Jordflytning & -forurening

En del byjord i Danmark er lettere forurenet. Det skyldes en årelang påvirkning af luftforurening fra biler, fyring med kul og koks, etc. Det er specielt byområder fra før 1950, der er lettere forurenede.

Byzoner i Ballerup Kommune betegnes som lettere forurenet.

Opdager du en jordforurening eksempelvis i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal du straks kontakte afdelingen for Natur, Klima og Miljø og standse arbejdet.

Virksomheder i byzonen har pligt til at anmelde jordflytning af mere end 1 mtil kommunen.

Formålet med anmeldelsespligten er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede områder.

Jordflytning på V1 og V2 ejendomme

Hvis jorden skal flyttes fra V1 eller V2-kortlagte arealer gælder særlige regler og vi anbefaler derfor at du kontakter os inden du går i gang med arbejdet.

Anmeld jordflytning

I Ballerup Kommune skal virksomheder anmelde jordflytning på www.jordweb.dk

Start med at tilmelde din virksomhed til JordWeb

Anmeldelse af jordflytninger kræver dokumentation i form af analyser. Jorden skal analyseres og kategoriseres. Nogle modtageanlæg kan foretage analyser af jorden for dig.

Hvis man finder forurenet jord, der ikke var kendt i forvejen

Hvis man under et gravearbejde eller på anden måde finder jord, der lugter eller ser forurenet ud og dette forhold ikke var kendt i forvejen, skal arbejdet standses! Arbejdet må først genoptages når kommunen eller Region Hovedstaden har givet tilladelse hertil.

Hvis en grund er kortlagt som enten forurenet eller muligt forurenet, kræver det efter jordforureningsloven §8 en tilladelse fra kommunen, hvis du vil:

  • Bygge eller ombygge
  • Grave
  • Fjerne forureningen
  • Ændre arealanvendelse - for eksempel fra erhverv til bolig.

§8-tilladelsen skal sikre at kommunen kan opsætte vilkår, der forebygger at mennesker og miljø eksponeres for forurening fra jorden. Vi anbefaler at du indhenter hjælp fra et rådgivende firma, der har erfaring med jordforurening, når du udarbejder ansøgningen.

Du skal i din ansøgning om §8-tilladelse til dit projekt beskrive:

  • Formålet med dit projekt
  • Undersøgelser og prøvetagninger der foretages i forbindelse med arbejdet
  • Hvordan jorden bliver håndteret
  • Et kort over grunden med angivelse af projektets omfang
  • En redegørelse over forureningens historik.

Hvis du er i tvivl om dit projekt kræver en §8-tilladelse, kan du kontakte Ballerup Kommune.

Ansøgningen skal sendes til Ballerup Kommune på mt-miljo@balk.dk

Før kommunen giver tilladelsen bliver den sendt til høring i Region Hovedstaden. Projektet kan ikke begynde før tilladelsen er givet.

Når projektet afsluttes, skal både kommunen og regionen orienteres. Du skal sende en rapport, som beskriver det udførte arbejde, hvor meget jord der er fjernet samt dokumentation for at den forurenede jord er deponeret et godkendt sted.

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail