Social- og Sundhedsudvalget

14.08.2018 kl. 13:00
Mødecenter C - Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Plejecenterleder for Sønderhaven og Toftehaven Dorthe Flindt Larsen, har valgt at fratræde sin stilling pr. 31. juli 2018.

  Pleje- og omsorgschef Susanne B. Jørgensen vil varetage ledelsen af de to centre frem til, at ny leder bliver ansat i løbet af efteråret 2018.
   
 2. Uddybende oplysninger vedrørende personale hos Din Private Døgnpleje – leverandør af personlig og praktisk hjælp.

  Bilag
  1 bilag
   
 3. KL's Ældrekonference den 18. september 2018 kl. 9.30-16.00. Årets tema er "Komplekse borgerforløb". Borgere med komplekse behov og komplekse borgerforløb udgør en stadig større udfordring for kommunernes ældreområde.

  Deadline for tilmelding er den 4. september 2018.

  Bilag
  1 bilag
   

 4. Ballerup Kommune har fået bevilliget et tilskud på i alt 857.875 kroner til at udvikle og etablere flere og mere meningsfulde samværs- og aktivitetstilbud til yngre personer med demens. 

   

  Midlerne stammer fra ”Aflastningspuljen”, som er et af de 23 initiativer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne står bag. Midler skal anvendes inden december 2019.

   

  Formålet med at udvikle flere og mere meningsfulde samværs- og aktivitetstilbud for yngre borger med demens er, at understøtte at borgerne kan blive i eget hjem og bevare ”det normale liv” længst muligt samt aflaste de pårørende. Tilbuddene vil blive udviklet i samarbejde med Alzheimerforeningen, Ældresagen samt brugerne.

   

 5. ”Klinikken for Børn og unge i bevægelse” er efterfølgeren på Partnerskabsprojektet ”Børn og unge i bevægelse”, som var et satspuljeprojekt fra 2014-2017. Sundhedsplejerskerne på skolerne kan henvise de børn, der vejer for meget og er inaktive til denne ”klinik”, som er bemandet af to specialuddannede sundhedsplejersker.
   

  Her tilbydes livsstilssamtaler med de overvægtige børn og deres forældre med det formål at få børnene i gang med en sportsaktivitet. Samarbejdet med idrætsforeningerne i Ballerup Kommune, Jump4fun og Forebyggelsesenheden danner rammerne om det tværfaglige samarbejde, som skal hjælpe børnene til en mere aktiv hverdag. Der søges om fripas til de børn, hvis familier ikke har det økonomiske overskud til selv at betale.

   

  Se artikel fra Ballerup Bladet 7. august 2018 – http://ballerupbladet.dk 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2018 og anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Social- og Sundhedsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Konsekvensen af anden budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer reduceres med 0,867 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Udgifter inden for servicerammen reduceres med 0,749 mio. kr. og udgifter uden for servicerammen reduceres med 0,118 mio. kr.

 

Den samlede ændring skyldes:

 • Et mindreforbrug på udvalgets bevillingsrammer på -0,867 mio. kr.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Anden budgetopfølgning på driftsbudgettet for Social- og Sundhedsudvalget bygger på ændringer siden første budgetopfølgning 2017.

 

Opbremsning på servicerammen

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2018 administrationens forslag til tiltag med henblik på opbremsning af servicerammeforbruget svarende til ca. 30 mio. kr. Opbremsningen foretages i forhold til det forventede merforbrug på servicerammen som følge af udviklingen på ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Tiltagene er nu sat iværk, og administrationen følger situationen nøje. Administrationen foreslår i forbindelse med anden budgetopfølgning 2018 ikke yderligere tiltag til håndtering af servicerammeoverskridelserne, end de tiltag, som allerede er besluttet.

 

Udvalgets bevillingsrammer

50.52 Tilbud til ældre pensionister

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

50.56 Sundhed og forebyggelse

50.58 Boligstøtte


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved anden opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer reduceres med 0,867 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budgetårene 2019-2022 vil konsekvensen være, at budgettet skal forøges med 2,630 mio. kr. i 2019 stigende til 10,341 mio. kr. i 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Samlet for alle rammer under Social- og Sundhedsudvalget gør det sig gældende, at der er gennemført en negativ pris- og lønregulering for 2018.

 

50.52 Omplacering mellem rammer

For ramme 50.52 forventes der i indeværende år et mindreforbrug som omplacere til ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

 

50.52 Daghjem Kirstinehaven

Omplacering af budget til ramme 50.56 Sundhed og Forebyggelse som følge af samling af dagtilbud.

 

50.54 Omplacering mellem rammer

For indeværende år er forventet mindreforbrug fra ramme 50.52 omplaceret til 50.54 til reduktion af det forventede merforbrug til 23,128 mio. kr. på rammen i 2018, som forventes dækket ved ovennævnte generelle servicerammeopbremsning.
 

Direktionen fremlægger i august 2018 et administrativt budgetforslag for 2019. Heri vil indgå et investeringsforslag på Handicap og Psykiatiområdet til finansiering af den strategi og handleplan, Center for Social og Sundhed har udarbejdet til opbremsning og omlægning af aktivitets og udgiftsudviklingen på handicap- og psykiatriområdet.

 

50.54 Bybjergvej

For budgetoversalgsårene 2020 til 2022 reguleres budgettet med 4,200 mio. kr. i 2020 stigende til 8,400 mio. kr. i 2022, som følge af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning fra den 8. maj 2018. Der tages dialog med de 12 hjemmeboende borgere med henblik på visitation til botilbuddet. Hvis alle borgere siger ja, vil det beløbe sig til 8,400 mio. kr.

 

50.56 Frit valg til genoptræning

Tilførelse af midler til frit valg på genoptræningsområdet via bloktilskuddet.

 

50.56 Daghjem Kirstinehaven

Omplacering af budget fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister som følge af samling af dagtilbud.

 

Status på omstillingsarbejdet

Administrationen har fremstillet temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som har været forelagt løbende for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på mødet i juni 2018. Omstillingscasene er nu gennemarbejdet, og forslagene er blevet sendt videre til budgetprocessen for 2019. Forslagene fremgår af vedhæftede bilag. Der er forelagt forslag for 16,2 mio. kr. i budget 2019 under Social- og Sundhedsudvalgets område. Sammenlagt er der under alle udvalgsområder forelagt forslag for 46,4 mio. kr. i budget 2019. Omstillingscasene er udtryk for administrationens forslag til omstillinger.

 

Opfølgning på Aftale om budget 2018

Endvidere forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Social- og Sundhedsudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på Social- og Sundhedsudvalgetområde

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

Senest

korrigerede

budget pr.

30-04-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

Forslag

til nyt

budget pr.

27-08-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

           

50.52

Tilbud til

ældre

pensio-

nister

 468,672 471,244 -1,573 -8,865 460,806
           

50.54

Tilbud til

voksne

med

særlige

behov

 249,820 259,235 -0,624 9,350 267,961
           

50.56

Sundhed

og fore-

byggelse

 304,893 307,018 0,217 0,665 307,900
           

50.58

Bolig-

støtte

 62,504 62,017 0,037 0,000 61,980
           
I alt 1.085,889 1.099,514 -2,017 1,150 1.098,647
           

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Anden budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

50.52

Tilbud til ældre

pensionister

 -0,365 -0,865 -0,865 -0,865
         

50.54

Tilbud til voksne med

særlige behov

 2,110 6,310 10,510 10,510
         

50.56

Sundhed og forebyggelse

 0,945 0,942 0,858 0,812
         

50.58

Boligstøtte

 -0,060 -0,059 -0,096 -0,116
         
I alt 2,630 6,328 10,407 10,341
         

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Reduktionen på 0,867 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved anden budgetopfølgning for 2018 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2018 i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018.

 

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2019.

 

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jævnfør budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

 

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

 

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning om det følgende års budget. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2019", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

 

Budgettet, som det fremgår af mål- og rammebeskrivelserne, svarer til budget 2019 efter anden budgetopfølgning 2018. Der er ikke indarbejdet PL-fremskrivning, men fremskrivningen vil blive indarbejdet før andenbehandlingen af budget 2019.

 

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

 • Sammendrag
 • Beskrivelse af opgaver
 • Politiske målsætninger
 • Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2019 er der følgende bevillingsrammer under Social- og Sundhedsudvalget:

 

 • 50.52 Tilbud til ældre pensionister
 • 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
 • 50.56 Sundhed og forebyggelse
 • 50.58 Boligstøtte.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2019 og 2020-2022, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

  Indhold

  Sammendrag

  Social- og Sundhedsudvalget har i juni 2018 afholdt seminar, hvor udvalgets kerneområder blev drøftet med henblik på udarbejdelse af arbejdsplan 2018-2021. Forslaget drøftes og den endelige arbejdsplan godkendes på Social- og Sundhedsudvalgets møde i september 2018.

   

  Baggrund

  Social- og Sundhedsudvalget er nedsat som stående udvalg med en bred portefølje af Ballerup Kommunes velfærdsopgaver, hvor en arbejdsplan med fokusområder, mål, indikatorer og effekt er med til at prioritere og give retning for de kommende fire år.

   

  Sagsfremstilling

  Forslaget til arbejdsplan for Social-og Sundhedsudvalget er udarbejdet med udgangspunkt i den politiske vision 2029, kerneværdierne på social- og sundhedsområdet og FN's verdensmål. Tillige med de vigtigste politiske udfordringer som blev drøftet på Kommunalbestyrelsens introseminar i februar 2018.
   

  De fem temaer er:

  • Borgeren og borger som aktiv samarbejdspart
  • Det nære Sundhedsvæsen
  • Det specialiserede voksenområde
  • Velfærdsteknologi
  • Sundhedsfremme og forebyggelse.

  I forhold til temaerne har Social- og Sundhedsudvalget bl.a. drøftet:

  • "Hvad er vigtigst i udvikling af samarbejdet med borgerne?"
  • "Hvilke prioriteringer i det nære Sundhedsvæsen er vigtigst for borgerne?"
  • "Hvilke indsatser og resultater vil Social- og Sundhedsudvalget måles på om fire år".

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

   Center for Social og Sundhed indstiller, at 

  1. Forslag til arbejdsplan for Social- og Sundhedsudvalget i perioden 2018-2021 drøftes.
    
  2. Endelig arbejdsplan forelægges på udvalgsmødet i september 2018.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
  Forslag til arbejdsplan forelægges på udvalgsmødet i september 2018.


  Indhold

  Sammendrag

  Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalgs møder for 2019, 2020 og 2021 skal politisk behandles på møderne i august 2018. Forslag til mødekalender forelægges til godkendelse.

   

  Baggrund

  Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg vedtage mødeplanen for næste år.

   

  I Ballerup Kommune er der et ønske om flerårige mødekalendere, sådan at møderne kan planlægges i god tid. Der fremlægges derfor forslag til mødekalendere for den resterende del af valgperioden, dvs. til og med 2021.

   

  Sagsfremstilling

  Sekretariat for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt de stående udvalgs møder for 2019, 2020 og 2021. Ved planlægningen er der taget højde for erfaringerne fra tidligere år, herunder mødefrekvensen og mødernes indbyrdes placering.

   

  I kalenderen er der endvidere indarbejdet datoer for budgetseminar samt forslag til anden behandling af budgettet. Første behandlingen af budgettet finder sted på møderne i august måned.

   

  Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen afholder lukket møde kl. 17.45 og åbent møde kl. 18.00 den sidste mandag i hver måned.

   

  Det foreslås, at Økonomiudvalget afholder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden kommunalbestyrelsesmødet.

   

  Det foreslås, at fagudvalgene afholder møderne henholdsvis om morgenen kl. 8.00 samt om eftermiddagen kl. 13.00 den første og anden tirsdag i måneden.

   

  I forlængelse heraf foreslås følgende mødekalender for fagudvalgene:

  • Teknik- og Miljøudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
  • Social- og Sundhedsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
  • Kultur- og Fritidsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
  • Børne- og Skoleudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 8.00
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 13.00.

  Afvigelser

  I nogle af månederne er møderne rykket på grund af ferier og helligdage.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

  1. Mødekalender for 2019 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
    
  2. Mødekalender for 2020 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
    
  3. Mødekalender for 2021 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

  Indhold

  Sammendrag

  Det tværkommunale samarbejde "Vi samler kræfterne" har udarbejdet en årsrapport for 2017, som opsummerer samarbejdets aktiviteter, data og udviklingstiltag.

   

  Årsrapporten sættes på dagsordenen til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Baggrund

  Det tværkommunale samarbejde, "Vi samler kræfterne", gik i drift i 2015, som et samarbejde mellem Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Kommuner.
   

  Det overordnede formål er at sikre, at borgere med kræft får tilbudt differentierede og målrettede rehabiliterende indsatser af høj faglig kvalitet.

   

  "Vi samler kræfterne" er fremhævet i Sundhedsstyrelsens nationale Kræftplan IV, som en samarbejdsform der muliggør at kommunerne kan tilgodese specifikke behov og samtidig udviske eventuelle uligheder kommunerne imellem. Derudover blev samarbejdet fremhævet på KL's Sundhedskonference i 2018, hvor der blev lagt vægt på driftssikkerheden og den øgede faglige kvalitet ved det tværkommunale samarbejde.

   

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en årsrapport for "Vi samler kræfterne" som er vedlagt i bilag til sagen. De vigtigste punkter fra årsrapporten er fremhævet nedenfor. 

   

  Data fra "Vi samler kræfterne" 2017 viser, at:

  •  771 borgere blev henvist til kommunal kræftrehabilitering i de seks kommuner (Ballerup, Egedal, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Rødovre).
  •  Heraf modtog 592 borgere et tværkommunalt tilbud i "Vi samler kræfterne" heraf 219 i en anden kommune end deres hjemkommune.

  Ballerup Kommunes data for 2017 viser, at:

  •  Ballerup Kommune modtog 97 henvisninger på kommunens egne borgere til kræftrehabilitering.
  •  De fleste af disse borgere (73 i alt) blev henvist fra hospital til kommunal kræftrehabilitering.
  •  58 af de henviste borgere modtog et tværkommunalt træningstilbud i anden kommune.
  •  Ballerup Kommune modtog 20 borgere fra andre kommuner til træning eller patientundervisning.

  Det tværkommunale samarbejde blev i 2017 udvidet med yderligere tre kommuner (Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal), så det nu inkluderer Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner.

   

  De tværkommunale tilbud blev i samme ombæring udvidet, herunder med de nye tilbud Lungekræft, Workshop for mave-tarmkræft og Puls & Styrke. Heraf varetager Ballerup Kommune fra 2018 Workshop for mave-tarmkræft og Puls & Styrke, udover det eksisterende kursusforløb Livskraft.

   

  Det forventes, at de nye indsatser i Ballerup Kommune kan skabe en bedre balance mellem antallet af borgere, som Ballerup Kommune modtager fra andre kommuner og antallet af borgere, som Ballerup Kommune sender ud.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Årsrapporten for "Vi samler kræfterne" 2017 tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Tidligere behandling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. juni 2018 Punkt 8

  Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2018 Punkt 9

  Indhold

  Sammendrag

  Der gives en orientering om status på den tværsektorielle organisering og rehabiliteringsindsats i sager, hvor borgeren modtager et ressourceforløb.

   

  Baggrund

  På møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i november 2016 blev det, med baggrund i de foreløbige erfaringer med ressourceforløb, besluttet at forstærke den tværsektorielle

  rehabiliteringsindsats bl.a. gennem følgende initiativer:

  • Tæt samarbejde og fælles økonomi på tværs af beskæftigelses- og social og sundhedsområdet
  • Kortere ressourceforløb med tættere opfølgning
  • Kontinuerlig og intensiv indsats.

  I denne sag følges der op på den seneste evaluering af den samlede indsats.

   

  Se bilag for præsentation af den tværsektorielle rehabiliteringsindsats og organisering, herunder beskrivelse af målgruppen.

   

  Sagsfremstilling

  Ovenstående initiativer vurderes ud fra følgende succeskriterier fremsat på møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i marts 2017:

   

  1. Organisatorisk vinkel

  • Samarbejdet på tværs af beskæftigelse, social og sundhed er organisatorisk forankret.
  • Der er udviklet et fælles sprog og tages udgangspunkt i fælles mål med borgeren i centrum.

  2. Effektvinkel

  • Borgerne bliver hurtigere arbejdsmarkedsparate
  • Borgerne har kortere sagsforløb
  • Hurtigere igangsætning af indsats.

  3. Borgervinkel

  • Højere tilfredshed med indsats.

  1. Organisatorisk vinkel

  For yderligere at styrke samarbejdet på tværs af afdelingerne i Ballerup Kommune har administrationen besluttet, at koordinationsgruppen er blevet udvidet til også at være repræsenteret ved Center for Børne- og Ungerådgivning og Hjælpemidler & Visitation. Dette skal være med til at styrke samarbejdet i ressourceforløbssager, hvor der eksempelvis er børn og unge involveret, eller hvor der kan være behov for tættere samarbejde med Hjælpemidler & Visitation.
   

  For at kvalificere arbejdet med at opnå fælles sprog og fælles mål besluttede administrationen i januar 2018 at få udarbejdet en værdistrømsanalyse, da koordinationsgruppen havde en antagelse om en række ukoordinerede arbejdsgange i det tværfaglige arbejde. Værdistrømsanalysen tydeliggjorde, at der stadigvæk er udfordringer med at udarbejde én plan med borgeren i centrum, ligesom der stadigvæk er udfordringer med at opnå intensive sagsforløb og hurtig igangsætning af koordineret forløb parallelt eller kort efter hinanden.

   

  2. Effektvinkel

  For at sikre at der udarbejdes én fælles plan for borgeren, med hurtig iværksættelse af en koordineret indsats, har administrationen besluttet at implementere Samarbejdsmodellen fra august 2018 som metode i de ressourceforløbssager, hvor det vurderes, at der er behov for en tæt koordinering af den tværfaglige indsats.

   

  Samarbejdsmodellen har været afprøvet på ungeområdet med gode erfaringer og er også grundlaget for arbejdet i Frikommuneprojektet.

   

  Ressourceforløbssagerne er ofte komplekse, og der er derfor behov for at løse dem på tværs af fagcentre, faglige kompetencer og i fælleskab med borgerne og virksomheder. Et tæt samarbejde er centralt, så borgeren ikke oplever en

  frustration i kontakten med forskellige afdelinger og medarbejdere for at forstå meningen med deres eget forløb. Det er i denne kontekst, at Samarbejdsmodellen har sin styrke, da den fordrer et tværfagligt og forpligtende samarbejde med borgeren i centrum og er med til at sikre, at alle tager et fælles ansvar. Der skal i denne forbindelse tages højde for, at Samarbejdsmodellen er omfattende at få implementeret, og det må derfor også først forventes, at kunne se begyndende effekter i det første kvartal af 2019.

   

  Se bilag for nærmere introduktion til de bærende elementer for Samarbejdsmodellen.

   

  I september 2016 blev det besluttet på møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at den koordinerende sagsbehandler, kan revisitere ressourceforløbssager til rehabiliteringsteamet, hvor det åbenlyst vurderes, at borgeren ikke har nogen udsigt til at kunne varetage et job, fleksjob eller uddannelse. Denne mulighed har været benyttet i en række sager og medvirket til at forkorte eller afslutte givne ressourceforløb. I 2017 er 25 borgere visiteret til fleksjob eller tilkendt førtidspension.

   

  Det forventes dog, at der fremadrettet vil blive et reduceret behov for revisitation, da det samtidig er besluttet at bevilge kortere ressourceforløb med tættere opfølgning. Siden januar 2017 er 89 pct. af alle tilkendte ressourceforløb bevilget som 2-årige ressourceforløb.

   

  Administrationen foreslår at følge op på, om implementeringen af Samarbejdsmodellen har en betydning for de fremsatte effektmål i første kvartal af 2019.

   

  3. Borgervinkel

  Tilfredsheden med indsatsen blandt ressourceforløbsborgere måles i den årlige borgerundersøgelse, som finder sted næste gang i efteråret 2018.

   

  Sammenfatning

  Det er administrationens opfattelse, at det fortsatte fokus på det tværfaglige og forpligtende samarbejde, med borgeren i centrum, er det bedste fundament for at løse de ofte meget komplekse ressourceforløbssager. I kraft af faste møder i koordinationsgruppen og den ledelsesmæssige opbakning på tværs af afdelingerne er det tværfaglige arbejde med borgere på ressourceforløb fortsat blevet styrket. Medarbejderne har i højere grad fået ”øjnene op” for hinandens kompetencer og det vigtigste er, at borgerne kan mærke en forskel i deres forløb.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

   

  1. Orienteringen om status på den tværsektorielle organisering og indsats i ressourceforløbssager tages til efterretning.

   

  2. Forslag om opfølgning på særlig effektdelen i starten af 2019 godkendes.

   

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. oktober 2017 Punkt 4

  Indhold

  Sammendrag

  Forebyggelsesenheden i Sundhed og Forebyggelse startede et pilotprojekt i Hede-/Magleparken i november 2017. Det består af et åbent tilbud i form af en sundhedscafé en gang om ugen, hvor borgere kan komme uden aftale og få et sundhedstjek/snak om sundhed.

   

  Sagen indeholder en evaluering af pilotprojektet samt forslag om, at sundhedscaféen fortsætter som et fast tilbud.

   

  Forslaget fremlægges hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Baggrund

  Forebyggelsesenheden har opstartet en sundhedscafé i Hede-/Magleparken for at have et sundhedstilbud ude i borgernes nærmiljø. Formålet med sundhedscaféen er tidlig opsporing af risikofaktorer for livsstilssygdomme, rekruttering til kommunale sundhedstilbud, henvisning til egen læge samt vejledning af borgere til en sundere livsstil.

   

  Sundhedscaféen holder åbent hver torsdag fra kl. 15.00-17.00 i Hedegavens lokaler. Den er bemandet af to medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund, hvor den ene bemander sundhedscaféen og gennemfører sundhedstjek, og den anden går rundt i lokalområdet og laver opsøgende rekruttering.

   

  Borgerne kan henvende sig uden forudgående aftale, og det er muligt at være anonym. Caféen er som udgangspunkt åben for alle voksne borgere i Ballerup Kommune, men der er et særligt fokus på at komme i kontakt med borgere med et dårligt helbred og få ressourcer til at leve et sundt liv.

   

  Sagsfremstilling

  Der har været 183 henvendelser i sundhedscaféen i perioden fra november 2017 til maj 2018. Administrationen vurderer, at det er et tilfredsstillende resultat. Til sammenligning har Gladsaxe Kommune i et tilsvarende tilbud i Værebroparken haft omkring det samme antal henvendelser på et år.

   

  Der kommer i gennemsnit seks borgere hver gang sundhedscaféen er åben. Borgernes profiler er meget blandede. Det er både børn, unge, midaldrende og seniorer. Der er flest kvinder, der benytter tilbuddet. Størstedelen af borgerne bor i Hede-/Magleparken, men der kommer også borgere fra andre områder af kommunen fx Skovlunde. Borgerne har primært en vestlig baggrund.

   

  Besøg i sundhedscaféen i Hede-/Magleparken i perioden fra den 9. november 2017 til den 17. maj 2018:

   

  Alder/år

  Mænd

  Kvinder

  I alt

  0-20

  3

  15

  18

  21-40

  13

  20

  33

  41-60

  15

  18

  33

  61-75

  25

  43

  68

  76-

  7

  22

  29

  Ikke registreret alder og køn

   

   

  2

  Antal besøg i alt

  63

  118

   

  183

   

   

  Borgerne henvender sig til sundhedscaféen med mange forskellige sundhedsudfordringer, og den enkelte borger har ofte mere end én udfordring, som vedkomne gerne vil drøfte med de sundhedsfaglige medarbejdere.

   

  Årsager til henvendelse i sundhedscaféen (ofte flere årsager pr. borger):

   

   

  Henvendelsesårsag

   

  Antal

  Eksempler på hvad borgerne er henvist videre til

  Vægttab/vejning/kostvaner

  74

  Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset

  Blodtryk

  21

  Egen læge

  Lungefunktion

  33

  Egen læge

  Rygning

  4

  Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset

  Alkohol

  4

  Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset

  Motion

  15

  Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset,

  Cykelcaféen, og andre foreningstilbud

  Trivsel (ensomhed, depression, angst mv.)

  17

  Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset

  Egen læge

  Andet (fx smerter, symptomer på infektion, graviditet, søvn mv.)

  26

  Egen læge

   

  I forbindelse med opstart af sundhedscaféen er der etableret et samarbejde med de boligsociale medarbejdere i Hede-/Magleparken. Medarbejdere fra sundhedscaféen deltager fast på samrådsmøder hver anden måned, som er et mødefora for lokale samarbejdspartnere fx klub, boligselskaber, BFO samt SSP-konsulent (Skole, Socialforvaltning og Politi).

   

  Sundhedscaféen har endvidere medført, at der har været andre aktiviteter i Hede-/Magleparken: Madværksted for børn, ”Fortæl for livet" for ældre og sundhedsevent for AOF hold for 80+ årige borgere. Yderligere er der planlagt et større samarbejde i forbindelse med afholdelsen af Sundhedsugen 2018.

   

  Der er fortsat potentiale for udvikling af sundhedscaféen. Forebyggelsesenheden ønsker bl.a. at styrke den opsøgende rekruttering af borgere med ikke-vestlig baggrund. Med en beslutning om videreførelse af sundhedscaféen skal der etableres et samarbejde med Ballerup Kommunes etniske sundhedsformidlere, som er et korps af Ballerupborgere med ikke-vestlig baggrund, der er udannet i sundhedsrelaterede emner. Sundhedsformidlerne kan formidle viden på bl.a. dansk, arabisk, serbo-kroatisk og tyrkisk og fungerer som brobyggere mellem etniske minoriteter og ansatte i Ballerup Kommune.

   

  Det er administrationens vurdering, at de borgere, der har benyttet sundhedscaféen, ikke vil opsøge et sundhedstilbud andre steder. Dermed appellerer sundhedscaféen til en ny gruppe af borgere, som ikke benytter kommunens øvrige sundhedstilbud.
   

  Administrationen anbefaler derfor, at sundhedscaféen fortsætter som et varigt tilbud i Hede-/Magleparken.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Forslaget om fortsættelse af sundhedscaféen som et fast tilbud godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
  Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der findes initiativer, der kan fremme mænds brug af caféen.


  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2018 Punkt 5

  Indhold

  Sammendrag

  Hjælpemidler og Visitation har udarbejdet to nye kvalitetsstandarder under Serviceloven; for henholdsvis "Nødkald" og "Aflastning og afløsning". De to dokumenter blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget i maj 2018 forud for høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringen er nu gennemført og kvalitetsstandarderne præsenteres derfor til politisk godkendelse.

   

  Baggrund

  De nye kvalitetsstandarder er lavet for at udspecificere områdernes kriterier for at sikre ensartet sagsbehandling og visitation, så de rette borgere modtager indsatsen.

   

  Sagsfremstilling

  Hjælpemidler & Visitation har udarbejdet to nye kvalitetsstandarder. Der har ikke tidligere været kvalitetsstandarder på disse områder.

   

  Revidering af servicelovens bekendtgørelse gør, at nødkald nu kan visiteres, som et midlertidigt hjælpemiddel. Det har ikke været muligt tidligere.

   

  Kvalitetsstandarden for "Aflastning og afløsning", er udarbejdet som en service til borgere og deres pårørende, så de kan orientere sig i den gældende praksis via kvalitetsstandarden.

   

  Kvalitetsstandard for "Nødkald" samt "Aflastning og afløsning" søges fremadrettet politisk godkendt, når der foreligger ændringer i servicen.

   

  De to nye kvalitetsstandarder blev præsenteret for Seniorrådet den 29. maj 2018 og Handicaprådet den 20. juni 2018. Se vedlagte høringssvar fra Seniorrådet.
   

  Handicaprådet har taget kvalitetsstandarderne til efterretning med enkelte anbefalinger om tilretning.

  Se samlet bilag med anbefalingerne fra Seniorrådet og Handicaprådet, vedlagt administrationens bemærkninger.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder af Hjælpemidler og Visitation Dora Fog fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at 

  1. Kvalitetstandard for "Nødkald" godkendes.
    
  2. Kvalitetstandard for "Aflastning og afløsning" godkendes.

   

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse.

  Kvalitetsstandarder skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Indhold

  Sammendrag

  Sagen præsenterer en status for projektet ”Sikker medicinering”, der er finansieret af pulje fra sundhedsstyrelsen fra den 1. februar 2018 med udløb den 31. december 2018. Borgernes medicin bliver gennemgået af en farmaceut og tilpasset i samarbejde med egen læge, og personalet får undervisning i medicinhåndtering.

  Baggrund

  Social- og Sundhedsudvalget har efterspurgt en status på projektet.

   

  Sagsfremstilling

  Medicinprojektet løber i perioden fra den 1.februar 2018 til den 31. december 2018. Der er ansat en farmaceut, der både gennemgår alle borgernes medicin og underviser personalet.

   

  Formålet med medicinprojektet er, at reducere uhensigtsmæssig medicinsk behandling hos borgerne i Ballerup Kommunes bosteder og plejecentre. Målet er en bedre medicinsk behandling og færre medicin relaterede bivirkninger for den enkle borger. Undervisningen af medarbejderne, vil give øget viden om medicinens virkning og håndtering af medicinen.

   

  Projektet består af to dele:
   

  1. Samtale med borgerne, medarbejderne og evt. pårørende ved farmaceut.  

  2. Vurdering af borgernes medicin med henblik på forbedringer, så borgerne får en optimal medicinsk behandling.

   

  Farmaceuten vurderer beskrivelsen af borgeren og lægens medicinbeskrivelse ud fra om der er sammenhæng i dette, eller om borgernes medicin kan forbedres. Det kan fx være, at der er kommet en ny type medicin, der virker bedre og har færre bivirkninger i forhold til den medicin, borgeren får, eller at der gives medicin, som påvirker hinandens virkning.

   

  Status på projektet:

  • Hos 50 pct. af borgerne, som har fået en medicingennemgang, er der mulighed for ændringer i medicinen.
  • Der er en udfordring i at få indhentet dokumentation om borgernes medicin, bl.a. fordi der er flere læger involveret i den medicinske behandling hos borgerne på bostederne.
  • Der er en ekstra arbejdsgang i at få indhentet samtykke hos borgere, som ikke selv kan give samtykke.

  Udfordringerne betyder, at projektet er forsinket med to måneder. For at kunne holde tidsplanen bliver der afsat mere tid til det farmaceutiske arbejde inden for projektet. Dette tiltag kan holdes inden for projektets økonomiske ramme.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Orientering omkring igangværende medicinprojekt på bosteder og plejecentre tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Indhold

  Sammendrag

  Administrationen anbefaler at starte en proces med henblik på at samle og udvikle Støberiet og Brydehusets café og værested på fælles matrikel og samtænke denne proces med videreudvikling af Fronten. En sådan proces vil skabe mulighed for at øge fokus på forebyggende og opsøgende indsatser, sikre større kvalitet i tilbuddene samt udvikle brugerstyrede og frivillige aktiviteter.

   

  Processen vil være et samarbejde mellem brugere, medarbejdere og ledere med fokus på nøglebegreber som; inddragelse, faglig kvalitet og med ansvarlig hensyntagen til den samlede økonomiske udfordring, som det specialiserede voksenområde står overfor. 

   

  Administrationen lægger derfor op til at justere i den oprindelige enstrengede plan for Støberiets flytning fra Sundhedshuset og igangsætte en anden proces.

   

  Center for Social og Sundhed indstiller at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Brydehuset igangsætter en proces om samling og udvikling af Støberiet og Brydehusets café samt udvikling af Fronten.

   

  Baggrund

  Sammenlægningen af Brydehuset og Socialpsykiatrien trådte i kraft den 1. januar 2018. I løbet af det seneste halve år har der udviklet sig et samarbejde mellem Socialpsykiatriens aktivitets- og værested, Støberiet og Brydehusets café. Siden sammenlægningen af Socialpsykiatrien og Brydehuset har Brydehuset åbnet op for, at brugerne af Støberiet også kan komme i Brydehusets café. Det er blevet positivt modtaget – både hos brugerne af Brydehusets café og hos brugerne af Støberiet.

   

  Hen over sommeren 2018 har Støberiets tilbud været lukket på grund af ferie, og brugerne har i stedet kunnet benytte cafétilbuddet i Brydehuset, som de i øvrigt har været introduceret til over forsommeren. Der kommer det samme antal brugere fra Støberiet i Brydehusets café, som i andre sommerferieperioder, og de deltager på lige fod med Brydehusets andre brugere i de ting, der foregår i huset.

   

  Da Fronten blev oprettet på Parkvej 10 i Ballerup var det på sigt planen også at flytte Støberiet til nogle af lokalerne på Parkvej 10 - bl.a. som led i det større rokadespor i ejendomsstrategien. Her ville en flytning af Støberiet frigive lokaler i Sundhedshuset.

   

  Med de hidtige erfaringer fra Fronten står det dog klart, at Fronten vil have stor gavn af at kunne udnytte ekstra lokaler på Parkvej 10 i Ballerup. Det vil give mulighed for at udvikle Frontens opgaveportefølge, og derved opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne på det specialiserede voksenområde og give borgere den mindst indgribende støtte og hjælp.

   

  Råderet over flere lokaler til Fronten vil desuden give mulighed for at udbygge det forbyggende og frivillige arbejde, med etablering af borgerettede- og brugerstyrede aktiviteter. 

   

  Sagsfremstilling

  Som et led i arbejdet med at bremse udgiftsstigningen på det specialiserede voksenområde og fortsat sikre de mest udsatte og skrøbelige borgere den nødvendige støtte er det afgørende at:

  • Der i relation til den samlede ressourcesituation og udgiftsudvikling løbende tages initiativer, som kan sikre den bedste ressourceanvendelse og ressourceallokering til de områder, hvor borgernes behov relativt set er størst, og hvor der kan sikres udgiftsopbremsning.
    
  • Mulighederne for synergier og effektiviseringer der opstår med baggrund i den nylige sammenlægning af Brydehuset og Socialpsykiatrien realiseres. Det er afgørende for at understøtte ambitionen om at kunne hjælpe flere borgere for de samme økonomiske midler.

  En af mulighederne for synergi er en samling af Støberiet og Brydehusets café kombineret med et tættere samarbejde med Fronten og nye anvendelser af Frontens lokaliteter på Parkvej 10 i Ballerup.

   

  Administrationen anbefaler konkret at:

  • Støberiet, Fronten og Brydehusets café tilbud samtænkes med de muligheder det rummer såvel i forhold til brugernes adgang til faglige kompetencer (sundhedsfaglige og socialfaglige), råd/vejledning mv. som til udvikling af aktiviteter, åbningstider og indhold. 
  • Fronten får særlig opmærksomhed på udvikling af det forebyggende og frivillige arbejde og at Fronten får mulighed for at øge antallet af medarbejdere.

  En sammenlægning af Støberiet og Brydehusets café vil også kunne frigive ressourcer, der kan tilføres Fronten, hvor henvendelserne er støt stigende.

  Administrationen ønsker at udvikle Fronten yderligere, da Fronten løfter den meget afgørende opgave med at sikre en nedgang i antal af borgere, der søger visiterede ydelser. Fronten  fungerer ligeledes som garanten for at borgere får en tidlig, rettidig og relevant vejledning og støtte - fx i relation til udsættelser.

   

  En samling og samtænkning af de tre tilbud vil ligeledes kunne:

  • Styrke det tværfaglige samarbejde – bl.a. i forhold til borgere med både psykiatri- og misbrugsudfordringer.
  • Øge personalenormeringen samlet set med en mindre sårbarhed ved fravær og spidsbelastningsperioder.
  • Give mulighed for øgede åbningstider og fx at der kan etableres et særskilt café tilbud til unge.
  • Skabe en mulighed for et øget fokus på sundhedstilstanden hos samtlige brugere, da der i Brydehuset er tilknyttet sygeplejersker, der på kontinuerlig basis vil kunne observere og indgå i en dialog med brugerne om deres sundhedsudfordringer.
  • Frigive ressourcer til at reducere i antallet af borgere der venter på § 85 (pædagogisk vejledning i hjemmet). 
   • Understøtte en udvikling af det tværfaglige og relationelle arbejde med de øvrige centre i kommunen - fx Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Arbejdsmarked. 
  • Understøtte og bidrage til at den økonomiske strategi for nedbringelse af udgifter på det specialiserede voksenområde.
  • Frigive m2 i Sundhedshuset her og nu og således spille positivt ind i Ballerup Kommunes ejendomsstrategi.

  Brydehuset har forud for sammenlægningen hentet inspiration fra bl.a. Ringsted Kommune, hvor der er gode erfaringer med at etablere tilbud på tværs af psykiatri- og misbrugsområdet. Erfaringer som Brydehuset vil kunne trække på.

   

  Der er således gode forudsætninger for at igangsætte den beskrevne proces. 

   

  Brydehuset har også brugbare, nyistandsatte lokaler til rådighed, der i dag kun anvendes to aftener om ugen. Her vil det være muligt at etablere et tilbud i særskilte lokaler med egen indgang samtidig med, at man vil kunne gøre brug af de øvrige lokaler knyttet til Brydehusets café. Parkvej 10 i Ballerup har egnede lokaler som Fronten vil kunne udnytte.

   

  Hvis indstillingen godkendes vil Brydehuset igangsætte en proces med fokus på inddragelse af både brugere og medarbejdere.
   

  Involveringen i processen vil også inkludere Psykiatrirådet. På Psykiatrirådets førstkommende møde vil rådet blive præsenteret for Brydehuset som organisation - baggrunden for sammenlægningen, udviklingen fra 1. januar 2018 til i dag, samt de aktuelle planer om at samle Støberiet, Brydehusets café og Fronten.

   

  Der er til sagen knyttet et bilag der beskriver Støberiet. Desuden vedlægges et bilag med forventet tidsramme og procesplan.
   

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager deltager leder af Brydehuset Ann Dorte Ahrenskjær og handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Brydehuset igangsætter en proces med brugere og medarbejdere om samling af Støberiet og Brydehusets café og udvikling af Fronten.
    
  2. Psykiatrirådet orienteres om sammenlægning og den planlagte proces på rådets førstkommende møde.

  Beslutning

  Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt

  Indstillingens punkt 2: Psykiatrirådet indrages i processen om sammenlægning på rådets førstkommende møde.


  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2018 Punkt 3

  Indhold

  Sammendrag

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende planen for den videre kompetenceudvikling i Hjemmeplejen.

   

  Hjemmeplejen har udarbejdet en plan for kompetenceudvikling, hvor der undervises i konkrete temaer i forhold til dokumentation og faglige områder. De faglige områder ligger til grund for arbejdet med pleje og omsorg, og er det, der skal dokumenteres. Alle medarbejdere uddannes desuden i medicin og medicinhåndtering og derudover uddannes nye praktikvejledere. Af hensyn til driften og kontinuiteten hos borgerne - færrest mulige vikarer og mest muligt de samme hjælpere i borgerens hjem - prioriteres det, at kompetenceudviklingen fortsætter ind i 2019.
   

  Det godkendes, at de uforbrugte midler til dette projekt fra værdighedspuljen overføres til 2019.

   

  Baggrund

  I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet at bruge 1,8 mio. kr. fra Værdighedspuljen til kompetenceudvikling i Ballerup Kommunes hjemmepleje.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 27. februar 2018 blev det besluttet, at der på mødet i august 2018 skulle forelægges en plan for den videre kompetenceudvikling i Hjemmeplejen.

   

  Sagsfremstilling

  Hjemmeplejen har i andet kvartal 2018 afsluttet implementeringen af et nyt fagsystem Nexus og en ny dokumentationsmetode Fælles Sprog III (FSIII). I årets første to kvartaler er der sket en kompetenceudvikling omkring planlægning og sikring af kontinuitet hos borgerne, så borgerne i videst muligt omfang får besøg af de samme hjælpere. Dette fortsætter i resten af 2018. Dokumentation efter FSIII metoden stiller nye krav til medarbejderne. For at finde ud af, hvilke konkrete undervisningsbehov Hjemmeplejens medarbejdere har brug for, så de bliver fortrolige med den nye dokumentationsmetode, er der i Hjemmeplejen i maj 2018 lavet en audit (gennemgang) af den faglige dokumentation. Denne audit har vist, hvilke områder, der skal laves ekstra undervisning i, og hvor der er brug for at få nogle interne arbejdsgange på plads. Undervisning i dokumentation og faglig undervisning går hånd i hånd.

  Fagligheden skal være i orden for at medarbejderne efterfølgende kan dokumentere. God faglighed og god dokumentation sikrer god pleje og omsorg for borgerne, god overlevering mellem medarbejderne og dermed god kvalitet i opgaveløsningen. Borgerne skal opleve, at medarbejderne er godt forberedte, når de kommer på besøg.

   

  Der er identificeret tre forskellige behov for temaer for henholdsvis hjemmeplejeindsatser og for sygeplejeindsatser, som undervisningen vil tage udgangspunkt i. Undervisningen vil blive fagopdelt, så den bliver målrettet de medarbejdere, det er relevant for (se bilag).

   

  Der arbejdes først med at sikre, at de interne arbejdsgange er på plads, før undervisningen kan finde sted, så undervisningen bliver bedst mulig. Der undervises herefter i det første tema i efteråret 2018, mens tema 2 og tema 3 udsættes til foråret 2019. Når undervisningen er færdig, laves en ny audit. Denne audit vil afdække behov for evt. yderligere kompetenceudvikling, og er der et behov, vil yderligere undervisning ske i efteråret 2019.

   

  Med reference til Hjemmeplejens handleplan for tilsyn på medicinområdet fra november 2017, vil Hjemmeplejen anvende nogle af de tilførte kompetenceudviklingsmidler i 2018 til at prioritere, at samtlige medarbejdere gennemfører et e-learning medicinkursus. Kurset indeholder tre moduler.

  Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skal gennemføre alle tre moduler. Social- og sundhedshjælpere skal gennemføre et modul (se bilag).

  Undervisningen vil sikre, at medarbejderne bliver klædt på til at varetage medicinhåndteringen så medicinfejl kan forebygges. Borgerne skal være trygge ved, at hjælpen til medicinadministration sker med høj faglig kvalitet.

   

  Ud over undervisning i tema 1 og medicin er der behov for at uddanne 25 nye praktikvejledere, så Hjemmeplejen kan varetage opgaven med at uddanne elever og studerende. Praktikvejlederuddannelsen finder sted i efteråret 2018, hvor hver af de 25 medarbejdere skal på uddannelse i 5 hele dage (se bilag).

   

  Planen for kompetenceudvikling tager udgangspunkt i viden om Hjemmeplejens faktiske behov, og tager samtidig hensyn til Hjemmeplejens arbejde med at skabe størst mulig kontinuitet for borgerne, ved at kompetenceudviklingen spredes over længere tid. Planen betyder også, at det forudsættes, at en stor del af kompetenceudviklingen (tema 2 og 3) først kan finde sted i første halvdel af 2019, og dermed er der et behov for, at sikre, at de uforbrugte midler til kompetenceudvikling i 2018 kan overføres til 2019, når disse senere på året skal genprioriteres.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  De 1,8 mio. kr. + 175.568,47 kr. som er værdighedspuljemidler, der er tilført senere, vil blive brugt således:
   

  • 1.165.952,50 kr. bruges i 2018 og 809.615,97 bruges i 2019.

  Herudover skal Hjemmeplejen i 2019 selv finansiere yderligere 299.944,03 kr. (se bilag).

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at 

  1. Planen for den videre kompetenceudvikling i Hjemmeplejen godkendes.
    
  2. Det godkendes, at de uforbrugte værdighedsmidler til kompetenceudvikling kan overføres og bruges i 2019 (sag om overførsel af uforbrugte værdighedsmidler vil blive forelagt udvalget senere på året).

   

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2018 Punkt 14

  Indhold

  Sammendrag

  Godkendelse af kommissorium for Psykiatrirådet i Ballerup Kommune på baggrund af høringssvar.

   

  Baggrund

  Ballerup Kommunes psykiatriråd nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

   

  Sagsfremstilling

  Ifølge "Aftale om budget 2018" skal der nedsættes et psykiatriråd i Ballerup Kommune. Udkast til kommissorium har været i høring og administrationen præsenterer nu et forslag til kommissorium der er tilrettet på baggrund af høringssvar.

   

  Sammensætning

  Psykiatrirådes sammensætning skal sikre en bred, lokal repræsentation af relevante kompetencer og viden i forhold til rådets formål og psykiatriens forskellige målgrupper jf. bilag. Herunder sikre at både det børne-, ungdoms- og voksenpsykiatriske område tilgodeses i rådets arbejde samt sikre en kobling til Handicaprådet.

   

  Kompetencer og opgaver

  Psykiatrirådet har hørings- og udtaleret. Psykiatrirådet skal høres i sager, som har betydning for mennesker med en psykisk lidelse.
   

  Psykiatrirådet refererer til Social- og Sundhedsudvalget og har følgende opgaver:

  • Rådgive Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål inden for psykiatrien.
  • Behandle lokalpolitiske spørgsmål, der har betydning for mennesker med en psykisk lidelse.
  • Være et dialogforum, hvor rammerne for psykiatripolitik og udmøntningen af psykiatripolitikken drøftes.
  • Indgå i samarbejde omkring udarbejdelse af Sundhedsaftaler mellem Ballerup Kommune og Region Hovedstaden.
  • Medvirke til dialog og formidling, således at centrale temaer og problemstillinger vedrørende psykiatri og mental sundhed bliver udbredt til og synliggjort for politikere, borgere og øvrige aktører.
  • Holde sig orienteret om behov og ønsker for målgruppen samt udvikling og initiativer inden for det psykiatriske område generelt.
  • Koordinere og dele viden med Handicaprådet samt sikre koblingen mellem behandlingen af handicappolitiske og psykiatripolitiske spørgsmål.

  Kommissorium

  Forslag til kommissorium med indarbejdede ændringer på baggrund af høringssvar fremgår af bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Forslag til revideret kommissorium for Psykiatrirådet i Ballerup Kommune godkendes.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:
  Social- og Sundhedsudvalget er enige om, at kommissoriets § 5 "Sammensætning" ændres i sidste dot til to borgerrepræsentanter med psykisk sygdom.

   

  Sidste afsnit i § 5 skal der tilføjes "dog udpeges de to borgerrepræstentanter af Kommunualbestyrelsen efter indstilling fra handicap- og psykiatriområdet."


  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 14

  Indhold

  Sammendrag

  Social- og Sundhedsudvalget får hermed præsenteret Ballerup Kommunes Veteranpolitik med de indarbejdede høringssvar. Administrationen indstiller at politikken godkendes.

   

  Baggrund

  I forbindelse med den politiske aftale for 2018, blev parterne enige om at udarbejde en veteranpolitik, der skulle præsenteres på den nationale flagdag den 5. september 2018. Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde at sende politikken i høring hos Veteranrådet, Veteranalliancen, Handicaprådet samt Frivillighedsrådet.

   

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet en Veteranpolitik for Ballerup Kommune. Politikken fremhæver, at veteraner er mennesker med ressourcer. Politikken er udarbejdet med inspiration fra forskellige fora med kendskab til veteraner.

  Høringsparterne har efterfølgende afgivet høringssvar med det formål at kvalificere politikken. Veteranrådet og Handicaprådet havde ingen kommentarer til politikken. Veteranalliancens og Frivillighedrådets høringssvar har givet anledning til tilretninger. Det drejer sig om tilretninger, der tydeliggør samarbejdet med det frivillige område samt en tydeliggørelse af de pårørendes betydning. Yderligere er Ballerup Kommunes Vision 2029 tydeliggjort i politikken.

   

  Der er pr. 1. august 2018 ansat en veterankoordinator syv timer om ugen. Veterankoordinatoren skal være med til at omsætte veteranpolitikken til en effektfuld og fokuseret lokal indsats i Ballerup Kommune. Veterankoordinatoren vil blive præsenteret sammen med den nye Veteranpolitik på den nationale flagdag den 5. september 2018.

   

  Høringssvarene er samlet og kommenteret i et bilag. De enkelte høringssvar er også vedlagt som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Ballerup Kommunes Veteranpolitik godkendes.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:
  Social- og Sundhedsudvalget er enige om, at i afsnittet "Anderkendelse" rettes første afsnit sidste sætning til: "Det fortjener en særlig anerkendelse".

   

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker en evaluering af indsatsens effekt efter det første år.


  Indhold

  Sammendrag

  Med denne sag fremlægges:

  • Forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats
  • Analyse af ungeområdet, der ligger til grund for forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats.

  Sagen forelægges i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Baggrund

  Alle partier i Folketinget indgik i efteråret 2017 "Aftale om bedre veje til uddannelse eller job". Lovforslagene, der skal udmønte aftalen, blev vedtaget i maj 2018 (se bilag). Formålet med aftalen er at gøre den kommunale ungeindsats mere effektiv som løftestang til at indfri den uddannelsespolitiske målsætning om, at mindst 90 pct. af alle unge på 25 år skal have gennemført en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030.

   

  Med aftalen får kommunerne en forpligtelse til at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, der kan styrke de uddannelsespolitiske målsætninger. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan den sammenhængende ungeindsats skal organiseres.

   

  Strategien for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering heraf er udarbejdet inden for rammen af 0-30 års politikken i Ballerup Kommune. Her er ambitionen, at alle børn og unge i Ballerup Kommune skal opleve sammenhængende udviklingsforløb. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en børne- og ungestrategi, "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab" samt Ballerup Kommunes Aktiveringsstrategi. 

   

  Strategien for den sammenhængende ungeindsats er udarbejdet i naturlig forlængelse heraf, men er en strategi, der retter sig mod en mindre andel af Ballerup Kommunes unge, der har behov for en særlig støtte for at komme i uddannelse og job.

   

  Ingen unge skal være i tvivl om, hvilke veje og muligheder der er for uddannelse og job, samt hvordan de kan få støtte hertil, hvis der er behov for det. Som afsæt for at kommunikere dette til alle unge og deres forældre etableres der en fælles digital indgang for alle unge, "Ung i Ballerup", hvor de kan søge viden om både generelle uddannelsesmuligheder samt mulighederne for særlig hjælp og støtte til at få uddannelse og job. Ungdomsrådet inddrages i arbejdet hermed.

   

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med strategien for den sammenhængende ungeindsats og ungeanalysen har været tilrettelagt ud fra et ønske om at inddrage viden fra organisationen. Derfor har der været nedsat en række arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere og ledere fra de dele af organisationen, der arbejder med ungeområdet. Foruden arbejdsgrupperne har der løbende været holdt bilaterale møder med nøglemedarbejdere fra organisationen. Derudover har direktør Anne Vang orienteret om analysearbejdet i MED-udvalg og/eller ledelsesfora i de respektive fagcentre, Hoved-MED og ved møder med de faglige organisationer. Endelig har forskningsrapporter samt besøg og erfaringer fra andre kommuner ligget til grund for analysearbejdet.

   

  Strategi for den sammenhængende ungeindsats

  Forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats er bygget op omkring tre overordnede mål:

  • Alle unge skal have uddannelse og/eller job
  • Alle unge skal have mulighed for at etablere relationer og netværk ved at deltage i fællesskaber på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge med andre unge
  • Den sammenhængende ungeindsats skal tage udgangspunkt i de unges drømme og ønsker og understøtte de unge i at mestre en hverdag med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

  Strategi for den sammenhængende ungeindsats kan ses i bilag.

   

  Ungeanalysen - forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats

  Ungeanalysen - forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats kan ses i bilag, og indeholder følgende afsnit:

  1. Målgruppen for den sammenhængende ungeindsats
  2. Hvem er de unge i målgruppen for den sammenhængende ungeindsats?
  3. Tilbud og indsatser til unge
  4. Muligheder for organisering af den sammenhængende ungeindsats
  5. Anbefalinger
  6. Implementeringsplan.

  I forhold til analysen afsnit 1: Målgruppen, skal det bemærkes, at den nye lovgivning omkring bedre veje til uddannelse og job, her er målgruppen unge mellem 15 og 25 år. Imidlertid er ungeområdet i dag omfattet af flere forskellige lovområder. På nogle områder er unge omfattet til og med det 18. år (eksempelvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), på andre områder til og med det 25. år (eksempelvis Ungdommens Uddannelsesvejledning) og atter andre til det 30. år (eksempelvis arbejdsmarkedsområdet). Samtidig er det kendt, at unge allerede som 13-årige i grundskolens udskolingsklasser begynder at træffe afgørende valg om deres fremtidige uddannelse og job. Ligesom et højt skolefravær i disse år slår stærkt igennem på de unges livsmuligheder senere hen, hvorfor en væsentlig del af indsatsen ligger der. For at sikre den størst mulige sammenhæng og kontinuitet for den unge, foreslås det derfor, at unge mellem 13 og 30 år omfattes af den sammenhængende ungeindsats i Ballerup Kommune.

   

  Ungeanalysens anbefalinger til organisering af den sammenhængende ungeindsats fremgår af afsnit 5 i analysen og er gengivet nedenfor. Derudover indeholder analysen en række anbefalinger, der er knyttet sammen med implementering af den organisatoriske løsning. Disse anbefalinger fremgår af analysens afsnit 6: Implementeringsplan.

   

  Anbefaling af model 3: Samarbejdsmodellen

  På baggrund af analysen anbefales det, at den sammenhængende ungeindsats sikres via model 3: Samarbejdsmodellen. Anbefalingen begrundes med, at samarbejdsmodellen i forvejen anvendes i organisationen, og at modellen allerede har skabt positive resultater. Samtidig sikrer modellen, at myndighedsområdet ikke splittes mellem så mange fagcentre, at det risikerer at blive fagligt udvandet. En styrke er også, at modellen umiddelbart kan implementeres uden forudgående ressortomlægninger og ansættelse af ny centerchef eller afsnitsleder. Af samme årsag er det ressourcemæssigt den økonomisk mest fordelagtige løsning. Evaluering af samarbejdsmodellen kan ses i bilag.

   

  Anbefalinger vedrørende Ungekoordinatornetværket

  For at håndtere de organisatoriske og ressourcemæssige udfordringer ved modellen anbefales det, at Ungekoordinatornetværket, der understøtter implementeringen af samarbejdsmodellen, forankres i Ungeafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning, ligesom det anbefales, at Ungekoordinatornetværket tilføres medarbejderressourcer fra Centrene for Børne- og Ungerådgivning, Skoler, Institutioner og Kultur, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked for at kunne håndtere en udvidelse af målgruppen.

   

  Anbefaling af pulje med tværgående økonomi

  For at understøtte mulighederne for at udvikle tilbud og indsatser til unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, anbefales det, at der etableres en tværgående pulje med økonomi.

   

  Anbefaling af placering af UU-vejledningsopgaven

  I forhold til placering af UU-vejledningsopgaven anbefales det, at UU-vejledningen forankres i Ungeafsnittet i Center for Arbejdsmarked. Anbefalingen begrundes med, at en relativ stor andel af de unge i målgruppen vil profitere af nærheden til arbejdsmarkedsområdet.

   

  Fremadrettet proces

  Det foreslås, at strategien for den sammenhængende ungeindsats og ungeanalysen på baggrund af drøftelser i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, sendes til udtalelse i Hoved-MED. Efterfølgende fremlægges sagen til endelig politisk godkendelse i oktober 2018.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Såfremt anbefaling af model 3 godkendes, indgår der en investering på 0,5 mio. kr. i budgetforhandlingerne for 2019 til ansættelse af en projektleder til Ungekoordinatornetværket, der skal videreudvikle og koordinere samarbejdsmodellen.

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Direktørerne Mette Vaaben Mortensen og Anne Vang Rasmussen indstiller, at:

  1. Strategi for den sammenhængende ungeindsats og ungeanalysen med forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats sendes til udtalelse i Hoved-MED.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

  Indhold

  Sammendrag

  I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Budgetparterne besluttede med den politiske aftale 2018 at fremhæve 6 af verdensmålene, som dem, der skal være fokus på i Ballerup Kommune. Ambitionen er at integrere arbejdet med de 6 valgte verdensmål i eksisterende planer og strategier i relevant omfang. Ikke at iværksætte selvstændige projekter og aktiviteter i forhold til de valgte 6 verdensmål.

   

  Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte, hvordan der på udvalgets område løbende kan arbejdes med at integrere de 6 udvalgte verdensmål.

   

  Baggrund

  Med den politiske aftale for 2018 har budgetparterne aftalt at prioritere at arbejde med 6 udvalgte verdensmål ud af de 17, som FN har vedtaget i 2015. Der skal i arbejdet være fokus på, hvordan Ballerup Kommune integrerer verdensmålene i indsatser og prioriteringer på tværs af Ballerup Kommune.

   

  Sagsfremstilling

  I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene sigter mod at løse en del af klodens største problemer inden 2030, herunder fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer, jf. https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/.

   

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, og som en del af den politiske aftale 2018, har budgetparterne valgt særligt at fremhæve 6 af de 17 verdensmål. De er:

  • Mål 3: "Sundhed og trivsel", der handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
  • Mål 4: "Kvalitetsuddannelse", der handler om at sikre kvalitetsuddannelse for alle gennem hele livet
  • Mål 7: "Bæredygtig energi", der handler om at sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
  • Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur", der handler om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
  • Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", der handler om, at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige samt
  • Mål 13: "Klimaindsats", der handler om, at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 tilkendegav aftaleparterne, at Ballerup Kommune i sit fremtidige virke skal indtænke ovenstående målsætninger, således at Ballerup Kommune, dens borgere og virksomheder bidrager til en fremtidig bæredygtig udvikling af såvel kommunen som Danmark. Der er således fokus på at indtænke de udvalgte 6 verdensmål fremfor at sætte selvstændige projekter og aktiviteter igang.

   

  De stående udvalg og Økonomiudvalget drøfter derfor på møderne i august 2018, hvordan det går med at integrere de udvalgte 6 verdensmål i de øvrige indsatser og strategier i Ballerup Kommune. Administrationen giver en mundtlig status med konkrete eksempler på udvalgsmødet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser ved den besluttede tilgang. Hvis der igangsættes særlige initiativer i forhold til de udvalgte 6 verdensmål vil det kræve yderligere ressourcer og prioritering i forhold til at andre indsatser og projekter.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at

  1. Det drøftes, hvordan de 6 verdensmål løbende integreres i udvalgets arbejde med planer, strategier, indsatser og opgaver på Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde i Ballerup Kommune.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
  Social- og Sundhedsudvalget ønsker at sætte fokus på mål 6 og mål 11. Mål 11 med fokus på tilgængelighed i by- og lokalsamfund, og inkluderende by- og boligområder såvel i forhold til mangfoldighed som forebyggelse af ensomhed.

  Dokumenter

  Download samlet dokument

  Download