Børne- og Skoleudvalget

09.10.2018 kl. 08:00
Hedegårdsskolen, lokale 2, Magleparken 8 i Ballerup

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Deltog under punkterne 1-11
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Deltog under punkterne 1-9
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud

Åben dagsorden

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets møder afholdes lejlighedsvis på nogle af de decentrale institutioner, der ligger inden for udvalgets område.

 

Det er aftalt, at dette møde afholdes på Hedegårdsskolen, Magleparken 8 i Ballerup.

 

På mødet vil der være en introduktion til skolen ved distriktsskoleleder Henrik Rømer Nielsen, samt en kort rundvisning på skolen, herunder specialklasserne og BFO.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Besøg på Hedegårdsskolen tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Fredag den 28. september 2018 går den nye "Dagtilbudsportal" i luften.

  Dagtilbudsportalen udspringer af den politiske aftale om "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" fra juni 2017. Formålet er at give forældre lettere adgang til sammenlignelig information om dagtilbuddene i og på tværs af kommunerne.

  Bilag
  2 bilag
   
 2. Orientering vedrørende lukning af Ældretandplejen.

  Udfasning af den kommunale del af Ældretandplejen startes efterår 2018. Udfasning påbegyndes nu for at sikre en god overgang for alle nuværende patienter i Ældretandplejen.

  Udfasning sker ved, at der ikke tilbydes flere nye undersøgelser af de ældre borgere på de kommunale klinikker. Dette gælder både nye potentielle ældrepatienter samt nuværende ældrepatienter på de kommunale klinikker.

  Indtil den 30. juni 2019 vil alle i gangværende behandlinger blive fuldført og afsluttet. Akutte tilstande vil endvidere blive behandlet, indtil et tandlægeskift har fundet sted.

  Alle ældre patienter, der er tilknyttet de kommunale tandklinikker, vil blive grundigt informeret om de gældende forhold og hjulpet i forhold til tandlægeskift.

  Bilag
  1 bilag
   
 3. Svar fra Børne- og Socialministeriet på henvendelse om ændring af regler for fravalg af frokost i daginstitutioner.

  Bilag
  2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 17. april 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Distriktsskolelederne fra Skovvejens Skole og Hedegårdsskolen orienterer om, hvordan de følger op på kvalitetsrapporten.

 

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016). Kvalitetsrapporterne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018.

 

Sagsfremstilling

Distriktsskoleleder Gitte Graatang fra Skovvejens Skole og Henrik Rømer Nielsen fra Hedegårdsskolen orienterer om det videre arbejde med kvalitetsrapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 

1. Orienteringen om anerkendelser og anbefalinger fra kvalitetsrapporten tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2018 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges Hoved-MEDs bemærkninger og opmærksomhedspunkter til forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats.

 

I forlængelse heraf skal der tages endelig politisk stilling til strategien samt organisering af den sammenhængende ungeindsats.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøderne i august 2018, at forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering heraf skulle fremlægges for Hoved-MED inden endelig politisk stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

Hoved-MED drøftede den 23. august 2018 forslag til strategi samt organisering af den sammenhængende ungeindsats og fremkom med følgende bemærkninger og opmærksomhedspunkter:

 1. På beskæftigelsesområdet har der været et ønske om etablering af et ungecenter placeret tæt på et uddannelsesmiljø.
 2. Fin medarbejderinddragelse i processen – særligt til sidst. Opfordring til, at dette fortsætter.
 3. En opfordring til at få sat noget virkningsfuldt i gang, så vi reelt skaber resultater for de unge.
 4. Fokus på, hvordan vi arbejder med de unge frem for, hvordan vi organiserer os.
 5. Opmærksomhed på snitfladeproblematikkerne og på udfordringerne i det tværgående samarbejde.

Hoved-MED tog herefter orienteringen til efterretning.

 

Det administrative 0-25 års udvalg anbefaler, at Hoved-MEDs bemærkninger giver anledning til nedenstående præciseringer og forslag:

 

Ad 1) Det er 0-25 års udvalgets vurdering, at den sammenhængende ungeindsats bedst sikres ved model 3: Samarbejdsmodellen. Anbefalingen begrundes med, at samarbejdsmodellen i forvejen anvendes i organisationen, og at modellen allerede har skabt positive resultater. Samtidig sikrer modellen, at myndighedsområdet ikke splittes mellem så mange fagcentre, at det risikerer at blive fagligt udvandet. Modellen favner derudover strategiens uddannelses- og jobsigte ved at Uddannelsesvejledningen (UU) placeres i Center for Arbejdsmarked, hvor uddannelsesrådgivningen i forvejen har erfaring med at få borgere i uddannelse. En styrke er også, at modellen umiddelbart kan implementeres uden forudgående ressortomlægninger og ansættelse af ny centerchef eller afsnitsleder. Af samme årsag er det ressourcemæssigt den økonomisk mest fordelagtige løsning. Forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats kan ses som bilag. Som bilag er også evalueringen af samarbejdsmodellen.

 

Ad 2) 0-25 års udvalget tager positivt imod opfordringen om fortsat medarbejderinddragelse. 0-25 års udvalget viderefører derfor en eller flere arbejdsgrupper vedrørende den sammenhængende ungeindsats for også at sikre medarbejderinddragelse i implementeringsfasen. 

 

Ad 3) I strategien for den sammenhængende ungeindsats fremgår det: "Hvilke tilbud og indsatser, der kan støtte de unge i uddannelse og/eller job, vil ændres kontinuerligt i takt med samfundsudviklingen. Tilbudsviften til unge udvikles og justeres løbende på baggrund af en årlig vurdering og status". 0-25 års udvalget foreslår på baggrund af Hoved-MEDs bemærkning, at det resultatorienterede fokus skærpes ved at tilføje: "I vurderingen indgår en analyse af, hvorvidt de enkelte tilbud skaber resultater for de unge". Ændringsforslaget er fremhævet med rødt i strategien for den sammenhængende indsats, der kan ses som bilag.

 

Ad 4) I strategien for den sammenhængende ungeindsats vægtes samarbejdet med den unge borger højt. Det udmøntes bl.a. i forhold til, at det er samarbejdsmodellen som metode, der anvendes til at omsætte strategi til praksis, idet samarbejdsmodellens fokus er at tilbyde de unge en tværgående og koordinerende indsats, uanset hvordan de enkelte dele af forvaltningen er organiseret.

 

Ad 5) For at sikre øget fokus på snitfaldeproblematikker og på udfordringerne i det tværgående samarbejde vil 0-25 års udvalget i den kommende implementeringsplan opprioritere:

 • At der etableres en dataunderstøttet opfølgning på alle unge i målgruppen, der bl.a. understøtter kritiske snitfladeproblematikker
 • At der iværksættes et kompetenceudviklingsforløb, der understøtter mødet og samarbejdet med den unge, men også samarbejdet mellem fagprofessionelle på tværs af fagområder internt såvel som eksternt.

Arbejdsgruppen vedrørende den sammenhængende ungeindsats vil blive inddraget i arbejdet med implementeringsplanen. Implementeringsplanen sendes efterfølgende i høring i de involverede fagcentre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der indgår en investering på 0,5 mio. kr. i budgetforhandlingerne for 2019 til ansættelse af en projektleder til Ungekoordinatornetværket, der skal videreudvikle og koordinere samarbejdsmodellen.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktørerne Mette Vaaben Mortensen og Anne Vang Rasmussen indstiller, at:

 1. Det godkendes, at den sammenhængende ungeindsats organisatorisk sikres med model 3: Samarbejdsmodellen.
   
 2. Strategien for den sammenhængende ungeindsats 13-30 år godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om den nye styrkede læreplan og arbejdet med implementeringen i Ballerup Kommune, - herunder den kompetenceudvikling kommunen har fået mulighed for at lave for ledere og medarbejdere i dagtilbud som følge af de puljemidler, som ministeriet har afsat til formålet. 

 

Baggrund

Den nye dagtilbudslovgivning, som er trådt i kraft den 1. juli 2018, stiller krav om, at der skal igangsættes et arbejde med en styrket pædagogisk læreplan. Arbejdet skal være implementeret senest den 1. juli 2020.

 

Loven siger overordnet om den pædagogiske læreplan:

 • Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde.
 • Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse.

Det er lederen af det enkelte dagtilbud, der er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre læreplanen med udgangspunkt i de udfordringer, styrker og kompetencer, dagtilbuddet har. Der er dog også udarbejdet mere præcise retningslinjer for indholdet, og der er opstillet to nationale mål for hver af de seks læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og Science 
 • Kultur, æstetik og fællesskab.

I forlængelse heraf skal der i dagtilbuddene etableres en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø. Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Evalueringen skal offentliggøres.

 

Sagsfremstilling

For at understøtte dagtilbuddenes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan og etablering af en evalueringskultur iværksættes der et kompetenceudviklingsforløb med start i 2019. Forløbet planlægges inden for de rammer og bindinger, som puljemidlerne er belagt med, - herunder at de private dagtilbud skal tilbydes deltagelse på lige vilkår med de kommunale. Det er også en binding, at en vis del af midlerne skal gå til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) til dagplejere. Ballerup Kommunes andel rækker til at sende én dagplejer på en 10-måneders PAU.

 

Kompetenceudviklingen forventes at bestå i diplommoduler og supplerende læringsdage for samtlige pædagogiske ledere, samt i distriktsvise seminarer for samtlige uddannede medarbejdere.  I kompetenceudviklingen vil der være fokus på såvel den ny pædagogiske læreplan som på evalueringskultur.

 

Diplommodulerne forventes afviklet primo 2019, mens seminarerne forventes at blive afviklet inden sommerferien 2019, så de kan fungere som startskuddet for udarbejdelse af en ny pædagogisk læreplan.

 

I forlængelse af kompetenceudviklingen udarbejder hver af de fem distriktsinstitutioner og Dagplejen deres nye læreplan. Læreplanerne forventes færdige i juni 2020. Herefter er der tid til at videreudvikle en evaluerende kultur i dagtilbuddene, således at første evaluering af læreplanen kan være udarbejdet i sommeren 2021. 

 

Børne- og Skoleudvalget har i september 2018 besluttet, at der igangsættes et arbejde med at finde en model for et samlet materiale, som kan beskrive kvaliteten i dagtilbuddene - en kvalitetsrapport - som grundlag for den politiske drøftelse, som efter dagtilbudsloven skal finde sted hvert andet år. Evalueringen vil kunne indtænkes heri, således at udvalget hvert andet år som en del af kvalitetsrapporten orienteres om evalueringen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om den styrkede pædagogiske læreplan og kompetenceudvikling i den forbindelse tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag
Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om BFO'en i perioden fra den 1. maj til skolestart skal anvende de seks temaer i dagtilbuddets pædagogiske læreplan eller de seks kompetenceområder for børnehaveklassen.

 

Baggrund

Som opfølgning på dagtilbudsaftalen "Stærke dagtilbud - alle skal med i fællesskaber" af den 9. juni 2017 er lov nr. 554 af 29. maj 2018 "Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen" blevet vedtaget. Bestemmelserne i den nye lovgivning skal bidrage til at sikre, at børn oplever større kontinuitet i overgangen mellem dagtilbud og skole. Med ændringerne skal BFO'en, i perioden fra den 1. maj til undervisningspligten indtræder, enten arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud - eller med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.


Temaer/kompetenceområder på de to områder har mange overlap og er gengivet her:

 

DAGTILBUD:  

Seks temaer i den pædagogiske læreplan

BØRNEHAVEKLASSE: 
Seks kompetenceområder

 

Kommunikation og sprog

Sprog

Natur, udeliv og science

Naturfaglige fænomener

Kultur, æstetik og fællesskaber

Kreative og musiske udtryksformer

Krop, sanser og bevægelse

Krop og bevægelse

 

Engagement og fællesskab

 

Matematisk opmærksomhed 

Alsidig personlig udvikling

 

Social udvikling

 

 

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der i 2016 udarbejdet to publikationer, "Fælles - om en god skolestart" og "Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune". Her er beskrevet, at BFO'er, der modtager skolestartende børn den 1. maj, har et særligt ansvar for at skabe gode overgange for børn fra dagtilbud til BFO og fra BFO til skole. Herunder hvordan BFO'en viderefører dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner og andre relevante indsatsområder. Denne tilgang opfylder lovens hensigt og er allerede i udvikling i de enkelte distrikter.

 

På den baggrund foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at BFO'en i perioden fra den 1. maj til skolestart fortsat arbejder med at anvende temaerne fra den pædagogiske læreplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. BFO'en i perioden fra den 1. maj til skolestart fortsat arbejder med at anvende temaerne fra den pædagogiske læreplan.

 2.  

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2017 et kommissorium for det videre arbejde med en eventuel justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning.

 

På mødet fremvises en række mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning, som herefter kan drøftes.

 

Baggrund

Gennem de seneste år har der været et merforbrug i forhold til den specialiserede undervisning. VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har udarbejdet en rapport om den specialiserede undervisning i Ballerup Kommune. Rapporten blev præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. august 2018. På baggrund heraf besluttede Børne- og Skoleudvalget den 7. november 2017 et kommissorium for det videre arbejde med en ny ressourcetildelingsmodel.

 

Sagsfremstilling

Der drøftes en række ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning. Der vil umiddelbart være både fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Disse præsenteres på mødet.

 

Det er en væsentlig forudsætning, at en ressourcetildelingsmodel ikke umiddelbart kan stå alene. De økonomiske forudsætninger bør følges af såvel faglige og pædagogiske som ledelsesmæssige opfølgninger.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af centerchefen for Skoler, Institutioner og Kultur, to distriktsskoleledere, en administrativ leder fra Kasperskolen, lederen af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt en repræsentant fra Ballerup Lærerforening. Center for Skoler, Institutioner og Kultur er sekretariat for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet og kvalitetssikret de enkelte modeller.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune, men der vil formentlig være tale om ændret økonomi for skolerne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Gennemgangen af de fremlagte ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning drøftes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Evalueringen af skolestrukturen drøftes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2015. Den nye skolestruktur medførte etablering af fem distriktsskoler, en samling af de specialiserede undervisningstilbud og fastlæggelse af fire ledelsesfunktioner for hver skole. 

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at skolestrukturen skulle evalueres. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har gennemført en evalueringen i samarbejde med Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

 

Evalueringen har været til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer med frist den 23. august 2018. Udtalelserne blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018. 

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget behandlede udtalelserne om evalueringen af skolestrukturen i sit møde den 11. september 2018. Udvalget tilkendegav, at det med udgangspunkt i udtalelserne ønsker at få forelagt et bud på eventuelle ændringer i styrelsesvedtægten med henblik på stillingtagen hertil. 

 

Administrationen anbefaler, at evalueringsrapporten og udtalelserne drøftes med henblik på at kvalificere eventuelle forslag til ændringer i styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Evalueringen af skolestrukturen drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 11. september 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På baggrund af forslag stillet af Stine Rahbek Pedersen (Ø) og efter behandling af dette i Børne- og Skoleudvalget, har Skoletjenesten Pederstrup udarbejdet en beskrivelse af, hvordan der i et pilotprojekt kan etableres skolehaver i et samarbejde mellem skoletjenesten og Grantoftegaard. Der beskrives læringsindhold, økonomi, organisation og kapacitet for pilotprojektet. Beskrivelsen forelægges til orientering.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget tilkendegav i sit møde 11. september 2018, at udvalget ønskede at få forelagt et bud på eventuelt pilotprojekt med skolehaver.

 

Sagsfremstilling

Landet over findes en række læringsbaserede skolehaver, der på forskellig vis involverer børn og unge i dyrkningen af en have. Over de seneste 5-10 år er omfanget af skolehaver vokset, ikke mindst i regi af initiativet Haver til Maver, der p.t. har mere end 40 skolehaver som medlemmer.

 

Gennem et pilotprojekt – herefter "Madparken Pederstrup" (arbejdstitel) - undersøges mulighederne for, at skolehaver kan blive en del af skoletjenestens tilbud og dermed en del af skolernes undervisning i Ballerup Kommune. Indholdet af "Madparken Pederstrup" præciseres herunder.

 

Skoletjenesten Pederstrup er projektejer på "Madparken Pederstrup", der udarbejdes og evalueres i tæt dialog med de deltagende klasser (pilotskoler) og Grantoftegaard.

 

Hvorfor arbejde med skolehaver?

Skoletjenesten Pederstrup har som vision "at alle børn og unge bliver fortrolige med deres hjemstavns natur, miljø, historie og kultur." I forlængelse af dette har Skoletjenesten Pederstrup en samarbejdsaftale med Grantoftegaard med henblik på at skabe fælles formidling omkring bl.a. fødevareproduktion, økologi, miljø og maddannelse.

 

Skolehaverne er et læringsmiljø, hvor praksis gør teorien konkret. Eleverne lærer med hele kroppen og får jord under neglene. Gennem tilbagevendende besøg i haven styrkes elevernes ejerskab til haverne, og herigennem forankres læring og viden i elevernes egen motivation og oplevelser.

 

Evalueringer af skolehaver peger på en række lærings- og trivselsmæssige gevinster. Det gælder i forhold til "Fælles Mål", hvor viden om fx planter, kredsløb, mad, smag og kultur øges og perspektiveres, mens sproget udvikles og stimuleres. Mindre mobning og bedre selvværd er også blandt de positive effekter målt i arbejdet med skolehaver. Elever og klasser med særlige behov fremhæves som havende særligt udbytte af skolehaverne.

 

Forskningsbaserede evalueringer fra skolehaver er primært baseret på fagene natur/teknologi og madkundskab i regi af Haver til Maver, men findes også i andre sammenhænge og med udkig til dansk, matematik, historie og håndværk & design.

 

Mål for "Madparken Pederstrup"

"Madparken Pederstrup" skal involvere elever i dyrkning af økologiske grøntsager, gøre dem fortrolige med den natur og det miljø, deres skolehave vokser i, samt lade eleverne arbejde med grøntsagerne i et udekøkken i regi af haverne.

 

Således er "Madparken Pederstrup" et tværfagligt læringstilbud, der skal give eleverne kompetencer til at træffe kvalificerede valg, argumentere for deres valg og agere sikkert i både natur, haver og køkken. Det handler bl.a. om ressourcer og bæredygtighed.

 

Ved sæsonens udgang evalueres "Madparken Pederstrup" for at anbefale, om der er grundlag for at etablere faste skolehaver til folkeskolerne i Ballerup Kommune.

 

Læringsaktiviteterne skal knyttes fagligt til flere fag, bl.a. ved at anvende FN’s 17 verdensmål som omdrejningspunkt for dele af formidlingen.

 

Organisering af "Madparken Pederstrup"

"Madparken Pederstrup" etableres som én central skolehave i Pederstrup. Denne have etableres på Grantoftegaards jord og klargøres til havebrug af Grantoftegaard.

 

Læringsindhold tilrettelægges af Skoletjenesten Pederstrup, der til opgaven tilføres ressourcer til ansættelse af en havelærer, gerne som frikøb af en pædagog eller lærer.

 

Havelæreren skal forestå etablering af skolehaven i samarbejde med Grantoftegaard, tilrettelæggelse og afvikling af læringsaktiviteter, samt evaluere aktiviteterne i samarbejde med relevante deltagere fra pilotskoler og Grantoftegaard.

 

"Madparken Pederstrup" organiseres i regi af Skoletjenesten Pederstrup. Dette sikrer tæt forbindelse til skoler, ledere og forvaltning i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering. Samtidig sikres det, at skolehaverne bliver en del af det eksisterende samarbejde om udvikling af Pederstrup, herunder skoletjenestens samarbejde med Grantoftegaard.

 

"Madparken Pederstrup 2019" i tal

 • 8 haver til 8 klasser planlægges anlagt.
 • 8 havebesøg består et undervisningsforløb af. Hvert besøg varer 2-4 timer.
 • 48 m2 er en have til én klasse (4x12 meter).
 • 384 m2 anvendes således til skolehaver.
 • 100 m2 ønskes anlagt som historisk kålhave til vinterformidling.
 • 500 m2 jord lejes og klargøres således til formålet af Grantoftegaard.
 • 150-180 elever vil efter planen blive en del af "Madparken Pederstrups" pilotprojekt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Et pilotprojekt vurderes at ville have udgifter på ca. 300.000 kr. Det drejer sig om udgifter til ansættelse/frikøb af "havelærer", leje af jord, materialer mv.

 

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at projektet realiseres, skal der findes kompenserende besparelser inden for Børne- og Skoleudvalgets rammer med henblik på at frigøre økonomi hertil.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om muligheden for et pilotprojekt "Madparken i Pederstrup" tages til efterretning.

 

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Centrene for Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at Rammeaftale 2019-2020 godkendes af Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Dog anbefaler Center for Social og Sundhed, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om at opretholde beslutningen fra behandlingen af Rammeaftale 2017 og 2018 om, at Botilbuddet Rødbo, Aflastningstilbuddet Torvevej samt de skærmede enheder i Helhedstilbuddet Stokholtbuen fritages for den takstreduktion, der er indeholdt i styringsaftalerne 2019-2020.

 

Derudover vil der i efteråret 2018 tages stilling til forslag om takstændring på Botilbuddet Rødbo på grund af udviklingen i beboersammensætning og dets betydning for pasnings- og plejeopgaven og personalebemandingen. 

 

Det indstilles, at Rammeaftale 2019-2020 og de fælles mål for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes med ovennævnte undtagelse om fritagelse for den foreslåede takstreduktion på 0,5 pct. årligt indeholdt i Styringsaftalen for Rammeaftale 2019-2020.

 

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og undervisningsområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

 

Rammeaftalerne udarbejdes og behandles først i Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR) og sendes efterfølgende til politisk behandling i den enkelte kommune.

 

For Ballerup Kommune er følgende tilbud på voksenområdet omfattet af rammeaftalen:

 • Botilbuddet Rødbo
 • Helhedstilbuddet Stokholtbuen
 • Aflastningstilbuddet Torvevej
 • Bo- og Behandlingstilbuddet Måløvgård.

På børneområdet er følgende tilbud omfattet:

 • Kasperskolen undervisning
 • Kasperskolen fritidstilbud
 • Ordblindeinstituttet
 • Tale-/høreklasser Baltorpskolen
 • ADHD-klasser Hedegårdsskolen
 • Hedegårdsskolen specialklasser
 • BFO Tale-/høregruppen Kirstinevang
 • Uddannelsescenter UUC Maglemosen.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen, bilagene er vedhæftet sagen. 

 

Takstaftalen for 2019-2020 lyder "At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 pct. årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014".

 

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftale 2017 og 2018 besluttede Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune efter indstilling fra administrationen, at Botilbuddet Rødbo, Aflastningstilbuddet Torvevej samt de skærmede enheder i Helhedstilbuddet Stokholtbuen skulle fritages for den takstreduktion, der er indeholdt i Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 og 2018. Baggrunden var bekymring for konsekvenserne af takstreduktionen i forhold til kvaliteten af det borgerrettede arbejde. Erfaringen er fortsat, at det er vanskeligt at bevare kvalitetsniveauet i de nævnte tilbud med den eksisterende takst, derfor anbefales det fra Center for Social og Sundhed, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om fortsat at friholde de nævnte tilbud fra den takstreduktion, der er indeholdt i Styringsaftale 2019 og 2020.

 

Supplerende skal det oplyses, at der arbejdes på forslag om en takstændring på Botilbuddet Rødbo, som forventes at blive en differentiering af taktsten på to takster afhængig af den konkrete beboers pleje, - og pasningsbehov. Langt hovedparten af beboerne på Rødbo har et omfattende kompleks pleje, - og pasningsbehov, som har været stigende de senere år dels på grund af udviklingen i borgernes handicap, dels borgernes alder. Der er derfor behov for at regulere normeringen i tilbuddet, således at det er muligt at fastholde kvalificeret personale og kvaliteten i kerneopgaven. Det forventes, at takstsændringen og differentieringen kan gennemføres pr. 1. april 2019.

 

Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet vil være en afdækning af, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det overordnede mål med fokusområdet er at få en styringsmodel, der sikrer, at tilbudsviften løbende tilpasses kommunernes behov på området, og at kommunerne har adgang til en både relevant og aktuel tilbudsvifte. Dermed skal kommunerne i større grad opleve, at det er muligt at finde de rette tilbud til borgerne. Der vil desuden blive igangsat en undersøgelse af tilbudsviften i hovedstadsregionen samt af kommunernes behov. Undersøgelserne vil gå på tværs af kommuner og region og skal danne grundlag for en økonomimodel med incitamenter for oprettelse af nye tilbud.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest den 12. oktober 2018. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Rammeaftale 2019-2020 har ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune, men den indeholdte takstreduktion i Styringsaftalen har økonomiske konsekvenser for det enkelte tilbud.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Rammeaftale 2019-2020 og de fælles mål for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget præsenteres her for første udkast til Ballerup Kommunes Pårørendepolitik. Politikken er blevet til i en proces, hvor pårørende løbende er blevet inddraget. Sagen har også været forelagt i Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2018. Børne- og Skoleudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger indarbejdes, og de to udvalg bliver præsenteret for et revideret udkast på deres møder i november.

 

Første udkast til pårørendepolitikken skal efterfølgende sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Psykiatrirådet og Frivillighedsrådet. Herefter præsenteres Børne- og Skoleudvalget for pårørendepolitikken med tilhørende høringssvar forinden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen foreslår, at den endelige udgave af pårørendepolitikken følges op af en plan for udmøntning fx ved at sætte fokus på et eller flere indsatsområder.

 

Børne- og Skoleudvalget skal således afgive bemærkninger til første udkast af pårørendepolitikken, før den sendes i høring. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om den endelige udgave af politikken skal have tilknyttet en plan for udmøntning.

 

Baggrund

I forbindelse med budget 2018 blev parterne enige om, at der skulle udarbejdes en pårørendepolitik for Ballerup Kommune.

 

Ballerup Kommune har en bruger- og pårørendepolitik fra 2015. I den politik er samarbejde med pårørende også beskrevet med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Beslutningen om en særskilt pårørendepolitik udspringer af ønsket om at sætte særskilt fokus på de pårørende og de pårørendes behov. De to politikker supplerer således hinanden fint.

 

Sagsfremstilling

Indholdet af pårørendepolitikken tager afsæt i pårørendekonferencen, der blev afholdt den 14. april 2018. I forbindelse med konferencen blev der afleveret 42 postkort med inputs til pårørendepolitikken. Hovedtemaerne i de 42 postkort blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 6. juni 2018.

 

Efterfølgende har der været afholdt fokusgrupper med deltagere fra konferencen. I alt 16 borgere har deltaget i fokusgrupperne, der har haft form som løst strukturerede samtaler, der kredsede om det svære, det vigtigste og hvad man har brug for som pårørende. Indhold og tematikker i politikken er derudover blevet drøftet på et opfølgende møde med planlægningsgruppen for pårørendekonferencen.

 

Ud fra postkortene, fokusgrupperne og det opfølgende møde med planlægningsgruppen har der vist sig nogle centrale temaer, som administrationen efterfølgende har bygget pårørendepolitikken op omkring.

 

Det første udkast til politikken er blevet præsenteret for fokusgrupperne på et opfølgende møde, hvor alle deltagerne var samlet. Deres inputs er efterfølgende indarbejdet i politikken.

 

Pårørendepolitikken er bygget op om følgende temaer/værdier:

 1. Anerkendelse
 2. Samarbejde
 3. Forventningsafstemning
 4. Understøtte et liv som pårørende
 5. Lige vilkår for pårørende
 6. En koordineret indsats.

Første udkast til pårørendepolitikken er præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget på deres møde d. 2. oktober 2018. Efterfølgende sendes pårørendepolitikken i høring hos Handicaprådet, Seniorrådet, Psykiatrirådet og Frivillighedsrådet.

 

Herefter præsenteres Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget for pårørendepolitikken med tilhørende høringssvar forinden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Udmøntning:

Undervejs i arbejdet har de pårørende gentagne gange og uafhængigt af hinanden gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er, at politikken udmøntes i konkrete handlinger.

 

Visionerne og værdierne hilses velkomne, men det medfører også store forventninger til, at Ballerup Kommune virkelig vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.

 

Administrationen foreslår derfor, at der i tilknytning til den endelige udgave af pårørendepolitikken, bliver tilknyttet et eller flere indsatsområder. For hvert indsatsområde skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Der afgives bemærkninger til udkast til pårørendepolitik.
   
 2. Der til den endelige udgave af pårørendepolitikken tilknyttes en plan for udmøntning.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges en orienterende midtvejsstatus for Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren (se bilag).

 

Sagen forelægges til orientering i følgende udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget. 

Baggrund

Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren består af: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner, som sammen har opnået status som frikommuner i et netværk under pågældende tema i oktober 2016.

 

Sagsfremstilling

Alle kommunerne i frikommunenetværket har nu påbegyndt forsøg og driver sit eget specifikke projekt med en til flere afgrænsede målgrupper inden for det tværkommunale forsøgsprogram med fælles lovramme og ekstern evaluering. Det tværkommunale forsøgsprogram er funderet i fire kerneelementer:

 • Borgeren har én plan
 • Borgeren har færre indgange til forvaltningen
 • Der arbejdes med progressionsmåling
 • Mål og opgaveløsningen integreres på tværs af kommunens fagområder med sigte på kontinuitet og sammenhæng.

Målgruppen for den sammenhængende familieindsats i Ballerup Kommune er familier, hvor en af forældrene modtager uddannelseshjælp (aktivitetsparate § 2.13 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) eller modtager ressourceforløbsydelse (§ 2.11 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) – og hvor der i familien er børn i alderen 0-15 år.

 

Den sammenhængende familieindsats er bygget op omkring Samarbejdsmodellen, hvor hovedlinjerne er, at familien tildeles en tovholder, der varetager "En indgang" til samarbejdet med alle dele af den kommunale forvaltning. I samarbejde med familien sammensættes det tværfaglige team, der på tværs af alle relevante fagområder kan understøtte familiens mål- og aftaleplan "En Plan". Familien er aktiv medproducent af alle beslutninger omkring "En Plan".

 

Aktuelt deltager 15 familier i den sammenhængende familieindsats. I forsøgsperioden vil omkring 60 familier deltage i den sammenhængende familieindsats.

 

Overordnet oplever både borgere og medarbejdere, at samarbejdsformen/samarbejdsmodellen giver god mening. I praksis er det kompliceret at ændre på mange års vaner og rutiner. Det at samarbejde med borgeren med udgangspunkt i hans/hendes drømme, ressourcer og samlede livssituation – på tværs af kommunens organisatoriske rammer og fritaget fra gængse sektorspecifikke lovgivningsmæssige krav til fx proces og indhold stiller nye krav til medarbejdere og ledere. I frikommunenetværket og i det administrative 0-25 års ledelsesudvalg er der derfor et løbende fokus herpå.

 

I vedlagte midtvejsstatus er der en kort status fra frikommunenetværkets øvrige kommuner, en oversigt over paragraffritagelser samt en præsentation af netværkets øvrige aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at:

 1. Orienteringen om Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud / Fraværende

Bjarne Rasmussen (A)
Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Dokumenter

Download samlet dokument

Download