk virksomhed på Plejecenter Toftehaven. Donationen markerer ligeledes afslutningen af et godt samarbejde gennem tiden med Ballerup Kommune. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om en indtægtsbevilling på 7.212,77 kr. der overføres til Plejecenter Toftehavens driftsbudget.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 1. Der godkendes en indtægt på 7.212,77 kr. fra Vestegnens Musikhøjskole i forbindelse med lukning af Musikhøjskolen.
   
 2. Det godkendes, at indtægten overføres til Plejecenter Toftehavens driftsbudget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 05-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2019 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Administrationen har, sammen med grundejere, arbejdet videre med byudvikling i Baltorp Bykvarter. Den videre kvalificering og detaljering af de forskellige projekter viser, sammen med ændrede forudsætninger, et behov for justering i helhedsplanen for området. Ændringerne har konsekvenser for helhedsplanens dogmer samt bebyggelses- og infrastrukturprincipperne. Administrationen fastholder intensionerne fra helhedsplanen i detailplanlægningen, men ser et behov for at Kommunalbestyrelsen orienteres om og godkender tilpasninger, herunder at den videre planlægning sker i etaper.

 

Baggrund

Administrationen har med udgangspunkt i "Helhedsplanen for Baltorp Bykvarter" en løbende dialog med grundejere ud til Telegrafvej, Baltorpbakken og grundejerforeningen Atlasvænge. Derudover er administrationen kommet et spadestik dybere i forhold til den trafikstruktur, som blev foreslået i helhedsplanen. Dialogen med grundejerne og kvalificeringen af infrastrukturen betyder, at administrationen stiller forslag om at justere i den trafikstruktur, som blev præsenteret i helhedsplanen.

 

I helhedsplanen blev der fremlagt beregninger af byggeretter og bebyggelsesprocenter. De grundejere, der er interesseret i at få en byggeretsgivende lokalplan for at bygge boliger, ønsker at opnå en højere byggeret end angivet i helhedsplanen. Bygherrers ønsker om flere byggeretter skal ses i sammenhæng med at fælles løsninger for parkering ikke kommer til at ske i det omfang, som helhedsplanens beregninger er baseret på. Mere parkering på egen grund presser både økonomisk og arealmæssigt, hvorved ønsker om mere byggeret opstår. I helhedsplanen blev det forslået, at en del af den nødvendige parkering blev løst ved fælles parkeringshuse og langs vejene med henblik på at opnå mere plads til opholdsarealer i de enkelte bebyggelser. Dette har efterfølgende vist sig ikke at kunne løses i samme omfang, hvilket bl.a. skyldes de mange ejerforhold i bebyggelsen og de forskellige tempi området udvikles i. Der bliver fortsat plads til lidt ekstra parkeringspladser langs vejene, men der skal udlægges areal til parkeringspladser til de nye boligbebyggelser på egen grund. Der stilles krav til at parkering skal foregå i konstruktion for den andel af bebyggelsen, der overstiger en bebyggelsesprocent på 70, for at sikre tilstrækkelige opholdsarealer.

 

Sagsfremstilling

Aktuelle plan- og byggeprojekter sammenholdt med helhedsplanen 

 

Som følge af ændrede forudsætninger om fælles parkering samt mere detaljerede projekter, bliver nogle af de dogmer, som helhedsplanen er baseret på udfordret. Dogmerne fremgår af side 8 og 9 i helhedsplanen (se bilag).

 

Dogme 1:  Vejrum, som landskabsrum

I vejprojektet for Telegrafvej og Baltorpbakken er der indarbejdet plantebede og i lokalplanerne vil administrationen sikre, at der langs Telegrafvej sikres areal til store træer - også selv om det bliver på private arealer. Dogmet forfølges uforandret

 

Dogme 2: Kantzone og byggelinje

Der planlægges for kantzone til private eller fælles forhaver, men de vil ikke altid være 5 m brede, som beskrevet i helhedsplanen.

 

Dogme 3: Markering af hjørner

Der stilles krav til at ny bebyggelse placeres ud til hjørner. Enkelte hjørner vil også blive markeret bygningsarkitektonisk.

 

Dogme 4: Passagemulighed

Det er fortsat intensionen, at sikre åbninger i nye bebyggelser, som mindsker privatheden i området.

 

Dogme 5: Indre landskab med offentlig adgang

Intensionen med dette dogme er udfordret af, at der skal afses areal til parkering. Opholdsarealer i de foreløbige bebyggelsesplaner er blevet mindre, og de vil derfor få en mere privat karakter.

 

Dogme 6: Terrænregulering

Det er fortsat intensionen, at terrænforskelle tilpasses vejrum og bebyggelse.

 

Dogme 7: Parkering

Der er flere ændringer i dette dogme, fx vil kommende lokalplaner skulle leve op til de nye generelle rammebestemmelser for parkering, som fastsættes i  kommuneplanen. Ligeledes er administrationen kommet til den konklusion, at det bliver svært at gennemføre intentionen om en fælles p-fond og med den tanke også fælles p-huse. Læs mere under afsnittet om trafikstruktur.

 

Dogme 8: LAR- og befæstelsesgrader

Der stilles krav til både befæstelsesgrader og tilbageholdelse af regnvand jf. spildevandsplanen. Grundejerne skal, som udgangspunkt, sikre at regnvand håndteres på egen grund. Området er ikke nedsivningsegnet. Langs Telegrafvej vil regnvand ikke blive håndteret i åbne render, som foreslået i helhedsplanen. Det vil være omkostningsfyldt hovedsagligt grundet placering af eksisterende ledninger. Dialog med Novafos har klarlagt, at der vil være behov for tilbageholdelse af overfladevand i det vestlige område, mens der i det østlige område ikke er behov herfor. Tilbageholdelse af regnvand i det vestlige område forventes at skulle ske i parkeringsarealer under jorden. Dogmet fastholdes

 

Dogme 9: Udnyttelse og Dogme 10: Store matrikler

Begge dogmer fastholdes uændret.

 

På følgende ejendomme er der igangværende planer:

 • Telegrafvej 1, BOSCH (BK11) ønsker at opføre nyt hovedsæde. Bosch har ikke længere interesse i at få mulighed for at opføre boliger. 
 • Telegrafvej 7A og 7B, Hafnia (BK19) / Milton (BK17) ønsker en lokalplan med mulighed for etageboliger. Det forventes, at lokalplanlægning igangsættes inkl. kommuneplantillæg, når bebyggelsesplanerne er faldet på plads. Administrationen foreslår, at rammen for fremtidig lokalplanlægning fastsættes maks. etagemeter 23.550 m2 og antal etager til 2-6. Der gives kun mulighed for 6 etager på det nordøstlige hjørne for at markere hjørnet i henhold til helhedsplanens dogme 3, og dog kun såfremt den nederste etage udgør en delvist kælder.
 • Telegrafvej 9, TEC (BK16) er ikke afklarede.
 • Baltopvej 154-158, Fast Ejendomme (BK08 + BK09) - Der er p.t. planer om at udnytte eksisterende bebyggelse (det tidligere Jobcenter) og etablere lejligheder. Herudover et seniorbofællesskab om en "stok" med lejligheder ud mod Baltorpvej.
 • Baltorpbakken. Der er interesse i at omdanne erhvervsejendomme på Baltorpbakken. Administrationen har modtaget bebyggelsesforslag for Baltorpbakken 14, som p.t. står uudnyttet. Der har også været en forespørgsel på Baltorpbakken 8, som ligeledes står tom.

Rækkefølgeplanlægning

Det er et stort område at omdanne på én gang. Sættes der gang i for mange projekter samtidig, kan vi som kommune ikke følge med ressourcemæssigt. Administrationen foreslår, at den østlige af området fra TEC-grunden (BK16) og syd på mod Baltorpvej prioriteres højere end ejendommene på Baltorpbakken, dog således at projektet på Baltorpbakken 14 inddrages i etape 1, og at lokalplanlægning for ejendomme på Baltorpbakken i øvrigt først sættes i gang, når øvrig planlægning er færdig. Bygningerne på Baltorpbakken, også kaldet Pederstrup Erhvervspark, er af nyere dato end bygningerne ved Telegrafvej. 

 

Navngivning af kvartererne

I helhedsplanen blev projektområdet kaldt for Baltorp Bykvarter, men administrationen er i tvivl om, hvorvidt der var politisk accept af denne projekttitel. Hvis projektområdet etapemæssigt deles i to, foreslår administrationen, at det store område i øst fremover kaldes Telegraf-Kvarteret og området i vest kaldes Baltorpbakken efter vejenes navne.

 

Trafikstruktur

Administrationen har viderebearbejdet helhedsplanens oplæg til trafikstruktur, og har optimeret og justeret denne under hensyntagen til økonomien i projekterne. Trafikprojektet er således justeret i henhold til ovenstående og i forhold til den efterfølgende udarbejdede trafikanalyse samt vejtekniske hensyn, så som oversigtsforhold, placering af hastighedsdæmpende foranstaltninger mv. Dette har resulteret i en justeret samlet plan for infrastruktur og vejbeplantning.

 

Der er følgende forhold, som er værd at bemærke:

 • I udgangspunktet forventes de gennemgående veje og stier at være offentlige vejarealer med undtagelse af stiforbindelsen mellem Telegrafvej og Pederstrupstien, som ligger på et areal ejet af DSB.
 • Det udarbejdede trafikprojekt kræver, at der kan indgås aftaler med de private ejere om, at de afgiver en del af deres matrikel til offentligt vejareal. Administrationen arbejder på dette og det medtages i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte lokalplaner.
 • I det justerede trafikprojekt er der vist en vejforbindelse mellem Baltorpbakken og Telegrafvej, som løber mellem BK16 og BK17/BK19. Denne vejforbindelse tænkes først etableret når/hvis området ved Baltorpbakken omdannes og hvis BK16 omdannes. I forbindelse med lokalplanlægningen for boliger på BK17 og BK19 vil der alene indgå en opgradering af den eksisterende øst/vestgående stiforbindelse mellem Baltorpbakken og Telegrafvej, som overdrages til Ballerup Kommune efter etablering således at den får status som offentlig sti.
 • Der etableres ikke en offentlig vejforbindelse for enden af Telegrafvej til Baltorpvej, som skitseret i helhedsplanen. Trafikanalysen har vist, at der trafikalt (kapacitetsmæssigt) ikke er behov herfor. Derudover er Grundejerforeningen Råmosen ikke interesseret i en vejforbindelse, da den vil omfatte en tilslutning til deres private vej. På den lange bane arbejdes der dog hen i mod etablering af en offentlig stiforbindelse fra Atlasvænge til Vestbuen og en offentlig stiforbindelse fra den sydlige del af Telegrafvej til og ned til den førnævnte sti. Dette kræver dog de private ejeres medvirken til at lægge arealer til dette.
 • Stianlæggene vist langs volden mod Pederstrup samt ved tilslutning til Baltorpbakken forventes anlagt som rekreative stier dvs. i grus og uden stibelysning.
 • I trafikprojektet er der ikke vist ekstra vejtilslutninger til Vestbuen. Det kan dog komme på tale at etablere en tilslutning fra Vestbuen til BK11.
 • Den parkering, som tilvejebringes i offentlige vejarealer, kommer ikke til at bidrage til grundejernes parkeringsregnskab, men bliver et ekstra bidrag af parkering, som er offentlig tilgængelig. Etablering af fælles parkeringshuse er ikke i spil p.t. da det har vist sig vanskeligt at indgå aftaler herom, da de enkelte grundejeres projekter tidsmæssigt er forskudt, og da Ballerup Kommune ikke ejer arealer, som kan sættes i spil til dette formål. Grundejernes tilbagemeldinger til administrationen går i retning af, at de selv tilvejebringer den fornødne parkering i konstruktion på eget areal (parkeringskældre). Det vil være Ballerup Kommunens parkeringsnorm, som bliver styrende for lokalplanerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 internt bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om de aktuelle byggeprojekter tages til efterretning.
   
 2. Administrationens forslag til justering af helhedsplanens dogmer godkendes.
   
 3. Administrationens anbefalinger til rækkefølgeplanlægning godkendes.
   
 4. Kvartererne fremover benævnes "Baltorpbakken" og "Telegraf-Kvarteret".
   
 5. Ændringer i kvarterets trafikstruktur tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 05-05-2020
Indstillingens punkt 1, 2, 3 og 5 indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Det præciseres, at der skal indarbejdes stiforbindelse i området. Indstillingens punkt 4 vedrørende navngivning af kvartererne indstilles ikke til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalget ønsker særskilt sag med flere forslag forelagt på kommende møde.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 17. februar 2015 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 2,8 mio. kr. i 2020 og 2021 fra projekt nr. 652000 KOMBIT - IT.

 

I investeringsoversigten er der afsat i alt 4,8 mio. kr. på projekt nr. 652000 KOMBIT - IT.

 

Projektet skal implementere løsningerne fra KOMBITs første bølge af monopolbruddet. Monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på en række it-løsninger. Af de 4,8 mio. kr. er der frigivet 2 mio. kr. i 2015 for at forberede overgang til de nye løsninger fra kommunernes it-fællesskab (KOMBIT).


Løsningerne har været forsinket, men er nu klar til udrulning, og Center for Politik og Organisation anmoder om, at den resterende bevilling på 2,8 mio. kr. frigives til udrulningen af løsningerne i monopolbruddet.

 

 

Baggrund

Alle 98 kommuner har tilsluttet sig aftalen med KOMBIT om monopolbruddet på de tre KOMBIT projekter i første bølge, nemlig SAPA (sags- og partsoverblik), KY (kommunernes ydelsessystem) og KSD (kommunernes sygedagpengesystem).

 
Kommunerne har i de seneste år forberedt overgangen fra KMD's løsninger til de nye monopolbrudsløsninger. De nye løsninger har været forsinket, men de er nu klar til udrulning i kommunerne.  

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune er i gang med implementeringen af SAPA og forberedelserne til implementeringen af KY og KSD. Der lægges en stor indsats i ibrugtagning af de nye løsninger, og opgaverne omfatter programledelse, projektledelse, netværksmøder, uddannelse af brugere, datakonvertering samt tilpasning af snitflader og it-infrastruktur.


Center for Politik og Organisation foreslår, at 2,8 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 652000 frigives i 2020 og 2021 til opgaver med implementering af løsningerne.

 

Frigivelsen af midlerne følger de år, hvor midlerne pt. er placeret på investeringsoversigten.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.800.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015 - 2019

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,927

1,5

2,373

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.62 under/efter anlægsprojektet      

Note: der er ingen afledte driftsudgifter.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at 

 1. Der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til projekt nr. 652000 KOMBIT - IT i 2020 og 2021

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. november 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der fremrykkes 4,183 mio. kr. fra 2021 til 2020 fra projekt nr. A652004 Fiberprojekt.

 

I investeringsoversigten er der afsat i alt 19,092 mio. kr. på projekt nr. A652004 Fiberprojekt. Alle midlerne er frigivet tidligere.

 

Center for Politik og Organisation har, i forbindelse med den økonomiske situation som følge af coronakrisen, undersøgt muligheden af en fremrykning af midler i fiberprojektet, således at midler afsat i 2021 fremrykkes til 2020.

 

Leverandørerne til fiberprojektet er selv interesseret i flere opgaver i 2020, og derfor foreslår Center for Politik og Organisation, at midlerne på 4,183 mio. kr. fremrykkes fra 2021 til 2020.

 

Baggrund

Fiberprojektet i Ballerup kommune har sammenlagt bevilget 19.092.000 kr. til opbygning af fibernet i Ballerup Kommune.


Center for Politik og Organisation har undersøgt muligheden for fremrykning af midler i projektet, som følge af den økonomiske situation, der er opstået, som følge af coronakrisen.


Leverandørerne til Fiberprojektet har ligeledes selv efterspurgt flere opgaver i 2020.

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Organisation har undersøgt muligheden for fremrykning af midler i fiberprojektet, som følge af den opståede coronakrise. Leverandørerne til fiberprojekt har ligeledes selv efterspurgt flere opgaver i 2020, da de har kapacitet til dette i år.

 

Center for Politik og Organisation, foreslår derfor at midlerne afsat i 2021 på 4,183 mio. kr. fremrykkes til 2020. Det samlede rådighedsbeløb i 2020 vil herefter være 11,544 mio. kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

19.092.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

19.092.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

20182019

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,1682,553

11,544

0,59

3,238

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.62 under/efter anlægsprojektet       

 

Note: der er ingen afledte driftsudgifter.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

 1. Fremrykke midlerne på 4,183 mio. kr. fra 2021 til 2020 for projekt nr. A652004 Fiberprojekt, således at rådighedsbeløb for 2020 bliver 11,544 mio. kr.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2020 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

I "Aftale om budget 2020" er der afsat 400.000 kr. i 2020 til etablering af nyt boldskur i Måløv Idrætspark.

 

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af et boldskur.

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2020", punkt 1.25 opgradering af idrætsfaciliteter fremgår det, at der er afsat 400.000 kr. i 2020 til etablering af nyt boldskur, primært til fodbold, i Måløv Idrætspark. Der er afsat 0,5 mio. kr. til opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby, så det kommer tættere på DBU's krav for 3F-ligaen samt 2 mio. kr. til den nødvendige renovering af svømmehallen på Torvevej i Skovlunde. 

 

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat 400.000 kr. til etablering af et nyt boldskur, primært til fodbold, i Måløv Idrætspark. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 7. januar 2020, punkt 16, at sagen skulle fremlægges igen, når administrationen havde været i dialog med brugerne og den nye sag skal indeholde et bilag med skitse over projektet. 

 

Der har været afholdt to møder mellem Måløv Boldklub og Ballerup Kommune om etablering af et nyt boldskur. Måløv Boldklub fremførte ønsker til udformning, størrelse samt en alternativ placering af boldskuret. Måløv Boldklub ønsker et boldskur med mulighed for et lille selvstændigt rum med luge, hvorfra der kan sælges drikkevarer og snacks under stævner. 

 

Sagen har været drøftet på Måløv Boldklubs bestyrelsesmøde den 2. april 2020.

 

Efterfølgende er der i samarbejde med klubben udarbejdet nedenstående plan:

 • Nyt boldskur opføres med en kiosk i den ene ende og boldrum i resten (se bilag)
 • Støbt betonplade som fundament/gulv
 • Yderbeklædningen bliver af træ enten som vandret eller lodret efter ønske
 • Inderbeklædningen opføres inderst med krydsfiner og med fibergips som yderste lag
 • Tag opføres i sorte stålplader og med to lag gips indvendigt i loftet
 • Der isoleres med ca. 200 mm i både vægge og loft
 • Der monteres ståldøre både ind- og udvendigt
 • Der monteres en ”salgs-lem”/vindue med udvendig afdækningsplade.

Overslagsprisen på selve bygningen er på ca. 350.000 kr. Center for Ejendomme vil forsøge at indhente et billigere tilbud, så der kan blive etableret luft-til-luft varmepumper i bygningen. 

 

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af et boldskur i Måløv Idrætspark. 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

400.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

400.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,4

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af et boldskur i Måløv Idrætspark projekt nr. A031115 "Nyt boldskur i Måløv Idrætspark".

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2020 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

I "Aftale om budget 2020" er der afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby.

 

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opgradering af fodboldstadion.

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2020", punkt 1.25 opgradering af idrætsfaciliteter fremgår det, at der er afsat 400.000 kr. i 2020 til etablering af nyt boldskur primært til fodbold i Måløv Idrætspark. Der er afsat 0,5 mio. kr. til opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby, så det kommer tættere på DBU´s krav for 3F-ligaen samt 2 mio. kr. til den nødvendige renovering af svømmehallen på Torvevej i Skovlunde. 

 

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. til opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby. Det afsatte beløb i budget 2020 dækker over overslagspriser på ønsker fra Ballerup Skovlunde Fodbold og Ballerup Boldklub i efteråret 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 7. januar 2020, punkt 17, at sagen skulle fremlægges igen, når administrationen havde været i dialog med brugerne og den nye sag skal indeholde et bilag med skitse over projektet. 

 

Opgradering af fodboldstadion har været behandlet på Brugerrådsmødet i Ballerup Idrætsby, som besluttede at dialogen med Ballerup Kommune bedst varetages af de to fodboldklubber Ballerup Skovlunde Fodbold (BSF) og Ballerup Boldklub. Ballerup Boldklub har tilkendegivet, at BSF varetager begge fodboldklubbers perspektiv. 

 

Der har været afholdt møder mellem Ballerup Kommune og repræsentanter fra BSF. Der er flere ønsker til opgradering af fodboldstadion, end der er afsat midler til.

 

På møderne er der udarbejdet en prioriteret rækkefølge på opgaverne: 

 1. Renovering af dommeromklædning
 2. Renovering af to omklædningsrum
 3. Renovering af resten af omklædningsrummene
 4. Renovering af hegn rundt om selve banen
 5. Renovering af kommentatorboks på tilskuertribunen
 6. Renovering af publikumstoiletter
 7. Foranstaltninger for at stoppe jordskred omkring overdækket tribune (Center for Ejendomme har besigtiget tribunen i forhold til jordskred og det er Center for Ejendommes vurdering, at det ikke har betydning for sikkerheden af konstruktionen)
 8. Opretning af tilskuerbænke henholdsvis til venstre og højre for tribune.

Center for Ejendomme vurderer, at punkterne 1 til 6 kan udføres inden for det afsatte budget. Om hvorvidt punkterne 7 og 8 kan udføres inden for det afsatte budget er der usikkerhed omkring.

 

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby på projekt nr. A031114 "Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby".

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,3 mio. kr. i 2020 til et madpakkehus på Birkegården. Planlægning og etablering er nu aftalt med børnehusets ledelse, og midlerne søges derfor frigivet.

 

Baggrund

Der blev ved vedtagelsen af budgettet for 2020 afsat 0,3 mio. kr. på investeringsoversigten i 2020 til et madpakkehus på Birkegården.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med børnehusets ledelse planlagt og aftalt opførelsen af madpakkehuset på Birkegården. Det ottekantede madpakkehus bliver ca. 40 m2 og udføres i lærketømmer og rubinstolper. Madpakkehuset placeres på den sydlige del af grunden for at skabe sammenhæng med naturen og samtidig skabe muligheder for oplevelse, udvikling og leg.

 

Madpakkehuset forventes opført fra medio/ultimo maj til medio august.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed for børn og voksne på institutionen indtænkes i projektet samtidig med, at der skabes mulighed for oplevelse, udvikling og leg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,3 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A510005 Birkegården - madpakkehus.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

300.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

300.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,3

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A510005 Birkegården - madpakkehus.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 i puljen til ændringer i daginstitutioner. Midlerne søges nu fremrykket til 2020 og frigivet til en række mindre ændringer i daginstitutionerne, der skal lette institutionernes hverdag.

 

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 på projekt nr. A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har, i samarbejde med institutionernes ledelse, identificeret en række behov og ønsker hos institutionerne, som kræver større eller mindre ændringer af de eksisterende forhold. Opgaverne fremgår af bilaget.

 

Fælles for opgaverne er, at de efter udførelse vil lette personalets og børnenes hverdag. I bilaget er opgaverne kategoriseret i kapacitet, bemærkninger fra brandmyndigheder (ikke påbud), forbedring af arbejdsmiljø, forbedring af daglig drift, andre ønsker til forbedringer og ombygninger. Administrationen har prioriteret at gennemføre opgaverne i den nævnte rækkefølge og vurderer, at de opgaver, der er markeret med grøn i bilaget, vil kunne udføres inden for en ramme på ca. 1,5 mio. kr.

 

Priserne i bilaget er overslag, og der er ikke medregnet 15 pct. til uforudsete udgifter. En eventuel rest vil blive anvendt til et af de mindre ombygningsarbejder, markeret med blåt i bilaget.

 

Arbejderne vil blive igangsat løbende hen over sommeren, eftersommeren og efteråret i 2020, og de vil blive tænkt sammen med den løbende mulige omstilling til såvel modtager- som produktionskøkkener.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive indtænkt i de konkrete løsninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 på projekt nr. A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner. Midlerne fra 2021 og 2022 ønskes fremrykket, og alle midlerne ønskes dermed frigivet i 2020.

 

Fremrykningen af 1 mio. kr. vil ikke kunne holdes inden for Ballerup Kommunens anlægsramme/anlægsbudgettet i 2020. De skal ses som en mulighed for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020 for netop at give kommunerne mulighed for at skabe mere aktivitet.

 

Der er tale om fremrykning af allerede budgetterede midler i overslagsårene, som under alle omstændigheder skal udmøntes. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditetsniveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner

1.500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 og 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2020 på projekt nr. A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner til projekt nr. A510150 Ændringer i daginstitutioner 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 12-05-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 19-05-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 13. maj 2020 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en mulig udvidelse af åbningstiden i den fortsatte genåbning af dagtilbud. Beslutningen handler om den fastsatte åbningstid i daginstitutionerne og dagplejen (dagtilbud), som i forbindelse med den gradvise genåbning p.t. er fastsat til fra kl. 7.00 til kl. 16.00 alle ugens fem hverdage.

 

Ved en beslutning om udvidelse af åbningstiden vender dagtilbuddene tilbage til deres oprindelige åbningstid som før nedlukningen. Hverdagen i dagtilbuddene kommer således tæt på en normal hverdag, idet der fremadrettet vil være åbent for alle børn i den fulde åbningstid. Der vil dog fortsat skulle tages hensyn til afstand mellem børn, hygiejne mv. i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Baggrund

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

 

Statsministeren meldte den 30. marts 2020 ud, at der efter påske skulle påbegyndes en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af vores samfund, herunder en åbning af dagtilbud. Kommunalbestyrelsen traf den 9. april 2020 beslutning om hovedmodellen for genåbningens fase 1 på dagtilbudsområdet.

 

I forlængelse af statsministerens udmeldinger den 7. maj 2020, har sundhedsmyndighederne revideret retningslinjerne. Sundhedsstyrelsen har den 10. maj 2020 udsendt generelle retningslinjer for genåbningens fase 2. Kommunalbestyrelsen traf den 13. maj 2020 beslutning om den fortsatte genåbning i fase 2 på dagtilbudsområdet.

 

I de nye generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er der ændringer af bl.a. afstandskravet og arealkravet, hvilket betyder, at rammerne for drift af dagtilbud ændrer sig. Det er således muligt at vende tilbage til en mere normal hverdag, hvor børnene ikke er fordelt i mindre grupper, men kan vende tilbage til at være inddelt i almindelige stuer på 0-5 års området.

 

De generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er blevet suppleret med en vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet. Heraf fremgår det, at det er muligt inden for retningslinjerne at blande børnene på tværs af stuer i åbningstidens ydertimer (morgen og eftermiddag). Dette skal så vidt muligt ske således, er at det er de samme stuer, der blandes. Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer samt Børne- og Undervisningsministeriets vejledning af den 13. maj 2020 er vedlagt som bilag.

 

Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at træffe beslutning om at åbningstiderne i dagtilbud vender tilbage til normalen. Dette har været drøftet med de faglige organisationer forud for politisk behandling.

 

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at hovedmodellen fremadrettet suppleres med følgende elementer:

 • Fra den 25. maj til og med den 1. juni 2020 er åbningstiden kl. 7.00-16.00 i alle ugens åbningsdage (mandag til fredag), jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 13. maj 2020.
 • Fra den 2. juni 2020 (dagen efter pinse) er det de almindelige åbningstider fra før nedlukningen, der er gældende for de enkelte børnehuse og i dagplejen. Åbningstiden har også før nedlukning været forskellig mellem børnehusene, hvor mindst et børnehus i distriktet har en udvidet åbningstid.
 • Fra den 2. juni 2020 serveres igen morgenmad.
 • Perioden frem til den 2. juni 2020 (4 hverdage) anvendes til omstilling til normal åbningstid, herunder bl.a. en hensyntagen til de fortsatte hygiejniske og rengøringsmæssige rutiner.

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer af den 10. maj 2020 samt udmeldingerne fra Børne- og Undervisningsministeriet følges. Børn og voksne med tegn på sygdom vil fortsat blive sendt hjem i overensstemmelse med vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.

 

Børnehusenes åbningstider, som de så ud før nedlukning, vedlægges.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre de præcise økonomiske omkostninger, men der vil være fortsat være omkostninger i forbindelse med øgede udgifter til rengøring samt øvrige tiltag for at overholde de sundhedsmæssige retningslinjer.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Fra den 2. juni 2020 åbner dagtilbud igen med de oprindelige åbningstider som før nedlukningen.

 

 

 

Beslutningshistorik
 
Børne og Skoleudvalget 25-05-2020 Punkt 2
Beslutning
 
Indstilles til godkendelse
Økonomiudvalget 25-05-2020 Punkt 2
Beslutning
 
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2020 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Revision af økonomien og finansiering af Plejecenter Toftehavens udvidelse forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Projektet har til formål at forøge antallet af plejeboliger i Ballerup. Siden godkendelsen af den økonomiske ramme for byggeriets gennemførelse (i form af skema A) er projektet blevet yderligere bearbejdet. Dette giver anledning til revision af finansieringen.

 

Sagsfremstilling

Grundlaget for det igangværende projekt er de politiske behandlinger tidligere på året, senest i Social- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2020. Der er tale om et nybyggeri på to etager med delvis kælder. Dertil kommer en mindre om- og tilbygning i det nuværende Plejecenter Toftehaven.

 

Udvidelsen opføres på grunden Præstevænget 20-22 umiddelbart syd for det nuværende plejecenter. Udvidelsen sammenbygges med boligafsnittene Svalen og Viben. I det nuværende plejecenter sammenbygges desuden to fløje, der rummer boligafsnit Viben og Lærken.

 

Udvidelsen omfatter 48 nye boliger. Sammen med Svalens nuværende 20 boliger etableres der fremtidigt fire nye bogrupper, hver med 17 boliger. To bogrupper på hver etage.

 

Projektforslaget er på det seneste blevet omdisponeret af hensyn til opfyldelsen af de funktionskrav, der knytter sig til et plejecenter. Udarbejdelsen af det materiale, der snart skal sendes i totalentrepriseudbud, er sket med inddragelse af projektets brugergruppe samt Hjælpemiddelområdet i Center for Voksne og Sundhed, samt Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger er indarbejdet.

