Naturområder

Her på siden finder du 12 dejlige naturområder i Ballerup Kommune. De varierer mellem bynære oaser og større åbne landskaber. Lad dig inspirere til at komme ud i naturen alene eller sammen med venner og familie. Du kan gå en tur, slappe af, fiske, dyrke motion og samtidig få dig en naturoplevelse.

Opdag nye dejlige naturområder og lær om deres historie, og de arter der findes her. Vi gør en aktiv indsats i alle 12 områder for at fremme naturen. Det håber vi, at I sætter pris på og passer på naturen, når I er derude.

Naturen er forunderlig. God fornøjelse.

 

 

Egebjerg Naturpark afgrænses af byområderne Digterparken og Egebjerg samt Skovvej og Ring 4.

Den smalle del af Hjortespring Kilen er et dejligt naturområde med flere søer, marker, småskove og stier.

Området er en vigtig spredningskorridor og levested for padder, flagermus og andre beskyttede arter.

Her findes et overdrevslandskab med et karakteristisk plante- og dyreliv, bl.a. blå klokke, hvidtjørn og prikbladet perikon. Der er en shelter og et stisystem gennem området.

 

 

Fritidslandskabet Harrestrup Ådal er et område med mange muligheder for aktiviteter, som fx:

 • golfbane
 • forskellige boldbaner
 • observere fugle fra fugletårn
 • fiske i Svanesøen

Træer og planter
I området er der enge, marker, vandhuller og træer. Læs mere her: Træer og planter i Harrestrup Ådal

De mange stiruter kan bruges til løb og gåture rundt i fritidslandskabet.

Dyr og fugle
Der er rig mulighed for at observere dyrelivet langs åen fx fra det fugletårn, der er placeret på sydsiden af Svanesøen.

Fiskeri
Der er også mulighed for at fiske i Svanesøen, men ikke i Harrestrup å. Læs mere her: Ballerups fiskesøer 

Find vej i Harrestrup Ådal
Find vej i Danmark kan du hente kort til fem ture, der tager dig igennem Harrestrup Ådal:

Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb - en slags skattejagt, der bringer dig gennem skoven, parken eller byen på jagt efter poster. Bag Find vej i Danmark står Dansk Orienterings-Forbund, støttet af Nordea-fonden, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund.

 

 

Naturområdet Møllemosen indbyder til naturoplevelser og friluftsliv knyttet til søerne, vandløbet, skrænterne eller skovområderne.

Mosens åbne vandspejl er skabt ved tørvegravning under krigen, og søerne fungerer i dag som regnvandsbassiner, hvor du kan fiske.

Jonstrup å – et af kommunens mest naturlige vandløb – løber gennem området. Så måske er du heldig at se en isfugl her om vinteren.

På skrænterne vokser gul snerre, blå klokke og andre karakteristiske blomster på et gammelt overdrev.

Fra toppen af skrænterne er der en fin udsigt.

I området prioriteres naturen. Det betyder, at døde træer kan få lov til at blive stående, og at stierne ikke er lige fremkommelige året rundt.

De mange skråninger i området vedligeholdes dels ved græsslåning og dels ved afgræsning af dyr fra Grantoftegård.

 

 

Landskabsområdet nord og vest for Måløv by har et kuperet terræn, hvor du kan finde gravhøje og mange oldtidsspor. Det vidner om, at man i Vikingetiden kunne sejle fra Roskilde Fjord og helt til Måløv.

I området findes et godt udsigtspunkt, hvorfra du kan se søerne og Måløv bys udvikling gennem tiderne.

Der findes også en shelter og nyttehaver i området.

Fiskesøer og paddesøer
Du kan fiske i Brydegårdssøerne. Læs mere her:Ballerups fiskesøer

Der er i området etableret flere paddesøer til gavn for bl.a. stor vandsalamander og spidssnudet frø.

 

Kort over 1800-tallets Pederstrup

Forte-landsby
Pederstrup er en gammel forte-landsby med en helt særlig stemning. En forte er betegnelsen for den oprindelige fællesjord indenfor kransen af gårde og huse. I Pederstrup er den bevaret med blandt andet det gamle gadekær.

