Økonomiudvalget

19.02.2019 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Afbud
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Borgmester Jesper Würtzen (A) sendte den 1. november 2018 et brev til skatteminister Karsten Lauritzen (V) vedrørende ejendomsværdibeskatningen af kolonihaver. Den 21. januar 2019 modtog Ballerup Kommune svar fra skatteministeren. Begge breve kan ses i bilag.

  Bilag
  2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 11. december 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er til fjerdebehandlingen justeret i forhold til frivillige og obligatoriske udelukkelsesgrunde samt tilpasset nyeste vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende sociale klausuler. Netop udelukkelsesgrunde og social ansvarlighed er hovedemner i politikken, der nu foreligger til endelig godkendelse.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes nuværende udbuds- og indkøbspolitik er fra 2010. Siden da er der kommet et nyt EU-udbudsdirektiv, som er indført i dansk ret ved en ny udbudslov. Udbudsloven indeholder en række fleksible udbudsformer, der i højere grad giver mulighed for at samarbejde med markedet. I løbet af årerne har der desuden vist sig et behov for at samle og skærpe Ballerup Kommunes forskellige, interne såvel som eksterne, klausuler og retningslinjer.

 

Oplæg til Ballerup Kommunes nye udbuds- og indkøbspolitik har været genstand for en grundig debat i 2018, både i Økonomiudvalget og gennem en skriftlig og en mundtlig høring. Der er debatteret og indkommet høringssvar fra erhvervsliv og interesseorganisationer. Denne version af politikken er et resultat af dette forløb.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes udbuds- og indkøbspolitik sætter rammer og retning for besluttede udbud og indkøb. Barren er sat højt og markerer, at Ballerup Kommune ønsker at gå langt i balancen for både at samarbejde konstruktivt med erhvervslivet og samtidig stille krav til det fælles samfundsansvar i bred forstand.

 

Udbuds- og indkøbspolitikken arbejder med seks målsætninger:

 1. Vi anvender lovgivningens rammer til gavn for borgere og virksomheder
 2. Vi udbyder også ved at kigge på andet end pris
 3. Vi anvender markedsdialog og samarbejder med erhvervslivet
 4. Vi indgår i og gennemfører fælles udbud
 5. Vi gennemfører digitale udbud og anvender e-handel
 6. Vi vil sikre en høj aftaleoverholdelse.

Ved tredjebehandlingen af udbuds- og indkøbspolitikken blev arbejdsklausul og social ansvarlighed grundigt gennemgået. En arbejdsklausul fastholder ophænget til ILO nr. 94, der beskriver, at arbejdet skal aflønnes efter sædvane for pågældende opgave og sted. Som noget nyt foreslås det sideløbende med den interne kontrol, at relevante fagforbund kan briefes.

 

Med hensyn til social ansvarlighed er der sket en bevægelse fra, at Ballerup Kommune udelukkende selv formulerer klausuler til, at den sociale ansvarlighed nu konkurrenceudsættes. Ved kontrakter over 5 mio. kr. sker konkurrenceudsættelsen inden for rammerne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (KFST) vejledning om brug af sociale klausuler. Ved kontraktværdier under 5 mio. kr. inden for rammerne af trepartsaftalen vedrørende lærlinge og elever. Netop denne vejledning fra KFST er, mellem tredje- og fjerdebehandlingen, udkommet i en væsentlig ændret version. Vejledningen gælder nu fra ordrer på 5 mio. kr. (tidligere fra 10 mio. kr.), og der er indført en pligt til opfølgning. Dette er nu indarbejdet i Ballerup Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

 

Ved tredjebehandlingen blev udelukkelsesgrunde og konflikttrappe drøftet, og der viste sig et behov for en uddybning af disse emner. Forskellen på obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde er nu uddybet, og det indstilles nu, at frivillige udelukkelsesgrunde for fx skatteunddragelse kan anvendes efter en konkret vurdering helhedsvurdering i den enkelte udbudssag og efter politisk beslutning herom. Administrationen kan således ikke anbefale altid også at anvende frivillige udelukkelsesgrunde, da det dels medfører administrative opgaver for såvel virksomheder som for Ballerup Kommune, ligesom det kan besværliggøre kommunens samarbejde med andre kommuner om fælleskommunale udbud. Et notat og intern vejledning beskriver, hvordan en konfliktoptrapningsmodel følges, tilpasset den enkelte situation. Altid startende med dialog og forhandling, men også anvendelse af bod og opsigelser, såfremt det i sidste instans bliver nødvendigt. Disse emner er nye i forhold til den eksisterende politik.

 

I forhold til den eksisterende udbuds- og indkøbspolitik er der ud over ovenstående yderligere nye emner. Det gælder hensigtserklæring om socialøkonomisk virksomhed, krav om opfyldelse af erklæring/vilkår om samfundsansvar, væsentlig udbygget miljøtjekliste, målsætning om årlig administrativ og politisk opfølgning og en struktureret kommunikationsplan, intern såvel som ekstern. En oversigt viser ændringerne i den nye udbuds- og indkøbspolitik i forhold til den nuværende.

 

Som et nyt produkt er der udarbejdet en pixiudgave af "Leverandør til Ballerup Kommune", som opsummerer udbuds- og indkøbspolitikken målrettet til offentligheden for erhvervslivet. Efter vedtagelse af politikken vil teksten fremover findes på ballerup.dk/erhverv samt som trykt pjece.

 

Teksten i udbuds- og indkøbspolitikken, der har udviklet sig over tid, er strammet en smule op.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager indkøbschef Mette Kongsgaard Jensen fra Center for Økonomi og Styring under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

11 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og styring indstiller, at 

 1. Ballerup Kommunes udbuds- og indkøbspolitik 2019 godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

 • Skatteunddragelse indgår som fast frivillig udelukkelsesgrund.
 • Økonomiudvalget får i første kvartal en årlig tilbagemelding på, hvilket udbud, der har været arbejdet med.

 


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Vestforbrænding har ansøgt sine 19 ejerkommuner om at godkende den foreløbige låneramme for 2019-2020 på 353 mio. kr. til finansiering af

forventede investeringer i 2019 på 159 mio. kr. og i 2020 på 194 mio. kr.

 

Lånet optages med pro rate hæftelse, hvilket betyder, at Ballerup Kommune hæfter for lånet i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

 

Det er Kommunalbestyrelsen, som skal godkende ansøgning om optagelse af lån hos Vestforbrænding.

 

Baggrund

Når Vestforbrænding skal optage lån, kræver det godkendelse i samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Det fremgår af Vestforbrændings vedtægter.

 

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har anmodet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune om godkendelse af en foreløbig låneramme for 2019-2020 på 353 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer. Af bilaget fremgår det endvidere, at Vestforbrændings bestyrelse har godkendt den foreløbige låneramme.

 

Mulighederne for låneoptagelse i et specifikt regnskabsår udløber senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår, hvilket fremgår af den kommunale lånebekendtgørelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Når Vestforbrænding optager lån, hæfter Ballerup Kommune i forhold til indbyggertallet det år, hvor lånet optages (pro rate hæftelse).

 

Pr. 31. december 2018 havde Ballerup Kommune kautionsforpligtelser over for Vestforbrænding på ca. 91 mio. kr. Hvis Vestforbrændings låneansøgning bliver godkendt, vil kautionsforpligtelsen blive forhøjet til ca. 109 mio. kr.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Vestforbrændings ansøgning om godkendelse af foreløbig låneramme 2019-2020 på 353 mio. kr. til forventede investeringer godkendes.
   
 2. Lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor lånet optages.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Administrationsorganisationen Almenbo har, på vegne af Boligorganisationen Lundebjerggård, den 28. december 2018 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 28 nye almene familieboliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde.

 

Ballerup Kommune skal godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 26. februar 2018 tilsagn til, at boligorganisationen kunne arbejde videre med projektet med udgangspunkt i skema A.

 

Kommunalbestyrelsen skal jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang. Skema B er en detailberegning af økonomien, når der er afholdt licitation.

 

De nye boliger kommer til at ligge på det areal, hvor der tidligere har været børneinstitution på Lundebjerggårdsvej 264 sammen med afdeling Lundebjerg, der har 486 etageboliger og 28 små rækkehuse.

 

Sagsfremstilling

Almenbo har på vegne af boligorganisationen Lundebjerggård fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 28 nye almene familieboliger.

 

De 28 boliger fordeler sig således:

 

Boligtyper Størrelse
8 stk. to-rums boliger i stueetage 67 m2
8 stk. to-rums boliger på 1. sal 67 m2
12 stk. fire-rums boliger i to plan 113 m2
I alt 28 boliger 2.428 m2

 

Boligerne opføres som en rækkehusbebyggelse i fire mindre blokke i to etager. Boligerne i stuen får egen terrasse og have og boligerne på 1. sal får altan.

 

Boligerne opføres i skifer og teaktræ og mellem husrækkerne anlægges et aktivitetstorv.

 

Efter licitationen er der blevet ændret lidt på udearealer for at få økonomien til at hænge sammen. Ændringerne omfatter belægninger og beplantning samt ændret område til affald. Endvidere udgår legepladsudstyr, men der etableres faldunderlag, så det efterfølgende er muligt at etablere legeplads.

 

Boligerne opføres efter bestemmelserne i bygningsreglement BR2020 og får solceller på taget, tre-lags energiruder samt højisolerede facadematerialer, der udføres med en ny tyndere type isolering, der giver flere m2 i selve boligen. 

 

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 55.940.000 kr. Det svarer til ca. 23.040 kr. pr. m2.

 

Maksimumbeløb 23.630 kr.
Energitillæg 1.101 kr.
I alt 24.732 kr.

 

Anskaffelsessum  
Grundkøbesum 800.000 kr.
Øvrige grundudgifter 693.000 kr.
Entrepriseudgifter 45.025.000 kr.
Omkostninger 7.857.000 kr.
Gebyrer 1.565.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 55.940.000 kr.

 

Finansiering  
Realkreditlån 88 pct. 49.227.000 kr.
Kommunal grundkapital 10 pct. 5.594.000 kr.
Beboerindskud 2 pct. 1.119.000 kr.
I alt 55.940.000 kr.

 

Huslejeeksempel

Huslejen forventes at blive ca. 984 kr. pr. m2 i gennemsnit. Hertil kommer udgifter til varme og vand m.m.

Huslejeeksempler ved 984 kr. pr m2:

To-rums boliger på 67 m2 til en husleje på 5.494 kr. pr. måned

Fire-rums boliger på 113 m2 til en husleje på 9.266 kr. pr. måned.

 

Beboerindskuddet vil beløbe sig til mellem 30.351 kr. og 51.189 kr. afhængig af boligens størrelse.

 

Tidsplan

Byggestart 1. maj 2019
Indflytning 1. november 2020

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 5.594.000 kr.

 

Udgiften afholdes på ramme 80.86.

 

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning (skema B) fra Boligorganisationen Lundebjerggård om opførelse af 28 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 55.940.000 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 49.227.000 kr., beboerindskud på 1.119.000 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 5.594.000 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje på 984 kr. pr. m2 pr. år godkendes.
   
 5. Tilsagnet gives under forudsætning af, at hjemfaldspligten på ejendommen aflyses.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i en årrække givet faste årlige tilskud til boligsociale projekter. I perioden 2017-2019 gives der tilskud til fire projekter.

 

Af den politiske aftale for 2019 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen er enige om at forsætte den boligsociale indsats.

 

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal ske en ændring af kriteriet for boligområdets størrelse, inden der indhentes ansøgninger for perioden 2020-2022.

 

Baggrund

I december 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen, at forskellige boligsociale tilskud blev samlet i en fælles pulje. I juni 2016 blev fordelingen af tilskud for 2017-2019 godkendt.

 

Der er givet tilskud til boligsociale projekter i Hede-/Magleparken, Grantoften, Vængerne i en del år og Måløv Park i 2017 og 2018.

 

Sagsfremstilling

Af den politiske aftale om Budget 2019 fremgår, at der er en lang tradition for en boligsocial indsats, som parterne er enige om skal fortsætte.

 

Den nuværende tilskudsperiode udløber med udgangen af 2019.

 

Inden der indhentes nye ansøgninger for tilskudsperioden 2020-2022 - foreslås en ændring i kriterierne.

 

I den nuværende tilskudsperiode er der ubrugte midler. For at tiltrække flere projekter ønskes det at lempe kravet til boligområdets størrelse.

 

Det foreslås derfor, at kravet til boligområdets størrelse sættes ned fra 200 boliger til 100 boliger. Et boligområde kan bestå af en eller flere afdelinger. 

 

De øvrige kriterier er:

 • Ballerup Kommune kan give et tilskud på max. 200.000 kr. pr. år til et projekt.

   

 • Boligområdet skal selv bidrage med et økonomisk tilskud på mindst samme størrelse som det kommunale tilskud.

   

 • Boligområdet evaluerer løbende indsatserne.

   

 • Projektet kan løbe i 1-3 år fra 1. januar 2020.

Det er vigtigt, at indsatserne bliver drevet af beboerne og boligselskaberne i boligområderne, for at beboerne får et ejerskab for projektet. Derfor skal boligområdet også selv bidrage med et økonomisk tilskud af samme størrelse som det kommunale tilskud.

   

I ansøgningerne skal boligafdelingerne oplyse, hvorfor der er behov for en indsats i området, hvad man gerne vil opnå, hvem der får gavn af indsatsen, hvilke samarbejdspartnere man ønsker, og hvordan man vil evaluere indsatserne mv. Der kan være tale om et- eller flerårige projekter, ligesom det kan være projekter, der skal løbes i gang for derefter at blive selvkørende.

 

Ballerup Kommune indgår gerne i en dialog med boligområderne, i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger, ligesom der også kan komme forslag til boligsociale indsatser fra kommunen.

 

De samarbejdsaftaler, der bliver indgået, vil tage udgangspunkt i de enkelte boligområders forskellige behov og udfordringer.

 

Tidsplan for ansøgninger og tildeling af tilskud er nærmere beskrevet i bilag.

 

Der vil i juni 2019 blive forelagt en sag om fordeling af tilskud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Puljen til boligsociale projekter indgår i ramme 60.60 med 900.000 kr. pr. år.

 

Hidtil er evt. overskud fra puljen gået i kassen, men fra 2019 vil evt. overskud blive anvendt til kriminalitetsforebyggelse, jf. budgetaftalen.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det godkendes, at kriterierne for tilskud fra den boligsociale pulje fortsætter som hidtil med den justering, at boligområdets størrelse sættes ned fra 200 boliger til 100 boliger.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt

 

Gældende kriterier fastholdes.


Indhold

Sammendrag

Der fremlægges et forslag til et ændret fokus i den fælles ejendomsstrategi med henblik på fremover at kunne understøtte en omlægning af indsatserne og en opbremsning af udgiftsudviklingen på de øvrige fagområder.

 

Baggrund

Center for Ejendomme arbejder i dag med en række rokadespor, der skal sikre en mere optimal anvendelse af Ballerup Kommunens bygninger, herunder at opnå det vedtagne besparelsesmål på 1,5 mio. kr. i 2018 stigende med 2 mio. kr. årligt frem til en total besparelse på 7,5 mio. kr. i 2021.

 

Udgiftsudviklingen de senere år har på forskellige fagcentres områder initieret et behov for at se på mulighederne for at etablere nye fleksible tilbud i Ballerup Kommune til skiftende målgrupper. Der er i den forbindelse behov for at afklare, hvordan en anden prioritering af den fælles ejendomsstrategi kan medvirke til at realisere en udgiftsopbremsning.

Idet en ændret anvendelse af Ballerup Kommunens ejendomme vil sikre besparelser på en række af fagcentrenes driftsområder, er der behov for en ændret prioritering i den fælles ejendomsstrategi og organisationen omkring den.
 

Sagsfremstilling

I "Aftale om budget 2018" blev det besluttet at sikre en bedre anvendelse af kommunale bygninger med henblik på at opnå en højere udnyttelsesgrad og at nedbringe antallet af kommunale bygninger. Det foreslås, at fokus i ejendomsstrategien ændres, så den fremover også giver mulighed for at prioritere omlægninger på Børne- og Skoleudvalgets samt på Social- og Sundhedsudvalgets områder, hvor kommunale ejendomme enten midlertidigt eller permanent anvendes til at løse kapacitets- eller andre udfordringer.

 

Siden vedtagelsen af den nuværende ejendomsstrategi og beslutningen om besparelsesmålet har den lavere og mere forpligtende anlægsramme ændret rammevilkårene for Ballerup Kommunes muligheder for at etablere ny kapacitet til fx stigende børnetal eller ændret behov på voksenhandicapområdet. Det er således blevet markant vanskeligere for kommunen inden for anlægsrammen at finde rum til nybyggeri eller køb af ejendomme/grunde. Derfor anbefaler administrationen, at kommunen i højere grad anvender sin eksisterende ejendomsmasse til at løse kapacitetsudfordringer på børneområdet og omlægningerne på de specialiserede områder frem for at afhænde kommunale bygninger i den takt, som det var tiltænkt i ejendomsstrategien og på baggrund af besparelsesmålet. På den måde stiger anvendelsesgraden af de kommunale bygninger også.

 

Det betyder bl.a. også, at muligheder for byudvikling ikke vil gå forud for en understøttelse af fagområderne, hvis deres anvendelse af de kommunale ejendomme kan bidrage til at overholde servicerammen eller reducere anlægsbehov.

 

Forslag til fremtidig ejendomsstrategi:  

 1. Fokus på fælles udnyttelse af lokalerne og foreningerne skal være bedre til at deles om dem.
 2. Kommunale bygninger kan understøtte nødvendige kapacitetsudvidelser og omlægninger på både Børne- og Skoleudvalgets samt på Social- og Sundhedsudvalgets område.
 3. Bedre anvendelse af bygninger kan understøtte byudviklingen ved at frigøre kommunale bygninger til boliger eller erhverv.
 4. Opnåelse af økonomiske besparelser på ejendomsdrift.
 5. Udpegelse af bygninger med stort vedligeholdelsesefterslæb med henblik på evt. frasalg.

Som afledt konsekvens af den justerede ejendomsstrategi vil den budgetterede besparelse på 7 mio. kr. via optimeret ejendomsanvendelse ikke til fulde kunne realiseres. Det skyldes, at de ejendomme, der var tiltænkt til frasalg/udlejning med indtægt til følge, nu foreslås anvendt til at nedbringe udgifterne på børne- og voksenområdet i stedet for. Det vurderes, at det vil være mere hensigtsmæssigt at forfølge de mulige besparelsespotentialer på disse områder frem for at spare de fulde 7 mio. kr. på ejendomme.

 

Det ændrede fokus i ejendomsstrategien vil bl.a. sikre, at kommunale ejendomme kan anvendes til midlertidige boliger til målgrupper på det specialiserede social- og handicapområde. Desuden skal det undersøges om kapacitetsproblemer på daginstitutionsområdet kan blive håndteret via inddragelse af kommunale ejendomme. I forbindelse med handlingsplanen for at nedbringe merforbruget på børne- og ungeområdet kan det ligeledes blive relevant at anvende kommunale ejendomme til at løse specifikke udfordringer.

 

Center for Social og Sundhed vurderer fx, at de vil kunne reducerer deres merforbrug på servicerammen med mellem 2,1 og 2,9 mio. kr. årligt ved fuld belægning af midlertidige boliger til 9-11 borgere. Heri indgår driftsudgifterne til bygningerne ikke, men det vurderes, at de ikke vil påvirke den samlede businesscase væsentligt. Desuden er anlægsudgiften ikke medregnet, da det er en engangsudgift. Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag, at der er et reelt besparelsespotentiale ved at inddrage kommunale ejendomme i omlægningen af Center for Social og Sundheds indsatser. En foreløbig vurdering lyder på, at ved anvendelse af tre kommunale ejendomme til midlertidige boliger går Center for Ejendomme glip af indtægt på 260.000 kr., under forudsætning af, at bygningerne ellers ville have været udlejet fuldt ud som erhvervslejemål, og at der ikke opkræves leje af beboerne, der bor i de midlertidige boliger.

 

Når administrationen fremlægger forslag til Økonomiudvalget om anvendelse af en konkret bygning til midlertidige boliger eller lignende formål, vil sagen indeholde beregninger af de forventede økonomiske konsekvenser, herunder en beregning af den konkrete anlægsudgift til ombygning/klargøring af de enkelte ejendomme. Ligesom administrationen vil fremlægge forslag til håndtering af anlægsloftet via udskydelse, annullering eller reduktion af andre anlægsprojekter, idet anlægsrammen for 2019 er fuldt ud udnyttet, hvorfor alle nye initiativer kræver modgående reduktioner inden for anlægsrammen.

 

Ejendomme

Aktuelt vurderes det, at flere af følgende kommunale ejendomme kan være relevante at inddrage for at løse udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område:

 • Baltorpvej 20 i Ballerup (pedel-, skolebetjent- og rektorbolig)
 • Torvevej 19-21 i Skovlunde
 • Ærtedamsvej 4 i Ballerup
 • Ejbyvej 111 i Skovlunde
 • Måløv Byvej 288, Engagergård i Måløv
 • Linde Allé 7 i Ballerup.

Derudover vil en række yderligere bygninger rundt om i Ballerup Kommune, særligt Skovlunde og Ballerup Midt, kunne blive anvendt som dagtilbud de steder, hvor kapaciteten er presset.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det ændrede fokus i ejendomsstrategien, hvor udvalgte ejendomme skal indtænkes til etablering af billige boliger, betyder, at ejendommene ikke kan medvirke til at realisere det aftalte besparelsesmål.

 

Konsekvensen af den justerede ejendomsstrategi vil således være, at den budgetterede besparelse på 7,5 mio. kr. via optimeret ejendomsanvendelse og reduktion af kvadratmeter ikke til fulde kan realiseres inden for den aftalte tidsplan.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Det godkendes, at det ændrede fokus i ejendomsstrategien, så kommunale bygninger kan understøtte de nødvendige omlægninger på både Børne- og Skoleudvalgets samt på Social- og Sundhedsudvalgets område.
   
 2. Det godkendes, at administrationen undersøger om evt. leje eller køb af ejendomme kan medvirke til at nedbringe udgifter på det specialiserede område.
   
 3. Det godkendes, at der til Budget 2020 fremlægges forslag til justeret profil af den besluttede besparelse på ejendomsområdet og håndtering heraf.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Administrationen forelægger forslag til budget 2020 til finansieringen af omlægningen af ejendomsstrategien.


Indhold

Sammendrag

I forlængelse af efterårets social kapitalmåling 2018 i Ballerup Kommune orienteres om de overordnede resultater og tendenser.

 

Baggrund

For femte gang gennemførtes i efteråret 2018 en socialkapitalmåling i organisationen. Målingen gennemføres for at tage temperaturen på samarbejdet på den enkelte arbejdsplads og måle i hvilket omfang medarbejdere og ledelse oplever, at samarbejdet om kerneopgaven er præget af tillid og retfærdighed. 

 

Sagsfremstilling

Målingen af social kapital 2018 viser, at Ballerup Kommunes samlede gennemsnit er 72, mens spørgsmålet om trivslen i gennemsnit scorer 77. Gennemsnittet for den sociale kapital lander dermed på middelhøj, hvilket er det samme resultat som de tidligere år. Ser man på de overordnede temaer af social kapitalmålingen er billedet nærmest uændret igennem de seneste år.

 

Helt overordnede tendenser

 

Temaer

 

Social kapital gns.

 

Samarbejde

 

Tillid og retfærdighed

 

Kerneopgave og Trivsel

 

201572726976
201672726976
2017717169

76

201872727077

 

I 2017 havde Ballerup Kommune 12 enheder med under 55 points (lav social kapital). Det er faldet til syv enheder i 2018. Af de 12 enheder i 2017 er der to, der er gengangere i 2018.

 

I 2017 havde Ballerup Kommune 117 enheder med over 75 points (høj social kapital) – det er faldet til 110 enheder i 2018.

 

Resultater i fagcentre og sekretariater

Generelt viser målingen, at der er mange paralleller til tidligere års målinger. Således scorer spørgsmålet om samarbejdet med nærmeste leder og nærmeste kollegaer højt. Dermed er det et solidt og godt udgangspunkt for at højne den sociale kapital.

 

Årets måling viser, at der på flere arbejdspladser er en lavere score på spørgsmål om involvering i beslutninger, anerkendelse, retfærdig løsning af konflikter og retfærdig fordeling af opgaver. Det arbejdes der videre med på arbejdspladsniveau, da årsagerne til scoren afspejler lokale forhold og vurderinger. Chefgruppen drøfter de generelle fund i målingen og vurderer om der er behov for koordinerede overordnede initiativer.

 

Alt sammen ifølge det årshjul, som Hoved-MED har vedtaget for processen.

 

De enkelte arbejdspladser arbejder med at udarbejde handleplaner og vurdere, hvad målingen giver anledning til. Der er mulighed for bistand fra Center for HR og Organisationsudvikling, der hvor der er brug for procesbistand. Fagcentrenes ledelser og Center-MED drøfter derudover tendenser i målingerne på området, og hvad de giver anledning til. Chefgruppen og Hoved-MED har ligeledes drøftet de overordnede resultater.

 

Det er Økonomiudvalget som personaleudvalg, der får den overordnede måling til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

 1. Resultatet af social kapitalmåling 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Økonomiudvalget ønsker en tilbagemelding på årsager til, at spørgsmål 3 under emnet "SAMARBEJDE" generelt over årene scorer relativt lavest.


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Foreningen NORDEN har 100 års jubilæum i 2019. I den forbindelse har Foreningen NORDEN skrevet til samtlige borgmestre i Danmark for at opfordre kommunerne til at medvirke til at markere jubilæet i 2019.

 

Sagen har - siden sidste behandling i Økonomiudvalget i november 2018 - været behandlet i alle fagudvalg i januar 2019, og administrationen har drøftet muligheden for en fælles markering med Ystad Kommune.

 

Baggrund

Brev fra Foreningen NORDEN til samtlige borgmestre i Danmark, jf. bilag.

 

Sagsfremstilling

Foreningen NORDEN har 100 års jubilæum i 2019. Foreningen NORDEN skriver følgende på sin hjemmeside om foreningens formål:

"Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mv.".

 

Af brevet til borgmesteren fremgår, at Foreningen NORDEN foreslår følgende muligheder for kommunerne som fejring af jubilæet:

 • Plant en lille lund med de nordiske træer (fx bøg for Danmark, birk for Sverige, gran for Norge, ene for Finland og røn for Island)
 • Opsæt et vejskilt med navne, pile og afstande til jeres venskabsbyer
 • Opkald en plads eller ny vej noget nordisk
 • Opsæt en bænk eller sæt en sten på torvet med en markering af venskabsbyerne.

Foreningen har i brevet fremsat et ønske om, at der etableres et mere varigt symbol på kommunens glæde ved det nordiske samarbejde.

 

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. november 2018 at bede fagudvalgene om at drøfte konkrete idéer til markering af jubilæet, og at administrationen skulle kontakte Ystad Kommune for at undersøge mulighederne for at samarbejde om en markering af jubilæet.

 

Sagen har været behandlet i alle fagudvalg i januar 2019. Udvalgenes beslutninger fremgår af bilag.

 

Ballerup Kommune har kontaktet Ystad Kommune om en fælles markering af jubilæet. Ballerup og Ystad Kommuner foreslår, at der arrangeres en koordineret træplantningsbegivenhed i de to kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke afsat selvstændige midler af til markeringen af jubilæet. I det omfang Ballerup Kommune ønsker at medvirke i markeringen af jubilæet, skal der anvises finansiering til formålet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 1. Samarbejdet med Ystad Kommune om en koordineret træplantningsbegivenhed i anledning af Foreningens NORDENs 100 års jubilæum godkendes.
   
 2. Fagudvalgenes drøftelser og overvejelser om markeringen af Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. februar 2017 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der forelægges forslag til retningslinjer for politikeres besøg på Ballerup Kommunes institutioner og arbejdspladser til vedtagelse.

 

Baggrund

I lyset af den kommende valgkamp i forbindelse med folketingsvalget og valget til EU-Parlamentet, der afholdes henholdsvis søndag den 26. maj (EU parlamentsvalget) og senest i juni 2019 (folketingsvalget), vurderer administrationen, at der er behov for at få drøftet og godkendt et opdateret forslag til retningslinjer for politikeres besøg på de kommunale arbejdspladser.

 

Sagsfremstilling

De eksisterende retningslinjer af 26. januar 2017 for politikeres besøg på de kommunale arbejdspladser er besluttet administrativt i direktionen. Det er administrationens vurdering, at der er behov for en egentlig politisk stillingtagen til omfanget af og formålet med politikeres besøg på de kommunale arbejdspladser.

 

Det nye i det fremlagte forslag til retningslinjer er:

 • Tilføjelse om og præcisering af øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmers ret og mulighed for at deltage under besøg fra landspolitikere (afsnit 1.3).
   
 • Nyt afsnit om karensperiode for eksternes, herunder landspolitikeres, besøg i tilknytning til valg til Regionsrådet, Folketinget og EU-Parlamentet (afsnit 1.4.).
   
 • Tilføjelse i afsnittet om kommunalbestyrelsesmedlemmers egne besøg i kommunens institutioner, hvorefter borgmesteren kan deltage i besøgene, og at formålene med besøgene skal beskrives, så institutionen kan nå at forberede sig. Afsnit om formål med besøget er udgået og erstattet med afsnit om, at besøget skal ske som led i kommunalbestyrelsesmedlemmernes hverv som kommunalbestyrelsesmedlemmer (afsnit 2.2.).
   
 • Nyt afsnit om stående udvalgs mulighed for at besøge institutionerne, og at borgmesteren skal orienteres herom (afsnit 2.3.).
   
 • Nyt afsnit om reglernes ikrafttræden (afsnit 3).  

Særligt om den foreslåede karensperiode bemærker administrationen, at den foreslås for at sikre, at borgere, beboere, brugere og medarbejdere ikke bliver "viklet ind i" partipolitiske og ideologiske debatter. Endvidere bemærker administrationen, at der ikke kan indføres en karensperiode over for kommunalbestyrelsesmedlemmer og deres ønske om at besøge kommunale arbejdspladser. Det følger af en udtalelse fra Ankestyrelsen af den 22. november 2018, hvor Ankestyrelsen fastslår, at der efter Ankestyrelsens opfattelse ikke kan vedtages regler, der afskærer kommunalbestyrelsesmedlemmer fra at besøge kommunens institutioner som led i deres hverv, uanset om det er for en periode op til et valg.

 

Det er administrationens vurdering, at der er tid mellem valgene til at komme på besøg på de kommunale institutioner og arbejdspladser.

 

Der er ikke foretaget andet end redaktionelle ændringer i den øvrige tekst. De gældende retningslinjer og det nye forslag til retningslinjer er vedhæftet som bilag. Der er ikke vedlagt et bilag med rettelsesmarkering, da der er foretaget en del redaktionelle (ikke indholdsmæssige) ændringer i hele dokumentet, herunder afsnit, der er er flyttet rundt, samt sproglige ændringer, og dette har været vanskeligt at illustrere på en meningsfuld måde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 1. De reviderede retningslinjer godkendes, således at der indføres en karensperiode for politikeres besøg på Ballerup Kommunes arbejdspladser, som beskrevet i notatet.

Beslutning

Behandles fortsat


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune forelægges til anden behandling.

 

Baggrund

Baggrunden for ændringerne i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune er et politisk ønske om at udvide Økonomiudvalget fra 9 til 11 medlemmer.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte, ved første behandling, den 28. januar 2019, forslag til ændret Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune. Forslaget til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune forelægges på den baggrund til godkendelse ved anden behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

Ændringen omfatter en udvidelse af Økonomiudvalget fra de nuværende 9 medlemmer til 11 medlemmer. Hensigten med udvidelsen er at sikre, at alle partier er repræsenteret i Økonomiudvalget. Udvidelsen ønskes foretaget for indeværende valgperiode.

 

Da det ikke er muligt at sætte tidsbegrænsning på udvidelsen, vil administrationen i efteråret 2021, umiddelbart inden kommunalvalget, forelægge forslag til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, hvor antallet af medlemmer i Økonomiudvalget igen reduceres fra 11 til de nuværende 9.

 

Ud over ovenstående ændring har administrationen foretaget en konsekvensrettelse i styrelsesvedtægten, da det kriminalitetsforbyggende arbejde, herunder SSP, ligger under Økonomiudvalget.

 

Hvis styrelsesvedtægten godkendes, træder den i kraft den 1. marts 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede udgift til udvidelse af Økonomiudvalget med 2 medlemmer er 41.495,76 kr. pr. år. Udgiften dækkes inden for den samlede ramme af op til 305 pct. af borgmestervederlaget til øvrige vederlæggelser til politiske udvalg.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Det godkendes, at Økonomiudvalget udvides fra 9 til 11 medlemmer.
   
 2. Udvidelsen af Økonomiudvalget gælder for indeværende valgperiode, således at administrationen fremlægger forslag til ny styrelsesvedtægt i efteråret 2021.
   
 3. Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Det konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der skal udpeges to medlemmer til Økonomiudvalget.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune, hvormed Økonomiudvalget udvides fra de nuværende 9 til 11 medlemmer med virkning fra den 1. marts 2019.

 

Lov om kommunernes styrelse, §§ 17-18.

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er med godkendelsen af ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune blevet udvidet fra 9 til 11 medlemmer. Hensigten med udvidelsen er at sikre, at alle partier er repræsenteret i Økonomiudvalget. Udvidelsen ønskes foretaget for indeværende valgperiode.

