illustration - kildedal

Helhedsplanen for Kildedal er politisk godkendt

En ny, levende og let tilgængelig by med fællesskab, erhverv og byliv samt en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Det lægger helhedsplanen for Kildedal op til, og nu er den politisk godkendt

Et flertal i Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har godkendt helhedsplanen for det store strategiske og bæredygtige by- og erhvervsudviklingsprojekt Kildedal i den nordvestlige del af Ballerup Kommune. Godkendelsen kom på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 27. september, og den betyder, at de fysiske rammer og ambitioner for området nu endeligt er faldet på plads.

Læs mere: Download den endelige helhedsplan for Kildedal

Målsætningen for Kildedal er at skabe en unik by, hvor beboere, virksomhedernes ansatte og andre brugere lever, arbejder og opholder sig side om side. Det skal være med til at skabe liv, synergi og fællesskaber på tværs.

- Med godkendelsen er vi nu nået et betydeligt skridt videre i den lange proces om udviklingen af en ny by. Næste store skridt bliver stiftelsen af et såkaldt arealudvekslingsselskab. Stiftelsen sker i tæt samarbejde med pensionsselskabet Pensiondanmark, og selskabet kommer til at stå for byggemodningen af området og sælge byggeret til private bygherrer, siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Inden mandagens politiske godkendelse har helhedsplanen været i otte ugers offentlig høring. Her har alle interesserede kunnet komme med forslag og synspunkter.

- Jeg vil gerne sige tak for de gode input og indspark, som borgere og interessenter har sendt under høringen. På den baggrund er helhedsplanen blevet justeret til, så vi blandt andet kan skabe bedre forhold og yderligere sikring af dyre- og plantearter i området, siger Jesper Würtzen.

Første spadestik forventes i 2023

En ny by som Kildedal bliver ikke bygget på én gang. Derimod forventes området udviklet i etaper over en periode på 10 til 15 år. Helhedsplanen er udformet, så byen kan udbygges med en høj grad af fleksibilitet. Den er derfor tegnet op i 12 mindre delområder, hvor byens enkelte kvarterer kan opføres uafhængigt af hinanden med igangsætning af et eller to kvarterer ad gangen.

Det første spadestik til nybyggeri af boliger og erhverv i Kildedal forventes at kunne blive taget i 2023. Alle kommende kommuneplanrammer og lokalplaner bliver miljøvurderet og sendes i offentlige høringer inden den endelige vedtagelse. Først herefter kan der udstedes byggetilladelser, og nybyggeriet sættes i gang.

Værdiprogram også på plads

På Kommunalbestyrelsens møde mandag den 27. september blev det strategiske værdiprogram for Kildedal også formelt godkendt. Værdiprogrammet beskriver det grundlag, som kommunen er blevet enige med Pensiondanmark om, skal definere byen Kildedal, og som arealudviklingsselskabet skal tage udgangspunkt i, hver gang der forhandles om køb af byggeret med kommende investorer og bygherrer.

Læs mere: Download det endelige værdiprogram for Kildedal
 

Miljøvurdering 

Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) vurderet, at helhedsplanen vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for området. Der er derfor udført en miljøvurdering af helhedsplanen. Nedenfor kan du se, hvordan du kan klage, hvis du er uenig i denne afgørelse. Klagen skal i givet fald indsendes inden for fire uger fra offentliggørelsen af miljøvurderingen, som sker den 6. oktober 2021.

Klagevejledning vedrørende miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen, skal det ske via Klageportalen - Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Klager koster et gebyr på 900 kroner for borgere og 1.800 kroner for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du kan se helhedsplanen med tilhørende dokumenter på kommunens Kildedal-side

www.ballerup.dk/blivhoert kan du finde en klagevejledning vedr. den miljøvurdering, der er godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af helhedsplanen.