Afgørelser

Her får du overblik over kommunens afgørelser.

I en aktuel afgørelse er det muligt at klage enten til kommunen eller til en anden myndighed.

Ballerup Kommune godkender forlængelse af nedknusning og giver tillæg til dispensation for støjgrænse af 24. maj 2018 vedr. Telegrafvej 6A, 2750 Ballerup.

Læs afgørelsen her

Lokalplan 151

Den 25. juni 2018 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Lokalplan nr. 151 for et boligområde ved Parkvej i Ballerup endeligt.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny boligbebyggelse i form af en parkbebyg­gelse med punkthuse. Ny bebyggelse kan opføres på de arealer, hvor der i dag ligger pavillonbebyggelse. Samtidig fastholder lokalplanen udpegningen af de to bygninger på Gl. Rådhusvej 15 og 19 som bevaringsværdige.

Forslaget til Lokalplan 151 var udsendt i offentlig høring i perioden 6. marts til 1. maj 2018. Der blev afholdt borgermøde om planforslaget på Ballerup Rådhus den 19. april.

Ved høringsfristens udløb var der kommet tre høringssvar. Høringssvarene har med­ført ændringer i den endelige lokalplan mht. placering af byggefelter, bygningshøjder, placering af altaner, anvendelse af stueetager samt justeringer af kort­bilagene. Der blev ikke modtaget nogen høringssvar vedr. miljøvurdering af planen.

Lokalplanen finder du på kommunens planportal.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om at vedtage lokalplanen, skal klagen indgives inden 4 uger fra planforslagets offentliggørelse. Du klager via Klage­portalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ballerup Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndig­heder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ballerup Kommune. Hvis Ballerup Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klage­portalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an­mod­­ning til Ballerup Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune har den 13. juni 2018 meddelt landzonetilladelse til etablering af to midlertidige flygtningeboliger på Gl. Østerhøjvej 6.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage enten via borger.dk, virk.dk eller direkte fra nmkn.dk, senest den 11. juli 2018. 

Ballerup Kommune har givet dispensationer for støjgrænser i forbindelse med spormoderniseringen af Frederikssundsbanen.

Læs den ene afgørelse her

Tillæg til første afgørelse

Læs den anden afgørelse her

Ballerup Kommune har den 28. maj 2018 givet tilladelse til ombygning og ændret anvendelse af stuehuset på ejendommen Måløv Byvej 288, 2760 Måløv (Engagergård), med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge.

Tilladelsen er givet i henhold til planlovens § 5 u, stk. 3 og tidsbegrænses til 5 år.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage enten via borger.dk, virk.dk eller direkte fra nmkn.dk, senest den 29. juni 2018.

Ballerup Kommune godkender ændring af udløbsbygværk i Måløv. Projektet har været i høring og der er ikke kommet nogle bemærkninger. Derfor godkendes projektet endeligt og offentliggøres.

Læs endelig godkendelse her

Projektet omhandler et reguleringsprojekt til ændring af et udløbsbygværk i Måløv Å samt erosionssikring af vandløbet ved det nye udløb. Se relaterede dokumenter her:

Skitseprojekt Måløv Å Ændring af U17.8
 

Bilag: Projektforslag

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 25. juni 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

 

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af en række miljøtekniske filtersatte boringer fordelt på 7 ejendomme i Måløv, Ballerup og Skovlunde.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 21. juni 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune giver dispensation til tilbygning på eksisterende byggeri inden for skovbyggelinjen, Naturbeskyttelsesloven § 17, på adressen Brandmosevej 64, 2750 Ballerup.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage enten via borger.dk, virk.dk eller direkte fra nmkn.dk, senest den 14. juni 2018.

Ballerup Kommune har den 8. maj 2018 meddelt landzonetilladelsetil etablering af ny sø ved Pederstrup, Baltorpvej 208-212.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage enten via borger.dk, virk.dk eller direkte fra nmkn.dk, senest den 14. juni 2018.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Sketteholmen 1, 2750 Ballerup.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 31. maj 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune giver tilladelse  til midlertidig oplag af restprodukter på Telegrafvej 6A, 2750 Ballerup.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 24. maj 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Tåregårdsvej 49, 2750 Ballerup.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 4. maj 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Den 19. marts 2018 har Kommunal­­bestyrelsen genvedtaget Lokalplan nr. 138 uden ændringer.

Lokalplanen blev oprindeligt vedtaget i juni 2016, men en borger klagede til Planklagenævnet over lokalplanen. Klagenævnet ophævede i januar 2018 lokalplanen, fordi nævnet vurderede, at de berørte parter skulle have været hørt om en af ændringerne i den endelige lokalplan, nærmere bestemt § 6.3. Nævnet skrev ved samme lejlighed, at kommunen – efter en høring af de parter, der er berørt af ændringen i lokalplanens § 6.3 - kan vedtage lokalplanen endeligt på ny.

Der blev gennemført en nabohøring om den pågældende paragraf i lokalplanen i perioden 2.-16. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. marts 2018 behandlet de indkomne høringssvar.
Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til at ændre § 6.3 i lokalplanen. Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget lokalplan 138 på ny uden ændringer.

Du kan se lokalplanen her: www.ballerup.dk/lokalplaner.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklage­nævnet.  Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rime­lighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal­planen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk. Du logger på Klage­portalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ballerup Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ballerup Kommune.  Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender de klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ballerup Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

agi/22mar18

Ballerup Kommune har godkendt et påbud om nedbringning af antal biler hos Le Petit Garage.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage enten via borger.dk, virk.dk eller direkte fra nmkn.dk, senest den 28 marts 2018.

Ballerup Kommune har meddelt tilladelse til etablering af vaskeplads på Lautrupvej 1-6.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal dette ske senest den 7. august 2018 via Klageportal på www.borger.dk eller www.virk.dk.