Parker

Besøg byens grønne rum og åndehuller og oplev en række stemningsfyldte steder:

Birkegårdens grønne kile er et 400 meter langt grønt strøg fra Hold-An Vej i nordøst til Vestbuen i sydvest.

Birkegården lå umiddelbart nord for parkbåndet indtil omkring 1960, hvor gårdens jorder blev udstykket til det nuværende villakvarter.

Parkbåndet kiler sig ind mellem Sommerbuen og Vårbuens bebyggelser og samler stiforbindelserne fra de enkelte villaveje.

Området består af plæner med spredte træer og busketter samt hegnsplantninger omkring legepladsen og dagsinstitutionerne på Hold-An Vej.

Det lange parkbånd mod Vestbuen blev oprindeligt friholdt for bebyggelse og anvendt til luftledninger for højspænding.

Areal 1,5 hektar.

Damgårdsparken, som ligger omkring Ballerup Rådhus, hører til kommunens ældste parkanlæg. Parken med rådhusforpladsen afgrænses af Hold-An vej, Ballerup Byvej, Parkvej og Hørhaven.

Parken ligger på Dommergårdens jorder. Selve gården lå, hvor rådhuset ligger i dag.

I 1980erne blev en del af parken renoveret med skulpturelle og delvist tilplantede volde mod Ballerup Boulevard. I slutningen af 1990erne blev der igen renoveret i forbindelse med et børneskulptur-projekt.

Den ca. 9 hektar store park indeholder:

 • Idrætsanlæg
 • Fodboldbaner i græs og grus
 • Tennisbaner
 • Friluftscene

Brug parken til arrangementer

Udover faste aktiviteter bruges parken til enkeltarrangementer.

Foreninger kan søge Ballerup kommune om tilladelse til forskellige sommerferieaktiviteter

LAR anlæg

I forbindelse med ombygningen af Ballerup rådhus er der anlagt et LAR-anlæg i Damgårdsparken.

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand og projektet består i at forsinke tagvandets vej til kloaknettet ved kraftige regnskyl. Nedløbsrørene er koblet fra og vandet ledes i stedet for gennem små kanaler og en lille grøft i parken til en lavning, hvorfra vandet langsomt siver ned i jorden. I ekstreme tilfælde kan vandet løbe over til den eksisterende sø.

Egebjerg Bypark ligger ud til Skovvej mod vest og strækker sig fra Egebjergvej i nord til Skotteparken i syd.

Egebjerg Bypark er i sin helhed Ballerup Kommunes største sammenhængende park, der indeholder:

 • To søer, Tårnsøen og Teglværkssøen
 • Et beboerhus
 • Det prisbelønnede Vingehus
 • Installationskunsten Kaninfabrikken

Tårnsøen

Den nordligste sø er Tårnsøen. Midt i Tårnsøen springer et tragtformet springvand fra maj til midt i oktober. Springvandet glæder dels de forbipasserende,og dels søen, da det hjælper med til at ilte søen, så vandmiljøet forbedres. I den sydlige ende af søen løber en lille kilde til. Søen er omkranset af siv, men Ballerup Kommune holder sivene nede, så der er indkik til søen på udvalgte steder.

Teglværkssøen

Mod syd ligger Teglværkssøen, der oprindeligt er opstået i forbindelse med teglværket, der lå ved Skotteparken. Her gravede man ler til brug i teglproduktionen. Ballerup Kommune holder bevoksningen rundt om søen nede på udvalgt steder, så besøgende kan få et kik ind til søen.

Gammelgårdsparken (ofte omtalt som Skoven), ligger mellem børneinstitutionerne og boligafdelingen Bispevangen med indgang fra Bispevangen og Lindbjergvej.

Gammelgårdsparken er oprindeligt anlagt som et klassisk lystanlæg tilknyttet Gammelgården.

I dag har området delvist fået karakter af skov, men indeholder spor af det oprindelige havepræg, som fx bøgelysthuset.

Parken er en lille grøn oase og et fredfyldt åndehul i bydelen.

Areal 0,8 hektar

Ved Ballerup Kommunes Sundhedshus blev der i 2011 anlagt en ny have.

Haven danner en smuk grøn entre til Sundhedshuset og indeholder en lang række forskellige planter:

Sundhedshusets planteplan (2012)

Der er offentlig adgang til haven og alle er velkomne til at smage på solbærrene eller plukke et æble. Æbletræerne bærer Filippa, Ingrid Marie og Rød Gråsten æbler.

Løberuter

Fra haven udgår der tre korte løberuter:

 • Damgårdsparkruten på 1,5 km
 • Vængeruten på 3,2 km
 • Lundegårdsruten på 3,6 km

3 løberuter fra Sundhedshuset

Anlægsår: 2011

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekt: Ballerup Kommune ved Birgitte Løkke

Hedeparkens Bypark ligger for enden af Hold-An vej i tilknytning til boligafdelingerne på Hedeparken og Magleparken og naturområdet Harrestrup ådal.

I Parken ligger:

 • Åbne græsarealer
 • Boldbane
 • Byggelegeplads
 • Hestefold, hvor byggelegepladsen har heste på græs

Slåenhegn med overraskelser

Parken er mod Ring 4, Sydbuen og Hold-An Vej omkranset af et levende hegn primært bestående af slåen. I dette slåenhegn er der lysninger med opholdspladser, legeredskaber og huler.

Shelter og bålplads

Parken indeholder også en af kommunens 9 naturbaser med shelter og bålplads. Basen anvendes især af Hedegårdsskolen og institutionerne ved Magleparken, men er tilgængelig for alle.

Kælkebakke

Parken blev anlagt i slutningen af 1980erne og kælkebakken Bjerget er opbygget af overskudsjord fra byggeri.

Areal ca. 8 hektar.

Parken har en lille sø med en kilde og springvand. Den lille sø er oprindelig et gadekær og er kendt af mange Ballerupborgere som Gadekæret ved den gamle kirke. Springvandet er tændt fra maj til oktober.

I 2009 blev der fortaget en renovering og søen har i dag en membran i bunden, så vandet ikke forsvinder. I tørre perioder kan søen få tilført vand, så den ikke tørrer ud.

Haven er hjemsted for mange ænder, men der er også et rigt fugleliv. Forskellige arter af mejser og spurve yngler i og omkring parken om sommeren. Om vinteren er der besøg af fuglearter fra vores nabolande i nord.

Anlægsår: 1982

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekt: Ballerup Kommunes parksektion ved Mogens Loch Hansen

Ved krydset Baltorpvej/ Hold-An Vej ligger en lille ”lommepark” som en fredfyldt plet væk fra de store vejes trafik, men i tilknytning til stinettet.

Her er træer og buske, bænke og et lille plæneareal. Her kan man gøre ophold på vej fra Ballerup Centret og Baltorp Striben eller på cykelturen gennem byen.

Areal ca. 2.500 m2, heraf ca. 900 m2 omkring plænen.

Syd for Larsbjerggård, på Harrestrupvej 128, ligger madpakkehuset i Harrestrup Ådal.

Madpakkehuset er opført i sortmalet træ med en overdækket siddeplads, hvor besøgende i ådalen kan søge ly for vejr og vind og samtidig nyde udsigten over landskabet.

I forbindelse med huset er der lavet en grillplads. Der er rige muligheder for leg på en tilknyttet ”junglesti” gennem de omkringliggende skovplantninger.Haren i Ådalen

I 2019 fik området endnu en attraktion. Haren i Ådalen er et af de mange Borgermillionsprojekter.

Projektet består af en harefamilie i træ, der kan bruges til leg og aktivitet for børn og voksne. Der er også opført shelter, bogbyttetræer og offentligt toilet.Træsamlingen i Hundelufterskoven

Ballerup Kommune har plantet en samling af de mest kendte danske træer og buske i den såkaldte Hundelufterskov i Harrestrup Ådal. Der er plantet 37 forskellige typer træer og buske, som alle hører til den oprindelige bevoksning, der voksede i Danmark efter sidste istid.

Brug folderen og lær at se forskel på fx eg og ask, birk og bøg:

Træer og planter i Harrestrup Ådal

Anlægsår: 2012

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekt: Ballerup Kommune Ved Birgitte Løkke

Den fine gamle bondehave ved Lindbjerggård og Pederstrupgård har et symmetrisk stisystem, der er omkranset af buksbom.

Grundplanen er fra slutningen af 1800-tallet, og haven er centreret omkring flagstangen, som det var tradition i den tids danske prydhaver.

I haven gemmer der sig forskellige nationale symboler, fx er ringen af buksbombuske omkring flagstangen en troskabsring, der symboliserer troskab mod fædrelandet.

Beplantningen i museumshaven er tidstypiske frugttræer, traditionelle stauder og løgplanter.

Læs mere på museets hjemmeside

Måløv Aksen - et præmieret landskabsprojekt

Måløv Aksen forbinder på unik vis forbinder mange forskellige trafikformer og aktiviteter. Samtidig forholder anlægget sig originalt til stedets terræn og geologi.

Aksen forbinder det ”gamle og det ”nye” Måløv” under togbanen.

Stedet er blevet til et aktivt byrum, der med tanke på istidslandskabet sætter fokus på mennesker og bevægelse. Dette opleves bl.a. ved terrasselandskabet med forskudte græsbede til ophold samt ramper til skatere og parkour.

Den lysende viadukt med underlægnings graffiti har på en fornyende måde skabt en tryg passage mellem bydelene.

Bygherre: Ballerup Kommune

Rådgiver: Adept og LiW PlanningVinderforslag: 2008

Anlagt: 2010

Tildelt Dansk Landskabspris 2010

Tildelt Ballerup Kommunes Bygningspris 2011

Landskabsprisen 2010

Landskabsprisen 2010 gik til landskabsarkitektfirmaet Liw Planning og arkitektfirmaet Adept, som tilsammen står bag udformningen af Måløv Aksen.

Prisen uddeles årligt af Danske Landskabsarkitekter.

Begrundelsen for at præmiere af netop Måløv Aksen er, at der med projektet ”skabes en fornem sammenhæng på tværs af flere trafikanlæg på et komplet umuligt sted. Projektet behandler skrænten ved viadukten, som er et typisk restareal, der opstår ved krydsning af tekniske anlæg. Restarealer, der som regel blot beplantes med afvisende planter, der skal holde folk væk fra den stejle jord. Et ofte mismodigt resultat. I dette projekt aktiveres arealet og gøres til et sted for handling, møde og ophold. Et dramatisk og unikt rum, der vækker opmærksomhed og sætter tanker i gang. Projektet præmieres bl.a. for at synliggøre tyngdekraftens tegning af landskabet, at behandle stejlheden i vores ellers så flade land, og for at gøre et umuligt sted til et muligt sted’.

Med landskabsarkitekt Lisbeth Westergaards ord: ’med projektet har vi gjort et ingenmands-land til et allemands-land’.”

Bygningsprisen 2011

Måløv Aksen er ét af fire projekter, der fik Ballerup Kommunes Bygningspris 2011.

Tildelingen af prisen begrundes bl.a. med, at "Måløv Aksen er et forbilledligt landskabsprojekt, der på unik vis forbinder mange forskellige trafikformer og aktiviteter og samtidig forholder sig originalt til stedets terræn og geologi. Stedet er blevet aktiveret og tilføjet menneskelig skala, bl.a. ved parkour terrasserne og bænkeskrænten med bordtennisbord. Den lysende viadukt med underlægningsgraffiti har på fornyende måde skabt tryg passage mellem bydelene. Måløvaksen peger fremad såvel mht. sit nutidige materialevalg og el-lyssætning som med sin nytænkende bevidsthed om menneskelig adfærd".

Prisen består af en bronzeplakette, som er opsat på trappeanlægget i Måløv Aksen.

5 hjerter i Politiken i 2011

Politikens arkitekturanmelder, Karsten R.S. Ifversen, gav søndag den 15. maj 2011 Måløv Aksen 5 ud af 6 mulige hjerter.

Ifversen skriver bl.a.: "Det attraktive ved forstæderne, lyset, luften og de åbne rum, er jo samtidig deres forbandelse. For hvordan skal man nogensinde få sådan et ikke-sted til at føles som en sammenhæng? Det har tegnestuerne Adept og LiW Planning givet et forbilledligt svar på med landskabsprojektet Måløvaksen (...) Midt i forstædernes alt for rationelt entydige trafikørkener opleves Måløvaksen med dens tilstødende rum som en oase af muligheder for anvendelse."

Måløv Bypark ligger midt i den gamle landsby tæt ved kirken og i tilknytning til Brydegården og Nørregården. Måløv Å slynger sig gennem parken til Brydegårdssøerne og Måløv Naturpark, der ligger i direkte forlængelse af byparken.

Parken er en del af et sammenhængende grønt strøg gennem Måløv mod Østerhøj og det nordlige Ballerup.

Der er adgang til byparken fra Måløv Hovedgade, Kratvej og Brydegårdsvej.

Parken er anlagt i begyndelsen af 1990erne. I 2005 blev den nye kirkegård anlagt i tilknytning til parkområdet.

Areal ca. 1,5 hektar.

Krohaven er et lille reaktivt haveanlæg, der er en del af Måløv Aksen.

Hovedidéen bag Måløvaksen og Krohaven tager afsæt i istidslandskaber med en ”smeltevandsdal” som tydeligt genspejles i terrænspring, skrænter og aftegninger på belægninger.

Krohavens kendetegn er en græsskråning med zigzag-sti, som kobler cykel- og gangstien i byen med skovstien på toppen af skråningen. 

Skråningen er flankeret af høje betonmure med orange bænke. På ydersiden af murene er der plantet skovtræer, der om nogle år vil indramme hele haven.

Øverst oppe er et lille aktivitetsområde med bordtennisbord.

Krohaven blev anlagt i forbindelse med revitaliseringen af Måløv Aksen, der består af:

 • stationsforpladsen
 • terrænlandskabet
 • gang- og cykelforbindelsen på tværs af S-togsbanen

Anlægsår: 2011

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekt: Lisbeth Westergaard, LiW Planning

Skovlunde Bypark er et grønt åndehul midt i Skovlunde, som benyttes flittigt af især børn og unge og ældre mennesker fra de omkringliggende institutioner.

De lokale foreninger i Skovlunde benytter parken til årlige arrangementer, som fx:

 • Friluftsteater
 • Turneringer
 • Motionsløb

Parken er anlagt i 1983 og indeholder:

 • Stier
 • Dyrefolde
 • Legeplads
 • Friluftsscene

Parken indeholder også en 2.000 m2 stor kunstig sø. Der er tilføjet et kildeløb til søen, der ved renoveringen i 2009 fik et mere naturligt forløb.

Kunstværk i parken

I 2015 blev kunstværket Dag & Nat af Anja Franke indviet i parken. Værket består af en ”løber” ved parkens hovedindgang og et ”tæppe” ved søen.

Kunstværket er støttet af Statens Kunstfond. Læs mere om kunstværket i Ballerup Kommunes kunstguide. 

Det lille åndehul er centreret i Gl. Skovlundes landsby-idyl.

I 2017 blev den karakteristiske mur mellem vejen og søen genopbygget.

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Drift

Send en sikker besked

41 75 01 67

mt-driftteam@balk.dk