Naturområder

Her på siden finder du beskrivelsen af 12 dejlige naturområder i Ballerup Kommune. De varierer mellem bynære oaser og større åbne landskaber. Lad dig inspirere til at komme ud i naturen alene eller sammen med venner og familie. Du kan gå en tur, slappe af, fiske, dyrke motion og samtidig få dig en naturoplevelse.

De 12 områder er også samlet i en folder. Du kan finde folderen på bibliotekerne eller downloade den her

Opdag nye dejlige naturområder og lær om deres historie, og de arter der findes her. Vi gør en aktiv indsats i alle 12 områder for at fremme naturen. Det håber vi, at I sætter pris på og passer på naturen, når I er derude.

Der afholdes lejlighedsvis offentlige ture og arrangementer. Læs mere om Naturvejledning her

Læs mere om, hvad du må og ikke må i naturen her

Naturen er forunderlig. God fornøjelse.

Egebjergene

Egebjergene er et skovområde i den nordøstlige del af Ballerup Kommune. Træerne er blandt andet bøg, lind, ahorn, birk, eg og rødgran. Det ældste træ i Egebjergene er ca. 700 år gammel og hedder Grenadéren.

I området kan du besøge en stendysse fra bondestenalderen og en bålplads med bænke og mulighed for at lave mad på spejdermanér. Ved siden af bålpladsen er der en naturlegeplads og klatretræer, hvor barnlige sjæle kan boltre sig. I Egebjergene er der også en shelterplads, hvor du kan overnatte.

I en lavning ligger en fin skovsø med mørkt vand og en masse døde stammer. Her kan du være heldig at træffe snogen.

Hele området er hundeskov, så du må lade din hund løbe frit under forudsætning af, at du konstant har fuld kontrol over hunden.

Egebjergene er et skovområde i den nordøstlige del af Ballerup Kommune. Træerne er blandt andet bøg, lind, ahorn, birk, eg og rødgran. Det ældste træ i Egebjergene er ca. 700 år gammel og hedder Grenadéren.

I området kan du besøge en stendysse fra bondestenalderen og en bålplads med bænke og mulighed for at lave mad på spejdermanér. Ved siden af bålpladsen er der en naturlegeplads og klatretræer, hvor barnlige sjæle kan boltre sig. I Egebjergene er der også en shelterplads, hvor du kan overnatte.

I en lavning ligger en fin skovsø med mørkt vand og en masse døde stammer. Her kan du være heldig at træffe snogen.

Hele området er hundeskov, så du må lade din hund løbe frit under forudsætning af, at du konstant har fuld kontrol over hunden.

Egebjerg Naturpark

Egebjerg Naturpark afgrænses af byområderne Digterparken og Egebjerg samt Skovvej og Ring 4.

Den smalle del af Hjortespring Kilen er et dejligt naturområde med flere søer, marker, småskove og stier.

Området er en vigtig spredningskorridor og levested for padder, flagermus og andre beskyttede arter.

Her findes et overdrevslandskab med et karakteristisk plante- og dyreliv, bl.a. blå klokke, hvidtjørn og prikbladet perikon. Der er en shelter og et stisystem gennem området.

Harrestrup Ådal

Fritidslandskabet Harrestrup Ådal er et område med mange muligheder for aktiviteter, som fx:

 • golfbane
 • forskellige boldbaner
 • observere fugle fra fugletårn
 • fiske i Svanesøen

Træer og planter

I området er der enge, marker, vandhuller og træer. Læs mere her: Træer og planter i Harrestrup Ådal

De mange stiruter kan bruges til løb og gåture rundt i fritidslandskabet.

Dyr og fugle

Der er rig mulighed for at observere dyrelivet langs åen fx fra det fugletårn, der er placeret på sydsiden af Svanesøen.

Fiskeri

Der er også mulighed for at fiske i Svanesøen, men ikke i Harrestrup å. Læs mere her: Ballerups fiskesøer 

Find vej i Harrestrup Ådal

Find vej i Danmark kan du hente kort til fem ture, der tager dig igennem Harrestrup Ådal:

Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb - en slags skattejagt, der bringer dig gennem skoven, parken eller byen på jagt efter poster. Bag Find vej i Danmark står Dansk Orienterings-Forbund, støttet af Nordea-fonden, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund.

 

Højengen ligger i den vestligste del af kommunen i en tunneldal på kanten af en morænebakke, og terrænet hælder derfor stærkt mod syd. Højengen har spredt og lysåben bevoksning. I mosen længst nede i dalen ses spor af tørvegravning – de kantede bassiner med relativt dybt vand tæt ved bredden.

Området har noget vildt over sig, og du kan komme helt tæt på naturen for eksempel med en tur gennem mosen på plankestien. Stien løber på en gammel tørvebalke, som er en tørvevæg, man har efterladt til at køre tørven ud af mosen. Du kan nemt se tørvebalkerne – her vokser tagrør og deler mosen i flere små søer.

Du kan frit fiske i mosen, hvis du har det lovpligtige fisketegn. Der er opstillede bænke, hvor du kan nyde din madpakke, og en bålplads hvor du kan hygge dig med dine venner eller familie. Du kan samle brænde i området. Bliv inden for folden, resten af mosen er nemlig privat ejet.

I tusmørket kan du møde dværgflagermusen, hvis du er rigtig heldig. Den er nemlig meget lille og med sine 3-8 gram den mindste flagermusart i Europa. Dværgflagermusen lever af insekter, som myg, døgnfluer eller natsværmere, som den fanger ved ekkolokalisering. Det betyder, at flagermusen udsender nogle ultralydsskrig, der kastes tilbage som et ekko, når de rammer for eksempel insekter eller et træ.

Jonstrup Naturpark

Jonstrup Naturpark ligger i Hjortespringskilen i den nordlige del af kommunen ved vejen Kildesvinget. Mod nord ligger et 200 år gammelt stengærde der afgrænser området mod statsskoven Jonstrup Vang. Digerne blev opført for at holde datidens husdyr ude af skoven.

Jonstrup Naturpark byder på et fint bakket landskab med mange afløbsløse søer. Her kan du være heldig at møde stor vandsalamander, som er internationalt beskyttet. Den er i tilbagegang på grund af for mange næringsstoffer i vandmiljøet og udsætning af fisk og ænder, der spiser salamandernes yngel. Du kan let kende hannen i yngletiden, hvor den har en høj rygkam med et savtakket omrids og orange bug, der får den til at ligne en lille drage.

Den vestlige del bliver afgræsset af får og køer, som holder landskabet åbent som et græsningsoverdrev. På toppen af Skomagerbakken kan du hvile på en bænk med en fin udsigt over en stor del af naturparken, hvor det bakkede landskab, formet under istiden, træder tydeligt frem.

Vejen Kildesvinget har sit navn fra en kilde, der ligger i svinget, hvor bønderne hentede vand.

Lundegårdens Naturpark

Lundegårdens Naturpark ligger i Hjortespringskilen mellem Jonstrupvej, Kildesvinget og Lundegården. Landskabet varierer mellem åbne græsningsflader, søer og mere lukket skov – alt sammen i et fint bakket terræn.

Gamle frugtplantager og nyttehaver har tidligere ligget spredt i området, og når du går tur, kan du således finde frugttræer og haveplanter mellem de vilde planter og i skoven. På kommunens areal må du gerne plukke æbler og bær. I skoven er der en shelter, hvis du trænger til en overnatning i det fri.

Ved Lundegården i den sydlige del er et hundelufteareal, hvor hunde må løbe uden snor. Du skal dog altid have kontrol over din hund, så den kan kaldes tilbage, hvis en hare eller rådyr skulle blive skræmt op.

Krogshøjfolden er et indhegnet areal i den vestlige ende, og som bliver afgræsset af får og kvæg. Her ses en mængde forskellige natur- og kulturelementer inden for kort afstand: Sø, ellesump, hassellund, brombær og tydelige spor af den tidligere frugtplantage, som blev anlagt i sydeuropæisk stil på sydvendte terrasser.

Her i området kan du møde guldsmeden blå libel, der er den kraftigste og bredeste af Danmarks libeller. Den bliver ca. 4-5 cm lang. Kun hannen er blå, mens hunnen har en gulbrun bagkrop. Hannen forsvarer ivrigt sit territorium, og det er endda set, at den forsøger at jage hunde og katte væk. Du kan se blå libel på vingerne fra maj til starten af august.

Møllemosen

Naturområdet Møllemosen indbyder til naturoplevelser og friluftsliv knyttet til søerne, vandløbet, skrænterne eller skovområderne.

Mosens åbne vandspejl er skabt ved tørvegravning under krigen, og søerne fungerer i dag som regnvandsbassiner, hvor du kan fiske.

Jonstrup å – et af kommunens mest naturlige vandløb – løber gennem området. Så måske er du heldig at se en isfugl her om vinteren.

På skrænterne vokser gul snerre, blå klokke og andre karakteristiske blomster på et gammelt overdrev.

Fra toppen af skrænterne er der en fin udsigt.

I området prioriteres naturen. Det betyder, at døde træer kan få lov til at blive stående, og at stierne ikke er lige fremkommelige året rundt.

De mange skråninger i området vedligeholdes dels ved græsslåning og dels ved afgræsning af dyr fra Grantoftegård.

Måløv Naturpark

Landskabsområdet nord og vest for Måløv by har et kuperet terræn, hvor du kan finde gravhøje og mange oldtidsspor. Det vidner om, at man i Vikingetiden kunne sejle fra Roskilde Fjord og helt til Måløv.

I området findes et godt udsigtspunkt, hvorfra du kan se søerne og Måløv bys udvikling gennem tiderne.

Der findes også en shelter og nyttehaver i området.

Fiskesøer og paddesøer

Du kan fiske i Brydegårdssøerne. Læs mere her:Ballerups fiskesøer

Der er i området etableret flere paddesøer til gavn for bl.a. stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Råmosen

Råmosen ligger i den vestlige del af kommunen i Vestskovkilen, nord for landsbyen Ågerup og tæt på Egedal Kommune.

Der går en trampesti hele vejen rundt om mosen (se folderen By møder land): Gåtur omkring Råmosen

Råmosen er fredet område. Mosen blev oprindeligt fredet i 1962 og med en ny fredning i 2005, blev der åbnet mulighed for at pleje området. Det fredede område er ca. 29 hektar mose, eng, græsarealer, rørskov og åbent vand.

Plejeplan for Råmosen er udarbejdet i 2007, og i 2008 er der gennemført naturpleje af området.

Plejeplan for Råmosen (2007-2012)

Bilag til plejeplan for Råmosen (2007-2012)

Skovlunde Naturpark

Naturparken ligger syd for Skovlunde langs Harrestrup å.

Området giver mange forskellige oplevelser. Naturen veksler mellem vildnis og velpassede nyttehaver. Høje trærækker viser de gamle markskel.

Tag fx en tur ad stisystemerne langs Harrestrup å, besøg shelteren eller gå en tur mellem fjerkræforeningens små huse og dyrehold.

Harrestrup å – kommunens største vandløb – fører under regnskyl op til 2.500 liter vand i sekundet. Vandet løber videre gennem fæstningskanalen, Damhussøen og sågar i Tivolisøen.

De seneste år har kommunen plejet flere mindre vandhuller i området.

Sømosen

Foto viser plejeplan for Sømosen. De gule områder skal ryddes som et led i naturplejen af den fredede mose. Den røde linje er et foldhegn til dyr, der afgræsser området op til mosen.

Sømosen - et fredet naturområde

Sømosen ligger i den østlige del af Ballerup, øst for erhvervsområdet Lautrup. En mindre del af mosen ligger i Herlev Kommune.

Sømosen har været fredet siden 1951, men fik i 2005 ny fredningskendelse. Fredningens formål er at beskytte områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier. Fredningen omfatter et areal på ca. 23 hektar. 

Der er i 2012 udarbejdet en plejeplan for Sømosen. Planen beskriver, at:

 • biodiversiteten skal fremmes. Derfor etableres der en fold i en lille del af området, som skal afgræsses.
 • vandkvaliteten i mosen skal følges
 • tilledninger af regnvand skal følges
 • bjørneklo skal udryddes fra området
 • invasive plantearter skal kortlægges
 • ny stistrækning syd om mosen skal anlægges
 • kiler i krattet skal ryddes, så det bliver nemmere at opleve Sømosen fra stien rund om mosen

Plejeplan for Sømosen (2012-2017)

Østerhøj Naturpark

Østerhøj Naturområde ligger mellem Frederikssundsvej og Jonstrupvej i meget bakket landskab. Kommunens højeste punkt ligger her, og der er gode muligheder for at spotte forårets musvåger, når de skruer sig op gennem luftens termiske opvinde.

Der er et væld af vandhuller i området, og mange af dem plejes for at skabe bedre forhold for ynglende padder som fx spidssnudet frø og stor vandsalamander. Grantoftegårds dyr afgræsser områdets overdrev, og det er også på overdrevene, at der vokser hedelyng, som formodentlig det eneste sted i kommunen.

Markerne dyrkes med forskellige afgrøder hvert år, og i bunden af terrænet løber vandløbet Brandmosegrøften.

Der er en bålplads i området, hvor du kan hygge med snobrød.

Det er også her i området at du kan træffe grævlingen.

Grævlingen er et af Danmarks største rovdyr og almindelig i Danmark, selvom vi sjældent ser den. Grævlingen bliver ca. 7-8 år gammel og vejer op til 20 kg. Den bor i en grav og har brug for åbne områder til at finde sin føde, som blandt andet består af regnorme, mus og padder. Grævlingen er nataktiv, så du har bedst mulighed for at se den i lune sommeraftener ved tusmørke.

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail