Høringer

Her får du overblik over Ballerup Kommunes høringer.

I en aktuel høring kan du give din mening til kende i en given periode.

Den 28. maj 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lokalplan 187 for et erhvervsområde omkring Novo Nordisk Park – og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 - i høring.

Høringen starter den 29. maj og løber frem til søndag den 5. august 2018.

Der holdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 19. juni 2018, kl. 19.30 i Kulturhus Måløv, Måløv Hovedgade 60, 2760 Måløv.

Vi vil gerne høre dine kommentarer til lokalplanen. Du kan sende dem til os via dette link frem til den 5. august 2018

Om lokalplanforslaget
Lokalplanen omfatter et mere end 43 ha stort område, som på nær et kommunalt ejet areal omkring gravhøjen Jungshøj, tilhører Novo Nordisk. Virksomhedens seneste køb af et areal ud mod Jungshøjvej er den konkrete anledning til, at den nye planlægning.

Planforslaget åbner mulighed for en fortsat udvikling af medicinalvirksomhedens forsknings- og udviklingsafdeling. Lokalplanen vil erstatte de to hidtidige lokalplaner 043 og 066, der i mere end 25 år har været gældende for erhvervsområdet. Kommuneplantillægget tilbagefører et areal langs Jungshøjvej til erhvervsformål. 

Anvendelsesmæssigt vil lokalplanområdet kunne benyttes til de samme formål som hidtil. Der er fortsat udlagt brede beplantningsbælter langs de omgivende veje. Både skrænterne og beskyttelseszonerne omkring områdets tre gravhøje friholdes.

Hovedadgangen sker som hidtil fra via Novo Nordisk Park. Med åbningen af to nye, signalregulerede kryds på Måløv Byvej er adgangsforholdene for nyligt blevet ændret. Lokalplanen betyder, at der ikke længere kan etableres adgang for biltrafik til og fra Jungshøjvej.

Internt på ejendommen suppleres det eksisterende øst-vestgående vej- og stianlæg af en tilsvarende nord-sydgående vej, som skal betjene det senest tilkøbte areal.

Langs de trafikale akser åbner lokalplanen mulighed for, at bebyggelse kan opføres med en etage mere end hidtil. Samtidig stilles der dog krav om, at bebyggelsen skal aftrappes - dels mod landskabet og fortidsminderne dels over mod det tilstødende boligområde langs Jungshøjvej.

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser. Vurderingen er, at ændringerne i området ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Du kan se lokalplanforslaget her.

 

Ballerup Kommune inviterer alle med interesse for kommunens udbuds- og indkøbspolitik til at give deres holdning til kende i en skriftlig høring. 

Alle har mulighed for at give kommentarer i en skriftlig høring. Høringssvar skal sendes senest den 14. august 2018 kl. 12.00 til udbud@balk.dk 

Kontaktperson: Indkøbschef Mette Kongsgaard Jensen 

De indkomne høringssvar vil indgå i den politiske behandling i kommunens økonomiudvalg og i den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.  

Læs kommunens udkast til en ny udbuds- og indkøbspolitik her: 
Ballerup Kommune udkast til udbuds- og indkøbspolitik 2018 
Ballerup Kommune udkast til sociale klausuler  
Ballerup Kommune udkast til miljø tjekliste 
Ballerup Kommune udkast til CSR-erklæring
Ballerup Kommune oversigtsskema med udbudsgrænser 

For at sikre, at de sociale klausuler og miljøkrav bliver anvendt efter formålet udarbejder kommunen en intern vejledning.

Den 26. februar 2018 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Forslag til Lokalplan nr. 151 for et boligområde ved Parkvej i Ballerup. Du kan se den her: http://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/399/21539

Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny boligbebyggelse i form af en parkbebyg­gelse med punkthuse. Ny bebyggelse kan opføres på de arealer, hvor der i dag ligger pavillonbebyggelse. Samtidig fastholder lokalplanen udpegningen af de to bygninger på Gl. Rådhusvej 15 og 19 som bevaringsværdige.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. 05. 2017) vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konse­kvenser for området. Der udføres derfor ikke en egentlig miljø­vurdering af lokal­planen.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget

Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den 6. marts til den 1. maj 2018. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Torsdag den 19. april kl. 19.00 holder vi borgermøde om planforslaget på Ballerup Rådhus.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Giv din mening til kende

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 1. maj 2018 via denne hjemmeside.

Alternativt kan du sende dem pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup. 

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen.

Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

Klagevejledning vedr. miljøscreening

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om ikke at lave en miljøvurdering, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra planforslagets offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ballerup Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ballerup Kommune. Hvis Ballerup Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ballerup Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Den 26. februar 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende et forslag til Lokalplan 183, for et erhvervsområde omkring Måløvbakken, i høring.

Høringen starter den 1. marts og løber frem til søndag den 1. april 2018.

Der er ikke planlagt noget borgermøde om planforslaget.

Du kan se lokalplanforslaget og give dit høringssvar her.

Lokalplanen berører en større, ubebygget grund samt en række erhvervsejendomme med adresse på Måløv Værkstedsby og Måløv Teknikerby, som hidtil har været omfattet af lokalplanerne 031 og 041.

Hverken værkstedsbyen eller Lyfa-ejendommen neden for bakken indgår i det aktuelle planforslag.

Hensigten med den nye lokalplan er at fastholde områdets anvendelse til mindre og mellemstore virksomheder, men samtidig udvide mulighederne til også at omfatte menighedslokaler, undervisning og lignede offentlige formål.

Der ændres ikke på hvor, hvordan og hvor meget der må bygges.

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser, og vurderingen er, at ændringerne i området ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vi vil gerne høre dine kommentarer til lokalplanen. Du kan sende dem til os via dette link frem til den 1. april 2018. 

Kommunal­­bestyrelsen vedtog den 26. februar 2018, at der skal indkalde idéer og forslag til udvikling af stationsområdet i Måløv forud for kommende ændring af kommuneplanen for området, samt for en mere konkret lokalplanlægning.

Stationsområdet i Måløv ligger i dag afskåret fra både den oprindelige del af Måløv og Søndergård af to store barrierer - Måløv Byvej/Frederikssundsvej og jernbanen. Området er i dag forholdsvist ekstensivt udnyttet til trods for at det ligger stationsnært. Ballerup Kommune vurderer, at området har potentiale til at blive en langt mere intergreret del af Måløv og et bindeled mellem det oprindelige Måløv og Søndergård.

Planen er at udvikle arealet sydøst for Måløv Station til et nyt boligområde og skabe en ny trafikal forbindelse fra det planlagte boligområde til Søndergård via bro og til den østlige del af Måløv via et lyskryds på Måløv Byvej.

Med til planerne hører også en flytning af den eksisterende pendlerparkeringsplads, en ombygning af stationspladsen og en hastighedssænkning på Måløv Byvej.

Kom med dine idéer og høringssvar

Oplægget til forhøringen kan du læse på kommunens lokalplanportal (det er dog ikke en lokalplan). Du kan også få oplægget på kommunens biblioteker.

Send dine kommentarer:

 • via ovenstående link (klik på feltet Skriv en kommentar)
 • eller via mailadressen byplan@balk.dk
 • eller via brev til: Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Høringssvar modtages senest til og med torsdag den 5. april 2018.

Alle skriftlige henvendelser med angivelse af afsender vil blive behandlet og politisk forelagt som del af beslutningsgrundlaget for et planforslag. Høringssvar anonymiseres inden offentliggørelse. 

Dialogmøde om planerne

Den 13. marts er der offentligt dialogmøde, hvor mødets hovedtema er udviklingsplanerne for stationsområdet i Måløv.

Der vil også blive givet en status både på igangværende projekter, såsom Kulturtorvet, og kommende anlægsprojekter.

Dialogmødet holdes tirsdag den 13. marts kl. 19 i Multisalen på Måløvhøj Skole afd. Måløv, Kratvej 14 i Måløv.

Ballerup Kommune har truffet en foreløbig beslutning om at nedlægge et offentligt vejareal langs Ballerup Boulevard og Bybuen. Arealet er en del af henholdsvis litra (7000) ”u” og litra (7000) ”f” begge Skovlunde by, Skovlunde.

Beslutningen indebærer, at arealet nedlægges som offentlig vej, og er truffet med hjemmel i vejlovens § 15 og § 124, stk. 1

Arealet, der er besluttet nedlagt, er ca. 400 m2

Se kort her

Konsekvens for trafikken
På arealet var der tidligere anlagt fortov og cykelsti. I forbindelse med ombygning af Ballerup Boulevard er fortov og cykelsti blevet flyttet, og arealet fremstår som rabat.

Nedlæggelsen har derfor ingen konsekvens for trafikken.

Begrundelse for beslutning
Arealet er omfattet af lokalplan nr. 147 for ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte samt lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord.

Lokalplanerne har blandt andet til formål at:

 • Muliggøre ny bebyggelse i Skovlunde Bymidte
 • Sikre en fysisk og oplevet sammenhæng i Skovlunde Bymidte
 • Sikre en velfungerende trafikafvikling i og omkring Skovlunde Bymidte

Lokalplanerne forudsætter, at der skal bygges på en del af det areal, der tænkes nedlagt som offentligt vejareal. Det er planen, at arealet efter den påtænkte nedlæggelse skal sælges til ejeren af matr. nr. 11h Skovlunde by, Skovlunde og lægges ind under denne ejendom med henblik på en samlet bebyggelse af ejendommen.

Information om vejloven
I forbindelse med beslutningen skal kommunen oplyse om indholdet af vejlovens § 124, stk. 2 og 7

Bestemmelserne i § 124, stk. 2 og 7 skal sikre, at en vej ikke nedlægges fuldstændigt, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvrigt er vigtig for en ejendom.

Vejen kan derfor i de tilfælde kræves opretholdt helt eller delvis som vej (men ikke nødvendigvis som offentlig vej).

Afviser kommunen et krav om at opretholde vejen helt eller delvist, kan man kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet for taksationsmyndighederne inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Har du bemærkninger?
Hvis du har bemærkninger til ovenstående og fx mener, at vejarealet skal opretholdes, bedes du sende dem til Ballerup Kommune på mail til c-bem-mobilitet@balk.dk senest tirsdag 3. april 2018.

Bemærkninger og indsigelser vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalget vil på baggrund af eventuelle bemærkninger træffe den endelige afgørelse i sagen.

Ballerup Kommune har udarbejdet forslag til tillæg til Spildevandsplan 2017 - 2027 vedrørende udvidelsen af regnsvandsområde E73R til at omfattet matrikel 18u, Ballerup By, Ballerup. Forslaget er godkendt på Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2018, og sendes nu i offentlig høring i 8 uger fra den 24. januar 2018 til den 21. marts 2018.

Høringssvar til tillægget sendes til mt-miljø@balk.dk

 

Tillæg til Spildevandsplan 2017 - 2027

 

 

 

 

Den 30. oktober 2017 besluttede Kommunal¬bestyrelsen at sende forslag til Lokalplan nr. 171 for UCC om nyt multihus ved Bybjergvej i Skovlunde i høring. 

Høringen starter den 7. november og løber frem til den 13. februar 2018. 

Du kan se lokalplanforslaget og give dit høringssvar her. 

Vi holder offentligt møde om planforslaget den 16. januar 2018. Tid og sted bliver annonceret i god tid inden mødet - både her på ballerup.dk og i Ballerup Bladet. 

Om lokalplansforslaget
Lokalplanen giver mulighed for at forvandle den tidligere uddannelsesinstitution, UCC, til et moderne multihus, der både kan bruges til  undervisning og boliger.  

Huset står overfor at blive en base for Kasperskolen og vores bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov. Derudover er der også en koncertsal i huset, der er offentlig tilgængelig. 

Lokalplanen muliggør også, at der kan opføres en mindre mængde boliger i maksimalt to etager i lokalplanens nordlige del.

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser, og vurderingen er, at ændringerne i området ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vi vil rigtig gerne høre dine kommentarer til lokalplanen. Du kan sende dem til os via dette link frem til den 13. februar 2018. 

Læs mere om planerne for det nye multihus her

Den 5. september vedtog Miljø- og Teknikudvalget Forslag til Lokalplan nr. 174 for rækkehuse på Lundebjerggårdsvej. Se lokalplanforslaget og deltag i debatten her: http://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/406

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en række nye boliger beliggende mellem to eksisterende boligforeninger ved Lunderbjerggårdsvej.
Lokalplanområdet har hidtil været anvendt til en børneinstitution som nedlægges. 
Lokalplanen skal sikre grundlaget for, at arealet ved Lundebjerggårdsvej i Skovlunde kan omdannes til et nyt boligområde. Der gives mulighed for at opføre ialt 39 rækkehuse. Bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer/Bekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015 vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konse­kvenser for området, da den fremtidige anvendelse af området ikke afviger væsentligt fra den nuværende. Der udføres derfor ikke en miljø­vurdering af lokalplanen. Du kan se klagevejledning vedr. miljøvurdering nedenfor.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget

Planforslaget er i offentlig høring fra den 12. september 2017 til den 7. november 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Den 28. september kl. 19.00 holder vi fælles borgermøde om to lokalplanforslag: forslag til Lokalplan 174 og forslag til Lokalplan 172 (som også omhandler boliger på Lundebjerggårdsvej). Mødet finder sted på Ballerup Rådhus. Alle er velkomne.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Giv din mening til kende

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 29. oktober 2017, via kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk/blivhoert  eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup.

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

Klagevejledning

Hvis du mener kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler, kan du klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (i dette tilfælde den 12. september 2017). Det koster et gebyr at klage.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ballerup Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. juni 2017 et forslag til lokalplan nr. 173 for et område omkring World Trade Center samt et tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Indhold i lokalplanen

 • Forøgelse af ejendommenes byggemuligheder ved forhøjelse af den maksimale bebyggelsesprocent fra de hidtidige 75 % til 90 % i hovedparten af området og til 110 % i et mindre delområde.
 • Forøgelse af det mulige etageantal fra de nuværende 6 etager og den dermed følgende maksimale bygningshøjde.
 • Udpegning af særlige byggefelter hvori bebyggelse vil kunne opføres i op til henholdsvis 9, 12 og 15 etager excl. tekniketage på tag.
 • Mulighed for indpasning af et antal hotellejligheder (business apartments) øverst i bygninger på mere end 8 etager.
 • Krav om parkering i p-hus eller anden konstruktion ved udnyttelse af ejendomme med en bebyggelsesprocent højere end 50.

Deltag i debatten
Både lokalplanforslag og kommuneplantillæg er i offentlig høring fra den 22. juni til den 24. september 2017. Som grundejer, virksomhed, nabo, borger eller bruger kan du i denne periode fortælle os, hvad du mener om forslagene.

Der er ikke truffet beslutning om at afholde et borgermøde om planforslagene, men oplysning om tid og sted for et eventuelt møde vil blive annonceret senere.

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i Rådhusets telefontid.

Giv din mening til kende
Har du bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag skal du sende dem til os inden 24. september 2017:

Efter 24. september 2017 behandler Kommunalbestyrelsen igen planforslaget og tager stilling til, om der skal foretages ændringer eller om planforslaget kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Fra offentliggørelsen af forslaget den 22. juni 2017 og indtil planen bliver endeligt vedtaget (max. et år), må ejendomme, som er omfattet af planforslaget, ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil lokalplanen bliver vedtaget, er der efter planloven forbud mod:

 • Udstykninger
 • Bebyggelse
 • Ændring af anvendelsen

Den nuværende, lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering og klagevejledning
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 173.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for området, da den fremtidige anvendelse ikke afviger væsentligt fra den nuværende.

Der udføres derfor ikke en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Der kan klages over afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanen af enhver med retlig interesse i sagen.

Klagen skal indgives til Planklagenævnet via klageportalen på naeveneshus.dk/planklageportal

Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse, dvs. inden torsdag den 20. juli 2017.

Nævnet opkræver gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.

Den 28. august 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Forslag til Lokalplan nr. 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej. Se lokalplanforslaget og deltag i debatten her.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af nyt boligområde på Lundebjerggårdsvej 264. Der gives mulighed for at opføre i alt ca. 28 boliger i form af 12 tæt-lav boliger samt 16 etageboliger. Bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager.

Lokalplanområdet har hidtil været anvendt til en børneinstitution, som nedlægges.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer/Bekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015 vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konse­kvenser for området, da den fremtidige anvendelse af området ikke afviger væsentligt fra den nuværende. Der udføres derfor ikke en miljø­vurdering af lokalplanen.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget

Planforslaget er i offentlig høring fra den 5. september 2017 til den 29. oktober 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

28. september kl. 19.00 holder vi borgermøde om forslag til Lokalplan 172 og forslag til Lokalplan 174 (også for boliger på Lundebjerggårdsvej) på Ballerup Rådhus. Alle er velkomne.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Giv din mening til kende

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 29. oktober 2017:

 • via kommunens lokalplanportal (klik på feltet Skriv en kommentar)
 • eller via mailadressen byplan@balk.dk
 • eller via brev til: Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

Klagevejledning

Hvis du mener kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler kan du klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Som hovedregel kan du ikke klage over planens indhold. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ballerup Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Den 28. august 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen at sende debatoplæg om DTU Campus i Ballerup i offentlig høring med henblik på indkaldelse af ideer og forslag til den videre udvikling af campusområdet. Se debatoplægget her: http://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/403

I den gældende Kommuneplan 2013 indgår området omkring DTU i rammeområde ”6.E20 - Stationsnært erhvervsområde mellem Lautrupparken og Sømosen”. Udover universitet omfatter rammeområdet virksomheden Schneider Electric Danmark A/S og Lautrupgård Kollegiet på Sømoseparken. Kommuneplanen giver i dag mulighed for, at der kan opføres et beskedent antal boliger. Området omkring universitetet er samtidig omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 019, som udlægger området til administrations- og kontorformål samt til offentlige formål.

I den hidtidige planlægning har der således ikke umiddelbart været lagt op til etablering af et campusområde med et større antal studieboliger og dertil hørende indkøbs- og fritidsfaciliteter. Realiseringen af et sådant projekt forudsætter derfor udarbejdelse af såvel et tillæg til kommuneplanen som en ny lokalplan.

Ballerup Kommune vil gerne understøtte udviklingen af universitetsmiljøet omkring DTU og oplever en stor interesse fra investorer for at medvirke i udviklingen af et nyt campusområde her i Ballerup. Centralt for den ønskede udvikling står etableringen af et større antal boliger til studerende, forskere og medarbejdere med kortvarig tilknytning til områdets virksomheder kombineret med familieboliger; begge i nye bebyggelser placeret nord og øst for de eksisterende universitetsbygninger.

I tilknytning hertil skal der åbnes en mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik og faciliteter, hvor de studerende og medarbejdere fra områdets virksomheder kan mødes. Det kunne fx være en café, en motions- og idrætshal og et innovationscenter, som kan være med til at skabe et levende studiemiljø.

Det forudsættes, at adgangs-, parkerings- og opholdsarealer etableres efter en samlet plan, som også kan inddrage DTU’s arealer, samt at vejadgangen til de nye bebyggelser sker mellem den eksisterende universitetsbygning og Datastien. Nye familieboliger øst for universitetet vil kunne betjenes fra Sømoseparken.

Interesseområdet fremstår i dag som et større ubebygget og landskabeligt område, der dels har været benyttet som rekreativt friareal for studerende og medarbejdere, og dels har fungeret som testområde for DTU.

Ballerup Kommune vurderer, at den ændrede arealanvendelse vil medføre så store ændringer af det fysiske miljø, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag. Derfor skal der indkaldes idéer og forslag i en forudgående offentlig høring.

