Sådan søger du byggetilladelse

Du skal altid sende din ansøgning gennem bygogmiljø.dk, hvis du søger byggetilladelse til at:

 • Bygge nyt
 • Bygge til
 • Foretage ændringer

Er du i tvivl om noget så tal med os, før du søger byggetilladelse

Læs her, hvordan du gør:

Byggearbejde, der kræver byggetilladelse:

 • Bolig
  • Nyt enfamiliehus, rækkehus eller sommerhus
  • Inddragelse af tagetage til bolig
  • Tilbygning, udestue, karnap m.m. til eksisterende hus
  • Ændring af anvendelsen af et eller flere rum i din bolig, fx ændring af erhvervslokaler til beboelse. Læs mere om ændret anvendelse på Bygningsreglementet.dk
 • Småbygninger
  • Ny garage, udhus m.m. på over 50 m²
  • Småbygninger, hvor det samlede areal er over 50 m²
 • Transportable konstruktioner og telte
  • Konstruktioner og telte, der opstilles det samme sted mere end 6 uger ad gangen.
  • Konstruktionen eller teltets størrelse og anvendelse afgør, om det kan opstilles uden byggetilladelse. Tjek bygningsreglementet 2010 kap. 3.2.1, 4.1 – 4.3 og 5 for:
   • ​Festival scener
   • Mobile scener
   • Tribuner
   • Festtelte

Byggearbejde, der ikke kræver tilladelse, er:

 • Ændringer inden for bygningens eksisterende ydervægge, som fx:
  • Nyt køkken
  • Nyt badeværelse
  • Flytning af skillevægge
  • Facadeændringer og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved boligarealet
  • Enkeltstående ændringer i etageboliger, der ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner eller udvidelse i etagearealet
  • Enkeltstående ombygninger i erhvervsbebyggelser på højst 150 m²
  • Nedrivning af småbygninger
 • Småbygninger
  En småbygning kan den opføres uden anmeldelse eller byggetilladelse, hvis det samlede areal af ALLE småbygninger på ejendommen ikke overstiger:
  • 50 m²
 • Konstruktioner & telte
  • Campingtelt
  • Friluftstelt
  • Parasol

Hvad er småbygninger?
Småbygninger omfatter alle bygninger på grunden, som ikke er en del af selve boligen. Bygningerne må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold.

Småbygninger kan fx være: 

 • Garage og carport
 • Udhus (redskabs-, brænde- og cykelskur m.m.)
 • Overdækning/overdækket terrasse, som ikke er hævet over terræn
 • Drivhus
 • Legehus

Der kan være bestemmelser for lige præcis dit område, der siger noget om, hvor man må og ikke må bygge.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

 

Du skal søge byggetilladelse via Bygogmiljø.dk

Her kan du se en trin-for-trin guide om, hvordan du søger byggetilladelse (klik på de hvide bjælker).

Læs mere om Bygogmiljø.dk 

Som ejer har du ansvaret for at indsende alle oplysninger i din byggeansøgning.

Din ansøgning skal som udgangspunkt indeholde følgende:

 • Situationsplan (oversigtsplan), som viser hele grunden med alle bygninger indtegnet, herunder eventuel garage, carport, skure, åbne overdækninger m.v. Situationsplanen skal være forsynet med terrænkoter.

 • Plantegninger af alle etager, herunder eventuel kælder- og tagetage. Husk at tegninger skal være målsatte/målfaste og målestoksforhold skal være angivet.

 • Facadetegninger, der skal forsynes med skrå højdegrænseplaner samt vise terrænhøjder omkring huset. Hvis der ønskes udført terrænreguleringer, skal der redegøres for nuværende og fremtidige terrænforhold. Husk at tegninger skal være målsatte/målfaste og målestoksforhold skal være angivet.

 • Redegørelse for bygningens ydre fremtræden, herunder udformning, materialer og farver.

 • Fuldmagt fra ejer/ejere til at udføre de ansøgte byggearbejder, jf. Bygningsreglement 2018 § 9

 • Kloakplaner der overholder Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3. Vær opmærksom på, at Ballerup Kommune er separatkloakeret i de fleste områder. Hvis regnvand ønskes nedsivet, skal der søges en nedsivningstilladelse.

 • Redegørelse for brandforhold (kun hvis du søger om nyt rækkehus eller tilbygning til rækkehus)

 • Tilbud på byggeskadeforsikring (kun hvis du søger om nyt enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus) 

 • Beregning af den fremtidige bebyggelsesprocent, i henhold til beregningsreglerne i Bygningsreglement 2018 § 453-§ 458. Hvis ejendommen er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, som fastsætter en bebyggelsesprocent eller udnyttelsesgrad, skal beregningen udføres efter de beregningsregler, som var gældende på tidspunktet for lokalplanens godkendelse.

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk