Børne- og Skoleudvalget

12.11.2019 kl. 08:00
Skovlunde Skole, Afdeling Rosenlund, Mødelokale 3, Ejbyvej 47, 2740 Skovlunde

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Thomas Fogh (Ø) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
 • Per Kensø (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Sussie Wandel (V) - Afbud

Åben dagsorden

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets møder afholdes lejlighedsvis på nogle af de decentrale institutioner, der ligger inden for udvalgets område.
 

Det er aftalt, at dette møde afholdes på Skovlunde Skole, Afdeling Rosenlund, Mødelokale 3, Ejbyvej 47 i Skovlunde.

 

På mødet vil der være en introduktion til skolen ved distriktsskoleleder Per Udesen og pædagogiske ledere Nana Hirtsgaard Walbum og Carl Christian Friederichsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Besøget på Skovlunde Skole tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2019
  Bilag 

  1 bilag

   

 2. Orientering fra KOMBIT om Aula

  Bilag
  2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget behandler tredje opfølgning på dets ansvarsområder i "Aftale om budget 2019".

 

Baggrund

Forligsparterne bag "Aftale om budget 2019" er samtlige partier i Kommunalbestyrelsen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Forligsparterne fordelte i januar 2019 ansvarsområderne i aftalen, og i samme måned drøftede fagudvalgene de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

Der bliver fulgt op på denne aftale fire gange, hvoraf dette er den tredje opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Første og anden opfølgning på ”Aftale om budget 2019” er behandlet under samme punkt som budgetopfølgningerne i henholdsvis april og august 2019.

 

Denne tredje opfølgning på ”Aftale om budget 2019” fremlægges dog som en selvstændig sag i fagudvalgene. Årsagen hertil er, at tredje budgetopfølgning har fulgt en fremrykket proces som led i vedtagelsen af budget 2020.

 

Dette er tredje gang, at fagcentre og sekretariater har foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2019".

 

Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi. Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - milepæl er nået
 • "Mellemfornøjet smiley" - milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at målet nås inden for budgetperioden
 • "Sur smiley" - milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at milepælen nås inden for budgetperioden under de givende forudsætninger. For at milepælen skal nås, skal der træffes beslutning om en korrigerende handling.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
 • "Sur smiley" - budgettet er ikke overholdt eller besparelsen er ikke opnået inden for budgetperioden.

Der er i tredje opfølgning uddelt i alt 120 smileys. De fordeler sig med 83 smileys på indsatsen og 37 på økonomien. Smileys givet på indsatsen fordeler sig sådan, at der er givet 60 glade smileys, 8 mellemfornøjede og 15 sure smileys. På økonomien fordeler de sig sådan, at 30 smileys er glade og 7 er sure.

 

På milepæle, der er givet en mellemfornøjet eller sur smiley, vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen.

 

Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om den samlede opfølgning for Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Børne- og Skoleudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 8. oktober 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Udviklingen på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet viste i løbet af 2018 en større udfordring med et merforbrug på 16,7 mio. kr. for året. Hvis udgiftsniveauet ikke ændrer sig fra 2018 til 2019, vil udfordringen være 23 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning har imidlertid iværksat en handleplan med imødegående foranstaltninger, der forventes at kunne nedbringe udfordringen til 15 mio. kr. i 2019. Center for Børne- og Ungerådgivning har siden efteråret 2018 arbejdet målrettet med at nedbringe udgiftsniveauet.

 

For at følge udviklingen tæt gennemgås udvalgte måltal for området månedligt i både Børne- og Skoleudvalget og direktionen. Måltallene følger de udvalgte indsatsområder, hvor der også er knyttet konkrete handlingsplaner til.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt Fællesskabsmodellens måltal ved hver budgetopfølgning siden første budgetopfølgning 2017. På mødet den 9. april 2019 gav udvalget udtryk for et ønske om at følge udviklingen tættere og ved en månedlig gennemgang.

 

Sagsfremstilling

Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser på henholdsvis det forebyggende, foregribende og indgribende område.

 

Udfordringerne

Udfordringerne på rammen viser sig både på det foregribende område og på det indgribende område. Der er to hovedforklaringer:

 • Generelt for området ses der siden 2017 et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb for børn/unge i løbet af 2018. Stigningen i antallet af underretninger skal ses i sammenhæng med indførsel af ny skærpet lov om underretningsforpligtelsen.
   
 • Antallet af anbringelser er faldende. Der ses imidlertid stigende priser. Fra 2017 til 2018 steg de ti dyreste sager på socialpædagogisk opholdssted med 5 mio. kr.

Forebyggende område

Det forebyggende område er kendetegnet ved at være tidligt opsøgende og med færre udgifter forbundet. Det er her, der eksempelvis gives kortere samtaleforløb efter serviceloven § 11 eller betaling af fritidsaktiviteter. Samtaleforløbene er typisk foregået i Ballerup Familiehus.

 

Foregribende område

På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme, og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Stigningen på området skal derfor ses i sammenhæng med det lavere anbringelsestal. Stigningen ses tydeligt inden for kontaktpersonsordninger, familiebehandling, dagtilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning.

 

Indgribende område

Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, blev det ved anden budgetopfølgning i 2018 tydeligt, at gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype; socialpædagogisk opholdssted var steget markant. Årsagen hertil var både nye placeringer og omplaceringer af børn og unge på de dyrere behandlingssteder. Flere af disse placeringer blev også fulgt op af et krav om ekstratillæg til basisprisen, for at stedet kunne have børnene/de unge. Faldet på anbringelsesområdet er stadig gældende, og der spores en nedadgående tendens på gennemsnitspriserne på nyanbringelser.

 

I det ene bilag gennemgås de udvalgte indsatsområder, og skemaerne under hvert indsatsområde ajourføres hver måned med antal og gennemsnitspriser. Det andet bilag indeholder en uddybning af handlingsplanen på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Orienteringen om opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 12. marts 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Med udgangspunkt i folkeskolelovens § 33 er der fra august 2019 igangsat et pilotprojekt om iværksættelse af et fleksibelt skoletilbud i Skovlunde for udskolingselever, der på baggrund af skolevægring ikke eller kun sjældent følger den daglige undervisning på Skovlunde Skole.    

 

Status på det fleksible skoletilbud - kaldet Rampen - forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Baggrund

Med henblik på at gøre særligt sårbare elever klar til en ungdomsuddannelse både fagligt, socialt og personligt har skoleledelsen på Skovlunde Skole, klubledelsen i Skovlunde og ledelsen i Center for Børne- og Ungerådgivning indgået et samarbejde om at udvikle et alternativt skoletilbud for en specifik målgruppe af elever, som p.t. ikke har deres daglige gang i skolen, med baggrund i folkeskolelovens § 33.

 

Dette fleksible skoletilbud, kaldet Rampen, startede op i det nye skoleår i august med fem elever, hvoraf en elev samtidig følger dele af undervisningen i sin hjemklasse på Skovlunde Skole. Forud er foregået en visitation af eleverne med deltagelse af forældre, skole, klub og Center for Børne- og Ungerådgivningen. Det daglige undervisningsindhold er tilrettelagt, så det understøtter de enkelte elevers uddannelses- og fællesskabsplaner, herunder elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

 

Undervisningen varetages af lærere og pædagoger og finder sted i Klub Ellekildes lokaler.

 

Sagsfremstilling

Skovlunde Skole har en række elever, som sjældent eller ikke benytter den almene skole. Rampen er et alternativt skoletilbud, som har til hensigt at fastholde unge, der ikke eller kun sjældent benytter den almene skole, i fællesskabet i distriktskolen og lokalsamfundet. Derudover er det hensigten at understøtte de unges mulighed for at afslutte folkeskolens afgangsprøve, så de har mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

 

Vurderingen er, at de fem elever, som benytter Rampen, har gavn af det midlertidige tilbud. Der er fremgang hos alle elever, når det gælder både trivsel, læring og tilstedeværelse. De beskrevne mål i elevernes respektive uddannelses- og fællesskabsplaner anses som velegnede til at understøtte denne udvikling. Aktuelt pågår en vurdering i samarbejde med nuværende elever, forældre, lærere og pædagoger samt relevante samarbejdspersoner om, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges.

 

På nuværende tidspunkt er der samtidig påbegyndt en visitationsproces, der omhandler optag af nye midlertidige elever til Rampen med opstart januar 2020. Der er blevet udviklet en årsplan, hvor de forskellige typer møder, med inddragelse af alle relevante parter, er beskrevet og fastsat. Denne årsplan tjener som værktøj i fortsættelsen af det fleksible skoletilbud.

 

På mødet i Børne- og Skoleudvalget deltager leder for Skovlunde Skole Per Udesen og leder for Klub Skovlunde Carlo Jacobsen under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om allerede bevilgede midler.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Orientering om status på pilotprojekt om fleksibelt skoletilbud "Rampen" i Skovlunde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges status på skolevejledning på skolerne i Ballerup Kommune til orientering. 

 

Baggrund

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2018 har Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune besluttet at styrke vejledningen for alle unge i kommunen.

 

Sagsfremstilling

Skolevejlederne er kommet godt i gang med skolevejledning på alle skoler, både individuelle samtaler og kollektive forløb i uddannelse og job for mellemtrin og udskolingen. Skolevejlederne er i gang med tredje modul i uddannelses-, karriere- og erhvervsvejledning, som afsluttes i januar 2020. Flere skoler har valgt, at deres skolevejleder skal have hele diplomuddannelsen. Disse skoler finansierer selv timerne til uddannelsen.

 

Skolevejlederne samarbejder med uddannelsesvejlederne (de tidligere UU-vejledere) om den kommunale ungeindsats og 25 pct. målsætningen mod erhvervsuddannelse (EUD). Skolevejlederne arbejder med at udfordre elever og forældre i uddannelsesvalget, og åbne for viden om erhvervsuddannelserne.

 

Uddannelsesvejledning og skolevejledning i udskolingen

Skolevejlederne samarbejder om kollektive vejledningsforløb med uddannelsesvejlederne om hele elevgruppen indtil 8. klasse, hvor eleverne uddannelsesparathed vurderes. Skolevejlederne tager sig primært af de uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse, hvor de arbejder med kollektive vejledningsforløb inden for erhvervsrettede forløb og udfordrer eleverne på deres automatvalg, som oftest er gymnasiet.

 

Der afprøves individuelle vejledningsformer, for at se hvad der virker bedst på den enkelte skole. Der er en geografisk forskel i antallet af uddannelsesparate elever, hvilket vil sige, at vejledningen tilpasses den enkelte skole. Der vil derfor være forskel på, i hvor høj grad der tilbydes individuel vejledning på den enkelte skole. Der er gennemført individuel vejledning med ca. 400 elever i alt fra 7., 8. og 9. klasse på alle skoler.

 

Der afholdes informationsmøder og workshop lokalt på skolerne for lærerkollegaer med henblik på at udbrede viden om forløb i uddannelse og job, for at alle lærere kan udfordre elevernes syn på uddannelse og fremtidsmuligheder.

 

Der er inddragelse og overlevering til klasselærere, som en del af processen i den individuelle vejledning af eleven, for at arbejde med elevens faglige og personlige udvikling i vejen mod ungdomsuddannelse. I det timeløse fag "Uddannelse og job" inddrages ungdomsuddannelser og erhvervsliv som en understøttelse af fagenes praksisfaglighed i skolen og som en måde, hvorpå eleverne kan møde virkelige ungdomsmiljøer og få en forestilling om, hvordan livet er efter folkeskolen.

 

Skolevejledning på mellemtrinnet

For at arbejde med uddannelse og job på mellemtrinnet har skolevejlederne valgt at arbejde målrettet med aktiviteter, som bevidstgør eleverne om, hvilke job der findes. Mange af aktiviteterne er målrettet de håndværksmæssige fag, eksempelvis Byggeboxen. Der er 250 elever, der har besøgt Byggeboxen i indeværende skoleår.

 

To skolevejledere har været med i KL-projekt om brugen af teknologi i uddannelse og job og har arbejdet med spiludvikling og VR-briller på mellemtrinnet. På mellemtrinnet arbejder alle 6. klasser med Projekt Edison, hvor eleverne arbejder med iværksætteri og entreprenørskab i samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv og ungdomsuddannelser. Der anvendes lokale dommere fra Ballerup, både i elevernes undervisningsforløb og til finalen, hvor frivillige dommere fra erhvervslivet og ungdomsuddannelser i Ballerup stiller op. Skolevejlederne er med til at facilitere semifinalerne på den enkelte skole.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager konsulent for Uddannelse og Job Sanne Kjær Askholm fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orientering om status for skolevejledning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at pejlemærkerne for Ballerup Kommunes nye sundhedspolitik skal sendes i høring i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inspirationskataloget kan ses i bilag.

 

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslaget til politisk prioriterede pejlemærker for sundhedspolitikken og evt. udarbejde et høringsvar. 

 

Baggrund

På mødet den 4. juni 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget et kommissorium for udarbejdelse af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik (se bilag). I kommissoriet er formålet med sundhedspolitikken beskrevet, og der er formuleret en række tværgående mål, som sætter en ramme for, hvor borgernes sundhed skal være i 2029.

 

Sagsfremstilling

Politiske pejlemærker

Administrationen stiller forslag om, at sundhedspolitikken bliver opbygget omkring tre politiske pejlemærker:

 • Mere bevægelse i hverdagen
 • Bedre mental sundhed og trivsel
 • Mere lighed i sundhed.

Mere bevægelse i hverdagen er udvalgt, da det er velkendt, at fysisk aktivitet har stor betydning for borgernes sundhed. Hos små børn styrker fysisk aktivitet den motoriske udvikling. Hos unge har fysisk aktivitet stor betydning for opbygningen af stærke knogler og den mentale sundhed. Hos voksne er fysisk aktivitet med til at forebygge for tidlig død og en lang række sygedomme. For ældre har fysisk aktivitet stor betydning for bevarelsen af et godt helbred og for opretholdelsen af funktionsevnen. Derfor er fysisk aktivitet et vigtigt fokusområde. Det er af samme årsag bekymrende, at Sundhedsprofilen viser, at 58 pct. af borgerne i Ballerup Kommune har meget stillesiddende tid (mere end 8 timer om dagen), samt at 29 pct. af borgerne ikke lever op til WHO's anbefalinger for fysisk aktivitet (3o minutters fysisk aktivitet om dagen). 

 

Bedre mental sundhed og trivsel er udvalgt, da udfordringerne med borgernes mentale sundhed vokser i Ballerup Kommune. Det kommer bl.a. til udtryk ved at der ses en stigning over tid i Ballerup Kommune i forhold til andelen af borgere med højt stressniveau (fra 22 pct. i 2010 til 27 pct. i 2017), med svage sociale relationer (fra 20 pct. i 2010 til 23 pct. i 2017) og med dårlig selvvurderet helbred (fra 15 pct. i 2010 til 17 pct. i 2017). Desuden stiger andelen af borgere, som har en psykiatrisk diagnose. Andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose er steget fra 3,2 pct. i 2013 til 4,1 pct. i 2018. Andelen af voksne med en psykiatrisk diagnose er i samme periode steget fra 5,2 pct. i 2013 til 5,7 pct. i 2018.

 

Fysisk og mental sundhed hænger sammen. Der ses desværre et mønster, hvor borgere med dårlig mental sundhed også har en større tendens til at ryge, være fysiske inaktive, drikke for meget alkohol og have usunde kostvaner. Konsekvenserne af dårlig mental sundhed og mistrivsel er omfattende. Det har bl.a. indflydelse på børns skolegang, unges fastholdelse i uddannelsessystemet, voksnes tilknytning til arbejdsmarkedet og ældres ensomhed. Borgernes generelle trivsel og mentale sundhed er derfor et centralt anliggende for alle velfærdsområder i kommunen.

 

Mere lighed i sundhed er udvalgt, da det er en af de største sundhedspolitiske udfordringer. Med social ulighed i sundhed menes, at risikofaktorer og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. Det betyder bl.a., at borgere med kort eller ingen uddannelse dør tidligere og har færre gode leveår end medborgere med videregående uddannelser. Nogle af de områder, der har størst betydning for forebyggelse af ulighed i sundhed er, at børn får en god og tryg start på livet, børn trives og lærer noget i skolen, unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse samt at folk uden for arbejdsmarkedet kommer ind på arbejdsmarkedet. Desuden er det vigtigt at forebygge usund livsstil. Her tænkes især på forebyggelse af rygning, som er den enkelte faktor, der har størst betydning for social ulighed i sundhed. Men forebyggelse af usunde kostvaner, misbrug af stoffer og alkohol samt fysisk inaktivitet er også vigtigt. 

 

Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og kommuner i 2017 samt faktaark for Ballerup Kommune er vedhæftet sagen.

 

Inspirationskatalog

Ballerup Kommune står på en brændende platform, som kun kan løses ved at intensivere forebyggelsesarbejdet og fuldt implementere de indsatser, som man ved virker. Ballerup Kommune skal blive bedre til at samarbejde på tværs af de store velfærdsområder og etablere samarbejde med aktører uden for kommunen, så man når ud til flest mulige borgere. Desuden er Ballerup Kommune nødt til at tænke i nye løsninger og metoder.

 

Administrationen stiller derfor forslag om, at sundhedspolitikken - ud over pejlemærkerne - også stiller skarpt på konkrete handlinger, som Ballerup Kommune ved kan være med til at vende den negative udvikling på sundhedsområdet. 

 

Der er udarbejdet et inspirationskatalog med eksempler på tiltag, som der er forskningsmæssig belæg for at arbejde med på forebyggelsesområdet. Kataloget indeholder også eksempler på tiltag i andre kommuner, som ikke er evalueret fuldt ud endnu. Der er konkrete eksempler på tiltag inden for hvert politisk pejlemærke. Eksemplerne kan sammen med øvrige tiltag bruges som inspiration til det videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag af handlinger til implementering af sundhedspolitikken i Ballerup Kommune. 

 

Inddragelse af relevante aktører

Det næste trin i udarbejdelsen af sundhedspolitikken vil være inddragelse af relevante aktører. Der planlægges en inddragelsesproces i efteråret 2019, hvor der tages udgangspunkt i de politiske pejlemærker, som Social- og Sundhedsudvalget beslutter skal være rammen for sundhedspolitikken.

Inddragelsesprocessen kan således bruges til at trykprøve og kvalificere de politisk prioriterede pejlemærker, så sundhedspolitikken bliver så relevant som muligt for borgerne i Ballerup Kommune.

 

Aktørerne, som skal inddrages i udviklingen af sundhedspolitikken, vil blive udvalgt på baggrund af de politiske prioriterede pejlemærker. En foreløbig liste af relevante aktører er som følger:

 • Erhvervslivet
 • Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
 • Ungdomsrådet
 • Forældre til børn i skole og dagsinstitutioner
 • Foreningslivet
 • Unge på ungdomsuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Borgere i berøring med det kommunale sundhedssystem
 • Almen praksis
 • MED-systemet samt frontmedarbejdere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Forslag til politiske pejlemærker for sundhedspolitikken drøftes. 
   
 2. Der udarbejdes et høringssvar til forslaget for de politiske prioriterede pejlemærker for Ballerup Kommunes Sundhedspolitik.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget peger på, at: 

 • Det bør understreges, at fysisk aktivitet har stor betydning for børns indlæring, ikke kun deres sundhed.
 • Det vil være ønskværdigt, at der efterfølgende udarbejdes en værktøjskasse til brug for skoler og institutioner
 • Høringsbegrebet er uheldigt i denne sammenhæng.

Tidligere behandling

Eliteidrætsrådet den 23. maj 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune er, som en del af samarbejdet med Team Danmark, forpligtet til at drive en idrætsklasse.
 

Ballerup Kommune kan kun optage ca. halvdelen af de ansøgere, der søger om optagelse i idrætsklassen på Hedegårdsskolen.

 

I forbindelse med den seneste optagelsesproces har der været en række indsigelser fra forældre/elever, der har modtaget et afslag, hvilket har medført, at der er udarbejdet præciseringer og tilretninger af optagelseskravene.

 

Sagen har været forelagt Eliteidrætsrådet på mødet den 11. september 2019, punkt 3, og forelægges nu i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger. Herefter forelægges en samlet sag for Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

 

Baggrund

Eliteidrætsrådet drøftede indholdet af retningslinjerne og den praksis, der anvendes i forbindelse med optagelse i idrætsklassen på Hedegårdsskolen på møde den 23. maj 2019. Administrationen har på baggrund af drøftelserne i Eliteidrætsrådet udarbejdet en præcisering og tilretning af de eksisterende retningslinjer, som forelægges til godkendelse. 

 

De opdaterede optagelseskriterier er drøftet med Team Danmark, der bekræfter, at de er i overensstemmelse med Team Danmarks idrætsskolekoncept.

 

Sagsfremstilling

Som en del af Ballerup Kommunes samarbejde med Team Danmark forpligter kommunen sig til at drive en idrætsskole i henhold til Team Danmarks idrætsskolekoncept. Hedegårdsskolen er Team Danmark Idrætsskole og følger således Team Danmarks koncept.

 

Ballerup Kommune kan optage 25 elever i idrætsklassen på Hedegårdsskolen. Der er typisk 45-50 elever der søger om optagelse. I forbindelse med afslag på optagelse i idrætsklassen gøres der i flere tilfælde indsigelse over beslutningen.

 

Kriterierne beskriver/omfatter følgende:

 • Kvalitative krav til ansøgerne for optagelse.
 • Prioriteringsrækkefølge for ansøgere, herunder hvem der har mulighed for at indstille elever/atleter til optagelse, alternativt at ansøgeren deltager i en optagelsesprøve.
 • Værdigrundlaget for idrætsklassen. Herunder behovet for ved optagelse at tage hensyn til en harmonisk klassesammensætning.
 • Sanktionsmuligheder over for eleven ved manglende opfyldelse af krav til at gå i en idrætsklasse. 

Der er ikke foretaget grundlæggende ændringer i kriterierne. Der er primært sket en præcisering af de eksisterende retningslinjer. Optagelseskriterierne er i hovedtræk beskrevet nedenfor.

 

Elitekommuneaftalen omfatter følgende idrætsforeninger, hvor atleter/elever med tilknytning hertil ved ansøgning vil blive foretrukket såfremt de sportslige kriterier overholdes:

 • Dansk Bicycle Club
 • Ballerup Atletik Klub
 • Ballerup Skovlunde Fodbold (piger)
 • BMS Basket
 • Ballerup Skytteforening
 • Svømmeklubben Triton.

Overordnede principper:

 • Idrætsklasserne er Team Danmark samarbejdsklasser, hvorfor der på nogle områder er andre hensyn end i en almindelig folkeskoleklasse, der varetages, herunder mulighed for lovligt fravær i forbindelse med de idrætslige aktiviteter.
 • Idrætsskolen er ikke en ”talentfabrik”, men en skole med fokus på, at eleven kan gøre sig umage i skolen og samtidig har mulighed for at videreudvikle sit idrætstalent.
 • Der optages kun elever, der opfylder de sportslige krav, som er et langsigtet, internationalt/nationalt resultatpotentiale. En idrætsklasse kan i medfør heraf godt bestå af færre end 28 elever.
 • Det tilstræbes at opnå en harmonisk elevsammensætning med hensyn til bl.a. fordelingen mellem drenge og piger og repræsentation af flere forskellige idrætsgrene i idrætsklassen.

Optagelse i idrætsklassen sker ud fra en helhedsvurdering af eleven/atleten, der er nærmere beskrevet i retningslinjerne.

 

De væsentligste præciseringer fremgår nedenfor:

 • Optagelse sker i prioriteret rækkefølge:
  • Elever med indstilling fra deres specialforbund (ingen prøvetræning).
  • Elever, der deltager i konkurrence på højeste nationale niveau.
  • Elever der efter prøvetræning vurderes at have internationalt/nationalt resultatpotentiale.
    
 • Elever tilknyttet de seks lokale samarbejdsforeninger vil ved ansøgning om optagelse blive foretrukket, såfremt de overholder de sportslige krav.
   
 • Der stilles en række krav til eleverne, herunder at eleven til stadighed dyrker eliteidræt, træner i henhold til det Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK), og at eleven i øvrigt efterlever de almindelige regler for elever på skolen.
   
 • Elever på venteliste optages i prioriteret rækkefølge.

Ved manglende overholdelse af ovenstående krav, vil skolen have handle-/sanktionsmuligheder, jf. retningslinjerne for optagelse i idrætsklassen, som i yderste konsekvens kan betyde, at eleven tilbydes et andet skoletilbud. Henvisning til andet skoletilbud skal ske senest den 1. august, kl. 9.00. Meddelelse om optagelse/afslag eller ved henvisning til andet skoletilbud er endelig.

 

Hedegårdsskolens ledelse foretager jf. folkeskolelovens § 45, stk. 2 den endelige udvælgelse af elever til optagelse i idrætsklasserne.

 

Politisk behandling af forslag til retningslinjerne

Efter forelæggelse af sagen i Eliteidrætsrådet forelægges sagen Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger. Herefter forelægges en samlet sag for Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

 

Eliteidrætsrådet drøftede på møde den 11. september 2019, punkt 3, forslag til retningslinjerne for optagelse i idrætsklassen. Eliteidrætsrådet havde følgende bemærkning til retningslinjerne: Ordlyden ændres fra "højt/højeste niveau" til "højt niveau".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag til præcisering af retningslinjerne for optagelse i idrætsklassen på Hedegårdsskolen drøftes.
   
 2. Der afgives eventuelle bemærkninger til forslaget, som indgår som en del af bemærkningerne til sagen, der forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har afsat 0,25 mio. kr. på investeringsoversigten i 2019 til renovering af legepladser på skoler og BFO'er. Center for Ejendomme foreslår, at beløbet primært frigives til hovedinspektioner og sikkerhedstiltag på legepladser på skoler og BFO'er i 2019.

 

Baggrund

Der er hvert år afsat midler i puljen Renovering af legepladser på skoler til gennemførelse af tiltag på skolernes og BFO'ernes legepladser. Der er i 2019 afsat 0,25 mio. kr. til formålet.

 

Skoler og BFO’er kan ansøge om tilskud fra de afsatte midler til projekter, som forbedrer legepladsernes sikkerhed, eller som renoverer eller udvikler eksisterende legepladser.

 

Tildeling forudsætter som udgangspunkt, at ansøger medfinansierer 50 pct. af anlægsudgiften.

 

Sagsfremstilling

Som følge af det lille budget i 2019 vil prioriteringen af projekter ske ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering af legepladserne. Derfor vil midlerne primært blive prioriteret til årlige hovedinspektioner udført af en ekstern konsulent samt til deraf følgende sikkerhedstiltag på legepladser på skoler og BFO'er.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af projekt nr. 301168 Renovering af legepladser – skoler.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

250.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:
301168 Renovering af legepladser – skoler

250.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

250.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,25

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 301168 Renovering af legepladser – skoler til projekt nr. A301167 Renovering af legepladser skoler 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download