Social- og Sundhedsudvalget

27.02.2018 kl. 13:00
Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 3.sal, lokale E, 2750 Ballerup

Deltagere
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog

Åben dagsorden


 1. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) har gennemgået 16 tilfældigt udtrukne sager på det specialiserede voksenområde, og ved gennemgang af disse er der ikke fundet fejl.
   

  På den baggrund vurderer PwC, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed administreres på en hensigtsmæssig og betryggende måde, samt at vi lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for dette område.

   

  PwC har endvidere vurderet, at på trods af konvertering af det almindelige ledelsestilsyn til fordel for oprydning og sagsgennemgang, har ledelsen fortsat et tilstrækkeligt grundlag for et overblik over sags-niveauet og daglig sagsbehandling i afdelingen.

  Bilag
  1 bilag 
   
 2. Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentrene
  Der er på finansloven i årene 2018 til 2021 afsat en pulje på 500 mio. kr. årligt til et løft af ældreområdet. Puljen er øremærket til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentrene. Efter 2021 forventes midlerne at blive betalt til kommunerne over bloktilskuddet.

   

  Ballerup Kommunes årlige andel udgør 4,6 mio. kr. Udkast til bekendtgørelse på området er pt. til høring. Endelig bekendtgørelse om udmøntningen forventes at blive godkendt primo marts 2018.

   

  Ballerup Kommune vil få sendt et tilsagn om puljemidlerne, når bekendtgørelsen træder i kræft i marts 2018. Herefter skal Ballerup Kommune inden den 1. april 2018 sende en ansøgning, som redegør for hvordan pengene skal bruges, såfremt kommunen vil have del i midlerne. Det er muligt at sende ansøgning og redegørelse med forbehold for politisk godkendelse.
   

 3. Status på parkeringsforhold ved Ballerup Kommunes plejecentre
  Administrationen vil i samarbejde med Center for By, Erhverv og Miljø se på hvilke muligheder, der er for at sikre bedre parkeringsforhold fremadrettet.

  Bilag
  1 bilag
   
 4. Hjemmeplejen har i forbindelse med implementering af et nyt elektronisk journalsystem informeret borgere jævnfør vedlagte brev.

        Bilag

        1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalgets møder holdes på nogle af de institutioner, der ligger indenfor udvalgets område. Det er aftalt, at dette møde afholdes i Hjemmeplejen, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup.

 

Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til aktiviteterne i Hjemmeplejen ved lederne Tine Gitte Nielsen og Karin Kohn.

 

Introduktionen vil være en præsentation af Hjemmeplejen, deres organisering og opdeling i fagteams. Der vil blive forklaret, hvordan det foregår med planlægning og tilrettelæggelse af kørelister. 

 

Emnerne:

 • "Dobbeltbookninger"
 • Vejtid mellem besøgene

vil blive belyst i forbindelse med med introduktionen.
 

Tillige med hvordan der generelt arbejdes med kulturen omkring, at borgerne skal have hjælp til nogle konkrete opgaver eller ydelser, og at det ikke handler om, at man som borger skal have en bestemt tid, eller at man som medarbejder skal være hos en borger i en bestemt tid, men snarere i den tid en opgave tager.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager pleje- og omsorgschef Susanne B. Jørgensen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag (Tilknyttet efter Social- og Sundhedsudvalgets møde)

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Besøg i Hjemmeplejen tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017 Punkt 16 

Social- og Sundhedsudvalget den 7. november 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der er afsat 1,8 mio. kr. fra værdighedspuljen til kompetenceudvikling i Ballerup Kommunes kommunale hjemmepleje. Hjemmeplejen i Ballerup Kommune foreslår, at midlerne bruges til at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde systematisk med opgaver, der bliver stadig mere komplekse. Der er i 2017 og i løbet af foråret 2018 arbejdes der med at tage en ny faglig dokumentationsmetode i brug. Kompetenceudviklingen vil naturligt tage udgangspunkt i den nye metode og på, hvordan hjemmeplejen kan arbejde systematisk med relevante emner som fx en rehabiliterende tilgang til borgerne, medicinhåndtering mv. Der vil blive planlagt fælles undervisning.

 

Baggrund

I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet at bruge 1,8 mio kr. til kompetenceudvikling i Ballerup Kommunes hjemmepleje. Det blev samtidig beluttet, at Social- og Sundhedsudvalget i februar 2018 skal have et forslag til, hvordan kompetenceudviklingen kan finde sted.

 

Sagsfremstilling

Der har gennem det seneste år været fokus på fremtidens hjemmepleje. Borgernes behov blivere tiltagende mere komplekse, i takt med at sundhedsvæsnet rykker ud i kommunerne. Det stiller krav om, at medarbejdernes kompetencer løbende udvikles.

Hjemmeplejen i Ballerup Kommune har i løbet af 2017 og foråret 2018 taget en ny faglig dokumentationsmetode i brug. Metoden hedder Fællessprog III, og er udviklet af Kommunernes Landsforening i samarbejde med kommunerne.

Alle kommuner i landet skal arbejde efter denne metode, der i udgangspunktet skal give en mere sammenhængende indsats for borgerne. Samtidig betyder den nye dokumentationsmetode, at man i højere grad end tidligere genbruger data. Derfor er det vigtigt, at alle faggrupper er dygtige til at beskrive deres indsats, og alle faggrupper er dygtige til at bruge andre faggruppers informationer i egen opgaveløsning.

Den nye dokumentationsmetode åbner op for muligheden for en mere tværfaglig tilgang til opgaveløsningen. Derfor kan kompetenceudvikling til hjemmeplejens medarbejdere være med til at give endnu bedre kvalitet i opgaveløsningen ved at arbejde intensivt med de nye muligheder.   

 

Undervisningen vil i 2018 ske ved at samle medarbejderne til hel- eller halvdagsmøder. En detaljeret plan for, hvordan den videre kompetenceudviklingen skal foregå, bliver udarbejdet, når den nye dokumentationsmetode er taget i brug i løbet af anden kvartal 2018.
 

De 1,8 mio. kr. vil blive brugt til at frikøbe personale. Borgerne skal i videst muligt omfang opleve at møde kendte ansigter. Der vil derfor blive ansat personale frem for at benytte vikarer.

 

Det forventes, at resultatet vil afspejle sig i andelen af medarbejdere, der benytter det nye dokumentationssystem korrekt, og skaber data, der kan benyttes af flere forskellige faggrupper, sådan at der er et tværfagligt fokus på opgaveløsningen for den enkelte borger. Der vil i slutningen af 2018 blive fulgt op på effekten i form af:

 • Hvor mange medarbejdere, der føler sig fortrolige med den nye dokumentationsmetode 
 • Hvor mange medarbejdere, der dokumenterer rigtigt.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager pleje- og omsorgschef Susanne B. Jørgensen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De 1,8 mio. kr. forventets at blive brugt således:
 

Undervisere der fx kan være frikøb af 4 medarbejdere

i perioden april til december 2018

1,0 mio. kr.

Frikøb af alle medarbejdere i Hjemmeplejen i 7 timer

til at modtage undervisning

0,8 mio. kr.
I alt

1,8 mio. kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Det godkendes at bruge de 1,8 mio. kr. fra værdighedspuljen til at styrke kompetencerne hos medarbejderne i Ballerup Kommunes hjemmepleje.
   
 2. En plan for den videre kompetenceudvikling vil blive forelagt i august 2018.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. september 2017 Punkt 3

Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Resultaterne fra bruger-/pårørendeundersøgelsen blandt brugerne af hjemmepleje i Ballerup Kommune og deres pårørende uddybes i denne sag.

 

Der er samlet set stor tilfredshed blandt brugere og pårørende. Men der er udfordringer i forhold til oplevelsen af kontinuitet og indflydelse. En nærmere analyse af svarene, viser, at oplevelsen af kontinuitet og indflydelse er størst blandt borgere, der modtager ydelser fra privat leverandør.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte, hvordan man kan sikre højst mulig kontinuitet og indflydelse for borgere, der modtager ydelser inden for rammerne af den kommunale hjemmepleje.

 

Baggrund

Som en del af værdighedspuljen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af hjemmepleje i Ballerup Kommune (herunder indkøb, tøjvask, madlevering m.m.) samt fokusgrupper og interviews med pårørende.

 

Resultaterne blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2017. Her blev det besluttet, at der, med afsæt i fremtidens hjemmepleje, skulle udarbejdes et oplæg til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget i 2018.

 

Sagsfremstilling

Spørgeskemaet er sendt til alle borgere i Ballerup Kommune på 65 år eller derover, som den 21. juli 2017 var visiteret til at modtage ydelser fra privat/og eller kommunal leverandør. 75 pct. af brugerne har svaret, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med Hjemmeplejen, hvilket ligger på linje med landsgennemsnittet. Svarene fra undersøgelsen viser, at der særligt er to områder, hvor borgerne oplever udfordringer. Det handler om oplevelsen af kontinuitet og indflydelse på, hvornår på døgnet Hjemmeplejen kommer:

 • 85 pct. synes, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at det er de samme hjælpere, der kommer hver dag. Men kun 38 pct. oplever, at det er den samme hjælper, der kommer hver dag.
   
 • 84 pct. synes, at det er vigtigt at have indflydelse på, hvornår på døgnet Hjemmeplejen kommer. Men kun 33 pct. oplever at have indflydelse på, hvornår på døgnet Hjemmeplejen kommer (se bilag).

Der er blevet foretaget nogle uddybende analyser af, om der er nogle grupper, der i højere grad end andre har disse oplevelser (se bilag). En formodning kunne være, at jo mere hjælp borgeren modtager, jo større sandsynlighed er der for, at borgeren oplever mange forskellige hjælpere. Der er gennemført analyser af, om det har betydning for oplevelsen af kontinuitet og indflydelse, om man modtager meget eller lidt hjælp, eller modtager privat og/eller kommunal hjælp.

 

Det fremgår af de udvidede analyser, at de største forskelle ses mellem modtagere af privat og/eller kommunal leverandør, i forhold til oplevelsen af kontinuitet og indflydelse:

 • Der er 46 pct. af de borgere, der modtager ydelser fra privat levarandør, som oplever at have indflydelse på, hvornår Hjemmeplejen kommer. For borgere, der modtager ydelser fra den kommunale hjemmepleje, er 30 pct. af borgerne, der oplever at have indflydelse på, hvornår Hjemmeplejen kommer.
   
 • 64 pct. af de borgere, der modtager ydelser fra en privat levereandør, oplever, at det er de samme hjælpere, der kommer. Til sammenligning er det 27 pct. af borgere, der modtager ydelser fra den kommunale hjemmepleje.

Analysen viser dog også, at det er mere vigtigt for borgere, der modtager ydelser fra en privat leverandør, at det er de samme hjælpere, der kommer. 93 pct. af de borgere, der modtager ydelser fra en privat leverandør, svarer, at det er vigtigt, at det er de samme hjælpere der kommer. Kun 80 pct. af de borgere, der modtager ydelser fra den kommunale hjemmepleje, svarer, at det er vigtigt, at det er de samme hjælpere, der kommer.

 

Brugernes oplevelser understreger problemstillingen med oplevelsen af kontinuitet. Det er en problemstilling, som Ballerup Kommunes hjemmepleje løbende arbejder med. Der arbejdes bla. med at optimere kørelister og med med midler fra værdighedspuljen har der også været arbejdet med leanprocesser.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager pleje- og omsorgschef Susanne B. Jørgensen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Brugernes oplevelser integreres i udviklingen af fremtidens hjemmepleje i Ballerup Kommune.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

 • Det skal tydeliggøres at kontinuitet, herunder forventningsafstemning sker i forhold til borger
 • Erfaringer/viden fra de private leverandører skal søges for at opnå de bedste resultater.

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. september 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes kommunale hjemmepleje har fået foretaget et opfølgende tilsyn, som viser, at kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation nu er tilfredsstillende, men tilsynet giver atter vurderingen ”Mindre tilfredsstillende forhold” udelukkende på baggrund af doseringsfejl hos to borgere. Hjemmeplejen har udarbejdet en handleplan, som tilsynet atter vil følge op på, når der foretages det årlige uanmeldte tilsyn i 2018.

 

Baggrund

Det årlige, uanmeldte tilsyn i Ballerup Kommunes kommunale hjemmepleje 2017 fik vurderingen ”Mindre tilfredsstillende forhold” på baggrund af, at den kommunale hjemmepleje fortsat ikke var helt i mål med den sundhedsfaglige dokumentation, og at tilsynet fandt to doseringsfejl. Tilsynet blev gennemført med udgangspunkt i servicelovens §§ 83, 83a og 86 omhandlende personlig pleje, praktisk hjælp og madservice samt på retssikkerhedslovens § 16 og servicelovens §§ 148a, 151a og 151b m.fl. Hertil vurderes ud fra Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder og fastsatte serviceniveau.
 

Vurderingen resulterede i, at Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skulle foretages et opfølgende tilsyn, idet det var målsætningen, at tilsynsvurderinger skal ligge på tilfredsstillende niveau eller derover.

 

Sagsfremstilling

Der er den 3. november 2017 af det eksterne revisionsfirma BDO gennemført et uanmeldt opfølgende fagligt tilsyn i den kommunale hjemmepleje.

 

Tilsynet lforetog en gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation samt en kontrol af den doserede medicin hos 12 borgere, som blev tilfældigt udvalgt.

 

Resultatet af det opfølgende tilsyn var ”Mindre tilfredsstillende forhold”. Tilsynet gjorde opmærksom på, at vurderingen udelukkende blev givet på baggrund af, at der blev observeret doseringsfejl hos to borgere. I forhold til kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation, var det tilsynets vurdering, at den kunne karakteriseres som tilfredsstillende, og tilsynet anerkendte, at der på dokumentationsområdet var sket en forbedring siden det ordinære tilsyn i maj 2017.

 

Tilsynet havde fem anbefalinger til Hjemmeplejen:

 1. Sikre, at der udarbejdes helhedsbeskrivelser på alle borgere
 2. Sikre, at medarbejderne har den nødvendige viden om, hvorledes der sikres korrekt dokumentation i helhedsbeskrivelserne
 3. Sikre, at der er korrekt dokumentation i indsatsområder
 4. Sikre, at der aldrig forekommer efterdoseringer af medicin
 5. Sikre, at der doseres korrekt medicin hos borgerne.

I tilsynsrapporten side 6 ses vurderingsskalaen, som lyder ”ikke tilfredsstillende”, ”mindre tilfredsstillende”, ”tilfredsstillende”, ”meget tilfredsstillende” og ”særdeles tilfredsstillende”. Med vurderingen ”mindre tilfredsstillende” skal Hjemmeplejen følge op på tilsynet ved at udarbejde en handleplan, hvor der beskrives handlinger for, hvordan tilsynets anbefalinger opfyldes.

 

Tilsynsrapporten og handleplanen har været til høring i Seniorrådet den 13. februar 2018 og Handicaprådet den 21. februar 2018. Høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil vedlægges som bilag.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager pleje- og omsorgschef Susanne B. Jørgensen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rapport om opfølgende tilsyn i Ballerup Kommunes kommunale hjemmepleje, handleplan samt høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2017 Punkt 2

Social- og Sundhedsudvalget den 1. november 2016 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Sagen præsenterer en status for forbruget af værdighedsmidlerne i 2017 og et forslag om at overføre 796.142 kr. uforbrugte 2017-midler til 2018.

 

Sagen forelægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Inden den 1. april 2018 skal der aflægges regnskab for forbruget i 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet. I den forbindelse bliver der ansøgt om at overføre uforbrugte 2017-midler til 2018.

 

Sagen er vedlagt to bilag. Det ene bilag viser forbruget i 2017 under de enkelte indsatser samt forslag til overførsel af uforbrugte midler til 2018. Det andet bilag er et notat fra 2016, der beskriver de enkelte indsatser i forhold til formål og indhold.

 

Sagen bliver forelagt til orientering i Seniorrådet på mødet i marts 2018.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har udarbejdet en værdighedspolitik for ældreplejen i 2016. Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje, som gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

 

Ballerup Kommune har modtaget tilskud fra Værdighedspuljen i 2016 på 9.252.000 kr. og i 2017 på 9.396.000 kr. I 2017 blev der overført uforbrugte 2016-midler på 5.106.296 kr.

 

I 2018 modtager Ballerup Kommune et tilskud på 9.636.000 kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i oktober 2017 anvendelsen af 2018-midlerne, og en redegørelse herfor er indsendt til ministeriet.

 

Det endelige tilsagn fra ministeriet er netop modtaget, og redegørelsen vil blive publiceret på Ballerup Kommunes hjemmeside i februar 2018.

 

Selve værdighedspolitikken samt redegørelserne for anvendelsen af 2016- og 2017-midlerne kan findes på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Sagsfremstilling

Forbruget under Værdighedspuljen i 2017, inkl. de overførte midler fra 2016, er opgjort til 13.706.154 kr. Dermed er der 796.142 kr., som kan overføres til indsatserne i 2018.

 

Det vedlagte bilag (side 1) er en opgørelse af forbruget i 2017 fordelt på de 18 politisk godkendte indsatser. Bilagets side 2 viser det aftalte budget for anvendelsen af 2018-midlerne samt forslaget til overførsel af udforbrugte 2017-midler til 2018.

 

På baggrund af tilbagemeldinger fra tovholderne af de enkelte indsatser under Værdighedspuljen, foreslår administrationen, at de 796.142 kr. som ikke er blevet brugt i 2017, overføres til samme eller lignende indsatser under Værdighedspuljen i 2018. Hermed vil det samlede rådighedsbeløb til brug i 2018 blive 10.432.142 kr.

 

Bemærkninger til forslag om overførsel af uforbrugte midler:

 • 75.418 kr. overføres til indsatsen "Styrke fællesskaber, der forebygger ufrivillig ensomhed". Årsagen skyldes bl.a. et mindreforbrug på kompetenceudvikling. Midlerne foreslås anvendt til at understøtte aktiviteter under den nye fællesskabskoordinator.
 • 447.271 kr. overføres til "Kompetenceudvikling i hjemmeplejen", hvoraf 363.406 kr. anvendes til at fortsætte de aftalte palliations-kurser for medarbejdere i Hjemmeplejen, som løber ind i 2018
 • 48.022 kr. under indsatserne: "Udvide klippekortsordningen" samt "etablering af ledsagerordning" lægges over i det eksisterende klippekort i Hjemmeplejen, således at alle klippkort samles ét sted. 
 • Det resterende beløb på 225.430 kr. er fordelt på de øvrige indsatser i 2018, hvilket fremgår af bilagets side 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Status vedrørende Værdighedspuljens forbrug af 2017-midlerne tages til efterretning.
   
 2. Forslag om at overføre uforbrugte 2017-midler til 2018 godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 3. oktober 2017 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Sagen er en opfølgning på gennemgangene for tilgængelighed og demensvenlighed på Ballerup Kommunes plejecentre og giver en status på, hvor langt kommunes plejecentre er med at udmønte de prioriterede ønsker til forbedringstiltag. Kommunen har været i dialog med Boligselskabet Baldersbo i forhold til adgangsforhold, og det viser sig, at det, i forhold til skærpede krav i bygningsreglementet, ikke er muligt at lave fuldstændig niveaufri adgangsforhold til kommunens plejecentre. Kommunens plejecentre har dog niveaufri hovedindgange.

 

Baggrund

Serviceloven § 83 og lov om almene boliger § 5.

 

Sagsfremstilling

For at sikre udviklingen af Ballerup Kommunes plejeboliger, hvor boligerne og omgivelserne hele tiden skal kunne rumme og omstille sig til de behov, beboerne har, er alle kommunens plejecentre blevet gennemgået for tilgængelighed og demensvenlighed. Gennemgangen har vist, at der er mange små tiltag, der nemt kan effektueres, men også at der er store ændringer og tiltag, der kræver en økonomisk prioritering. På mødet i Kommunalbestyrelsen i august 2017 blev en anlægsbevilling på 0,83 mio. kr. derfor frigivet til at finansiere en stor del af de højt prioriterede forbedringer på plejecentrene, som kommunen er ansvarlig for. Kommunens plejecentre har arbejdet med at implementere de forbedringstiltag, som Kommunalbestyrelsen har bevilliget penge til. Kommunens plejecentre har endvidere været i dialog med boligselskaberne om de områder, hvor boligselskaberne har ansvaret.

 

Der gives en status på, hvor langt Ballerup Kommunes plejecentre er med implementeringen af de prioriterede ønsker.

 

Ballerup Kommune og Boligselskabet Baldersbo har været i dialog omkring ønskerne til at lette adgangsforhold enkelte steder i kommunens plejecentre, så beboere, der er kørestolsbrugere nemmere selv kan komme ud og ind af døre fra plejecentret til haven/udendørsområderne. Udfordringen består i, at der er 2 cm anslagskanter i døråbningerne. De fleste beboere kan godt passere dem, men hvis man har meget svært ved selv at transportere sig i sin kørestol, kan kanten godt være en forhindring, og så hjælper plejepersonalet. Det betyder, at de pågældende beboere er afhængige af hjælp i disse situationer.

 

Boligselskabet Baldersbos tekniske afdeling konkluderer i notat (se bilag), at ”Skærpede krav i forhold til bygningsreglementet og ønsket om fuldstændig niveaufri adgang ses byggeteknisk umuligt at føre ud i livet med den nuværende danske byggeteknik”. Ballerup Kommunes Ejendomsafdeling kan heller ikke finde løsninger.
 

I Ballerup Kommunes plejecentre er hovedindgangene niveaufri, så disse kan anvendes om end det for de pågældende beboere vil være lidt mere besværligt.

 

Status på alle de øvrige prioriterede ønsker fremgår af bilag 1 og her kan man se, at der generelt har været arbejdet godt med ønskerne, og at mange af dem enten er udført eller under vejs.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Opfølgning på tilgængelighed og demensvenlighed på Ballerup Kommunes plejecentre drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning denne bemærkning:

Administrationen skal indhente viden hos eksterne eksperter om, hvordan der kan sikres niveaufri adgang.


Indhold

Sammendrag

Orientering om de aktiviteter og arrangementer, der findes på Ballerup Kommunes plejecentre. Afdækningen viser, at der er mange aktiviteter og arrangementer, der er med til skabe flere oplevelser på alle kommunens plejececentre. Aktiviteterne spænder vidt fra fester til højtider over nørklegrupper til højtlæsning.

 

Baggrund

Som en del af den politiske aftale for 2018, blev det besluttet, at aktiviteter på plejecentrene fortsat skulle prioriteres med vægt på samvær og oplevelser. Arrangementer med musik og fest skulle prioriteres. Afdækning af nuværende aktiviteter skulle forelægges Social- og Sundhedsudvalget inden første budgetopfølgning.

 

Sagsfremstilling

Der har gennem de seneste år været tiltagende fokus på, at der skal være flere aktivitetet på Ballerup Kommunes plejecentre. Der har været igangsat mange nye aktiviteter i forbindelse med både ældrepuljen og værdighedspuljen og som et led i den daglige ledelse af plejecentrene. Afdækningen viser, at kommunens plejecentre i høj grad prioriterer aktiviteter og arrangementer for beboerne. Der er alle steder aktiviteter dagligt, og de enkelte plejecentre prioriterer og planlægger aktiviteter og arrangementer alt afhængig af beboersammensætning og beboernes ønsker og behov. Ind imellem oplever beboerne, at der næsten sker for meget. De aktivitetsmedarbejdere, der blev ansat i forbindelse med udmøntningen af værdighedsmidlerne har fokus på også at invitere hjemmeboende borgere ind til de aktiviteter, der foregår på plejecentrene. Dette er medvirkende til at skabe mere liv.

 

Aktiviteterne kan inddeles i:

 • Arrangementer - det kan både være i forbindelse med højtider eller ad hoc fester
 • Ud af huset - det kan være på gåben, på cykel eller med bus
 • Aktiviteter med frivillige - fx besøgshunde, besøgsbabyer
 • Husets aktiviteter - såsom skønhedssaloner, madlavning med beboerne eller portvinssmagning.

Bilag viser en oversigt over de aktiviteter, der aktuelt foregår på alle Ballerup Kommunes plejecentre. Listen er ikke udtømmende og aktiviteterne ændres løbende, så de er tilpasset de ønsker og behov, beboerne på det enkelte plejecenter har.

 

Plejecentrene vil fremover fortsat have fokus på, at der er meningsfulde aktiviteter for borgerne. Både for dem, der bor på plejecentrene og for de isolerede hjemmeboende borgere, der kan have glæde af at deltage i aktiviteter og fester. Der er mange aktiviteter, og der er ikke nødvendigvis behov for flere aktiviteter. Ledelsen på plejecentrene vil derfor løbende sikre, at behovet for aktiviteter er justeret, så det er de rigtige aktiviteter, og at omfanget og indhold fastlægges ud fra beboernes ønsker og behov. Social- og Sundhedsudvalget vil blive løbende orienteret om planerne på området, og hvilke typer aktiviteter, der efterspørges.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil ligeledes i efteråret 2018 få en status på, hvordan vi er lykkedes med at få inviteret ensomme ældre med ind på plejecentrene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at:

 1. Orienteringen om aktiviteter og arrangementer på Ballerup Kommunes plejecentre tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

I Center for Social og Sundhed planlægges en pårørendekonference i Ballerup Kommune den 14. april 2018 med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget. Konferencen planlægges og afholdes i samarbejde mellem Ballerup Kommune og forskellige lokale foreninger, der varetager interesser for pårørende. I det følgende orienteres om status på planlægningen. 

 

Der skal tages stilling til om et tilskud til finansieringen kan findes inden for Social- og Sundhedsudvalgets samlede økonomiske ramme.

 

Baggrund

De pårørendes indsats og samarbejdet med pårørende er af stor og afgørende betydning for, at Ballerup Kommune kan lykkes med sin vision om at skabe fremtiden sammen med borgerne. Derfor er det afgørende at have dialog og udvikle en fælles forståelse af hvordan og hvad, der skal til for at kunne lykkes med et sådant samarbejde. Planlægningen af konferencen er forankret i Center for Social og Sundhed, og endvidere bidrager Center for Børne- og Ungerådgivning også med medarbejderressourcer i planlægningen. Det er tanken, at konferencen skal henvende sig til pårørende i bred forstand og på tværs af voksen samt børne- og ungeområdet.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har i fælleskab fundet et tema for konferencen og er ved at være i mål med et endeligt program. Temaet for konferencen er, hvordan man i fællesskab skaber det gode liv for pårørende med en omsorgsrolle.

 

Målgruppen for konferencen er pårørende, foreninger, Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune samt medarbejdere og ledere på relevante områder i kommunen.

 

Social- og Sundhedsudvalget samt borgmester Jesper Würtzen er inviteret til konferencen.

 

Formålet med konferencen er at give de pårørende anerkendelse, håb, inspiration, netværk og inspiration til konkrete handlemuligheder. Samtidig skal konferencen give inspiration til den kommende pårørendepolitik. Konferencen vil blive afholdt lørdag den 14. april 2018. Det foreløbige program kan ses i bilag. 

 

Arbejdsgruppen og administrationen har valgt, at konferencen afholdes i Atriet på Ballerup Rådhus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventes, at der i forbindelse med konferencen vil være følgende udgifter:

Omkring 30.000 kr. v/100 personer.
 

Center for Social og Sundhed afholder udgiften.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Indhold, program og sted for afholdelse af pårørendekonferencen tages til efterretning.

    2. Det godkendes, at Center for Social og Sundhed afholder udgiften.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

I den politiske aftale for 2018 er det besluttet at nedsætte et psykiatriråd.

 

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en proces i Social- og Sundhedsudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye psykiatriråd med henblik på at nedsætte rådet medio 2018.

 

Forslag til procesplan præsenteres.

 

Baggrund

Efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, kan Kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.

 

Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed – eventuelt efter indstilling fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling

I den politiske aftale for 2018 er det besluttet at nedsætte et psykiatriråd. Der skal således i samarbejde med Psykiatrirådets brugere og interessenter etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune.

 

Med budgetaftalen er der endvidere enighed om, at der skal formuleres en psykiatripolitik.

 

Administrationen foreslår, at der etableres et indledende modningsmøde mellem Kommunalbestyrelsens repræsentanter i Psykiatrirådet og repræsentanter for interesseorganisationer på området samt repræsentant fra Psykiatrisk Center Ballerup. De indledende drøftelser er med henblik på at hente inspiration til at fastlægge formål, indhold og repræsentation for rådet.

 

Modningsmødet etableres og faciliteres af administrationen, og på baggrund heraf udarbejder administrationen forslag til et kommissorium for Psykiatrirådet, som bliver fremlagt til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget forud for endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen foreslår følgende proces for vedtagelse af kommissorium for psykiatrirådet:

 • Marts 2018:
  • Indledende drøftelser og "modningsmøde” med eksterne interessenter og formål, indhold og repræsentation
    
 • 8. maj 2018 – møde i Social- og Sundhedsudvalget:
  • Godkendelse af kommissorium for Psykiatrirådet.
    
 • 28. maj 2018 – Kommunalbestyrelsen:
  • Endelig vedtagelse.
    
 • Medio juni 2018:
  • Første møde i Psykiatrirådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 50.000 kr. i hvert af årene 2018-2021 til drift af Psykiatrirådets aktiviteter, som møder, arrangementer og lignende. 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Anbefalingen til proces til nedsættelse af Psykiatriråd i Ballerup Kommune godkendes.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Til "modningsmødet" inviteres Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer, de politisk udpegede rådsmedlemmer, samt en repræsentant fra alle politiske partier.


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 10. januar 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I henholdsvis 2015 og 2016 blev der afholdt to forskellige typer af sundhedsuger og i 2017 blev der afholdt en større sundhedsdag som en del af UNICEF-indsatsen. Sundhedsugerne og sundhedsdagen afløste "Store Cykeldag", der blev afholdt i perioden 2008-2015, men hvor et dalende deltagerantal medførte ønske om en anden type af åbne borgerrettede aktiviteter på sundhedsområdet.

 

Sagen indeholder en opsummering af de erfaringer, der er indhentet med afvikling af sundhedsuger/-dage.

 

Social- og Sundhedsudvalget bedes på dette grundlag beslutte, om der skal være en sundhedsuge i 2018.

 

Baggrund

Sundhedsugerne og sundhedsdagen har været en del af arbejdet med den primære forebyggelse i Ballerup Kommune. Jf. sundhedsloven § 119 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til at skabe rammer for en sund levevis for borgerne. Under stk 2. står der yderligere, at Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

 

Det overordnede formål med sundhedsdag/-uger har været at synliggøre og udbrede forskellige sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, der understøtter sunde vaner, fællesskaber og god trivsel. I 2015 rettede sundhedsugen sig særligt mod børneområdet, hvilket gav mulighed for også at stille viden og faglige kompetencer om børnesundhed til rådighed for skoler og institutioner, samt inspirere til at integrere sundhed i dagligdagen/undervisningen. I 2016 var der et særligt fokus på at rekruttere nye borgere til sundhedstilbud og samarbejde med frivillige og private aktører. I 2017 var målet at vise de mange muligheder, der er for en aktiv hverdag via foreningslivet.

 

Opsummering af evalueringerne af  sundhedsugerne i 2015 og 2016 (se bilag):

I 2015 deltog fem børnehuse og en skole i sundhedsugen. Det betød, at aktiviteterne foregik i dagtimerne integreret i børnehusene og i undervisningen. Formålet var at give inspiration til det pædagogiske personale om, hvordan forskellige temaer inden for sundhed kunne indgå i hverdagen. Koordinationsgruppen for børn og unges sundhed og trivsel var koordinerende og delvist udførende i indsatsen. En medarbejder fra Forebyggelses-enheden var tovholder. Samlet set blev der brugt 575 medarbejdertimer fordelt på koordinationsgruppens medlemmer samt relevante medarbejdere i børnehuse, sundhedspleje m.m.

 

I 2016 havde sundhedsugen fokus på alle aldre og foregik i hele Ballerup Kommune. Der var et særligt ønske om, at aktiviteterne skulle medvirke til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Aktiviteterne foregik på biblioteker, i Sundhedshuset og i regi af forskellige frivillige og private aktører, som bød ind med aktiviteter. Det medførte, at programmet blev meget omfangsrigt med mange forskellige aktiviteter, og det blev en større opgave end forventet. I alt blev der brugt 600 medarbejdertimer på indsatsen. Erfaringen var, at det var svært at rekruttere borgere til alle aktiviteterne, hvilket betød, at nogle måtte aflyses. Det var især svært at rekruttere borgere i målgruppen for social ulighed i sundhed.

 

UNICEF-dagen blev planlagt i samarbejde med diverse idrætsforeninger og havde fokus på børn og familier. Arrangementet lå på en lørdag fra kl. 10.00-14.00 i Rosenlundshallerne. Deltagerantallet var ca. 100, hvilket var en del under det forventede.

 

I forbindelse med evalueringen af sundhedsugen for 2016, besluttede det daværende Social- og Sundhedsudvalg, at eventuel beslutning om afholdelse af en ny sundhedsuge skulle forelægges det nyvalgte Social- og Sundhedsudvalg, herunder stillingtagen til forventning af omfang for en eventuel sundhedsuge.

 

Sagsfremstilling

Formålet med en sundhedsuge er fortsat at synliggøre forskellige sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, der understøtter sunde vaner, fællesskaber og god trivsel som en del af den primære forebyggelse.

 

Følgende afsnit beskriver administrationens oplæg til en sundhedsuge i 2018 på baggrund af erfaringerne med lignende arrangementer de seneste år:

 • Sundhedsugen foregår over 3 dage; torsdag, fredag og lørdag for især at tilgodese deltagelse af børnefamilier. I evalueringen fra 2016 gjorde flere af de frivillige aktører desuden også opmærksom på, at de gerne ville have, at sundhedsugen indeholdt en weekenddag.
 • Frivillig Fredag med uddeling af sundhedspriserne fortsætter med at være en del af sundhedsugen, og aktiviteterne herunder er en del af programmet.
 • Sundhedscafeén i Hede- og Magleparken bliver udvidet til at være åbningsarrangement for sundhedsugen. Så vidt muligt bliver det afholdt i samarbejde med børne- og ungemedarbejderen samt de lokale foreninger m.v. som er tilknyttet børne- og ungeindsatsen i området.
 • Det bliver undersøgt, om der er planlagte arrangementer i regi af patientforeninger og kultur- og fritidslivet, hvor sundhed kan indgå, da erfaringerne fra tidligere viser, at det er svært at rekruttere borgere til nye enkeltstående events, som er arrangeret af Kommunen.
 • Det har tidligere været en succes at afholde sundhedsaktiviteter i eksisterende arenaer, hvor målgruppen allerede er til stede fx på ungdomsuddannelser, klubber, dagtilbud osv. Sundhedsugen kan med fordel stadig indeholde aktiviteter drevet af kommunale sundhedsfaglige medarbejdere som giver viden og inspiration til, hvordan sundhed i højere grad bliver en del af hverdagen i fx dagtilbud og klubber.
 • Programmet skal bestå af færre aktiviteter, så hver enkel aktivitet får flere ressourcer og bedre rekrutteringsgrundlag.
 • Inddragelse af idrætsforeninger, patientforeninger og andre relevante frivillige kræver mange ressourcer, hvorfor omfanget skal tilpasses rammen for sundhedsugen. Administrationen foreslår derfor at begrænse udvalgtet af frivillige aktører til at være blandt dem, som Forebyggelsesenheden i forvejen samarbejder med.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sundhedsugen 2017 udgjorde 81.242 kr. ud af et budget på 100.000 kr., hvilket foreslås at være rammen for en evt. sundhedsuge i 2018.

Udgifterne finansieres på ramme 50.56, Sundhedspolitiske initiativer.

 

Ressourcetrækket i Forebyggelsesenheden til projektledelse, koordinering, udvikling af kommunikationsmateriale, møder med samarbejdspartnere, markedsføring, afvikling af ugen, uddeling af sundhedspriser, økonomistyring og evaluering må maksimalt udgøre 300 timer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

 Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der tages beslutning om der skal holdes en sundhedsuge i 2018.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget er enige i, at der holdes sundhedsuge den 27., 28. og 29. september 2018.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2017 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Det er blevet præciseret og uddybet i vedtægterne, hvem der kan modtage Børnesundhedsprisen.
 

Forslag til ændringer forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i 2017, at Børnesundhedsprisen skal uddeles til børn og unge under 18 år, som har iværksat eller medvirket i en sundhedsfremmende eller forebyggende indsats for børn og unge. 

 

Modtager af Børnesundhedsprisen i 2017 blev Sundhedsplejen i Ballerup Kommune og ikke til børn/unge under 18 år.

 

Der ønskes derfor en præcisering og uddybning af vedtægterne, så Børnesundhedsprisen fremover kun gives til børn/unge under 18 år.

 

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Ballerup Kommunes Sundhedspriser, § 1 og 2, er omskrevet til følgende:
 

§ 1 Formål

Stk. 1. Ballerup Kommune uddeler to sundhedspriser som anerkendelse for

initiativer og aktiviteter inden for sundhedsfremme og forebyggelse, der gør Ballerup Kommune til Danmarks sundeste kommune.

 

Stk. 2. På børne- og ungeområdet (0-18 år) skal initiativerne og aktiviteterne være igangsat og udført af børn og unge under 18 år. Prismodtagerne skal være med til at skabe sundhedsfremmende fællesskaber og inspirere andre unge til at træffe det sunde valg.

 

Stk. 3. Sundhedspriserne skal understøtte Ballerup Kommunes sundhedspolitik og gives for:
 

• Indsatser, der retter sig mod væsentlige fokusområder inden for folkesundhedsområdet.

• Væsentlige og banebrydende indsatser, der understøtter et tværfagligt fokus inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

• Nyskabende og utraditionelle indsatser og aktiviteter til sundhedsfremme og forebyggelse.

• At understøtte væsentlige fokusområder inden for folkesundhed blandt børn og unge, fx styrke den mentale sundhed, rygestop, alkoholforebyggelse, fysisk aktivitet og bedre motorik, fremme af sunde kostvaner, hygiejnevaner m.m.

 

§ 2 Prismodtagere

Stk. 1. Sundhedspriserne uddeles til enkeltpersoner, grupper af borgere, foreninger, boligforeninger, virksomheder, frivillige, daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, der er hjemhørende i Ballerup Kommune.

 

Stk. 2. Sundhedsprisen på børne- og ungeområdet skal uddeles til enkeltpersoner eller grupper af børn og unge under 18 år, som har igangsat en sundhedsfremmende indsats.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Ændringerne i Ballerup Kommunes Sundhedspris's vedtægter godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2017 Punkt 15 (Lukket)

Indhold

Sammendrag

Der orienteres her om den kommende politiske beslutningsproces vedrørende (skema A) opførelsen af 33 boliger til voksne med særlige behov på Bybjergvej 25 i Skovlunde samt den økonomiske ramme for etablering af dagtilbuddet.

 

Baggrund

Projekt Bo- og dagtilbud Bybjergvej er en del af det samlede projekt vedrørende den tidligere UCC-ejendom i Skovlunde.

 

Bo- og dagtilbud Bybjergvej omfatter etablering af 33 boliger til voksne med særlige behov efter almenboliglovens § 105 samt etablering af et dagtilbud til samme målgruppe.

 

Etableringen af bo- og dagtilbud Bybjergvej står foran den politiske behandling af de økonomiske rammer for projektets videreførelse.

 

Sagsfremstilling

Etableringen af botilbuddet står foran den politiske behandling af skema A, der fastlægger den økonomiske ramme for det videre samarbejde med Ballerup Boligselskab om etableringen 33 boliger til voksne med særlige behov efter almenboliglovens § 105. Derved etableres 12 ekstra boliger i forhold til kapaciteten i de tre nuværende bofællesskaber. 

 

Forarbejderne til det kommende dagtilbud foregår parallelt med planerne for botilbuddet. Økonomien for dagtilbuddet skal derfor fastlægges samtidigt med behandlingen af skema A for botilbuddet.

 

Bo- og dagtilbuddet gennemføres bevillingsmæssigt som to adskilte byggesager, men med Domea.dk som forretningsfører på begge sager.

 

Botilbuddet

Skema A behandlingen fastlægger projektets videre økonomi ud fra følgende parametre; det bebyggede areal – fordelt på bolig og serviceareal og rammebeløbet for opførelse af støttet byggeri, der i 2018 er på 28.900 kr. pr. m2.   

 

Huslejen for de enkelte lejligheder beregnes ud fra et bruttoareal udgjort af lejlighedernes størrelse inkl. andel af fællesareal og andel af gangareal.

 

Ifølge BBR instruksen fordeles gangarealer efter fordelingsnøglen 50/50 mellem bolig og service, men det kan ændres ved en beslutning i Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen indstiller, at fordelingen ændres til en 35/65 fordeling således, at boligerne belastes mindst muligt arealmæssigt. Derved bliver det muligt at holde en lavere husleje.

 

Servicedelen er Ballerup Kommunes areal, som indrettes til depoter, vaskerum og personalefaciliteter. Ved ændring af BBR fordelingsnøglen til 35/65 tillægges servicearealerne ekstra 15 pct. af gangarealerne i forhold til standardfordelingen. Herved påtager Ballerup Kommune sig en større driftsomkostning mod at sikre en fordelagtig husleje for boligerne.

 

Husleje

Af huslejeberegningerne fremgår det, at den årlige leje forventes at blive 1.274 kr. pr. m2. Hertil kommer betaling af el, vand og varme på ca. 200 kr. pr. m2. Boligerne ligger i spændet mellem 50-75 m2 (brutto) og den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse er 62 mbrutto.

 

Den månedlige leje i en bolig på 62 m2 forventes at blive omkring 6.550 kr. samt ca. 1.000 kr. i forbrug. Samlet husleje på ca. 7.550 kr.

 

Dagtilbuddet

Etableringen af dagtilbuddet sker som et kommunalt servicetilbud.  

 

Der blev tidligere, på møde den 28. august 2017 i Kommunalbestyrelsen, bevilget en første anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. Denne økonomiske ramme har Domeas bygherrerådgiver udfordret.

 

Administrationen arbejder derfor på et nyt oplæg til etablering af dagtilbuddet og heraf anmodning om en ny anlægsbevilling. I denne proces indgår dialog med bygherrerådgiver om muligheder for tilpasning af dispositionsforslaget for dagtilbuddet.

 

Anlægsbevillingen behandles i et særskilt punkt.
 

Businesscase

Vedtagelsen af skema A for botilbuddet og fastsættelse af økonomien for dagtilbuddet har betydning for den samlede økonomi for hele Projekt Multihus.

 

Dette giver anledning til en revision af de økonomiske forudsætninger for investeringen i ejendommen, og derfor forelægger administrationen som en del af skema A behandlingen en revideret businesscase for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Overordnet tidsplan

Skema B forventes at blive behandlet i juni 2019. Byggeriet forventes påbegyndt omkring august 2019 og forventes klar til ibrugtagning medio 2020, hvilket er et halvt år senere end tidligere forventet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orientering om Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

Etablering af et nyt samlet bo- og dagtilbud under Center for Social og Sundhed - Voksne med særlige behov på Bybjergvej 25 i Skovlunde er en del af omdannelsen af den tidligere UCC-ejendom. Der søges hermed om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til dagtilbuddet.

 

Baggrund

Forarbejderne til det kommende dagtilbud foregår parallelt med planerne for botilbuddet samme sted. Økonomien for dagtilbuddet skal derfor fastlægges samtidigt med skema A - behandlingen af de almene boliger. Endvidere indgår økonomien i den samlede businesscase for hele Projekt Multihus (UCC).

 

Der blev tidligere, på møde i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017, bevilget en første anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. Bo- og dagtilbuddet gennemføres bevillingsmæssigt som to adskilte byggesager.

 

Sagsfremstilling

Projekt Dagtilbud har fået udarbejdet et byggeprogram, og der er gennemført en revision af anlægsøkonomien. Forarbejderne sker i tæt samarbejde med Domea, som Ballerup Kommune har indgået en aftale med vedrørende gennemførelsen af byggeriet.

 

Anlægsudgiften er imidlertid kalkuleret til at ville overstige anlægsbevillingen fra den 28. august 2017 på 9,9 mio. kr. Forskellige forhold spiller ind i den øgede anlægsudgift:

 1. Det ombyggede areal er større end antaget i businesscasen, hvor der blev anslået et areal på 1.100 kvm. til dagtilbud. Grundet bygningens indretning og inddragelsen af gangarealet til dagtilbud i stedet for boliger (bl.a. for at reducere huslejeudgifterne for botilbuddene), ender ombygningen med at omfatte over 1.400 m2.
   
 2. Øget behov for handicapvenlig indretning herunder særligt dyre handicaptoiletter.
   
 3. Der var forudsat anvendelse af den nuværende ventilation og øvrige tekniske anlæg i dagtilbuddets areal, men disse går i stort omfang tabt, da de hænger sammen med botilbudene, som kræver andre tekniske installationer end de nuværende (som ”kun” er til opholdsfunktioner og ikke boliger).
   
 4. Byggepriserne er steget støt siden 2016, hvilket betyder en højere pris pr. kvadratmeter end i det oprindelige budgetoverslag.

Dette giver en samlet byggesum på 18,7 mio. kr. svarende til 8,8 mio. kr. mere end hidtil forudsat og budgetteret.

 

På de 1.400 m2 etableres et dagtilbud samt administrationsfaciliteter til ledelsen og administrationen i Center for voksne med særlige behov.

 

Krumtappen råder i dag over 475 m2, hvilket er langt under det optimale til den nuværende kapacitet. Hertil kommer, at Center for voksne med særlige behov i dag råder over 450 m2 administrationsfaciliteter. 

 

Med etableringen af det ny dagtilbud bliver der meget bedre plads til brugerne sammenlignet med i dag.

 

Krumtappen er i dag særligt udfordret på følgende områder:

 • Adgangsforhold og garderobe, hvor der ikke er plads til opbevaring af brugernes kørestole og øvrige hjælpemidler.
 • Gangarealerne, der er så smalle, at to kørestole ikke kan passere hinanden.
 • Manglende hvilerum og for små aktivitetsrum.
 • Manglende handicaptoiletter.

Den fremtidige kapacitet kan således ikke udregnes proportionelt ved at se på kvadratmeterne alene.

 

Derfor etableres dagtilbuddet med minimum 19 pladser, svarende til Krumtappens nuværende kapacitet. Dagtilbuddet vil kunne udvides til at rumme yderligere maksimalt 12 pladser. Antallet af ekstra pladser afhænger af disponeringen af det bebyggede areal, målgruppen – herunder antal kørestolsbrugere og driftsøkonomien.

 

Finansieringen af de mulig ekstra pladser skal ske via hjemtagelser fra eksterne tilbud. Den endelige kapacitet for dagtilbuddet vil indgå i arbejdet med en visitationsstrategi og driftsøkonomiske overvejelser for både bo- og dagtilbuddet.

 

Den endelige disposition af dagtilbuddet areal vil blive fundet i tæt samarbejde med Domea og dennes rådgiver.

 

Med et dagstilbud på ca. 1.400 m2 efterlades der et resterende areal på ca. 500 m2, som kan anvendes til kommende behov. Denne arealdisponering sker både af hensyn til anlægsøkonomien og den kommende driftsøkonomi for dagcentret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Etableringen af dagtilbuddet er et rent kommunalt anlægsbyggeri, men idet projektet opføres sammen med de nye boliger, administreres projektet under en forretningsføreraftale med Domea. Endvidere betragtes projektet som en direkte del af det samlede rokadespor for UCC og økonomien, som en del af den samlede businesscase.

 

Anlægsudgiften er med den nye udstrækning og de omtalte udfordringer beregnet til 18,7 mio. kr. indenholdende entreprenøudgifter for ca. 15 mio. kr., rådgivning og byggeadministration for ca. 2 mio. kr., en sansehave samt mindre tekniske grundinvesteringer. I alt er behovet for ekstra finansiering dermed 8,8 mio. kr., som forelsås finansieret som beskrevet nedenfor.   

 

Rådighedsbeløbet hentes fra to kilder. Bygningsarbejder, såsom vinduesudskiftning og nye tekniske installationer m.m., finansieres som energibesparende foranstaltninger i 2020. Bygningsarbejder generelt finansieres gennem en omdisponering fra midlerne til den centrale bygningsvedligehold fordelt over årene 2019-2020.

 

Med denne anlægsbevilling anmodes om det fulde beløb til dagtilbuddet, selv om der i den samlede businesscasen for UCC vil være poster som bliver mindre. Det gælder eksempelvis for hjemfaldspligten, som dermed tilbageføres til kassen.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

8.800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

9.900.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra

projektnr. 651213 Energibesp. foranst. (2020)

projektnr. 650260 Vedligeholdelsesarb. (2019 og 2020)

 

 

1.500.000 kr.

7.300.000 kr.

 

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

18.700.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

 

11,2

7,5

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag heraf 1 internt (Tilknyttet efter Social- og Sundhedsudvalgets møde)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der frigives og gives en anlægsbevilling på 8,8 mio. kr. over projekt nr. 559111 UCC-Dagtilbud til realisering af Projekt Dagtilbud på Bybjergvej i Skovlunde.
   
 2. Bevillingen delvist finansieres ved at overføre 1,5 mio. kr. fra projekt 651213, Energibesparende foranstaltninger, og 7,3 mio. kr. fra projekt 650260, Vedligeholdelsesarbejder.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til ikke godkendelse, idet Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at Økonomiudvalget tager stilling til finansiering.

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download