Seniorrådet

12.11.2019 kl. 09:00
Mødecenter A, Lokale 5 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Birte Kramhøft
 • Henning Broman
 • Doris Børger
 • Jørn Steen Jensen
 • Kurt Bidstrup
 • Stephen Frank Mortensen
 • Susanne Bettina Jørgensen (pleje & omsorgschef)
 • Tina Lose Jensen
Deltagere
 • Lilian Birte Nielsen

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

 1. Orientering om risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  Styrelsen har været på tilsyn på 3 enheder i Ballerup Kommune i det første halvår af 2019. 1 tilsyn på det socialfaglige område § 83 - § 87 på Plejecenter Lundehaven samt 2 tilsyn på sundhedsloven (§ 138) på Plejecenter Egely og sygeplejeklinikken på Plejecenter Toftehaven.

  Vurderingerne fra Styrelsen er kategoriseret i kategorien "ingen eller mindre problemer af betydning for patientsikkerheden" for enhederne Plejecenter Lundehaven, Plejecenter Egely og sygeplejeklinikken på Plejecenter Toftehaven.

  Jf. procedure for tilsynssager i Social- og Sundhedsudvalget (5. marts 2019, punkt 9) fremlægges en samlet oversigt over alle tilsyn i 2019 i foråret 2020.

  Link til rapporter:

   

  Risikobaseret  planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens §§83-87 - Plejecenter Lundehaven:

  https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/1783186F3ECC4009B768CC76DD24855A.ashx

   

  Risikobaseret  sundhedsfagligt, planlagt tilsyn – Plejecenter Egely:

  https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/8875C6496FDE4EF48ACA7B8A9C8FB97C.ashx

   

  Risikobaseret  sundhedsfagligt, planlagt tilsyn – Sygeplejeklinikken Toftehaven

  https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/27E2C8AA429642A09A7019730231105F.ashx

   

 2. Orientering om risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  Styrelsen har været på tilsyn på sundhedsloven (§138) i Ballerup Kommunes Hjemmepleje den 12. september 2019.

  Vurderingen fra Styrelsen er kategoriseret i kategorien "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

  Link til rapport:

  https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/AFD0CADC50D145FF8A6005399FAA8F35.ashx

   
 3. Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 5. november 2019 "Risikobaseret tilsyn jf. sundhedsloven hos Din Private Døgnpleje". Social- og Sundhedsudvalget takker i den forbindelse Seniorrådet for deres høringssvar i sagen.
   
 4. Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 5. november 2019 "Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene i 2020". Social- og Sundhedsudvalget takker i den forbindelse Seniorrådet for deres høringssvar i sagen.
   
 5. Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 5. november 2019 "Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp i hjemmet i 2020". Social- og Sundhedsudvalget takker i den forbindelse Seniorrådet for deres høringssvar i sagen.

Der gives en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

 

Sagsfremstilling

Seniorrådets "to do liste" er et fast punkt på dagsordenen, hvor listen på hvert møde bliver gennemgået og revideret.

 

Seniorrådets "to do liste":

 • Ballerup Kommunes hjemmeside
 • Studietur til demenslandsbyen i Svendborg
 • Ledere fra Hjemmeplejen inviteres med til et seniorrådsmøde - "Orientering fra Hjemmeplejen"
 • Planlægning af møde med Social og Sundhedsudvalget i foråret 2020 - visioner m.m.
 • Problemer med kommunens svømmehaller

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Seniorrådets "to do liste" drøftes og ajourføres

Sagsfremstilling

Center for Social og Sundhed har udarbejdet forslag til mødekalender for Seniorrådet.

 

Seniorrådet har tidligere besluttet, at deres møder skal ligge to uger før Social- og Sundhedsudvalgets møder med den begrundelse, at der skal være bedre tid til at behandle de sager, hvor der skal udarbejdes høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Ifølge Seniorrådets vedtægter skal der afholdes 11 møder om året.

 

Det foreslås, at møderne holdes kl. 9.00 - 12.00 på følgende datoer:

 

Tirsdag den 14. januar 2020

Tirsdag den 18. februar 2020

Tirsdag den 17. marts 2020

Tirsdag den 21. april 2020

Tirsdag den 19. maj 2020

Tirsdag den 16. juni 2020

Tirsdag den 28. juli 2020

Tirsdag den 18. august 2020

Tirsdag den 15. september 2020

Tirsdag den 20. oktober 2020

Tirsdag den 17. november 2020

Tirsdag den 15. december 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Mødekalender for 2020 for Seniorrådet godkendes.

Tidligere behandling

Social og Sundhedsudvalget den 5. november punkt 5

 

Sagsfremstilling

Forbruget under værdighedspuljen pr. 1. september 2019 er 5.765.321,37 kr. Det forventede forbrug på de planlagte indsatser i 2019 er 10.444.572,83 kr. (se bilag).

 

Alle igangværende indsatser kører efter planen, men en enkelt indsats forventer et mindreforbrug.

 

Det er indsats 5 "Tværgående psykiatrisygeplejerske", hvor der i 2019 forventes et mindreforbrug på kr. 81.617, da psykiatrisygeplejersken har haft en orlovsperiode, hvor Ballerup Kommune har modtaget refusion.

 

De 81.617 kr. overføres til indsats 8 "Styrke korttidspladserne". 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 

 1. Status på forbrug under værdighedspuljen pr. 1. september 2019 samt forslag til omprioritering af uforbrugte midler tages til efterretning.

Indhold

Sammendrag

Udkast til Psykiatripolitik for Ballerup Kommune er blevet udarbejdet i regi af Ballerup Kommunes Psykiatriråd, og sendes nu i høring hos følgende råd og interessenter; Handicaprådet, Seniorrådet, Frivillighedsrådet, Ungdomsrådet, Brydehuset, Psykiatrisk Center Ballerup, SIND, Bedre Psykiatri, Landsforeningen Autisme og Headspace.

 

Baggrund

Med budgetaftale 2018 blev det besluttet at etablere et psykiatriråd i Ballerup Kommune. Én af Psykiatrirådets første opgaver var at udarbejde en Psykiatripolitik for Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Seniorrådet præsenteres for udkast til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik. Politikken er blevet udarbejdet i regi af Ballerup Kommunes psykiatriråd.

 

Seniorrådet skal afgive høringssvar til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik.

 

Efter endt høringsperiode den 20. december 2019 præsenteres høringssvarene for Ballerup Kommunes Psykiatriråd, der afgiver deres bemærkninger til høringssvarene, hvorefter psykiatripolitikken behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 

1. Der afgives høringssvar til Ballerup Kommunes Psykiatripolitik.


Tidligere behandling

Seniorrådet den 21. august 2018

 

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse af den 30. januar 2019 er det besluttet, at værdighedspolitikken skal indeholde et nyt tema om ”Bekæmpelse af ensomhed”.

 

Ballerup Kommune har haft fokus på at forebygge ensomhed blandt kommunens ældre borgere gennem mange år - og problematikken omkring ensomhed har været en del af kommunens værdighespolitik og indsatserne under værdighespuljen siden 2016.

 

I Ballerup Kommunes nuværende værdighedspolitik behandles ensomhedsproblematikken under temaet "Livskvalitet" – og det er også under dette tema, at indsatserne der skal modvirke ensomhed er forankret - blandt andet aktivitetsmedarbejderne og alle aktiviteterne der udgår fra fællesskabskoordinatoren.

 

Derfor foreslår administrationen, at temaet om "Bekæmpelse af ensomhed" indskrives i værdighedspolitikken som en tilføjelse til temaet ”Livskvalitet” under den fælles overskrift "Livskvalitet og bekæmpelse af ensomhed”.

 

Dette forslag indebærer, at forordet til værdighedspolitikken revideres, således at temaet "Bekæmpelse af ensomhed" nævnes. Ligeledes revideres afsnittet om "Livskvalitet", der i den reviderede udgave kommer til at hedde  "Livskvalitet og bekæmpelse af ensomhed”. Selve afsnittet gennemgår en mindre revision således at arbejdet med at imødegå ensomhed blandt ældre fremstår endnu tydeligere.

 

Forslag til revision af værdighedspolitikken fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Seniorrådet afgiver høringssvar til forslaget om revision af værdighedspolitikken vedr. temaet "Bekæmpelse af ensomhed"

 


Sagsfremstilling

For at efterleve Ballerup Kommunes strategi om, at de kommunale lokaler skal benyttes mest muligt, er der flere pensionistklubber og -foreninger, brugergrupper mfl., der benytter fælleslokalerne på plejecentrene til deres aktiviteter. Derudover bruges fælleslokalerne også af de frivillige og pædagogerne på plejecentrene til at lave aktiviteter for beboerne.

 

I starten af 2018 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale (retningslinjer), der kun gjaldt for de tre pensionistforeninger, der primært benyttede fælleslokalerne og de tre plejecentre Rosenhaven, Toftehaven og Sønderhaven. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at den skal revideres hvert andet år, næste gang er i starten af 2020.

 

Efterhånden som der er kommet flere brugere af fælleslokalerne, er det nødvendigt at få vedtaget nogen fælles retningslinjer for brug af lokalerne for at skabe en fælles forståelse af rammerne og spillereglerne for samarbejdet mellem plejecentrene og lokalområdets foreninger, brugergrupper og lignende på ældreområdet. Retningslinjerne skal gælde på tværs af plejecentrene, så der er ens regler på alle plejecentrene.

 

Der foreligger nu et udkast til fælles retningslinjer for brug af fælleslokalerne på plejecentrene, som efter at have været behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019, nu sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udarbejdes høringssvar til retningslinjer for brug af fælleslokaler på plejecentrene.

 

Sagsfremstilling

Seniorrådet inviterede Frivillighedsrådet til et fællesmøde med det formål, at de to råd skulle lære hinanden at kende og evt. starte et samarbejde op. Mødet blev afholdt torsdag den 7. november 2019. Seniorrådet skal nu evaluere mødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Fællesmødet mellem Seniorrådet og Frivillighedsrådet evalueres.

 

Dokumenter

Download samlet dokument

Download