Kultur- og Fritidsudvalget

09.12.2019 kl. 16:30
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A)
 • Bjarne Rasmussen (A)
 • Anja Holtze (A)
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V)
 • Johan Müller (A)
 • Michael Jensen (O)
 • Özcan Kizilkaya (A)
 • Anne Vang Rasmussen (direktør)
 • Per Kensø (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur)
 • Jens Overgaard (kulturchef)

Åben dagsorden


Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Klatreklubben PLØKS (PLØKS) har ønsket at supplere sine indendørs aktiviteter ved etablering af udendørs klatrevæg på gavlen af Skovlundehallen ved Skovlunde Skole. Der er indhentet tilbud på opførelse af en klatrevæg fra Unisport. De samlede omkostninger beløber sig til 785.325 kr.

 

PLØKS har indhentet finasiering for 533.587 kr. gennem egenfinansiering og tilskud.

 

Det foreslås, at den resterende finansiering på 251.738 kr. til opførelsen af en klatrevæg afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

 

Baggrund

PLØKS er Danmarks sjette største klatreklub og har ca. 325 medlemmer. PLØKS driver og vedligeholder sin egen klatrevæg, der er placeret i forbindelse med Skovlundehallen.

 

Center for Ejendomme har oplyst, at der ikke er noget til hinder for, at en klatrevæg kan etableres på gavlen.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. januar 2019 bevilgede udvalget et tilskud på 58.587 kr. fra Vækstpuljen til etablering af den udendørs klatrevæg på Skolunde Skole med bl.a. følgende bemærkning: "Såfremt projektet ikke kan realiseres med supplerende, ekstern finansiering, tilbageføres midlerne til Vækstpuljen".

 

Sagsfremstilling

PLØKS ønsker at etablere en udendørs klatrevæg på gavlen af Skovlundehallen som supplement til klubbens eksisterende indendørs klatrevæg.

 

PLØKS har indhentet forslag og tilbud på etablering af klatrevæggen, der lyder på 735.725 kr. Herfra fraregnes anskaffelse af opbevaringskasser, der ikke skønnes nødvendige. Af sikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt at etablere et faldunderlag, der overslagsmæssigt er opgjort til 60.000 kr.

 

De samlede omkostninger til etableringen er således opgjort til 785.325 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 8. januar 2019 bevilget tilskud på 58.587 kr. fra Vækstpuljen, Lokale- og Anlægsfonden har bevilget tilskud på 200.000 kr., Nordeafonden har bevilget tilskud på 25.000 kr. Derudover har PLØKS en egenfinansiering på 250.000 kr. Den samlede finansiering er på 535.000 kr.

 

Samlede omkostninger for etablering af klatrevæg:

Klatrevæg jf. tilbud:735.725 kr.
Fradrag, opbevaringskasser-10.400 kr.
Faldunderlag60.000 kr.
Samlede omkostninger for etablering af klatrevæg785.325 kr.

 

Nuværende finansiering:

Diverse tilskud 283.587 kr.
PLØKS' egenfinansiering250.000 kr.
Finansiering i alt533.587 kr.
Difference-251.738 kr.

 

Idet det ikke er muligt for PLØKS at hente yderligere ekstern finansiering til klatrevæggen, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at Ballerup Kommune bidrager med et yderligere tilskud på 250.000 kr., så klatrevæggen kan realiseres.

 

De 250.000 kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme for 2019 via mindreforbrug på inventarmidler til haller (100.000 kr.), fællesudgifter til lokaler (90.000 kr.) og "Sommerferieaktiviteter" (62.000 kr.). I alt 252.000 kr.

 

Ballerup Kommune har givet PLØKS 10 års brugsret til klatrevæggen, hvilket er forudsætningen for tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Center for Ejendomme vil forestå selve opførelsen af klatrevæggen.

 

Det er Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering, at klatrevæggen vil bidrage positivt til udviklingen af PLØKS' egne aktiviteter og til Ballerup Kommunes idrætstilbud i det hele taget. Klatrevæggen kan ibrugtages i april måned 2020. I givet fald vil opførelsen først påbegyndes i foråret 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Realisering af klatrevæggen koster 252.000 kr. som finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 252.000 kr., til realisering af opførelsen af en udendørs klatrevæg i Klatreklubben PLØKS.
   
 2. Beløbet på 252.000 kr. overføres til 2020, hvor projektet færdiggøres.

Beslutning

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 26-11-2019
Udsættes

Dokumenter

Download samlet dokument

Download