Miljøscreening af Lokalplan 194 er godkendt af Kommunalbestyrelsen

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget til Lokalplan 194; screeningen er bilag til lokalplan­forslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) vurde­ret, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konse­kvenser for området. Der udføres derfor ikke en egentlig miljø­vurdering af lokalplanen. Neden­for kan du se, hvordan du kan klage, hvis du er uenig i denne afgørelse. Klagen skal i givet fald indsendes inden for fire uger fra offentliggørelsesdagen, som er den 6. oktober 2021.

Klagevejledning vedr. miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen, skal det ske via Klageportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på Klage­portalen med NEM-ID. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ballerup Kommune. Hvis Ballerup Kommune fastholder afgørelsen (det vil sige fastholder sin vurdering), sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked, når klagen er sendt videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klage­portalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an­mod­ning til Ballerup Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.
SOCIALE MEDIER