Høringer

Her får du overblik over Ballerup Kommunes høringer.

I en aktuel høring kan du give din mening til kende i en given periode.

Se alle høringer her

LOKALPLAN I HØRING: Forslag til Lokalplan 179 for et område ved Bydammen i Ballerup

Du har nu mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer eller ændringsforslag til lokalplan nr. 179 for et område ved Bydammen i Ballerup bymidte. Forslaget til lokal­planen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 og sendes nu i høring blandt borgerne.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en boligbebyggelse langs By­dammen og Banegårdspladsen. Planen indeholder bestemmelser, der omhandler bebyggelsens beliggenhed, højde og udseende, parkeringsforhold og trafik samt friarealer, beplantning mv.

Du kan se lokalplanforslaget her. Det er også her, du kan give din mening til kende.

Planforslaget er offentliggjort her på kommunens hjemmeside den 27. november 2018, og det er i offentlig høring frem til den 22. januar 2019. Der holdes borgermøde i rådhusets atrium tirsdag den 8. januar kl. 19. Borgermødet handler både om lokal­plan­­­forslaget og om kommunens helhedsplan for Ballerup Bymidte.

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanen, skal du sende dem til os via kommunens hjemme­side (følg link til lokalplanen ovenfor) eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup. 

Vi skal have dit høringssvar senest den 22. januar 2018.

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Ønsker du yderligere oplysninger om lokalplanforslaget, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

Miljøvurdering
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017) vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konse­kvenser for området, da den fremtidige anvendelse af området ikke afviger væsentligt fra den nuværende. Der udføres derfor ikke en egentlig miljø­vurdering af lokalplanen.

Nedenfor kan du se, hvordan du kan klage, hvis du er uenig i denne vurdering.

Klagevejledning vedr. miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen, skal det ske via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klage­portalen med NEM-ID. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ballerup Kommune. Hvis Ballerup Kommune fastholder afgørelsen (det vil sige fastholder sin vurdering), sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked, når klagen er sendt videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klage­portalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an­mod­ning til Ballerup Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.