Afgørelser

Her får du overblik over kommunens afgørelser.

I en aktuel afgørelse er det muligt at klage enten til kommunen eller til en anden myndighed.

Ballerup Kommune offentliggør afgørelse om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af undervisningsplatform ved bredden af sø 709 ved Borupgård Gymnasium.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 2. juni 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Den 24. april 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Lokalplan 170 og Kommuneplantillæg 7 for område ved Rolighedsvej, Ballerup.

Lokalplan 170 er vedtaget for område ved Rolighedsvej i Ballerup

Lokalplanen muliggør:

  • Boligbebyggelse på arealerne ved Rolig­hedsve
  • Etagebebyggelse mod Hold-an Vej og Linde Allé
  • Rækkehuse mellem Rolighedsvej og Stationsgården

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Planforslagene var i offentlig høring fra 27. december 2016 til 28. februar 2017.

Den 26. januar 2017 var der borgermøde om planforslaget på Ballerup Bibliotek. Ved klagefristens udløb var der modtaget fem høringssvar.

Høringssvarene har medført, at der foretaget nogle ændringer og justeringer i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Her kan du læse politisk behandling af høringssvar for lokalplan 170 i referat fra kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2017

Lokalplanen finder du fremover på kommunens lokalplanportal

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal­planen er meddelt, dvs. senest 30. maj 2017. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Klagenævnet opkræver et gebyr for sags­behandlingen.

Den 24. april 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Lokalplan 169 for boliger ved Lystoftegård endligt.

Lokalplan 169 er vedtaget for Lystoftegård, Ballerup

Lokalplanen muliggør boligbebyggelse på arealet mellem Lystoftegård og Harrestrupvej.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Planforslagene var i offentlig høring fra 29. november 2016 til 7. februar 2017. Ved klagefristens udløb var der modtaget syv høringssvar.

Høringssvarene har medført, at der foretaget nogle justeringer af lokalplanens bestemmelser og kortbilag i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Her kan du læse politisk behandling af høringssvar for lokalplan 169 i referat fra kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2017

Lokalplanen finder du fremover på kommunens lokalplanportal

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal­planen er meddelt, dvs. senest 30. maj 2017. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Klagenævnet opkræver et gebyr for sags­behandlingen.

Den 24. april 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Lokalplan 152 og Kommuneplantillæg 6 for Bispevangen, Ballerup.

Lokalplan 152 er vedtaget for Bispevangen, Ballerup

Lokalplanen muliggør:

  • Boligbebyggelse på en del af arealet
  • Bebyggelse til offentlige formål på en anden del på arealet

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Planforslagene var i offentlig høring fra 6. december 2016 til 8. februar 2017.

Den 5. januar 2017 var der borgermøde om planforslaget på Ballerup Bibliotek. Ved klagefristens udløb var der modtaget fem høringssvar.

Høringssvarene har medført, at der foretaget nogle justeringer af lokalplanens bestemmelser og kortbilag i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Her kan du læse politisk behandling af høringssvar for lokalplan 152 i referat fra kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2017

Lokalplanen finder du fremover på kommunens lokalplanportal

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal­planen er meddelt, dvs. senest 30. maj 2017. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Klagenævnet opkræver et gebyr for sags­behandlingen.