Høringer

Her får du overblik over Ballerup Kommunes høringer.

I en aktuel høring kan du give din mening til kende i en given periode.

Den 30. oktober 2017 besluttede Kommunal¬bestyrelsen at sende forslag til Lokalplan nr. 171 for UCC om nyt multihus ved Bybjergvej i Skovlunde i høring. 

Høringen starter den 7. november og løber frem til den 13. februar 2018. 

Du kan se lokalplanforslaget og give dit høringssvar her. 

Vi holder offentligt møde om planforslaget den 16. januar 2018. Tid og sted bliver annonceret i god tid inden mødet - både her på ballerup.dk og i Ballerup Bladet. 

Om lokalplansforslaget
Lokalplanen giver mulighed for at forvandle den tidligere uddannelsesinstitution, UCC, til et moderne multihus, der både kan bruges til  undervisning og boliger.  

Huset står overfor at blive en base for Kasperskolen og vores bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov. Derudover er der også en koncertsal i huset, der er offentlig tilgængelig. 

Lokalplanen muliggør også, at der kan opføres en mindre mængde boliger i maksimalt to etager i lokalplanens nordlige del.

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser, og vurderingen er, at ændringerne i området ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vi vil rigtig gerne høre dine kommentarer til lokalplanen. Du kan sende dem til os via dette link frem til den 13. februar 2018. 

Læs mere om planerne for det nye multihus her

Forslag til Lokalplan Lundebjerggårdsvej

Den 5. september vedtog Miljø- og Teknikudvalget Forslag til Lokalplan nr. 174 for rækkehuse på Lundebjerggårdsvej. Se lokalplanforslaget og deltag i debatten her: http://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/406

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en række nye boliger beliggende mellem to eksisterende boligforeninger ved Lunderbjerggårdsvej.
Lokalplanområdet har hidtil været anvendt til en børneinstitution som nedlægges. 
Lokalplanen skal sikre grundlaget for, at arealet ved Lundebjerggårdsvej i Skovlunde kan omdannes til et nyt boligområde. Der gives mulighed for at opføre ialt 39 rækkehuse. Bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer/Bekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015 vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konse­kvenser for området, da den fremtidige anvendelse af området ikke afviger væsentligt fra den nuværende. Der udføres derfor ikke en miljø­vurdering af lokalplanen. Du kan se klagevejledning vedr. miljøvurdering nedenfor.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget

Planforslaget er i offentlig høring fra den 12. september 2017 til den 7. november 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Den 28. september kl. 19.00 holder vi fælles borgermøde om to lokalplanforslag: forslag til Lokalplan 174 og forslag til Lokalplan 172 (som også omhandler boliger på Lundebjerggårdsvej). Mødet finder sted på Ballerup Rådhus. Alle er velkomne.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Giv din mening til kende

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 29. oktober 2017, via kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk/blivhoert  eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup.

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

Klagevejledning

Hvis du mener kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler, kan du klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (i dette tilfælde den 12. september 2017). Det koster et gebyr at klage.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ballerup Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. juni 2017 et forslag til lokalplan nr. 173 for et område omkring World Trade Center samt et tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Oversigtsfoto for lokalplan 173 for erhvervsområde ved World Trade Center, Lautrupgård

Indhold i lokalplanen

 • Forøgelse af ejendommenes byggemuligheder ved forhøjelse af den maksimale bebyggelsesprocent fra de hidtidige 75 % til 90 % i hovedparten af området og til 110 % i et mindre delområde.
 • Forøgelse af det mulige etageantal fra de nuværende 6 etager og den dermed følgende maksimale bygningshøjde.
 • Udpegning af særlige byggefelter hvori bebyggelse vil kunne opføres i op til henholdsvis 9, 12 og 15 etager excl. tekniketage på tag.
 • Mulighed for indpasning af et antal hotellejligheder (business apartments) øverst i bygninger på mere end 8 etager.
 • Krav om parkering i p-hus eller anden konstruktion ved udnyttelse af ejendomme med en bebyggelsesprocent højere end 50.

Deltag i debatten
Både lokalplanforslag og kommuneplantillæg er i offentlig høring fra den 22. juni til den 24. september 2017. Som grundejer, virksomhed, nabo, borger eller bruger kan du i denne periode fortælle os, hvad du mener om forslagene.

Der er ikke truffet beslutning om at afholde et borgermøde om planforslagene, men oplysning om tid og sted for et eventuelt møde vil blive annonceret senere.

