Teknik- og Miljøudvalget

14.08.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Per Mortensen (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Det Lokale Naturråd for bl.a. Ballerup Kommune har afleveret sine anbefalinger til Grønt Danmarkskort. Rådet bestod af erhvervsorganisationer og grønne organisationer, og anbefalingerne kan bruges i arbejdet med de grønne temaer i den kommende kommuneplan. Der er ikke pligt til at bruge anbefalingerne. Anbefalingerne er samlet i ”Rapport om udpegninger til Grønt Danmarkskort – 3. juli 2018”. Rapporten kan blive uddybet på et senere tidspunkt, når arbejdet med Kommuneplanen nærmer sig.

  Bilag
  1 bilag

   
 2. Registrering af afvikling af trafik på Malmparken station

   

  I uge 30 og 31 har administrationen registreret afviklingen af trafik ved de to busstoppesteder på Malmparken station. Dette er gjort i tidsrummet 7.30-8.30 og igen 15.15-16.15. Registreringen viser, at der ikke er afviklingsproblemer, samt at der kun i to tilfælde er foregået trafiksikkerhedsmæssige utrygge hændelser.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2018 og anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Teknik- og Miljøudvalget skal godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Konsekvensen af anden budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer reduceres med 4,254 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Udgifter inden for servicerammen reduceres med 4,254 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Anden budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget bygger på ændringer siden første budgetopfølgning 2018.

 

Opbremsning på servicerammen

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2018 administrationens forslag til tiltag med henblik på opbremsning af servicerammeforbruget svarende til ca. 30 mio. kr. Opbremsningen foretages i forhold til det forventede merforbrug på servicerammen som følge af udviklingen på ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Tiltagene er nu sat i værk, og administrationen følger situationen nøje. Administrationen foreslår i forbindelse med anden budgetopfølgning 2018 ikke yderligere tiltag til håndtering af servicerammeoverskridelserne, end de tiltag, som allerede er besluttet.


Udvalgets bevillingsrammer

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. maj 2018 taget beslutning om at sammenlægge Teknik- og Miljøudvalgets rammer fra fem rammeområder til tre rammeområder gældende fra 1. januar 2018. Følgende rammer er sammenlagt: 

 • 10.12 Fritidsområder mv. og 10.22 Trafik og infrastruktur er lagt sammen til 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder,
 • 10.19 Vandløbsvæsen og 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger er lagt sammen til 10.31 Miljøforanstaltninger mv.,

hvorefter Teknik- og Miljøudvalget har følgende rammer:

 

10.26 Renovation mv.

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

10.31 Miljøforanstaltninger mv.

 

Den tekniske sammenlægning af Teknik- og Miljøudvalgets fem rammeområder til tre rammeområder foretages ved anden budgetopfølgning 2018.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer ved anden opfølgning på budgettet for 2018. Konsekvensen er, at budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer reduceres med 4,254 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgte bevillinger fra budgetaftale 2018 skal indefryses af hensyn til overholdelse af servicerammen. For Teknik- og Miljøudvalget betyder det, at udvalgets ramme skal reduceres med 2,3 mio. kr. i 2018. Ændringerne indarbejdes teknisk ved anden budgetopfølgning.

 

Der forventes et overskud på 1,735 mio. kr. i 2018 på budgettet vedrørende Kollektiv Trafik på grund af tilbagebetaling fra Movia af acontobetaling i 2017, gunstige dieselpriser mv. Budgettet i 2018 nedskrives derfor med 1,735 mio. kr., hvorved de lægges i kommunekassen.

 

10.26 Renovation

Ifølge gældende regler er affaldshåndteringen gebyrfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at Ballerup Kommunes omkostninger dækkes af gebyrindtægterne. I forbindelse med fastsættelsen af taksterne i 2019 er de forventede udgifter og indtægter opgjort for budget 2019 og overslagsårene. Som følge heraf justeres budgettet i 2019 med -0,500 mio. kr. og i hvert af årene 2020-2022 med 1,000 mio. kr. Midlerne i årene 2020-2022 tages af opsparingen på renovationsområdet og vedrører ikke servicerammen (se bilagsnotatet for ramme 10.26).

 

Pris- og løntalsregulering på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder samt 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Ved anden budgetopfølgning 2018 er der indarbejdet en regulering på 6,0 mio. kr. i budget 2018. Reguleringen foretages på anbefaling af KL, idet den ændrede prognose medfører, at KL’s vejledende serviceramme justeres i overensstemmelse med den ændrede prognose for pris- og lønudviklingen i 2018. Dette betyder, at såfremt Ballerup Kommune ikke foretager justeringen af budget 2018, er der en yderligere risiko for overskridelse af kommunens serviceramme med 6,0 mio. kr.

 

Status på omstillingsarbejdet

Administrationen har fremstillet temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som har været forelagt løbende for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på mødet i maj 2018. Omstillingscasene er nu gennemarbejdet, og forslagene er blevet sendt videre til budgetprocessen for 2019. Forslagene fremgår af vedhæftede bilag. Der er forelagt forslag for 0,9 mio. kr. i budget 2019 under Teknik- og Miljøudvalgets område. Sammenlagt er der under alle udvalgsområder forelagt forslag for 46,4 mio. kr. Omstillingscasene er udtryk for administrationens forslag til omstillinger.

 

Opfølgning på "Aftale om budget 2018"

Endelig forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Teknik- og Miljøudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på Teknik- og Miljøudvalgets område

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

Senest

korrigerede

budget pr.

30-04-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

Forslag

til nyt

budget pr.

27-08-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

           

10.26

Renova-

tion mv.

 -0,529 7,300 0,000 0,000 7,300
           

10.30

Trafik,

infrastruktur

og fritids-
områder

   *) 90,857 -1,944 -2,300 86,613
           

10.31 Miljø-

foranstalt-

ninger mv.

   *) 4,254 -0,010 0,000 4,244

 

          
I alt -0,529 102,411 -1,954 -2,300 98,157


+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

*) Revideret budget pr. 28. maj 2018 inkl. overførsler fra 2017 til 2018, jf. beslutning om sammenlægning af rammer.

 

Anden budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

10.26

Renovation mv.

 

-0,500

 1,000 1,000 1,000
         

10.30

Trafik,

infrastruktur

og fritidsområder

 0,00 0,000 0,000 0,000
         

10.31 Miljøforan-

staltninger mv.

 0,000 0,000 0,000 0,000

 

        
I alt -0,500 1,000 1,000 1,000

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Reduktionen på 4,254 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer ved anden budgetopfølgning for 2018 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Teknik- og Miljøudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2018 i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018.

 

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2019.

 

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jævnfør budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

 

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2019 for Teknik og Miljøudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

 

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning om det følgende års budget. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2019", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

 

Budgettet, som det fremgår af mål- og rammebeskrivelserne, svarer til budget 2019 efter anden budgetopfølgning 2018. Der er ikke indarbejdet PL-fremskrivning, men fremskrivningen vil blive indarbejdet før andenbehandlingen af budget 2019.

 

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

 • Sammendrag
 • Beskrivelse af opgaver
 • Politiske målsætninger
 • Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2019 er der følgende bevillingsrammer under Teknik- og Miljøudvalget:

 • 10.26 Renovation mv.
 • 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
 • 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2019 og 2020-2022, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalgs møder for 2019, 2020 og 2021 skal politisk behandles på møderne i august 2018. Forslag til mødekalender forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg vedtage mødeplanen for næste år.

