Skovlunde bymidte

Skovlunde bymidteudvikling

Følg med i ombygningen af Ballerup Boulevard gennem Skovlunde

Den overordnede plan for ombygningen af Ballerup Boulevard er at skabe et sammenhængende Skovlunde ved at:

 • Reducere to kørespor til ét kørespor i hver retning
 • Nedsætte farthastighed til 40 km/t (på sigt)
 • Etablere fodgængerovergange med lyskrydsregulering

Her kan du læse om tankerne bag udviklingen af Skovlunde bymidte: 

Ballerup Kommune inviterer borgere i Skovlunde til:

Borgermøde
Onsdag den 30. august 2017

Her vil lokalplan 168 om Skovlunde Bymidte Nord blive gennemgået og der vil være mulighed for at kommentere og stille spørgsmål.

Information følger om tidspunkt, sted og dagsorden.


Ballerup Kommune og den nye ejer af Skovlunde Centret inviterer borgere i Skovlunde til:

Informationsmøde
Torsdag den 2. marts 2017
kl. 19

Mødet afholdes på: 
Skovlundeskole Syd (hallen)
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde

Den 13. december 2016 blev Skovlunde Centret solgt. Ved mødet den 2. marts løftes sløret for de første planer for udviklingen af Skovlunde bymidte med:

 • Præsentation af idéer og planer for en fremtidig bymidte
  v/ den nye ejer af Skovlunde Centret
   
 • Status på ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard
  v/ Ballerup Kommune
   
 • Status på lokalplan for fornyelse af Skovlunde Bymidte
  v/ Ballerup Kommune

Her kan du løbende læse opdateringer om udviklingen af Skovlunde Bymidte:

27. november 2017
Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. november lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord endeligt.

Forslaget til Lokalplan nr. 168 var i offentlig høring fra den 20. juni til den 5. september 2017, og den 30. august var der borgermøde om planforslaget. Da høringsfristen udløb, var der modtaget 29 høringssvar. Høringssvarene har medført, at der er lavet nogle ændringer og justeringer i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Ønsker du at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.  Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra i dag den 14. december.

20. juni 2017
Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2017 godkendt forslag til lokalplan 168 for Skovlunde Bymidte Nord.

Lokalplanen er i høring i perioden 20. juni til 5. september 2017.

Ballerup Kommune inviterer til borgermøde onsdag den 30. august 2017, hvor forslaget til lokalplanen bliver præsenteret og hvor der vil være rig lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål.

2. marts 2017
Borgmesteren afholdt borgermøde om planerne for Skovlunde Centret samt ombygningen af Ballerup Boulevard.

10. februar 2017
Den 13. december 2016 blev Skovlundecenteret solgt.

Nu arbejder Ballerup Kommune og den nye ejer sammen om at lave en lokalplan, så der snarest muligt kan ske en fornyelse af bymidten. Lokalplanen forventes vedtaget sidst på året.

Inden der sendes et forslag til en lokalplan i offentlig høring, vil Ballerup Kommune og den nye ejer invitere til et offentligt møde den 2. marts 2017.

Mødet vil blive afholdt i hallen ved Skovlundeskole Syd, og her vil Ballerup Kommune og den nye ejer fremlægge idéer og planer for en fremtidig bymidte. Der vil også komme en status på indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard. 

16. marts 2016
Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde om forslag til Lokalplan nr. 147 på Rosenlundskolen.

25. januar 2016 
Kommunalbestyrelsen vedtog et forslag til Lokalplan nr. 147 om ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at ombygge Ballerup Boulevard til en egentlig grøn boulevard med:

 • en smallere vejprofil med kun to kørespor
 • plantebede med store træer
 • ny belysning
 • ny cykelsti og fortov
 • ny hastighedsbegrænsning for gennemkørende trafik på 40 km/t

Planforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. januar 2016 og er i offentlig høring frem til den 29. marts 2016. Der holdes borgermøde i Ny hal på Rosenlundsskolen den 16. marts kl. 19.

Se lokalplanforslaget her

26. maj 2015
Kommunalbestyrelsen vedtog at igangsætte lokalplanlægning af indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard. De vedtog også, at der kan lokalplanlægges for den sydlige del af Skovlunde Bymidte jf. vinderprojektets principper.

9. april 2015
Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde om de nye planer for Skovlunde bymidte. 400 mennesker var mødt op til borgermødet.

Borgmester Jesper Würtzen gennemgik planer og intentioner for udviklingen af Skovlunde Bymidte, herunder de trafikale aspekter af projektet: 

Trafikvurdering af vejnetstilpasning af Ballerup Boulevard (2015)

Borgerne havde mulighed for at stille spørgsmål og tilkendegive deres holdninger til planerne.

På baggrund af kommentarer og holdninger, der kom frem på borgermødet, arbejder Kommunalbestyrelsen nu videre med en detaljering af planerne i et fortsat samarbejde med de lokale interessenter, grundejere og mulige investorer.

Næste skridt bliver at udarbejde en eller flere lokalplaner for bymidten, som giver mulighed for at realisere hovedidéerne i vinderforslaget. I den forbindelse vil der være en såkaldt høringsperiode, hvor der igen vil være mulighed for at give sin mening til kende.

Læs Ballerup Bladets presseomtale af Skovlunde Centret:

2016
20. december 2016: Centersalg er startskud til ny byudvikling
14. december 2016: Skovlunde Centret er blevet solgt
23. februar 2016: Skovlunde Centret på udsalg
27. januar 2016: Skovlunde Centret er sat til salg

Lokalplan 168 for Skovlunde Bymidte Nord omfatter det røde areal nord for Ballerup Boulevard:


Lokalplan 147 for Ballerup Boulevard omfatter det røde areal og afgrænses:

 • mod nord af institutionsområdet ved Lilletoften
 • mod syd af Gammel Skovlunde, Skovlundecenter Syd og institutionsområdet ved indgangen til Skovlunde Bypark


Trafikvurdering
Trafikvurdering af vejnetstilpasning af Ballerup Boulevard (2015)

Vinderprojektet for udvikling af Skovlunde Bymidte er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten:

Vinderforslag - Det genforenede Skovlunde Bymidte (2014)

Udgangspunktet for arkitektkonkurrencen var:

Arkitektkonkurrencens forslag skulle give en arkitektfaglig fortolkning af bymidten – under hensyntagen til ønsker og behov i idékataloget.

I foråret 2013 bidrog en bred gruppe af brugere, borgere, grundejere og øvrige interessenter med gode idéer og visioner for Skovlunde bymidte.

Idéerne er samlet i et idékatalog, hvor der blev sat fokus på:

 • at der skulle være flere nye mødesteder
 • at man skulle fortætte bymidten - med blandt andet nye boliger
 • skabe bedre forbindelser og sammenhænge – særligt på tværs af Ballerup Boulevard
 • hvorledes de mange kedelige bagsider på byggerierne i Bymidten kan blive til attraktive forsider
 • at styrke det grønne i bymidten
 • og ikke mindst en forbedring af oplevelsen af tryghed i bymidten

Idékatalog for Skovlunde bymidteudvikling (2013)

Formål
Kataloget skal sikre, at udviklingen af Skovlunde Bymidte sker i overensstemmelse med de ønsker, som er afdækket gennem denne inddragelse af borgere, aktører og interessenter.

Kataloget vil være et gennemgående dokument i hele forløbet fra arkitektkonkurrence til en etapevis udvikling af Skovlunde Bymidte.

Proces
Processen tog afsæt i både en fysisk analyse af Skovlunde Bymidte og i en række spørgsmål. Spørgsmålene fokuserede på de kvaliteter og oplevelser, der findes i Skovlunde Bymidte i dag, og de kvaliteter og oplevelser, der skal kendetegne Skovlunde Bymidte i fremtiden.

Arkitektkonkurrence
Idékataloget var sammen med konkurrenceprogrammet udgangspunktet for arkitektkonkurrencen og dens arkitektfaglige fortolkning af stedet og af de involveredes ønsker og behov.

Idékatalog for Skovlunde Bymidte er behandlet af Ballerup Kommunalbestyrelse september 2013.

Udfordringerne i udviklingen af Skovlunde bymidte består af:

 • fysiske overskæringer af bymidten
 • store områder med ingenmandsland
 • introverte bygninger i bymidten
 • nedslidt center

I udviklingen af Skovlunde bymidten skal disse fire udfordringer adresseres:

Fysisk opdeling
Skovlunde Bymidte er fysisk opdelt i en nordlig og en sydlig bydel af to store fysiske barrierer:

 • S-togs banen
 • Ballerup Boulevard

Ballerup Boulevard opdeler desuden bymidten, så der i dag findes både et Center Nord og et Center Syd.

Ingenmandsland
Et langstrakt bælte mellem S-banen og Ballerup Boulevard indeholder en række etagebyggerier med store åbne friarealer imellem. Bæltet skaber et stort og åbent ”ingenmandsland”, som gør, at det kan være svært at finde bymidten i Skovlunde, fx når man kommer med toget.

Introverte bygninger
Både bebyggelsen i det tværgående bælte mellem stationen og Centret og begge de to centerbygninger (Nord og Syd) er såkaldt introverte byggerier, der lukker sig om sig selv og et indre gårdrum eller en indre gade.

Det betyder, at oplevelsen af bymidten i dag i høj grad er præget af bagsider.

Nedslidt center
Det nordlige Skovlunde Center fremstår i dag (2016) med nedslidte og utidssvarende rammer.

Vision om "bedre by frem for mere by"
Ballerup Ballerup Kommune gennemførte i 2007 en omfattende visionsproces sammen med borgerne om kommunens udvikling frem mod 2020. Dette resulterede blandt andet i en vision om at skabe rammer for et mere spændende og attraktivt byliv i bymidterne. Der skal mere aktivitet, flere mennesker og mere liv ind i byområderne. Der skal skabes ”bedre by frem for mere by” ved at omdanne, tilpasse og bygge nyt i byområderne og ved at styrke handels- og kulturlivet.

Arkitektkonkurrence
Det er på denne baggrund, at Kommunalbestyrelsen i januar 2013 vedtog, at der skulle laves en arkitektkonkurrence om Skovlunde bymidte, og at dette skulle foregå i tæt samarbejde med borgerne i Skovlunde.

Idékatalog
Med afsæt i et stort borgermøde og et løbende samarbejde med en gruppe af borgere, grundejere og interesseorganisationer i Skovlunde, blev der i 2013 udarbejdet et idékatalog, hvor der blev sat fokus på:

 • At der skulle være flere nye mødesteder
 • At man skulle fortætte bymidten - med blandt andet nye boliger
 • Skabe bedre forbindelser og sammenhænge – særligt på tværs af Ballerup Boulevard
 • Hvorledes de mange kedelige bagsider på byggerierne i Bymidten kan blive til attraktive forsider
 • At styrke det grønne i bymidten
 • Og ikke mindst en forbedring af oplevelsen af tryghed i bymidten

På dette grundlag blev der gennemført en arkitektkonkurrence, hvorpå en enig dommerkomité i juni 2014 kunne offentliggøre vinderprojektet.

Nu arbejdes der på at realisere vinderprojektet sammen med alle de involverede parter.

Kontakt

Ballerup Kommune

Martin Lose
Byplanlægger

Send sikker besked

44 77 22 88

E-mail