 

Der skal derfor udpeges yderligere 2 medlemmer til Økonomiudvalget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

 

Efter forholdstalsvalg fordeler pladserne sig på følgende måde ved fordeling af 11 pladser:

 

Socialdemokratiet(A)pladser
Venstre(V)plads
Enhedslisten(Ø)plads
Dansk Folkeparti(O)plads
Det Konservative Folkeparti(C)plads
Socialistisk Folkeparti(F)plads

 

Kommunalbestyrelsen har indgået en bred konstitueringsaftale med alle partier i Kommunalbestyrelsen, der er repræsenteret fra den 1. januar 2018. Den brede konstitueringsaftale afspejler fordelingen af de 11 pladser i Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalgets medlemmer ved 11 pladser ser efter indstillingen således ud:

 1. Jesper Würtzen (A) borgmester, formand
 2. Lolan Marianne Ottesen (A) næstformand
 3. Ali Abbasi (Ø)
 4. Hella Hardø Tiedemann (A)
 5. Kåre Harder Olesen (V)
 6. Michael Jensen (O)
 7. Musa Kekec (A)
 8. Peter Als (A)
 9. Ulrik Falk-Sørensen (F)
 10. Charlotte Holtermann (A)
 11. Allan Kristensen (C).

Udvidelsen træder i kraft den 1. marts 2019, og de nye medlemmers første møde i Økonomiudvalget bliver derfor den 19. marts 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede udgift til udvidelse af Økonomiudvalget med 2 medlemmer er 41.495,76 kr. pr. år. Udgiften dækkes inden for den samlede ramme af op til 305 pct. af borgmestervederlaget til øvrige vederlæggelser til politiske udvalg.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Der udpeges 2 medlemmer til Økonomiudvalget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Socialdemokratiet (A) indstiller:
  1. Charlotte Holtermann (A)

  Det Konservative Folkeparti (C) indstiller:
  2. Allan Kristensen (C)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der skal udpeges et nyt medlem til Teknik- og Miljøudvalget i stedet for Charlotte Holtermann (A), idet Charlotte Holtermann er indstillet til at varetage opgaven som nyt medlem af Økonomiudvalget med virkning fra marts måned 2019. 

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune, hvormed Økonomiudvalget udvides fra de nuværende 9 til 11 medlemmer med virkning fra den 1. marts 2019.

 

Lov om kommunernes styrelse, §§ 17 og 19.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Charlotte Holtermann (A) er indstillet som medlem af Økonomiudvalget med virkning fra marts måned 2019, skal der udpeges et nyt medlem til Teknik- og Miljøudvalget i stedet for Charlotte Holtermann.

 

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Ballerup Kommunes opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt arealanvendelsesområdet, jf. styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, § 14.

 

Teknik- og Miljøudvalget består af følgende 7 medlemmer:

 1. Hella Hardø Tiedemann (A)
 2. Charlotte Holtermann (A) - der udpeges et nyt medlem
 3. Per Mortensen (A)
 4. Morten Andersson (A)
 5. Jacob Wøhler Jørgensen (V)
 6. Birgitte Dahl (O)
 7. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der udbetales et vederlag på ca. 21.000 kr. årligt.

 

Udgiften dækkes inden for den samlede ramme af op til 305 pct. af borgmestervederlaget til øvrige vederlæggelser til politiske udvalg.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Der udpeges 1 medlem til Teknik- og Miljøudvalget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Socialdemokratiet (A) indstiller:
  1.
  Özcan Kizilkaya (A)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 36

Indhold

Sammendrag

Der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium i stedet for Allan Kristensen (C), idet Allan Kristensen er indstillet til at varetage opgaven som nyt medlem af Økonomiudvalget med virkning fra marts måned 2019. 

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune, hvormed Økonomiudvalget udvides fra de nuværende 9 til 11 medlemmer med virkning fra den 1. marts 2019.

 

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., § 16.

 

Vedtægter for Borupgaard Gymnasium, godkendt af bestyrelsen den 14. juni 2017 og senest godkendt af Undervisningsministeriet den 7. juli 2011.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Allan Kristensen (C) er indstillet som medlem af Økonomiudvalget med virkning fra marts måned 2019, skal der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium i stedet for Allan Kristensen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Efter institutionens forretningsorden gives der ikke vederlag for arbejdet i bestyrelsen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Der udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium efter forholdstalsvalg. Medlemmet behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

  Følgende indstilles:
  1.
  Johan Müller (A)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 13. december 2017 Punkt 38

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at fritage den nuværende socialt sagkyndige i det fælles huslejenævn for Ballerup og Furesø Kommuner, Elsebeth Fjord, fra sit hverv samt udpege en ny socialt sagkyndig til det fælles nævn for resten af funktionsperioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2021.

 

Baggrund

Ifølge boligreguleringslovens § 36, stk. 5, tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig i tvister om lejers brug af det lejede.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede på det konstituerende møde den 13. december 2017, Elsebeth Fjord, Ballerup Kommune, som socialt sagkyndig for det fælles Huslejenævn for Ballerup og Furesø Kommuner i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2021.

 

Elsebeth Fjord har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Huslejenævnet, idet hun går på pension.

 

Kommunalbestyrelsen skal derfor fritage Elsebeth Fjord fra hvervet som socialt sagkyndig og udpege en ny socialt sagkyndig for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2021.

 

Administrationen indstillinger Lotte Fabricius fra Social Vejledning i Ballerup Kommune som ny social sagkyndig for Huslejenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Elsebeth Fjord fritages fra hvervet som social sagkyndig for Huslejenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner.
   
 2. Lotte Fabricius udpeges som social sagkyndig for perioden fra den 1. marts 2019 til den 31. december 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 13. december 2017 Punkt 37

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at fritage den nuværende stedfortræder for den socialt sagkyndige for det fælles beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner fra sit hverv samt udpege en ny stedfortræder for den socialt sagkyndige til det fælles nævn for resten af funktionsperioden 1. marts 2019 - 31. december 2021.

 

Baggrund

Ifølge almenlejelovens § 97, stk. 5, tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig i tvister om lejers brug af det lejede. Efter almenlejelovens § 97, stk. 6, udpeges også en stedfortræder.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede på det konstituerende møde den 13. december 2017 Elsebeth Fjord, Ballerup Kommune, som stedfortræder for den socialt sagkyndige for det fælles Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021. Den socialt sagkyndige er udpeget af Furesø Kommune.

 

Elsebeth Fjord har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Beboerklagenævnet, idet hun går på pension.

 

Kommunalbestyrelsen skal derfor fritage Elsebeth Fjord fra hvervet som stedfortræder for den socialt sagkyndige og udpege en ny stedfortræder.

 

Administrationen indstillinger Lotte Fabricius fra Social Vejledning i Ballerup Kommune som ny stedfortræder for den socialt sagkyndige i Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Elsebeth Fjord fritages fra hvervet som stedfortræder for den socialt sagkyndige i Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner.
   
 2. Lotte Fabricius udpeges som stedfortræder for den socialt sagkyndige i Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2021.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen (A) har meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager ikke kan varetage hvervet som valgstyrerformand på afstemningsstedet Skovlunde Skole Syd (tidl. Rosenlundskolen) ved de kommende to valg i 2019, dvs. Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019 og folketingsvalget, der skal være afviklet senest den 17. juni 2019.

 

Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en ny valgstyrerformand til afstemningsstedet Skovlunde Skole Syd i forbindelse med de to valg.

 

Baggrund

Lov om kommunale og regionale valg, §§ 16 og 18.

Lov om valg til Folketinget, kapitel 5.

Lov om valg til Europa-Parlamentsvalget, kapitel 5.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen (A) har meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager ikke kan varetage hvervet som valgstyrerformand på afstemningsstedet Skovlunde Skole Syd i forbindelse med europaparlamentsvalget søndag den 26. maj 2019 samt det kommende folketingsvalg i 2019.

 

Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en ny valgstyrerformand til afstemningsstedet Skovlunde Skole Syd i forbindelse med disse to valghandlinger.

 

Det har været kutyme i Ballerup Kommune, at valgstyrerformanden på det enkelte afstemningssted har været udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Formændene vælges ved forholdstalsvalg. I tilfælde af forfald udpeger den gruppe i Kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrerformand.

 

Der skal nu udpeges en valgstyrerformand til afstemningsstedet Skovlunde Skole Syd i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019 samt det kommende folketingsvalg i 2019, efter indstilling fra Socialdemokratiet (A). Irene Jørgensen (A) fortsætter herefter som valgstyrerformand for den resterende del af indeværende valgperiode.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der ydes diæter til valgstyrerne, undtagen borgmesteren, for deres deltagelse i forbindelse med valget. Udpegningen af en anden valgstyrerformand har ikke økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Der udpeges en valgstyrerformand til afstemningsstedet Skovlunde Skole Syd i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019 samt det kommende folketingsvalg i 2019 af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Socialdemokratiet (A) indstiller:

  Anja Holtze (A)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Der skal tages stilling til, om idrætshallen på Bybjergvej 25 i Skovlunde (den tidligere UCC-hal), skal benyttes som afstemningssted i stedet for afstemningslokalerne på Skovlunde Skole Syd, Ejbyvej 47 i Skovlunde.

 

Baggrund

Lov om kommunale og regionale valg § 51, stk. 2
Lov om valg til Folketinget § 45, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en besigtigelse af idrætshallen samt de tilstødende lokaler til idrætshallen på Bybjergvej 25 i Skovlunde (den tidligere UCC-hal), og har fundet hallen og de tilstødende lokaler anvendelige som afstemningssted, der er mere plads i hallen og gode tilhørende lokaler til brug for de tilforordnede. Der er ligeledes god tilgængelighed samt tilkørselsforhold for handicappede. Der er gode muligheder for parkering, ligesom der er niveaufri adgang og rampe ned til selve hallen.

 

Idrætshallen på Bybjergvej 25 ligger lige over for den hal, der i dag bliver brugt som afstemningssted på Skovlunde Skole Syd. Bilaget med loftfoto viser, at de to lokaliteter ligger meget tæt på hinanden. Det er den samme parkeringsplads, som vælgerne skal benytte, når de ankommer til valglokalerne for at afgive deres stemme.

 

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om idrætshallen på Bybjergvej 25 i Skovlunde fremover skal benyttes som afstemningssted.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Idrætshallen på Bybjergvej 25 i Skovlunde (den tidligere UCC-hal) benyttes som afstemningssted ved afvikling af valg for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2021.
   
 2. Afstemningslokalerne på Skovlunde Skole Syd, Ejbyvej 47 i Skovlunde ikke længere benyttes som afstemningssted.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om det skal være muligt at hænge valgplakater op på Ballerup Kommunes matrikler.

 

Baggrund

Der har i Ballerup Kommune udviklet sig en praksis for, at det ikke er tilladt at hænge valgplakater op på kommunens matrikler. Denne praksis forelægges nu til behandling i Kommunalbestyrelsen for valgperioden 2018-2021.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg i Danmark har partier og kandidater ret til at ophænge valgplakater på offentlig vej efter reglerne i vejloven samt mulighed for at hænge plakater op på private ejendomme efter aftale med ejeren (og respekt for lokalplanen for området). Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse tage stilling til, om det skal være tilladt at hænge valgplakater op på Ballerup Kommunes matrikler. Der har tidligere været praksis for ikke at tillade ophængning af valgplakater på kommunens matrikler.

 

Valgagitation, herunder opsætning af valgplakater, på afstemningsstedets matrikel skal foregå i en så passende afstand fra den eller de indgangsdøre, vælgerne skal bruge med henblik på stemmeafgivning til den bygning, hvor stemmelokalerne ligger, at det ikke sker ”i umiddelbar tilknytning” til stemmelokalerne. Disse regler fremgår af valglovgivningen.

 

Hvad der må anses for passende afstand vil afhænge af de konkrete adgangsforhold til bygningen med stemmelokalerne. Områder på eller ud til offentlig gade eller vej er ikke omfattet af forbuddet. Forbuddet gælder, uanset om afstemningsstedets matrikel er ejet af kommunen eller en privat ejer.

 

Der skal foretages en konkret vurdering fra sted til sted. Hvis et valg afholdes på en skole er eksempelvis skolegården ikke pr. definition - og hvis der ikke vedtages en generelt forbud mod at ophænge valgplakater på kommunens matrikler - udelukket som muligt sted for ophængning af valgplakater, hvis blot skolegården ikke er i umiddelbar tilknytning til valglokalerne. Det afhænger af konkrete vurderinger på stedet, hvor der skal lægges vægt på, hvor indgangsdørene er, hvilke ruter vælgerne bliver guidet til at anvende osv.

 

For at sikre ensartethed i hele Ballerup Kommune anbefales det, at ophængning af valgplakater ikke tillades på kommunens matrikler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Det godkendes, at der ikke må ske opsætning af valgplakater på Ballerup Kommunes matrikler.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Center for Social og Sundhed fremlægger forslag til kommissorium for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik på baggrund af Budgetaftale 2019 (punkt 1.1)

 

Baggrund

Sundhed - både fysisk og mentalt - er vigtigt for alle borgere uanset alder og livssituation. I Ballerup Kommune er der siden kommunalreformen i 2007 taget rigtigt mange initiativer til at gøre mulighederne for et sundt liv bedre. Alligevel viser data fra Ballerup Kommunes sundhedsprofil, at der i lighed med øvrige kommuner fortsat er en meget stor opgave i at give borgerne mulighed for et sundere liv.

 

Tilbage i 2006, da den nuværende sundhedspolitik blev vedtaget, var Ballerup Kommune i opstarten af Det Nære Sundhedsvæsen. I dag oplever borgere, samarbejdsparter og medarbejdere, at der er sket store forandringer i, hvilke sundhedsopgaver der løses hvor, af hvem og hvordan.

 

For at sikre en fælles forståelse af den fremtidige opgave med udvikling af det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune er det i Budgetaftalen 2019 aftalt, at der skal formuleres en ny sundhedspolitik.

 

Sagsfremstilling

Sundhed er mere end gulerødder og løbeture. Sundhed handler om trivsel og livskvalitet og er en forudsætning for, at man kan leve det liv, man gerne vil. Sundhed skaber trivsel og læringsparathed hos barnet og øger den unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og komme i arbejde. For den voksne er sundhed med til at skabe et godt familieliv og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. For den ældre er sundhed en forudsætning for at kunne klare sig selv og være sygdomsfri længst muligt, og i fællesskabet skabes relationer, der styrker den mentale sundhed.

 

Kommunalbestyrelsens vision for 2029 sætter retning for den udvikling, der skal være i Ballerup Kommune fremadrettet – også i forhold til borgernes sundhed. I Ballerup Kommune handler det om at skabe sunde rammer, som gør det sunde valg nemt og naturligt for borgerne i hverdagen. 

 

Den nye sundhedspolitik vil sætte en fælles, tværgående ramme og retning for, hvor borgernes sundhed skal være i 2029.

 

Det overordnede mål for sundhedspolitikken er at styrke borgernes mulighed for et langt liv med mange gode leveår.

 

Sundhedspolitikkens tværgående mål tager afsæt i de mål, som Social- og Sundhedsudvalget har opstillet for sundhedsområdet i perioden 2018-2021:

 • Flere skal vælge et røgfrit liv, og børn og unge skal ikke begynde at ryge.
 • Flere skal have sunde madvaner, og børn skal ikke være overvægtige.
 • Flere skal have et aktivt liv og være en del af et fællesskab både under arbejde/uddannelse og i fritiden.
 • Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel.
 • Færre borgere skal leve med en kronisk sygdom, og de skal være ældre før sygdommen indtræffer.

Succeskriteriet i forhold til ovenstående mål frem mod 2029 vil være en stagnering eller en positiv udvikling i relevante sundhedsindikatorer i Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og de omliggende kommuner.

 

For at nå de mål skal Ballerup Kommune som organisation:

 • Tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i planlægning af hele den kommunale opgavevaretagelse og sikre den nødvendige ledelsesmæssige opbakning og prioritering.  
 • Skabe en fælles forståelse af hvordan Ballerup Kommune kan arbejde med at fremme borgernes sundhed.
 • Prioritere sundhedsfremme i opgaveløsninger, fx ved etablering af nye fysiske anlæg og renovering af ejendomme.
 • Have fokus på, at nogle borgere har brug for lidt mere end andre, hvis der skal være lige muligheder for alle.
 • Finde løsninger for at styrke den fysiske og mentale sundhed på arbejdspladser i kommunen.
 • Prioritere indsatser, hvor der eksisterer solid viden om effekt og sikre høj kvalitet i implementeringen.
 • Invitere borgere, patientforeninger, foreningslivet, NGO'er og erhvervslivet ind som vigtige samarbejdspartnere til at finde løsninger, der kan skabe sunde rammer for hverdagslivet.
 • Være en god samarbejdspartner og samtidig have forventninger til at Ballerup Kommunes samarbejdspartnere bidrager aktivt til at fremme borgernes mulighed for et godt og sundt liv.

Hertil kommer at alle fagcentre skal indarbejde konkrete delmål, som støtter op om målene i Sundhedspolitikken, i deres styringsdokumenter. Eksempelvis kunne Center for Skoler, Institutioner og Kultur indarbejde konkrete delmål i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

 

Der gennemføres en proces, der sikrer bred og tidlig inddragelse på tværs af hele organisationen og af repræsentanter for borgergrupper, patientforeninger, almen praksis og øvrige interessenter på sundhedsområdet.

 

Kommissorium for Sundhedspolitik sendes til høring i alle fagudvalg. Høringssvar samles i Center for Social og Sundhed, hvorefter kommissoriet for Sundhedspolitik tilrettes og forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i marts 2019.

 

På fagudvalgsmøderne deltager centerchef Eva Borg og leder af Forebyggelsesenheden Anne Ganner Bech under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kommissorium for udarbejdelse af sundhedspolitik drøftes.
   
 2. Der afgives høringssvar til kommissorium for sundhedspolitik.

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Det foreslås, at forslag til vedtægtsændringer for § 7 i vedtægterne for Ballerup Museums Fond godkendes.

 

Baggrund

1. maj 2005 blev Ballerup Museums Fond stiftet. Fonden blev stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening og fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling – at virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for nyere tids kulturhistorie.

 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ballerup Museums Fond har fremsendt forslag til ændringer til fondens vedtægter § 7.

 

Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond har behov for at få indarbejdet tegningsregler i museumsfondens vedtægter for at kunne leve op til samarbejdet med fondens bank. Banken kræver, med baggrund i hvidvaskningsloven, at tegningsretten fremgår af vedtægterne. I ændringsforslaget er derfor tilføjet § 7a, der beskriver, hvem der tegner fonden. 

 

Jævnfør § 12 i fondens vedtægter kan bestyrelsen ved enstemmighed og med tilsynsmyndighedens (Ballerup Kommune) samtykke foretage ændringer i vedtægten. Fondens vedtægter skal godkendes af Ballerup Kommune, der fører tilsyn med fonden. Med baggrund heri forelægges vedtægtsændringer til politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag til vedtægtsændringer i § 7 for vedtægterne for Ballerup Museums Fond godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med denne bemærkning:Det bemærkes, at der udover ændringen i § 7 vedrørende den nye hvidvaskningslov, også er en mindre ændring i § 3, der beskriver Ballerup Museums særsamling.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 27. november 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 27. november 2018 at sende et forslag til ny ledelsesstruktur i BFO'erne i høring. I høringsmaterialet foreslås, at der fremadrettet på skoler med mere end én matrikel vil være to BFO-ledere, der er leder af hver deres BFO, tilknyttet hver deres skolematrikel – i alt ni BFO-ledere i Ballerup Kommune. BFO-lederne vil blive ledere på fuld tid og en del af skolens samlede ledelsesteam.

 

Flere af de indkomne høringssvar er kritiske overfor forslaget og henviser til, at en strukturændring ikke vil løse de påpegede udfordringer, og at det er for tidligt at lave om i den eksisterende struktur. På baggrund heraf foreslår administrationen, at den nuværende organisering bibeholdes, og at der udarbejdes stillings- og funktionsbeskrivelser med henblik på en klarere opgavefordeling.

 

Baggrund

I skolestrukturen er fastlagt fire ledelsesfunktioner: Distriktsskoleledere, pædagogiske ledere, administrative ledere og BFO-ledere. Disse funktioner er velbeskrevne, og alle er fuldtidsledere. I BFO'erne er der pædagogiske ledere, der refererer til BFO-lederen. Der er oftest én pædagogisk leder pr. BFO-matrikel, dvs. på hver distriktsskole er der mellem to og fem pædagogiske ledere i BFO'en. De pædagogiske ledere i BFO'en har ansvaret for BFO-tiden og er ansat og lønnede som ledere. De pædagogiske ledere har ca. 10 administrationstimer om ugen samt pædagogiske opgaver i den øvrige arbejdstid.

 

Evaluering af skolestrukturen (VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og udtalelserne beskriver, at der kan være uklarhed vedrørende rollefordelingen mellem BFO-lederen og de pædagogiske ledere i BFO'en. BFO-lederen har det overordnede ansvar for BFO'en og den faglige ledelse af medarbejderne. Flere steder opleves de pædagogiske ledere i BFO'en imidlertid at varetage rollen som faglig leder. Det kan skabe en utydelighed for medarbejderne. Det beskrives i VIVE’s rapport, at flere pædagoger desuden oplever, at de pædagogiske ledere mangler indflydelse i skolen.

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 27. november 2018 at sende et forslag til ny ledelsesstruktur i BFO'en i høring i MED-udvalg, skolebestyrelser og faglige organisationer.

 

Forslaget vil betyde, at der på skoler med mere end én matrikel vil være to BFO-ledere, der er leder af hver deres BFO, tilknyttet hver deres skolematrikel – i alt ni BFO-ledere i Ballerup Kommune. BFO-lederne vil blive ledere på fuld tid og en del af skolens samlede ledelsesteam. Funktionen som pædagogisk leder i BFO'en nedlægges. BFO-lederne vil i så fald have det overordnede ansvar for BFO'en, personaleledelse af BFO-pædagogerne, opgaveledelse i BFO-tiden samt ansvar for at samarbejde med den pædagogiske leder i indskolingen om pædagogernes opgaver i skoletiden. Herudover vil BFO-lederne på skolen arbejde tæt sammen om at skabe en fælles retning for BFO'en på distriktsskolen.

 

Der er indkommet høringssvar fra alle syv skolebestyrelser og syv MED-udvalg samt de tre faglige organisationer: Ballerup Lærerforening, BUPL og Skolelederforeningen.

 

Sagsfremstilling

Flertallet af høringssvarene bakker ikke op om forslaget om ændret BFO-stuktur.

 

De ser følgende udfordringer:

 • Forslaget (model A) giver ikke ledelse tæt på den pædagogiske opgave i BFO'en, da ledelsesspændet bliver større, og lederne skal lede på flere matrikler og dermed ikke vil være til stede hele tiden.
 • Flere høringssvar udtrykker, at den nuværende struktur giver ledelse tæt på kerneopgaven med ledere, der er til stede og har et indgående kendskab til både børn, forældre og medarbejdere.

Mange af de høringsberettigede mener, at der ikke er en løsning, der passer til alle skoler, da skolerne er forskellige med hensyn til antallet af både skole- og BFO-matrikler. Nogle høringssvar foreslår, at kompetencen til af fastlægge ledelsesstrukturen i BFO gives til distriktsskolelederne ligesom ledelsesstrukturen i skolen.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at den nuværende ledelsesstruktur i BFO'en fastholdes. Centret foreslår desuden, at der igangsættes en proces med inddragelse af ledere, medarbejdere og faglige organisationer om, hvad der skal til for at sikre god ledelse af pædagogernes arbejde både omkring børnenes skolegang og fritidsliv. Administrationen udarbejder efterfølgende stillings- og funktionsbeskrivelser for at imødekomme udfordringerne med uklare opgavefordelinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Den nuværende ledelsesstruktur i BFO'erne fastholdes.
   
 2. Med udgangspunkt i den nuværende struktur igangsættes en proces med inddragelse af ledere, medarbejdere og faglige organisationer om, hvad der skal til for at sikre god ledelse af pædagogernes arbejde både omkring børnenes skolegang og fritidsliv.
   
 3. Administrationen udarbejder efterfølgende funktions- og stillingsbeskrivelser for de pædagogiske ledere i BFO'erne, som forelægges Børne- og Skoleudvalget.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 05-02-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2018 fremsat forslag om, at Skovlunde Skole og Skovvejens Skole får mulighed for at ændre de nuværende matrikelnavne. Forslaget har været sendt til de to skolebestyrelser. Skovlunde Skole vil gerne benytte muligheden for navneskift. Det bliver herefter ændret pr. 1. august 2019.

 

Baggrund

I forbindelse med oprettelse af distriktsskoler vedtog Børne- og Skoleudvalget navnene på de nye distriktsskoler. Skolerne kunne herefter selv bestemme navnene på deres matrikler.

 

De fire matrikler bliver imidlertid ofte omtalt med de gamle skolenavne.

 

Børne- og Skoleudvalget gav på den baggrund de to skoler mulighed for at ændre navnene på deres matrikler til følgende:

 • Skovlunde Skole kan kalde matrikel Nord for Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg og matrikel Syd for Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund
 • Skovvejens Skole kan kalde matrikel Vest for Skovvejen Skole, afdeling Højager og matrikel Øst for Skovvejen Skole, afdeling Egebjerg.

Forslagene har været sendt til de to skolebestyrelser.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen sendte den 26. november 2018 forslag om ændring af matrikelnavne til de to omtalte skolebestyrelser. Svarene fremgår af sag om ændringer af styrelsesvedtægten på dette møde den 5. februar 2019. Heraf fremgår ligeledes den konkrete justering af styrelsesvedtægtens bilag 3 - Skolestruktur.

 

Svarene viser, at skolebestyrelsen på Skovlunde Skole har besluttet at tage imod muligheden for at skifte matrikelnavne, hvilket betyder, at matriklerne pr. 1. august 2019 vil hedde:

 • Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg og Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund

Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole er blevet anmodet om at genbehandle den første beslutning, med henblik på at få en beslutning med et tydeligt flertal. Skolebestyrelsen har herefter besluttet at fastholde navnene Skovvejens Skole, afdeling Øst og Skovvejens Skole, afdeling Vest.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der kan komme omkostninger til produktion og opsætning af nye skilte mv.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Navneændring på de to matrikler på Skovlunde Skole tages til efterretning.
   
 2. Det tages til efterretning, at Skovvejens Skole fastholder de nuværende navne på de to matrikler.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 05-02-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 27. november 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skolevalget har den 27. november 2018 sendt forslag om delegation af kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne på distriktsskolerne til distriktsskolelederne i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer.

 

Høringssvarene er næsten samstemmende positive over for forslaget om delegation af kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne på distriktsskolerne til distriktsskolelederne. På denne baggrund indstilles det, at beslutningskompetencen delegeres til distriktsskolelederne.

 

Baggrund

Skolerne er i dag organiseret i fire afdelinger samt evt. specialtilbud, jf. styrelsesvedtægten for skolerne:

 • BFO
 • Indskoling (to afdelinger ved skoler med to matrikler)
 • Mellemtrin (to afdelinger ved skoler med to matrikler)
 • Udskoling (to afdelinger på Baltorpskolen, Måløvhøj Skole og Skovlunde Skole).

Det er fastlagt i styrelsesvedtægten, at der er én leder på fuld tid pr. skoleafdeling (indskoling, mellemtin og udskoling) samt en administrativ leder og en BFO-leder.

 

Sagsfremstilling

Der har i forbindelse med skoleevalueringen, foretaget af VIVE, samt den efterfølgende høring af skoleevalueringen været fremsat et ønske om, at distriktsskolelederen gives kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne uafhængig af afdelingsstrukturen. Det kan fx betyde, at en pædagogisk leder kan være leder af 0.-6. klasse, og at der derved kan frigøres en pædagogisk leder til at være leder af eksempelvis et ressourcecenter.

 

Det skal dog fortsat være muligt at identificere lederen af henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling af hensyn til at skabe fælles retning på tværs af Ballerup Kommune. Der skal ligeledes være det samme antal pædagogiske ledere som i dag, og alle ledere skal fortsat have personaleledelse.

 

Forslag om delegation af kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne på distriktsskolerne til distriktsskolelederne har været sendt i høring. Høringssvarene er nu indkommet, og der vedlægges et kort resume af høringssvarene. Selve høringssvarene fremgår af sag om ændringer af styrelsesvedtægten på dette møde. Heraf fremgår tillige konsekvenserne af justering af kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne på distriktsskolerne i styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler § 1 og bilag 10. 

 

Det fremgår af høringssvarene, at alle høringsberettigede parter er positivt indstillet over for forslaget, idet nogle høringssvar bemærker, at der bør tilknyttes en proces i forhold til eventuelle ændringer, fx i MED-strukturen.

 

Enkelte høringssvar bemærker derudover, at det bør præciseres, at delegationen af kompetence udelukkende omfatter de pædagogiske ledere på undervisningsdelen. Administrationen foreslår, at det præciseres i styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne på distriktsskolerne gives til distriktsskolelederen.
   
 2. Det præciseres i styrelsesvedtægten, at delegationen af kompetencen til at fordele ledelsesressourcen omfatter de pædagogiske ledere på undervisningsdelen.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 05-02-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 27. november 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 27. november 2018 blev det besluttet at sende en række principper for justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning i høring med en frist for høringssvar den 15. januar 2019.

 

Høringssvarene er nu indkommet, og der vedlægges et kort resume af høringssvarene. Selve høringssvarene fremgår af sag om ændringer af styrelsesvedtægten på dette møde.

 

Samlet set giver høringssvarene udtryk for det positive i, at støttetimer over ni timer lægges ud på skolerne, at der kan komme yderligere fokus på sammenhængen mellem special- og almenområdet, samt at der på skolerne kan iværksættes en hurtigere indsats. På den anden side udtrykker høringssvarene bekymring i forhold til om modellen kan medføre, at børn ikke kommer på specialskole eller lignende tids nok, at det kan skabe usikkerhed omkring skolernes økonomi, herunder at økonomi kan risikere at blive et hovedelement i en eventuel henvisning til specialundervisning.

 

Det foreslås, at justeringen af ressourcetildelingsmodellen evalueres efter to år, og efter modellen er fuldt indfaset. Evalueringen vil således blive påbegyndt i sommeren 2021.

 

Baggrund

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har udarbejdet en rapport om ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning i Ballerup Kommune. Rapporten, som blev præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. august 2018, viser bl.a., at Ballerup Kommune stort set har den andel af elever i specialiseret undervisning, som befolkningssammensætningen tilsiger i forhold til landsgennemsnittet. VIVE kommer i rapporten endvidere med en række anbefalinger vedrørende ressourcetildelingsmodel.

 

Børne- og Skoleudvalget har den 27. november 2018 besluttet at sende en model i høring, som hviler på følgende principper:

 • Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig.
 • Tidlige indsatser virker bedst. Der skal derfor være midler på almenskolerne, så indsatser kan iværksættes hurtigt og tidligt.
 • Sandsynligheden for at komme i uddannelse og job er størst for børn, der har en tilknytning til almenskolen. Skolerne arbejder allerede i dag på, at flest mulige børn på en god måde kan blive i almenmiljøet. Det skal økonomimodellen understøtte.
 • Skolerne skal have støtte til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og SAMSPAL (hvor specialskolelærere sidemandsoplærer almenskolelærere).
 • Der skal være en kvalitetssikring af og tilsyn med tilbuddene i almenområdet.

For at almenskolerne kan fortsætte deres arbejde med udvikling af læringsmiljøerne foreslås en ressourcetildelingsmodel med følgende elementer:

 

Inklusionspuljen (støttetimer under ni ugentlige timer):

 • Inklusionspuljen ligger allerede i dag decentralt på skolerne. Skolerne disponerer selv over midlerne. Det foreslås, at inklusionspuljen fremadrettet tildeles efter VIVE's indeks for specialiseret undervisning, dog således at 50 pct. tildeles via elevtallet og 50 pct. i forhold til VIVE's indeks.

Økonomi til støttetimer (over ni ugentlige timer):

 • Støttetimer over ni timer ugentligt (som jf. lovgivningen betragtes som specialundervisning) lægges ud på skolerne. Det gælder både visitation og økonomi vedrørende støttetimer over ni timer. Midler til skolerne fordeles efter VIVE's indeks, dog således at 50 pct. tildeles via elevtallet og 50 pct. i forhold til VIVE's indeks.

For såvel inklusionspuljen som støttetimerne indfases omlægningen af økonomien over to år. Omlægningen foretages ved, at den økonomiske forskel mellem den nuværende finansiering og den kommende finansiering for den enkelte skole alene slår igennem med halvdelen det første skoleår og er fuldt indfaset i skoleåret 2020/21.

 

Gruppeordninger/specialskoler:

 • Der foreslås en enhedstakst, således at skolerne betaler 200.000 kr. årligt pr. elev, der er visiteret til specialundervisning.
 • Skolernes betaling udgør ikke den fulde omkostning, idet en fuld omkostningsdækning udgør en stor økonomisk risiko for skolerne.
 • Modellen indføres gradvist, således et det alene omfatter nyvisiterede elever. Det betyder, at modellen er fuldt implementeret om ca. 10 år.
 • Modellen omfatter alene elever, som har været indskrevet på skolerne. Elever, som er henvist andetsteds fra, omkostningsdækkes centralt.
 • Det vil være den henvisende skole, som har betalingsforpligtigelsen.
 • Skolerne betaler for elever visiteret til specialundervisning én gang årligt, og så længe eleven er omfattet af specialundervisning i specialskoler og gruppeordninger.
 • Visitationsudvalget for specialundervisning fortsætter, dog uden henvisninger til støttetimer.

Fordelingsnøgle:

 • Fordelingsmekanismen baseres på VIVE's model for specialundervisning, jf. VIVE's rapport.
 • Fordelingsmekanismen baserer sig på, at 50 pct. af midlerne fordeles i forhold til elevtal, mens 50 pct. fordeles i forhold til VIVE's model.
 • Økonomien i ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning reguleres én gang årligt.
 • Justeringen af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning implementeres med start den 1. august 2019 og herefter løbende i forhold til nyvisiterede elever, jf. ovenstående.
 • Justeringen af ressourcemodellen for den specialiserede undervisning evalueres efter et år, dvs. i efteråret 2020.

SAMSPAL og vejledning:

 • SAMSPAL finansieres fra 2020 af de midler, der tilføres skolerne i forbindelse med modellen.
 • Af specialundervisningsmidlerne finansieres en centralt placeret konsulent, som skal understøtte og videndele i forhold til specialiseret undervisning.

Sagsfremstilling

Sammenfattende og i kort form giver høringssvarene udtryk for:

 • Det er positivt at støttetimer (over ni timer ugentligt, jf. ovenstående) flyttes ud til skolerne, idet det giver nye muligheder for sammenhæng og økonomiske muligheder.
 • Det vurderes positivt, at skolerne får mulighed for hurtigere at kunne iværksætte indsatser m.v.
 • Det hilses velkomment, at der kommer mere fokus på SAMSPAL og generelt samarbejdet mellem almen- og specialskole.
 • Der udtrykkes en bekymring for konsekvensen af de midler der flyttes rundt, herunder i forhold til de skolen, der som følge af modellen, får yderligere udgifter.
 • Der udtrykkes bekymring for konsekvenserne, hvis en skole får mange udgifter (henvisninger) i et eller flere år.
 • Der udtrykkes bekymring for, at økonomien kan blive det afgørende element for om en elev skal anvises fx specialskole, og at pædagogiske og faglige trænges i baggrunden.
 • Der udtrykkes bekymring for, at elever "holdes" for længe i almenskolen, hvor der kunne være behov for fx specialskole. 

Høringssvarene fremgår af sag om ændringer af styrelsesvedtægten på dette møde. Høringssvarene er tillige sendt til Børne- og Skoleudvalget den 18. januar 2019.

 

Materialet, som blev udsendt i høring vedrørende justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning, kan ses som bilag.

 

Det foreslås, at justeringen af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning evalueres efter to år, og når justeringen er fuldt indfaset. Evalueringen foreslås således igangsat i sommeren 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Justeringen af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning er som udgangspunkt omkostningsneutral i forhold til Ballerup Kommunes samlede økonomi, idet der dog vil være tale om omfordeling af midler mellem henholdsvis skolerne og mellem skolerne og centrale rammer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at:

 1. Den udsendte model til justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning godkendes.
   
 2. Den godkendte ressourcetildelingsmodel følges tæt og evalueres efter to år, dvs. med opstart i sommeren 2021.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 05-02-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 27. november 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2018 at sende en række forslag vedrørende skolenavne, ændringer i ledelsesstruktur på BFO, delegering af kompetence til at fordele ledelsesressourcer og ressourcetildelingsmodellen for det specialiserede område i høring. Alle de nævnte områder har konsekvenser for styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler. De enkelte emner fremgår af særskilte sager på dette møde.

 

På baggrund heraf er styrelsesvedtægten konsekvensrettet med udgangspunkt i de indstillinger, som fremgår af de særskilte sager, jf. ovenfor. Der er yderligere foretaget enkelte tekniske ændringer, herunder fx ændring af datoer m.v.

 

Foretages der ændringer i forhold til indstillingerne i de særskilte sager, skal styrelsesvedtægten tilrettes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2015. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har i første halvdel af 2018 evalueret skolestrukturen. Evalueringen har været til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer. Udtalelserne blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018.

 

På denne baggrund besluttede Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen at sende ændringerne af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler i høring i skolebestyrelser, MED udvalg og faglige organisationer med frist den 15. januar 2019.

 

Sagsfremstilling

Denne sag samler alle forslag til ændringer af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler i ét dokument. Ændringerne er foreslået i:

 •  Sagen om skolenavne (se særskilt sag herom)
 •  Sagen om ledelsesstruktur på BFO (se særskilt sag herom)
 •  Sagen om delegering af kompetencen til at fordele ledelsesressourcer (se særskilt sag herom)
 •  Sagen om ressourcetildelingsmodellen for det specialiserede område (se særskilt sag herom).

Der er udover de nævnte sager også enkelte tekniske konsekvensrettelser til styrelsesvedtægten fra tidligere beslutninger. Fx er der et afsnit, der præciserer en opgave, der skal løses i skoleåret 2017/18. Denne slettes. Og der er opgaver omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har ændret sig.

 

Ændringerne af styrelsesvedtægten tages til efterretning af de høringsberettigede parter, dog med enkelte bemærkninger vedrørende stillingsbeskrivelserne (se side 15 i sammenskrivningen af høringssvar).

 

Samtlige foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten er fremhævet med rød skrift i bilagene. Der er ændringer til selve styrelsesvedtægten samt i bilag 3, 4, 5, 7A, 7B og 10.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

20 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten for skolerne i Ballerup Kommune godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 05-02-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Et udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 er sendt i høring af Sundhedskoordinationsudvalget frem til den 28. februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte administrations forslag til et høringsvar. 

 

Baggrund

Der skal inden den 1. juli 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023.

 

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er et af kommunernes vigtigste redskaber til at udvikle og regulere samarbejdet med regionen og almen praksis, og for at sikre borgerne et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Den nye sundhedsaftale for 2019-2023 bygger videre på de resultater, der er opnået gennem de tre første sundhedsaftaler, med henblik på at skabe et endnu stærkere samarbejde mellem sektorerne til gavn for borgerne.

 

I Sundhedsaftale 2019-2023 indgår tre fokusområder:

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom.
 • Sammen om børn og unges sundhed.

Til de tre fokusområder er det tilknyttet i alt fem mål:

 • Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
 • Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
 • Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov også i forbindelse med anden sygdom .
 • Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
 • Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Fokusområderne og målene er udvalgt med afsæt i den brede dialog med politikere, borgere, praktiserende læger, fagfolk fra kommuner og regioner, som der har været undervejs i processen med at udarbejde udkastet til den kommende sundhedsaftale.

 

Høringsudkastet er sendt i høring til den 28. februar 2019.

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til et høringssvar på Sundhedsaftale 2019-2023. Social- og Sundhedsvalget bedes drøfte administrationens forslag.

 

Efterfølgende sendes forslaget til høringssvar til kommentering i Seniorrådet den 19. februar 2019, Psykiatrirådet den 9. februar 2019 samt Handicaprådet som vil modtage pr. mail.
 

Endelig skal høringssvaret drøftes og godkendes af Kommunalbestyrelsen på møde den 25. februar 2019.

 

Den videre proces efter høringsperioden

I marts 2019 tilrettes udkastet til sundhedsaftalen 2019-2023 med afsæt i de indkomne høringssvar.

 

Den 23. april 2019 forventes Sundhedskoordinationsudvalget at godkende forslaget til sundhedsaftalen.

 

Sundhedsaftalen skal efterfølgende godkendes i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner i Regionen. Dette skal ske inden den 1. juli 2019. 

 

Herefter sendes aftalen til godkendelse i Sundhedsministeriet.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Høringsudkast til Sundhedsaftale 2019-2023 drøftes.
   
 2. Forslag til et høringssvar på Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

En ny lov om erhvervsfremme er trådt i kraft. Den medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme. Det skal drøftes, hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for kommunen og kommunens lokale erhvervsservice. Udvalget skal endvidere tage stilling til, hvilke prioriteter, kommunen ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.

 

Baggrund

Den nye lov om erhvervsfremme trådte i kraft den 1. januar 2019.

 

Sagsfremstilling

Formålet med den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft 1. januar 2019, er at skabe et enklere og mere enstrenget system for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås.

 

Regionerne afskæres ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser. ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” etableres og erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter, som udpeges af de regionale kommunekontaktråd (KKR). Midler til erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får ansvar for udmøntning af regional- og socialfondsmidler fra EUs strukturfonde. KKR Hovedstaden har valgt borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får også ansvar for at lave en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS. 2019-strategien er vedlagt som bilag (udkast). For 2020 og frem er det sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale kapitel for Hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet, jf. den model for strategiarbejdet vedrørende erhvervsfremme i hovedstaden, som KKR Hovedstaden vedtog på mødet den 16. november 2018. Her fremgår en proces, hvor Erhvervshus Hovedstaden med afsæt i en fælles strategidag, indsamler input fra både kommuner og erhvervsfremmeoperatører.

 

Erhvervsfremmebestyrelsen vil udpege de erhvervs- og teknologiområder inden for hvilke, der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde. Antallet af klynger og netværk skal reduceres til 10-12, og der vil fremover kun blive givet støtte til én aktør/klynge indenfor for hvert af de udpegede erhvervs- og teknologiområder.

 

For hovedstadsområdet betyder det nye erhvervsfremmesystem, at vigtige aktører som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektfinansiering fra regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektfinansiering fra den nationale erhvervsfremmebestyrelse. For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende national klynge på det grønne område for at få adgang til at søge nationale midler.

 

Greater Copenhagen samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven. Regionerne vil imidlertid fremadrettet skulle have en anden rolle i samarbejdet, da de ikke længere må lave erhvervsfremme. Hvordan den fremtidige finansiering og governance-struktur for Greater Copenhagen samarbejdet skal se ud, er der endnu ikke taget endelig stilling til.

 

Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet.
 

Kommunerne har en rolle på tre niveauer:

 1. Lokalt: Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning, arrangere netværksarrangementet, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommunerne kan fortsat vælge at samarbejde om den primære erhvervsservice.

   

 2. Tværkommunalt: Et nyt Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm får en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset bliver en del af Erhvervshuset.
   
 3. Nationalt: Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

Staten etablerer desuden (betalt af kommunerne) en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder. 

 

Det er derfor vigtigt, at alle kommuner med afsæt i de skitserede muligheder for indflydelse drøfter, hvad den nye lovgivning vil betyde for den lokale erhvervsservice i den enkelte kommune samt, hvilke elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale kapitel.

 

For at skabe et stærkt afsæt for hovedstadens kommuners ejerskab til det nye erhvervsfremmesystem afholdes den 1. marts 2019 en kommunal strategidag for hovedstadsområdets erhvervs- og vækstudvikling. Formålet med dagen er at drøfte visioner, prioriteter og indsatser i den kommende regionale strategi og den regionale erhvervs- og vækstudvikling i hovedstadsregionen.

 

Uddybende information

På nedenstående link kan der læses mere om det nye erhvervsfremmesystem, herunder den relevante lovgivning og etableringsaftale for Erhvervshusene.

 

Der kan også findes en oversigt over kommunale repræsentanter i bestyrelserne for Erhvervshusene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De kommunale medlemmer af Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse:

 

Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune – formand

Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune - næstformand

Rådmand Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune

Cecilia Lonning-Skovgaard, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Københavns Kommune

 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/erhvervsudvikling/nyt-erhvervsfremmesystem/

 

For Ballerup Kommune gælder:

Det nye erhvervsfremmesystem vil i store træk svare til den nuværende arbejdsdeling mellem kommune og erhvervshus, dog med ændringen på iværksætterområdet. Det vil sige, at virksomheder fortsat henvises til vejledninger i Erhvervshuset. I fremtiden vil også serviceerhverv kunne modtage vejledning, for at styrke deres forretning og vækst. Hidtil har vejledningen været målrettet vækstvirksomheder med et eksportsigte.

 

Administrationen anbefaler:

Administrationen foreslår, en fastholdelse af Ballerup Kommunes styrkepositioner og fortsætte med at gøre det, der virker allerede. Ballerup Kommunes styrkepositioner er:

 • IT/Tech
 • Finans/FinTech
 • Life Science.

Administrationen foreslår, at det sker gennem:

 • Fortsat brug af Greater Copenhagen samarbejdet, som ramme for erhvervspolitikken 
 • Fortsat understøttelse af klyngerne, herunder særligt life science og tech
 • Fremme indsatser, som bidrager til tiltrækning af internationale investeringer samt udenlandsk talenttiltrækning
 • De nationale og regionale indsatser bør prioriteres efter effekt.

Drøftelserne kan tage udgangspunkt i ovenstående, som gælder for Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forlængelse af erhvervsfremmeaftalen og forståelsen mellem KL og regeringen skal kommunerne yde et ekstra tilskud til de nye tværkommunale erhvervshuse på i alt 55 mio. kr. Den ekstra udgift for kommunerne fordeles på basis af indbyggertal.

 

De økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune er endnu ikke beregnet, men der er en forventning om, at dette er på plads ved anden budgetopfølgning.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det drøftes, hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for Ballerup Kommune og kommunens lokale erhvervsservice.
   
 2. Der skal fastlægges de prioriteter, Ballerup Kommune ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 05-02-2019
Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:Som supplement til de af administrationen foreslåede prioriteringer anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der sættes fokus på det grænseoverskridende samarbejde med de svenske kommuner i regi af Greater Copenhagen samt en styrkelse af samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I marts 2015 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til opførelse af et fælleshus på Søndergård i Måløv. Projektet er gennemført. 

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

Som en del af etableringen af Søndergården i Måløv har Ballerup Kommune opført et Fælleshus. Fælleshuset er overdraget til grundejerforeningen den 22. maj 2018, og Ballerup Kommune har efterfølgende hjulpet foreningen med ibrugtagning og drift af huset, herunder særligt i forhold til tekniske installationer. Huset er efter opførelsen overdraget til de to grundejerforeninger på Søndergård, som derefter ejer og driver huset.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 002223 - Søndergård Fælleshus, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

7.200.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

7.200.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

7.200.000 kr.

Projektets samlede regnskab

7.500.657 kr.

Merudgift

300.657 kr.

Merudgift i procent

4,2 %

 

Forklaring på merudgiften

Merudgiften skyldes ekstraarbejder i forbindelse med totalentreprenørens konkurs og opfølgning derefter.

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel.

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

 

5.750.000

 

 

5.508.126

 

 

-241.874

 

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

 

5.800.000

 

 

5.588.724

 

 

-211.276

 

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

 

500.000

 

 

491.972

 

 

-8.028

 

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

 

2.500.000

 

 

2.775.976

 

 

275.976

 

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

 

750.000

 

 

715.866

 

 

-34.134

 

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskab for projekt nr. 002223 - Søndergård Fælleshus godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

I marts 2017 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til indkøb af venligboliger og etablering af flygtningeboliger i eksisterende ejendom. Projektet er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

På baggrund af Udlændingestyrelsens skøn og fordeling af flygtninge til landets kommuner samt det udmeldte landstal, var det nødvendigt at sikre en kapacitetsudvidelse af flygtningeindkvarteringen ved at sikre, at der dels ville være tilstrækkelig med midlertidige flygtningeboliger, og dels også sikre, at flygtningene placeres rundt om i Ballerup Kommunes bydele med henblik på en naturlig integrering med de øvrige borgere i lokalområdet.

 

En kommunal ejet ejendom Engagergård i Måløv blev ombygget til boliger, og der blev indkøbt to venligboliger placeret på Gl. Østerhøjvej 6 i Ballerup.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 011307 - Etablering af flygtningeboliger, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.900.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

4.900.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

4.900.000 kr.

Projektets samlede regnskab

4.709.717 kr.

Mindreudgift

190.283 kr.

Mindreudgift i procent

3,9 %

 

Forklaring på mindreudgiften

Ombygningen af Engagergård gav nogle bygningsmæssige dyre udfordringer samtidig med at antallet af flygtningetilstrømningen ændrede sig. Behovet for indkøb af venligboliger faldt derfor fra fire til to boliger.

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

 

031300 East Kilbride

 

20.050.000

 

20.086.055

 

36.055

 

301234 Indeklima på skoler

 

8.500.000

 

6.993.830

 

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskab for projekt nr. 011307 - Etablering af flygtningeboliger godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I 2016 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til etablering af 8-mands fodboldbane samt bade- og klubfaciliteter på Skovmarksskolen i Ballerup. Projektet er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

I budgetaftalen 2016 indgik ønskerne om bedre udnyttelse af området ved Skovmarksskolen i Egebjerg i Ballerup til glæde for fritidsbrugere og foreningslivet.

 

For at sikre bedre faciliteter til fodboldklubben BFC Lundegården samt at opnå en bedre udnyttelse af området ved Skovmarksskolen i Egebjerg blev der udarbejdet et forslag til en mere optimal anvendelse af lokalerne på Skovmarkskolen samt til at etablere en ny fodboldbane.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 031246 - Skovmarksskolen, omklædning, baner mv, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

5.750.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

4.000.000 kr.

Tillægsbevilling af 27. august 2018

1.750.000 kr.

Projektets samlede bevilling

5.750.000 kr.

Projektets samlede regnskab

5.508.126 kr.

Mindreudgift241.874 kr.
Mindreudgift i procent6 %

 

Forklaring på mindreudgiften og tillægsbevilling

Merudgiften i forhold til den oprindelige bevilling er ved Kommunalbestyrelsens behandling den 27. august 2018 besluttet finansieret af merindtægt fra salget af Teglvangen jf. sag nr. 48 på Økonomiudvalgets dagsorden den 21. august 2018. Mindreudgiften skyldes, at enkelte af de afholdte udgifter kunne tillægges bygningsvedligeholdelse, projekt Bygningsvedligeholdelse 2018.

 

Der blev er givet en tillægsbevilling på 1,75 mio. kr. på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. august 2018 ved sag nr. 7. Projektet var ramt af en række udfordringer med både etableringen af den ekstra bane i det lavtliggende naturområde og ombygningen i den eksisterende skolebygning samt den gamle ladebygning.

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskab for projekt nr. 031246 - Skovmarksskolen, omklædning, baner mv. godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Økonomiudvalget 11. december 2018 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

I den politiske aftale om Budget 2016 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til renovering af East Kilbride Badet for at sikre, at badet lever op til nye standarder for vandrensning og samtidig forbedre indeklimaet i hallen.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

I tilslutning til beslutningen om renovering af East Kilbride Badet blev der gennemført undersøgelser af installationer og konstruktioner på East Kilbride Badet. Der blev udarbejdet et program for renovering af vandbehandlingsanlægget og taget, og en reel brugerinddragelse afstedkom ønsker til et ekstra løft til brugere og personale, som fx ekstra garderobeskabe, supplerende depotplads og etablering af familieomklædning.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 031300 East Kilbride, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

20.050.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

18.400.000 kr.

Tillægsbevilling af 11. december 2018

1.650.000 kr.

Projektets samlede bevilling

20.050.000 kr.

Projektets samlede regnskab

20.086.055 kr.

Merudgift36.055 kr.
Merudgift i procent0,18 %

 

Forklaring på merudgiften og tillægsbevilling

Projektet har været forelagt Økonomiudvalget på mødet den 11. december 2018, punkt 19, hvor der er redegjort for de ekstra arbejder, der har gjort projektet dyrere.

 

Der blev er givet en tillægsbevilling på 1,65 mio. kr. på Økonomiudvalgets møde den 11. december 2018 ved sag nr. 19, finansieret via. kommunekassen.

 

Behovet for yderligere finansiering var bl.a. grundet i vanskeligheder med at leve op til de skærpede krav til vandbehandlingsanlægget i en kombination med de bygningsmæssige begrænsninger i teknikkælderen. Der var også udfordringer med den nye basindug samt etableringen af det centrale rytterlys i det nye tag. Projektet var underlagt en meget stram tidsplan i forhold til aftaler om lån af vandtid, hvilket tillige medførte ekstraomkostninger til forcering.

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 031300 East Kilbride godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 30

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har med indgåelse af den politiske aftale for Budget 2016 ønsket at sikre fysiske forbedringer i Ballerup Kommunes skoler. Projektet er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

Med baggrund i den udarbejdede analyse over indeklimaet i alle Ballerup Kommunes skoler fra 2016, er der afsat midler til fysiske forbedringer med henblik på opgradering af rammerne og indeklimaet.

 

Størstedelen af bevillingen er anvendt til et nyt ventilationsanlæg på Skovlude skole afdeling Nord. Det nye anlæg sikrer mekanisk CO2 styret ventilation i alle klasselokaler i fløj 5. Herudover er der sket en betydelig opgradering af Ballerup Kommunes centrale energistyringsprogram i relation til indførelsen af energiledelse.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 301234 - indeklima på skoler, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

8.500.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

8.500.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

8.500.000 kr.

Projektets samlede regnskab

6.993.830 kr.

Mindreudgift

1.506.170 kr.

Mindreudgift i procent

17,7 %

 

Forklaring på mindreudgiften

Mindre udgiften skyldes bl.a. at opgraderingen af Ballerup Kommunes centrale energistyringssystem, viste sig mindre omfattende end forventet. Med styringsværktøjet forventes det, at energiforbrug og indeklimaparametre kan følges bedre og Ballerup Kommunes indsatser prioriteres og dokumenteres.

 

Herudover blev etableringen af ventilationsanlægget på Skovlunde Skole afdeling Nord gennemført yderst effektivt.

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 301234 - indeklima på skoler godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

I marts 2018 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til udskiftning af ventilationssystemet på Hedegårdsskolens fløj F samt i lokalerne ved hallen. Projektet er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

På baggrund af et politisk ønske om optimering af indeklimaet i Ballerup Kommunes skoler samt Arbejdstilsynets påbud om forbedring af luftkvaliteten i lokalerne i Fløj F blev der udarbejdet og udført et projekt omhandlende udskiftning af ventilationssystemet. Det tidligere JAGA-anlæg blev udskiftet til et traditionelt og tidssvarende ventilationsanlæg, der dels opfyldte kravene og dels forbedrede indeklimaet.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

5.800.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

5.800.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

 5.800.000 kr.

Projektets samlede regnskab

5.588.724 kr.

Mindreudgift

211.276 kr.

Mindreudgift i procent

3,6 %

 

Forklaring på mindreudgiften

Ingen

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt 301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten er der afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutioner. Disse midler blev i 2017 frigivet med henblik på gennemførelse af de af institutionerne ansøgte projekter m.m. Projektet er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

De årligt afsatte midler til renovering af legepladser på Ballerup Kommunes daginstitutioner kan søges af daginstitutionerne til vedligeholdelse af legeredskaber, til forbedring af sikkerheden eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens versioner om motorisk leg og læring. På baggrund af de modtagne ansøgninger om legepladspuljens medfinansiering og den meddelte bevilling gennemføres projekterne.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

500.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

500.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

500.000 kr.

Projektets samlede regnskab

491.972 kr.

Mindreudgift

8.028 kr.

Mindreudgift i procent

1,6 %

 

Forklaring på mindreudgiften

De modtagne ansøgninger om medfinansiering er gennemført.

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskab for projekt nr. 510982 - Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017 godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 27. august 2018 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

I august 2018 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til ombygning af køkkener i børnehuse som følge af tilvalg af forældrebetalt frokostordning. Projektet er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

Jf. dagtilbudsloven skal forældrene hver andet år have mulighed for til- eller fravalg af et frokostmåltid i 0- til 5-årsområdet. Forældrene i ni børnehuse valgte frokostordning. Køkkenerne skal leve op til reglerne for håndtering af fødevarer samt tilstrækkelig køle- og frysekapacitet, hvorfor det har været nødvendigt at ombygge køkkenerne i disse børnehuse.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 514004 Ombygning af køkkener - forældrebetalt frokostordning, er nu afsluttet.

 

Budgettet for projektet var baseret på et skøn samt tidligere erfaringer fra ombygningen af børnehusenes køkkener i 2016. Budgettet svarede til ca. 275.000 kr. pr. børnehus. Regnskabet viser et forbrug svarende til ca. 300.000 kr. pr. køkken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.500.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

2.500.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

2.500.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.775.976 kr.

Merudgift

275.976 kr.

Merudgift i procent

0,1 %

 

Forklaring på merudgiften

Særligt børnehuse med produktionskøkkener medførte merudgifter.

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskab projekt nr. 514004 Ombygning af køkkener - forældrebetalt frokostordning godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

I den politiske aftale om Budget 2018 er der afsat midler til at sikre fysiske forbedringer i Ballerup Kommunes dagtilbud. Projektet er nu gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

I den politiske aftale for Budget 2017 indgår ønsket om at få udarbejdet en status på indeklimaet på de kommunale daginstitutioner samt en økonomisering af denne, således at resultatet kan indgå i budgetforhandlingerne for 2018.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 514065 Undersøgelse af indeklimaet i daginstitutioner, er nu afsluttet.

 

Der er udførte indeklimarapporter på i alt 24 daginstitutioner og udarbejdet en samlet rapport med resultatet og forbedringsforslag. Herudover er der udarbejdet en rapport for hver institution, som detaljeret beskriver indeklimaudfordringerne i forhold til luftkvalitet, temperatur, dagslys, akustik og radon. Alle radontiltag og driftsoptimering er udført.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

750.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

750.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

750.000 kr.

Projektets samlede regnskab

715.866 kr.

Mindreudgift

34.134 kr.

Mindreudgift i procent

4,6 %

 

Forklaring på mindreudgiften

Ingen

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet, projekt nr. 514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

I 2016 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til opførelse af et nyt børnehus i Skovlunde. Projektet - Børnehuset Himmel og Hav - er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2015" blev der afsat midler til modernisering af dagtilbud i Skovlunde. Etablering af Børnehuset Himmel og Hav blev igangsat i oktober 2016. Børnehuset åbnede i november 2017.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. januar 2019 meddelt en anlægsbevilling til projektets afslutning, som bl.a. har medført ekstraomkostninger til bygherrerådgivning. Af sagen fremgår det, at der har været store udfordringer med særligt udearealer, elevator, ruchebane og lysningerne omkring vinduerne. De udestående forhold er nu aftalt med entreprenøren og projekt nr. 514547 - Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde kan afsluttes. Dog udestår den endelige afgørelse af en voldgiftssag for de to sidstnævnte forhold, som ikke forventes at medføre omkostninger for Ballerup Kommune.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

78.000.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling jf. aftale om budget 2015

40.000.000 kr.

Tillægsbevilling jf. aftale om budget 2016

26.000.000 kr.

Tillægsbevilling jf. aftale om budget 2017

2.700.000 kr.

Tillægsbevilling af 28. august 2017

8.500.000 kr.

Tillægsbevilling af 28. januar 2019

800.000 kr.

Projektets samlede bevilling78.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab78.036.477 kr.
Merudgift36.477 kr.
Merudgift i procent0,05 %
  

 

Forklaring på merudgiften og tillægsbevillingerne

Der var i aftale om budget 2015 afsat en samlet anlægsramme på i alt 40 mio. kr. i 2015-2017 under overskriften " Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde" På kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015 sag nr. 21 blev projektet om etablering af en ny daginstitution på Lundebjerggårdsvej igangsat.

 

Ved aftale om budget 2016 blev budgettet hævet med 26 mio. kr. ud fra en vurdering af et detaljeret bygherreoverslag. Ved kontraktindgåelse med entreprenøren i september 2016 var det desværre nødvendigt at gennemføre betydelige optimeringer for at overholde et aftalte budget.

Undervejs i etableringen fremkom flere ønsker og behov for et kvalitetsløft og bedre funktionaliteter til den nye institution. Der blev på den baggrund tilført yderligere 2,7 mio. kr. ved aftale om budget 2017.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017 sag nr. 35 blev givet en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. til finansiering af dårligere jordbundsforhold samt forlænget byggetid som følge heraf, inkl. uforudseelige udgifter til den resterende byggeperiode.

 

Desværre er der i afslutningen af byggesagen opstået uoverensstemmelser mellem parterne. Langt de fleste uafklarede forhold er løst ved indgåelse af forlig med både totalrådgiveren og entreprenøren. To større udestående vedrørende ruchebanen og lysningerne omkring vinduerne har administrationen dog overladt til afgørelse ved en voldgiftsag. Omkostningerne til afslutningen af sagen samt en forbedring af et mindre område af udearealet er på Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2019 sag nr. 20 finansieret ved en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. over puljen til renovering af legepladser på daginstitutionsområdet.

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 514547 - Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2017 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

I august 2017 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til ombygning af Borgertorvet på Ballerup Rådhus. Projektet er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

Projekt Fremtidens Borgerservice har til formål at skabe en borgerservice, der er i øjenhøjde med borgerne og indgår i et ligeværdigt samarbejde med borgerne. Projektet har afstedkommet en ændring af Borgertorvets fysiske rammer, så indretningen i højere grad understøtter visionen for borgernes møde med Ballerup Kommune, herunder understøtter visionen en mulighed for, at borgeren kan betjene sig selv via digitale kanaler på Borgertorvet. Samtidig sikrer ombygningen en samling og optimering af borgerservicefunktionerne.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 650309 Fremtidens Borgerservice - ombygning af Borgertorvet, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.400.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

2.400.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

2.400.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.412.236 kr.

Merudgift

12.236 kr.

Merudgift i procent

0,05 %

 

Forklaring på merudgiften

Ingen

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet, projekt nr. 650309 Fremtidens Borgerservice - ombygning af Borgertorvet godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

I december 2015 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til energitiltag i sammenhæng med bygningsvedligeholdelse 2016. Projektet er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

Puljen til energibesparende foranstaltninger blev frigivet samtidig med bygningsvedligeholdelsen 2016 med henblik på at udnytte synergien, idet mange energitiltag er en naturlig del af en større renovering. Midlerne er anvendt til efterisolering og udskiftning af ældre installationer til nyere energioptimerede installationer, herunder udskiftning til LED-belysning i de med bevillingen anførte bygninger.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

8.342.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

8.342.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

8.342.000 kr.

Projektets samlede regnskab

8.253.091 kr.

Mindreudgift

88.909 kr.

Mindreudgift i procent

1,1 %

 

Forklaring på mindreudgiften

Ingen

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016 godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

I august 2017 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2017 i form af udskiftning af automatik, ventilationsanlæg samt belysning. Projektet er gennemført.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 13 øvrige anlægsregnskaber på dette møde. De 13 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

 

Baggrund

De afsatte midler til energibesparende tiltag på de kommunale bygninger er anvendt på tre hovedområder; belysning (udskiftning til LED-belysning), ventilation (udskiftning af udtjente anlæg) og automatik (tekniske anlæg).

 

Investeringen er gennemført ved en række mindre tiltag fordelt på flere ejendomme.

 

Sagsfremstilling

Projektet, projekt nr. 651150 - Energitiltag 2017, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.600.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling

2.600.000 kr.

Tillægsbevilling

0 kr.

Projektets samlede bevilling

2.600.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.563.008 kr.

Mindreudgift

36.992 kr.

Mindredgift i procent

1,4 %

 

Forklaring på mindreudgiften

Ingen

 

På dette møde aflægges i alt 13 anlægsregnskaber. Regnskaberne for projekterne aflægges særskilt, og administrationen anbefaler, at mer-/mindreforbrug for de enkelte projekter ses i sammenhæng for alle anlægsregnskaberne jf. nedenstående tabel. 

Anlægsprojekt

Bevilling kr.

Forbrug kr. 

Merforbrug (+)
Mindreforbrug (-)
kr.

002223 Søndergård - fælleshus

7.200.000

7.500.657

300.657

011307 Etablering af flygtningeboliger

4.900.000

4.709.717

-190.283

 

031246 Skovmarkskolen, omklædning, baner mv.

5.750.000

5.508.126

-241.874

031300 East Kilbride

20.050.000

20.086.055

36.055

301234 Indeklima på skoler

8.500.000

6.993.830

-1.506.170

 

301240 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdsskolen

5.800.000

5.588.724

-211.276

 

510982 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2017

500.000

491.972

-8.028

 

514004 Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning

2.500.000

2.775.976

275.976

 

514065 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner

750.000

715.866

-34.134

 

514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde

78.000.000

78.036.477

36.477

 

650309 Fremtidens Borgerservice – Ombygning af Borgertorvet

2.400.000

2.412.236

12.236

 

651022 Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse 2016

8.342.000

8.253.091

-88.909

 

651150 Energitiltag 2017

 

2.600.000

 

2.563.008

 

-36.992

 

I alt

 

147.292.000

 

145.635.735

 

-1.656.265

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet, projekt nr. 651150 Energitiltag 2017 godkendes.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Den samlede bevilling på projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte er på 20,35 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et tilsvarende forbrug på 20,35 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2016 givet en anlægsbevilling på 19,7 mio. kr. til realisering af en del af vinderprojektet i arkitektkonkurrencen om Skovlunde Bymidte fra 2014. Projektet er indarbejdet i lokalplan nr. 147 vedtaget på samme møde. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 er der givet en tillægsbevilling på 0,65 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Som kickstart for omdannelsen af Skovlunde Bymidte er Ballerup Boulevard på strækningen mellem Bybuen og Torvevej totalrenoveret. Vejen er droslet ned fra fire til to spor og er anlagt med nye cykelstier og fortove omgivet af brede rabatter. I den forbindelse har Novafos A/S gennemført fornyelse og fremtidssikring af strækningens regnvandsledninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb20.350.000 kr.
Projektets oprindelige bevilling af 20. juni 201619.700.000 kr.
Tillægsbevilling af 26. november 2018650.000 kr.

Projektets samlede bevilling

20.350.000 kr.

Projektets samlede regnskab

20.349.780 kr.

Mindreudgift

220 kr.

Mindreudgift i procent

0,00 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Den samlede bevilling på projekt nr. 002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodning - etape 3-7 er 8,9 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 9,025 mio. kr. Der er dermed et merforbrug på 0,125 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. januar 2016 givet en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. til gennemførelse af færdiganlæg af veje og grønne områder m.m. på projekt nr. 002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodning - etape 3-7. I forbindelse med budget 2018 er bevillingen reduceret til 8,9 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

I takt med, at de sidste byggerier i området er afsluttet, er anlæg af veje, terræn, belysning, friarealer m.m. også færdiggjort. Søholmen og parkeringsstrøget med forarealer til fælleshuset er anlagt med fortov, stier, beplantning og belysning. Friarealet ”Pynten” er terrænreguleret og færdiganlagt, og der er plantet træer i de grønne områder generelt og omkring stationen. Desuden er der anlagt opholdspladser i området. Hermed er byggemodningsarbejderne i Søndergårdskvarteret afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

8.900.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 25. januar 201614.300.000 kr.
Tillægsbevilling af 9. oktober 2017-5.400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

8.900.000 kr.

Projektets samlede regnskab

9.025.409 kr.

Merudgift

125.409kr.

Merudgift i procent

0,14 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er i forbindelse med dette projekt, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde
 

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodning - etape 3-7 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Bevillingen til projekt nr. 002451 Kryds og signalanlæg på Måløv Byvej er 5,6 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 5,397 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 0,203 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 25. maj 2017 7 mio. kr. til etablering af to nye signalregulerede kryds på Måløv Byvej. Bevillingen er nedskrevet med 1,4 mio. kr. af Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018.

 

Sagsfremstilling

Novo Nordisk A/S i Måløv har i samarbejde med Ballerup Kommune ændret på adgangsforholdene. Dette for at aflaste Jungshøjvej og sikre kapacitet på vejnettet, så det er muligt at byudvikle nord for Måløv. Følgende er etableret i samarbejde med Ballerup Kommune:

 • Måløv Byvej – Øst: Signalreguleret kryds med tilhørende svingbaner. Krydset kan kun betjene hårde trafikanter.
 • Måløv Byvej – Vest: Signalreguleret kryds med tilhørende svingbaner. Krydset kan betjene både bløde og hårde trafikanter.

Yderligere tiltag, der er etableret af Novo Nordisk A/S i Måløv:

 • Måløv Byvej – Øst: Adgangsvej til det østlige parkeringsområde.
 • Måløv Byvej – Vest: Adgangsvej til det vestlige parkeringsområde.
 • Måløv Byvej – Hovedindkørsel: Udvidelse af Novo Nordisk Park. Etablering af ny receptionsbygning og tilhørende p-plads.
 • Jungshøjvej: Lukning af adgangsvej til Novo Nordisk for hårde trafikanter. Ny stiforbindelse for de bløde trafikanter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

5.600.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 25. maj 20177.000.000 kr.
Tillægsbevilling af 29. oktober 2018-1.400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

5.600.000 kr.

Projektets samlede regnskab

5.396.631 kr.

Mindreudgift

203.369 kr.

Mindreudgift i procent

3,63 %

 

Forklaring på mindreudgiften

Mindreudgifterne til etablering af de to signalregulerede kryds skyldes, at der fra Ballerup Kommunes side har været fokus på, at den samarbejdsaftale, der var lavet med Novo Nordisk A/S forud for etableringen, blev overholdt, og at overslaget beregnet af Novo Nordisk A/S inden udbuddet var en smule for højt på det østlige kryds.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 002451 Kryds og signalanlæg på Måløv Byvej godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Som led i at reducere støjen fra Motorring 4 har Ballerup Kommune opført støjvolde på øst- og vestsiden af Motorring 4 via en række anlægsprojekter, hvor nogle er regnskabsaflagt tidligere, og de sidste regnskabsaflægges her.

 

Den samlede udgiftsbevilling på projekt nr. 020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter og projekt nr. 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - anlægsudgifter er på 7,732 mio. kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 8,668 mio. kr. og således et samlet merforbrug på 0,936 mio. kr.

 

Den samlede indtægtsbevilling på projekt nr. 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter og projekt nr. 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter er på 10,542 mio. kr. Regnskabet viser en tilsvarende samlet indtægt på 10,542 mio. kr.

 

Uanset merudgifterne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af disse sidste projekter vedrørende støjvoldene har anlæggelsen af støjvoldene langs med Motorring 4 været en særdeles god businesscase for Ballerup Kommune. Betragtes alle anlægsprojekterne vedrørende støjvoldene samlet, har de bidraget med en indtægt på 16,25 mio. kr. til kommunen. Herudover har kommunen afhændet overskudsjord for ca. 2 mio. kr. fra andre af kommunens anlægsarbejder til støjvoldene. De samlede udgifter til støjvoldene har beløbet sig til ca. 6 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal herudover ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Som led i at reducere støjen fra Motorring 4 og udvikling af fritidslandskabet Harrestrup Ådal, har Ballerup Kommune i perioden 2012-2018 over flere etaper opført støjvolde på øst- og vestsiden af Motorring 4. Arbejdet er udført via en række anlægsprojekter, hvor nogle er regnskabsaflagt tidligere, og de sidste regnskabsaflægges her.

 

Til udviklingen af delområde 6 – Haraldsminde i ”Harrestrup Ådal - Helhedsplan for et fritidslandskab" blev der i august 2011 givet en anlægsbevilling på 3,732 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,455 mio. kr. til modtagelse af jorden vedrørende den involverede støjvold vest for Motorring 4 samt til medfinansiering af de af borgerne ønskede projekter til udvikling af området fra relevante råd, nævn og fonde.

 

I forbindelse med ønsket om at reducere støjpåvirkningen af fritidslandskabet Harrestrup Ådal i marts 2016 blev der endvidere givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til at forlænge støjvolden øst for Motorring 4 med en støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena. Ved samme lejlighed og senere i november 2016 blev der givet indtægtsbevillinger på i alt 10,6 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af jord til støjvolden.

 

Bl.a. på grund af usikkerheder i beregninger og priser på jorden, og fordi ingen af projekterne faldt inden for tildelingskriterierne fra de relevante råd, nævn og fonde, blev den samlede indtægtsbevilling til projekterne nedbragt til 10,542 mio. kr. i oktober 2018.

 

Sagsfremstilling

Støjvoldene er nu færdigetableret, og Haraldsmindeområdet er udviklet inden for rammerne af helhedsplanen for fritidslandskabet og i tæt samarbejde med borgere og interesseorganisationer. Der er etableret diverse fritidsanlæg, hundelufterfold, stiforbindelser og nye naturområder bl.a. efter ønsker fra borgerne og interesseorganisationerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab - udgifter

 

Projekternes samlede rådighedsbeløb

7.732.000 kr.

Oprindelig bevilling, Harrestrup Ådal - Haraldsminde af 29. august 20113.732.000 kr.
Oprindelig bevilling, Støjvold fra Harrestrup Ådal til BSA af 29. marts 20164.000.000 kr.

Projekternes samlede bevilling

7.732.000 kr.

Projekternes samlede regnskab

8.667.993 kr.

Merudgift

935.993 kr.

Merudgift i procent

12,11 %

 

Anlægsregnskab - indtægter

 

Projekteternes samlede rådighedsbeløb

10.542.000 kr.

Oprindelig bevilling, Harrestrup Ådal - Haraldsminde af 29. august 20111.455.000 kr.
Tillægsbevilling, Harrestrup Ådal - Haraldsminde af 29. oktober 2018-455.000 kr.
Oprindelig bevilling, Støjvold fra Harrestrup Ådal til BSA af 29. marts 20168.500.000 kr.
Tillægsbevilling, Støjvold fra Harrestrup Ådal til BSA af 28. november 20162.100.000 kr.
Tillægsbevilling, Støjvold fra Harrestrup Ådal til BSA af 29. oktober 2018-1.058.000 kr.

Projekternes samlede bevilling

10.542.000 kr.

Projekteernes samlede regnskab

10.542.364 kr.

Merindtægt

364 kr.

Merindtægt i procent

0 %

 

Forklaring på merudgiften

Merudgiften skyldes, at der i forbindelse med anlæggelse af støjvolden øst for Motorring 4 blev modtaget overskudsjord fra Novo Nordisk A/S. Dette fordyrede udgifterne til at indbygge jorden i støjvoldene, idet der skulle indbygges mere jord end først beregnet. Derudover var der merudgifter forbundet med, at der blev konstateret blød bund under en del af støjvolden.

 

Uanset merudgifterne har anlæggelsen af støjvoldene været en særdeles god businesscase for Ballerup Kommune. Betragtes alle anlægsprojekterne vedrørende støjvoldene langs med Motorring 4, hvoraf nogle er regnskabsaflagt tidligere, og den sidste del aflægges her, har de samlet bidraget med en indtægt på 16,25 mio. kr. til kommunen. Hertil skal lægges, at kommunen herudover har afhændet overskudsjord for ca. 2 mio. kr. fra andre af kommunens anlægsarbejder til støjvoldene, uden at der var udgifter forbundet hermed i de pågældende anlægsarbejder. Kommunens udgifter til de samlede støjvolde langs med Motorring 4 har beløbet sig til ca. 6 mio. kr.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er i forbindelse med dette regnskab, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to af projekterne. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter godkendes.
   
 2. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - anlægsudgifter godkendes.
   
 3. Anlægsregnskabet for projekt nr. 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter godkendes.
   
 4. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Der er givet en anlægsbevilling til projekt nr. 020243 Grøn pulje vedligeholdelse 2016 på 6,550 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 6,544 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,006 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 6,550 mio. kr. til naturgenopretning, renovering af fortove samt plantning langs det overordnede vejnet.

 

Sagsfremstilling

Midlerne er anvendt til at genoprette den landskabelige sammenhæng ved udtyndinger omkring diverse vandhuller (fx ved Lindbjergvej, Pæremosen og ved golfbanen ved Lautrupparken), til vejbeplantninger (fx Hold-an Vej) og til at renovere fortove i Skovlunde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

6.550.000 kr.

Projektets samlede bevilling

6.550.000 kr.

Projektets samlede regnskab

6.544.304 kr.

Mindreudgift

5.696 kr.

Mindreudgift i procent

0,09 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to af projekterne. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 020243 Grøn Pulje vedligeholdelse 2016 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

Den samlede bevilling på projekt nr. 160201 Søndergård etape 3-7 - renovation er 4,612 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et tilsvarende forbrug på 4,612 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Anlægsbevillingen på i alt 4,612 mio. kr. er givet i flere omgange – senest på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016, hvor der blev frigivet 1,327 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Søndergårdskvarteret i Måløv har et særligt affaldssystem med bl.a. underjordiske affaldsbeholdere. Kommunalbestyrelsen har i takt med, at boligbyggerierne stod færdige, og vejene blev anlagt, bevilget anlægsmidler til kvarterets affaldssystem senest i forbindelse med opførelsen af boliger på Søholmen, på Søndergårds Allé 59 – 67 samt fælleshuset på Søndergårds Allé 69.

 

De resterende midler er jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i 2016 anvendt som supplement til renovering og fornyelse af affaldsstationerne. Vedtagelsen af den udvidede kildesortering betyder bl.a., at stationerne får nye nedgravede beholdere, der kan rumme flere affaldstyper.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.612.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 22. marts 20102.600.000 kr.
Tillægsbevilling af 26. november 2012685.000 kr.
Tillægsbevilling af 29. august 2016 1.327.000 kr.

Projektets samlede bevilling

4.612.000 kr.

Projektets samlede regnskab

4.611.978 kr.

Mindreudgift

22 kr.

Mindreudgift i procent

0,00 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet til projekt nr. 160201 Søndergård etape 3-7 - renovation godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

Der er bevilget 2,85 mio. kr. til projekt nr. 222089 Diverse vejændringer 2017. Anlægsregnskabet viser et tilsvarende forbrug på 2,85 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017 blev der afsat 2,85 mio. kr. På baggrund af dialog med borgere, skoler og institutioner foreslog administrationen en række mindre projekter med henblik på at fremme tryghed og sikkerhed i trafikken:

 • Etablering af 40 km/t zone i dele af Egebjerg ved hjælp af skiltning og fartdæmpning.
 • Forbedring af oversigtsforhold ved Børnehuset Kærlodden i Måløv via etablering af parkeringspladser på Kærlodden.
 • Etablering af vejlukning ved Sønderskovvej for at mindske gennemkørende trafik.
 • Etablering af trafiksikre afsætningsmuligheder ved Ballerup Ny Skole i Ballerup og Thomasskolen i Skovlunde.
 • Skitseforslag til forbedring af forhold ved Baltorpskolen- afdeling Grantoften.

Sagsfremstilling

Administrationen har i Egebjerg gennemført en række trafiktællinger på vejene i området. Disse tællinger viste, at hastigheden på alle veje undtagen Pæremosevej lå så lavt, at man i forhold til vejreglerne kan nedsætte hastigheden med skiltning af 40 km/t, og at det ikke er nødvendigt at etablere hastighedsdæmpende tiltag. Administrationen er derfor i dialog med politiet om at få opsat påbudstavler med 40 km/t i området. På Pæremosevej og nogle af de omkringliggende veje er administrationen i dialog med Novafos A/S om muligheden for et LAR-projekt.

 

Administrationen har i juni og juli 2018 etableret fortov og 18 nye parkeringspladser ved Børnehuset Kærlodden. Dette skaber en mere sikker og tryg mulighed for forældre for at parkere og benytte fortovet, så de ikke skal ud på kørebanen for at komme ind til børnehuset.

 

Ved Sønderskovvej blev det vurderet, at en vejlukning ville flytte trafikken ud på de omkringliggende veje. Projektet ville skabe omvejskørsel og belaste såvel Ålbrobuen, Tværdiget og den sydlige del af Sønderskovvej mere end i dag. Projektet er derfor ikke blevet gennemført.

 

Administrationen har ved Thomasskolen lavet en vurdering af mulighederne for at etablere parkeringspladser eller vendeplads, men det har ikke været muligt inde for de økonomisk rammer. Ved Ballerup Ny Skole har administrationen forbedret vigepligtsforholdene ved Jonstrupvej/Måløvgårdsvej, så man undgår konflikter mellem bilister, og så man undgår parkering ved krydset.

 

Da det blev vurderet, at skitseforslaget angående forholdene ved Baltorpskolen – afdeling Grantoften ikke lå inde for de økonomiske rammer, har administrationen ikke gennemført forslaget. 

 

Da der i forbindelse med Ballerup Boulevard-projektet viste sig behov for at etablere svingbanen og signalanlæg ved Torvevej, er de resterende midler anvendt hertil.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.850.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. august 2017

2.850.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.850.000 kr.

Mindreudgift

0,00 kr.

Mindreudgift i procent

0,00 %

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222089 Diverse vejændringer 2017 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Der er bevilget 7,963 mio. kr. til projekt nr. 222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 6,456 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,507 mio. kr.

 

Der er til projekt nr. 222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter givet en indtægtsbevilling på 4,058 mio. kr. Anlægsregnskabet viser en indtægt på 3,065 mio. kr. og dermed en mindreindtægt på 0,993 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Ballerup Kommune fik i 2013 tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet angående etableringen af tre Supercykelstier i Ballerup Kommune. Værløseruten, Ring 4-ruten og Frederikssundsruten. Den 28. oktober 2013 bevilligede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 7,963 mio. kr. til Frederikssundsruten samt en indtægtsbevilling på 4,058 mio. kr. til Vejdirektoratets medfinansiering af Frederikssundsruten.

 

Sagsfremstilling

Supercykelstierne er et tværkommunalt projekt, hvis formål er at skabe et sammenhængende netværk af cykelstier, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde. Ballerup Kommunes del af Frederikssundruten er anlagt i flere etaper i 2015 og i 2017. Ruten går langs Skovlunde Byvej, Ballerup Byvej, Måløv Byvej frem til Måløvbakke, som den drejer ned af og fortsætter langs Kildedalstien, forbi Kildedal St. frem til kommunegrænsen ved Egedal Kommune. Anlægsarbejdet inkluderer asfaltering af Kildedalsvej fra kommunegrænsen frem til Kildedal St., etablering af tunnel under Tværvej og LED-belysning ved Kildedal St. Langs Frederikssundvej er der ved en række sideveje lavet gennemført cykelsti, der prioritere cyklisterne. Der er også lavet stedvise belægningsudbedringer langs ruten. I løbet af projektet etablerede Vejdirektoratet en tunnel under Tværvej ved Kildedal St., da det ikke var trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at føre cyklister gennem rundkørslen. Vejdirektoratet etablerede også den ene rampe, Ballerup Kommune etablerede den anden.

 

Supercykelstien bliver evalueret i andet kvartal 2019.

 

Slidlag er ikke tilskudsberettiget i ”Pulje til supercykelstier i større byer” og har derfor ikke været en del af anlægsprojektet. Der er i budgetaftalen for 2019 bevilget 3,5 mio. kr. til udbedring af slidlag på vejnettet, en del af disse vil blive målrettet cykelstier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab - udgifter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

7.963.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

7.963.000 kr.

Projektets samlede regnskab

6.455.916 kr.

Mindreudgift

1.507.084 kr.

Mindreudgift i procent

18,93 %

 

Anlægsregnskab - indtægter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.058.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

4.058.000 kr.

Projektets samlede regnskab

3.064.925 kr.

Mindreindtægt

993.075 kr.

Mindreindtægt i procent

24,47 %

 

Forklaring på afvigelserne

Projektet har et betydeligt mindreforbrug. Det skyldes, at linjeforløbet er ændret, således at ruten frem til Måløvbakke går langs Frederikssundvej i stedet for ad bl.a. Tørveslettestien og gennem Ballerup Bymidte og dele af Måløv. Mindreforbruget betyder, at der er en tilsvarende mindreindtægt. Derudover har Ballerup Kommune en andel af fællesudgifter til Frederikssundsruten, som udgør 267.000 kr. og består af skiltning, afmærkning, servicetiltag, kampagner samt evaluering. Disse udgifter er ikke tilskudsberettigede og giver en mindre reduktion i indtægterne.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 er fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase godkendes.
   
 2. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Anlægsbevillingen til projekt nr. 222724 Supercykelsti Værløseruten er på 3,456 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 2,896 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,560 mio. kr.

 

Indtægtsbevillingen til projekt nr. 222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter er på 1,551 mio. kr. Regnskabet viser en indtægt på 1,342 mio. kr. og dermed en mindreindtægt på 0,209 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Ballerup Kommune fik i 2013 tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet angående etableringen af tre Supercykelstier i Ballerup Kommune, Værløseruten, Ring 4-ruten og Frederikssundsruten. Den 28. oktober 2013 bevilligede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 3,456 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 1,550 kr. til Vejdirektoratets medfinansiering.

 

Sagsfremstilling

Supercykelstierne er et tværkommunalt projekt, hvis formål er at skabe et sammenhængende netværk af cykelstier, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde. Ballerup Kommunes del af Værløseruten er blevet anlagt i 2016. Ruten går fra Motorring 4, op ad Nordbuen igennem de grønne områder i Egebjerg og ud af Skovvej op til Furesø Kommune. Der er anlagt asfalteret cykelsti fra Nordbuen, gennem naturområdet rundt om Byggelegepladsen Rosendal og ud på Klanparken. Dette har skabt en mere sikker rute med færre konfliktpunkter mellem cyklister og bilister. Mellem Nordbuen og Skovvej er stien blevet udvidet og asfalteret til en dobbeltrettet fællesti, og der er blevet etableret afmærkning langs ruten samt afmærkning og hastighedsdæmpende tiltag ved krydsninger.

 

Supercykelstien bliver evalueret i andet kvartal 2019.

 

Slidlag er ikke tilskudsberettiget i ”Pulje til supercykelstier i større byer” og har derfor ikke været en bærende del af anlægsprojektet. Der er i Budgetaftalen for 2019 bevilget 3,5 mio. kr. til udbedring af slidlag på vejnettet, en del af disse vil blive målrettet cykelstier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab udgifter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.456.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

3.456.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.895.706 kr.

Mindreudgift

560.294 kr.

Mindreudgift i procent

16,21 %

 

Anlægsregnskab indtægter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

1.551.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

1.551.000 kr.

Projektets samlede regnskab

1.341.995 kr.

Mindreindtægt

209.005 kr.

Mindreindtægt i procent

13,47%

 

Forklaring på afvigelserne

Generelt skyldes mindreforbruget, at anlægsarbejderne har været lidt billigere end estimeret. Derfor er også indtægterne mindre end indtægtsbevillingen. Derudover har Ballerup Kommune en andel af fællesudgifter til Værløseruten, som udgør 355.000 kr. og består af skiltning, afmærkning, servicetiltag, kampagner samt evaluering. Disse udgifter er ikke tilskudsberettigede og giver en mindre reduktion i indtægterne.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten anden fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222724 Supercykelsti Værløseruten godkendes.
   
 2. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Der er bevilget 3,457 mio. kr. til projekt nr. 222726 Supercykelsti Ring 4. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 2,991 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,466 mio. kr.

 

Der er til projekt nr. 222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter givet en indtægtsbevilling på 1,586 mio. kr. Anlægsregnskabet viser en indtægt på 1,384 mio. kr. og dermed en mindreindtægt på 0,202 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet skal ses i sammenhæng med aflæggelsen af 9 øvrige anlægsregnskaber på Teknik- og Miljøudvalgets område på dette møde. De i alt 10 anlægsregnskaber viser et samlet mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Baggrund

Ballerup Kommune fik i 2013 tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet angående etableringen af tre Supercykelstier i Ballerup Kommune, Værløseruten, Ring 4-ruten og Frederikssundsruten. Den 28. oktober 2013 bevilligede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 3,457 mio. kr. til Ring 4 ruten samt en indtægtsbevilling på 1,586 mio. kr. til Vejdirektoratets medfinansiering.

 

Sagsfremstilling

Supercykelstierne er et tværkommunalt projekt, hvis formål er at skabe et sammenhængene netværk af cykelstier, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde. Ring 4-ruten går fra kommunegrænsen til Albertslund Kommune ad Hold-an Vej frem til Gl. Rådhusvej, hvor den drejer ned af denne, frem til Motorring 4, hvor den forsætter langs denne frem til kommunegrænsen. Ballerup Kommunes del af Ring 4-ruten er blevet anlagt i 2016 og 2017. Der er blevet anlagt en 2-1 vej på Hold-an Vej frem til Sydbuen, og frem til Magleparken er der blevet optegnet bredde cykelbaner. I begyndelsen af Parkvej er der etableret cykelsti i den sydlige side. Derudover er der ved udvalgte kryds og sideveje lavet forbedringer i signalanlæg, hvor cyklister er prioriteret.

 

Supercykelstien bliver evalueret i anden kvartal 2019.

 

Slidlag er ikke tilskudsberettiget i ”Pulje til supercykelstier i større byer” og har derfor ikke været en del af anlægsprojektet. Der er i Budgetaftalen for 2019 bevilget 3,5 mio. kr. til udbedring af slidlag på vejnettet, en del af disse vil blive målrettet cykelstier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab - udgifter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.457.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

3.457.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.991.470 kr.

Mindreudgift

465.530 kr.

Mindreudgift i procent

13,47 %

 

Anlægsregnskab - indtægter

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

1.586.000 kr.

Projektets samlede bevilling af 28. oktober 2013

1.586.000 kr.

Projektets samlede regnskab

1.384.491 kr.

Mindreindtægt

201.509 kr.

Mindreindtægt i procent

12,71 %

 

Forklaring på afvigelserne

Generelt skyldes mindreforbruget, at anlægsarbejderne har været lidt billigere end estimeret. Derfor er også indtægterne mindre end indtægtsbevillingen. Derudover har Ballerup Kommune en andel af fællesudgifter til Ring 4-ruten, som udgør 285.000 kr. og består af skiltning, afmærkning, servicetiltag, kampagner, samt evaluering. Disse udgifter er ikke tilskudsberettiget og giver en mindre reduktion i indtægterne.

 

Administrationens anbefaling

På dette møde forelægges i alt 10 anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er administrationens anbefaling, at regnskaberne for de 10 anlægsprojekter aflægges særskilt, men at det merforbrug, der er på to af projekterne, finansieres af mindreforbrug på de øvrige projekter.

 

Af tabellen nedenfor fremgår bevilling, forbrug og mer- eller mindreforbrug for hvert af de 10 anlægsprojekter. Som det fremgår, er der tale om mindreforbrug på flertallet af projekterne, mens der er merforbrug på to projekter. Dette er anlægsprojekternes natur, bl.a. fordi de (oftest til forskel fra driftsopgaverne) er unikke, tidsafgrænsede opgaver, typisk rummer en lang række ubekendte ved beslutningen om deres økonomi, og fordi deres drift typisk er mere kompleks end kontinuerlig. Som det også fremgår af tabellen, er der samlet for alle projekterne et mindreforbrug på 0,278 mio. kr.

 

Anlægsprojekt

(kr.)

Samlet bevilling

Samlet forbrug

Samlet mer-/

mindreforbrug

+ = merforbrug

- = mindreforbrug

222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde

 

20.350.00020.349.780-220

002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7

 

8.900.0009.025.409125.409

002451 Kryds- og Signalanlæg Måløv Byvej

 

5.600.0005.396.631-203.369

020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena – anlægsudgift

 

7.732.0008.667.993935.993
020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde

222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægt
 
-10.542.000-10.542.364-364

020243 Grøn pulje 2016

 

6.550.0006.544.304-5.696

160201 Søndergård - etape 3-7 affald/genbrug

 

4.612.0004.611.978-22

222089 Diverse vejændringer 2017

 

2.850.0002.850.0000

222722 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase

 

7.963.0006.455.916-1.507.084

222723 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter

 

-4.058.000-3.064.925993.075

222724 Supercykelsti  Værløseruten

 

3.456.0002.895.706-560.294

222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter

 

-1.551.000-1.341.995209.005

222726 Supercykelsti Ring 4

 

3.457.0002.991.470-465.530

222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter

 

-1.586.000-1.384.491201.509
Samlet (kr.)53.733.00053.455.412-277.588

 

Til orientering kan det oplyses, at der for de projekter på Teknik- og Miljøudvalgets området, som er regnskabsaflagt i perioden januar - december 2018, er et samlet mindreforbrug på 0,872 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222726 Supercykelsti Ring 4 godkendes.
   
 2. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2017 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Projektet for udvidelse af Plejecenter Toftehaven i Ballerup igangsættes hermed med frigivelse af en delsum af anlægssummen.

 

Baggrund

Ballerup Kommune står i de kommende år over for en kraftig stigning i antallet af ældre. Over de næste 10 år fordobles antallet af ældre over 90 år i Ballerup Kommune. Det kræver udbygning af plejeboligkapacitet.

 

Projektet er besluttet i forbindelse med den politiske aftale for Budget 2019 under punkt 1.11.

 

Sagsfremstilling

Der er behov for en forøgelse af kapaciteten af plejeboliger. Det er i tidligere politiske aftaler bestemt, at udvidelsen af kapaciteten skal ske ved en udbygning af Plejecenter Toftehaven i Ballerup.

 

Byggesagen gennemføres i samarbejde med Boligselskabet Baldersbo. Det nuværende plejecenter ejes og drives i forvejen af boligselskabet og kommunen i fællesskab.

 

Der er i den politiske aftale for Budget 2019 afsat en samlet anlægsramme på i alt 52 mio. kr. i 2019-2022 til formålet, projekt nr. 019001.

 

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til igangsætning af arbejdet med et forprojekt. Forprojektet vil omfatte arbejder såsom: analyse af grunden, byggeprogram og udbud. Der vil blive tilknyttet et bygherrerådgiverfirma.

 

Der forelægges ny sag  i løbet af foråret 2019 med forslag til udbygning af de fysiske rammer for plejecentret.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive tilgodeses i nøje overensstemmelse med stedet og brugernes behov.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den fremtidige driftsudgift kendes ikke på nuværende tidspunkt.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

2.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

2,0

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 50.05 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives og frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til et forprojekt vedrørende udvidelse af Plejecenter Toftehaven, projekt nr. 019001.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med anden behandling af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune godkendte Kommunalbestyrelsen Omstillingsarbejdet 2019-2022 nr. ØKU-03 Optimering af den samlede kommunale vognpark. Disse midler søges nu frigivet.

 

Baggrund

Effektiviseringsforslaget omhandler en højere udnyttelsesgrad på et færre antal køretøjer, herunder en samlet udbudsramme med bedre/billigere leasing- og serviceaftaler.

 

Sagsfremstilling

Det kortlægges, hvilke køretøjer Ballerup Kommune råder over og i hvilket omfang, de bliver anvendt, ligesom servicering af køretøjerne kortlægges.

 

Et centraliseret ejerskab skal sikre en effektiv styring af kommunes bilpark. Centraliseringen organiseres i:

 • Centrale puljer med mulighed for booking på tværs
 • I decentrale puljer med mulighed for reservation til vagt, hjemmepleje, akutkørsel m.m.

Målet er en enklere administration, mindre bilpark, standardisering af bilparken og gennemførelse af udbud men henblik på lavere enhedspriser og billigere serviceaftaler.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

 

Den besluttede driftsbesparelse er indlagt i de kommende års budgetter.

 

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

400.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

400.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,1

0,3

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under anlægsprojektet

0,6

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. over projekt nr. 089001 Optimering af den samlede kommunale vognpark.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med anden behandling af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune godkendte Kommunalbestyrelsen omstillingsarbejdet 2019-2022 nr. ØKU-02 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice.

 

Baggrund

Effektiviseringsforslaget omhandler en hjemtagning af serviceaftalen vedrørende rensning af tagrender og tagbrønde m.m.

 

Sagsfremstilling

Hjemtagning af opgaven med rensning af tagrender og tagbrønde m.m. fra eksterne leverandør. Opgaven løses bl.a. ved ansættelse af to medarbejdere samt en mindre investering i teknisk udstyr, herunder udvikling af en dronefunktion.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen vil ikke have konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

 

Den besluttede driftsbesparelse er indlagt i de kommende års budgetter.

 

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 efter anlægsprojektet

-0,5

-0,5

-0,5

0,5

-0,5

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. over projekt nr. 089000 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice.

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Ballerup Kommunes køb og salg af fast ejendom bevilges hvert år midler til afholdelse af udgifter i forbindelse hermed.

 

Baggrund

Ved køb og salg af fast ejendom vil der være forskellige typer af omkostninger, som betales over denne bevilling.

 

Sagsfremstilling

Bevillingen til projekt nr. A001307 Omkostninger ved køb og salg af fast ejendom i 2019 dækker udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, gebyrer, salgsmateriale, arkæologiske undersøgelser, geotekniske og miljøtekniske undersøgelser m.m. i 2019.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

950.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

Projekt nr. A001307 Omkostninger ved køb og salg af fast ejendom 2019

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

950.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at 

 1. Der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. til projekt nr. A001307 Omkostninger ved køb og salg af fast ejendom i 2019 til dækning af udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, gebyrer, salgsmateriale, arkæologiske undersøgelser, geotekniske og miljøtekniske undersøgelser m.m. i 2019.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2018 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

I Aftale om Budget 2018 blev det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til forbedring af facader og lys samt separering af gående og cyklende i Måløvaksen. Rådighedsbeløbet rakte ikke til både renovering af facadebeklædning og LED-belysning, og en renovering af enten lys eller facadebeklædning ville ikke give den ønskede forbedring. Derfor besluttede Teknik- og Miljøudvalget at vente med belysning- og facaderenovering og bevilgede 0,25 mio. kr. i 2018 til adskillelse i belægningen. I Aftale om budget 2019 er der afsat 0,8 mio. kr. som supplement til at gennemføre en renovering af belysningen og facadebeklædningen. Derfor ønskes en bevilling på 0,75 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. Der ønskes endvidere en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 015003 Måløv aksen - ekstra behov til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. 

 

Baggrund

I 2010 blev Måløvaksen renoveret. Projektet havde titlen ”Smeltevandsdalen", hvilket bl.a. opleves gennem tunnelernes belysning, som om natten kan ligne en passage gennem en gletsjer. De trafikale forhold i aksen er etableret efter princippet om ”shared space”. Realdania har støttet projektet, som også er blevet præmieret med Landskabsprisen i 2011.

 

De delte trafikarealer blev oplevet som utrygge af nogle borgere, og i 2015 blev områderne i og omkring tunnellerne forsynet med en granitkant i belægningen til adskillelse af cyklister og gående. I forbindelse med dette projekt blev belysningens betydning for sikkerheden og trygheden påpeget. I Aftale til Budget 2018 besluttes det, at der skal skabes øget tryghed og bedre oversigtsforhold i Måløvaksen på følgende vis "I selve tunnelen udbedres facaderne, så de er mere modstandsdygtige mod graffiti, og der etableres LED-belysning. På stykket mellem de to tunneller arbejdes på at adskillecyklister og gående via en visuel adskillelse".

 

Sagsfremstilling

Udfordringen med materialerne i Måløvaksen består i, dels at facadeelementerne er vanskelige at nedtage og udskifte, dels at belysningen er lavet i lysstofrør, der har en begrænset levetid. Det har medført, at det har været uforholdsmæssigt dyrt, at udskifte lyskilderne og facadeelementer. Da der samtidig ikke har været afsat tilstrækkelig med driftsmidler til det komplicerede udskiftningsarbejde, er der nu flere lyskilder der ikke er i funktion. De resterende lyskilder bliver derved belastet og holder i kortere tid end de ellers burde. Den fremtidige vedligehold af anlægget er vigtigt for en fortsat god lysstyrke i tunnellerne, og derved for trygheden og sikkerheden. Derfor anbefaler administrationen, at belysningen erstattes med LED-lyskilder med lang levetid og mindre strømforbrug - en besparelse der kan medfinansiere et vedligehold af belysningsanlægget, der ved en udskiftning at facadeelementerne til fag af brudsikkert glas, også vil være nemmere at vedligeholde. Både at udskifte i tilfælde af hærværk, at rengør og at rense for graffiti.

 

Glasset behandles således at den får en grad af gennemsigtighed der tillader graffitikunsten bagved at skimtes som den gør i dag, imens den samtidig skærmer for det tekniske anlæg. Som led i udarbejdelsen af anlægsprojektet, vil flere eksempler på bearbejdelsen af glasset præsenteres så vi sikrer os at vi får det udtryk og funktion vi beder om. Efter godkendelse af glasset og udarbejdelse af ophængssystem kan selve udskiftningsarbejdet påbegyndes. Dette forventes at være færdig i slutningen af sommeren.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1 mio. kr. i 2018 på projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen. Heraf er der tidligere frigivet 0,25 mio. kr. i 2018. De resterende 0,75 mio. kr. ønskes frigivet til 2019.
 

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2019 på projekt nr. A015003 Måløv aksen - ekstra behov, som ønskes frigivet til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen i 2019.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1.550.000 kr.

Tidligere bevilling projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen

250.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

A015003 Måløv aksen - ekstra behov

800.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.800.000 kr.

 

Fordeling af bevillingen og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,55

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægs-projektet

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive gjort mere tryg grundet en bedre belysning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

 Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en bevilling på 0,75 mio. kr. på projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen i 2019. Dermed udskydes der 0,75 mio. kr. fra 2018 til 2019 på projektnummeret.
   
 2. Der gives en bevilling på 0,8 mio. kr. fra projekt nr. 015003 Måløv aksen - ekstra behov til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen i 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 29-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download