Økonomiudvalget

25.11.2019 kl. 17:45
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, herunder "Aftale om budget 2020", blev der både foretaget besparelser samt tilført nye bevillinger til forskellige formål. På baggrund heraf skal de ændrede takster godkendes.

 

Der redegøres i sagen for beregning af taksterne.

 

Baggrund

I henhold til § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne for det kommende år for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes områder. Denne kompetence kan ikke delegeres.

 

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budgettet for 2020 den 4. november 2019 blev de foreløbige takster godkendt. Som følge af såvel besparelser som nye tilførte bevillinger er enkelte af taksterne på de takstbærende områder genberegnet.

 

Taksterne forelægges nu for at have virkning fra den 1. januar 2020.

 

Taksterne for "Renovation" og "Erhvervsaffald" er udtaget af takstbilaget, idet disse behandles særskilt i forbindelse med etableringen af et § 60-selskab på renovationsområdet. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 25. november 2019, og Økonomiudvalget behandlede sagen den 19. november 2019, Punkt 9.

 

I bilaget "Takster 2020 for Ballerup Kommune" er ændringer i taksten markeret med rød skrift for hurtigt overblik.

 

Ældre og Pleje - Madservice for hjemmeboende

Budgetparterne blev i "Aftale om budget 2020", Punkt 1.17. "Uændret pris på mad til ældre", enige om, at der heller ikke i 2020 skal ske en prisstigning på den mad, borgerne er visiteret til på grund af borgers manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede mad. Der er afsat 180.000 kr. til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad.

 

Prisen fastholdes derfor på samme niveau som 2019:

 

Ydelse (kr.) 2020 2019
     
Hovedret 52,00 52,00
     
Biret 12,00 12,00

 

Institutionsområdet

Taksterne på institutionsområdet er primært blevet ændret som følge af budgetaftalen. Derudover indgår følgende:

 • For taksterne på klubområdet er der sket en justering i det børnetal, der anvendes i beregning af taksten, hvilket medfører en lavere takst på fritidsklubber og en lidt højere takst på ungdomsklubber.
   
 • Taksten for mad for de 3- til 5-årige er faldet en smule, da priserne fra leverandøren "Fru Hansens Kælder" er blevet opdateret.
Ydelse (kr.) 2020 2019
     
Daginstitutioner:    
     
* 0- til 2-årige, pr. måned 3.106,00 3.054,00
     
* 30 timers tilbud til 0- til 2-årige, pr. måned 2.070,00 2.057,00
     
* 3- til 5-årige, pr. måned 1.737,00 1.712,00
     
* 30 timers tilbud til 3- til 5-årige, pr. måned 1.198,00 1.182,00
     

* Madservice (frokosttilbud) til 3- til 5-årige, pr. måned

 660,00 634,00
     
* Ballerup Fritidsordning (BFO):    
     

   - Indtil den 30. april 2020, pr. måned

 1.300,00 1.223,00
     
   - Fra den 1. maj 2020, pr. måned 1.350,00 1.223,00
     
Aktivitetsbestemte takster:    
     
* Fritidsklubber (10-13 år), pr. måned 381,00 408,00
     
* Ungdomsklubber (14-18 år), pr. måned 149,00 139,00
     
* Byggelegepladser (10-16 år), pr. måned 381,00 408,00

 

Serviceydelser i pleje- og ældreboliger, aflastnings- og korttidspladser

Taksterne 2020 er reguleret med satsreguleringsprocenten og afrundet til hele kroner.

 

Ydelse (kr.) 2020 2019
     
Vask af tøj:    
     
* Plejecentre, pr. måned 245,00 240,50
     
* Kortids- og aflastningspladser, pr. måned 57,00 55,50
     
* Linnedservice, pr. måned 176,00 173,00
     
* Rengørings- og toiletartikler, pr. måned 245,00 240,50

 

Ferieophold og medlemskontingenter

På baggrund af bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten samt afrundingsprincipper er reguleringerne blevet kvalitetssikret. Det har medført ændringer i mindre omfang. 

 

Ydelse (kr.) 2020 2019
     
Ferieophold:    
* Bøtø, søndag-fredag, pr. ophold 3.039,00 2.979,00
     
Medlemskontingenter:    
     
* Dagcentret Parkhuset, pr. måned 173,00 170,00

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2020.

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen er en udmøntning af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2020.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Forslag til ændrede takster for 2020, jf. sagsfremstillingen, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download