Handicaprådet

Ballerup Kommunes Handicapråd består af 10 medlemmer, heraf fem repræsentanter for handicaporganisationerne, fire kommunalbestyrelsesmedlemmer og en fra administrationen i Ballerup Kommune.
 

 

 
§ 1 NAVN
Handicaprådet i Ballerup Kommune.
§ 2 FORMÅL
Handicaprådet er et dialogforum, hvis primære formål er
 • at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske
 • spørgsmål
 • at behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap
 • at Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
§ 3 KOMPETENCE
Rådet har hørings- og udtaleret.
Handicaprådet skal høres i sager, som har betydning for mennesker med handicap.
Handicaprådet kan rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.
Handicaprådet kan på eget initiativ stille forslag om ethvert emne af interesse for handicappede.
Det påhviler både Handicaprådet og de kommunale udvalg at rådet i rette tid og i tilstrækkeligt omfang inddrages i det forberedende arbejde i overensstemmelse med formålet.
Kommunen skal fortsat kunne handle. Hvis løsning af enkeltsager kan få principiel, generel betydning, forelægges beslutningen på næste møde med Handicaprådet til drøftelse/orientering.
Kommunen er forpligtiget til at behandle henvendelser fra rådet og begrunde svarene.
Handicaprådet tilstilles dagsordener og referater til møderne i Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Sundhed og Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
§ 4 VIRKEFORM
Handicaprådet har til opgave, at holde sig orienteret om de handicappedes behov og ønsker og om kommunens politik på handicapområdet generelt.
Handicaprådet skal nøje følge kommunens handicappolitik og herunder dennes tilpasning til de ændrede samfundsforhold.
Handicaprådet har reference til Socialudvalget og Sundhed og Forebyggelsesudvalget. Sekretariatsbetjeningen varetages af Job & Familie.
§ 5 FUNKTIONSPERIODE
Handicaprådet virker sædvanligvis i en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.
§ 6 SAMMENSÆTNING
Handicaprådet i Ballerup Kommune sammensættes af 10 medlemmer med 5 repræsentanter for handicaporganisationerne og 5 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen.
Af handicaporganisationernes 5 repræsentanter udpeges 4 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokal afdeling, og 1 medlem efter indstilling fra Ballerup Handicap Idræts Club.
Af Kommunalbestyrelsens repræsentanter skal der være 4, der er medlem af Kommunalbestyrelsen og den femte repræsentant skal være ansat i Ballerup Kommune.
Sundhed og Forebyggelsesudvalget bemyndiges til at udpege den ene  repræsentant for Kommunalbestyrelsen, der skal være ansat i Ballerup Kommune og de 5 medlemmer fra handicaporganisationerne.
DH kan kun indstille personer i Handicaprådet som har bopæl i kom-munen. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af rådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.
For alle medlemmer udpeges der efter indstilling personlige stedfortrædere, som deltager i Handicaprådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage.
§ 7 KONSTITUERING
Handicaprådet konstituerer sig med formand og næstformand som i fællesskab udgør formandskabet.
Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden, som angiver mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige regler for Handicaprådets arbejdsform.
Handicaprådet afholder møder efter behov, dog mindst 5 gange årligt, jævnt fordelt hen over året, undtagen i juni, juli og december måned.
§ 8 ØKONOMI
Handicaprådets økonomi sikres gennem årlige bevillinger fra Ballerup Kommune efter godkendt budget. Herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.
Det ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet.

Handicaprådets formål

 • at udvikle og øge indflydelse på kommunens beslutninger indenfor handicapområdet.
 • at fastholde kommunens forpligtigelse til at holde rådet orienteret om udviklingen inden for sociale- og tilgrænsende områder.
 • at tage spørgsmål af generel karakter vedrørende sociale, kulturelle, boligmæssige, byplanmæssige og trafikale forslag op til drøftelse, og fremsætte forslag om ændringer og forbedringer.
 • at foreslå nye aktiviteter.

 

Arbejdsområder

 • FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede.
 • Hjælpemidler.
 • Døgninstitutioner for børn og unge.
 • Bofællesskaber for fysisk/psykisk handicappede.
 • Adgangsforhold til offentlige og private byggerier.
 • Institutioner for børn og voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicap.
 • Revalidering.
 • Handicapvenlig byplanlægning

Læs mere om dagsordener og referater fra møder i Handicaprådet. 

Andre sider i Handicaprådet

Kontakt

Tina Lose
Hold-An Vej 7 
2750 Ballerup

Att: Handicaprådet i Ballerup

Send os en besked 

4477 3496

E-mail