Økonomiudvalget

18.09.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Deltog ikke i punkterne 1
 • 17-30
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Økonomi- og indenrigsministeren orienterer om indførelse af mulighed for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger.

  Bilag
  2 bilag
   
 2. Svar fra transportministeren vedrørende henvendelsen af den 23. august 2018 fra Frederikssund, Egedal og Ballerup Kommuner vedrørende færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen samt udvidelse af O4.

  Bilag
  2 bilag
   
 3. Kl orienterer om Atea A/S samt vurdering af self cleaning.

  Bilag
  1 bilag
   
 4. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har orienteret alle kommuner om det nye teleforlig "Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark".

  Ballerup Kommune arbejder allerede med de nævnte initiativer i kommunens bredbånds- og fiberprojekter.

  Bilag
  1 bilag
   
 5. Kommunaldirektør Eik Møller giver en kort orientering om udskiftningen af mikrofonanlægget i Kommunalbestyrelsessalen.
   
 6. Status for Ballerup Kommunes udfasning af investeringer i CU200-selskaber på baggrund af den finansielle strategi, der blev vedtaget af Økonomiudvalget den 20. november 2017.

  Bilag
  1 bilag

   
 7. Opfordring fra repræsentantskabet til at Movia styrker dialogen med byrådene.

  Bilag
  1 bilag
   
 8. Kulturministeren skriver om markeringen af 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud / Fraværende

Musa Kekec (A)

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. april 2018 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Anden behandlingen af udbuds- og indkøbspolitikken er en politisk debat som opfølgning på såvel den skriftlige som den mundlige høring med henblik på, at politikken endelig kan vedtages efter en tredje behandling senere på året.

 

Baggrund

Under første behandlingen af ny udbuds- og indkøbspolitik for Ballerup Kommune besluttede Økonomiudvalget at sende politikken i høring. Der er indkommet seks svar på den skriftlige høring, og der er afholdt en indbudt mundtlig høring den 28. august 2018.

 

Sagsfremstilling

De seks skriftlige høringssvar kom fra henholdsvis LO Hovedstaden (LO), Dansk Erhverv (DE), Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST), Dansk Industri (DI), konsulentfirmaet A-2 (A2) og Fonden Grantoftegaard.

 

På mødet den 28. august 2018 deltog fra Økonomiudvalget: Jesper Würtzen (A), Ali Abbasi (Ø), Jacob Wøhler Jørgensen (V) i stedet for Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O) og Musa Kekec (A). Panelet bestod af repræsentanter fra 3F, ISS, CEVEA og DI Service. 

 

Fra erhvervslivet deltog Asfaltindustrien, Bela-Byg A/S, Coor Service Management A/S, HedeDanmark, KMD og Raaschou Inventar Snedkeri.

 

Ved den mundtlige høring var der lagt op til en dialog om særligt disse fem emner:

 • CSR-erklæring (som en erklæring for at få lov til at byde)
 • Sociale klausuler (lærlinge mv. og ledige)
 • Kædeansvar (herunder blev arbejdsklausuler debatteret)
 • Krav om, at leverandør skal henvende sig til det lokale jobcenter ved mangel på arbejdskraft  
 • Konkurrenceudsættelse og transaktionsomkostninger (høje omkostninger også for kommunen ved kontrolbud).

De mundtlige og skriftlige høringsvar er i sammenfattet i bilag 2, grupperet efter de fem emner. Tabellen viser i punktform modstående synspunkter og administrationens anbefalinger. De to høringer er i øvrigt gennemført uafhængig af hinanden. Det bemærkes, at de interne bilag og vejledninger til udbuds- og indkøbspolitikken ikke var en del af høringerne, og at de imødekommer en del af de høringssvar, der er indkommet. Dette er indeholdt i administrationens bemærkninger i det sammenfattende bilag.

 

Anden behandlingen er en fortsættelse af den politiske debat, på baggrund af de mundlige og skriftlige høringssvar. Udbuds- og indkøbspolitikken er vedhæftet uændret - i den form, der var i høring. De originale skriftlige høringssvar findes som bilag.

 

På Økonomiudvalgets møde gennemføres en drøftelse af udvalgets ønsker til evt. justeringer i udkastet, hvorefter administrationen arbejder videre med politikken.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager indkøbschef Mette Kongsgaard Jensen fra Center for Økonomi og Styring under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  11 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller, at 

  1. Der besluttes videre input til endelig formulering til ny udbuds- og indkøbspolitik.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

  Der arbejdes videre med udbuds- og indkøbspolitikken efter de faldne bemærkninger.

  Indhold

  Sammendrag

  Novafos har på baggrund af Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S ansøgt Ballerup Kommune om garantistillelse til et lån med en hovedstol på 39,8 mio. kr. Lånet skal anvendes til forventede investeringer i 2018 fordelt på 8,8 mio. kr. til vand og 31,0 mio. kr. til spildevand.

   

  For Ballerup Kommune betyder det en garantistillelse på 39,8 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 100 pct. Der skal træffes beslutning om garantistillelse og en garantiprovision, der betales af Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S, som på markedsmæssige vilkår er vurderet til 0,5 pct.

   

  Baggrund

  Det fremgår af vandsektorloven, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af anlægsudgifter.

  Formålet med garantistillelsen er at sikre lånefinansiering og gode lånevilkår. I forbindelse med garantistillelser til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for kommunens adgang til låneoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.
   

  Garantistillelsen indebærer en vis økonomisk risiko for kommunen, hvis lånet misligholdes. Af denne årsag har statsforvaltningen i en række afgørelser præciseret, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for stillede lånegarantier.

   

  Sagsfremstilling

  Novafos har på vegne af Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S søgt Ballerup Kommune om en garanti vedrørende optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af nødvendige anlægsudgifter i investeringsplanen for 2018, hvor lånebehovet udgør i alt 39,8 mio. kr., fordelt med 8,8 mio. kr. til vand og 31,0 mio. kr. til spildevand.

   

  For Ballerup Kommune betyder det, at der stilles en garanti på 39,8 mio. kr., og at Ballerup Kommune opkræver garantiprovision fra Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S.

   

  Størrelsen på garantiprovisionen kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der betales en bidragssats. Administrationen har på baggrund af en konkret risikovurdering vurderet, at både Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S er solide selskaber med lav risiko og indstiller, at der opkræves en garantiprovision på 0,5 pct. pr. år.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Garantiprovisionen opkræves én gang årligt og falder i takt med indfrielsen af gælden. Det første år får Ballerup Kommune en indtægt på 199.000 kr. Beløbet indsættes på bevillingsramme 70.76 Renter.

   

  Beregning af garantiprovision for 2018 ved garantistillelse af Ballerup Kommune:

   

   Vand Ballerup A/SAfløb Ballerup A/S
  Samlet lånebehov8.800.000 kr.31.000.000 kr.
  Ejerandel100 pct.100 pct.
  Ballerup Kommunes andel8.800.000 kr.31.000.000 kr.
     
  Låneansøgning i alt8.800.000 kr.31.000.000 kr.
  Provision, jf. risikovurdering0,5 pct.0,5 pct.
  Garantiprovision44.000 kr.155.000 kr.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller, at

  1. Der gives tilsagn til den ansøgte garantistillelse på 39,8 mio. kr. til Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S.
    
  2. Der opkræves garantiprovision fra Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S på 0,5 pct. af restgælden pr. år af den stillede garanti.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

  Indhold

  Sammendrag

  Novafos har på baggrund af Måløv Rens A/S ansøgt Ballerup Kommune om garantistillelse, da Måløv Rens A/S ønsker at optage et lån med en hovedstol på 26,6 mio. kr. Lånet skal anvendes til forventede investeringer i 2018.

   

  For Ballerup Kommune betyder det en garanti på 8,2 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 31 pct. Der skal træffes beslutning om garantistillelse og en garantiprovision, der betales af Måløv Rens A/S, som på markedsmæssige vilkår er vurderet til 0,5 pct.

   

  Baggrund

  Det fremgår af vandsektorloven, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af anlægsudgifter.

  Formålet med garantistillelsen er at sikre lånefinansiering og gode lånevilkår. I forbindelse med garantistillelser til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for kommunens adgang til låneoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.
   

  Garantistillelsen indebærer en vis økonomisk risiko for kommunen, hvis lånet misligholdes. Af denne årsag har statsforvaltningen i en række afgørelser præciseret, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for stillede lånegarantier.

   

  Sagsfremstilling

  Novafos har på vegne af Måløv Rens A/S søgt Ballerup Kommune om en garanti vedrørende optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af nødvendige anlægsudgifter i investeringsplanen for 2018, hvor lånebehovet udgør i alt 26,6 mio. kr.

   

  For Ballerup Kommune betyder det, at der stilles en garanti på 8,2 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 31 pct., og at Ballerup Kommune opkræver garantiprovision fra Måløv Rens A/S.

   

  Størrelsen på garantiprovisionen kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der betales en bidragssats. Administrationen har på baggrund af en konkret risikovurdering vurderet, at Måløv Rens A/S er et solidt selskab med lav risiko, og indstiller, at der opkræves en garantiprovision på 0,5 pct. pr. år.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Garantiprovisionen opkræves én gang årligt og falder i takt med indfrielsen af gælden. Det første år får Ballerup Kommune en indtægt på 41.230 kr. Beløbet indsættes på bevillingsramme 70.76 Renter.

   

  Beregning af garantiprovision for 2018 ved garantistillelse af Ballerup Kommune:

   

  Samlet lånebehov26.600.000 kr.
  Ejerandel31 pct.
  Ballerup Kommunes andel8.246.000 kr.
    
  Låneansøgning i alt8.246.000 kr.
  Provision, jf. risikovurdering0,5 pct.
  Garantiprovision41.230 kr.

   

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller, at

  1. Der gives tilsagn til den ansøgte garanti på 8,2 mio. kr. til Måløv Rens A/S.
    
  2. Der opkræves garantiprovision fra Måløv Rens A/S på 0,5 pct. af restgælden pr. år af den stillede garanti.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

  Indhold

  Sammendrag

  Boligselskabet Baldersbo, afdeling 2, Liljevangsvej, har den 9. juli 2018 fremsendt ansøgning om ommærkning af tidligere børneinstitution til to familieboliger på Liljevangsvej 10 i Måløv.

   

  Økonomiudvalget skal godkende fastsættelse af husleje og ommærkning fra børneinstitution til familieboliger. Godkendelser og ommærkning foretages efter bestemmelserne i almenboligloven. Ommærkningen fra børneinstitution til familieboliger er samtidig godkendt af bygningsmyndigheden.