 

Ved projektets bearbejdning til det foreliggende resultat er der sket en forøgelse af arealerne. Det gælder både på etagerne med beboelse og i kælderen. I stueetage og på første sal er bygningen i alt blevet 141 m2 større. Administrationen foreslår, at denne arealforøgelse tillægges Ballerup Kommunes servicearealer, hvilket vil betyde, at Ballerup Kommunes lejeudgift vil stige med ca. 167.000 kr. årligt.

 

Hertil kommer, at jordforureningen i området betinger krav til sikringen af kælderen, så miljøfremmede stoffer ikke trænger ind i bygningen. Kælderen er derudover blevet større og omdisponeret. Den samlede merudgift vedrørende kælderen er af bygherren Boligselskabet Baldersbo beregnet til 3,95 mio. kr.

 

Det er almindelig praksis, at uforudsete ekstra udgifter i forbindelse med byggemodningen modregnes salgsprisen. Det vil også være tilfældet her. Se bilag herom.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager afsnitsleder Susanne Bettina Jørgensen fra Center for Voksne og Sundhed samt projektleder Karsten Schrøder fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der budgetteres med den nuværende driftsudgift til husleje for servicearealerne i det eksisterende plejecenter og fra 2022 tillægges huslejen for servicearealerne i nybyggeriet. Huslejeudgiften er forud for arealudvidelsen budgetlagt med 2,35 mio. kr. på driftsbudgettet på ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister, på baggrund af Skema A. Slutniveauet for huslejen er med de nye arealudvidelser beregnet til at blive 2,5 mio. kr. årligt strækkende sig over 25 år.

 

Budgettet skal på den baggrund opjusteres med 0,167 mio. kr. pr. år.

Bilag

2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Boligstørrelsen fastholdes som fastlagt i skema A på 65 m2.
   
 2. Arealforøgelsen på 141 m2 finansieres ved en forhøjelse af lejeudgiften og indarbejdes i lejekontrakten for Ballerup Kommunes leje af servicearealer svarende til 0,167 mio. kr. pr. år.
   
 3. Revisionen af økonomien for Plejecenter Toftehaven i Ballerup godkendes.

 

 

 

Beslutningshistorik
 
Social- og Sundhedsudvalget 25-05-2020 Punkt 2
Beslutning
 
Indstilles til godkendelse
Økonomiudvalget 25-05-2020 Punkt 3
Beslutning
 
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Medlemsforslag fra Enhedslisten om at Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune opfordrer KL til at suspendere budgetloven i 2021.

 

Baggrund

 

Sagsfremstilling

Enhedslisten ønsker at bruge initiativretten til at rejse følgende dagsordenspunkt:

 

Opfordring til KL om at suspendere budgetloven i 2021.

 

Udligningsreformen giver samlet set kommunerne mulighed for at bruge flere penge på service og anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer åbner op for.

 

I 2021 er der brug for, at kommunerne aktivt arbejder for, at kick starte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen. 

 

Hertil kommer, at kommunerne ud over midler til, at finansiere den demografiske udvikling og udgifterne i den forbindelse har brug for samlet et løft i velfærden og mulighed for at dække kommunernes ekstra udgifter til sundhedsområdet og det specialiserede socialområde. Derfor er det oplagt, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Enhedslisten indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsen i Ballerup opfordrer KL til i forbindelse med økonomiforhandlingerne med staten, at arbejde for, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021.

 

 

Beslutningshistorik
 
Økonomiudvalget 25-05-2020 Punkt 4
Beslutning
 

For indstillingen stemte: Stine Rahbek Pedersen (Ø)

 

Imod indstillingen stemte: Jesper Würtzen (A), Peter Als (A), Lolan Ottesen (A), Hella Hardø Tiedemann (A), Charlotte Holtermann (A), Kåre Harder Olesen (V), Allan Kristensen (C), Michael Jensen (O) og Ulrik Falk-Sørensen (F)

 

Indstillingen indstilles ikke til godkendelse.

 

 

 

Beslutning

For indstillingen stemte: 2 (Enhedslisten)

 

Imod indstillingen stemte: 23 (Resten)

 

Indstillingen ikke godkendt. Forslaget er dermed faldet.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt". 

Dokumenter

Download samlet dokument

Download