 

I Ballerup Kommune er der et ønske om flerårige mødekalendere, sådan at møderne kan planlægges i god tid. Der fremlægges derfor forslag til mødekalendere for den resterende del af valgperioden, dvs. til og med 2021.

 

Sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Borgerservice har udarbejdet forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt de stående udvalgs møder for 2019, 2020 og 2021. Ved planlægningen er der taget højde for erfaringerne fra tidligere år, herunder mødefrekvensen og mødernes indbyrdes placering.

 

I kalenderen er der endvidere indarbejdet datoer for budgetseminar samt forslag til anden behandling af budgettet. Første behandlingen af budgettet finder sted på møderne i august måned.

 

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen afholder lukket møde kl. 17.45 og åbent møde kl. 18.00 den sidste mandag i hver måned.

 

Det foreslås, at Økonomiudvalget afholder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden kommunalbestyrelsesmødet.

 

Det foreslås, at fagudvalgene afholder møderne henholdsvis om morgenen kl. 8.00 samt om eftermiddagen kl. 13.00 den første og anden tirsdag i måneden.

 

I forlængelse heraf foreslås følgende mødekalender for fagudvalgene:

 • Teknik- og Miljøudvalget den første tirsdag i måneden kl. 8.00
 • Social- og Sundhedsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
 • Kultur- og Fritidsudvalget den første tirsdag i måneden kl. 13.00
 • Børne- og Skoleudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 8.00
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den anden tirsdag i måneden kl. 13.00.

Afvigelser

I nogle af månederne er møderne rykket på grund af ferier og helligdage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Mødekalender for 2019 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes.
   
 2. Mødekalender for 2020 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes.
   
 3. Mødekalender for 2021 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2018 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år. Med planstrategien besluttes det, hvilke ændringer i kommuneplanen, som kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Strategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen, som skal følge planstrategiens revisionsbeslutning. I overensstemmelse med dette er der udarbejdet udkast til Planstrategi 2018.

 

Planstrategi 2018 forelægges både for Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har senest vedtaget en planstrategi i 2012 med en efterfølgende ny kommuneplan i 2013. I 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Vision 2029 og senere på året Boligpolitik 2017, som begge har markant betydning for udviklingen af Ballerup Kommune i de kommende år. Vision 2029 er det værdimæssige fundament for Planstrategi 2018, mens Boligpolitik 2017 sætter et helt konkret mål for kommunes demografiske og fysiske udvikling. Dette medfører et behov for en revision af kommuneplanen, der fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Ballerup Kommunes udvikling i byerne og i det åbne land.

 

Sagsfremstilling

Planstrategi 2018 udmønter visionerne i Vision 2029 i fem temaer: Bydele i balance, De grønne omgivelser, Værdiskabende erhvervsliv, Fremkommelighed og grøn mobilitet og Lokal identitet.

 

Temaerne kort:

Bydele i balance

Det er Kommunalbestyrelsens vision, at man skal kunne leve et helt liv i Ballerup Kommune uanset ens livssituation. Derfor sættes der fokus på at skabe et varieret udbud af boligtyper og boligstørrelser, ejerformer og prisniveauer i de enkelte bydele samt forbedre mulighederne for at flytte internt i kommunen, når livssituationen for den enkelte borger ændrer sig.

 

De grønne omgivelser

Ballerup Kommune har en alsidig variation af byparker, naturparker og mindre, lokale grønne områder i tilknytning til bydele og boligområder. Områderne er med til, at kommunen bidrager til de nationale mål for biodiversiteten. Naturområderne skal bindes bedre sammen til gavn for naturkvaliteten og for alle, der nyder den.

 

Værdiskabende erhvervsliv

Ballerup Kommune er en af landets førende erhvervskommuner. Med Vision 2029 fastholder kommunen ambitionen om at forblive en førende erhvervsby ved at udvikle erhvervsområderne med langsigtede strategier.

 

Erhvervsområderne skal udvikles, så det også er attraktivt at drive virksomhed i Ballerup Kommune om 20 år. Udviklingen har fokus på at tiltrække flere investeringer og flere internationale virksomheder til kommunen.

 

Fremkommelighed og mobilitet

Ballerup Kommune har en god og sammenhængende infrastruktur, som understøtter udviklingen af erhvervslivet og hjælper borgerne i deres dagligdag. Der er dog også mange udfordringer, og fokus er på smartere infrastruktur, ændring af den trafikale adfærd og samarbejde med fokus på at opnå en forbedret mobilitet.

 

Lokal identitet

Ballerup Kommune har flere bydele med hver deres identitet, som gør det enkelte lokalområde til noget særligt. Identitet handler om et steds atmosfære, om karakteristiske byggerier og grønne arealer og om særlige historier. Bymidterne skal gerne summe af aktiviteter og byliv. Udformningen af veje og pladser i bymidter og boligområder skal derfor understøtte borgernes aktive brug af byen og de fællesskaber, der bidrager til at opbygge og styrke lokal identitet og et attraktivt byliv.

 

Offentliggørelse og vedtagelse

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget planstrategien, skal den offentliggøres til borgere og relevante myndigheder i minimum otte uger. Efter fristens udløb skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de bemærkninger, der er kommet frem, og beslutte om der skal ændres i den offentliggjorte strategi.

 

Som en del af Kommunalbestyrelsens afgørelse offentliggøres det, om der er vedtaget ændringer af strategien som følge af høringen. Afgørelsen sendes til de samme myndigheder mv., som fik planstrategien tilsendt. Offentliggørelsen sker i det fælles plansystem.

 

Kommuneplanrevision

Planstrategien vil danne baggrund for revision af kommuneplanen. Efter vedtagelse af strategien påbegyndes arbejdet med revision af kommuneplanen. I den forbindelse planlægges der med et temamøde i Kommunalbestyrelsen i november 2018. Det forventes, at Kommuneplan 2019 sendes til politisk behandling i februar 2019, og derefter offentliggøres og sendes i høring i minimum otte uger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1.  Udkast til Planstrategi 2018 godkendes med henblik på offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Til Planstrategien er der følgende tilretninger:

 • Forord og indledning justeres.
 • Under tema 1 "Bydele i balance" tilføjes Ballerup Idrætsby i afsnittet "Her arbejder Ballerup Kommune med bydele i balance".
 • Under tema 4 "Fremkommelighed og grøn identitet" tilføjes følgende under "Kommunalbestyrelsen vil" "Sikre god trafikudvikling i forbindelse med udbygningen af Jonstruplejren".

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

I år er det 25 år siden, at Ballerup Kommune første gang uddelte bygningsprisen. Siden er den blevet uddelt i 1997, 2000, 2005 og 2011.

 

Med konstitueringen af et bedømmelsesudvalg i februar 2018 har Kommunalbestyrelsen taget stilling til, at bygningsprisen skal uddeles i indeværende valgperiode. Der lægges hermed op til, at det sker i år, i anledning af prisens 25-års jubilæum og i forbindelse med Arkitekturens Dag den 1. oktober 2018.

 

Baggrund

Bygningsprisen blev indstiftet i 1992 og første gang uddelt i 1993. Formålet med prisen er at sætte fokus på kvaliteten og den gode arkitektur, både nybyggerier og restaureringer, og på vellykkede grønne anlæg. Bygningsprisen indgår i Ballerup Kommunes arkitekturpolitik (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø har, med udgangspunkt i de byggerier og anlæg, som er opført eller færdiggjort, siden bygningsprisen sidst blev uddelt i 2011, lavet et forslag til kandidater til bygningsprisen (se bilag).

 

Administrationen har desuden udarbejdet en tids- og procesplan for uddeling af bygningsprisen (se bilag).

 

I henhold til kommissoriet er bedømmelseskomitéen sammensat som følger (medlemmerne blev udpeget på Kommunalbestyrelsens møde i februar 2018):

 

Borgmester Jesper Würtzen (A)

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Charlotte Holtermann (A)

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Hella Hardø Tiedemann (A)

Medlem af Kommunalbestyrelsen Jacob Wøhler Jørgensen (V)

Medlem af Kommunalbestyrelsen Stine Rahbek Pedersen (Ø)

2 medlemmer ("fagdommere") udpeget af Akademisk Arkitektforening, en bygningsarkitekt og en landskabsarkitekt

Direktør Carsten Riis (observatør uden stemmeret)

Centerchef Steen Pedersen, By, Erhverv og Miljø (observatør uden stemmeret)

 

Derudover fungerer en byplanlægger fra Center for By, Erhverv og Miljø som sekretær/proceskoordinator og rådgiver for komitéen.

 

Modtagerne af bygningsprisen får overrakt en bronzeplakette, som kan sættes op på det præmierede byggeri, samt et indrammet diplom. Da Ballerup Kommune har fået nyt logo, er det nødvendigt at få både plaketter og diplom designet om, og der skal støbes nye plaketter. Dette vurderes at ville koste ca. 75.000 kr. Dertil kommer udgifter til bedømmelsesprocessen, overrækkelsesarrangement, fotografering af kandidater/prismodtagere og fremstilling af plancher til udstilling om de præmierede byggerier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til uddelingsprocessen afholdes ved omdisponering af driftsmidler til byplanlægning.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Tids- og procesplan for uddeling af bygningsprisen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. juni 2018 Punkt 30

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges en køreplan og et budget for håndtering af en kommende indsats på kolonihaveområdet til godkendelse.

 

Baggrund

Den 18. august 2015 under punkt 11 vedtog Teknik- og Miljøudvalget igangsættelse af en samlet lokalplanlægning af Ballerup Kommunes kolonihaveområder med henblik på at sikre ensartede bestemmelser på tværs af områderne - ikke mindst i relation til byggemuligheder.

 

Administrationen har siden arbejdet sammen med kolonihaveforeningerne om at udforme et forslag til en lokalplan, men der ligger ikke et endeligt forslag endnu. Ballerup Kommune har sidenhen konstateret, at der er en række udfordringer i relation til at sikre opretholdelse af kolonihavernes formål om at sikre rekreation og beskæftigelse i fritiden for kolonisterne.

 

Sagsfremstilling

Administrationen er i arbejdet med udarbejdelsen af en ny lokalplan blevet bekendt med en række udfordringer på kolonihaveområdet, der kan vanskeliggøre områdernes anvendelse til fritidsformål. Det drejer sig om følgende områder:

 • Beboelse og folkeregistrering
 • Bygninger og plangrundlag
 • Ejendomsværdibeskatning
 • Prisniveau og tilgængelighed for kolonihaver.

Jf. den politiske beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2018 bygger forslaget til en samlet indsats på kolonihaveområdet på følgende principper:

 • Sikre, at kolonihaveområdernes formål om rekreation og beskæftigelse i fritiden fastholdes
 • Modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder
 • Sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning af kolonihaver
 • Sikre overholdelse af deklarationer og lokalplaner, herunder lovliggørelse (fysisk eller retsligt) af opførte kolonihavehuse.

Der er til sagen udarbejdet et katalog over mulige indsatser på de fire områder med udfordringer. Administrationen foreslår, at der træffes beslutning om, hvilke konkrete tiltag Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat på et temamøde i Teknik- og Miljøudvalget i januar 2019, så administrationen kan nå at afholde møder med kolonihaveforeningerne og andre interessenter forinden.

 

Økonomi og tidsplan:

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 19. juni 2018 udarbejdet et budgetoverslag og en tidsplan for en toårig indsats på kolonihaveområdet, der skal håndtere de ovenstående udfordringer. Opgaverne består primært i:

 • Opsøgende tilsyn med byggeri i kolonihaver, udarbejdelse af handleplaner, varsler og påbud
 • Opsøgende tilsyn med ulovlig beboelse i kolonihaver, opfølgende sagsbehandling, varsler og påbud
 • Juridisk bistand til sagsbehandlingen, herunder til påbud og retssager
 • Advokatbistand i forbindelse med de forventede retssager om ulovligt byggeri eller beboelse
 • Rekvirering af landmåler til at sikre korrekt opmåling af kolonihavelodderne
 • Projektledelse, kommunikation, sociale indsatser mv.

Projektet foreslås at vare i to år og koste 2 mio. kr. pr. år.

 

Det er usikkert, hvor stort et omfang problemerne på kolonihaveområdet har, da der fx endnu ikke er sket fysiske opmålinger af byggeriet eller været et opsøgende tilsyn i relation til ulovlig beboelse. Overslaget har derfor en foreløbig karakter, der primært er rettet mod at starte indsatsen op og prioritere de sager, hvor overtrædelserne er størst eller væsentligst først. Det vurderes dog allerede nu, at det ikke vil være muligt at nå igennem en myndighedsbehandling af alle sager om ulovligt byggeri og beboelse inde for det foreslående projekt. Administrationen vil derfor vende tilbage til Kommunalbestyrelsen med en status på projektet og et forslag til det videre forløb ved udgangen af projektperioden.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indsatsen på kolonihaverne er en omfattende opgave, som ikke kan rummes indenfor den daglige drift og de eksisterende bevillingsrammer på området. Derfor er en årlig bevilling på 2 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 en forudsætning for projektets igangsættelse. Indsatsen foreslås finansieret som et anlægsprojekt, og kan indgå i forhandlingerne om budget 2019.

 

Igangsættelsen af indsatsen på kolonihaveområdet vil betyde en forøgelse af antallet af administrative årsværk i administrationen.

Bilag

2 bilag heraf et internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø samt Sekretariat for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Køreplanen og ressourcetrækket til kolonihaveindsatsen godkendes.
   
 2. Finansieringen indgår i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2019.

Beslutning

Indstillingens punkt 2 ændres til: Køreplan, ressourcetræk og finansiering heraf indgår i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2019.

 

Indstilles til godkendelse

 

 


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

På mødet den 30. april 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Naturkvalitetsudvalgets medlemmer skulle suppleres med 1 repræsentant fra erhvervslivet. Der er i mellemtiden stillet forslag om, at Naturkvalitetsudvalget suppleres med endnu 1 repræsentant fra erhvervslivet, således at erhvervslivet repræsenteres med 2 repræsentanter.

 

Kommissoriet for Naturkvalitetsudvalget skal derfor godkendes med denne ændring.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller to repræsentanter for erhvervslivet, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Som en del af konstitueringsforhandlingerne blev der indgået aftale om nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg med titlen Naturkvalitetsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Naturkvalitetsudvalget skal have fokus på dialog og skabe inspiration og interesse for området for borgere, foreninger og institutioner, og opgaven skal koordineres tæt med Grønt Råds kommissorium og opgave.

 

Naturkvalitetsudvalget refererer til Teknik- og Miljøudvalget og har en rådgivende funktion. Udvalget tillægges ikke en selvstændig uafhængig kompetence. Nedsættelse af udvalget medfører ikke indskrænkning i de stående udvalgs kompetencer.

 

Naturkvalitetsudvalget har følgende opgaver, at:

 • Komme med anbefalinger til det Det Grønne Danmarkskort i forbindelse med den kommende kommuneplan.
 • Komme med anbefalinger til udvikling af natur i Ballerup Kommune, herunder anbefalinger til mål for naturkvaliteten samt anbefalinger til handlinger for at sikre naturkvaliteten.
 • Komme med anbefalinger til, hvordan naturkvalitet kan implementeres i lokalplanlægningen i en afvejning med andre interesser.
 • Komme med anbefalinger til, hvordan Ballerup Kommune kan inddrage frivillige i naturpleje og lignende aktiviteter. Naturkvalitetsudvalget kan iværksætte aktiviteter, der fremmer naturkvaliteten i Ballerup Kommune, herunder arrangere ture eller temamøder samt invitere eksterne oplægsholdere til udvalgets møder.

Naturkvalitetsudvalget er sammensat som følger:

 

5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer:

 • Hella Hardø Tiedemann (A)
 • Anja Holtze (A)
 • Morten Andersson (A)
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V)
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø)

2 medlemmer valgt af og blandt Grønt Råds medlemmer:

 • Bjarne Frimann
 • Johannes Nørgård

Herudover 1 medlem fra erhvervslivet.

 

Der er fremsat forslag om, at erhvervslivet repræsenteres med 2 repræsentanter i stedet for 1 repræsentant. Forslaget forelægges til godkendelse. Repræsentanterne skal ligeledes godkendes.

 

Kommissorium med ændringsforslag kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Kommissorium for Naturkvalitetsudvalget i Ballerup Kommune godkendes med tilføjelsen af, at erhvervslivet repræsenteres med 2 repræsentanter.
   
 2. Følgende 2 medlemmer repræsenteres fra erhvervslivet:
 • Rune Sørensen fra Fonden Grantoftegaard
 • Rikke Sønder Larsen fra virksomheden Eco Village.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

På et dialogmøde i Måløv, som havde til formål at få en lokal dialog om placering og målgruppe for en ny legeplads i Måløv, var der blandt deltagerne enighed om, at den bedste placering vil være ved Måløv Idrætspark, samt at målgruppen skal være børn fra 11-12 år og opefter. Placeringen og målgruppen indstilles til politisk godkendelse.

 

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har allerede frigivet 0,5 mio. kr. til etablering af en ny legeplads i Måløv. Med til beslutningen var der et politisk ønske om, at placering og målgruppe skulle ske i dialog med lokalområdet.

 

Sagsfremstilling

Onsdag den 13. juni 2018 blev der afholdt dialogmøde i Måløv om placering og målgruppe for en ny legeplads i Måløv. Administrationen har foreslået en placering ved Måløv Idrætsplads. Ud over denne placering var der to andre forslag i spil ved mødet. Det ene placeringsforslag var bibliotekshaven og den anden var på et grønt areal syd for Parklodden - mellem fodboldbanerne og Måløv Parkvej. Sidstnævnte forslag var indsendt af en borger forud for mødet. Begge alternative placeringsforslag var kvalificerede bud, da de begge ligger på kommunalt ejet jord.

 

Der var enighed blandt mødedeltagerne om, at legepladsen bør ligge ved Måløv Idrætsplads med følgende begrundelser:

 • Idrætsparken er et naturligt samlingspunkt – et knudepunkt med bevægelse. Et sted, hvor folk gerne må blive lidt længere.
 • Legepladsen vil blive placeret i ”Måløvringen” og lever op til udviklingsplanens tanker om at gøre dette til et lokalt mødested.
 • Legepladsen vil komme til at supplere borgermillionsprojektet om et klatreelement og skabe merværdi på stedet.
 • Der mangler opholdspladser og arealet er meget mørkt.
 • Om målgruppen blev der sagt - børn fra 11-12 år og opefter, da det er alderen på de børn, som går i den tilstødende fritidsklub.

På et møde i foråret med Måløv Idrætsparks brugerråd blev det foreslået, at parkour indarbejdes i forslaget.

 

På baggrund af den indledende dialog, foreslår administrationen, at legepladsmidlerne går til en "Opholds- og aktivitetsplads" ved Måløv Idrætspark, og at udformningen primært skal henvende sig til børn fra 11-12 år og opefter, og at løsningen indeholder opholdsmuligheder og fysiske aktiviteter – gerne parkour. Borgermillionprojektets klatreaktiviteter skal integreres i løsningen, men skal samtidig kunne opleves som et særskilt element. Administrationen vurderer, at der ud fra den fastsatte ramme ikke vil være økonomi til at forbedre belysningen på pladsen. Skal dette løses i forbindelse med projektet, må midlerne komme andetsteds.

 

Såfremt placeringen godkendes, forventer administrationen at kunne præsentere den fremtidige udformning af opholds- og aktivitetspladsen til godkendelse ved næste møde i Teknik- og Miljøudvalget. Udformningen vil forinden være koordineret med en lokal følgegruppe bestående af idrætsparkens brugerråd, de lokale vindere af borgermillionen m.fl.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevilling til projektet er frigivet.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Legepladsmidlerne anvendes til en opholds- og aktivitetsplads ved Måløv Idrætspark.
   
 2. Opholds- og aktivitetspladsen skal henvende sig til børn fra 11-12 år og opefter, og at pladsen indeholder fysiske aktiviteter - gerne parkour - og mulighed for ophold.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Budgetparterne besluttede med den politiske aftale 2018 at fremhæve 6 af verdensmålene, som dem, der skal være fokus på i Ballerup Kommune. Ambitionen er at integrere arbejdet med de 6 valgte verdensmål i eksisterende planer og strategier i relevant omfang. Ikke at iværksætte selvstændige projekter og aktiviteter i forhold til de valgte 6 verdensmål.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte, hvordan der på udvalgets område løbende kan arbejdes med at integrere de 6 udvalgte verdensmål.

 

Baggrund

Med den politiske aftale for 2018 har budgetparterne aftalt at prioritere at arbejde med 6 udvalgte verdensmål ud af de 17, som FN har vedtaget i 2015. Der skal i arbejdet være fokus på, hvordan Ballerup Kommune integrerer verdensmålene i indsatser og prioriteringer på tværs af Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

I 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene sigter mod at løse en del af klodens største problemer inden 2030, herunder fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer, jf. https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, og som en del af den politiske aftale 2018, har budgetparterne valgt særligt at fremhæve 6 af de 17 verdensmål. De er:

 • Mål 3: "Sundhed og trivsel", der handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 • Mål 4: "Kvalitetsuddannelse", der handler om at sikre kvalitetsuddannelse for alle gennem hele livet
 • Mål 7: "Bæredygtig energi", der handler om at sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur", der handler om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
 • Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", der handler om, at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige samt
 • Mål 13: "Klimaindsats", der handler om, at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 tilkendegav aftaleparterne, at Ballerup Kommune i sit fremtidige virke skal indtænke ovenstående målsætninger, således at Ballerup Kommune, dens borgere og virksomheder bidrager til en fremtidig bæredygtig udvikling af såvel kommunen som Danmark. Der er således fokus på at indtænke de udvalgte 6 verdensmål fremfor at sætte selvstændige projekter og aktiviteter igang.

 

De stående udvalg og Økonomiudvalget drøfter derfor på møderne i august 2018, hvordan det går med at integrere de udvalgte 6 verdensmål i de øvrige indsatser og strategier i Ballerup Kommune. Administrationen giver en mundtlig status med konkrete eksempler på udvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser ved den besluttede tilgang. Hvis der igangsættes særlige initiativer i forhold til de udvalgte 6 verdensmål vil det kræve yderligere ressourcer og prioritering i forhold til at andre indsatser og projekter.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 1. Det drøftes, hvordan de 6 verdensmål løbende integreres i udvalgets arbejde med planer, strategier, indsatser og opgaver på Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde i Ballerup Kommune.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Teknik- og Miljøudvalget arbejder særligt med følgende mål:

Mål 7: Bæredygtig energi

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 13: Klimaindsats. 


Indhold

Sammendrag

På baggrund af oplæg fra Novafos, drøftes samarbejde og den kommende Investeringsaftale for 2019.

 

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget bliver introduceret til de forsyningsområder, som hører under udvalgets ressortområder. Nu er turen kommet til introduktion af Novafos, som står for vandforsyningen og spildevandshåndteringen i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelse af Novafos, er der indført nye fælles tiltag i alle ejerkommuner. Et af dem er indgåelse af en årlig Investeringsaftale, hvoraf de første er indgået for 2018. Der er vedlagt status fra første kvartal 2018 på Investeringsaftalen.

 

Med baggrund i Investeringsaftalen, vedlagte status, samt en oversigt over renoveringsplanen for vand- og spildevandsledningerne i Ballerup Kommune, giver Novafos en introduktion til området.

 

På mødet i Teknik- og Miljøudvalgets deltager kommunekoordinator for spildevand Pernille Sloth og leder for spildevand Tina Otterstrøm begge fra Novafos under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Orientering og introduktion af Novafos tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der er en forventning om, at projekt "Mere Monitor", fremadrettet vil afholde musikarrangementer på Baltorpplænen i Ballerup.

 

Der er derfor opsat en række vilkår for udlån af arealet.

 

Baggrund

Der er ved at blive anlagt et Hæng-ud-sted på Baltorpplænen til de unge i og omkring Ballerup. Det forventes, at der kommer til, at være arrangementer med den mobile scene fra ungdomskulturhuset Vognporten på arealet i samarbejde med projekt "Mere Monitor".

 

Derfor har Center for By, Erhverv og Miljø opsat en række vilkår for udlån af Baltorpplænen (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Disse vilkår vil skabe retningslinjerne for afholdelsen af større arrangementer på Baltorpplænen i Ballerup, som svarer til de vilkår, der er for tilsvarende arealer i Ballerup Kommune fx Skovlunde Bypark og Damgårdsparken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Vilkår for udlån af Baltorpplænen i Ballerup godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Det præciseres, at Ungdomsrådet og "Mere monitor" ikke har en særskilt rolle i driften af Hæng-ud-sted på Baltorpplænen.

Indhold

Sammendrag

Center for By, Erhverv og Miljø har modtaget en ansøgning fra andelshaveren på Gl. Skovlundevej 49 st., om sammenlægning af boligerne Gl. Skovlundevej 49, st. og 47, st. Ved sammenlægningen nedlægges den ene bolig.

 

Baggrund

Ansøgningen skal behandles efter boligreguleringslovens § 46, der både handler om nedlæggelse af boliger og sammenlægning af boliger.

 

Da Teknik- og Miljøudvalget administrerer boligreguleringslovens kapitel 7 om anvendelse af boliger, skal ansøgningen forelægges udvalget.

 

Boligerne på Gl. Skovlundevej 29 - 109 er en andelsboligforening med 76 boliger, der er opført i 1960.

 

Sagsfremstilling

Andelshaveren har råderet over begge boliger.

 

Ansøgerens bolig på Gl. Skovlundevej 49, st., er på 49 m2 og boligen på Gl. Skovlundevej 47, st., der ønskes sammenlægning med, er også på 49 m2.

Den sammenlagte bolig bliver på 98 m2 i alt.

 

Sammenlægningen er godkendt af bestyrelsen i A/B Gl. Skovlundevej 29 - 109.

 

Ifølge boligreguleringslovens § 46 kan Kommunalbestyrelsen ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, når ingen af de boliger, der tilvejebringes, har et bruttoareal på mere end 130 m2.

 

Ved sammenlægningen vil den ene af boligerne blive nedlagt. Det er ikke tilladt, uden Kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge boliger helt eller delvis.

 

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at ansøgningen kan imødekommes, da den sammenlagte bolig ikke kommer til at overstige 130 m2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det godkendes, at boligen på Gl. Skovlundevej 49 st. i Skovlunde kan nedlægges, således at den sammenlægges med boligen på Gl. Skovlundevej 47 st. i Skovlunde.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Med henblik på igen at etablere biografsale i Ballerup Centret har ejerne af centret søgt om dispensation fra lokalplan nr. 95, da dele af en nødvendig udbygning af centret ikke kan rummes indenfor den gældende lokalplans bestemmelser.

 

Baggrund

Det har fra ejerne af Ballerup Centret længe været et ønske igen at få en biografoperatør tilknyttet Ballerup Centret. På baggrund af en nylig aftale med en større biografoperatør ønskes der således etableret et nyt biografcenter, som forventeligt kan bidrage positivt med mere kundeflow, aktivitet og derudover eksistere i understøttende synergi med restauranterne i centret.

 

Ligeledes er det et ønske at skabe et bedre eksponeret indgangsparti ud mod Baltorpvej som en del af udbygningen.

 

Sagsfremstilling

Da det foreliggende projekt på nogle punkter ikke holder sig indenfor den gældende lokalplans bestemmelser, så søges der om dispensation fra bygningshøjde, brutto centerareal, skrå højdegrænseplan og byggefelt.

Der søges ligeledes om dispensation til indretning af nødvendige operatørrum på et indskudt dæk eller anden sal, i forbindelse med biograferne.

 

En mere detaljeret gennemgang af projektet, og hvilke bestemmelser der søges dispenseret fra, samt i hvilket omfang der søges afveget fra lokalplanen, er gengivet i vedlagte bilag.

 

I forbindelse med naboorienteringen, hvor 563 borger og 183 virksomheder blev orienteret, fik kommunen én bemærkning fra én borger. Bemærkningen omhandlede ikke selve dispensationen i forhold til byggeriet, men at man fremadrettet burde støtte den lokale eksisterende biograf.

 

Center for Miljø og Teknik vurderer, at projektet som beskrevet, og det der søges om dispensation fra, er af beskedent omfang og stadig holder sig indenfor principperne i lokalplan nr. 95.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives dispensation fra lokalplan nr. 95 i henhold til de i vedlagte bilag nævnte bestemmelser.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med den politiske aftale for 2018 blev der afsat 200.000 kr. til sikker adgangsvej til Børnehuset Askelunden. Børnehuset Askelunden i Ballerup gennemfører nu projekt med etablering af en hævet flade og en gangsti. I den forbindelse ønskes anlægsmidlerne frigivet.

 

Baggrund

Indgangen til Børnehuset Askelunden er placeret overfor parkeringspladsen til Grantofteparken. På grund af de mange udkørsler, og da der ikke var en tydelig krydsningmulighed til børnehuset, skabte dette utrygge og usikre situationer.

 

Sagsfremstilling

For at forbedre forholdene ved Børnehuset Askelunden etableres der et fodgængerfelt på en hævet flade foran indgangen til Børnehuset Askelunden. Over for fodgængerfeltet nedlægges rabatten mellem de to rækker parkerede biler og erstattes af en gangsti for at sikre en tryg vej for forældre, der parkerer på parkeringspladsen. Der etableres afskærmning mellem bilerne og gangstien.

 

Det er Børnehuset Askelunden, der selv gennemfører projektet med faglig støtte fra Ballerup Kommune.

 

Projektet er godkendt af politiet. Projektet er koordineret med Grantofteparken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,2

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projektet forventes ikke at have en negativ effekt på tilgængeligheden. Projektet vil sikrer en tryggere og sikre overgang fra parkeringspladsen til Børnehuset Askelunden.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forbedring af sikkerheden på adgangsvejen til Børnehuset Askelunden i Ballerup til projekt nr. 222960.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Som led i Kickstart-projektet i Ballerup skal Ballerup Kommune i henhold til partnerskabsaftalen med Realdania (godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2015) udføre diverse anlægsarbejder, som er nødvendige for projektets gennemførelse.

 

På Kommunalbestyrelsens møde i november 2016 bevilligede kommunalbestyrelsen 8 mio. kr. til anlæg af midlertidig busterminal på Linde Allé og midlertidigt busdepot samt den fornødne rådgivning og projektering i relation dertil.

 

I denne sag informerede administrationen om, at Ballerup Kommune ud over de 8 mio. kr. vil skulle afholde udgiften (ca. 4 mio. kr.) til retablering/endelig udformning af den del af Linde Allé og PostNords p-areal (nu Ballerup Kommunes ejendom efter køb af posthuset), som berøres af disse anlægsarbejder. Derfor blev der i budgetaftale 2017 afsat 4 mio. kr. til denne opgave i 2018. Dette rådighedsbeløb søges nu frigivet i en anlægsbevilling på 4 mio. kr.

 

Baggrund

I 2016 blev der afholdt en projektkonkurrence om en omlægning af Banegårdspladsen i Ballerup til en komprimeret busterminal og et nyt byrum, og realiseringen af vinderprojektet pågår. Forud for ombygningen af pladsen blev der etableret faciliteter til busafvikling og busdepot i anlægsperioden. Udgifterne til disse anlæg støttes ikke af Realdania, men skal i henhold til partnerskabsaftalen alene afholdes af Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Banegårdsplads er ved at blive omlagt. I følge tidsplanen forventes det, at den endelige busterminal og busdepotet vil stå færdig i udgangen af 2018. Dermed kan Linde Allé også færdiggøres, da den ikke længere skal benyttes som busterminal. Det betyder, at den "indsnævres" fra de nuværende fire kørespor til den endelige løsning, hvor der er tre kørespor. 

 

Ligeledes kan det midlertidige busdepot nord for det tidligere posthus retableres, således at arealet igen kommer til at fungere som parkeringsplads.

 

Da Ballerup Kommune har købt posthuset, vil parkeringspladserne dermed være Ballerup Kommunes, og der er ikke behov for en retablering af arealerne til den oprindelige tilstand, som ellers var forudsat.

 

Det betyder også, at PostNords pakkeboks, som stod på parkeringspladsen nord for posthuset, og som i 2017 blev flyttet til en placering øst for Bydammen, ikke skal flyttes tilbage til den oprindelige placering. Dermed er der skabt plads i budgettet til at etablere en adgang mellem parkeringspladsen nord for posthuset og de 47 parkeringspladser, der er placeret på bagsiden af posthuset.

 

I dag er der ikke adgang til disse parkeringspladser fra "banegårdssiden" men kun fra Lindevænget. Ved at fjerne port og sidebygning nord for posthuset mellem de to parkeringspladser og omdisponere de eksisterende parkeringspladser vil der kunne etableres adgang til disse p-pladser fra "banegårdssiden", dvs. fra Bydammen/Ahornsvej. Dette vil midlertidigt - indtil posthusgrunden skal anvendes til andre formål - kunne øge parkeringsudbuddet i bymidten. 

 

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til anlægsudgifter, forundersøgelser, rådgivning og intern projektering vedrørende følgende:

 • Færdiggørelse af Linde Allé der ikke længere skal fungere som (midlertidig) busterminal.
 • Retablering af arealet nord for posthuset hvor der har været midlertidigt busdepot, således at arealet igen kan fungere som parkeringsplads
 • Ombygning af parkeringspladsen bag posthuset, så den kan indgå i bymidtens parkeringsdækning - herunder etablering af adgang til parkeringspladserne via Ahornsvej. Der er i den forbindelse en forventning om, at antallet af parkeringspladser kan øges i forhold til de nuværende 47 stk.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Som forelagt for Kommunalbestyrelsen på møde i november 2016 er ovennævnte udgifter til færdiggørelse/retablering af Linde Allé og busdepotet rent kommunalt anliggende, som ikke støttes af Realdania. Pengene hertil kan derfor ikke tages af Kickstart-projektets budget på 50 mio. kr. Der er derfor i budgetaftale 2017 afsat 8 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. i 2018. Midlerne for 2018 ønskes nu frigivet.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv. til projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal

4.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv. fra projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal

8.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

Projekt nr. 222745 Kickstart, Linde alle

4.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

12.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter [Skal tidligere anlægsbevilling også fremgå]

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

4

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

I forbindelse med projekteringen vil det blive undersøgt, om der skal etableres tilgængelighedsfremmende tiltag.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222745 Kickstart, Linde Allé til projekt nr. 222744 Kickstart, busterminal.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

For at understøtte byudviklingen og etableringen af flere private boliger i Ballerup Bymidte foreslår administrationen, at der etableres 100 p-pladser på grusbanen bag rådhuset. Dette vil også skabe bedre forhold for borgere og virksomheder med ærinde på rådhuset særligt set i lyset af flytningen af Arbejdsmarkedscentrets flytning til rådhuset.

 

Baggrund

I forbindelse med udvikling af Ballerup Bymidte er der behov for at tilvejebringe erstatningsarealer til parkering, idet en del af de nuværende p-pladser inddrages til udvikling af private boliger.

 

Sagsfremstilling

Byomdannelse i Ballerup Bymidte på eksisterende p-pladser betyder, at der er behov for at tilbyde alternative parkeringsmuligheder til understøttelse af bylivet i Ballerup Bymidte. Foruden pladserne på Lindevænget og Hold-an Vej ved en eventuel indsnævring, kan etablering af p-pladser på ca. halvdelen af grusbanen bag rådhuset tilvejebringe ca. 100 p-pladser.

 

Behovet aktualiseres af flytningen af Arbejdsmarkedscentret fra Baltorpvej til rådhuset, hvilket vil skabe mere trafik til rådhuset af borgere og virksomheder. Det er administrationens vurdering, at etablering af p-pladser på grusarealet primært til brug for ansatte på rådhuset kan frigøre pladser på forsiden af rådhuset, hvilket vil imødekomme det øgede behov i forbindelse med flytning af Arbejdsmarkedscentret samt give plads i rækkerne nærmest Hold-an Vej særligt til handlende, ansatte og andre med ærinde i bymidten.

 

Samtidig etableres der flere 2-timers parkeringspladser foran rådhuset for at skabe bedre parkeringsmuligheder for brugere af rådhuset, samt nedlæggelse af de to taxaholdepladser foran Helsehuset, da de ikke bliver anvendt. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2019 og 13 mio. kr. i 2020 på projekt nr. 002450 Byggemodning. Det foreslås, at finansieringen af parkeringspladsen sker ved fremrykning af 3 mio. kr. fra 2019 til 2018 og 1 mio. kr. fra 2020 til 2018.

 

Finansieringen af den afledte drift indgår i direktionens budgetforslag for 2019.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

4.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

002450 Byggemodning, private grunde

4.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

4,000

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 efter anlægsprojektet

 

0,01

0,01

0,01

0,01

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Asfaltering og opstribning vil forbedre forhold for gangbesværede. Administrationen vurderer, om der bør etableres yderligere handicappladser nær hovedindgange.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 002450 Byggemodning, private grunde til projekt nr. 222713 Parkeringsplads bag rådhuset, og at der dermed fremrykkes 3 mio. kr. fra 2019 til 2018 samt 1 mio. kr. fra 2020 til 2018.
   
 2. Finansiering af udgifterne til afledt drift indgår i direktionens budgetforslag for 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der skal indtænkes afledning af regnvand i projektet.


Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller at der frigives midler fra Diverse vejændringer 2018 og 2019 til etablering af krydsningsheller på Bybjergvej i Skovlunde og ved Atlasvænge i Ballerup til at fremme trafiksikkerheden og trygheden, samt til en midlertidig indsnævring af Hold-an Vej i Ballerup.

 

Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018:

Administrationen indstiller, at der frigives midler fra Diverse vejændringer 2018 og 2019 til etablering af krydsningshelle ved Atlasvænge i Ballerup til at fremme trafiksikkerheden og trygheden samt til en midlertidig indsnævring af Hold-an Vej i Ballerup. Krydsningshelle på Bybjergvej i Skovlunde udgår af sagen.

 

Baggrund

På baggrund af byudviklingen og dialog med borgerne fra Atlasvænge, og dialog med Plejecentret Rosenhaven ønsker administrationen at etablere krydsningsheller for at give en mere sikker og tryg overgang af Baltorpvej og Bybjergvej.

 

I høringssvar til erhvervsministerens revision af Fingerplan, har Ballerup Kommune bl.a. anbefalet en ændret udformning af stationsnærhedsprincippet, der vil kunne bane vejen for en udbygning af erhverv i den nordlige del af Lautrupgård. En højklasset offentlig trafikforbindelse i form af busser, der kører med høj frekvens og i eget tracé, kunne fx udløse et stationsnært område på 500 m omkring stoppesteder og bane vejen for en fortætning og et øget antal arbejdspladser i området.

 

Sagsfremstilling

Administrationen anmoder om at etablere krydsningsheller på Baltorpvej i nærheden af Atlasvænge og på Bybjergvej ved Plejecentret Rosenhaven for at fremme trafiksikkerheden og trygheden.

 

Krydsningshelle ved Atlasvænge i Ballerup

I forbindelse med at grunden, hvor den gamle Atlas fabrik har ligget, er blevet udlagt til boliger, er trafikken til og fra Atlasvænget ændret. Da der er planer om at bygge flere boliger i området, betyder dette, at mængden af cyklister og fodgængere, der skal til og fra Atlasvænge, vil stige. For at sikre en mere sikker overgang på Baltorpvej, forslår administrationen at etablere en krydsningshelle. Etableringen af hellen vil betyde, at højresvingsbanen ind til Atlasvænge bliver nedlagt, og der bliver etableret en helle og bussluse her, der bliver også lavet en helle i midterrabatten og i rabatten på modsatte side af Atlasvænge. Dette vil gøre det nemmere at krydse vejen for fodgængere og cyklister, da de kun skal krydse en vejbane af gangen, og afstanden de skal krydse bliver mindre.

 

Administrationen anbefaler ikke at anlægge et fritliggende fodgængerfelt det pågældende sted. På det pågældende sted er der et begrænset antal fodgængere i forhold bilister, og trafiktællinger viser, at der er en del bilister, der kører med en hastighed over de anbefalede 50 km/t. Ved disse situationer skaber fritliggende fodgængerfelter en falsk tryghed for fodgængere, der har en forventning om, at bilisterne stopper og derfor er mindre opmærksomme. Da bilisterne kun sporadisk møder fodgængere det pågældende sted, vil de ikke være ligeså opmærksomme, og dette øger risikoen for påkørsler.

 

Administrationen har også konsulteret politiet, der også afviser et fritliggende fodgængerfelt det pågældende sted som en sikker løsning.

 

Administrationen estimerer, at etablering af en krydsningshelle vil koste 250.000 kr.

 

Krydsningshelle på Bybjergvej i Skovlunde

I forbindelse med arbejdet med en helhedsplan omkring Bybjergvej og Ejbyvej er administrationen blevet gjort opmærksom på, at der fra beboere og personale på Plejecentret Rosenhaven er et ønske om at få en krydsning over til Skovlunde Centret, som er tættere på plejecentret. Der er på nuværende tidspunkt en tunnel til venstre for centret og en fodgængerfelt ved Ballerup Boulevard. En krydsningshelle ud for Plejecentret Rosenhaven vil skabe en nemmere og mere tilgængelig løsning. Da der er busstoppesteder der, hvor det foreslås, at hellen skal placeres, vil dette betyde, at der også skal laves busperroner for at sikre en god afvikling af busserne og passagerer.

 

Administrationen estimerer, at dette vil koste 1.100.000 kr.

 

Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018:

Punktet vedrørende Krysningshelle på Bybjergvej i Skovlunde udgår og forelægges i en særskilt sag på et efterfølgende møde.
 

Midlertidig indsnævring af Hold-an Vej

Hold-an Vej har i flere omgange været indsnævret til to kørebaner i forbindelse med brorenovering og andre anlægsarbejder og nu i forbindelse med renovering af s-banen. Når det midlertidige stoppested til togbusserne bliver overflødigt til efteråret, foreslår administrationen at indrette strækningen som bygade med fortove, parkering og beplantning i begge sider, så man kan opleve, hvordan en permanent løsning vil tage sig ud på en afgrænset del af Hold-an Vej.

 

Administrationen estimerer, at denne løsning vil koste 500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb. Der ønskes en samlet anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. med en fordeling på 1,25 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af ovenfor nævnte aktiviteter. Der ønskes således udskudt 0,25 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2018 til 2019.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1.850.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb

1.850.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.850.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,25

0,6

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018: 

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

750.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb

750.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

750.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,25

0,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Projekterne vil øge den fysiske tilgængelighed, da der etableres krydsningsheller, der vil gøre det nemmere at krydse vejen. Det er især noget, der vil have en effekt for beboere og personale på Plejecenter Rosenhaven, der vil få en direkte overgang til Skovlunde Centret.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. 222088 Diverse vejændringer 2018 til anlæg af krydsningsheller ved Atlasvænge og Bybjergvej. Der udskydes samtidig 0,25 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Beslutning

Indstillingspunkt ændres til:

Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. 222088 Diverse vejændringer 2018 til anlæg af krydsningsheller ved Atlasvænge og Bybjergvej.

 

Nyt indstillingspunkt indstilles til godkendelse.

 

Krydsningshelle på Bybjergvej i Skovlunde udgår af beslutning. Ny sag forelægges herom.


Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at trafiksikkerhedsmidlerne på 0,2 mio. kr. for 2018 frigives til at få udarbejdet skitseprojekter for at øge trafiksikkerheden ved de mulige ændrede trafikforhold ved Metalbuen i Ballerup, ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj (Klakkebjerg) i Ballerup samt at udskifte de hastighedsskilte, der ikke længere overholder de lovmæssige krav.

 

Baggrund

Som led i arbejdet med trafiksikkerhed i Ballerup Kommune anmoder administrationen om midler til at undersøge mulighederne for at øge trafiksikkerheden og tryghed på udvalgte steder og indsatsområder.

 

Sagsfremstilling

 

Cyklister på Metalbuen i Ballerup

I forbindelse med, at LEOpharma bygger et nyt parkeringshus, vurderes det, at trafikmængden i myldertiden vil øges på Metalbuen. Administrationen har observeret, at cyklister der kommer fra pigekvarteret via Marievej, i dag krydser Metalbuen og cykler mod færdselsretning op til Ballerup Byvej for at kunne komme lige over vejen til den dobbeltrettede cyklesti Terminalstien.

 

Med den forventede øgede trafik på Metalbuen kan dette skabe øgede konflikter og utrygge situationer mellem cyklisterne, der kører mod færdselsretningen og bilister til parkeringshuset. Ydermere kan det skabe problemer med afviklingen af trafikken på Ballerup Byvej, hvor biler, der skal dreje ned af Metalbuen, skal vente på, at cyklister krydser over til Terminalstien. For at undersøge omfanget af problematikken og forhindre eventuelle farlige situationer, ønsker administrationen at udarbejde en trafikalanalyse, samt at få udarbejdet et skitseforslag med løsningsforslag.

 

Administrationen estimerer, at omkostningerne til denne opgave vil være 80.000 kr.

 

Kryds ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj (Klakkebjerg) i Ballerup

Administrationen har fået en henvendelse fra politiet, der i forbindelse med deres skoletilsyn er blevet opmærksom på, at der er nogle uhensigtsmæssige forhold ved vejanlæg og skiltning på Klakkebjerg ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj og Fakta. Administrationen ønsker, at der skal udarbejdes en trafikalanalyse samt at få udarbejdet et skitseforslag med løsningsforslag.

 

Administrationen estimerer, at omkostningerne til denne opgave vil være 70.000 kr.

 

Udskifte hastighedsskilte

Politiet har gjort administrationen i Ballerup Kommune opmærksom på forskellige forhold, hvor der er kommet nye krav til udseendet og højde af hastighedsskilte. Derfor søges der midler til at udskifte de skilte, der ikke opfylder disse krav. Begrundelsen for at denne opgave søges i forbindelse med trafiksikkerhed, er, at politiet er afhængig af, at hastighedsskiltene opfylder de gældende krav i forbindelse med, at de foretager hastighedsmålinger. 

 

Administrationen estimerer, at omkostningerne til denne opgave vil være 50.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb

200.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,2

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Udskiftning af skilte vil hverken have en positiv eller negativ effekt på den fysisk tilgængelighed.

 

Det er endnu ikke muligt at vurdere, hvilke effekter projektet omkring Metalbuen og Klakkebjerg kan have for tilgængeligheden, men tilgængelighed er et vigtigt element i skitseprojekteringen af de to projekter.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb til projekt nr. 222155 Trafiksikkerhedsplan 2018 til gennemførelse af de tre nævnte trafiksikkerhedsprojekter.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

En højklasset offentlig trafikforbindelse mellem Malmparken St. og den nordlige del af Lautrupgård kunne bane vejen for en udvidelse af stationsnærhedsprincippet og en udbygning af erhverv. Ballerup Kommune og Movia foreslår at ansøge Transportministreriets Pulje til Investeringer i kollektiv bustrafik om finansiering af forundersøgelser og i positivt fald medfinansiering af anlægsudgifter af en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) mellem Malmparken og Lautrupgård. Til finansiering af forundersøgelser frigives 750.000 kr. fra projektnummer 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til rådgivning og bemanding.

 

Baggrund

I høringssvar til Erhvervsministerens revision af Fingerplan har Ballerup Kommune bl.a. anbefalet en ændret udformning af stationsnærhedsprincippet, der vil kunne bane vejen for en udbygning af erhverv i den nordlige del af Lautrupgård. En højklasset offentlig trafikforbindelse i form af busser, der kører med høj frekvens og i eget tracé, kunne fx udløse et stationsnært område på 500 m omkring stoppesteder og bane vejen for en fortætning og et øget antal arbejdspladser i området.

 

Sagsfremstilling

En højklasset offentlig trafikforbindelse udformet som en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) betyder, at en vognbane er forbeholdt bustrafik, og at der etableres en eventuelt selvkørende shuttlebus mellem Malmparken St. og den nordlige del af Lautrupgård med få centrale stoppesteder. En sådan løsning vil forbedre fremkommelighed for alle busser på strækningen. For at sikre og forbedre fremkommelighed for biler, forudsættes en udvidelse af kørebaneareal, som vil være en væsentlig del af anlægsudgiften.

 

Teknologien i den selvkørende trafik forventes at være på plads inden for tre til fem år, hvorfor et scenarie med selvkørende busser til 30-40 passagerer og hastigheder op til 70 km/t vil indgå i forundersøgelsen.

 

På den baggrund ansøges Transportministeriets Pulje til Investeringer i kollektiv bustrafik om finansiering af forundersøgelser og i positivt fald medfinansiering af anlægsudgifter af en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) mellem Malmparken St. og Lautrupgård. Ansøgningen omfatter to faser. Fase 1 er en undersøgelsesfase, hvor der udarbejdes et beslutningsgrundlag for fase 2, der er anlægsfasen. Fase 1 omfatter et budget på 2 mio. kr., hvor Ballerup Kommunes andel i alt er 0,75 mio. kr., som foreslås finansieret via de afsatte midler til diverse vejændringer. Anlægsomkostningerne i evt. etablering i fase 2 skønnes på nuværende grundlag at ligge mellem 30 og 50 mio. kr. Når resultatet af forundersøgelser foreligger efter fase 1, der forventes afsluttet ultimo 2019, kan der på baggrund af beslutningsoplægget politisk træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet.

 

Man må forudse, at udgiften til driften af busserne (såfremt det på baggrund af forundersøgelsen besluttes at arbejde videre og realisere projektet) bliver en opgave for Ballerup Kommune, idet Transportministeriets pulje ikke kan ansøges til løbende driftsudgifter.

 

For at projektet kan realiseres, kræver det altså kommunal medfinansiering af selve anlægget og driften af en shuttlebus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

750.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

222042 Diverse Vejændringer

750.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

750.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

0,75

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Forundersøgelsen vil redegøre for, hvorvidt tilgængelighed forbedres ved den foreslåede løsning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der frigives 0,75 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222042 Diverse Vejændringer til projekt nr. 222048 Forundersøgelse af transportløsning i Lautrup.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

 

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download