Separatkloakering

Spildevand for sig- regnvand for sig

Politikerne i Ballerup Kommune har besluttet, at spildevand og regnvand skal løbe i hver sit rørsystem i hele kommunen i 2050. Det betyder, at Novafos de kommende år går i gang med at lægge nye rør i vejene i de sidste 5 % af Ballerup Kommune, hvor spildevand og regnvand stadig løber i samme rør. Dette kaldes separatkloakering. Det er et omfattende projekt, der efter planen kommer til at løbe frem til 2050 og omfatte i alt 700 husstande i kommunen. 

På Novafos ’s hjemmeside er samlet det meste vedrørende separatkloakering, og du kommer direkte til siden ved at trykke her 

Novafos er kommunens forsyningsselskab, som har ansvaret for drift og vedligehold af det offentlige kloaksystem.

Det er Novafos, som gennemfører separatkloakering af de fælleskloakerede områder i overensstemmelse med Ballerup Kommunes spildevandsplan.

På Novafos ‘s hjemmeside er samlet det meste vedrørende separatkloakering, og du kommer direkte til siden ved at trykke her

Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og dit system er sluttet til Novafos kloaksystem, skal den autoriserede kloakmester færdigmelde arbejdet til Ballerup Kommune.

Se skeamet til færdigmelding af kloakarbejde her

Grundejere kan i særlige tilfælde få dispensation for separering af lyskasser og kælderskakter samt teknisk svære og komplicerede afløbssystemer.

Udgangspunktet for dispensation for separering af trappeskakter, lyskasser og kælderskakter er, at der er tale om en meget lille vandafledning og stor omkostning forbundet med tilkobling til regnvandssystemet. Kommunen skal søges herom.

Herudover kan der være tilfælde, hvor det er teknisk meget svært og kompliceret at gennemføre en separatkloakering, og derfor uproportionalt dyrt at gennemføre.

Grundejere kan søge kommunen om dispensation for separering af afløbssystemet ved, at skrive ansøgning til mt-miljo@balk.dk, som skal indeholde følgende:

 1. En uddybende forklaring på hvorfor separatkloakering er særlig kompliceret
 2. En redegørelse for mulige løsninger for udførelse af delvis separering på ejendommen
 3. Prisoverslag fra autoriseret kloakmester
 4. Kloaktegning over nuværende forhold
 5. Kloaktegning over det ønskede projekt
 6. Fotos

Det er Ballerup Kommune, der vurderer, om du kan få en nedsivningstilladelse.

Du skal derfor søge Ballerup Kommune om nedsivningstilladelse, din ansøgning skal være bilagt dokumentation for jordbundsforholdene. Find vejledningen her 

Hvis du kan håndtere alt dit regnvand uden afløb til den offentlige kloak, så kan du søge om, at træde ud af den offentlige kloak, se mere under punktet Udtræden af offentlig kloakområde

Lovgivningen giver mulighed for, at kommunen, via Spildevandsplanen, kan lade ejendomme udtræde helt eller delvist af forsyningsselskabet under visse betingelser.

En forudsætning for at kunne udtræde af regnvandsområdet er, at kommunen har meddelt tilladelse til alternativ håndtering af dit regnvand.

Som grundejer skal du søge Ballerup Kommune om, at få lov til at træde ud af et kloakområde. Hvis du træder ud, skal du være klar over, at du:

 • Mister din ret til at aflede dit regnvand til forsyningens regnvandsledning
 • Skal betale for afkoblingen på forsyningens system
 • Betaler for dit eget regnvandssystem, og det er dig, som skal betale for eventuelt nyt regnvandssystem og gen-indtræden i kloakområdet, hvis det nye system ikke fungere.
 • Ikke med sikkerhed får dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt, dette vurderes i hvert enkelt tilfælde af Novafos

Udtræden for tag- og overfladevand vil typisk være en følge af, at der etableres lokal regnvandsafledning f.eks. til faskine, regnbed, græsareal eller regnvandsbassin.

Hvis du får brug for at aflede dit regnvand til forsyningens kloaksystem, så skal du søge Ballerup Kommune om det. Du kan genindtræde i regnvandskloakområde, når:

 1. Spildevandsplanen er opdateret, og din ejendom igen indgår i et kloakområde for regnvand. 

Kommunen skal enten udarbejde et tillæg til Spildevandsplanen, før genindtræden kan ske, eller medtage ejendommen i forbindelse med revision af hele Spildevandsplanen.

 1. Novafos har tilstrækkelig kapacitet i regnvandssystemet til, at din ejendom tilslutter sig denne.
 2. Du har betalt tilslutningsbidrag for regnvand.

Dette tilslutningsbidrag kan ikke overstige de faktiske udgifter, forsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves ved generhvervelsen. Hvis ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelsen af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

Kommunalbestyrelsen har i samråd med forsyningen besluttet, at Kommunen er indstillet på at lade ejendomme, i forbindelse med separat kloakering af de fælleskloakerede områder, udtræde af det kloakerede område for regnvand, hvor det er muligt for grundejerne selv at håndtere tag- og overfladevand.

Ved udtræden for tag- og overfladevand kan forsyningen tilbagebetale op til 40 % af standardtilslutningsbidraget.

Tilbagebetaling sker på baggrund af en konkret vurdering i hvert tilfælde og udgangspunktet i Betalingsloven er, at der kun i særlige tilfælde skal betales tilbage.

Novafos er ikke forpligtet til at tilbagebetale tilslutningsbidrag for borgere, der allerede er afkoblet. Her er udtræden sket på et tidspunkt, hvor der ikke var praksis for tilbagebetaling.,

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag forudsætter, at Ballerup Kommune har givet tilladelse til, at du som grundejer kan udtræde af regnvandskloakområde. Det betyder, at du ikke længere er offentligt forsynet ifht. dit regnvand, men skal håndtere dette selv. Det betyder også, at du ikke længere har ret til at aflede til regnvand på forsyningens regnvandsledning. Hvis du ønsker at genindtræde, skal du søge kommunen herom.

Har du spørgsmål til myndighedsforhold, er du velkommen til at kontakte:

Iben Nøhr Bertelsen

Ballerup Kommune, Team Natur-, Klima- og Miljø

Mail mt-miljo@balk.dk

Telefon 41 75 01 66.

Har du har spørgsmål til projektet eller anlægsarbejdet, er du altid velkommen til at kontakte Novafos projektleder

Søren Skytte

Mail ssk@novafos.dk

Telefon 44 20 82 47.