Lokalplanlægning

Her kan du læse alt om, hvordan en lokalplan udarbejdes.

Søger du en lokalplan?
Klik her, hvis du vil læse kommunens lokalplaner. Så kommer du til en særskilt portal for lokalplaner.

Søgeord: lokalplan, lokalplaner, lokalplanlægning, lokalplanportal

 På Ballerup Kommunes lokalplanportal kan du:

 • se forslag til lokalplaner
 • finde lokalplanen for et bestemt område 

En lokalplan er en detaljeret plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a.:

 • hvad skal området anvendes til
 • hvor meget kan området bebygges
 • hvor i området skal følgende placeres:
  • bebyggelse
  • friarealer
  • veje & stier

Du kan finde alle kommunens lokalplaner i den digitale lokalplanportal ovenfor.

Rammebestemmelser
En lokalplans bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan og ikke alle områder i Ballerup Kommune er omfattet af en lokalplan. For de områder, der ikke er omfattet af en lokalplan, gælder kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle rammebestemmelser.

Kommuneplanens rammebestemmelser kan du finde i Ballerups Kommuneplan 2013-2025

Ballerups Kommuneplan 2013-2025 afstikker de overordnede rammer for lokalplanlægning i hele kommunen.

En lokalplan indeholder den konkrete og detaljerede planlægning for et mindre område i kommunen.

Læs mere om kommuneplanlægning

Hvis ikke der foreligger en gældende lokalplan for et område, skal der altid udarbejdes en lokalplan, inden der kan gennemføres:

 • større byggerier
 • større anlægsarbejder
 • større udstykninger
 • ændringer i det bestående miljø af betydning for borgerne

Hvornår laves der nye lokalplaner?
Der skal udarbejdes en ny lokalplan i de tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen ønsker at tillade væsentlige afvigelser fra bestemmelser i en allerede gældende lokalplan.

Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan i de tilfælde, hvor man ønsker at:

 • rydde op i den eksisterende planlægning
 • samle gamle bestemmelser fra gældende byplanvedtægter og servitutter
 • revidere gamle bestemmelser fra gældende byplanvedtægter og servitutter

Lokalplaner skal være i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplanen. Er dette ikke tilfældet, skal der laves et tillæg til Kommuneplanen.

En lokalplan offentliggøres og vedtages efter denne procedure:

 • Et forslag om en lokalplan offentliggøres og sendes i høring i mindst 8 uger.
   
 • Grundejere, lejere og organisationer, der berøres af planen, underrettes om forslaget.
   
 • Alle har mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag i høringsperioden.
   
 • Efter endt høringsperiode tager Kommunalbestyrelsen stilling til lokalplanforslaget på grundlag af de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være kommet i høringsperioden.
   
 • Kommunalbestyrelsens behandling medfører enten, at lokalplanen vedtages endeligt, eller at forslaget ændres.
   
 • Er der tale om væsentlige ændringer, offentliggøres forslaget igen.
   
 • Efter endelig vedtagelse tinglyses lokalplanen på de enkelte ejendomme og er juridisk bindende.

Grundejere er ikke pålagt nogen handlingspligt med hensyn til at virkeliggøre planen. Men hvis der sker ændringer i anvendelsen af arealer og bygninger, eller nyt byggeri eller aktiviteter sættes i gang, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Du kan klage over en vedtaget lokalplan, hvis du mener, der er truffet beslutninger i strid med lovgivningen.

Du kan ikke klage, hvis du blot er uenig i lokalplanens indhold.

Klageadgang og klagefrister vil fremgå af annonceringen af lokalplanernes endelige vedtagelse.

Kontakt

Ballerup Kommune

By & bolig

41 75 02 05

byplan@balk.dk