Høringer

Her får du overblik over Ballerup Kommunes høringer.

I en aktuel høring kan du give din mening til kende i en given periode.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. juni 2017 et forslag til lokalplan nr. 173 for et område omkring World Trade Center samt et tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Oversigtsfoto for lokalplan 173 for erhvervsområde ved World Trade Center, Lautrupgård

Indhold i lokalplanen

 • Forøgelse af ejendommenes byggemuligheder ved forhøjelse af den maksimale bebyggelsesprocent fra de hidtidige 75 % til 90 % i hovedparten af området og til 110 % i et mindre delområde.
 • Forøgelse af det mulige etageantal fra de nuværende 6 etager og den dermed følgende maksimale bygningshøjde.
 • Udpegning af særlige byggefelter hvori bebyggelse vil kunne opføres i op til henholdsvis 9, 12 og 15 etager excl. tekniketage på tag.
 • Mulighed for indpasning af et antal hotellejligheder (business appartments) øverst i bygninger på mere end 8 etager.
 • Krav om parkering i p-hus eller anden konstruktion ved udnyttelse af ejendomme med en bebyggelsesprocent højere end 50.

Deltag i debatten
Både lokalplanforslag og kommuneplantillæg er i offentlig høring fra den 22. juni til den 24. september 2017. Som grundejer, virksomhed, nabo, borger eller bruger kan du i denne periode fortælle os, hvad du mener om forslagene.

Der er ikke truffet beslutning om at afholde et borgermøde om planforslagene, men oplysning om tid og sted for et eventuelt møde vil blive annonceret senere.

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i Rådhusets telefontid.

Giv din mening til kende
Har du bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag skal du sende dem til os inden 24. september 2017:

Efter 24. september 2017 behandler Kommunalbestyrelsen igen planforslaget og tager stilling til, om der skal foretages ændringer eller om planforslaget kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Fra offentliggørelsen af forslaget den 22. juni 2017 og indtil planen bliver endeligt vedtaget (max. et år), må ejendomme, som er omfattet af planforslaget, ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil lokalplanen bliver vedtaget, er der efter planloven forbud mod:

 • Udstykninger
 • Bebyggelse
 • Ændring af anvendelsen

Den nuværende, lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering og klagevejledning
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 173.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for området, da den fremtidige anvendelse ikke afviger væsentligt fra den nuværende.

Der udføres derfor ikke en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Der kan klages over afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanen af enhver med retlig interesse i sagen.

Klagen skal indgives til Planklagenævnet via klageportalen på naeveneshus.dk/planklageportal

Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse, dvs. inden torsdag den 20. juli 2017.

Nævnet opkræver gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.

Kommunalbestyrelsen vedtog 19. juni 2017 forslag til lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Luftfoto af Skovlunde Nord

Indhold i lokalplanen
I korte træk foreslår lokalplanforslaget følgende:

 • Anlægning af et bystræde, der fungerer som en naturlig forlængelse af stationens ankomstplads og som skaber et sammenhængende forløb, der binder Skovlunde Bymidte Nord sammen og sikrer en stærk forbindelse mellem stationen i nord og Ballerup Boulevard i syd.

  Bystrædet er tænkt som en sammenkædning af byfunktioner, stræder og mødesteder samt en fortætning af bymidten med både butikker og boliger. Nye pladsdannelser langs Bystrædet åbner området op mod den omkringliggende by og inviterer til ophold.

 • Mulighed for at erstatte den eksisterende centerbebyggelse med nybyggeri. Den nye bebyggelse skal både i skala, facadeudtryk og materialevalg understøtte et attraktivt bymiljø med urban karakter og opfordre til aktivitet og brug af de tilstødende byrum.
   
 • Mulighed for enkelte steder at opføre bebyggelse i op til 6 etager, hvor den 6. etage dog kun kan udnyttes til tagterrasse og etablering af elevatortårne, trappeopgange og mindre skure til havemøbler o.l.

Deltag i debat og borgermøde
Både lokalplan og kommuneplantillæg er i offentlig høring fra 20. juni 2017 til 5. september 2017. Som borger, bruger eller grundejer kan du i denne periode fortælle os, hvad du mener om forslaget. 

Kom til borgermøde onsdag den 30. august 2017 om planforslagene. Sted og tidspunkt meldes ud senere.

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i Rådhusets telefontid. 

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, skal du sende dem til os inden 5. september 2017

Efter 5. september 2017 behandler Kommunalbestyrelsen igen planforslaget og tager stilling til, om der skal foretages ændringer eller om planforslaget kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Fra offentliggørelsen den 20. juni 2017 og indtil planen bliver endeligt vedtaget (max. et år fra nu) må ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil lokalplanen bliver vedtaget, er der ifølge Planloven forbud mod:

 • Udstykninger
 • Bebyggelse
 • Ændring af anvendelsen

Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering og klagevejledning
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 168

Kommunalbestyrelsen har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for området, da den fremtidige anvendelse ikke afviger væsentligt fra den nuværende.

Der udføres derfor ikke en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Der kan klages over afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanen af enhverv med retlig interesse i sagen.

Klagen skal indgives til Planklagenævnet via klageportalen på naevneneshus.dk/planklageportalen

Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse, dvs. inden tirsdag den 18. juli 2017.

Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.