Høringer

Her får du overblik over Ballerup Kommunes høringer.

I en aktuel høring kan du give din mening til kende i en given periode.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2016 forslag til ny idrætspolitik. Kommunalbestyrelsen sender derfor forslaget i høring.

Baggrund
Idrætspolitikken skal danne grundlag for de politiske prioriteringer og indsatsen i almindelighed på idrætsområdet i perioden 2016-2021. En arbejdsgruppe har i en længere periode arbejdet med politikken, og en lang række interessenter har været inddraget i processen.

Politikken skal være et politisk værktøj og et arbejdsredskab for kommunens ansatte på idrætsområdet, både i dialogen og samarbejdet med det lokale foreningsliv og borgere i almindelighed, men også i forhold til indsatser på tilstødende politikområder såsom sundhedsområdet og skole- og institutionsområdet.

Politikken er en invitation til samarbejde om at nå det fælles mål – idræt for alle.

Høringssvar
Alle, der ønsker at afgive høringssvar, skal fremsende dette skriftligt til kultur@balk.dk. Høringssvar skal være modtaget, senest den 16. januar 2017. Afklarende spørgsmål forud for afgivelse af høringssvar fremsendes ligeledes til kultur@balk.dk.

 

Kommunalbestyrelsen har på et møde den 27. oktober 2016 vedtaget Forslag til spildevandsplan 2017–2027, der kan ses nedenfor med tilhørende bilag.

Kommunalbestyrelsen vedtog ved samme lejlighed, at en miljøscreening af Forslag til spildevandsplan 2017–2027 ikke giver anledning til miljøredegørelse. Se miljøscreening her:

Høringsperiode
Forslag til spildevandsplan 2017-2027 er i høring fra 1. november 2016 – 9. januar 2017.

Høringssvar
Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med Høringssvar, Spildevandsplan i emnefeltet.

Forslag til spildevandsplan 2017-2027

Bilag

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. oktober 2016 vedtaget forslag til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 at indføre nye indsamlingsordninger for:

  • mad- og restaffald
  • papiraffald
  • plast-, glas- og metalemballageaffald
  • farligt affald fra husholdninger og kommunale virksomheder og institutioner

De nye regulativer følger op på denne beslutning og fastlægger reglerne for de nye indsamlingsordninger.

Høringsperiode
De to forslag er i høring fra 31. oktober - 28. november 2016.

Indsigelse
Enhver har ret til at kommentere forslagene og evt. kommentarer skal være kommunen i hænde senest 28. november 2016 via mail eller brev.

Send mail til:
mt-miljo@balk.dk.

Send brev til:
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Ikrafttrædelse
De endelige regulativer skal træde i kraft den 1. april 2017.