 

I det ene af de to huse indenfor forten – Store Peters hus – driver Fonden Grantoftegård traktørsted i sommerhalvåret. Der er en lille frugthave tilknyttet stedet.

De tre gamle gårde – Ryttergården, Lindbjerggård og Pederstrupgård – tilhører alle Ballerup Kommune og de to sidstnævnte danner rammen om Ballerup Museum. Ryttergården anvendes bl.a. til foreningsformål og Loen og Hestestalden lejes ud som festlokaler.

Til Ryttergården og Lindbjerggård knytter sig have og friarealer på begge sider af Ballerup Å, bl.a. med danseplads, borde og bænke.

Det åbne land, nord for Pederstrup, er bevaret som landbrugslandskab.

Find vej i Pederstrup
Find vej i Danmark kan du hente kort til tre ture, der tager dig igennem Pederstrup. Prøv fx:

Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb - en slags skattejagt, der bringer dig gennem skoven, parken eller byen på jagt efter poster. Bag Find vej i Danmark står Dansk Orienterings-Forbund, støttet af Nordea-fonden, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund.

 

 

Råmosen ligger i den vestlige del af kommunen i Vestskovkilen, nord for landsbyen Ågerup og tæt på Egedal Kommune.

Der går en trampesti hele vejen rundt om mosen (se folderen By møder land): Gåtur omkring Råmosen

Råmosen er fredet område. Mosen blev oprindeligt fredet i 1962 og med en ny fredning i 2005, blev der åbnet mulighed for at pleje området. Det fredede område er ca. 29 hektar mose, eng, græsarealer, rørskov og åbent vand.

Plejeplan for Råmosen er udarbejdet i 2007, og i 2008 er der gennemført naturpleje af området.

Plejeplan for Råmosen (2007-2012)

Bilag til plejeplan for Råmosen (2007-2012)

 

 

Foto viser plejeplan for Sømosen. De gule områder skal ryddes som et led i naturplejen af den fredede mose. Den røde linje er et foldhegn til dyr, der afgræsser området op til mosen.

Sømosen - et fredet naturområde
Sømosen ligger i den østlige del af Ballerup, øst for erhvervsområdet Lautrup. En mindre del af mosen ligger i Herlev Kommune.

Sømosen har været fredet siden 1951, men fik i 2005 ny fredningskendelse. Fredningens formål er at beskytte områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier. Fredningen omfatter et areal på ca. 23 hektar. 

Der er i 2012 udarbejdet en plejeplan for Sømosen. Planen beskriver, at:

 • biodiversiteten skal fremmes. Derfor etableres der en fold i en lille del af området, som skal afgræsses.
 • vandkvaliteten i mosen skal følges
 • tilledninger af regnvand skal følges
 • bjørneklo skal udryddes fra området
 • invasive plantearter skal kortlægges
 • ny stistrækning syd om mosen skal anlægges
 • kiler i krattet skal ryddes, så det bliver nemmere at opleve Sømosen fra stien rund om mosen

Plejeplan for Sømosen (2012-2017)

 

 

Naturparken ligger syd for Skovlunde langs Harrestrup å.

Området giver mange forskellige oplevelser. Naturen veksler mellem vildnis og velpassede nyttehaver. Høje trærækker viser de gamle markskel.

Tag fx en tur ad stisystemerne langs Harrestrup å, besøg shelteren eller gå en tur mellem fjerkræforeningens små huse og dyrehold.

Harrestrup å – kommunens største vandløb – fører under regnskyl op til 2.500 liter vand i sekundet. Vandet løber videre gennem fæstningskanalen, Damhussøen og sågar i Tivolisøen.

De seneste år har kommunen plejet flere mindre vandhuller i området.

 

 

Skoven ligger syd for Ballerup og er Danmarks største nye skov. Den folder sig ud over fire kommuner: Ballerup, Høje-Taastrup, Albertslund og Glostrup.

Vestskoven ejes af staten, som siden 1967 har opkøbt arealer i den flade hedeboegn for at etablere en ny stor skov.

Læs mere om Vestskoven på Naturstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail