Erhvervs- og vækstpolitik 2021-25

At være førende kræver ambitioner

Ballerup Kommune har ambitioner på vegne af erhvervslivet. Ved at understøtte virksomhedernes dagsordener kan vi medvirke til at forbedre fundamentet for vækst. Sådan tænker politikerne i Ballerup Kommune.

Tendenserne for erhvervslivet står meget klart for Ballerup Kommune. Der er flere dagsordner, som optager erhvervslivet, og de er med til at skabe grobund for vækst. Vi taler klima, kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og udvikling af erhvervsområderne. Derudover er virksomhedernes styrkepositioner, som især er inden for IT/Tech, Finans/FinTech og life science, et centralt punkt for at skabe dette rette grundlag for vækst.

Vækstdagsordenen har et centralt fokus for Ballerup Kommune, og derfor er det oplagt at følge de dagsordener, virksomhederne har inden for specifikke områder:

"Når vi som kommune vedtager en ny Erhvervs- og Vækstpolitik er det netop vækst, som er det bærende element", siger udvalgsformand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Musa Kekec (A).

Læs Erhvervs- og vækstpolitikken 2021-25 her

Klimadagsordenen er kommet for at blive

Alle taler om klima og bæredygtighed. Det optager rigtig mange virksomheder og er en forudsætning for vækst i mange brancher – også for virksomhederne i Ballerup.

Et konkret eksempel på, hvor vi kan understøtte virksomhederne er Kildedal - en ny by, som skal DGNB-guldcertificeres. Her skal klima og bæredygtighed spille en stor rolle, og vi arbejder med, at Kildedal skal rumme showcase-muligheder, som leverandører af klimaløsninger har efterspurgt.

På det helt lokale plan, hvor virksomhederne skal kunne omstille sig mere grønt, ønsker Ballerup Kommune at være understøttende med et klimanetværk, som vil arbejde målrettet med virksomhedernes eget klimaaftryk. I netværket kan man også dele viden og erfaringer, hvilket vi kan høre på erhvervslivet er vigtigt.

Vi sætter skarpt fokus på life science, tech og sunde borgere

Kildedal skal ikke kun handle om bæredygtighed. Hele området bygges op omkring sundhed. Sundhed for borgerne bliver centralt, og det skal arbejde side om side med erhvervslivet, hvor vi vil tiltrække virksomheder inden for BioTech, MedTech, kunstig intelligens og data. Forhåbentlig kommer borgere og virksomheder til at møde hinanden, når hverdagens sundhed kommer på tale. Nye borgere skal kunne inviteres til at teste virksomhedernes nye sundhedsteknologi.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver enorm i fremtiden

For at virksomhederne i Ballerup Kommune kan skabe vækst er tiltrækning af den rette kvalificerede arbejdskraft essentiel. Erhvervslivet efterspørger kvalificeret arbejdskraft på flere forskelige områder for at kunne følge med udviklingen.

Derfor har vi også stort fokus på uddannelse og arbejdskraft i den nye erhvervs- og vækstpolitik. Fokus ligger særligt inden for uddannelse af faglært arbejdskraft samt inden for STEM-fagene. Det vil sige naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Der er mangel på kompetencer og arbejdskraft allerede nu blandt virksomhederne inden for disse områder, og den mangel vil kunne blive større i takt med, at en hel ny by som Kildedal kommer til.

”Derfor vil vores nye erhvervs- og vækstpolitik have fokus på både den nye by, men også det der skal til for at gøre den til en succes – og derfor er blikket skarpt rettet mod uddannelse og kvalificeret arbejdskraft.”, siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Jesper Würtzen fortsætter: ”Samarbejdet med erhvervslivet er meget centralt for dette, men det er mindst lige så vigtigt, at det sker i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Derfor arbejder vi målrettet med, at alle parter deltager i projekter for at få det til at lykkes. Vi vil gøre rigtig meget for, at de unge i Ballerups skoler træffer et valg om deres egen fremtid på et oplyst grundlag, og ikke kun på hvad familien mener er det rigtige”.

Fire skarpe mål frem mod 2025

Den nye erhvervs- og vækstpolitik har fire overordnede mål frem mod 2025, der skal sikre at Ballerup forbliver en af Danmarks førende erhvervskommuner:

  1. 3000 nye private arbejdspladser
  2. Ballerup Kommune er blandt top 10 i Region Hovedstaden med den laveste ledighed blandt jobparate borgere
  3. 30% af eleverne i folkeskolen vælger en erhvervsuddannelse
  4. Virksomheder i Ballerup bidrager mest til Danmarks BNP pr. indbygger

De fire mål er ambitiøse og visionære. De bygger – lige som på den forrige politik – på et tværfagligt fundament med rødder i arbejdsmarkeds-, skole- og uddannelse- samt erhvervspolitik. I den forrige erhvervs- og vækstpolitik var et af målene at få 1000 nye private arbejdspladser i perioden 2017-21, men da det mål endte med at blive realiseret med 3000 nye private arbejdspladser, har Ballerup Kommune sat barren højere de kommende fire år.

”I Ballerup Kommune tør vi have ambitioner, der kun kan lykkes i samarbejde med virksomhederne. Vi har god dialog med dem, og udover at være en myndighed, så er vi til for at understøtte erhvervslivet. I den nye erhvervs- og vækstpolitik har vi valgt at fokusere på de eksisterende styrkepositioner i Ballerup Kommune og udvikle dem endnu mere. Vi har nemlig et godt fundament at bygge videre på, og det er erhvervslivet enige i. Derudover lytter vi til virksomheder ved at deres dagsordener med ind i vores politiske ambitioner”, siger udvalgsformand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Musa Kekec (A).

SOCIALE MEDIER