Tilskud til aftenskoler

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, som aflønnes i henhold til lov om støtte til folkeoplysende virksomhed. For at kunne blive godkendt, skal en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune, have lokal tilknytning.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til tilskud til voksenundervisning.

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisning, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredrag, debatskabende aktiviteter og andet, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Kultur- og Fritidsudvalget fordeler den beløbsramme, der er til rådighed, forholdsmæssigt mellem foreningerne.