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i Rådhusets telefontid.

Giv din mening til kende
Har du bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag skal du sende dem til os inden 24. september 2017:

Efter 24. september 2017 behandler Kommunalbestyrelsen igen planforslaget og tager stilling til, om der skal foretages ændringer eller om planforslaget kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Fra offentliggørelsen af forslaget den 22. juni 2017 og indtil planen bliver endeligt vedtaget (max. et år), må ejendomme, som er omfattet af planforslaget, ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil lokalplanen bliver vedtaget, er der efter planloven forbud mod:

 • Udstykninger
 • Bebyggelse
 • Ændring af anvendelsen

Den nuværende, lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering og klagevejledning
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 173.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for området, da den fremtidige anvendelse ikke afviger væsentligt fra den nuværende.

Der udføres derfor ikke en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Der kan klages over afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanen af enhver med retlig interesse i sagen.

Klagen skal indgives til Planklagenævnet via klageportalen på naeveneshus.dk/planklageportal

Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse, dvs. inden torsdag den 20. juli 2017.

Nævnet opkræver gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.

Illustration til blivhoert

Den 28. august 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Forslag til Lokalplan nr. 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej. Se lokalplanforslaget og deltag i debatten her.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af nyt boligområde på Lundebjerggårdsvej 264. Der gives mulighed for at opføre i alt ca. 28 boliger i form af 12 tæt-lav boliger samt 16 etageboliger. Bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager.

Lokalplanområdet har hidtil været anvendt til en børneinstitution, som nedlægges.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer/Bekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015 vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konse­kvenser for området, da den fremtidige anvendelse af området ikke afviger væsentligt fra den nuværende. Der udføres derfor ikke en miljø­vurdering af lokalplanen.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget

Planforslaget er i offentlig høring fra den 5. september 2017 til den 29. oktober 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

28. september kl. 19.00 holder vi borgermøde om forslag til Lokalplan 172 og forslag til Lokalplan 174 (også for boliger på Lundebjerggårdsvej) på Ballerup Rådhus. Alle er velkomne.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Giv din mening til kende

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 29. oktober 2017:

 • via kommunens lokalplanportal (klik på feltet Skriv en kommentar)
 • eller via mailadressen byplan@balk.dk
 • eller via brev til: Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

Klagevejledning

Hvis du mener kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler kan du klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Som hovedregel kan du ikke klage over planens indhold. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ballerup Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Den 28. august 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen at sende debatoplæg om DTU Campus i Ballerup i offentlig høring med henblik på indkaldelse af ideer og forslag til den videre udvikling af campusområdet. Se debatoplægget her: http://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/403

Område ved DTU

I den gældende Kommuneplan 2013 indgår området omkring DTU i rammeområde ”6.E20 - Stationsnært erhvervsområde mellem Lautrupparken og Sømosen”. Udover universitet omfatter rammeområdet virksomheden Schneider Electric Danmark A/S og Lautrupgård Kollegiet på Sømoseparken. Kommuneplanen giver i dag mulighed for, at der kan opføres et beskedent antal boliger. Området omkring universitetet er samtidig omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 019, som udlægger området til administrations- og kontorformål samt til offentlige formål.

I den hidtidige planlægning har der således ikke umiddelbart været lagt op til etablering af et campusområde med et større antal studieboliger og dertil hørende indkøbs- og fritidsfaciliteter. Realiseringen af et sådant projekt forudsætter derfor udarbejdelse af såvel et tillæg til kommuneplanen som en ny lokalplan.

Ballerup Kommune vil gerne understøtte udviklingen af universitetsmiljøet omkring DTU og oplever en stor interesse fra investorer for at medvirke i udviklingen af et nyt campusområde her i Ballerup. Centralt for den ønskede udvikling står etableringen af et større antal boliger til studerende, forskere og medarbejdere med kortvarig tilknytning til områdets virksomheder kombineret med familieboliger; begge i nye bebyggelser placeret nord og øst for de eksisterende universitetsbygninger.

I tilknytning hertil skal der åbnes en mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik og faciliteter, hvor de studerende og medarbejdere fra områdets virksomheder kan mødes. Det kunne fx være en café, en motions- og idrætshal og et innovationscenter, som kan være med til at skabe et levende studiemiljø.

Det forudsættes, at adgangs-, parkerings- og opholdsarealer etableres efter en samlet plan, som også kan inddrage DTU’s arealer, samt at vejadgangen til de nye bebyggelser sker mellem den eksisterende universitetsbygning og Datastien. Nye familieboliger øst for universitetet vil kunne betjenes fra Sømoseparken.

Interesseområdet fremstår i dag som et større ubebygget og landskabeligt område, der dels har været benyttet som rekreativt friareal for studerende og medarbejdere, og dels har fungeret som testområde for DTU.

Ballerup Kommune vurderer, at den ændrede arealanvendelse vil medføre så store ændringer af det fysiske miljø, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag. Derfor skal der indkaldes idéer og forslag i en forudgående offentlig høring.

Offentlig debat

Debatoplægget er i offentlig høring fra den 29. august 2017 til den 26. september 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Giv din mening til kende

Hvis du har idéer og kommentarer, skal du sende dem til os inden den 26. september 2017:

 • via kommunens lokalplanportal (klik på feltet Skriv en kommentar)
 • eller via mailadressen byplan@balk.dk
 • eller via brev til: Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

De indkomne høringssvar vil indgå i det videre projektudviklingsarbejde.

Indkaldelse af ideer til bydannelse ved Telegrafvej

Foto: Området set fra syd med den tomme grund midt i billedet

 

Den 30. oktober 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen at sende sit debatoplæg om den fortsatte byomdannelse i området omkring Telegrafvej i Ballerup i offentlig høring med henblik på indkaldelse af ideer og forslag til den videre udvikling af byområdet.

Se debatoplægget her: http://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/411

Det ældre erhvervsområde omkring Telegrafvej er i kommuneplanlægningen udpeget som et byomdannelsesområde. Det betyder, at området gradvist kan omdannes til at rumme andre formål, end det gør i dag.

Byomdannelsen er tænkt at skulle ske i flere faser, i princippet fra syd mod nord. Med vedtagelsen af Lokalplan 134 for den tidligere Atlas-grund i 2014 blev der åbnet mulighed for opførelse af et nyt boligområde med parcelhuse og tæt-lave boliger.

Nu tages der fat så på den næste etape, som foreløbig omfatter de grunde på Telegrafvej 7 A og 7B, som tidligere husede Postens Frimærketrykkeri. På lidt længere sigt vil også de nordlige ejendomme op mod Pederstrupstien kunne inddrages.

Ballerup Kommune vurderer, at den ændrede arealanvendelse vil medføre så store ændringer af det fysiske miljø, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag i form af et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Derfor skal der indkaldes idéer og forslag i en forudgående offentlig høring.

 

Offentlig debat

Debatoplægget er i offentlig høring fra den 1. november 2017 til den 30. november 2017. Det betyder, at du som grundejer, lejer, virksomhed, borger eller anden bruger i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø.

 

Giv din mening til kende

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 30. november 2017 via kommunens hjemmeside www.ballerup.dk/blivhoert eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup. 

De indkomne høringssvar vil indgå i det videre arbejde med lokalplanlægning og projektudvikling.

 

Kommunalbestyrelsen har på et møde den 27. november 207 vedtaget Forslag til Regulativ for erhvervsaffald, der kan ses nedenfor.

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald

Høringssvar
Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med Høringssvar, Regulativ for husholdningsaffald i emnefeltet, inden den 9. januar 2018.

Miljøtilsynsplan for Ballerup Kommune er i høring fra 4. december 2017 til 8. januar 2018.

Miljøtilsynsplanen 2018-2022

Miljøtilsynsplanen

Høringssvar

Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med Høringssvar, miljøtilsynsplan i emnefeltet, inden den 8. januar 2018.
Eventuelle spørgsmål til planen kan rettes til Iben Nøhr 
Bertelsen på tfl. 41750124.

Offentliggørelsesperiode: 04-12-2017 til 05-03-2018

Frist for kommentering/klagefrist: 08-01-2018

 

 

Spildevandstilladelse til vaskeplads i garageanlæg for Region Hovedstadens Akutberedskab er i høring fra 21. december 2017 til 22. januar 2018.

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse

Høringssvar

​Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med Høringssvar, Spildevandstilladelse i emnefeltet, inden den 22. januar 2018.
Eventuelle spørgsmål til planen kan rettes til Lill Dueholm på tfl. 4175 0127.
Frist for kommentering/klagefrist: 22-01-2018