Høringer

Her får du overblik over Ballerup Kommunes høringer.

I en aktuel høring kan du give din mening til kende i en given periode.

De syv kommuner Roskilde, Frederikssund, Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev og Gladsaxe offentliggør udkast til Fællesregulativ for Værebro Å-opland.

Fællesregulativet sætter de overordnede administrative retningslinjer for hele Værebro Å-systemet.

Høringsperiode
Fællesregulativet er i offentlig høring i perioden 9. januar 2017 til 6. marts 2017.

Eventuelle høringssvar kan sendes til regulativ@egekom.dk

I forbindelse med høringen skal vi gøre opmærksom på, at Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg anmoder om bemærkninger til om grødeskæringsperioden bør afkortes.

Forslaget
Forslaget til fællesregulativ for Værebro Å-opland

Optælling - fællesregulativ for Værebro Å-Systemet

Bilag
Bilag 1: Oversigt over regulativer og vandløb

Bilag 2: Redegørelse - grundlag og konsekvens for fælles regulativ

Kort over vandløb i det fælles regulativ

Kort over vandløb i det fælles regulativ

Hvidbog
Vedhæftet findes ligeledes en hvidbog, fra en ur-høring af fællesregulativet.

Den 19. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Forslag til Lokalplan nr. 170 for Banegårdspladsen i Ballerup samt det tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre boligbebyggelse på arealerne ved Rolighedsvej: etagebebyggelse mod Hold-an Vej og Linde Allé, og rækkehuse mellem Rolighedsvej og Stationsgården.
  
Miljøvurdering 
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer/Bekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015 vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for området, da den fremtidige anvendelse af området ikke afviger væsentligt fra den nuværende. Der udføres derfor ikke en miljøvurdering af lokalplanen. 

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
De to planforslag (lokalplan og kommuneplantillæg) er i offentlig høring fra den 27. december 2016 til den 28. februar 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 holder vi borgermøde om planforslagene på Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1 i Ballerup. Alle er velkomne.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets telefontid. 

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 28. februar 2017 via kommunens hjemmeside eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup  

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk-ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering/klagevejledning
Efter screening for potentielle indvirkninger på miljøet har Kommunalbestyrelsen - i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer - vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for område, og at der derfor ikke skal udføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Ifølge miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, kan afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget påklages af enhver med retlig interesse i sagen. Klagen skal indgives via klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2016 at sende forslag til Lokalplan nr. 152 for Bispevangen med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 i høring.

Lokalplanområdet ligger i bydelen Ballerup Midt på hjørnet af Bispevangen og Vestbuen. Se kortet nedenfor.

Lokalplanforslaget har til formål:

  • At muliggøre, at lokalplanområdet kan anvendes til offentlige formål, boligformål, samt tekniske anlæg.
  • At sikre velfungerende trafikale forhold i området.

Lokalplanlægningen er blevet igangsat på baggrund af et ønske om at etablere et seniorbofællesskab på en del af lokalplanområdet. En anden del af området ønskes udviklet til offentlige formål, mens den sydlige del af området skal anvendes til tekniske anlæg.

Der er i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som skal muliggøre, at der kan opføres etageboliger.

Planforslagene er blevet miljøscreenet og Ballerup Kommune vurderer, at planerne ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet beslutning om, at der ikke vil blive udarbejdet en miljøvurdering.

Planforslag i høring
Planforslagene er i høring i perioden fra den 6. december 2016 til 8. februar 2017.

Planforslagene kan læses på Ballerup Kommunes lokalplanportal, som du finder her: www.ballerup.dk/lokalplanlaegning.

Du kan også læse planforslagene på bibliotekerne og rådhuset.

Offentligt møde
Du kan høre mere om de to planforslag ved et offentligt møde torsdag den 5. januar 2017 klokken 19 i sal 2 på Ballerup Bibliotek.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Klagevejledning
Ifølge Planlovens § 58 stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages, hvis man ikke mener, at Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe en bestemt afgørelse. Der kan derimod ikke klages over, at Kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klager over retlige spørgsmål sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klage-portalen. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk, hvor du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen og skal have klagen senest 4 uger efter at denne annonce har været bragt i lokalavisen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 8. februar 2017 via kommunens lokalplanportal eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup  

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk-ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering/klagevejledning
Efter screening for potentielle indvirkninger på miljøet har Kommunalbestyrelsen - i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer - vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for område, og at der derfor ikke skal udføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Ifølge miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, kan afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget påklages af enhver med retlig interesse i sagen. Klagen skal indgives via klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.

 

Den 28. november vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lokalplan nr. 169 for boliger ved Lystoftegård i høring.

Høringen løber fra den 29. november 2016 til den 7. februar 2017.

Der afholdes offentligt møde om planforslaget den 24. januar 2017. Tid og sted annonceres i god tid inden mødet afholdes.

Se og læs lokalplanforslaget her

I linket ovenover det også muligt at komme med høringssvar til lokalplanforslaget.

Forslag til boliger ved Lystoftegård

Om lokalplanforslag
Lokalplanforslaget fastlægger en hoveddisponering af området med rækker af boliger i 1 plan, der omkranser et fælles grønt areal. Planen giver mulighed for etablering af op til 20 boliger udformet som rækkehuse. Det eksisterende hus i den østlige del af lokalplanområdet kan indrettes til fælleshus, eller der kan på samme sted opføres et nyt hus til dette formål.
 
De grønne områder mellem boliggrupperne skal anlægges som græsarealer med spredte beplantningsgrupper med udgangspunkt i den eksisterende beplantning. I den forbindelse er den eksisterende beplantning blevet registreret, og de bevaringsværdige træer er indmålt og skal i en fremtidig bebyggelse bevares - herunder flere af de eksisterende kirsebærtræer.
 
Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at ændringerne ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.