Vejbelysning

Her kan du fejlmelde belysning og læse om moderniseringen af vej- og stibelysningen i kommunen.

Ballerup Kommune ejer, drifter og vedligeholder belysningen på kommuneveje samt på de fleste private fællesveje.

søgeord: pære lampe armatur skab ledning kabel lygtepæl mast modernisering

Drift af belysning på kommuneveje, offentlige stier og private fællesveje varetages af hovedsageligt af Seas-nve.

Fejlmeld belysning

Du kan indmelde fejl på belysningen via:

Tidshorisont for udbedring af fejl

Større fejl afhjælpes indenfor 2½ time, som fx:

 • strømafbrydelse
 • påkørte tændskabe
 • spændingsberøringsfare og lignende

Hvis fejlen ikke kan udbedres indenfor fristen, skal der etableres midlertidige foranstaltninger.

Uregelmæssigheder afhjælpes indenfor 24 timer, som fx:

 • belysning i signalregulerede kryds
 • belysning i rundkørsler og fodgængerovergange
 • chikaner
 • bomme
 • manglende lys på mere end 3 lamper i træk.

Uregelmæssigheder er ikke umiddelbart til fare for trafikanter, men kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko.

Afhjælpning indenfor 8 dage:

 • manglende lys på mellem 1-3 lamper i træk
 • øvrige funktionsmæssige fejl

Afhjælpning indenfor 1 måned:

 • fejl og mangler af vedligeholdelsesmæssig karakter, der ikke har større funktionsmæssig betydning

I 2015-17 moderniserer vi den kommunaltejede vej- og stibelysning. Det sker for at højne kvaliteten af belysningen og for at skabe energi- og driftsbesparelser.

Belysningen bliver billigere i drift
Kommunen kommer til at spare omkring 5 mio. kr. årligt på vej- og stibelysning ved at:

 • reducere strømforbrug ved at udskifte gamle lyskilder til LED. Det giver kommunen en strømbesparelse på op til 50 % på de mest energiforbrugende lyskilder (el-pærer)
 • reducere vedligeholdelsesudgifter

Kvaliteten bliver bedre
Kvaliteten af belysningen bliver højnet på flere måde:

 • lamper og master udskiftes i store områder, så de lever op til standarderne i kommunens belysningsplan
   
 • LED-teknologien giver en mere behagelig lysfarve og en bedre farvegengivelse. Det betyder, at omgivelserne ved vores veje og stier ikke længere vil se grå eller orange ud i lygtetændingstiden, men i højere grad vil fremstå i farver

Ballerup Kommunes belysningplan

Se de områder, som er moderniseret

Ballerup Syd: Buekvarteret og Magleparken

Ballerup Vest: Telegrafvej, Ågerupvej, Baltorpvej samt diverse stier

Lautrupgårdområdet inkl. Malmparken, Tempovej, Energivej

Skovlunde nord: Pigekvarteret

Måløv: Kratvej, Sølodden, Kratlodden, Kærlodden, Marklodden, Møllemosen, Fuglehavevej, Knastebakken, Klakkebjerg mv. 

Omkring halvdelen af belysningen i Måløv moderniseres.

11.02.2017: Entreprenøren retter stadig fejl. Aflevering finder sted indenfor et par måneder. 

28.10.2016: Moderniseringen af vej- og stibelysningen i Måløv er nu færdiganlagt. Indenfor de næste par måneder vil entreprenøren aflevere arbejdet til kommunen. Herefter begynder vi at etablere lysstyringen. Belysningen kan være meget ustabil indtil alle arbejderne er færdige. Nogle dage vil den lyse om dagen og nogle dage vil den slet ikke lyse. Det er et led i arbejdet og kan desværre ikke undgås. Når lysstyringen er etableret forventer vi at skrue en anelse ned for lyset om aftenen og endnu mere om natten.

28.10.2016: Hovedparten af de svagtlysende lamper vi informerede om den 21.09.2016 skulle nu lyse for fuldt blus. Resten arbejder vi på at få til at fungere.

21.09.2016: På nogle af de færdiganlagte veje, lyser lamperne meget svagt. Det er en fejl i lampen, som vil blive rettet snarest muligt. Vi forventer ikke, at lamperne skal tages ned, men at fejlen kan rettes på stedet.

AKTUELT

14.06.2017: Der sendes de kommende dage varsel om påbud ud til Fløjholmen, Gl. Skovlundevej, Harrestrupvej, Harrestrupstien, Kavsbjerglund, Kildebuen, Kildestrædet, Kærkrogen, Lystoftestien og Marbækstien.

14.06.2016: Sidste nyt om de kraftigt lysende lamper: Kommunen har vurderet at nogle af de nye lamper sender for meget lysforurening ind ad vinduerne og at problemet ikke kan afhjælpes ved afskærmning. Det drejer sig om lampen af mærket Nyx 330 FO 730 profil 3500 lm DALI, som på nuværende tidspunkt er sat op på Askeengen/Lindeengen og sidevejene til Tangevej og enkelte veje øst for Ejbyvej. De steder, hvor den endnu ikke er sat op, vil lampen blive ombygget inden opsætningen. På de veje, hvor den er sat op, vil den blive ombygget på stedet. Arbejdet forventes at blive udført før efteråret. 

05.05.2017: Har du en gul træpløk ud for din have, er det fordi vi har markeret hvortil der skal beskæres/ryddes ud for din grund. 

Vores skurvogn står den kommende tid på parkeringspladsen ved Ejbyvej 35 (UCC-bygningen). I er velkommen til at komme og få en snak med os. Åbningstiderne er: mandag-onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 15-17. I sommerferien vil der kun være åbent torsdag kl. 15-17

Tidsplan MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

(Tidsplanen er 2,5 uger forsinket i forhold til nedenstående)

Uge 10-16: Askeengen, Lindeengen, Lumbyvej, Salbyvej, Birkeengen, Toftholmvænget, Kløvertoften, Lystoften, Lundagervej, Tjørnevænget.

Uge 15-19: Morelvej, Bakkehøj, Hybenvænget, Bydammen, Bybjergvej, Hasselvej, Kirkebyvej, Brandsbyvej, Stokkebyvej, Stensbyvej, Ellekildevej.

Uge 19-24: området mellem Ejbyvej og Dyrehegnet

Uge 24-27: området mellem Dyrehegnet og Ballerup Blv. (Dyrehegnet inkl) samt Meterbuen, Literbuen og Tonsbakken. 

Uge 27-32: områderne nord for jernbanen og det gamle Skovlunde. 

Hvad kommer der til at ske
I foråret og sommeren 2017 moderniserer Ballerup Kommune vejbelysningen i Skovlunde. Moderniseringen omfatter opsætning af nye master, lamper og nedgravning af kabler, hvor der i dag er luftledninger.

Læs mere nedenfor og i vores svar på ofte stillede spørgsmål

Placering af de nye gadelamper
Vi er nu færdige med at planlægge placeringen af de nye gadelamper, og du har mulighed for at se placeringen via dette link:

Se kortet her

På kortet vil du kunne se lampernes placering, matrikler og hvor der bliver kabellagt. Du har følgende muligheder:

 • Zoome: tryk på + eller - i nederste højre hjørne
 • Skifte baggrundskort: tryk på "Baggrund" i den øverste bjælke
 • Se signaturforklaring: tryk på "Signatur" i den øverste bjælke
 • Slå lag til og fra (f.eks. lamper, matrikler, kabler): tryk på de 3 streger i øverste venstre hjørne
 • Se detaljer om lamperne (f.eks. lampetype og mastehøjde): klik på lampen på kort

De nye lamper står ikke nødvendigvis i skel mellem forskellige private ejendomme. Det skyldes, at de nye lamper lyser anderledes end de gamle - de lyser mere målrettet og meget bredere ud til siderne end de gamle. For at overholde de vejledende regler om belysningsniveau og minimere overoplyste/underoplyste områder, bliver vi i mange tilfælde nødt til at placere lamperne midt ud for private matrikler. Formålet er at højne kvaliteten af belysningen og trafiksikkerheden, og det gør vi bedst med de placeringer, vi har valgt. Vi er klar over, at nogle grundejere ikke er glade for denne løsning. Vi har dog erfaring for, at de fleste bliver glade for lamperne efterfølgende.

 

Påbud om beskæring og fjernelse af hegn, støttemure mv.
Når vi skal til at anlægge den nye belysning, har vi brug for arbejdsplads. Nogle steder er haverne desværre flyttet så langt ud på vejen, at vi ikke har plads nok, og derfor bliver vi nødt til at fremsende påbud om beskæring af beplantning og fjernelse af faste genstande. På langt de fleste veje (der hvor vi kabellægger) har vi brug for arbejdsplads langs hele matriklen. På de øvrige kun omkring eksisterende og fremtidige master.

Belysningskablerne kommer enten til at ligge i fortovet eller i rabatten (området mellem fortovsfliserne og matrikelskellet). Vi ved ikke i forvejen, hvor der bliver plads. Derfor skal hele fortovet og rabatten være ryddet.

For at sikre, at vi kan komme til at arbejde, fremsender vi i den kommende tid "Varsel om Påbud" og "Påbud" om beskæring af beplantning og fjernelse af faste genstande fra vejarealet. Disse skrivelsers er den eneste lovlige måde, hvorpå vi kan sikre, at der bliver ryddet. I sidste ende åbner det op for, at vi kan udføre arbejdet på grundejernes regning.

Vi fremsender kun "Varsel om påbud" og "Påbud" til de grundejere, hvor vi har registreret, at vi ikke har arbejdsplads nok. Vær dog opmærksom på, at hvis du har plantet småplanter, lagt perlesten eller lignende i rabatten, bliver der ikke fremsendet "Varsel om påbud" og "Påbud", da det ikke hindrer os i at arbejde. Disse ting bliver gravet op i forbindelse med gravearbejdet. Ønsker du at bevare sådanne ting, skal du fjerne det forud for anlægsarbejdet.

Er du i tvivl om, hvor dit matrikelskel er, så ligger det typisk i bagkanten af de eksisterende belysningsmaster. 

Gener under anlægsarbejdet
"Det skal gøre ondt, før det går godt" - dette er meget beskrivende for situationen, når vi arbejder på vejene. Det er umuligt at udføre et anlægsarbejde uden at genere beboere og trafikanter. Men vi anstrenger os selvfølgelig for at være så usynlige som muligt. Vi sørger for, at I har adgang til jeres indkørlser i hele anlægsperioden, og vi vil bestræbe os på at fortovene bliver retableret indenfor ca. 14 dage.

Belysningen kan være ustabil, både mens vi anlægger, men også efterfølgende, når vi etablerer lysstyringen. Lyset kan i perioder være tændt om dagen og slukket om natten. Det er ikke en fejl, men betyder, at vi arbejder. I er dog altid velkomne til at fejlmelde belysningen via Ballerup Borgertip. Læs mere her.

Observerer du, at der bliver arbejdet udenfor tidsrummet 7.00 - 18.00 på hverdage eller andre uhensigtsmæssige forhold, er du velkommen til at kontakte os.

Hvem udfører anlægsarbejdet
Seas-nve udfører anlægsarbejdet med Kemp & Laurtizen som underentreprenør. Alle anlægsfolkene er ansat under danske vilkår.

Retablering af fortove (tekst opdateret 17.05)
Når vi retablerer fortovene bliver de som udgangspunkt retableret som de var. Vi sørger dog for at store niveauspring så vidt muligt udlignes og at knækkede fliser udskiftes (dog ikke, hvis et lille hjørne er knækket af). De steder, hvor fortovet tidligere har afvandet ind på private matrikler, hæver vi desuden fliserne. Vi fører løbende tilsyn med arbejdets udførelse. Eventuelle fejl og mangler, som har undgået vores opmærksomhed under anlægsarbejdet, fanger vi ved afleveringen fra entreprenøren. Desuden gennemgår vi vejene 1 år efter afleveringen for at sikre, at der ikke er opstået skader som følge af dårligt anlægsarbejde.

Forventet tidsplan (med forbehold for ændringer)

 • januar - marts 2017: udsendelse af påbud om beskæring mv.
 • marts - august 2017: anlæg og udbedring af fejl og mangler
 • august - oktober 2017: etablering af lysstyring og indregulering af lysniveau
 • august 2018: 1-årsgennemgang

Bredbånd
Læs mere om mulighederne for at etablere bedre bredbåndsforbindele i Skovlunde her: www.ballerup.dk/bredbaand

Møde med grundejerforeninger mv. den 13.12.2016
Den 13.12.2016 havde vi møde med grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsforeninger mv. Mødet blev holdt for at informere om status på moderniseringen af vejbelysningen og for at informere om grundejernes mulighed for at skaffe sig bedre internetforbindelser, når vi lægger tomrør i Skovlunde. Se PowerPoint om belysning her og se PowerPoint om om mulighederne for bedre internetforbindelse her

Aktuelt
Planlægningen af Ballerup og Digterparken er færdig, og der vil snarligt blive fremsendt orienteringsbreve til alle berørte borgere. 

Hvad kommer der til at ske
I efteråret og vinteren 2017 moderniserer Ballerup Kommune vejbelysningen i Ballerup midtby, Digterparken og Egebjerg. Moderniseringen omfatter opsætning af nye master og lamper. Der er kabellagt i områderne, og vi forventer kun at skulle udføre mindre gravninger i form af punktgravninger ved masterne og enkelte korte langsgravninger.

De fremtidige masteplaceringer kan ses på dette kort 

På kortet har du nedenstående muligheder:

 • Zoom: tryk på + eller - i nederste højre hjørne
 • Skift baggrundskort: tryk på "Baggrund" i den øverste bjælke
 • Se signaturforklaring: tryk på "Signatur" i den øverste bjælke
 • Slå lag til og fra (lamper, matrikler, gravning): tryk på de 3 streger i øverste venstre hjørne
 • Se detaljer om lamperne (f.eks. lampetype og mastehøjde): klik på lampen på kortet. OBS: det kan være svært at få detaljer om lampen, hvis de andre lag er åbne. Luk dem eventuelt. 

Hvad er din pligt som grundejer
Når vi skal til at anlægge den nye belysning, har vi brug for arbejdsplads. Nogle steder er haverne desværre flyttet så langt ud på vejen, at vi ikke har plads nok, og derfor bliver vi nødt til at fremsende påbud om beskæring af beplantning og fjernelse af faste genstande.

For at sikre, at vi kan komme til at arbejde, fremsender vi i den kommende tid først en venlig henstilling om at beskære eller fjerne faste genstande og dernæst det officielle "Varsel om Påbud" og "Påbud" om beskæring af beplantning og fjernelse af faste genstande fra vejarealet. Disse skrivelser er den eneste lovlige måde, hvorpå vi kan sikre, at der bliver ryddet. I sidste ende åbner det op for, at vi kan udføre arbejdet på grundejernes regning.

Vi fremsender kun "Varsel om påbud" og "Påbud" til de grundejere, hvor vi har registreret, at vi ikke har arbejdsplads nok. Vær dog opmærksom på, at hvis du har plantet småplanter, lagt perlesten eller lignende i rabatten, bliver der ikke fremsendt "Varsel om påbud" og "Påbud", da det ikke hindrer os i at arbejde. Disse ting bliver gravet op i forbindelse med gravearbejdet. Ønsker du at bevare sådanne ting, skal du fjerne det forud for anlægsarbejdet.

Læs mere om dine forpligtelser som grundejer her: www.ballerup.dk/grundejerforpligtelser

Gener under anlægsarbejdet
"Det skal gøre ondt, før det går godt" - dette er meget beskrivende for situationen, når vi arbejder på vejene. Det er umuligt at udføre et anlægsarbejde uden at genere beboere og trafikanter. Men vi anstrenger os selvfølgelig for at være så usynlige som muligt. Vi sørger for, at I har adgang til jeres indkørsler i hele anlægsperioden, og vi vil bestræbe os på at fortovene bliver retableret indenfor ca. 14 dage.

Belysningen kan være ustabil - både mens vi anlægger, men også efterfølgende, når vi etablerer lysstyringen. Lyset kan i perioder være tændt om dagen og slukket om natten. Det er ikke en fejl, men betyder, at vi arbejder. I er dog altid velkomne til at fejlmelde belysningen via Ballerup Borgertip: www.ballerup.dk/om-kommunen/om-ballerup/ballerup-borgertip

Observerer du, at der bliver arbejdet udenfor tidsrummet 7.00 - 18.00 på hverdage eller andre uhensigtsmæssige forhold, er du velkommen til at kontakte os.

Tidsplan 
Planen er, at Digterparken og Ballerup midtby anlægges i sommeren/efteråret. Egebjerg i efteråret/vinteren. Da vi stadig har travlt med anlægsarbejdet i Skovlunde, kan der forekomme forsinkelser. Når der er en mere detaljeret tidsplan, lægges den på her på hjemmesiden. 

Hvem udfører anlægsarbejdet
Seas-nve udfører anlægsarbejdet med Kemp & Laurtizen som underentreprenør. Alle anlægsfolkene er ansat under danske vilkår.

Møde med grundejerforeninger mv.  
Der blev afholdt møde med grundejerforeninger, andelsforeninger, boligselskaber mv. den 31. maj. Powerpointen med noter kan findes her: 

Powerpointens noter er revideret en anelse i forhold til de uddelte papirer. 

 

Kontakt

Center for By,
Erhverv og Miljø

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail