Hjælp Fisken

Projektet Hjælp Fisken skal være med til at forebygge, at borgere og virksomheder leder skadelige stoffer ud i kommunens åer og søer via regnvandsristene.

Regnvandsriste - kun til rent vand

Regnvandsriste langs vejene er kun til regnvand og vand uden kemikalier – vandet føres ikke over et rensningsanlæg, men ledes direkte ud i vandløb og søer.

Hvis forurenet vand hældes i regnvandsriste, skades vandmiljø og dyreliv.

Se eventyret om fisken, bækken og regnvandskloakken (2:28 min.)

Læs artikel om Hjælp Fisken (Ballerup Bladet, 2016)

Læs om Hjælp Fisken på Ballerup Bibliotek

Her er gode råd, når du:

Vasker bil

 • Brug helst en vaskehal. Her ledes vaskevandet til et renseanlæg.

Hvis du selv vasker bil:

 • Undgå at vaskevand kommer i regnvandsristen
 • Hæld overskydende sæbevand i toilet
 • Brug kun vand eller en miljømærket autoshampoo
 • Undgå brug af højtryksrenser – især på undervognen, da du kan spule uønskede olierester i regnvandskloakken.

Vasker vinduer

 • Hæld overskydende sæbevand i toilet – ikke i regnvandsristen.

Vasker havemøbler

 • Brug grundrens og undgå så vidt muligt klorin
 • Hæld det brugte vaskevand i toilet.

Renser pensler

 • Vandbaseret maling vaskes af i håndvasken eller et andet afløb i huset
 • Oliebaseret maling vaskes af med brun sæbe, penselrens eller terpentin
 • Rensevand fra oliebaseret maling opsamles i emballagen eller i et glas med skruelåg og afleveres på genbrugspladsen.

Fjerne alger fra tag og facader

Tømme havebassin med klor

 • Tøm bassinet i dit toilet eller i en vask, da klor er giftig for dyr og fisk.

Tømme pool med klor

 • Tøm poolen gennem dit spildevandsafløb – fjern dæksel og lad slangen gå heri. Klor fra poolen er giftig for dyr og fisk.

Har rester af øvrig kemi

 • Rester af kemikalier, olie, maling, sprøjtemidler, myregift, gødning og lignende skal mærkes og afleveres på genbrugspladsen.

Vær opmærksom på arbejdsgange, så olie, kemikalier m.m. ikke ender i regnvandsriste på virksomhedens område.

Procesvand

 • Virksomheden indrettes, så der kun kommer regnvand i regnvandsristene
 • Procesvand ledes til spildevandsafledning.

Vask af biler og større materiel

 • Brug vaskehal. Her ledes vaskevandet til et renseanlæg
 • Hvis virksomheden vasker biler og materiel selv, skal det foregå på en godkendt vaskeplads med sandfang og olieudskiller.

Rengøring

I de fleste virksomheder indeholder rengøringsvandet ikke miljøfarlige stoffer. Vand fra rengøring kan derfor hældes i toilet eller håndvask.

I nogen virksomheder kan vand fra rengøring af gulve og maskiner indeholde:

 • slibestøv
 • kemikaliespild
 • olie
 • maling.

Denne type vaskevand må ikke hældes i toilet eller vask. Kontakt Ballerup Kommune for at få at vide, hvordan vandet skal håndteres.

Tømning af gulvvaskemaskiner

Vand fra gulvvaskemaskiner skal hældes i toilet eller spildevandsafløb – aldrig i regnvandsriste.

Kemikalier

Opbevaring og håndtering af kemikalier kan udgøre en risiko ved spild eller udslip. Flyt kemikalier væk fra regnvandsriste eller stil kemikalier på et areal med fald væk fra regnvandsriste, så evt. spild kan opsamles.

Rester af kemikalier, olie, maling, sprøjtemidler og lignende skal mærkes og afleveres på genbrugspladsen.

Kontakt os ved spørgsmål

Kontakt gerne Ballerup Kommunes afdeling for Natur, Klima & Miljø. Vi kan hjælpe jer med at håndtere jeres spildevand korrekt og lovligt.

Størstedelen af Ballerup kommune er separatkloakeret.

Det vil sige, at spildevand fra toilet og vask ledes til renseanlæg, mens vand fra veje, fliser og tagenes nedløbsrør løber i regnvandsristene på vejen og ledes urenset til nærmeste vandløb og sø.

Regnvandsledninger leder urenset regnvand ud i Ballerups vandmiljø

Her kan du læse lidt mere om separat kloakering, fælles kloakering og regnbetinget udledning.

Separat kloakering – to ledninger

Ved separat kloakering bortledes spildevand og regnvand i to adskilte rørsystemer. Spildevand fra toiletter, håndvaske, vaskemaskiner m.m. ledes til et renseanlæg, men regnvand og overfladevand ledes ud i vandløb og søer eller direkte ud i havet.

Fordelen ved separat kloakering er, at der kun ledes spildevand til renseanlæggene og at vandet kommer i en jævn strøm. Ulempen er, at det er en dyrere løsning, da der skal lægges to rør til alle kloakerede ejendomme.

Fælles kloakering – én fællesledning

Fælles kloakering er ofte ældre kloaksystemer, hvor regnvandet løber sammen med spildevandet og ledes til renseanlægget.

I perioder med meget regn giver den fælles kloakering flere udfordringer, da:

 • det sammenblandede regnvand og spildevand løber meget ujævnt og gør det vanskeligt at få renseanlæg til at fungere effektivt
 • der kan sker overløb, hvor kloakken løber fuld, og det overskydende, urenset vand ledes ud i vandløbene.

Når fælles kloaksystemer skal renoveres eller udskiftes, vil det fælles system i nogle tilfælde blive erstattet med et separat kloaksystem. Det vil blive vurderet, når der udarbejdes saneringsplaner for de enkelte områder.

Regnbetinget udledning

Regnbetinget udledning (RBU) er områder i Ballerup kommune, hvor regnvand ledes ud i vandløb eller søer. Områderne er markeret med U (udløb) eller A eller X på kloakkeringskortet.

Her kan du se hvilken type kloak, der er i dit område

Sådan bruger du kortet

 • vælg Kortlag i kortets øverste venstre hjørne
 • vælg kloakområder
 • vælg regnvandsledning og se regnvand, der ledes urenset til vandløb og søer
 • vælg spildevandsledning og se spildevand, der ledes til renseanlæg
 • vælg fællesledning og kombineret regnvand og spildevand, der ledes til renseanlæg ad samme kloak
 • brug + tegnet i nederste højre hjørne for at zoome ind på dit område.

Hjælp kommunens vandmiljø og fisk ved at sprede budskabet. 

Interesserede borgere og virksomheder er velkomne til at:

Hjælp jeg en fisk

 

 

 

Klistermærkerne er 24 x 25 cm i størrelse. Mærkerne er lavet af biologisk nedbrydeligt materiale, der efter et stykke tid opløses og skylles i kloakken - uden at skade vandmiljøet.

Bestil klistermærker og informationsfoldere hos: 

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

44 77 20 00

mt-miljo@balk.dk

Hvis du ser noget unaturligt i vandløb eller søer – fx farvet væske eller døde fisk – så ring straks 112, så miljøberedskabet kan tilkaldes.

 

 

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail