Lokalplaner

Her kan du læse alt om, hvordan en lokalplan udarbejdes.

Søger du en lokalplan?
Klik her, hvis du vil læse kommunens lokalplaner. Så kommer du til en særskilt portal for lokalplaner.

Søgeord: lokalplan, lokalplaner, lokalplanlægning, lokalplanportal

 På Ballerup Kommunes lokalplanportal kan du:

 • se forslag til lokalplaner
 • finde lokalplanen for et bestemt område 

En lokalplan er en detaljeret plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a.:

 • hvad skal området anvendes til
 • hvor meget kan området bebygges
 • hvor i området skal følgende placeres:
  • bebyggelse
  • friarealer
  • veje & stier

Du kan finde alle kommunens lokalplaner i den digitale lokalplanportal ovenfor.

Rammebestemmelser
En lokalplans bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan og ikke alle områder i Ballerup Kommune er omfattet af en lokalplan. For de områder, der ikke er omfattet af en lokalplan, gælder kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle rammebestemmelser.

Kommuneplanens rammebestemmelser kan du finde i Ballerups Kommuneplan 2013-2025

Ballerups Kommuneplan 2013-2025 afstikker de overordnede rammer for lokalplanlægning i hele kommunen.

En lokalplan indeholder den konkrete og detaljerede planlægning for et mindre område i kommunen.

Læs mere om kommuneplanlægning

Hvis ikke der foreligger en gældende lokalplan for et område, skal der altid udarbejdes en lokalplan, inden der kan gennemføres:

 • større byggerier
 • større anlægsarbejder
 • større udstykninger
 • ændringer i det bestående miljø af betydning for borgerne

Hvornår laves der nye lokalplaner?
Der skal udarbejdes en ny lokalplan i de tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen ønsker at tillade væsentlige afvigelser fra bestemmelser i en allerede gældende lokalplan.

Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan i de tilfælde, hvor man ønsker at:

 • rydde op i den eksisterende planlægning
 • samle gamle bestemmelser fra gældende byplanvedtægter og servitutter
 • revidere gamle bestemmelser fra gældende byplanvedtægter og servitutter

Lokalplaner skal være i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplanen. Er dette ikke tilfældet, skal der laves et tillæg til Kommuneplanen.

En lokalplan offentliggøres og vedtages efter denne procedure:

 • Et forslag om en lokalplan offentliggøres og sendes i høring i mindst 8 uger.
   
 • Grundejere, lejere og organisationer, der berøres af planen, underrettes om forslaget.
   
 • Alle har mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag i høringsperioden.
   
 • Efter endt høringsperiode tager Kommunalbestyrelsen stilling til lokalplanforslaget på grundlag af de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være kommet i høringsperioden.
   
 • Kommunalbestyrelsens behandling medfører enten, at lokalplanen vedtages endeligt, eller at forslaget ændres.
   
 • Er der tale om væsentlige ændringer, offentliggøres forslaget igen.
   
 • Efter endelig vedtagelse tinglyses lokalplanen på de enkelte ejendomme og er juridisk bindende.

Grundejere er ikke pålagt nogen handlingspligt med hensyn til at virkeliggøre planen. Men hvis der sker ændringer i anvendelsen af arealer og bygninger, eller nyt byggeri eller aktiviteter sættes i gang, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Klagevejledning - Miljøvurdering af Planforslag

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017) skal der udarbejdes en miljøvurdering af planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som er omfattet af lovens bilag 3 og 4, fordi disse planer og programmer antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. For planer og programmer skal der dog kun gennemføres en miljøvurdering, såfremt ændringerne antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurderingen af væsentligheden skal kriterierne i lovens Bilag 2 tages i betragtning.

Afgørelsen om, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldt retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig som adressat for afgørelsen samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, se nedenfor.

Klagevejledning - Endelig vedtaget kommuneplan eller kommuneplantillæg

Når en lokalplan er blevet vedtaget, kan du klage til Planklagenævnet.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed og tilvejebringelse.

Du kan ikke klage, hvis du blot er uenig i kommuneplanens indhold.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter at vedtagelsen lokalplanen er meddelt. Hvis Planforslaget er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klageportalen

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk. Du logger på Klage­portalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ballerup Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ballerup Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender de klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ballerup Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Kontakt

Ballerup kommune

Team Plan

Send sikker besked

Send venligst mail

byplan@balk.dk