Forældresamarbejde og forældreindflydelse

Ballerup Kommune betragter det som en fælles opgave for forældre og professionelle at skabe forudsætningerne for det enkelte barn og den samlede børnegruppes trivsel, udvikling og læring i de kommunale dagtilbud.

Læs mere om forældre som samarbejdspartnere her

Som forælder har du mulighed for at blive valgt til forældrebestyrelsen og få indflydelse på principperne for institutionens pædagogiske arbejde.

I henhold til dagtilbudsloven skal der i et kommunalt dagtilbud oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre.

Hver af de 5 distriktsinstitutioner og dagplejen i Ballerup Kommune har en forældrebestyrelse. Der afholdes valg hvert år i september måned.

Bestyrelsen er sammensat af et antal forældre og medarbejdere og distriktslederen er sekretær for bestyrelsen. Antallet af forældre og medarbejdere i bestyrelsen afhænger af størrelsen på distriktsinstitutionen og de enkelte børnehuse i distriktet.

Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver indenfor Dagtilbudslovens bestemmelser og de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Se mere i vedtægterne.

I forbindelse med valget til forældrebestyrelsen vælges der i hvert børnehus 5 – 7 forældre og en medarbejder til et husråd.

Husrådets opgaver er bl.a. at:

  • sikre kontakten mellem forældrebestyrelsen og forældrene i det enkelte børnehus
  • udtale sig til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde
  • bidrage til arbejdet med de pædagogiske læreplaner for at sikre det enkelte børnehus særkende
  • udtale sig til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutning om anvendelsen af den samlede budgetramme
  • drøfte anvendelsen af den budgetramme, som er allokeret til børnehuset
  • tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for det enkelte børnehus i hverdagen – fx stå for forældrearrangementer for husets børn og forældre

For at give mulighed for dialog mellem forældrene og den politiske ledelse er der etableret et Dialogforum med deltagelse af formændene og yderligere et bestyrelsesmedlem for hver forældrebestyrelse samt Børne- og Skoleudvalget.

Dialogforum mødes 3 gange årligt, og mødedatoerne fastsættes for et år ad gangen.

Det ene af møderne holdes sammen med Skoleforum og formændene for klubbestyrelserne.

Andre sider i Forældresamarbejde og forældreindflydelse

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail