Whistleblowerordning

Ballerup Kommune indfører fra fredag den 17. december en whistleblowerordning. Det er lovpligtigt at alle offentlige myndigheder etablerer en ordning.

Formålet med en whistleblowerordning er at give nuværende og tidligere medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører samt nuværende og tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen en mulighed for anonymt at indberette, hvis de mener at have kendskab til lovovertrædelser eller alvorlige forhold, der har betydning for kommunens arbejde og betjening af borgere.

Det kan for eksempel være:

 • Misbrug af økonomiske midler
 • Bestikkelse
 • Grove overtrædelser af loven
 • Grove personrelaterede overtrædelser på arbejdspladsen
 • Forskellige former for chikane

Man kan indberette anonymt, hvis man ønsker det. En anonym anmelders identitet kommer kun frem i forløbet, hvis anmelder selv vælger at stå frem med navn. Det kan ikke få ansættelsesmæssige konsekvenser eller konsekvenser for samarbejds- eller leverandøraftalen for den, der indberetter et forhold eller en formodning. Man skal dog altid handle i god tro og have en rimelig formodning om, at det man indberetter er korrekt – det må ikke være baseret på løse rygter.

Med whistleblowerordningen får Ballerup Kommune muligheden for at bruge oplysningerne konstruktivt til forbedringer og til at forebygge og afværge alvorlige fejl og lovovertrædelser.

Sådan bruges whistleblowerordningen i Ballerup Kommune

 1. Følgende personer kan indberette via whistleblowerordningen: Nuværende og tidligere medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører samt nuværende og tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen.
 2. Man kan indberette sin henvendelse anonymt eller navngivent via https://ballerup.integrityline.com/
  Det er en platform, som administreres af advokaterne Norrbom Vinding. Man kan også henvende dig direkte til borgerrådgiveren, og her er man ikke anonym.
 3. Henvendelse bliver nu undersøgt af advokatfirmaet Norrbom Vinding om den falder inden for whistleblowerordningens rammer og intention – dvs. om der er formodning om lovovertrædelser, grove forsømmelser, chikane eller lignende.
  Som indberetter får man svar inden for syv dage, om henvendelsen er inden for rammerne. Når man er anonym, vil kommunikation foregå gennem en sikker postboks.
 4. Vi har nedsat en whistleblowerenhed, som består af nøglepersoner fra Center for Økonomi og Center for Politik og Organisation. De vil undersøge henvendelsen nærmere og f.eks. indhente oplysninger eller sætte en intern undersøgelse i gang der kan be- eller afkræfte de forhold, der er beskrevet i indberetningen.
 5. Whistleblowerenheden har tre måneder til at undersøge henvendelsen og herefter bliver man som indberetter orienteret om udfaldet.

Retningslinjer for whistleblowerordningen

Rapporter over indberetninger i Ballerup Kommunes whistleblowerordning

Hvert år udarbejder advokatfirmaet Norrbom Vinding en rapport over indberetninger til Ballerup Kommunes whistleblowerordning. Du kan læse dem nedenfor.