Offentlig debat

Debatoplægget er i offentlig høring fra den 29. august 2017 til den 26. september 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Giv din mening til kende

Hvis du har idéer og kommentarer, skal du sende dem til os inden den 26. september 2017:

 • via kommunens lokalplanportal (klik på feltet Skriv en kommentar)
 • eller via mailadressen byplan@balk.dk
 • eller via brev til: Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

De indkomne høringssvar vil indgå i det videre projektudviklingsarbejde.

Foto: Området set fra syd med den tomme grund midt i billedet

 

Den 30. oktober 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen at sende sit debatoplæg om den fortsatte byomdannelse i området omkring Telegrafvej i Ballerup i offentlig høring med henblik på indkaldelse af ideer og forslag til den videre udvikling af byområdet.

Se debatoplægget her: http://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/411

Det ældre erhvervsområde omkring Telegrafvej er i kommuneplanlægningen udpeget som et byomdannelsesområde. Det betyder, at området gradvist kan omdannes til at rumme andre formål, end det gør i dag.

Byomdannelsen er tænkt at skulle ske i flere faser, i princippet fra syd mod nord. Med vedtagelsen af Lokalplan 134 for den tidligere Atlas-grund i 2014 blev der åbnet mulighed for opførelse af et nyt boligområde med parcelhuse og tæt-lave boliger.

Nu tages der fat så på den næste etape, som foreløbig omfatter de grunde på Telegrafvej 7 A og 7B, som tidligere husede Postens Frimærketrykkeri. På lidt længere sigt vil også de nordlige ejendomme op mod Pederstrupstien kunne inddrages.

Ballerup Kommune vurderer, at den ændrede arealanvendelse vil medføre så store ændringer af det fysiske miljø, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag i form af et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Derfor skal der indkaldes idéer og forslag i en forudgående offentlig høring.

 

Offentlig debat

Debatoplægget er i offentlig høring fra den 1. november 2017 til den 30. november 2017. Det betyder, at du som grundejer, lejer, virksomhed, borger eller anden bruger i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø.

 

Giv din mening til kende

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 30. november 2017 via kommunens hjemmeside www.ballerup.dk/blivhoert eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup. 

De indkomne høringssvar vil indgå i det videre arbejde med lokalplanlægning og projektudvikling.

 

Spildevandstilladelse til vaskeplads i garageanlæg for Region Hovedstadens Akutberedskab er i høring fra 21. december 2017 til 22. januar 2018.

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse

Høringssvar
​Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med Høringssvar, Spildevandstilladelse i emnefeltet, inden den 22. januar 2018.

Eventuelle spørgsmål til planen kan rettes til Lill Dueholm på tfl. 4175 0127.
Frist for kommentering/klagefrist: 22-01-2018

Miljøtilsynsplan for Ballerup Kommune er i høring fra 4. december 2017 til 8. januar 2018.

Miljøtilsynsplanen 2018-2022

Miljøtilsynsplanen

Høringssvar
​Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med Høringssvar, miljøtilsynsplan i emnefeltet, inden den 8. januar 2018.

Eventuelle spørgsmål til planen kan rettes til Iben Nøhr Bertelsen på tfl. 41750124.
Offentliggørelsesperiode: 04-12-2017 til 05-03-2018
Frist for kommentering/klagefrist: 08-01-2018

 

 

Tillægget er i høring i perioden den 6. juni 2018 til 2. august 2018.

Tillægget handler om, at fremrykke tidspunktet for separatkloakering af delområde B28F/S i Ballerup, således at separering skal ske i perioden 2018 – 2023 i stedet for 2030 – 2050.

Ballerup Kommune har inviteret berørte borgere til borgermøde om spildevandsplantillægget onsdag den 20. juni 2018 kl. 17 – 18 i Atriet, Hold- an Vej 7, 2750 Ballerup.

Læs tillægget til spildevandsplanen her:

Tillæg til spildevandsplan

Høringssvar

​Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med teksten: tillæg til separatkloakering, i emnefeltet, inden den 2. august 2018

Offentliggørelsesperiode: 06-06-2018 til 02-08-2018
Frist for kommentering/klagefrist: 02-08-2018