Høringer

Her får du overblik over Ballerup Kommunes høringer.

I en aktuel høring kan du give din mening til kende i en given periode.

De syv kommuner Roskilde, Frederikssund, Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev og Gladsaxe offentliggør udkast til Fællesregulativ for Værebro Å-opland.

Fællesregulativet sætter de overordnede administrative retningslinjer for hele Værebro Å-systemet.

Høringsperiode
Fællesregulativet er i offentlig høring i perioden 9. januar 2017 til 6. marts 2017.

Eventuelle høringssvar kan sendes til regulativ@egekom.dk

I forbindelse med høringen skal vi gøre opmærksom på, at Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg anmoder om bemærkninger til om grødeskæringsperioden bør afkortes.

Forslaget
Forslaget til fællesregulativ for Værebro Å-opland

Optælling - fællesregulativ for Værebro Å-Systemet

Bilag
Bilag 1: Oversigt over regulativer og vandløb

Bilag 2: Redegørelse - grundlag og konsekvens for fælles regulativ

Kort over vandløb i det fælles regulativ

Kort over vandløb i det fælles regulativ

Hvidbog
Vedhæftet findes ligeledes en hvidbog, fra en ur-høring af fællesregulativet.

Forslag til lokalplan nr. 170 og forslag til kommuneplantillæg nr. 7

Den 19. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Forslag til Lokalplan nr. 170 for Banegårdspladsen i Ballerup samt det tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre boligbebyggelse på arealerne ved Rolighedsvej: etagebebyggelse mod Hold-an Vej og Linde Allé, og rækkehuse mellem Rolighedsvej og Stationsgården.
  
Miljøvurdering 
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer/Bekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015 vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for området, da den fremtidige anvendelse af området ikke afviger væsentligt fra den nuværende. Der udføres derfor ikke en miljøvurdering af lokalplanen. 

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
De to planforslag (lokalplan og kommuneplantillæg) er i offentlig høring fra den 27. december 2016 til den 28. februar 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 holder vi borgermøde om planforslagene på Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1 i Ballerup. Alle er velkomne.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets telefontid. 

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 28. februar 2017 via kommunens hjemmeside eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup  

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk-ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering/klagevejledning
Efter screening for potentielle indvirkninger på miljøet har Kommunalbestyrelsen - i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer - vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for område, og at der derfor ikke skal udføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Ifølge miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, kan afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget påklages af enhver med retlig interesse i sagen. Klagen skal indgives via klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.