   

  Baggrund

  Ansøgningen forelægges for Økonomiudvalget, da fastsættelse af husleje for de kommende familieboliger samt ommærkning fra børneinstitution til familieboliger skal godkendes.

   

  Boligselskabet Baldersbo, afdeling Liljevangsvej, består af 90 familieboliger, der er beliggende på Liljevangsvej 8-36. Afdelingen er opført i 1950.

   

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Baldersbo søger om godkendelse af husleje og ommærkning af ombygningen af børneinstitution til familieboliger.

   

  Den tidligere børneinstitution på Liljevangsvej 10 i stuen ønskes ombygget til to familieboliger. Den ene bolig vil være på 70 m2 med to værelser og den anden bolig vil være på 82 m2 med tre værelser.

   

  Ombygningen vil ske uden nogen form for udgifter for afdeling 2, Liljevangsvej, idet tidligere lejer via sin lejekontrakt var forpligtiget til at betale for ændringen af institution til almene boliglejemål.

   

  Ommærkningen fra erhverv til alment boliglejemål har ikke fremadrettet økonomiske konsekvenser for boligafdelingen, da kvadratmeterleje følger den øvrige fastsatte leje for afdeling 2, Liljevangsvej i Måløv.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Den tidligere børneinstitution i Boligselskabet Baldersbo, afdeling 2 Liljevangsvej 10 i Måløv, ommærkes til to familieboliger.
    
  2. Huslejen følger den øvrige fastsatte leje for Boligselskabet Baldersbo, afdeling 2 Liljevangsvej i Måløv.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

  Indhold

  Sammendrag

  I "Aftale om budget 2018" punkt 3.24 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til at støtte op om skolernes arbejde med at forbedre elevernes oplevelse af miljøet og gode oplevelser ved toiletbrug. Der gives hermed en status for projektet.

   

  Baggrund

  Toilet Heaven er et projekt som skaber en ny historie. Toiletterne fremtræder anderledes end det velkendte. Det rummer et tema og i flere tilfælde også ombygninger til mere driftsvenlige og tidsvarende toiletter, hvor der er fokus på hygiejne og trivsel. Dette skaber grundlag for adfærdsændring, som er et vigtigt element sammen med ansvarlighed.

   

  Sagsfremstilling

  I foråret 2018 blev tre indskolingstoiletter udvalgt af distriktslederne, som værende de mest tiltrængte og efter en analyse, blev indskolingstoiletterne på Baltorpskolen - Grantoften, udpeget til projekt Toilet Heaven. Sammen med konsulenten blev der designet en løsning og historiefortælling. Parallelt blev toiletternes tilstand vurderet og behovet for renovering beskrevet. Projektet skulle gennemføres i sommerferien 2018.

   

  På grund af den nuværende store travlhed i byggebranchen har de indbudte entreprenører ikke kunne byde ind på arbejdet i sommerferien 2018. Ballerup Kommune modtog et bud ud af tre indbudte til en pris, administrationen vurderede for høj, det var derfor nødvendigt at udskyde igangsætningen. Projektet blev reduceret og udbudt igen over sommeren 2018, igen med reduceret budsvar, til trods for at udførelsen er planlagt og gennemføres i efteråret 2018.

   

  Administrationen vurderer, at processen med at etablerer Toilet Heaven på Baltorpskolen - Grantoften, kan have lange udsigter, da byggebranchen formentligt fortsat vil være præget af travlhed og høje bud.

   

  Administrationen anbefaler derfor, at der igangsættes et alternativt engangsprojekt "Toilet Heaven Light", hvor gulvoverfladerne på toiletternes forbedres, idet lugtgenerne oftest er den væsentligste årsag til eleverne utilfredshed med toiletterne.

   

  Projektet dækker renovering af gulvoverfladerne for ca. 50 toiletter fordelt på alle skolernes indskolingstrin. Renoveringen vil kunne begyndes i løbet af efteråret 2018, idet skolerne er indstillet på at lukke de enkelte toiletgrupper mens renoveringen gennemføres.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Det foreslås, at de afsatte driftsmidler til Toilet Heaven i 2018 anvendes til at finansiere "Toilet Heaven Light".

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Det foreslåede alternative engangsprojekt "Toilet Heaven Light" gennemføres.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

  Ny sag om en udvidelse af indsatsen forelægges. Sagen skal starte i Børne- og Skoleudvalget.


  Tidligere behandling

  Økonomiudvalget den 20. februar 2018 Punkt 41

  Indhold

  Sammendrag

  Ejerne af Lindeengen 1 i Skovlunde anlagde ved advokat Uffe Bøgelund Jensen fra Advokatfirmaet Gorissen Federspiel sag an mod Ballerup Kommune i forbindelse med udskillelse af vejareal på Lindeengen 1 til offentligt vejareal.

   

  Retssagen blev afholdt i april og juni 2018 med domsafsigelse den 6. juli 2018. Retssagen faldt ud til Ballerup Kommunes fordel.

   

  Baggrund

  Sagsøgerne er ejere af ejendommen matr. nr. 6 nz Skovlunde, Lindeengen 1 i Skovlunde. Ballerup Kommune traf den 1. marts 2016 afgørelse om udskillelse af et vejareal på 564 m2, som er en del af sagsøgerens ejendom, og som i henhold til tinglyst deklaration fra 1977 er udlagt til midlertidig vejtilslutning til Lindeengen. Ballerup Kommunes afgørelse blev truffet på grundlag af, at hele Lindeengen, inkl. det omtalte vejareal, har været optaget i Ballerup Kommunes Vejfortegnelse over offentlige veje siden 1974.

   

  Sagsfremstilling

  Sagsøger fremsendte ved Advokatfirma Gorissen Federspiel stævning til Retten i Glostrup, hvor de stævnede Ballerup Kommune til at anerkende, at Ballerup Kommune ikke kan træffe afgørelse om udskillelse af vejareal, der er en del af sagsøgers ejendom matr.nr. 6 nz Skovlunde by, Skovlunde, efter vejlovens § 61.


  Sagsøger fremsatte følgende påstande:

  "Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte ikke under henvisning til vejlovens § 61 kan træffe afgørelse om udskillelse af vejareal på 564 m2, der er en del af sagsøgerens ejendom matr.nr. 6 nz Skovlunde by, Skovlunde, og sagsøgte tilpligtes at anerkende, at overtagelse af vejarealet kun kan ske som led i en aftale mellem sagsøger og sagsøgte alternativt via ekspropriation af vejarealet".

   

  Retssagen blev afholdt over to dage i april og juni måned 2018, og der blev afsagt dom den 6. juli 2018.

   

  Sagen var blevet anlagt mod både Ballerup Kommune og Vejdirektoratet. Vejdirektoratet er rekursmyndighed for vejsager, hvortil sagsøger havde klaget over Ballerup Kommunes afgørelse.

   

  Ballerup Kommune og Vejdirektoratet blev frifundet i sagen.

   

  Sagsøger blev dømt til at betale 50.000 kr. til hver af de sagsøgte parter til dækning af sagsomkostninger.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifterne til Ballerup Kommunes advokat, Kammeradvokaten Poul Schmith, blev afholdt over bevillingsramme 60.02 Den centrale administrative funktion, hvor også refusionen af sagsomkostningerne fra sagsøgerne på 50.000 kr. er indsat.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

  1. Orienteringen om retssagens udfald tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Indhold

  Sammendrag

  Som led i permanent boligplacering af flygtninge er det vanskeligt at finde små billige boliger, som flygtningene kan betale. Deleboliger er en relevant mulighed, og der er i samarbejde med Ballerup Ejendomsselskab nu aftalt et forsøg med en delebolig i Afdeling Lundegården. Økonomiudvalget skal godkende, at der igangsættes en forsøgsordning med deleboliger med tilknyttet social vicevært.

   

  Baggrund

  I forlængelse af reformerne på beskæftigelsesområdet er det økonomiske niveau for overførselsindkomsterne over tid sat ned, og tildelingskravene for at opnå ydelser er skærpet. Det betyder samlet set, at der er en langt større efterspørgsel efter små og billige boliger til borgere på overførselsindkomst, end kommunerne generelt set kan imødekomme. I Ballerup Kommune er der aktuelt et yderligere pres på efterspørgslen, som skyldes flere igangværende renoveringer af de almene boliger, og herunder nedlæggelse 60 små boliger i Afdeling Ellebo.

   

  I relation til flygtninge, der kommer til Ballerup Kommune, flytter de i første omgang ind i kommunens midlertidige værelser til flygtninge - hidtil primært på "Møllen" i Ballerup. Da "Møllen" indgår i den fælles ejendomsstrategi i forhold til at afhænde ejendommen, herunder arealet ved "Møllen" - er der behov for, at "Møllen" over tid bliver frigjort. Ballerup Kommune er samtidig forpligtiget til også at anvise den enkelte flygtning en permanent bolig. Dette kombineret med den generelle efterspørgsel på billige boliger betyder, at der generelt er behov for at tænke alternativt, og her kan deleboliger være en blandt flere løsninger.

   

  Sagsfremstilling

  Ballerup Kommune er forpligtiget til, at anvise den enkelte flygtning en permanent bolig. Aktuelt er der 23 enlige flygtninge, der mangler en permanent bolig, hvoraf 20 bor på "Møllen" i Ballerup.

   

  Der er et ønske om, at afvikle "Møllen" inden for ca. 1 år, dels fordi "Møllen" i Ballerup er ved at være nedslidt efter flere års anvendelse og den skal derfor renoveres, såfremt den fortsat skal anvendes til midlertidig bolig for flygtninge, dels indgår "Møllen" og arealet i den fælles ejendomsstrategi.

   

  En afvikling er mulig inden for det næste år, da tilgangen af flygtninge er stærkt aftagende, og derfor vil der være en samlet overkapacitet af midlertidige boliger

   

  De nuværende beboere skal derfor flytte og for nogle vil det kunne blive til andre midlertidige boliger, som er placeret i mindre enheder i bydelene. Andre vil kunne boliganvises til permanente boliger, og i den forbindelse er det relevant at se på muligheden for at omdanne store familieboliger til deleboliger. Deleboliger har derfor gennem længere tid været drøftet med forskellige boligselskaber, og det er nu lykkedes at blive enige om et forsøg med en delebolig.

   

  Endelig tilbydes de flygtninge, der er studerende, en ungdomsbolig - og derved udskydes anvisningen af permanent bolig - denne model er allerede anvendt i forhold til tre flygtninge. 

   

  Forsøg med delebolig

  I forhold til forsøget med en delebolig er der tale om en stor familiebolig på fem rum i Lundegården, som opdeles i fire lejemål med et værelse til hver flygtning plus adgang til fællesrum - stue, køkken, entré, gang, toilet og bad. Værelserne er forskellig størrelse fra 7,3 m2 til 11,5 m2.

   

  Indskud og huslejen beregnes ud fra det værelse, der lejes plus 25 pct. af fællesrum. Der laves kontrakter med den enkelte lejer. Den enkelte lejer har ikke oprykningsret, da der ikke afgives en traditionel familiebolig, men en delebolig til flygtninge, der anvises af kommunen. Huslejen er inkl. varme og el fra fælles måler og ligger pr. måned fra 3.059 kr. til 3.563 kr. Der er mulighed for at søge boligstøtte efter de særlige regler for kollektive bofællesskaber, hvilket betyder, at den enkelte flygtning også skal kunne betale lejen uden boligstøtte.

   

  Der arbejdes videre med mulige deleboliger til flygtninge, evt. som forsøg i forhold til andre boligorganisationer.

   

  Social viceværtsordning

  Erfaringen er, at det ikke altid er lige nemt at få tingene til at fungere i en delebolig, derfor ønsker Ballerup Ejendomsselskab, at der skal tilknyttes en social vicevært til forsøgsboligen. Det er den samme model, som der arbejdes med i andre kommuner, eksempelvis København, Frederiksberg og Furesø Kommuner.

   

  En social viceværtsordning praktiseres allerede i forhold til de midlertidige boliger, primært de enlige flygtninge på "Møllen" og på Gl. Rådhusvej i Ballerup og i mindre grad til familier i midlertidige boliger.

   

  Den sociale viceværtsordning medtages samlet i sagsfremstillingen, da den nuværende ordning er baseret på få lokationer med primært "Møllen" og blev etableret i forbindelse med den store tilgang af flygtninge for år tilbage.

   

  Behovet for den sociale viceværtsordning, vil derfor blive større end i dag, for at dække deleboligen i Lundegården.

   

  Hertil kommer, at en afvikling af "Møllen" giver øget behov for den sociale viceværtsordning med flere mindre enheder i bydelene. I dag er der stordrift fordele ved, at de midlertidige flygtninge værelser er samlet på "Møllen", som vil forsvinde ved en afvikling. Samlet giver det dog mening at understøtte forsøget med delebolig og begrænse kapaciteten af midlertidige flygtningeboliger ved afvikling af "Møllen" mod en mindre midlertidig investering i den sociale viceværtsordning.


  Center for Arbejdsmarked vurderer, at der samlet er behov for opnormering af den sociale viceværtsordning fra halv tid til fuld tid i perioden oktober 2018 til udgangen af 2020 (ca. 0,38 årsværk i alt).

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Forsøg med deleboliger

  Ingen økonomiske konsekvenser udover hvad der efterfølgende kan opstå med ubetalte fraflytningsregninger og tomsgangsleje inden genudlejningen i lighed med anden kommunal anvisning.

   

  Social viceværtsordning

  Der vil være en merudgift på 56.000 kr. i 2018 og 230.000 kr. pr. år i 2019 og 2020, som kan dækkes af ramme 60.60, hvor der forventes et mindre forbrug. 

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Arbejdsmarked indstiller, at

  1. Der etableres forsøgsordning med deleboliger til flygtninge i Ballerup Kommune.
    
  2. Administrationen bemyndiges til at indgå de nødvendige aftaler med Ballerup Ejendomsselskab og evt. andre boligorganisationer omkring deleboliger.
    
  3. Den sociale viceværtsordning udvides midlertidigt i perioden 2018-2020, således at der tages højde for flere mindre enheder i bydelene til brug for midlertidige boliger til flygtninge, samt forsøget med delebolig i Lundegården og dækkes som beskrevet af ramme 60.60.
    
  4. Evaluering af forsøget med deleboliger, samt den tilrettede sociale viceværtsordning foretages senest ultimo 2019.

  Beslutning

  Undersøges. Ny sag forelægges.


  Indhold

  Sammendrag

  Orientering om kommunale lokaler med teleslynge og en henvisning til Ballerup Kommunes hjemmeside.

   

  Baggrund

  Administrationen har gennem en periode modtaget flere henvendelser om, hvor der kan afvikles møde med mulighed for at tilbyde teleslynge. Parallelt har Ballerup Kommune gennem de seneste år løbende sikret en opgradering af forholdene, hvilket der ønskes større opmærksomhed omkring. 

   

  Sagsfremstilling

  En række af Ballerup Kommunes lokaler har teleslyngeanlæg til gavn for borgere med høretab, der ønsker at deltage i arrangementer, i foredrags- og koncertsale, i teatre og biografer, på plejehjem og biblioteker mv. Generelt er det en god idé at vælge et lokale med teleslyngeanlæg, hvis der afholdes et arrangement, hvor der sandsynligvis er deltagere med høretab.

   

  Et teleslyngeanlæg virker ved at forstærke det lydsignal, som typisk udsendes fra et mikrofonanlæg og sender det til høreapparater med telespole, så hørehæmmede borgere kan høre, hvad der bliver sagt. De stationære teleslyngeanlæg virker automatisk, når man bruger mikrofonanlægget.

   

  Administrationen har modtaget flere forespørgsler om, hvor der findes lokaler med teleslynge. På den baggrund er Ballerup Kommunes hjemmeside opdateret, og det er synliggjort, hvilke lokaler som har teleslynge. På baggrund af en løbende opgradering de seneste år, er det administrationens vurdering, at kommunen er godt dække ind i forhold til lokaler med teleslynge.

   

  Oversigt over Ballerup Kommunes lokaler med teleslyngeanlæg findes på kommunens hjemmeside. Oversigten kan ses i bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Orienteringen om kommunale lokaler med teleslynge tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning med denne bemærkning:

  Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og Seniorrådet.

   

  Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23.

  Indhold

  Sammendrag

  Økonomiudvalget har i sit møde den 13. marts 2018 bedt om at få forelagt en sag med forslag til ændringer i reglerne for foreningers bookning af Store og Lille Sal på TAPETEN, Frivillig- og Foreningscenter (Tapeten).

   

  Foreninger med aktivitetslokaler på Tapeten har ind imellem behov for at anvende udlejningslokalerne Store og Lille Sal til turneringsaktiviteter og lignende.

   

  Det indstilles, at foreningerne med tilknytning til Tapeten får ret til brug af Store og Lille Sal på Tapeten til turneringer og lignende aktiviteter, der ligger ud over normal træningsaktivitet.

   

  Baggrund

  I henhold til styrelsesvedtægtens § 10, stk. 6, hører sager om lån og udlejning af Ballerup Kommunes lokaler til foreningslivet under Økonomiudvalgets område. I henhold til styrelsesvedtægtens § 13 udarbejder Økonomiudvalget forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om regler for anvisning, udlån og udleje af lokaler i Ballerup Kommunes ejendomme.

   

  Med baggrund i en sag på Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2018, punkt 7, om Ballerup Skytteforenings anmodning om betalingsfritagelse i forbindelse med internationalt sommerstævne i perioden den 28. juni til 1. juli 2018 på Tapeten, besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skulle udarbejde forslag til principper for foreningers brug af udlejningslokaler samt kompensation herfor.

   

  Sagsfremstilling

  Ballerup Kommune råder over otte udlejningslokaler. Lokalerne kan lejes af kommunens borgere, virksomheder og foreninger samt anvendes til fester, kurser, seminarer, generalforsamlinger, borgermøder og lignende. Taksterne for udleje fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen. Bookning af lokalerne sker via kommunens bookingportal/selvbetjeningsløsning.

  To af udlejningslokalerne, Store og Lille Sal, forefindes på Tapeten. På Tapeten er der ca. 25 foreninger, som har fast tilknytning til huset. Nogle få af disse foreninger afholder, som en del af deres almindelige aktivitet, årlige stævner og turneringer.

  Hidtil har det været kutyme, at den enkelte forening på Tapeten vederlagsfrit kan benytte en af salene på Tapeten til et større arrangement én dag om året. Det har indtil videre haft et omfang af i alt fire-fem dage årligt. Tapeten er ikke blevet økonomisk kompenseret for den manglende mulighed for at opnå en lejeindtægt for disse enkelte dage.

  Idet der er udtrykt politisk ønske om at ændre på reglerne for foreningers bookning af Store og Lille Sal, foreslår administrationen, at foreningerne fremadrettet vederlagsfrit kan booke udlejningssalene på Tapeten til (mesterskabs)stævner og turneringer, herunder overnatning, bespisning og ophold under stævne og turneringer. Afholdes der fest i forbindelse med stævner og turneringer skal foreninger, i lighed med Ballerup Kommunes øvrige lokaleregler for foreninger, betale normal leje af salene for den tid, lokalerne har denne anvendelse.

  Det foreslås, at foreningerne booker på samme måde som øvrige lejere - dog vederlagsfrit. Såfremt en eller begge sale er booket af en borger/privat aktør en konkret dato, og en forening ønsker at booke denne dag, foreslår administrationen en praksis, hvor bookningen fastholdes til borgeren/den private og administrationen får til opgave at finde alternativ placering af mesterskabsstævnet/turneringen. Det er administrationens vurdering, at dette kun i sjældne tilfælde vil være nødvendigt.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Det vurderes, at de tabte lejeindtægter i forbindelse med foreningers vederlagsfri benyttelse af Store og Lille Sal til stævner og turneringer er begrænsede.

   

  Tapeten har i dag et indtægtskrav om lejeindtægter for 250.000 kroner. Det foreslås, at dette indtægtskrav bortfalder. Serviceniveauet på Tapeten skal være uændret med disse ændringer. Såfremt forslaget vedtages, vil administrationen derfor i forbindelse med tredje budgetopfølgning fremlægge forslag til teknisk omplacering i medfør heraf.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Foreninger hjemmehørende på TAPETEN, Frivillig- og Foreningscenter vederlagsfrit kan booke Store og Lille Sal til (mesterskabs)stævner og turneringer, herunder overnatning, bespisning og ophold under stævner og turneringer.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

  Tidligere behandling

  Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2017 Punkt 12

  Indhold

  Sammendrag

  Hal- og Banefordelingsudvalget følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Der skal tages stilling til nedsættelse af Hal- og Banefordelingsudvalg i Ballerup Kommune for valgperioden 2018-2021.


  Det indstilles, at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget udpeges som formand for Hal- og Banefordelingsudvalget, og at der afholdes valg af to foreningsrepræsentanter til Hal-og Banefordelingsudvalget.

   

  Baggrund

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. december 2017 blev det besluttet, at Hal- og Banefordelingsudvalget er sammensat af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, en repræsentant for "indesporten" og en repræsentant for "udesporten". En medarbejder fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur er sekretær for Hal- og Banefordelingsudvalget.

   

  Anvisning af Ballerup Kommunes lokaler er overgået fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget den 1. januar 2018 i forbindelse med den nye Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.

   Sagsfremstilling

   I Ballerup Kommune falder anvisning af kommunens faciliteter i tre:

   • Anvisning af klublokaler, hvor en eller typisk flere foreninger deles om et lokale. Foreningerne har i princippet adgang til lokalet døgnet rundt, og aftale om anvisningen gælder indtil en af parterne opsiger aftalen.
     
   • Sæsonanvisninger efter ansøgning fra foreninger. Her søges én gang årligt om tid i haller, gymnastik- og svømmesale, klasselokaler, faglokaler og lignende.
     
   • Sæsonanvisning efter ansøgning fra foreninger om banetid på udendørs idrætsanlæg.

   Hal- og Banefordelingsudvalget arbejder med fordeling af tider i haller, gymnastiksale/kondirum, svømmesale, kunstgræsbaner m.m. Udvalget vurderer/behandler eventuelle klager og indsigelser til de årlige fordelinger (sæsonanvisninger) af træningstider. Desuden reviderer Hal- og Banefordelingsudvalget løbende procedurer for fordeling af træningstider for alle idrætsfaciliteter såvel indendørs som udendørs.

    

   For fortsat at sikre en høj grad af brugerindflydelse forslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at Hal- og Banefordelingsudvalget bevares. 

    

   Ballerup Kommunes tilskud og anvisning af faciliteter til foreningslivet er fastsat i folkeoplysningsloven. I medfør af samme lov er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg bestående af et mindretal af repræsentanter for Kultur- og Fritidsudvalget og et flertal af foreningsrepræsentanter. Folkeoplysningsudvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.

   For at sikre sammenhæng mellem anvisning af haller, baner og det øvrige foreningsområde, og med henvisning til Vision 2029 (møde borgeren i øjenhøjde), foreslås det, at Kultur- og Fritidsudvalgets formand, vælges som formand for Hal- og Banefordelingsudvalget.

    

   Administrationen foreslår, at der afholdes valg af to foreningsrepræsentanter til Hal- og Banefordelingsudvalget. Der vælges et medlem blandt repræsentanter fra "udesporten" og et medlem blandt repræsentanter fra "indesporten".

    

   Hal- og banefordelingsudvalg vil referere til Økonomiudvalget.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ingen økonomiske konsekvenser

   Bilag

   0 bilag

   Beslutningen træffes af

   Økonomiudvalget

   Indstilling

   Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

   1. Hal- og Banefordelingsudvalget bevares.
     
   2. Kultur- og Fritidsudvalgets formand udpeges til formand for Hal- og Banefordelingsudvalget.
     
   3. Der afholdes valg af en repræsentant for "indesporten" og en repræsentant for "udesporten" til Hal- og Banefordelingsudvalget i efteråret 2018.

   Beslutning

   Indstillingen godkendt

   Tidligere behandling

   Økonomiudvalget den 19. juni 2018 Punkt 9

   Indhold

   Sammendrag

   Der orienteres om udviklingen i sygefraværet for andet kvartal i 2018. Der forekommer en stigning i sygefraværet fra 4,2 pct. i andet kvartal 2017 til 4,4 pct. i andet kvartal 2018. Stigningen ses på det lange sygefravær.

    

   Baggrund

   Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget fremover ønsker at blive orienteret kvartalvis om den overordnede udvikling i sygefraværet. Sagen forelægges Økonomiudvalget, chefgruppen og Hoved-MED.

    

   Sagsfremstilling

   I de to første kvartaler af 2018 er faldet i det generelle sygefravær ophørt, og der opleves en mindre stigning i sygefraværet. Mens stigningen var markant i første kvartal af 2018, var stigningen i andet kvartal 0,2 procentpoint.

    

   Udvikling i sygefraværet

   Andet kvartal 2018:

   Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 2,1 pct.

   Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,3 pct.

   I alt: 4,4 pct.

    

   Andet kvartal 2017:

   Kort sygefravær (kortere end 14 dage): 2,1 pct.

   Langt sygefravær (længere end 14 dage): 2,1 pct.

   I alt: 4,2 pct.

    

   På sektorniveau er udviklingen således, at fem områder har et højere sygefravær i andet kvartal 2018 end 2017, to områder har et lavere sygefravær og fire har et nærmest uændret sygefravær. Se bilag for yderligere indsigt i sygefraværet for de enkelte sektorer og arbejdspladser.

    

   I bilaget fremgår det, at Ballerup Kommune trods stigningen i første og andet kvartal 2018 fortsat er placeret i en større midtergruppe af kommuner med små 5 pct. i sygefravær. Det skal tilføjes at alle kommuner oplever udsving i sygefraværet. Et eksempel er Herlev Kommune, der for nogle år siden lå blandt de bedste. Et par år senere kæmper de igen med at få sænket sygefraværet.

    

   Stigningen i de to første kvartaler i 2018 giver anledning til, at administrationen intensiverer arbejdet med sygefraværet yderligere og følger tæt op på de arbejdspladser, hvor sygefraværet eskalerer. Emnet har været behandlet på seneste chefgruppemøde, hvor der var entydig opbakning til at Center for HR og Organisationsudvikling (C-HRO) igangsætter en skærpet systematisk og intervenerende tilgang i forhold til de konkrete arbejdspladser, der har et særligt højt sygefravær, eller hvor der sker pludselige stigninger.

    

   Afslutningsvis skal det nævnes, at der er igangsat et forsøg på plejecenterområdet, som følges nøje administrativt og i Social- og Sundhedsudvalget. Forsøget har kørt i kort tid, så de mere generelle metodiske og økonomiske muligheder er det for tidligt at sige noget om.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ingen økonomiske konsekvenser

   Bilag

   1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

   Beslutningen træffes af

   Økonomiudvalget

   Indstilling

   Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

   1. Orienteringen om udvikling i sygefravær i andet kvartal 2018 tages til efterretning.

   Beslutning

   Taget til efterretning

   Indhold

   Sammendrag

   Der skal rekrutteres en ny centerchef til Center for Økonomi og Styring.

    

   Økonomiudvalget bedes udover borgmesteren udpege to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til ansættelsesudvalget.

    

   Direktør Carsten Riis er formand for ansættelsesudvalget.

    

   Baggrund

   Siden maj 2018 har der været en konstitueret centerchef i Center for Økonomi og Styring. Stillingen skal nu slås op med henblik på besættelse til den 1. januar 2019.

    

   Økonomiudvalget godkendte på møde i maj 2017 procedurer for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere. Heraf fremgår det, at ansættelsesudvalget skal bestå af:

   • Borgmesteren (deltager i anden samtalerunde)
   • To politikere fra Kommunalbestyrelsen udpeget af Økonomiudvalget (deltager i anden samtalerunde)
   • Tre ledelsesrepræsentanter, herunder direktøren for området
   • Tre medarbejderrepræsentanter.

   Sagsfremstilling

   Der skal rekrutteres en ny centerchef til Center for Økonomi og Styring.

    

   Direktør Carsten Riis ønsker derfor at igangsætte en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny centerchef pr. 1. januar 2019.

    

   Direktør Carsten Riis er formand for ansættelsesudvalget, og det består derudover af borgmesteren og to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeget af Økonomiudvalget. Desuden deltager centerchef Eva Borg fra Center for Social og Sundhed, centerchef Steen Pedersen fra Center for By, Erhverv og Miljø samt tre medarbejderrepræsentanter udpeget af MED-udvalget i Center for Økonomi og Styring.

    

   Det foreslås, at rekrutteringsprocessen gennemføres ved hjælp af interne ressourcer i Center for HR og Organisationsudvikling. Rekrutteringsprocessen påbegyndes med en række interviews med relevante personer fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af job- og personprofil.

    

   Dernæst udvælges kandidater til samtaler, der gennemføres to samtalerunder med tilhørende test og referencer. Foreløbig tidsplan kan ses i bilag.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ingen økonomiske konsekvenser

   Bilag

   1 bilag

   Beslutningen træffes af

   Økonomiudvalget

   Indstilling

   Direktør Carsten Riis indstiller, at

   1. Der vælges - udover borgmesteren - to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at deltage i ansættelsesudvalgets anden samtalerunde i forbindelse med ansættelse af centerchef til Center for Økonomi og Styring.

   Beslutning

   Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

   Ansættelsesudvalgets sammensætning aftales efterfølgende.


   Indhold

   Sammendrag

   I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Budgetparterne besluttede med den politiske aftale for 2018 at fremhæve 6 af verdensmålene, som dem, der skal være fokus på i Ballerup Kommune. Ambitionen er at integrere arbejdet med de 6 valgte verdensmål i eksisterende planer og strategier i relevant omfang, ikke at iværksætte selvstændige projekter og aktiviteter i forhold til de valgte 6 verdensmål.

    

   De stående politiske udvalg og Økonomiudvalget har på møder i august 2018 drøftet, hvordan der på udvalgenes områder løbende kan arbejdes med at integrere de 6 udvalgte verdensmål.

    

   Baggrund

   Med den politiske aftale for 2018 har budgetparterne aftalt at prioritere at arbejde med 6 udvalgte verdensmål ud af de 17, som FN har vedtaget i 2015. Der skal i arbejdet være fokus på, hvordan Ballerup Kommune integrerer verdensmålene i indsatser og prioriteringer på tværs af Ballerup Kommune.

    

   Sagsfremstilling

   I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene sigter mod at løse en del af klodens største problemer inden 2030, herunder fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer, jf. https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/.

    

   I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, og som en del af den politiske aftale 2018, har budgetparterne valgt særligt at fremhæve 6 af de 17 verdensmål. De er:

   • Mål 3: "Sundhed og trivsel", der handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
   • Mål 4: "Kvalitetsuddannelse", der handler om at sikre kvalitetsuddannelse for alle gennem hele livet
   • Mål 7: "Bæredygtig energi", der handler om at sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
   • Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur", der handler om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
   • Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", der handler om, at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige samt
   • Mål 13: "Klimaindsats", der handler om, at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

   I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 tilkendegav aftaleparterne, at Ballerup Kommune i sit fremtidige virke skal indtænke ovenstående målsætninger, således at Ballerup Kommune, dens borgere og virksomheder bidrager til en fremtidig bæredygtig udvikling af såvel kommunen som Danmark. Der er således fokus på at indtænke de udvalgte 6 verdensmål fremfor at sætte selvstændige projekter og aktiviteter i gang.

    

   De stående udvalg og Økonomiudvalget har på deres møder i august 2018 drøftet, hvordan der arbejdes med at integrere de udvalgte 6 verdensmål i de øvrige indsatser og strategier i Ballerup Kommune.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ingen økonomiske konsekvenser ved den besluttede tilgang. Hvis der igangsættes særlige initiativer i forhold til de udvalgte 6 verdensmål, vil det kræve yderligere ressourcer og prioritering i forhold til at andre indsatser og projekter.

   Bilag

   1 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller, at

   1.  Opsamlingen fra de stående politiske udvalg og Økonomiudvalget tages til efterretning.

   Beslutning

   Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

   Bilaget opdateres inden kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018 med de på mødet faldne bemærkninger.


   Indhold

   Sammendrag

   Ballerup Ungdomsskole har udarbejdet forslag til nye vedtægter, som fremlægges til godkendelse. Der er kun foretaget redaktionelle ændringer.

    

   Baggrund

   På baggrund af lov om ungdomsskoler har Ballerup Ungdomsskole udarbejdet forslag til nye vedtægter. Ungdomsskolebestyrelsen har godkendt forslag til vedtægter på deres møde den 21. juni 2018.

    

   Sagsfremstilling

   Ballerup Ungdomsskoles vedtægter udløb ved udgangen af 2017. Ungdomsskolen har derfor udarbejdet forslag til nye vedtægter. Indholdet i vedtægterne er uændret, bortset fra at der ikke længere er en løbetid for vedtægterne. Funktionsperioden for bestyrelsen er uændret og følger derfor fortsat den kommunale valgperiode.

    

   Ungdomsskolebestyrelsen har godkendt forslaget på deres møde den 21. juni 2018.

    

   På baggrund af vedtægterne udarbejder bestyrelsen selv deres forretningsorden.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ingen økonomiske konsekvenser

   Bilag

   1 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

   1. Forslaget til nye vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole godkendes.

   Beslutningshistorik

   Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2018
   Indstilles til godkendelse

   Beslutning

   Indstillingen anbefales

   Indhold

   Sammendrag

   Tidligere rektor på Baltorp Gymnasium, Dorthe Heide, som har været udpeget af Kommunalbestyrelsen som repræsentant for en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, har fået nyt arbejde udenfor Ballerup Kommune og er fratrådt Ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole. Vicerektor Poul Duer, Baltorp Gymnasium, har givet tilsagn om, at han gerne vil overtage pladsen i ungdomsskolebestyrelsen.

    

   Baggrund

   Ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole består af 9 medlemmer:

   • 3 medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
   • 1 medlem udpeges efter indstilling fra Ungdomsrådet.
   • 2 medlemmer udpeges efter forslag fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
   • 1 medlem udpeges efter forslag fra skolebestyrelserne.
   • 1 medlem vælges af Ballerup Ungdomsskoles medarbejdere.
   • 1 medlem vælges af Ballerup Ungdomsskoles elever.

   Der vælges en stedfortræder for hvert medlem.

    

   Uden stemmeret deltager skoleinspektør og souschef for Ballerup Ungdomsskole.

    

   Formand og næstformand vælges af ungdomsskolebestyrelsen.

    

   Sagsfremstilling

   I følge ungdomsskoleloven og vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen udpege et medlem, som repræsenterer en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet til en plads i ungdomsskolebestyrelsen.

    

   Dette medlem har hidtil været rektor Dorthe Heide, som har fået nyt arbejde udenfor Ballerup Kommune. Der har ikke været udpeget en stedfortræder for Dorthe Heide på grund af manglende kandidater. Der har derfor heller ikke været foretaget et egentligt suppleringsvalg.

    

   Vicerektor på Baltorp Gymnasium Poul Duer har givet tilsagn om, at han gerne vil overtage pladsen i ungdomsskolebestyrelsen.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ingen økonomiske konsekvenser

   Bilag

   0 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

   1. Poul Duer indtræder i Ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole, som repræsentant for en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

   Beslutningshistorik

   Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-09-2018
   Indstilles til godkendelse

   Beslutning

   Indstillingen anbefales

   Indhold

   Sammendrag

   Der forelægges udkast til nye anvisningsregler til godkendelse. Anvisningsreglerne er revideret i forhold til ny dagtilbudslovgivning. Samtidig skal der træffes beslutning om rammer og takst for det nye lovpligtige 30-timerstilbud for forældre på barsel og den fremtidige anvendelse af flex-pladser.

    

   Baggrund

   I den nye dagtilbudslov, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2018, er der med virkning fra den 1. januar 2019 en ændring i rammerne for de pladsanvisningsregler, som kommunerne kan fastsætte. Fremover skal forældrene have mulighed for at tilkendegive ønske om plads i alle dagtilbud i bopælskommunen. Derudover skal forældrene kunne tilkendegive ønske om barnets optagelse i alle dagplejehjem og konkrete enheder i en daginstitution.

    

   Lovændringen giver endvidere mulighed for, at forældre kan fastholde deres plads på en venteliste, også selvom forældrene har fået plads i et andet dagtilbud.

    

   Ovenstående er ikke i overensstemmelse med de gældende pladsanvisningsregler i Ballerup Kommune, hvor man skrives op til en distriktsinstitution, med ønske om et foretrukkent børnehus, hvorefter distriktslederen fordeler pladserne - så vidt muligt efter forældrenes ønske.

    

   Endelig betyder lovændringen, at forældre, som er på barsel, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i dagtilbud. Deltidspladsen skal tilbydes i det dagtilbud, hvor barnet allerede går.

    

   Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet udkast til nye anvisningsregler, som tager højde for de nævnte lovændringer. Fremover vil forældrene få mulighed for at blive skrevet op til et konkret børnehus i distriktsinstitutionen og at forblive på venteliste, til der er plads i det ønskede børnehus, hvis de ikke i første omgang kan få plads.

    

   Rækkefølgen på ventelisten afgøres af opskrivningsdato, men søskende har altid fortrinsret til en plads i samme børnehus. Der er dog mulighed for at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kan prioritere børn med særlige behov.

    

   Efter drøftelse med distriktslederne for dagtilbud foreslås det, at deltidspladserne kan benyttes dagligt fra kl. 9.00-15.00. Dette findes mest hensigtsmæssigt, dels af hensyn til børnenes muligheder for at være en del af fællesskabet og dels af hensyn til planlægningen i dagtilbuddene. Endvidere er det mest enkelt administrativt at håndtere. Ansøgningsprocedure, herunder frister og dokumentationskrav, vil kunne læses på ballerup.dk.

    

   Forældretaksten for et 30-timerstilbud fastsættes til henholdsvis 2.099 kr. pr. måned i vuggestue og 1.214 kr. pr. måned i børnehave, beregnet i 2018-priser med udgangspunkt i anden budgetopfølgning. Taksten vil ændre sig i 2019, jf. pris- og lønfremskrivning, budgetaftale mv. Til sammenligning koster flex-pladser p.t. henholdsvis 2.349 kr. månedligt for vuggestue og 1.306 kr. månedligt for børnehave.

    

   I forbindelse med indførelse af deltidspladser foreslås det, at muligheden for at indgå aftale om flex-plads (anvendelse af dagtilbuddet i tre dage om ugen) ophører pr. 1. oktober 2018. Flex-pladserne er meget lidt benyttede, og det vurderes, at med de nye 30-timerspladser og kombinationstilbud (dagtilbud/privat pasning) er der et bredt tilbud. Allerede indgåede aftaler om flex-plads kan videreføres til udløb.

    

   Der vedlægges bilag, hvor samtlige ændringer kan ses, samt bilag, som viser den endelige tekst, hvis anvisningsreglerne godkendes som foreslået.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ballerup Kommune har modtaget ca. 0,3 mio. kr. i DUT-midler (Det udvidede totalbalanceprincip) i forbindelse med implementeringen af loven. DUT-midlerne skal bl.a. anvendes til lovens bestemmelser om yderligere tilsyn og til eventuelle meromkostninger ved deltilbud. Det bemærkes, at det for nuværende ikke er muligt at beregne præcist, om DUT-forudsætningerne holder i forhold til de konkrete omkostninger, da antallet af forældre, som evt. vil anvende mulighederne, ikke er kendt, og da omkostningerne for kommunen varierer alt efter, om der er tale om nye børn, om børnene har deltidspladser i børnehave, vuggestue eller dagpleje samt under hensyn til brøken for deltidspladserne.

    

   Umiddelbart vurderet skal der dog ikke være mange forældre, som anvender muligheden for deltidspladser, førend det er en udgift for Ballerup Kommune, som overstiger DUT-midlerne.

   Bilag

   2 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

   1. Muligheden for flex-pladser i dagtilbud ophører pr. 1. oktober 2018.
     
   2. 30-timerstilbud for forældre på barsel kan benyttes i tidsrummet kl. 9.00-15.00 på åbningsdage.
     
   3. Taksten for et 30-timerstilbud fastsættes til henholdsvis 2.099 kr. månedligt for vuggestuer og 1.214 kr. månedligt for børnehaver.
     
   4. Udkast til nye pladsanvisningsregler for børn i dagtilbud godkendes.

    

   Beslutningshistorik

   Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 11-09-2018
   Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Børne- og Skoleudvalget ønsker, at det undersøges, hvorvidt det er muligt at tilføje en rubrik i pladsanvisningen, hvor forældrene angiver pasningsbehov morgen og eftermiddag. Børne- og Skoleudvalget ønsker i anvisningsreglerne på side 2, "1.2 Åbningstider", at tilføje: "Det tilstræbes, at forældrenes ønsker om børnehuse med bestemte åbningstider imødekommes. Der kan dog ved tildeling ikke garanteres plads..." Sussie Wandel (V) stemte imod indstilllingens punkt 1.

   Beslutning

   Indstillingens punkt 1 anbefales ikke. Flex-pladser i dagtilbud evalueres i oktober 2019.

   Indstillingens punkt 2 og 3 anbefales.

   Indstillingens punkt 4: Pladsanvisningsreglerne konsekvensrettes, jf. Økonomiudvalgets beslutning om indstillingens punkt 1.

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Indhold

   Sammendrag

   Indhold for kvalitetsrapport for skoleområdet 2018 forelægges til godkendelse.

    

   Baggrund

   Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016). Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

    

   Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af Ballerup Kommunes skoler:

    

   1. Karaktergivning ved folkeskolens 9. klassesprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

   • Karaktergennemsnit i 9. klassesprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt. 
   • Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable. 
   • Andel af 9. klasseselever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.

   2. Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

   • Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test. 
   • Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test. 
   • Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

   3. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse ved følgende oplysninger: 

   • Elevernes uddannelsesstatus 9 måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen. 
   • Andel af elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. 
   • Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse. 
   • Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

   4. Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

    

   Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning. Der er følgende midlertidige krav til oplysninger:

    

   • Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence. 

   • Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

    

   Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte øvrige oplysninger, der skal indgå i rapporten.

    

   Sagsfremstilling

   Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der ud over de obligatoriske oplysninger også gøres rede for udviklingen i forhold til:

   • Supportfunktioner – ressourcecentre
   • Læringsledelse
   • Ledelse tæt på
   • Implementering af Ballerups Analyse af Læringsmiljøer
   • International strategi
   • Ressoucecenterlederforum
   • Aula
   • Specialundervisning
   • Skole- og uddannelsesvejledere
   • Elevfravær.

   Kommunalbestyrelsen forelægges rapporten inden udgangen af marts 2019. Forinden skal den til udtalelse i skolebestyrelserne.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ingen økonomiske konsekvenser

   Bilag

   0 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

   1. Indholdet i kvalitetsrapporten for skoleområdet 2018 godkendes.

   Beslutningshistorik

   Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 11-09-2018
   Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Børne- og Skoleudvalget ønsker, at kvalitetsrapporten yderligere indeholder en redegørelse for:Skolernes arbejde med trivselsstrategier.Skolernes arbejde med udskolingslinjer.Skolernes arbejde med den sammenhængende skoledag, herunder pædagoger og læreres samarbejde om en skoledag, hvor det praktisk-musiske og bevægelsen integreres i en sammenhængende skoledag.Opfølgning på arbejdet med de bløde mål.

   Beslutning

   Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Tidligere behandling

   Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2018 Punkt 2

   Indhold

   Sammendrag

   Evalueringsrapporten om skolestrukturen i Ballerup Kommune har været til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer. Udtalelserne forelægges til orientering. 

    

   Baggrund

   Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune vedtog i november 2014 en ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medførte etablering af fem distriktsskoler, en samling af de specialiserede undervisningstilbud, fastlæggelse af fire ledelsesfunktioner for hver skole samt tilførelse af 2,5 mio. kr. til ledelse. Den nye struktur trådte i kraft den 1. august 2015. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at skolestrukturen skal evalueres. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udarbejdet evalueringen i samarbejde med Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

    

   Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 15. maj 2018 at sende rapporten sendes til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer med frist den 23. august 2018.

    

   Sagsfremstilling

   Der er indkommet i alt 13 udtalelser fra skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer. Herudover har de pædagogiske ledere i BFO'erne indsendt en udtalelse. Udtalelserne kan ses som bilag.

    

   Der er i udtalelserne en generel genkendelse af og opbakning til rapportens konklusioner.

    

   I flere udtalelser er der undren over, at Kommunalbestyrelsen har valgt at evaluere så tidligt efter strukturen er indført, når det af rapporten fremgår, at det tager mange år at implementere så stor en forandring. Herudover er der også mange, der efterlyser en bredere repræsentation i datagrundlaget fra medarbejdere, elever og forældre. Oplevelsen er, at ledelseslagenes synspunkter fylder meget i forhold til de øvrige interessenters.

    

   I forhold til indholdet er det mest udtalte synspunkt, at skolerne bør tillægges øget beslutningskompetence. Der er fx ønske om, at beslutninger om antal afdelinger/pædagogiske ledere, fordeling af klasser på matrikler samt antal spor pr. matrikel kan træffes lokalt.

    

   I flere udtalelser kommenteres rapportens anbefalinger vedrørende pædagogiske ledere i BFO'erne. Problemstillingen genkendes, og der efterspørges tydelige stillingsbetegnelser samt af nogle en ligestilling med de pædagogiske ledere i skolen.

    

   Flere udtalelser bakker op om ambitionerne om at skabe sammenhæng 0-25 år og anerkender, at der stadig er brug for at arbejde med det.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ingen økonomiske konsekvenser

   Bilag

   16 bilag

   Beslutningen træffes af

   Børne- og Skoleudvalget

   Indstilling

   Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

   1. Udtalelserne til evaluering af skolestrukturen tages til efterretning.

    

   Beslutningshistorik

   Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 11-09-2018
   Taget til efterretning med denne bemærkning:Børne- og Skoleudvalget ønsker med udgangspunkt i udtalelserne at få forelagt et bud på eventuelle ændringer i styrelsesvedtægten med henblik på stillingtagen hertil. Stine Rahbek Pedersen (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23.  

   Beslutning

   Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Tidligere behandling

   Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2018 Punkt 19

   Indhold

   Sammendrag

   Efter gennemført høring skal Kommunalbestyrelsen behandle de indkomne bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag med henblik på at vedtage kommuneplantillægget og lokalplanen endeligt.

    

   Baggrund

   Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring i perioden fra den 29. maj til den 5. august 2018. Der blev den 19. juni 2018 afholdt borgermøde om planforslagene.

    

   Sagsfremstilling

   I forbindelse med høringen har Ballerup Kommune modtaget tre indlæg; et fra grundejerforeningen Ved Gershøj og to fra lokale borgere.
    

   Der er udarbejdet en "Hvidbog" med administrationens vurdering af de indkomne bidrag og med forslag til ændringer og tilføjelser.

    

   Center for By, Erhverv og Miljø anbefaler, at grundejerforeningens synspunkter imødekommes ved ændring af lokalplanens bestemmelser om karakteren af beplantningsbæltet langs Jungshøjvej og om vilkårene for, hvornår relevante dele af beplantningsbæltet skal etableres.     

    

   Erhvervsstyrelsen har bedt om en uddybet redegørelse om de lokale tiltag for forbedring af mobiliteten til arbejdspladser, der ligger mere end 600 m fra en S-station. Sammen med Novo Nordisk er der udarbejdet forslag til supplering af redegørelsens tekst og kortbilag.

    

   Miljøstyrelsen har i miljøscreeningen efterlyst en vurdering af, hvorvidt planen kan ødelægge levevilkårene for de beskyttede, såkaldte "bilag IV-arter".
    

   Grundejerens og den kommunale miljømyndigheds fælles indsats for beskyttelse af den lokale paddebestand er dog allerede omtalt i planredegørelsens afsnit om "Beskyttet natur".

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Ingen økonomiske konsekvenser

   Bilag

   3 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

   1. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.
     
   2. Den sidste sætning i planredegørelsens afsnit om lokalplanens indhold (s. 25) slettes.
     
   3. Der i planredegørelsens afsnit om Trafik (s. 42-43) indsættes supplerende tekster om mobilitet og en ny illustration om stiforbindelser, som angivet i bilaget. Samt at der i planredegørelsens afsnit om Fingerplanen (s. 30) henvises til trafikafsnittet (s. 42-43).
     
   4. Der i planredegørelsens afsnit om Kommuneplantillæg nr. 11 (s. 32) tilføjes oplysning om udvidelsen af enkeltområde 7.F5, som angivet i bilaget.
     
   5. Betegnelsen i lokalplanens § 3.10 for delområde B ændres til: "Landskabsområde med beskyttelsesinteresser."
     
   6. Der i lokalplanens § 5.4 tilføjes mulighed for etablering af stiforbindelse til Måløv Naturpark, og at der i § 8.6 tilføjes henvisning til dette.
     
   7. Lokalplanens § 8.4 ændres således: "...indpasses i beplantningsbæltet, der dog stadig skal have karakter af en tæt, sammenhængende og etageret bevoksning bestående af hjemmehørende buske og træarter, herunder eg, røn, tjørn og lignende."
     
   8. Der til lokalplanens § 8.4 tilføjes disse noter: "For at opnå den ønskede karakter og skjule et eventuelt hegn bør beplantningens front langs Jungshøjvej bestå af buske som ovennævnte." "Med undtagelse af den sydlige strækning mellem Måløv Hovedgade og Måløv Byvej, hvor bæltet er udlagt i en bredde af 20 m, er den resterende, nordlige del af beplantningsbæltet op til gravhøjen Jungshøj udlagt i en bredde af 30 m."
     
   9. Der inden noten til lokalplanens § 12. 5 tilføjes: "Allerede i byggetilladelsen skal det defineres, hvor omfattende den til bebyggelsen svarende del af beplantningen skal være, ligesom der skal gives en frist for plantningens udførelse. Fristen vil kunne afhænge af årstiden, således at plantningen kan ske på et for væksten gunstigt tidspunkt." 
     
   10. Der på lokalplanens kortbilag 3 tilføjes de i § 5.3 nævnte betegnelser (a-f) for vejnettets delstrækninger.
     
   11. Lokalplan nr. 187 for Novo Nordisk Park med tilhørende tillæg nr. 11 til kommuneplan 2013 vedtages endeligt med ovenstående ændringer.

   Beslutningshistorik

   Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-09-2018
   Indstilles til godkendelse

   Beslutning

   Indstillingen anbefales

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Tidligere behandling

   Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 Punkt 15

   Indhold

   Sammendrag

   Movia har for Ballerup og Egedal Kommuner udbudt kørslen på buslinjerne 156 og 147/157 med drift af nul-emissionsbusser (el-busser), alternativt med en option på drift med 2. generations biodiesel. Optionen løber frem til den 28. september 2018, derfor skal kommunerne inden da afklare, om optionen skal udnyttes.

    

   Resultatet af udbuddet viser, at drift med nul-emissionsbusser vil betyde en ekstra årlig udgift på ca. 220.000 kr. i forhold til budgetoverslagsår 2020, mens en anvendelse af optionen vil give en årlig besparelse på ca. 1,05 mio. kr. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 er der blevet afsat 1 mio. kr. om året ekstra til drift med nul-emmisionsbusser fra 2020. Det indstilles derfor, at Ballerup Kommune meddeler Movia, at kommunen fortsat ønsker drift med nul-emissionsbusser og dermed ikke ønsker, at Movia udnytter optionen på drift med 2. generations biodiesel på de 3 buslinjer.

    

   I følge aftale med Movia fremsendes resultatet af udbud A17 den 20. august 2018, selvom det først bliver officielt den 3. september 2018. Punktet til Teknik- og Miljøudvalget vil derfor være lukket, mens behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan være åben.

    

   Baggrund

   Movia udbyder, på vegne af kommuner og regioner, løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav. Ballerup Kommune udarbejdede i september 2017 et forhandlingsmandat til Movia om at stille krav om nul-emissionsbusser på linjerne 147, 156 og 157, dog med en option på fossilfri drift (2. generations biodiesel). 

    

   Sagsfremstilling

   I A17 er buslinjerne 156 og 147/157 udbudt med krav om drift med nul-emissionsbusser (el-busser), men med en option på fossiltfri drift (2. generationsbiodiesel). Det betyder, at Ballerup og Egedal Kommuner inden den 28. september 2018 kl. 12.00 skal afklare, hvorvidt kommunerne ønsker nul-emmisionsbusdrift, eller om Movia skal udnytte optionen på fossiltfri drift på de 3 buslinjer.

    

   Movia har i forbindelse med udbuddet af drift med nul-emissionsbusser gennemført en række ændringer i kontraktvilkårene for derved at undgå, at tilbudsgiverne indregner en fordyrende risikopræmie i deres tilbud. Tiltagene omfatter bl.a. forlængelse af den garanterede kontraktperiode, kompensation ved tilpasning i antallet af driftsbusser og beskrivelse af gradvis øgning af krav til el-busdrift med tilhørende bonus. I bilaget har Movia beskrevet de forskellige tiltag og deres betydning for Ballerup og Egedal Kommuner.

    

   Movia har oplyst Ballerup og Egedal Kommuner om de økonomiske effekter med forbehold for, at evalueringen af de indkomne tilbud fortsat pågår. Drift med nul-emissionsbusser forventes at medføre, at Ballerup Kommunes tilskudsbehov vil stige med 220.000 kr. årligt i budgetoverslagsår 2020 i forhold til Movias budget 2019. Hertil kommer at operatøren, såfremt driften gennemføres helt uden brug af dieselmateriel, kan opnå en bonus på op til 500.000 kr. pr. år i de første 2 kontraktår. Udgiften til bonus kan for Ballerup Kommune betyde en merudgift på op til 330.000 kr. pr. år i 2021 og 2022.

    

   Ved anvendelsen af optionen på fossilfri drift på de 3 buslinjer, kan Ballerup Kommune opnå en besparelse på 1,05 mio. kr. om året i budgetoverslagsår 2020 i forhold til Movias budget 2019. Der vil ikke være udgifter til bonusbetaling, såfremt optionen vælges.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   I forbindelse med budgetlægning for 2018 er der i budgetårene 2020 og frem blevet tilført 1 mio. kr. ekstra til budgettet til kollektiv trafik til finansiering af merudgiften til fossilfrie busser og elbusser på de relevante buslinjer.

    

   Merudgiften anslås at blive ca. 220.000 kr. årligt, dog op til 550.000 kr. årlig i 2021 og 2022, som følge af mulig bonusudbetaling.

   Bilag

   2 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

   1. Ballerup Kommune giver besked til Movia om, at der ønskes drift med nul-emissionsbusser på buslinjerne 156 og 147/157.

   Beslutningshistorik

   Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-09-2018
   Indstilles til godkendelse

   Beslutning

   Indstillingen anbefales

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Tidligere behandling

   Økonomiudvalget 22. maj 2018 Punkt 30

   Indhold

   Sammendrag

   Med henblik på at skabe én samlet indgang for borgere og virksomheder i Ballerup Kommune, samt frigøre Kasperskolen til andre uddannelses- og byudviklingsformål, flyttes Center for Arbejdsmarked til Ballerup Rådhus. Derfor skal rådhuset og den tidligere Parkskole (Parkskolen) ombygges, og det foreslås, at finansieringsbehovet hertil på 25 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for budget 2019.

    

   Baggrund

   Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2018 at Center for Arbejdsmarked skal rykke ind på Ballerup Rådhus. Beslutningen skyldes et ønske om at frigive det tidligere gymnasium/Kasperskolen til uddannelses- og byudviklingsformål, samt muligheden for at skabe én indgang for borgerne.

    

   Der er igangsat et projektforløb, hvor de relevante aktører løbende er inddraget i processen og har givet input til de valgte løsninger.  

    

   Sagsfremstilling

   Beslutningen betyder, at ca. 125 medarbejder rykker fra Baltorpvej til Ballerup Rådhus. Dette medfører:

   • Behov for at tage Parkskolen i Ballerup i brug til administrative arbejdspladser. Parkskolens nordfløj ombygges til kontorformål, særligt er der fokus på at skabe et godt indeklima. Center for By, Erhverv og Miljø samt Center for Ejendommes Stab og Udvikling flytter til Parkskolens nordfløj.
   • Der rykkes rundt på Musik- og Kulturskolen samt Ungdomsskolens lokaler for at udnytte Parkskolen bedst muligt. Det kræver en række mindre ombygninger. Musik- og Kulturskolen samt Ungdomsskolen har været involveret i processen, og den foreslåede ombygning og placering på Parkskolen sikrer, at de fremadrettet kan varetage deres kerneopgave.
   • En arbejdspladsratio på ca. 90 pct. på Ballerup Rådhus og i nordfløjen på Parkskolen. Det vil sige at der for hver 10 medarbejdere, er der 9 arbejdspladser. Den konkrete udmøntning af dette sker dels gennem den overordnede placeringsplans fordeling af centrene og dels gennem lokale processer i centrene.
   • Etablering af 27 samtalerum på Ballerup Rådhus. Det skal sikre, at Center for Arbejdsmarked kan holde det antal samtaler, der er nødvendige for deres kerneopgave.
   • Der rykkes rundt på centrenes indbyrdes placering. Der er udarbejdet en overordnet placeringsplan, som tager udgangspunkt i at sikre, at centrene sidder samlet og samarbejdsrelationer omkring fælles opgaver tilgodeses.

   Projektet gennemføres etapevis, så løsningen af kerneopgaven forstyrres mindst muligt. Det betyder, at de første rokeringer starter i oktober 2018 og Center for Arbejdsmarked, som de sidste der rykker, flytter ind på Ballerup Rådhus i oktober 2019.

    

   Bemærk punktet "Flytning af Center for Arbejdsmarked - anlægsbevilling" på denne dagsorden der omhandler samme projekt.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Administrationen har beregnet den samlede omkostning for ombygninger, it, inventar, flytning, m.m. til ca. 35,5 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at de rene anlægsudgifter ved at ombygge og sikre ventilation og klimaskærm på det tidligere gymnasium/Kasperskolen ville beløbe sig til ca. 47 mio. kr.

    

   Der er allerede afsat 5,5 mio. kr. til flytningen af Center for Arbejdsmarked, og der tilvejebringes 5 mio. kr. ved at prioritere i eksisterende driftsbudgetter til it, inventar mv. til projektet. Derfor ansøges der om 25 mio.kr. til at ombygge Parkskolen og Ballerup Rådhus.

    

   Det anbefales, at de 25 mio. kr. indgår til håndtering i budgetforhandlingerne for 2019.

   Bilag

   0 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Direktionen indstiller, at

   1. Finansieringen af ombygningen af Ballerup Rådhus og Parkskolen på 25 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

   Beslutning

   Indstilles til godkendelse

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Tidligere behandling

   Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 18

   Indhold

   Sammendrag

   Som led i forberedelserne til flytning af Center for Arbejdsmarked til Ballerup Rådhus søges der om frigivelse af midler til flytningen herunder projektering og udbud.

    

   Baggrund

   Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2018 at flytte Center for Arbejdsmarked fra dets nuværende adresse på Baltorpvej til Ballerup Rådhus. Denne løsning understøtter målsætningen om, at Ballerup Rådhus skal være borgernes primære indgang til diverse former for borgerservice. Løsningen muliggør derudover, at bygningen, Center for Arbejdsmarked ellers skulle være flyttet til, nemlig Kasperskolen, kan frigives til fremtidige uddannelses- og andre byudviklingsformål.

    

   Sagsfremstilling

   Allerede i forbindelse med budget 2017 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb 5,5 mio. kr. til flytning af Center for Arbejdsmarked. På dette tidspunkt var det ikke besluttet, at Center for Arbejdsmarked skulle flytte til Ballerup Rådhus, hvilket først blev besluttet i maj 2018.

    

   Administrationen har regnet på udgifterne til ombygning, inventar, flytning etc. og opgjort de samlede omkostninger til ca. 35,5 mio. kr. I finansieringen heraf indgår det allerede afsatte rådighedsbeløb vedrørende flytning af Center for Arbejdsmarked på 5,5 mio. kr.

    

   Der er tidligere på samme sag frigivet 300.000 kr. af de 5,5 mio. kr. Med henblik på at realisere planen om flytning af Center for Arbejdsmarked til rådhuset ansøges der hermed om frigivelse af restbeløbet, dvs. 5,2 mio. kr. Midlerne skal anvendes til projektering, udbud og de første fysiske tilpasninger af henholdsvis Ballerup Rådhus og den tidligere Parkskole (Parkskolen), som finder sted i 2018.

    

   Bemærk punktet "Anlægsoverslag for ombygning af Ballerup Rådhus og Parkskolen" på denne dagsorden, der omhandler samme projekt.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Der er afsat 5,5 mio. kr. over projekt nr. 653111 UCC - Arbejdsmarkedshus. Heraf søges der om frigivelse af restbeløbet 5,2 mio. kr.

    

   Anlægsbevilling

   Bevilling

   Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

   5.200.000 kr.

   Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

   300.000 kr.

   Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

   0 kr.

   Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

   5.500.000 kr.

    

   Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

   (mio. kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   2022

   Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

   5,2

    

    

    

    

   Afledte driftsudgifter på ramme 20.02 under/efter anlægsprojektet

    

    

    

    

    

   Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

   Center for Arbejdsmarkeds etablering på Ballerup Rådhus vil ske med den samme fysiske tilgængelighed som hidtil på rådhuset.

   Bilag

   0 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for Ejendomme indstiller, at

   1. Der frigives et rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. over projekt nr. 653111 UCC - Arbejdsmarkedshus.

   Beslutning

   Indstilles til godkendelse

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Indhold

   Sammendrag

   Udviklingen af Kildedal afføder behov for teknisk rådgivning i 2018. Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr.

    

   Baggrund

   Kommunalbestyrelsens mål om nye boliger og arbejdspladser i Ballerup Kommune medfører et behov fra at kvalificere beslutningsgrundlag og tilvejebringe det nødvendige plangrundlag.

    

   Sagsfremstilling

   Den igangværende byudvikling i Ballerup Kommune afføder løbende behov for teknisk rådgivning med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en politisk behandling samt materiale til brug for dialogen med investorer. Aktuelt er det primært teknisk rådgivning til den fortsatte udvikling af Kildedal-området og analyser i forbindelse med igangværende kommuneplanrevision.

    

   I forbindelse med Kildedal drejer det sig fx om at undersøge de juridiske forhold vedrørende gasledning, organisationsformer og selve helhedsplanen for området jf. letter of intent indgået mellem borgmestrene i Egedal og Ballerup Kommuner.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2018 på projekt nr. 650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Der søges om at frigive 0,95 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 650006 Udvikling af Kildedal.

    

   Anlægsbevilling

   Bevilling

   Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

   950.000 kr.

   Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

   0 kr.

   Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

   650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb

   950.000 kr.

   Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

   950.000 kr.

    

   Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

   (mio. kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   2022

   Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

   0,95

    

    

    

    

   Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

    

    

    

    

    

   Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

   Ingen direkte konsekvenser af dette projekt.

   Bilag

   0 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

   1. Der gives en anlægsbevilling til teknisk rådgivning på 0,95 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb til projekt nr. 650006 Udvikling af Kildedal.

   Beslutning

   Indstilles til godkendelse

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Tidligere behandling

   Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 42

   Indhold

   Sammendrag

   Klargøringen af bygningen på Bybjergvej i Skovlunde er i gang. Det har imidlertid vist sig mere omfattende at sanere end først forudsat. Der søges hermed om anlægsbevilling til Projekt Klargøring.

    

   Baggrund

   Projekt Bybjergvej vedrører udnyttelsen af den tidligere UCC-ejendom i Skovlunde. Som den første del af dette projekt er Projekt Klargøring sat i gang, ligesom arbejdet med at ombygge en del af ejendommen til Kasperskolen er igangsat.

    

   Projekt Klargøring er betegnelsen for det forberedende projekt, der skal bane vejen for de kommende ombygninger. Projektet indeholder en tilbundsgående sanering af pcb, anden forurening og en partiel nedrivning indendørs suppleret med en række energimæssige tiltag.

    

   Sagsfremstilling

   Tilstanden for den købte ejendom har gjort det nødvendigt med et relativt stort behov for sanering. Det er primært pcb-forurening, der har været behov for at fjerne. I tilknytning hertil er der foretaget partielle nedrivninger indendørs samt nogle energimæssige tiltag.

    

   Udførelsen af klargøringen består af to dele. I første omgang nedrives og saneres de bygningsdele, der er en umiddelbar hindring for de kommende byggeprojekter. I anden omgang fortsætter klargøringen med de bygningsdele, der bedst lader sig ændre/udskifte som led i et byggeri. Disse sidste opgaver afventer med andre ord, at de egentlige ombygninger starter op. Et eksempel på dette er udskiftning af alle vinduer og yderdøre.

    

   Den planlagte del af saneringen er nu udført. De efterfølgende kontrolmålinger viste imidlertid, at forureningsniveauet ikke var faldet som forventet. Derfor blev der iværksat en fornyet gennemgang af diverse bygningsdele for at finde årsagen. Der blev på den måde fundet flere kilder til forurening, sådan at saneringen har kunnet fortsættes.

    

   På grundlag af en ekstern rådgivers målinger og beregninger vurderede administrationen i foråret 2017 omkostningerne til klargøringen til mellem 12 og 15 mio. kr. Økonomiudvalget bevilgede den 28. august 2017 23,2 mio. kr. til klargøringen, heraf var 9,4 mio. kr. afsat til energitiltag. Selve klargøringsprocessen udgjorde dermed 13,8 mio. kr.

   Andelen af bevillingen på 13,8 mio. kr., der ligger til grund for udførelsen af den oprindelige saneringsplan, kan ikke rumme de ekstra udgifter, der nu løber på klargøringsprojektet, og som er nødvendige for at tage ejendommen i brug til meget skrappe krav om fravær af pcb, som Ballerup Kommune har vedtaget og udmeldt. Den allerede foretagne investering i ejendommen er derfor ikke nok til at muliggøre de efterfølgende ombygninger og dermed det overordnede mål for erhvervelsen af bygningen.

    

   På baggrund af netop overståede prisindhentninger og erfaringstal fra det igangværende klargøringsprojekt, anslår administrationen behovet for en ekstra bevilling på 3,5 mio. kr.

    

   Disse midler er nødvendige, uanset hvilken fremtidig anvendelse bygningen måtte få.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Den samlede omkostning til klargøring, inkl. energitiltag i forbindelse med klargøring af bygningen er i alt 23,2 mio. kr. Det samlede finansieringsbehov på 3,5 mio. kr. foreslås finansieret over kassen set i lyset af Ballerup Kommunes høje likviditet.

    

   Anlægsbevilling

   Bevilling

   Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

   3.500.000 kr.

   Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

   23.200.000 kr.

   Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

    

   0 kr.

   Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

   26.700.000 kr.

    

   Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

   (mio. kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   2022

   Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

   26,7

    

    

    

    

   Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

    

    

    

    

    

   Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

   Ingen konsekvenser 

   Bilag

   1 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for Ejendomme indstiller, at

   1. Der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. over projekt nr. 081008 UCC - Klargøring til realisering af Projekt Klargøring.

   Beslutning

   Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

   0,7 mio. kr. fra kunstpuljen i 2018 flyttes til 2020 for at frigive plads inden for anlægsrammen.

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Tidligere behandling

   Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018 Punkt 18

   Indhold

   Sammendrag

   Administrationen søger om frigivelse af anlægsmidler til at etablere en krydsningshelle på Bybjergvej i Skovlunde for, at sikre en nemmere og mere tilgængelig løsning for fodgængere, der skal fra Plejecenter Rosenhaven over til Skovlunde Centeret.

    

   På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018 er administrationen blev bedt om at uddybe de trafikale forhold og begrundelsen for den foreslåede løsning.

    

   Baggrund

   I forbindelse med arbejdet med en helhedsplan omkring Bybjergvej og Ejbyvej er administrationen blevet gjort opmærksom på, at der fra beboere og personale på Plejecenter Rosenhaven er et ønske om at få en sikker krydsning over til Skovlunde Centret, som er tættere på plejecentret end det eksisterende. Der er på nuværende tidspunkt en tunnel til venstre for centret og et fodgængerfelt ved Ballerup Boulevard. En krydsningshelle ud for Plejecenter Rosenhaven vil skabe en tryggere og mere tilgængelig løsning.

    

   Sagsfremstilling

   Krydsningshellen ønskes placeret det pågældende sted, da det vurderes, at det er den mest direkte overgang til Skovlunde Centret fra plejecentret, som samtidig er en trafiksikker løsning. Da der på nuværende tidspunkt er etableret buslommer i begge sider af vejen, vil det også være muligt at begrænse omkostningerne ved etableringen af krydsningshellen og busperroner, og det vil heller ikke være nødvendigt at ekspropriere.

    

   Busstoppestedet, der er placeret på den nordlige side af vejen, betjener på nuværende tidspunkt buslinje 145, samt servicebuslinje 834. I dagstimerne har buslinje 145 to afgange i timen, og buslinje 834 har en afgang i timen. I aftentimerne kører buslinje 834 ikke, og buslinje 145 har en afgang i timen. På den sydlige side af Bybjergvej er der en buslomme, men stoppestedet er p.t. ikke aktivt. Begrundelsen for at etablere en perron her er et ønske om at fremtidssikre for busdrift i begge retninger. Perroner i begge retninger er også med til at gøre det lettere at krydse vejen, da det bliver muligt at standse og orientere sig mellem vejen og cykelstien.

    

   Der er i 2015 gennemført en trafiktælling af biltrafikken på Bybjergvej, der viser, at mængden af biler i spidstimebelastningen er 465. Til sammenligning er spidstimebelastningen på Malmparken i 2017 blevet målt til 1.244 biler. Administrationen vurderer derfor, at etableringen af en krydsningshelle og busperroner vil have en minimal påvirkning af trafikken på Bybjergvej på grund af det lave antal busafgange og antallet af bilister.

    

   Begrundelsen for at prioriterer etableringen af busperroner og derfor fjerne buslommer, så bussen standser på vejen, er, at gøre det lettere for fodgængere at krydse vejen, da fodgængere har flere steder at standse og orientere sig. Det skaber også en øget tryghed for buspassagerer, der ikke skal stige af og på bussen direkte fra cykelstien.  

    

   Administrationen estimerer, at dette vil koste 1.100.000 kr.

   Økonomiske konsekvenser og finansiering

   Der er på investeringsoverstigen p.t. 1,25 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019 på projektnr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb, hvorfra projektet søges finansieret. Der søges en bevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til projektet. Det foreslås samtidig, at der udsættes 0,65 mio. kr. fra 2018 til 2019 på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb.

    

   Anlægsbevilling

   Bevilling

   Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

   1.100.000 kr.

   Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

    0 kr.

   Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

   222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb

   1.100.000 kr.

   Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

   1.100.000 kr.

    

   Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

   (mio. kr.)

   2018

   2019

   2020

   2021

   2022

   Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

   0,6

   0,5

    

    

    

   Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

    

    

    

    

    

   Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

   Projektet vil øge den fysiske tilgængelighed, da der etableres krydsningsheller, der vil gøre det nemmere at krydse vejen. Dette vil have en effekt for beboere og personale på Plejecenter Rosenhaven, der vil få en direkte overgang til Skovlunde Centret.

   Bilag

   2 bilag

   Beslutningen træffes af

   Kommunalbestyrelsen

   Indstilling

   Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

   1. Der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til anlæg af krydsningshelle ved Bybjergvej, fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222092 Krydsningshelle ved Bybjergvej. Der udskydes samtidig 0,65 mio. kr. fra 2018 til 2019 på projektnr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb.

   Beslutningshistorik

   Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-09-2018
   Indstilles til godkendelse

   Beslutning

   Indstillingen anbefales.

    

   Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen.

   Afbud / Fraværende

   Musa Kekec (A)

   Lukket dagsorden

   Dokumenter

   Download samlet dokument

   Download