Lokalplanlægning

Søgeord: lokalplan, lokalplaner, lokalplanlægning, lokalplanportal
 

 På Ballerup Kommunes lokalplanportal kan du:

 • se forslag til lokalplaner
 • finde lokalplanen for et bestemt område 

En lokalplan er en detaljeret plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a.:

 • hvad skal området anvendes til
 • hvor meget kan området bebygges
 • hvor i området skal følgende placeres:
  • bebyggelse
  • friarealer
  • veje & stier

Du kan finde alle kommunens lokalplaner i den digitale lokalplanportal ovenfor.

Rammebestemmelser
En lokalplans bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan og ikke alle områder i Ballerup Kommune er omfattet af en lokalplan. For de områder, der ikke er omfattet af en lokalplan, gælder kommuneplanens rammebestemmelser og de generelle rammebestemmelser.

Kommuneplanens rammebestemmelser kan du finde i Ballerups Kommuneplan 2013-2025

Ballerups Kommuneplan 2013-2025 afstikker de overordnede rammer for lokalplanlægning i hele kommunen.

En lokalplan indeholder den konkrete og detaljerede planlægning for et mindre område i kommunen.

Læs mere om kommuneplanlægning

Hvis ikke der foreligger en gældende lokalplan for et område, skal der altid udarbejdes en lokalplan, inden der kan gennemføres:

 • større byggerier
 • større anlægsarbejder
 • større udstykninger
 • ændringer i det bestående miljø af betydning for borgerne

Hvornår laves der nye lokalplaner?
Der skal udarbejdes en ny lokalplan i de tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen ønsker at tillade væsentlige afvigelser fra bestemmelser i en allerede gældende lokalplan.

Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan i de tilfælde, hvor man ønsker at:

 • rydde op i den eksisterende planlægning
 • samle gamle bestemmelser fra gældende byplanvedtægter og servitutter
 • revidere gamle bestemmelser fra gældende byplanvedtægter og servitutter

Lokalplaner skal være i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplanen. Er dette ikke tilfældet, skal der laves et tillæg til Kommuneplanen.

En lokalplan offentliggøres og vedtages efter denne procedure:

 • Et forslag om en lokalplan offentliggøres og sendes i høring i mindst 8 uger.
   
 • Grundejere, lejere og organisationer, der berøres af planen, underrettes om forslaget.
   
 • Alle har mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag i høringsperioden.
   
 • Efter endt høringsperiode tager Kommunalbestyrelsen stilling til lokalplanforslaget på grundlag af de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være kommet i høringsperioden.
   
 • Kommunalbestyrelsens behandling medfører enten, at lokalplanen vedtages endeligt, eller at forslaget ændres.
   
 • Er der tale om væsentlige ændringer, offentliggøres forslaget igen.
   
 • Efter endelig vedtagelse tinglyses lokalplanen på de enkelte ejendomme og er juridisk bindende.

Grundejere er ikke pålagt nogen handlingspligt med hensyn til at virkeliggøre planen. Men hvis der sker ændringer i anvendelsen af arealer og bygninger, eller nyt byggeri eller aktiviteter sættes i gang, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Du kan klage over en vedtaget lokalplan, hvis du mener, der er truffet beslutninger i strid med lovgivningen.

Du kan ikke klage, hvis du blot er uenig i lokalplanens indhold.

Klageadgang og klagefrister vil fremgå af annonceringen af lokalplanernes endelige vedtagelse.

Kontakt

Ballerup Kommune

By & bolig

41 75 02 05

byplan@balk.dk