Sådan søger du dispensation

Hvis dit planlagte byggeri strider imod lovgivningen, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Læs her, hvordan du søger dispensation:

Det er dit ansvar at tjekke alle bestemmelser for at se, om de kan overholdes eller om du skal søge dispensation.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

Tjek anden lovgivning
Vær også opmærksom på, at der kan være andre love, som ansøgningen kan være omfattet af, som fx:

 • En skovbyggelinje
 • En vejbyggelinje
 • Vejloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Planloven

Dispensation er altid en individuel vurdering, idet der ikke kan gives generelle dispensationer.

Så selvom andre måske har fået lov, er det ikke sikkert, at du får lov, da to byggesager aldrig er helt ens.

Som ansøger har du pligt til at søge om dispensation, hvis dit byggeri ikke er i overensstemmelse med fx lokalplan eller bygningsreglement.

En dispensationsansøgning skal:

 • være skriftlig
 • være sagligt begrundet
 • som udgangspunkt indeholde det samme som en almindelig ansøgning om byggetilladelse
 • redegøre for hvilke bestemmelser, du søger om dispensation fra og hvorfor

​Hvordan søger jeg dispensation?
Send din ansøgning om dispensation gennem Byg og Miljø - ligesom når du søger om byggetilladelse. 

Se her, hvordan du søger byggetilladelse

Afvent byggetilladelse
Uanset om du får meddelelse om dispensation fra Ballerup Kommune, Naturstyrelsen eller Fredningsnævnet er det ikke det samme som en byggetilladelse.

Byggeriet må ikke gå i gang, før du har fået en byggetilladelse.

Mere information
Læs mere om dispensation på Bygningsreglementet.dk og i Byggelovens § 22

Hvornår skal jeg søge om dispensation?
Du skal søge dispensation samtidig med, at du søger byggetilladelse.

Se her, hvordan du søger byggetilladelse

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen af en dispensation?
Sagsbehandlingen er afhængig af, om din ansøgning: 

 • er fyldestgørende med alle oplysninger og bilag
 • kræver tilladelse efter anden lovgivning 
 • skal i nabo/partshøring

En dispensation kan øge sagsbehandlingstiden med flere uger.​ Se sagsbehandlingstid for normal byggeansøgning

Hvorfor tager sagsbehandlingen længere tid?
Den ekstra sagsbehandlingstid til en dispensation går bl.a. med:

 • Nabo-orientering, der tager mindst 2 uger (3 uger i ferieperioder). Eventuelle indsigelser vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling.
   
 • I nogle tilfælde skal sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på afgørelse af sagen.

Hvornår begynder sagsbehandlingen?
Sagsbehandlingstiden efter byggeloven begynder, når der er givet dispensation fra lovgivningen, som fx Planloven eller Naturbeskyttelsesloven.

Ballerup Kommune giver altid ansøger direkte besked.

Der kan tidligst meddeles en byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Det vil sige tidligst 4 uger efter offentliggørelsen af dispensationen på kommunens hjemmeside under Høringer 

Afgørelsen om dispensation til byggetilladelse kan ses i Afgørelser under Høringer & Afgørelser

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk