Seniorrådet

12.11.2019 kl. 09:00
Mødecenter A, Lokale 5 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Birte Kramhøft - Deltog
 • Henning Broman - Deltog
 • Doris Børger - Deltog
 • Kurt Bidstrup - Deltog
 • Stephen Frank Mortensen - Deltog
 • Susanne Bettina Jørgensen (pleje & omsorgschef) - Deltog
 • Tina Lose Jensen - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Jørn Steen Jensen - Afbud
 • Lilian Birte Nielsen - Afbud

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt
 1. Orientering om risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  Styrelsen har været på tilsyn på 3 enheder i Ballerup Kommune i det første halvår af 2019. 1 tilsyn på det socialfaglige område § 83 - § 87 på Plejecenter Lundehaven samt 2 tilsyn på sundhedsloven (§ 138) på Plejecenter Egely og sygeplejeklinikken på Plejecenter Toftehaven.

  Vurderingerne fra Styrelsen er kategoriseret i kategorien "ingen eller mindre problemer af betydning for patientsikkerheden" for enhederne Plejecenter Lundehaven, Plejecenter Egely og sygeplejeklinikken på Plejecenter Toftehaven.

  Jf. procedure for tilsynssager i Social- og Sundhedsudvalget (5. marts 2019, punkt 9) fremlægges en samlet oversigt over alle tilsyn i 2019 i foråret 2020.

  Link til rapporter:

   

  Risikobaseret  planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens §§83-87 - Plejecenter Lundehaven:

  https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/1783186F3ECC4009B768CC76DD24855A.ashx

   

  Risikobaseret  sundhedsfagligt, planlagt tilsyn – Plejecenter Egely:

  https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/8875C6496FDE4EF48ACA7B8A9C8FB97C.ashx

   

  Risikobaseret  sundhedsfagligt, planlagt tilsyn – Sygeplejeklinikken Toftehaven

  https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/27E2C8AA429642A09A7019730231105F.ashx

   

 2. Orientering om risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  Styrelsen har været på tilsyn på sundhedsloven (§138) i Ballerup Kommunes Hjemmepleje den 12. september 2019.

  Vurderingen fra Styrelsen er kategoriseret i kategorien "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

  Link til rapport:

  https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/AFD0CADC50D145FF8A6005399FAA8F35.ashx

   
 3. Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 5. november 2019 "Risikobaseret tilsyn jf. sundhedsloven hos Din Private Døgnpleje". Social- og Sundhedsudvalget takker i den forbindelse Seniorrådet for deres høringssvar i sagen.
   
 4. Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 5. november 2019 "Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene i 2020". Social- og Sundhedsudvalget takker i den forbindelse Seniorrådet for deres høringssvar i sagen.
   
 5. Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 5. november 2019 "Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp i hjemmet i 2020". Social- og Sundhedsudvalget takker i den forbindelse Seniorrådet for deres høringssvar i sagen.
   
 6. Seniorrådet har deltaget i Vestegnstræf, hvor temaet var ældreboliger med hovedvægten på seniorbofællesskaber.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

 

Seniorrådet mener, at tilsynsrapporter bør behandles - gerne samlet - i et normalt selvstændigt dagsordenpunkt og ikke som her under punktet "Meddelelser".

Der gives en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

 1. I oktober måned havde Susanne B. Jørgensen sammen med en plejecenterleder og en leder fra Hjemmeplejen et møde med Røde Kors for at drøfte muligheden for at udvide vågetjenesten samt etablering af telefonkæder drevet udenfor kommunalt regi for at imødekomme ensomhedsproblematikken. Røde Kors er meget imødekommende i forhold til begge tiltag.
   
 2. Af de to medarbejdere, der blev ansat i det nyoprettede demensteam  pr. 1. juni 2019, er den ene medarbejder nu holdt op. Stillingen har været opslået igen og der var også en del ansøgere, men ingen der matchede stillingen. Derfor er det nu besluttet at afvente lidt og så slå stillingen op igen i starten af det nye år.
   
 3. SHS-teamet flyttede den 11. november 2019 fra deres lokaler i Sundhedshuset til nye lokaler på Plejecenter Lindehaven. Det giver god mening at få SHS-teamet tæt på korttidspladserne.
   
 4. Der er netop kommet ny lovgivning vedr. magtanvendelser og ledere og medarbejdere skal nu undervises i den nye lovgivning. Når den nye lovgivning er godt implementeret, inviteres en af demenskoordinatorerne til at komme og give Seniorrådet en orientering om området.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Seniorrådets "to do liste" er et fast punkt på dagsordenen, hvor listen på hvert møde bliver gennemgået og revideret.

 

Seniorrådets "to do liste":

 • Ballerup Kommunes hjemmeside
 • Studietur til demenslandsbyen i Svendborg
 • Ledere fra Hjemmeplejen inviteres med til et seniorrådsmøde - "Orientering fra Hjemmeplejen"
 • Planlægning af møde med Social og Sundhedsudvalget i foråret 2020 - visioner m.m.
 • Problemer med kommunens svømmehaller

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Seniorrådets "to do liste" drøftes og ajourføres

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

 

Birte Kramhøft kontakter demenslandsbyen i Svendborg for yderligere information og afklaring af, om man kan komme på studietur hos dem.

 

Punktet vedr. problemer med kommunens svømmehaller sættes på dagsordenen til Seniorrådets møde den 10. december.

I den forbindelse gjorde Kurt Bidstrup opmærksom på, at den udendørs trappe ved svømmehallen på Rugvængets Skole mangler et gelænder og det er problematisk, da stenbelægningen meget hurtigt bliver glat. Det blev aftalt, at Kurt Bidstrup skriver et oplæg til Henning Broman, der udfra det skriver til Steen Pedersen, leder af Center for By, Erhverv og Miljø.

Sagsfremstilling

Center for Social og Sundhed har udarbejdet forslag til mødekalender for Seniorrådet.

 

Seniorrådet har tidligere besluttet, at deres møder skal ligge to uger før Social- og Sundhedsudvalgets møder med den begrundelse, at der skal være bedre tid til at behandle de sager, hvor der skal udarbejdes høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Ifølge Seniorrådets vedtægter skal der afholdes 11 møder om året.

 

Det foreslås, at møderne holdes kl. 9.00 - 12.00 på følgende datoer:

 

Tirsdag den 14. januar 2020

Tirsdag den 18. februar 2020

Tirsdag den 17. marts 2020

Tirsdag den 21. april 2020

Tirsdag den 19. maj 2020

Tirsdag den 16. juni 2020

Tirsdag den 28. juli 2020

Tirsdag den 18. august 2020

Tirsdag den 15. september 2020

Tirsdag den 20. oktober 2020

Tirsdag den 17. november 2020

Tirsdag den 15. december 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Mødekalender for 2020 for Seniorrådet godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

 

Mødet den 28. juli 2020 aflyses, hvis der ikke er punkter til dagsordenen.


Tidligere behandling

Social og Sundhedsudvalget den 5. november punkt 5

 

Sagsfremstilling

Forbruget under værdighedspuljen pr. 1. september 2019 er 5.765.321,37 kr. Det forventede forbrug på de planlagte indsatser i 2019 er 10.444.572,83 kr. (se bilag).

 

Alle igangværende indsatser kører efter planen, men en enkelt indsats forventer et mindreforbrug.

 

Det er indsats 5 "Tværgående psykiatrisygeplejerske", hvor der i 2019 forventes et mindreforbrug på kr. 81.617, da psykiatrisygeplejersken har haft en orlovsperiode, hvor Ballerup Kommune har modtaget refusion.

 

De 81.617 kr. overføres til indsats 8 "Styrke korttidspladserne". 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 

 1. Status på forbrug under værdighedspuljen pr. 1. september 2019 samt forslag til omprioritering af uforbrugte midler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Udkast til Psykiatripolitik for Ballerup Kommune er blevet udarbejdet i regi af Ballerup Kommunes Psykiatriråd, og sendes nu i høring hos følgende råd og interessenter; Handicaprådet, Seniorrådet, Frivillighedsrådet, Ungdomsrådet, Brydehuset, Psykiatrisk Center Ballerup, SIND, Bedre Psykiatri, Landsforeningen Autisme og Headspace.

 

Baggrund

Med budgetaftale 2018 blev det besluttet at etablere et psykiatriråd i Ballerup Kommune. Én af Psykiatrirådets første opgaver var at udarbejde en Psykiatripolitik for Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Seniorrådet præsenteres for udkast til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik. Politikken er blevet udarbejdet i regi af Ballerup Kommunes psykiatriråd.

 

Seniorrådet skal afgive høringssvar til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik.

 

Efter endt høringsperiode den 20. december 2019 præsenteres høringssvarene for Ballerup Kommunes Psykiatriråd, der afgiver deres bemærkninger til høringssvarene, hvorefter psykiatripolitikken behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 

1. Der afgives høringssvar til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

 

Seniorrådet finder, at forslaget til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik er udemærket, men har dog et enkelt spørgsmål. Hvorfor er det kun personer med autisme spektrum forstyrrelser, der bliver nævnt under punkt 3 Målgruppe, hvad med personer med ADHD?

 

Seniorrådet henstiller, at man i skrifter, der vedrører borgerne, bruger færrest mulige fremmedord og vælger danske ord i stedet evt. med fremmedordet i parantes, hvis det gør fremstillingen mere nøjagtig.


Tidligere behandling

Seniorrådet den 21. august 2018

 

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse af den 30. januar 2019 er det besluttet, at værdighedspolitikken skal indeholde et nyt tema om ”Bekæmpelse af ensomhed”.

 

Ballerup Kommune har haft fokus på at forebygge ensomhed blandt kommunens ældre borgere gennem mange år - og problematikken omkring ensomhed har været en del af kommunens værdighespolitik og indsatserne under værdighespuljen siden 2016.

 

I Ballerup Kommunes nuværende værdighedspolitik behandles ensomhedsproblematikken under temaet "Livskvalitet" – og det er også under dette tema, at indsatserne der skal modvirke ensomhed er forankret - blandt andet aktivitetsmedarbejderne og alle aktiviteterne der udgår fra fællesskabskoordinatoren.

 

Derfor foreslår administrationen, at temaet om "Bekæmpelse af ensomhed" indskrives i værdighedspolitikken som en tilføjelse til temaet ”Livskvalitet” under den fælles overskrift "Livskvalitet og bekæmpelse af ensomhed”.

 

Dette forslag indebærer, at forordet til værdighedspolitikken revideres, således at temaet "Bekæmpelse af ensomhed" nævnes. Ligeledes revideres afsnittet om "Livskvalitet", der i den reviderede udgave kommer til at hedde  "Livskvalitet og bekæmpelse af ensomhed”. Selve afsnittet gennemgår en mindre revision således at arbejdet med at imødegå ensomhed blandt ældre fremstår endnu tydeligere.

 

Forslag til revision af værdighedspolitikken fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Seniorrådet afgiver høringssvar til forslaget om revision af værdighedspolitikken vedr. temaet "Bekæmpelse af ensomhed"

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

 

Seniorrådet kan tilslutte sig de foreslåede ændringer.


Sagsfremstilling

For at efterleve Ballerup Kommunes strategi om, at de kommunale lokaler skal benyttes mest muligt, er der flere pensionistklubber og -foreninger, brugergrupper mfl., der benytter fælleslokalerne på plejecentrene til deres aktiviteter. Derudover bruges fælleslokalerne også af de frivillige og pædagogerne på plejecentrene til at lave aktiviteter for beboerne.

 

I starten af 2018 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale (retningslinjer), der kun gjaldt for de tre pensionistforeninger, der primært benyttede fælleslokalerne og de tre plejecentre Rosenhaven, Toftehaven og Sønderhaven. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at den skal revideres hvert andet år, næste gang er i starten af 2020.

 

Efterhånden som der er kommet flere brugere af fælleslokalerne, er det nødvendigt at få vedtaget nogen fælles retningslinjer for brug af lokalerne for at skabe en fælles forståelse af rammerne og spillereglerne for samarbejdet mellem plejecentrene og lokalområdets foreninger, brugergrupper og lignende på ældreområdet. Retningslinjerne skal gælde på tværs af plejecentrene, så der er ens regler på alle plejecentrene.

 

Der foreligger nu et udkast til fælles retningslinjer for brug af fælleslokalerne på plejecentrene, som efter at have været behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019, nu sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til retningslinjer for brug af fælleslokaler på plejecentrene.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Seniorrådet inviterede Frivillighedsrådet til et fællesmøde med det formål, at de to råd skulle lære hinanden at kende og evt. starte et samarbejde op. Mødet blev afholdt torsdag den 7. november 2019. Seniorrådet skal nu evaluere mødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Fællesmødet mellem Seniorrådet og Frivillighedsrådet evalueres.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

 

Seniorrådet konstaterer, at der ikke kom det store ud af fællesmødet med Frivillighedsrådet. Seniorrådet erkender samtidig, at man ikke på forhånd havde fået afklaret, hvad man ville drøfte med Frivillighedsrådet, således at mødet mest kom til at dreje sig om Frivillighedsrådets område og ikke en afklaring af, hvad de to råd fremadrettet kan bruge hinanden til og samarbejde om.

 

Seniorrådet efterlyser også et forum for foreninger, der ikke hører under folkeoplysningsloven, som det er nu retter alle tiltag sig mod de foreninger, der hører under folkeoplysningsloven.

 1. Forslag om at Seniorrådet fx skænker en bænk, der kan opstilles et sted, hvor borgerne kan få glæde af den. Der kan også være tale om andre tiltag.
   
 2. Vognmandsforeningen har netop offentliggjort en undersøgelse om, hvor transportvenlige kommunerne er i forhold til lastvogne. Her ligger Ballerup Kommune på en 70. plads.
   
 3. Seniorrådet undrer sig over, at hverken Handicaprådet eller Seniorrådet er blevet medinddraget i den tidlige fase af udarbejdelse af sundhedspolitikken.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

 

Punkt 1 sættes på "To do listen".

Dokumenter

Download samlet dokument

Download