Kommunalbestyrelsen

18.12.2017 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
 • Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Martin Jonassen (C) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Jan Møller (A) - Deltog
 • Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Mikael Wandel (V) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Lone Madsen (D) - Deltog
 • Christian Skjæran (V) - Deltog
 • Doris Børger - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Özcan Kizilkaya (A) - Afbud
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Ballerup Kommune skal opkræve gebyr for underretning om udlægsforretning på ejendomsskatteområdet. Underretningen er en meddelelse om, at Ballerup Kommune på en given dato vil tage pant i modtagerens ejendom, og hvis modtageren ikke kan betale, vil kravet blive sendt til advokat med henblik på tvangsauktion. SKAT har hidtil opkrævet et gebyr på 450 kr. for underretning om udlægsforretning. Kommunerne forventes at få lovgrundlag til ligeledes at opkræve et underretningsgebyr fra den 1. januar 2018, og det indstilles, at Ballerup Kommune fremadrettet opkræver gebyr for underretning om udlægsforretning.

 

Baggrund

Kommunerne overtog inddrivelse af ejendomsskat pr. 2. februar 2017. Folketinget forventes at vedtage lovændring den 14. december 2017, der giver mulighed for, at kommunerne kan opkræve et underretningsgebyr på højst 450 kr. SKAT har hidtil opkrævet gebyret, og med lovændringen får kommunerne den samme mulighed. Der henvises til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og skattekontrolloven.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har fået mulighed for at opkræve et gebyr på højst 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger, som inddrives af kommunen. I dette tilfælde drejer det sig om underretninger på ejendomsskatteområdet.

 

Ballerup Kommune har siden den 2. februar 2017 overtaget opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter. Før den 2. februar 2017, hvor SKAT havde opgaven, var der et gebyr på 450 kr. pr. underretning, hvorfor administrationen anbefaler, at Ballerup Kommune viderefører denne praksis.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Ballerup Kommune skal opkræve et gebyr på 450 kr. fra den 1. januar 2018.

 

Forinden borgeren eller virksomheden modtager en underretning om udlægsforretning, har Ballerup Kommune udsendt to rykkerbreve.

 

Til orientering har Kommunalbestyrelsen tidligere besluttet, at Ballerup Kommune opkræver følgende gebyrer pr. rykkerbrev:

 

Boliglån, musikskole, tandpleje, husleje

egenbetaling og beboeropkrævning

50 kr.
  

Rykker ved manglende betaling på indgåede aftaler

om betaling på boliglån, musikskole, tandpleje, husleje,

egenbetaling og beboeropkrævning

100 kr.
  
Civilretslige krav100 kr.
  

Øvrige krav fx ejendomsskat og institutioner

samt rykker ved manglende betaling på aftaler

vedrørende disse

250 kr.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventes, at det i 2018 vil dreje sig om ca. 75 underretninger om udlægsforretninger, svarende til ca. 33.750 kr.

 

Gebyrerne vil blive indsat på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion på kontoen vedrørende Opkrævning - rykkergebyr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Der opkræves et gebyr på 450 kr. ved underretning om udlægsforretning på fortrinsberettigede krav på ejendomsskatteområdet fra den 1. januar 2018 under forudsætning af, at lovforslaget vedtages den 14. december 2017.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ankestyrelsen har i 2017 besluttet, at det betegnes som ulovlig statsstøtte, når kommuner har stillet garantier for forsyningsselskaber uden at opkræve garantiprovision. Det understeges af, at denne kendelse gælder med tilbagevirkende kraft.

 

På denne baggrund foreslår administrationen, at Ballerup Kommune opkræver 580.652 kr. i garantiprovision for alle stillede garantier fra 2010 til og med 2015 i Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S og Måløv Rens A/S.

 

Baggrund

Ankestyrelsen har den 2. oktober 2017 gjort opmærksom på, at det anses for ulovlig statsstøtte, at Ærø Kommune ikke har opkrævet garantiprovision for at stille garantier i forsyningsselskaber. Ankestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at garantiprovision skal opkræves for alle stillede garantier med tilbagevirkende kraft. Endvidere har regeringen indskærpet, at forsyningsselskaber, der er ejet af kommuner, ikke må have mere favorable lånemulighed, da dette skaber ulig konkurrence.

 

Horten Advokater henviser til et lovforslag, der er undervejs. Lovforslaget vil betyde, at uopkrævet garantiprovision kan vurderes som ulovlig statsstøtte. Såfremt det vurderes at være ulovlig statsstøtte, skal denne tilbagebetales til statskassen, hvilket betyder, at Ballerup Kommune ikke vil få glæde af pengene.

 

Sagsfremstilling

Som følge af den skærpede overvågenhed i forhold til garantiprovision forslår administrationen, at Ballerup Kommune opkræver garantiprovision for alle stillede garantier med tilbagevirkende kraft til Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S og Måløv Rens A/S’s stiftelse i 2010. Dette vil være en opkrævning på 580.652 kr. for perioden 2010 til 2015.

 

Garantiprovisionen opkræves som en procentsats af restgælden ultimo året. Procentsatsen varierer i størrelse afhængig af niveauet af den finansielle risiko. Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S og Måløv Rens A/S blev i juli 2017 en del af Novafos Holding A/S, hvor Ballerup Kommune ejer 13,40 pct. Ballerup Kommune ejer dog stadig 100 pct. af Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S. Afløb Ballerup A/S ejer endvidere 31 pct. i Måløv Rens. På denne baggrund vurderes det, at selskaberne er forbundet med lav risiko. På den baggrund fastsættes garantiprovisionen til 0,5 pct. pr. år.

 

Fastsættelsen af garantiprovisionen tager udgangspunkt i en vurdering af markedsværdien samt en undersøgelse af, hvad syv tilfældige kommuner opkræver i garantiprovision. Herudover tages der udgangspunk i en konkret vurdering af Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S og Måløv Rens A/S stærke betalingsevne med udgangspunkt i forelagte regnskaber og revisionsberetninger. Ydermere tages der højde for EUs vurdering af individuelle garantier til små og mellemstore virksomheder. Heraf fremgår det, at virksomheder med vurderingen ”Højeste kvalitet”, "Meget Stærk betalingsevne", "Stærk betalingsevne" og ”Tilfredsstillende betalingsevne" ligger i niveauet 0,4-0,8 pct. Desuden blev det besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2016, at Ballerup Kommune vil opkræve 0,5 pct. af restgælden ultimo året for alle stillede garantier i Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S og Måløv Rens A/S.

 

I 2016 var der stillet garantier for 25.787.533 kr., hvoraf der kun blev betalt garantiprovision for 8.350.000 kr. Det blev på denne baggrund besluttet på mødet den 30. maj 2016, at der skulle opkræves garantiprovision for alle lån fra 2016 og fremad. Set i lyset af Ankestyrelsens kendelse i 2017 er dette ikke tilstrækkeligt, hvorfor administrationen indstiller, at garantiprovisionen opkræves med tilbagevirkende kraft.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune vil i 2018 have en indtægt på 580.652 kr. i manglende betaling af garantiprovision for perioden 2010 til 2015. Derudover mangler der opkrævning på 97.789 kr. i garantiprovision for 2016 samt en forventet indkrævning på 126.019 kr. i 2017.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Ballerup Kommune opkræver, som en konsekvens af Ankestyrelsens afgørelse, garantiprovisionen på 580.652 kr. for stillede garantier til Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S og Måløv Rens A/S for perioden 2010 til 2015.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 Punkt 2 og 3

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har ansøgt om godkendelse til at overdrage et ubebygget areal i afdeling Ellebo i Ballerup.

 

Baggrund

Ballerup Ejendomsselskab er ved at renovere og samtidig opføre 52 nye boliger i afdeling Ellebo. Kommunalbestyrelsen behandlede sagerne om renovering og opførelse af nye boliger i februar 2017.

 

I forbindelse med forandringerne, ønsker afdelingen at overdrage en lille ubebygget trekant af Ellebos grund på 125 m2 (matr. nr. 1 mp, Ballerup by, Pederstrup) til den store grund på 43.269 m2 (matr. nr. 1 i, Ballerup by, Pederstrup).

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende køb og salg af fast ejendom efter almenboliglovens §§ 26 og 27.

 

Afdeling Ellebo består oprindelig af 284 boliger. Afdelingen er opført i 1963 og har adresse på Baltorpvej 39-91 i Ballerup. Ved renoveringen bliver der nedlagt og sammenlagt boliger samt opført 52 nye boliger. Afdelingen vil herefter bestå af 276 boliger.

 

Sagsfremstilling

KAB har den 15. august 2017 på vegne af Ballerup Ejendomsselskab, ansøgt om godkendelse til at overdrage det ubebyggede areal i afdeling Ellebo. Arealet, som overdrages ligger i den sydøstlige del af afdelingen og er på 125 m2.

 

Baggrunden for ansøgningen er, at afdelingen ønsker, at afdelingen kommer til at bestå af en matrikel, da opdelingen i to matrikler gør det mere besværligt at foretage ændringer i afdelingen.

 

Prisen for arealet er fastsat til 0 kr. på overdragelsestidspunkt, jf. reglerne i almenboliglovens § 27, stk. 3.

 

Overdragelsen skal indberettes til Udbetaling Danmark.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning om overdragelse af matr. nr. 1 mp til matr. nr. 1 i, Ballerup by, Pederstrup, i afdeling Ellebo i Ballerup Ejendomsselskab godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. april 2015 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet Center for By, Erhverv og Miljø bemyndigelse til at træffe beslutning i en række sager på det almene boligområde, som foreslås justeret.

 

Bemyndigelserne er med til at forenkle sagsbehandlingen af sager, der ikke giver anledning til særlige bemærkninger.

 

Baggrund

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen justerer bemyndigelsen til Center for By, Erhverv og Miljø til at træffe beslutning på de sagsområder, der tidligere er givet bemyndigelse til. Dog foreslås det, at bemyndigelsen i forhold til Eskebjerggård i Måløv skal bortfalde, og at to af de eksisterende bemyndigelser bliver udvidet.

 

Sagsfremstilling

Hidtil har Center for By, Erhverv og Miljø haft bemyndigelser i forhold til at godkende:

 • At boligorganisationer konverterer eksisterende lån til mere fordelagtige lån.
 • Ændringer af allerede godkendte forbedringsordninger, det vil fx sige mindre forhøjelser af godkendte anskaffelsessummer for udskiftning af køkken og/eller bad efter beboerens eget ønske.
 • Årsregnskaber for boligorganisationer og boligafdelinger i Ballerup Kommune.
 • At rykke frister for aflevering af Skema C (byggeregnskab) for opførelse af nye boliger og renoveringer af eksisterende boliger.

Herudover dækker bemyndigelsen:

 • Sammenlægning af små etværelses boliger i Eskebjerggård i Måløv med boligen ved siden af, når en etværelses bolig er ledig, og naboen er interesseret i at få udvidet sin bolig.

Denne bemyndigelse foreslås annulleret, da der er stort behov for små billige boliger, hvorfor bemyndigelsen ikke længere er tidssvarende.

 

Endelig foreslås følgende justeret:

 • Sager om lån med pant i fast ejendom (almene boliger) i forbindelse med forbedringsarbejder med en lejeforhøjelse på op til 5 pct.

Der søges nu om bemyndigelse til at godkende lån og lejeforhøjelser på op til 10 pct.:

 • Sager med byggeregnskaber for forbedringsarbejder, hvor anskaffelsessummen er forhøjet med op til 5 pct.

Der søges nu om bemyndigelse til at godkende byggeregnskaber, hvor anskaffelsessummen er forhøjet med op til 10 pct.

 

De to bemyndigelser ønskes udvidet således, at de sager, der ikke giver anledning til særlige bemærkninger, kan godkendes administrativt uden forelæggelse for Økonomiudvalget. Det vil give en mere enkel sagsbehandling i sager, der kan betragtes som ekspeditionssager.

 

Økonomiudvalget vil, en gang årligt, blive orienteret om, hvilke sager bemyndigelserne er blevet anvendt til.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. De hidtidige bemyndigelser fortsætter med undtagelse af de under indstillingspunkt 2, 3, 4. nævnte forhold.
   
 2. Bemyndigelsen til at godkende sammenlægning af små etværelses boliger i Eskebjerggård i Måløv med boligen ved siden af - annulleres.
   
 3. Bemyndigelsen til at godkende lån med pant i fast ejendom (almene boliger) i forbindelse med forbedringsarbejder med en lejeforhøjelse på op til 5 pct. udvides til, at der kan godkendes lån og lejeforhøjelser på op til 10 pct.
   
 4. Bemyndigelsen til at godkende byggeregnskaber for forbedringsarbejder, hvor anskaffelsessummen er forhøjet med op til 5 pct. udvides til, at der kan godkendes byggeregnskaber, hvor anskaffelsessummen er forhøjet med op til 10 pct.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Veteranrådet blev stiftet i januar 2016 med en forsøgsperiode på to år. Der forelægges evaluering af rådets arbejde samt anbefalinger for fremtiden. Det foreslås at forlænge rådet i yderligere fire år med en organisatorisk tilknytning til Center for Arbejdsmarked for at sikre den organisatoriske forankring.

 

Baggrund

Der blev blandt veteraner i Veterannetværket for Herlev og omegn (VETHO) rejst ønske om etablering af et veteranråd. Rådet blev stiftet i januar 2016 med en forsøgsperiode på to år og er det første af sin slags i Danmark.

 

Veteranrådet skal via dialog afdække, hvordan Ballerup Kommune og lokalsamfundet bedst muligt understøtter veteranerne, når de vender hjem fra internationale udsendelser, samt deres pårørende under og efter udsendelsen.

 

Sagsfremstilling

Veteranrådet blev stiftet i januar 2016 med en forsøgsperiode på to år, og der forelægges nu evaluering af rådets arbejde samt anbefalinger for Veteranrådets fremtidige sammensætning og aktiviteter.

 

Veteranrådets opgaver er:

 • At skabe almen offentlig information, forståelse og respekt for det arbejde, der udføres af veteraner.
 • At rådgive de tre kommuner om forebyggende veteranarbejde på tværs af værn (profession) og industri (Falck, Securitas, sygepleje, læge).
 • At træffe beslutninger om veteranaktiviteter af frivillig karakter.
 • At fremstå som kommunal repræsentant for veteranarbejdet i andre fora:

   

  • Deltage i forskellige fora om veteranarbejde
  • Kende til fællesorganisationernes arbejde
  • Være helt tæt på informationer om forsvarets puljer til veteranarbejde igennem deltagelse i disse fora.

    

 • At rådgive om netværksopbyggende aktiviteter, der kan være forebyggende for psykiske lidelser hos tidligere udsendte.

Veteranrådet, som pt. er på 12 personer, hvoraf 3 er veteraner, er i dag sammensat af politikere, embedsmænd og frivillige fra Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

 

Ballerup Kommune har de første to år været repræsenteret i arbejdet med lederen af TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter og en repræsentant fra Frivillighedsrådet.

 

Veteranrådet startede som et samarbejde mellem Herlev, Ballerup og Gladsaxe Kommuner og arbejder for, at kommunerne har fælles strategier og indsatser for personer, der har været statsligt udsendt i international tjeneste. Følgende kommuner er i dag en del af Veteranrådet: Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Det er sandsynligt, at Rudersdal Kommune træder ind i rådet i 2018.

 

Antal veteraner pr. 28. november 2017

 

Ballerup Kommune:                              203 personer                   

Herlev Kommune:                                 105 personer                   

Gladsaxe Kommune:                             309 personer                   

Furesø Kommune:                                 212 personer                   

Lyngby-Taarbæk Kommune:                  233 personer.                   

 

Evaluering

Veteranrådet var det første af sin slags, og der var af samme årsag ikke andre steder at søge viden om udførelse eller definering af opgaver og formål. Veteranrådet har brugt en del af tiden det første år på at diskutere og afgrænse dets rolle og virke, opsøge viden om behov og muligheder på veteranområdet samt afsøge de deltagende kommuners rammer og tilbud.

 

På baggrund af afsøgningen har Veteranrådet besluttet primært at arbejde som et rådgivende organ, et høringsorgan samt med at skabe synlighed omkring veteranarbejde. Der har været fokus på at afsøge og indhente erfaringer med jobskabelsesmuligheder for veteraner i andre kommuner i Danmark, ligesom fokus har været på kommunikation rettet mod henholdsvis kommunerne og andre myndigheder såsom Forsvarsministeriet og Veterancentret for at sikre vidensdeling og samarbejde.

 

Veteranrådets formand har tillige holdt oplæg på regeringens konference om ny veteranpolitik i 2016. Endelig har rådet gennemført forskellige initiativer, såsom caféaftener for veteraner samt afholdelse af flagdage.

 

Om fremtiden skriver Veteranrådet i anbefalingerne:

 

”Veteranrådet anbefaler, at arbejdet skal fortsætte ud over forsøgsperioden, således at initiativer og effekter kan forankres og evalueres løbende. Rådet bør have en bedre beskrevet organisatorisk forankring i kommunernes administration, således at samarbejdet er gensidigt forpligtende, og at de deltagende kommuner prioriterer at være repræsenterede, når Veteranrådet iværksætter aktiviteter eller initiativer ”.

 

Endvidere anbefaler Veteranrådet:

 

"At frivilligcentrene repræsenteres med én deltager, der repræsenterer der brede frivillige område for alle medlemskommunerne". I dag varetager lederen af Frivilligcenteret i Herlev Kommune denne opgave og har givet udtrykt for at fortsætte i denne rolle.

 

Ballerup Kommunes organisering

Ballerup Kommune har de første to år været repræsenteret i arbejdet med en repræsentant fra Frivillighedsrådet og lederen af TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter i forhold til sekretariatsfunktionen. I forhold til rådets arbejde, hvor fokus særligt ligger på en tilknytning/tilbagevenden til arbejdsmarkedet, synes denne organisatoriske forankring i forhold til administrationen uhensigtsmæssig, ligesom indsatsen ikke umiddelbart ligger inden for det gængse frivillighedsområde og -arbejde.

 

Veteranrådets fremtid

Gladsaxe og Furesø Kommuner har vedtaget at fortsætte i Veteranrådet. Herlev Kommune har i budget 2018 afsat penge til Veteranrådet og til en Flagdag, og sag om en forlængelse af veteranrådsindsatsen på yderligere to år, lægges op til politisk behandling i december 2017. Endelig er det indstillingen i Lyngby-Taarbæk Kommune, at kommunen fortsat deltager i Veteranrådet og, at der skal være politisk repræsentation fra Lyngby-Taarbæk i rådet.

 

Økonomi

På Økonomiudvalgets møde den 25. oktober 2016, punkt 5, blev det besluttet at afsætte 10.000 kr. årligt i Ballerup Kommune via "Øvrige sociale formål” på ramme 50.59. Driftsbudgettet dækker udgifter til:

 • Deltagelse i relevante konferencer
 • Transportudgifter
 • Fire netværksmøder pr. år på Veterancentret i Ringsted
 • Diverse kommunikations- og andre udadrettede indsatser i de respektive kommuner
 • Anden ekstern bistand.

Budgetaftale 2018

I budgetaftalen for 2018 hedder det i afsnit 4.14. ”Veterankoordinator og veteranpolitik”:

 

”Der er enighed om, at Ballerup Kommune skal have en veterankoordinatorfunktion under socialområdet, der skal sikre, at veteraner i kommunen får relevante råd og vejledning om deres mulighed for hjælp og støtte. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til opgaven. Parterne er ligeledes enige om, at der skal udarbejdes en lokal veteranpolitik”.

 

Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at Veteranrådet forlænges i fire år.

 

Idet konstruktionen i forhold til Ballerup Kommunes arbejde med Veteranrådet, hvor kommunen har været repræsenteret med lederen af TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter og en repræsentant fra Frivillighedsrådet, ikke opleves som hensigtsmæssig anbefales en ændring.

 

I forlængelse af beslutning i budgetaftalen for 2018 og anbefalingerne fra Veteranrådet, er det derfor administrationens anbefaling, at pågældende veterankoordinatorfunktion, såfremt Ballerup Kommune fortsætter arbejdet med et veteranråd, varetager sekretariatsopgaven i forhold til Veteranrådet for at sikre den ønskede organisatoriske forankring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune bevilger 10.000 kr. årligt til Veteranrådet via ”Øvrige sociale formål” på ramme 50.59.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt direktionen indstiller, at

 1. Veteranrådet forlænges i en fireårig periode.
   
 2. Sekretariatsopgaven i forhold til Veteranrådet varetages af veterankoordinatorfunktionen under arbejdsmarkedsområdet.
   
 3. Veteranrådet fortsat understøttes med 10.000 kr. i årlig driftsstøtte.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Sekretariatsopgaven i forhold til Veteranrådet skal ligge under socialområdet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2013 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunens beredskabsplan skal revideres mindst en gang i hver valgperiode og godkendes af Kommunalbestyrelsen på et møde.

 

Ballerup Kommunes beredskabsplan er blevet revideret med henblik på at tage højde for oprettelsen af § 60-selskabet Beredskab Øst, der har overtaget en væsentlig del af opgaverne for Ballerup Kommune fra 1. januar 2016, jf. beredskabsloven. Planen beskriver, hvordan den fortsatte drift af kommunens kritiske funktioner sikres i forbindelse med større ulykker og kriser samt, hvordan kommunen kan bistå andre myndigheder ved beredskabshændelser.

 

Baggrund

Beredskabslovens § 25 foreskriver, at hver kommune skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode. Den eksisterende beredskabsplan er fra foregående valgperiode.

 

Pr. 1. januar 2016 blev der oprettet et fælles redningsberedskab kaldet Beredskab Øst mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015. Redningsberedskabet er baseret på risikovurderingen og ressourcetilførslen i "Plan for Risikobaseret Dimensionering af Redningsberedskab", der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2015.

 

Beredskabsplanen er udarbejdet efter drøftelser med Beredskab Øst og under hensyn til Beredskabsstyrelsens vejledning "Helhedsorienteret beredskabsplanlægning".

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes beredskabsplan handler om, hvordan den fortsatte drift af kommunens kritiske funktioner sikres i forbindelse med større ulykker og kriser samt om, hvordan kommunen løser de opgaver, der ikke er overført til Beredskab Øst. Det er fortsat Ballerup Kommunes opgave at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte borgere i forbindelse med beredskabshændelser, ligesom kommunen skal assistere andre myndigheder ved anmodning, hvorfor der er planlagt herfor. 

 

Beredskabsplanen består af flere dele, hvoraf den generelle del forelægges til politisk beslutning. Den generelle del beskriver, hvordan organisationen skal agere i tilfældet af kriser og beredskabshændelser, herunder hvilke kriseniveauer Ballerup Kommune opererer med samt beskriver, hvornår den Tværgående Kriseledelse indkaldes, og hvilke opgaver den har.

 

Under den generelle del af beredskabsplanen er der en delplan for hvert fagcenter, der omhandler de identificerede kritiske funktioner og relevante risici, samt indeholder et resumé af de underliggende indsatsplaner.

 

Der arbejdes bl.a. med indsatsplaner for:

 • Skybrud, svigt i drikkevand og miljøuheld 
 • Ejendomsdrift, sikring af forretningskritiske it-systemer og kommunikation 
 • Håndtering af personsikkerhed på rådhuset
 • Sikring af børns liv og velfærd, udbetaling af ydelser til borgere og løn til ansatte
 • Udbrud af sygdomme
 • Krisestøtte, socialfaglig bistand, oprettelse af evakuerings- og pårørendecentre, samt krisekommunikation.

De relevante fagudvalg får indsigt i delplanerne i løbet af første halvår 2018. 

 

I 2018 skal der også udarbejdes et sundhedsberedskab på grundlag af beredskabsplanen, og sundhedsberedskabet vil blive en integreret del heraf. Sundhedsberedskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.   

 

Det forventes, at der i det kommende år arbejdes videre med uddannelsestiltag, formidling af beredskabsplanen i elektronisk og fysisk form, et regime for opfølgning, opdatering og evaluering af beredskabsplanen, samt planlægges gennemførelse af øvelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Beredskabsplan for Ballerup Kommune 2017 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Vederlagskommissionen anbefalede i 2016, at borgmestrenes lønninger blev opreguleret, dog således at der skulle modregnes for indtægter fra andre vederlagte hverv, der følger af det politiske hverv. Folketinget har efterfølgende truffet beslutning om at forhøje borgmestrenes vederlag. 

 

Aalborg Kommune har undersøgt mulighederne for at implementere Vederlagskommissionens forslag om nedsættelse af vederlag til borgmestre, der modtager vederlag fra andre hverv.

 

Ali Abbasi (Ø) har benyttet sin initiativret efter kommunestyrelsesloven til at få en sag behandlet i Kommunalbestyrelsen og stiller på den baggrund forslag om, at Ballerup Kommune følger Aalborg Kommunes eksempel (model 2) og træffer en principbeslutning om, at Ballerup Kommune skal arbejde for, at selskaberne undlader at udbetale vederlag til borgmesteren for eksterne bestyrelsesposter.

 

Medlemsforslaget blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2017. Økonomiudvalget besluttede at udskyde behandlingen af sagen til decembermødet og bestilte samtidig et notat med konkrete vederlagseksempler.

 

Baggrund

Samtidig med at en lang række borgere som følge af diverse reformer, såsom kontanthjælpsreformen, rammes hårdt økonomisk, blev aflønningen af landets borgmestre hævet med hele 31,4 pct. fra starten af året.

 

Dette skete som følge af Vederlagskommissionens anbefalinger, som sagde, at borgmestrenes lønninger skulle opreguleres, men at der til gengæld fremover skulle modregnes i eventuelle indtægter fra hverv, der følger af borgmesterhvervet. Men et politisk flertal i Folketinget fulgte kun den ene halvdel af anbefalingerne. De hævede lønnen for borgmestrene uden samtidig at modregne yderligere vederlag fra politiske hverv. Det betyder, at borgmesterens løn nu har nået et meget højt niveau - langt over hvad størstedelen af borgerne må klare sig for.

 

Aalborg Kommune besluttede på den baggrund i 2017 at arbejde for at reducere borgmesterens honorar for eksterne bestyrelsesposter. Der er vedhæftet et notat af 3. maj 2017 fra Aalborg Kommune om forskellige mulige løsningsmodeller.

 

Sagsfremstilling

Vederlagskommissionen anbefalede i 2016, at borgmestrenes lønninger blev opreguleret, dog således at der skulle modregnes for indtægter fra andre vederlagte hverv, der følger af det politiske hverv. Vederlagskommissionens anbefaling om modregning for vederlag for andre hverv blev ikke vedtaget af Folketinget ved forhøjelsen af borgmestrenes vederlag.

 

Enhedslisten mener ikke, at det er rimeligt, at borgmesteren både kan modtage vederlag for sit hverv som borgmester og for sine hverv i eksterne bestyrelsesposter. Efter Enhedslistens opfattelse er disse opgaver en naturlig forlængelse af borgmesterjobbet - og er derfor allerede aflønnet en gang.

 

Medlemsforslaget blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2017. Økonomiudvalget besluttede at udskyde behandlingen af sagen til decembermødet og bestilte samtidig et notat med konkrete vederlagseksempler. Notatet med konkrete vederlagseksempler er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Enhedslisten indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, at Ballerup Kommune skal arbejde for at reducere borgmesterens honorar for eksterne bestyrelsesposter.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
For stemte: 1 (Ali Abbasi, Ø)Imod stemte: 7 (A, V, D) Forslaget indstilles ikke til godkendelse.

Beslutning

For stemte: 2 (Ø)

Imod stemte: 22 (resten)

 

Forslaget er faldet.

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2017 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur søger om overførelse af 267.500 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Beløbet er bevilget til digital formidling og fysisk skiltning af Ballerup Kommunes offentlige kunstværker.

 

Det indstilles, at overførelsen tages med i første budgetopfølgning 2018.

 

Baggrund

Der er via budgetaftalen 2017 afsnit 6.16 udtrykt ønske om en opgradering af informationsindsatsen omkring Ballerup Kommunes offentlige kunstværker. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet forslag til, hvordan informationsindsatsen kan styrkes.

 

Sagen blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni 2017, punkt 17. Da udvalget ønskede sagen fortsat drøftet, blev den udsat til møde den 16. august 2017, punkt 8. Her bevilligede Kultur- og Fritidsudvalgets 312.500 kr. til at realisere en digital og fysisk løsning af formidlingen af offentlige kunstværker samt steder med rekreative eller historiske værdier.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur igangsatte projektet ultimo august 2017, men da der er tale om et omfattende projekt, er det først muligt at færdiggøre det og anvende den fulde bevilling i 2018.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har på baggrund af budgetaftalen 2017 og et efterfølgende forslag udarbejdet af Center for Skoler, Institutioner og Kultur bevilget 312.500 kr. til at realisere en digital og fysisk løsning af formidlingen af offentlige kunstværker samt steder med rekreative eller historiske værdier.

 

I Ballerup Kommune er der identificeret 131 kunstværker i det offentlige rum.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indledte arbejdet kort tid efter, at pengene til projektet var bevilget. Inden udgangen af 2017 er følgende dele af projektet således indfriet:

 • Alle kunstværker er blevet gennemgået af kunstkonsulenten.
 • Alle skilte er udarbejdet digitalt med dertilhørende QR-koder, titel samt kunstnernavn.
 • Der er indgået aftale vedrørende tryk af skilte og skiltene er blevet trykt.
 • Alle værksbeskrivelser på hjemmesiden er opdateret.
 • Hjemmesiden er gennemgået for øvrige fejl eksempelvis manglende kort.
 • Alle fotos på hjemmesiden er erstattet med fotos i høj opløsning.
 • Der er afholdt et indledende møde med Skoletjenesten Pederstrup omkring samarbejde om udarbejdelse af et skoleforløb med kunstværker og QR-koder som omdrejningspunkt.

Identificering af steder med rekreative eller historiske værdier samt udarbejdelse af skilte til disse sker i 2018. Montering af skilte vil blive udført i 2018, når vejret tillader det. Herudover vil yderligere indsatser vedrørende formidling af offentlige kunstværker igangsættes i 2018.

 

Da projektet færdiggøres i 2018, ønskes den uforbrugte bevilling overført til budgetår 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I 2017 afholdes der udgifter på projektet på i alt 45.000 kr. Der resterer derfor 267.500 kr. Beløbet flyttes fra Ramme 40.38 Kunstpuljen budget 2017 til Ramme 40.38 Kunstpuljen budget 2018.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Der overføres 267.500 kr. på Ramme 40.38, Kunstpuljen fra budget 2017 til budget 2018 til digital formidling og fysisk skiltning af Ballerup Kommunes offentlige kunstværker i forbindelse med første budgetopfølgning 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-12-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Det fremgår af budgetaftalen 2018, at der skal igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene på musikskolen, ungdomsskolen og Vognporten.

 

Derfor foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at uforbrugte midler til børnekunst i 2017 afsættes og overføres fra 2017 til 2018 til at realisere en sådan indsats. Det indstilles, at overførelsen tages med i første budgetopfølgning 2018.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarlig for varetagelse af Ballerup Kommunes kunstopgaver, herunder børn og unges møde med kunst og forskellige kunstgenre.

 

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kunstindsatsen, herunder børn og unges møde med kunst. Idet der på kontoen ”børnekunst” er uforbrugte midler og i og med, at det i budgetaftalen for 2018, under afsnit 3.28 - Samarbejde mellem musikskole, ungdomsskole, Vognporten og klubberne, hedder, at:

 

”Parterne ønsker en undersøgelse af mulighederne for at understøtte, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler kan benytte tilbuddene. Undersøgelsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2018”,

 

foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at de uforbrugte midler afsættes og overføres til at realisere ønsket om, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler, kan benytte Ballerup Musik- og Kulturskole og herved møde musik som kunstgenre.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at konkrete forslag til realiseringen af indsatsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget primo 2018. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 40.38 resterer der 102.500 kr. på kontoen til Børnekunst i 2017. Center for Skoler, Institutioner og Kultur vil i 2018 undersøge mulighederne for en permanent finansiering af indsatsen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges 102.500 kr. til at realisere ønsket om, at unge mennesker fra hjem uden mange økonomiske midler, kan benytte Ballerup Musik- og Kulturskole og herved møde musik som kunstgenre.
   
 2. De uforbrugte midler fra børnekunst på 102.500 kr. i 2017 på ramme 40.38 overføres til budget 2018 i første budgetopfølgning 2018.
   
 3. Sag om konkrete forslag til realisering af indsatsen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget primo 2018.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-12-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Der søges om, at uforbrugte midler i integrationspuljen overføres fra 2017 til budgetår 2018. Det indstilles, at overførelsen tages med i første budgetopfølgning 2018.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal understøtte og facilitere initiativer i lokalsamfundet, da det er mellem mennesker i lokalsamfundet, at den egentlige integration sker. For at sikre at initiativer kan sættes i gang, besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 30. maj 2016, punkt 7 at afsætte en pulje på 140.000 kr. til fremme af integration og medborgerskab.


Formålet med integrationspuljen er at understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer i lokalsamfundet sættes i gang. Overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Ønsket er, at midlerne skal være med til at understøtte igangsættelsen af initiativer, der kan køre videre af egen drift i civilsamfundet. Midlerne fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Kriterier for tildeling af puljens midler er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2016, punkt 5. Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde, at Økonomiudvalget i efteråret 2017 får en evaluering af om midlerne i Puljen til integrationsfremmende initiativer har fundet anvendelse efter hensigten.

 

Revidering af puljens nuværende kriterier er udfærdiget på baggrund af evalueringen samt temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget den 28. september 2017. Her drøftede repræsentanter for lokale foreninger, som arbejder med integration, puljens kriterier og det lokale frivillige integrationsarbejde.

 

Der er afsat 140.000 kr. til puljen årligt. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 30. januar 2017, punkt 8 at overføre de ubrugte puljemidler i 2016 til 2017. Der er i alt 230.500 kr. tilbage i integrationspuljen for 2017.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet fem ansøgninger siden puljens etablering, hvoraf to ansøgere har fået bevilget det ansøgte beløb, en ansøger har fået bevilget en del af det ansøgte beløb, mens to ansøgere har fået afslag.

 

Kultur- og Fritidsudvalget og repræsentanterne for de lokale foreninger drøftede på temamødet den 28. september 2017 puljens kriterier. Der blev fra flere foreningsrepræsentanters side ytret ønske om mindre stramme kriterier.

 

Evaluering af puljen til integrationsfremmende initiativer samt revidering af ansøgningskriterier behandles på dette møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Da der er en forventning om, at der er et behov for midlerne, og at mere smidige ansøgningskriterierne i højere grad kan medvirke til at imødekomme ansøgninger, ønskes de uforbrugte midler i 2017 overført til budgetår 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der resterer inden Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. december 2017, 230.500 kr. på ramme 40.38 - Integrationspuljen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Uforbrugte midler fra integrationspuljen i 2017 overføres til budget 2018 i forbindelse med første budgetopfølgning 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-12-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales med denne bemærkning:Der overføres 180.500 kr. til næste års budget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. maj 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenters Lille Sal er et udlejningslokale, jævnfør Ballerup Kommunes regler for udlejning af selskabslokaler.

 

Et firma beliggende i Ballerup Kommune har booket Lille Sal på tirsdage i foråret 2017. Tirsdage er Ballerup Bridge Clubs spilledag. Det har betydet, at Ballerup Bridge Club har fået en række aflysninger. Reglerne har siden 29. maj 2017 været ændret midlertidigt, så Ballerup Bridge Club anvises lokalet hver tirsdag.

 

TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter har evalueret prøveperioden.

 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017, punkt 5, blev det besluttet, at reglerne for udlejning af Ballerup Kommunes selskabslokaler på TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter, Lille Sal, om tirsdagen ændres midlertidigt i en prøveperiode frem til den 15. oktober 2017, så Ballerup Bridge Club anvises lokalet om tirsdagen.

 

Ballerup Bridge Club er en registreret voksenforening, godkendt til lokalelån. 

 

Sagsfremstilling

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenters Lille Sal er et udlejningslokale jævnfør Ballerup Kommunes regler for udlejning af selskabslokaler. Lokalet udlejes primært til foreningernes generalforsamlinger og møder, familiefester samt til private aktører. Lokalet passer størrelses- og prismæssigt til disse formål.

 

Foreninger hjemmehørende på TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter (bl.a. Ballerup Taekwondo Klub, Ballerup Bordtennis Klub, Bokseklubben Kvik og Ballerup Bridge Club) kan få anvist Lille Sal vederlagsfrit i de tilfælde, hvor foreningerne ikke kan få anvist en hal eller gymnastiksal. Dette gælder dog kun, såfremt Lille Sal ikke er udlejet. Brugere anvist til Lille Sal aflyses ved udleje, dog med mindst to ugers varsel med undtagelse af stævnebookinger. Denne praksis skal sikre, at lokalekapaciteten udnyttes maksimalt.

 

Ballerup Bridge Club har fast spilledag på tirsdage i Lille Sal. Et firma beliggende i Ballerup Kommune har booket Lille Sal på tirsdage i 2017. For at undgå aflysninger for Ballerup Bridge Club tilbød Center for Skoler, Institutioner og Kultur Ballerup Bridge Club flere alternative og varige løsninger i andre faciliteter. Ballerup Bridge Club fandt imidlertid ikke tilbuddene anvendelige til formålet.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017, punkt 5 blev det derfor besluttet, at reglerne for udlejning af Ballerup Kommunes selskabslokaler på TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter, Lille Sal, om tirsdagen ændres midlertidigt i en prøveperiode frem til den 15. oktober 2017, så Ballerup Bridge Club anvises lokalet.

 

Det blev samtidig besluttet, at firmaet blev anvist Store Sal til samme udlejningstakst som Lille Sal, samt at TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter blev kompenseret for mindreindtægten i 2017 på 20.000 kr.

 

Ordningen er nu blevet evalueret og udtalelser fra Ballerup Bridge Club og TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter forelægges.

 

Ballerup Bridge Club

Foreningen er meget glad for prøveperioden og har netop afholdt sit 50 års jubilæum. Foreningen har spillet i de nuværende lokaler siden 1985, hvor Lille Sal ikke var et udlejningslokale. Foreningen har udviklet sig til at være en af Nordsjællands største og stærkeste klubber og vandt bronze ved DM for klubhold. Der er i Nordsjællandsdistriktet 56 bridgeklubber.

 

Derudover har Ballerup Bridge Club altid haft en målsætning om at fastholde en stor bredde i medlemsskaren. For mange borgere i Ballerup Kommune er den ugentlige bridgeaften ugens højdepunkt, hvor også det sociale samvær har stor betydning. Foreningen har 128 aktive medlemmer, hvor 18 medlemmer er over 80 år. Foreningen har to undervisningshold med i alt 22 deltagere. Det er bestyrelsens opfattelse, at de nuværende spillelokaler har været en afgørende faktor for klubbens udvikling og fastholdelse.

 

Bestyrelsen mener, at en væsentlig årsag til, at klubben har været i stand til at udvikle, tiltrække og fastholde medlemmerne, er, at foreningen er veldrevet og har ordnede forhold, herunder at foreningen har en fast spilleaften i et velegnet lokale. Ballerup Bridge Club gør opmærksom på, at foreningen kan planlægge sig ud af en til to aflysninger om året. Hvis lokalet bliver udlejet flere gange om året vil foreningen ikke kunne gennemføre sine turneringer, og som konsekvens vil nogle spillere søge til andre foreninger.  

 

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter

Der har i prøveperioden været tre ønsker om udlejning på tirsdage. Det har dog været muligt for brugerne at ændre dag. Det firma, som oprindelig ønskede at leje Lille Sal hver tirsdag, har i stedet ændret dag til torsdag. Ballerup Taekwondo Klub træner i Lille Sal på torsdage. Firmaets aktiviteter er derfor blevet anvist til Store Sal (til Lille Sals pris), så Ballerup Taekwondo Klub heller ikke fik aflyst sine aktiviteter.

 

Såfremt Ballerup Bridge Club fast anvises Lille Sal på tirsdage, er der tale om en regelændring, hvorfor en sag om ændring af regler for anvisning af lokaler på TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter skal forelægges til politisk behandling.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bemærkninger:

Med baggrund i henvendelse fra Ballerup Bridge Club om fast anvisning af Lille Sal på TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter hver tirsdag, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur en ændring af reglerne for lokaleanvendelse for Lille Sal, der sikrer Ballerup Bridge Club fast anvendelse af lokalet om tirsdagen samt foreningsanvendelse mandag og onsdag. Sagen fremlægges til politisk behandling på dette møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Endvidere vil TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter fortsat kunne tilbyde udlejning til diverse brugere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Evalueringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Evaluering af prøveperioden for lokaleanvendelse af Lille Sal for Ballerup Bridge Club på TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter tages til efterretning.
   
 2. Forslag til regelændring for Lille Sal fremlægges til politisk behandling.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-12-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Siden 2008 har Lille Sal på TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter været betragtet som et udlejningslokale, hvor foreninger hjemmehørende på TAPETEN har kunnet få anvist lokalet vederlagsfrit i de tilfælde, hvor Lille Sal ikke har været lejet ud. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at Lille Sal ændrer lokalestatus fra udlejningslokale til foreningsbenyttelse mandag til onsdag.

 

Baggrund

TAPETEN Forenings- og Frivilligcenters Lille Sal er et udlejningslokale jævnfør Ballerup Kommunes regler for udlejning af selskabslokaler. Lokalet udlejes primært til foreningernes generalforsamlinger og møder, familiefester samt til private aktører. Lokalet passer størrelses- og prismæssigt til disse formål.

 

Foreninger hjemmehørende på TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter (bl.a. Ballerup Taekwondo Klub, Ballerup Bordtennis Klub, Bokseklubben Kvik og Ballerup Bridge Club) kan få anvist Lille Sal vederlagsfrit i de tilfælde, hvor foreningerne ikke kan få anvist en hal eller gymnastiksal. Dette gælder dog kun, såfremt Lille Sal ikke er udlejet. Brugere anvist til lokalet aflyses ved udleje, dog med mindst to ugers varsel med undtagelse af stævnebookinger. 

 

Indtægterne ved udlejning er en del af TAPETEN Forenings- og Frivilligcenters samlede budget (indtægtsdækket virksomhed).

 

Sagsfremstilling

Ballerup Bridge Club er en registreret voksenforening, godkendt til lokalelån. Foreningen benytter fast Lille Sal tirsdag aften. Med baggrund i de eksisterende regler aflyses bridgeaktiviteten ved udlejning. Da antallet af udlejninger er steget, har Ballerup Bridge Club oplevet et større antal aflysninger. Ballerup Bridge Club har udtrykt beklagelse over de mange aflysninger, og der har igennem 2017 været etableret en midlertidig ordning, som har sikret Ballerup Bridge Club kontinuerlig bridgeaktivitet i Lille Sal om tirsdagen. Evaluering af ordningen behandles på dette møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Der lægges nu op til en ændring af lokalestatus for Lille Sal på TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter.

 

Forslag til ny lokalestatus for Lille Sal

Med baggrund i henvendelse fra Ballerup Bridge Club om fast anvisning af Lille Sal på TAPETEN hver tirsdag, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur en ændring af reglerne for lokaleanvendelse for Lille Sal, der sikrer Ballerup Bridge Club fast anvendelse af lokalet om tirsdagen samt foreningsanvendelse mandag og onsdag.

 

Endvidere vil TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter fortsat kunne tilbyde udlejning til diverse brugere.

 

Det er Center for Skoler, Institutioner og Kulturs vurdering, at en ændring af lokalestatus for Lille Sal på en og samme tid vil kunne bidrage til at sikre foreningerne hjemmehørende på TAPETEN bedre anvendelsesmuligheder og på den anden side fortsat muliggøre lokaleudlejning uden at begrænse TAPETENs indtægtsmuligheder.

 

Forslag til ny lokalestatus for Lille Sal

For at imødekomme ønsket om at begrænse foreningsaflysninger, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur følgende lokaleanvendelse for Lille Sal med virkning pr. 1. januar 2018:

 

UgedagGældende reglerForslag til nye regler
Mandagudlejningforeningsanvendelse kl. 8-16
Tirsdagudlejningforeningsanvendelse kl. 16-24
Onsdagudlejningforeningsanvendelse kl. 16-24
Torsdagudlejningudlejning
Fredagudlejningudlejning
Lørdagudlejningudlejning
Søndagudlejningudlejning

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indtægterne ved udlejning er en del af TAPETEN Forenings- og Frivilligcenters samlede budget (indtægtsdækket virksomhed). Det er betragtningen, at den foreslåede regelændring og lokalestatus på Lille Sal ikke påvirker TAPETENS indtægtsbudget.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Lille Sal på TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter ændrer lokalestatus til foreningsbenyttelse mandag kl. 8-16, tirsdag og onsdag kl. 16-24.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-12-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. september 2017 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Baltorpskolen og Hedegårdsskolen har fået tilsagn om deltagelse i et forsøg med turboforløb for 8. klasses elever, der ikke er uddannelsesparate. Der søges om, at der gives en indtægtsbevilling, og om at midlerne tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

 

Baggrund

Undervisningsministeriet har inviteret alle landets skoler til at deltage i et forsøg, som har til formål at give så mange elever som muligt mulighed for at deltage i et intensivt turboforløb. Konkret er der tale om et forløb for alle ikke uddannelsesparate elever på 8. årgang, som skolerne selv gennemfører, og som er særligt udviklet til målgruppen. Forløbene bygger på eksisterende erfaringer fra danske turboforløb og forskning.

 

Baltorpskolen og Hedegårdsskolen deltog i forsøget i skoleåret 2016/17 og ønsker at fortsætte i dette skoleår. Børne- og Skoleudvalget blev den 5. september 2017 orienteret om ansøgningerne til deltagelse i projektet.

 

Sagsfremstilling

Både Baltorpskolen og Hedegårdsskolen har fået tilsagn om deltagelse i forsøget.

 

Turboforløbene gennemføres over en to-ugers periode og skal implementeres i perioden den 19. februar til den 14. april 2018. Undervisningen skal ske inden for skoletiden og forventes at udgøre 35 timer pr. uge.

 

På Baltorpskolen er der to hold på 15-20 elever (et på hver matrikel), og på Hedegårdsskolen er der et hold med 10-14 elever. Fælles for eleverne er, at de ikke er uddannelsesparate. Begge skoler skal gennemføre kurset "Dit liv, Din læring".

 

Der skal være to eller tre voksne til stede i undervisningen afhængig af elevtallet. Inden forløbets start deltager lærer-/pædagogteamet fra de deltagende skoler i et 1½-dags opkvalificeringsforløb på professionshøjskolerne Metropol eller VIA.

 

 I "Dit liv, din læring" udvikler eleverne en større forståelse for personlige styrker og tro på egen mestring. Desuden vil der være fokus på at udvikle elevernes sociale kompetencer, samarbejdsevne, støtte til andre, konflikthåndtering og rollefordeling.

 

Tilskuddet forudsættes anvendt til timer, som er forbundet med opkvalificering af en eller flere deltagende lærere og pædagoger. Det dækker over lærernes og pædagogernes deltagelse i to ugers turboforløb med evt. opfølgning samt yderligere opgaver for lærerne i forbindelse med evaluering, følgeforskning, uddannelsesparathedsvurderingen og inddragelse af UU-centrene (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i elevernes deltagelse i turboforløbene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Hold til indsats

"Dit liv, din læring"

Antal elever

Maksimalt beløb i kr.

   

Baltorpskolen (Hold 1. Rugvænget)

15-20

85.680

Baltorpskolen (Hold 2. Grantoften)

15-20

85.680

I alt

171.360

 

 

Hold til indsats

"Dit liv, din læring"

Antal elever

Maksimalt beløb i kr.

   

Hedegårdsskolen

10-14

57.360

I alt

57.360

 

Beløbet svarer til 80 pct. af de forventede udgifter til skolernes deltagelse og gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med både indsatserne i forsøget og den tilknyttede følgeforskning. De resterende 20 pct. finansieres af skolerne.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 

1. Der gives en indtægtsbevilling på 228.720 kr.
 

2. Bevillingen tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 28-11-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Kommunalbestyrelsen gennemført uanmeldte helhedstilsyn i Træning & Aktivitet, gruppe 1, 2 og 3 i juni 2017. Der foreligger nu rapporter fra alle tre tilsynsbesøg samt handleplaner.

Rapporter og handleplaner har været til høring i Handicaprådet og Seniorrådet. 

 

Baggrund

Siden 2012 har der hvert år været gennemført uanmeldte helhedstilsyn i Træning & Aktivitet. Formålet med tilsynsbesøgene er at kontrollere, om kvaliteten af den service/indsats, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Ballerup Kommunes kvalitetsstandard. Samtidig kontrollerer tilsynet, om der på de enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgerne, samt identificerer styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne.

 

Inden tilsynsbesøgene er de tre faglige grupper i Træning & Aktivitet blevet bedt om at fremsende skemaer over holdplanlægning og øvrig fordeling af arbejdsopgaver henover ugen, således at tilsynet kan planlægge at møde en så repræsentativ andel af borgerne som muligt.

 

Sagsfremstilling

BDO har været på uanmeldt helhedstilsyn i Træning og Aktivitet, gruppe 1, 2 og 3 i juni 2017. Helt overordnet vurderer tilsynet, at gruppe 1 og 3 er tilbud med meget tilfredsstillende forhold og gruppe 2 er et tilbud med særdeles tilfredsstillende forhold. Tilsynet har anbefalinger til følgende fokusområder:

 

Træning & Aktivitet, gruppe 1:

 • Anbefaler, at der fortsat arbejdes med at sikre og implementere arbejdsgange, således at kvalitetsmålet på genoptræning efter sundhedslovens § 140 efterleves.
 • Anbefaler, at der rettes øget fokus på, at der sker udarbejdelse af statusvurderinger på borgere i daghjem hver tredje måned.
 • Anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet med at få skabt en højere fremmødeprocent på holdene for derved at sikre en mere effektiv kapacitetsudnyttelse. Dette kan eksempelvis gøres gennem et målrettet tiltag, hvor der er fokus på årsag og hyppighed af fravær.
 • Anbefaler, at der for at målrette træningsindsatsen arbejdes på at implementere arbejdsgange, der sikrer yderligere vidensdeling mellem medarbejdere på korttidspladserne, Hjemmeplejen og fysioterapeuter i Træning & Aktivitet.

Træning & Aktivitet, gruppe 2:

 • Anbefaler, at der arbejdes på at implementere arbejdsgange, der sikrer vidensdeling mellem plejepersonale og fysioterapeuter for at målrette indsatsen og skabe sammenhæng mellem træning og pleje.
 • Anbefaler, at der i højere grad arbejdes med at sikre udarbejdelse af en tidsafgrænset målsætningsplan, hvori målene er formuleret i samarbejde med borgeren og relevante pårørende i det omfang, det er muligt.

Træning & Aktivitet, gruppe 3:

 • Anbefaler, at der fortsat arbejdes med at sikre og implementere arbejdsgange, således at kommunens kvalitetsmål efterleves på følgende områder:
  a. Genoptræning efter sundhedslovens § 140
  b. Genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1
  c. Vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, stk. 2
 • Anbefaler, at der arbejdes på at implementere arbejdsgange, der sikrer vidensdeling og overlevering mellem medarbejderne med henblik på en ensartet og målrettet indsats, fx via dokumentationen.
 • Anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet med planlægning og koordinering med henblik på den bedst mulige udnyttelse af medarbejdernes ressourcer.

Tilsynets anbefalinger er udmøntet i konkrete handleplaner.

 

Tilsynsrapporterne og handleplanerne har været til høring i Handicaprådet den 8. november 2017 og i Seniorrådet den 14. november 2017. Handicaprådets høringssvar er, at det er nogle meget flotte tilsynsrapporter og handleplaner.

Seniorrådets høringssvar er, at de tre tilsynsrapporter er tilfredsstillende bortset fra den manglende overholdelse af kvalitetsstandardernes tidsfrister, og at de kan anbefale den fremlagte handleplan. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Tilsynsrapporterne og handleplanerne for Træning & Aktivitet, gruppe 1, 2 og 3 drøftes og tages til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 28-11-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynet vurderer, at borgerne grundlæggende trives i tilbuddet. Tilbuddets indsats tager udgangspunkt i en rimeligt klart defineret målgruppe, og de udmeldte tilgange og metoder er relevante i forhold til målgruppens forudsætninger og behov.
 

Medarbejdernes kompetencer og faglige kvalifikationer står i relevant forhold til borgernes behov.
 

Tilbuddets dokumentation af mål og indsats er udfordret af løbende implementering af dokumentationssystem samt et dårligt fungerende elektronisk netværk.
 

Det er yderligere Socialtilsynets vurdering, at Opgangsfællesskabet Skolehavens indsats som udgangspunkt er med til at sikre borgernes mulighed for selvbestemmelse og inddragelse. Tilbuddet formår at møde borgerne respektfuldt og professionelt, hvilket også medfører, at borgerne får forudsætninger for at møde hinanden med respekt.
 

Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddets drift varetages på faglig og kompetent vis.
 

Tilbuddets fysiske rammer fremstår velholdt, rene og pæne placeringen er relevant i forhold til borgernes behov og forudsætninger.  

 

Baggrund

Tilsynet med kommunernes bo- og aflastningstilbud efter serviceloven varetages af Socialtilsynet.
 

Socialtilsyn Hovedstaden gennemførte et uanmeldt tilsyn i Opgangsfællesskabet Skolehaven den 12. juli 2017. Tilsynsrapporten er modtaget den 4. september 2017.

 

Opgangsfællesskabet Skolehaven er godkendt i henhold til almenboliglovens § 105, stk. 2 og servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte) til 18 borgere.

 

Tilbuddets målgruppe er borgere mellem 18-85 år, præget af angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse.
 

De faglige tilgange er kognitiv, miljøterapeutisk, recovery-understøttende, rehabiliterende og social læring, mens metoderne er en kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, social færdighedstræning, jeg-støttende og motiverende samtale.

 

Sagsfremstilling

Socialtilsynet vurderer, at borgerne grundlæggende trives i Opgangsfællesskabet Skolehaven. Tilbuddets indsats tager udgangspunkt i en rimeligt klart defineret målgruppe, og de udmeldte tilgange og metoder er relevante i forhold til målgruppens forudsætninger og behov.
 

Medarbejdernes kompetencer og faglige kvalifikationer står i relevant forhold til borgernes behov.
 

Tilbuddets dokumentation af mål og indsats er udfordret af løbende implementering af dokumentationssystem samt et dårligt fungerende elektronisk netværk.
 

Det er yderligere socialtilsynets vurdering, at Opgangsfællesskabet Skolehavens indsats som udgangspunkt er med til at sikre borgernes mulighed for selvbestemmelse og inddragelse. Tilbuddet formår at møde borgerne respektfuldt og professionelt, hvilket også medfører, at borgerne får forudsætninger for at møde hinanden med respekt.
 

Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddets drift varetages på faglig og kompetent vis.
 

Tilbuddets fysiske rammer fremstår velholdt, rene og pæne placeringen er relevant i forhold til borgernes behov og forudsætninger.  

 

Socialtilsynet havde under tilsynet særligt fokus på kvalitetsmodellens tema 4, "Sundhed og trivsel" og kvalitetsmodellens tema 7, "Fysiske rammer". Desuden er rapportens øvrige temaer, kriterier og indikatorer gennemskrevet i forbindelse med dette tilsyn, dvs. det er oplysninger fra sidste tilsynsrapport i 2016 som er medtaget, medmindre Socialtilsynet har fået eller observeret nye oplysninger under tilsynet

 

Socialtilsynet vurderer, at Opgangsfællesskabet Skolehaven stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at halvdelen af borgerne er i reel beskæftigelse eller daglig aktivitet. Der er endvidere lagt vægt på, at en borger beskriver, at han med støtte fra tilbuddet har fået flexjob i en lokal butik, mens de øvrige borgere beskriver, at de jævnligt kommer i et lokalt støtte- og aktivitetscenter. Endelig er der lagt vægt på, at Socialtilsynet under det uvarslede tilbud observerer, at flere borgere er beskæftiget med havearbejde og pasning af tilbuddets drivhus, og at de efterfølgende giver udtryk for, at de er meget glade for denne beskæftigelsesmulighed.
 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter, at borgerne i meget høj grad indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Der er i bedømmelsen bl.a. lagt vægt på, at borgerne oplyser, at de bliver inddraget, når der opsættes mål, og dette sker i samarbejde med kontaktpersonen. Der er tydelighed omkring, at det er borgernes mål, og borgernes ønsker respekteres. Der nævnes konkrete eksempler på mål fx omkring selvstændig varetagelse af økonomi og støtte til at kunne overskue at bruge kollektiv trafik.
 

Socialtilsynet vurderer, at Opgangsfællesskabet Skolehavens indsats tager udgangspunkt i en rimeligt klart defineret målgruppe, og at de udmeldte tilgange og metoder er relevante i forhold til målgruppens forudsætninger og behov.

 

Medarbejdernes kompetencer og faglige kvalifikationer står i relevant forhold til borgernes behov og understøtter, at borgerne modtager individuelt tilrettelagt støtte alt efter den enkeltes behov, ønsker og forudsætninger.

Tilbuddets dokumentation af mål og indsats er udfordret af løbende implementering af dokumentationssystem samt et dårligt fungerende elektronisk netværk.
 

Det er Socialtilsynets vurdering, at Opgangsfællesskabet Skolehavens indsats som udgangspunkt er med til at sikre borgernes mulighed for selvbestemmelse og inddragelse. Tilbuddet formår at møde borgerne respektfuldt og professionelt, hvilket også medfører, at borgerne får forudsætninger for at møde hinanden med respekt.

 

Socialtilsynet henleder dog samtidig opmærksomheden på denne rapports tema 3 og 4, hvor det fremgår, at borgerne ikke er fuldstændigt oplyst om deres rettigheder som lejere, idet borgerne oplyses om, at der er tale om et midlertidigt botilbud, hvilket ikke er i overensstemmelse med tilbuddets juridiske konstruktion.
 

Ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at tilbuddets målsætning, især omkring de yngre borgere, er at tilbyde et midlertidigt ophold, men at de på den anden side godt er klar over, at borgerne ikke kan opsiges fra deres bolig, idet de er beskyttet af lejeloven.

 

Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne grundlæggende trives i tilbuddet, som desuden har et relevant fokus på sundhed, set i forhold til borgernes behov og forudsætninger. Socialtilsynet finder i den sammenhæng, at tilbuddets faglige og metodiske tilgange også understøtter dette.
 

Socialtilsynet vurderer, at der ikke foregår magtanvendelser i tilbuddet, og at der løbende sker faglige drøftelser og refleksioner omkring emnet for at forebygge magtanvendelser og anden indgriben i borgernes selv- og medbestemmelse.
 

Det er videre socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige pædagogiske tilgange forebygger overgreb rettet mod borgerne, som desuden motiveres til at håndtere større eller mindre konflikter i hverdagen med støtte fra medarbejderne.

Socialtilsynet vurderer i den forbindelse, at borgernes trivsel ikke er udfordret af uvedkommende personer i tilbuddet eller salg af stoffer og hash.
 

Endelig vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets faglige og metodiske tilgange grundlæggende understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Der er oprettet beboerråd og afdelingsbestyrelse i forbindelse med tilbuddets status som almennyttige boliger.
 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt er hensigtsmæssigt organiseret og desuden har en kompetent og ansvarlig ledelse.
 

Tilbuddets personalegennemstrømning er lav, mens sygefraværet er lidt højere end ved sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet er opmærksom på, at borgerne giver udtryk for, at de ikke finder personalets sygefravær højt, og at der aldrig aflyses aktiviteter eller aftaler med borgerne på grund af sygdom.

 

Tilbuddets fysiske rammer fremstår velholdt, rene og pæne, og Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets omgivelser er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold, hvilket også afspejles i borgernes trivsel.

 

Socialtilsynet vurderer på det foreliggende, at der ikke er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi, idet budgettet på flere punkter afviger med tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, ligesom der mangler poster i forhold til ejendomsomkostninger. Opgangsfællesskabet Skolehaven har efterfølgende tilrettet oplysningerne på Tilbudsportalen, så de nu er korrekte, hvilket Socialtilsynet er orienteret om.

 

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet har tidligere opstillet opmærksomhedspunkt til tilbuddets elektroniske netværk. Socialtilsynet konstaterer ved dette tilsyn, at der ikke er fundet en brugbar løsning på langsom og til tider ubrugelig net forbindelse.
 

Socialtilsynet vurderer således, at tilbuddets dokumentation over indsats og resultater i forhold til den enkelte borger samt muligheden for at bruge dokumentation til en struktureret faglig refleksion med henblik på læring og forbedring af indsatsen er udfordret. Socialtilsynet indskærper derfor, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at finde en brugbar og permanent løsning omkring denne problematik snarest. Socialtilsynet vil følge op på dette opmærksomhedspunkt den 1. november 2017.

 

Ledelsen på Opgangsfællesskabet Skolehaven har udarbejdet en handleplan for det arbejde, der skal igangsættes på baggrund af Socialtilsynets rapport.

 

Afrapporteringen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Afrapporteringen af Socialtilsynets uanmeldte tilsyn på Opgangsfællesskabet Skolehaven tages til efterretning.
   
 2. Handleplan for Opgangsfællesskabet Skolehaven tages til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 28-11-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra NOVAOFOS A/S til takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2018. Den samlede takst i 2018 for vand og spildevand, der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune bliver således 49,48 kr. pr. m3 mod 44,64 kr. pr. m3 inkl. moms i 2017. Ballerup Kommune skal jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1 godkende taksterne for NOVAFOS A/S. Det vurderes, at det fremsendte takstblad for 2018 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Det foreslås derfor, at takstbladet for 2018 godkendes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal en gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1.

 

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne således, at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af Ballerup Kommune, som er myndighed. Fastsættelsen sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Forsyningssekretariatet har nu fastsat de økonomiske rammer for 2018 for henholdsvis Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S.

 

For Vand Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2018 fastsat til 55.157.570 kr. svarende til en forbrugerpris på 22,54 kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 2,06 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2017. Stigningen i vandbidraget skyldes hovedsageligt korrektioner vedrørende tidligere år samt en ændring i vandafgiften på 0,15 kr. 

For Afløb Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2018 fastsat til 62.586.502 kr. svarende til en stigning på ca. 5 mio. kr. i forhold til 2017.

 

Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af almindelige prislofttekniske reguleringer i forhold til tidligere regnskabsperioder, samt at rabatsatserne for afløb fra større vandforbrugende virksomheder i 2018 er steget fra 16 pct. til 20 pct. for trin 2 og fra 48 pct. til 60 pct. for trin 3.
 

På grundlag af den udmeldte indtægtsramme for 2018 er taksterne for de tre trin beregnet til følgende:
 

For almindelige brugere gælder, at afledningsbidraget inkl. moms stiger med 2,78 kr. pr. m3 i forhold til 2017. Med udgangspunkt i ovenstående har NOVAFOS A/S udarbejdet et takstblad for 2018 (se bilag). De enkelte bidrag i takstbladet er prisreguleret efter gældende regler, og gebyrer for tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke er reguleret, så ordningen hviler i sig selv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Takstblad 2018 for vand og spildevand godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-11-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2015 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

I 2015 bevilgede Kommunalbestyrelsen midler til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger med særlig fokus på udskiftning af pumper, belysning og ventilationsanlæg. 

 

Baggrund

Projektet indeholdt bl.a.:

 • Udskiftning af ventilationsanlæg på Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj, på Hedegårdsskolen og på Ballerup Rådhus (kantinen).
 • Udskiftning af belysning på Aktiv Center Solvej, Hjemmeplejen på Telegrafvej, i Egebjerghallen, i Hedegårdshallen samt i svømmesalen på Parkskolen m.fl.
 • Udskiftning af pumper diverse steder.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 651227, Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation, er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.500.000 kr.

Projektets samlede bevilling

4.500.000 kr.

Projektets samlede regnskab

4.170.000 kr.

Mindreudgift

330.000 kr.

Mindreudgift i procent

7,3 %

 

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Det har været ressourcetungt at omsætte det afsatte beløb til pumpeudskiftninger, da det er mange små udskiftninger, på mange forskellige lokationer. Det er derfor besluttet at afslutte projektet nu, med det udførte antal udskiftninger (17 lokationer). 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 651227, Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation, godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 28, 29, 30 og 33

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten for 2016 er der frigivet midler til bygningsvedligeholdelse 2016. Arbejdet er afsluttet, og der søges derfor om godkendelse af anlægsregnskabet.

 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2015 blev oplæg til prioriterede opgaver med baggrund i afholdte bygningssyn godkendt.

 

Sagsfremstilling

Oplægget til de konkrete tiltag er godkendt af samtlige fagudvalg i decembermøderne 2015, ligesom hovedsikkerhedsudvalget og de respektive sektorsikkerhedsudvalg har behandlet oplægget. Projektet er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projekt nr.:

 • 032004 Vedligeholdelse - Kultur- og Fritidsudvalget - 2016 - 16.100.000 kr.
 • 301001 Vedligeholdelse - Børne- og Skoleudvalget (Skoler) - 2016 - 32.377.000 kr.
 • 510002 Vedligeholdelse - Børne- og Skoleudvalget (Dagtilbud) - 2016 - 4.270.000 kr.
 • 534004 Vedligeholdelse - Social- og Sundhedsudvalget - 2016 - 1.750.000 kr.
 • 598001 Vedligeholdelse - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 2016 - 200.000 kr.
 • 650002 Vedligeholdelse - Økonomiudvalget - 2016 - 10.400.000 kr.

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

65.097.000 kr.

Projektets samlede bevilling

65.097.000 kr.

Projektets samlede regnskab

65.576.000 kr.

Merudgift

479.000 kr.

Merudgift i procent

0,7 %

 

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Ingen

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Regnskabet for projekt nr. 032004, Vedligeholdelse - Kultur- og Fritidsudvalget - 2016, projekt nr. 301001, Vedligeholdelse - Børne- og Skoleudvalget (Skoler) - 2016, projekt nr. 510002, Vedligeholdelse - Børne- og Skoleudvalget (Dagtilbud) - 2016, projekt nr. 534004, Vedligeholdelse - Social- og Sundhedsudvalget - 2016, projekt nr. 598001, Vedligeholdelse - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 2016 og projekt nr. 650002 Vedligeholdelse - Økonomiudvalget - 2016, godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der er afsat 16,17 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2018. Disse midler søges nu frigivet. De respektive fagudvalg orienteres på det førstkommende møde.

 

Baggrund

Som et led i Center for Ejendommes årshjul fremlægges planen for det kommende års bygningsvedligeholdelse ved Kommunalbestyrelsens møde i december 2017 med henblik på frigivelse af midler ved årsskiftet.

 

Sagsfremstilling

Der er i 2018 afsat 16,17 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.

 

Med baggrund i budgettets størrelse, kontra de senere års forbrug til pludseligt opståede skader/forhold, som fx vandskader, tekniske nedbrud, arbejdstilsynspåbud mv. foreslås det lige som i 2017 at fordele budgettet i puljer på tværs af bygningstyper.

 

Det foreslås, at fagudvalgene orienteres på det førstkommende møde.

 

I løbet af første kvartal 2018 vil der politisk blive forelagt en status over vedligeholdelsesstanden på de kommunale ejendomme.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er der i 2018 et rådighedsbeløb på 16,17 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

16.170.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

16.170.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

16,17

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. De foreslåede puljer under bygningsvedligeholdelse 2018 godkendes.
   
 2. Der overføres et rådighedsbeløb fra projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse til projekt nr. 650112, Vedligeholdelsesarbejde - ØKU – 2018.
   
 3. Der gives en anlægsbevilling på 16,17 mio. kr. over projekt nr. 650112, Vedligeholdelsesarbejde - ØKU – 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Klub Syd afdeling Grantoftens Fritidscenter på Platanbuen 10 i Ballerup, har en stor opgave i forhold til særligt sårbare børn og unge. Der er et presserende behov for rolige lokaliter til disse børn, hvilket ikke kan skaffes inden for de eksisterende rammer for institutionen. 

 

Der foreslås opsat en pavillon, i tilknytning til institutionen, til dette formål.

 

Der søges nu om godkendelse af at anvende opsparede driftsmidler til igangsætning af dette projekt samt frigivelse af disse midler. I alt 0,75 mio. kr.

 

Baggrund

Der er et presserende behov for rolige lokaliteter for sårbare børn tilknyttet Klub Syd afdeling Grantoftens Fritidscenter, og der er nu opsparet driftsmidler til at imødekomme dette behov.

 

Sagsfremstilling

Klub Syd afdeling Grantoftens Fritidscenter har gennem længere tid haft en stor opgave i forhold til særligt sårbare børn og unge, herunder børn som tidligere har gået på Klub Grønnemosen og Klub Syd afdeling Midgård. Der er fokus på at samle og inkludere alle børn og unge i et fællesskab i denne forbindelse. 

 

Det afstedkommer et stigende behov for, at disse sårbare børn og unge dels har mulighed for en rolig indslusning i klubben, når der mødes ind, evt. sammen med de nødvendige støttepersoner, dels at der kan være et sted, hvor de sårbare børn og unge kan trække sig tilbage til, hvis der er behov herfor, ligeledes sammen med evt. støtte.

 

For at sikre en sådan mulighed, foreslås opsat en pavillon i tilknytning til klubben.

 

Der er p.t. en ældre pavillonbygning på grunden, der er udtjent. Denne foreslås nedrevet og erstattet af en nyere brugt pavillon på ca. 40 m2. Der etableres vand og afløb til bygningen, der bl.a. indeholder toilet og te-køkken.  

 

Der pågår en dialog med myndighederne omkring kravene til bygningen. 

 

Nedrivning af den eksisterende bygning samt etablering af den nye vurderes at beløbe sig til i alt 0,75 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet foreslås finansieret delvist ved anvendelse af midler fra den centrale udviklingspulje på klubområdet, dels ved anvendelse af klubmidler som bl.a. er blevet anvendt til transport mellem Klub Syds afdelinger.

 

De afledte driftsudgifter afholdes inden for rammen.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

750.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

750.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,25

0,50

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.05 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at

 1. Etableringen af faciliteter til sårbare børn på Klub Syd afdeling Grantoftens Fritidscenter godkendes.
   
 2. Finansieringen af projektet sker ved en nedskrivning af Klub Syd afdeling Grantoftens Fritidscenters driftsbudget med 0,45 mio. kr. samt en nedskrivning af den centrale udviklingspulje på klubområdet med 0,3 mio. kr.
   
 3. Der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. på projekt nr. 516343, Etablering af pavillon på Klub Syd i Ballerup til faciliteter til sårbare børn i Klub Syd afdeling Grantoftens Fritidscenter, til etablering af de nævnte faciliteter.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 05-12-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. september 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der forelægges et beslutningsoplæg til en ny tandklinikstruktur bestående af fire klinikker. I den nye struktur etableres en model for samarbejde mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18-års området, hvor Tandplejen i højere grad end i dag skal kobles på allerede eksisterende samarbejdsrelationer på børne- og ungeområdet og understøtte både det generelle forebyggende arbejde og den specifikke indsats for de mest udsatte børn og familier.

 

Der søges frigivet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af forundersøgelser og projektering af de fysiske ombygninger.

 

Baggrund

Det indgår i budgetaftalen for 2018 punkt 3.33, at der skal træffes beslutning om en ny tandklinikstruktur samt udvikles en samarbejdsmodel mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18-års området.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i løbet af 2017 drøftet forskellige muligheder for en ny klinikstruktur.

 

I budgetaftalen for 2018 er det besluttet at udvikle en ny samarbejdsmodel mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18-års området, og samtidig er der afsat ekstra anlægsmidler til nye investeringer og fornyelser i forbindelse med etablering af en ny tandklinikstruktur.

 

I forlængelse heraf præsenteres nu forslag til en ny tandklinikstruktur og udvikling af en samarbejdsmodel med skoler og institutioner på 0-18 års området.

 

Ny tandklinikstruktur

Det foreslås, at der etableres en såkaldt 4-klinikstruktur, hvor der fremadrettet vil være tandklinikker på:

 • Baltorpskolen – afdeling Grantoften
 • Måløvhøj Skole – afdeling Måløv
 • Skovlunde Skole - afdeling Nord
 • Skovvejens Skole – afdeling Øst.

Det vil betyde en lukning af de nuværende klinikker på Baltorpskolen (afdeling Rugvænget), Hedegårdsskolen og Skovlunde Skole (afdeling syd).

 

I forbindelse med undersøgelse af andre kommuners erfaring med klinikstruktur er den gennemgående erfaring, at kommunerne ikke har oplevet fald i børnenes tandsundhed i forbindelse med samling af klinikker på færre matrikler.

 

Det foreslås at opdele anlægsprojektet i to faser.

 

I første fase i sommeren 2018 gennemføres ændringen i Ballerup, og i den anden fase i sommeren 2019 gennemføres ændringen i Skovlunde.

 

Begge byggeprojekter gennemføres så vidt muligt primært i skolesommerferien, hvor klinikkerne i forvejen holder lukket, så det bliver til mindst mulig gene for Tandplejens drift og skolernes øvrige virke. Center for Ejendomme udarbejder den nærmere plan for byggeriet i samarbejde med de involverede aktører.

 

Et væsentligt element i det videre forløb bliver en tydelig kommunikation til børn, forældre og øvrige brugere om, hvad klinikstrukturændringen konkret indebærer for den enkelte. Altså hvor og hvornår den enkelte bruger fremadrettet skal modtage tandbehandling. Denne kommunikation gennemføres i foråret 2018 – og igen i foråret 2019, for de der bliver berørt af ændringerne i Skovlunde.

 

Der skal i den forbindelse trækkes på kommunikationserfaringer fra andre kommuner, der har gennemført lignende processer for at skabe mest mulig ro, tryghed og tydelighed i hele processen og i forventningen til forældresamarbejdet. Forældrenes deltagelse er betydningsfuld, men det er individuelt, hvor meget forældrene kan og ønsker at deltage ved konsultationerne. Den grundlæggende pointe er, at det først og fremmest er forældrene, der har mulighed for i hverdagen at hjælpe barnet til at holde tænderne sunde, og tandlægens rolle er at behandle og rådgive børn og forældre til en god tandsundhed.

 

For at den ændrede klinikstruktur kan blive en succes, er det væsentligt med et tydeligt brugerperspektiv, således at børnene kan fastholde deres høje tandsundhed.

 

Erfaringer fra andre kommuner viser, at fleksible åbningstider selvbookning og SMS-remindere, bidrager til et øget fremmøde til tandundersøgelserne. Ballerup Tandpleje er opmærksom på, at for nogle forældre er indretningen af arbejdstider og vagtplaner en hindring for at følge deres barn til tandlæge i de nuværende åbningstider. Med det sigte at tage udgangspunkt i brugernes behov og imødekomme et evt. ønske om øget fleksibilitet i åbningstiderne, vil der blive iværksat en dialog med forældrene for at få input til ønsker til åbningstider. Dialogen kan fx være i form af spørgeskemaundersøgelser til forældrene og deltagelse på møder med skolebestyrelserne. Fleksible åbningstider kan fx betyde, at der er mulighed for konsultationer lørdag formiddag en gang om måneden, tidlige morgentider, eller sene eftermiddage. Der vil derfor blive afprøvet forskellige åbningstider, og på baggrund af erfaringerne vil åbningstiderne blive tilrettelagt.

 

Nogle kommuner tester i øjeblikket muligheden for, at borgerne selv kan booke en tid til tandundersøgelser. Ballerup Tandpleje følger testen nøje og har intentioner om at gøre selvbookning muligt for forældrene, når systemet er udviklet.

 

NemSMS bruges i tandplejen allerede og erfaringer er, at det er et rigtig godt redskab til at understøtte fremmødet til undersøgelserne.

 

Implementeringen af den nye tandklinikstruktur og etablering af en model for samarbejde vil bygge på tæt inddragelse af skolerne, herunder distriktsskolelederne samt skolebestyrelserne. Udover andre kommuners erfaringer med sammenlægninger, inddrages erfaringerne fra de to allerede gennemførte kliniksammenlægninger i Måløv og Skovvejens Skole Øst og Vest. Erfaringerne viser bl.a., at det er blevet lettere at medinddrage forældrene samt få afsluttet behandlingen ved et besøg, da forældrene kan give samtykke til behandlingen med det samme. Det er også erfaringen, at det er meget vigtigt at få inddraget forældre og skoler i sammenlægningen af klinikkerne forud for implementeringen. Endeligt skal der stort fokus på at mindske udeblivelser i sær i starten af den ændrede klinikstruktur. I dag er der ikke højere udeblivelsesprocenter på de to klinikker end før sammenlægningen.

 

Den nærmere beskrivelse af ændringerne og den foreslåede proces er beskrevet særskilt i bilag om tandklinikstrukturen. I første omgang anmodes om, at der frigives 0,5 mio. kr. af den afsatte ramme til projektering af den endelige byggesag, der forelægges udvalget i februar 2018.

 

Samarbejdsmodel

Selve samarbejdsmodellen, der skal udmøntes inden for den nye klinikstruktur, indeholder to hovedspor.

 

Dels et generelt forebyggende spor for alle børn, og dels et målrettet individuelt og familieorienteret spor med fokus på dem, der har størst behov for hjælp.

 

I det generelle spor skal Tandplejen i højere grad end i dag kobles på allerede eksisterende samarbejdsrelationer på børne- og ungeområdet samt øge synligheden af Tandplejen på skolerne og i børnehusene med øget deltagelse i arrangementer, sundhedsprojekter mv.

 

Tandsundhed skal endvidere mere systematisk indgå som et element i overleveringssamtaler og skemaer, fx ved opstart i institution, skift fra dagtilbud til BFO/skole osv.

 

I det individuelle spor skal der fokuseres på de børn og unge, som ofte udebliver fra Tandplejens tilbud samt de børn og unge (og deres familier), som har store udfordringer med deres tandsundhed.

 

Tandplejen skal bl.a. systematisk indgå i den tidlige opsporing af udsatte børn og familier. Og ved udeblivelser og fravær fra aftalte besøg på tandklinikken skal Tandplejen kunne inddrage og få hjælp af de forebyggende sagsbehandlere under Fællesskabsmodellen til en samlet indsats for at få barnet til tandundersøgelse. Tandplejen skal også have mulighed for at deltage i og indkalde til netværksmøder på skoler/dagtilbud ved bekymring for barn (familie).

 

Se nærmere beskrivelse af samarbejdsmodellen i særskilt bilag herom.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktør Mette Mortensen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med den oprindelige anlægssum og de tilførte midler fra budgetaftalen for 2018 er der samlet afsat 16,8 mio. kr. på projekt nr. 485101, Tandplejen - Ny struktur, hvoraf 6 mio. kr. er afsat i 2019 og resten i 2018. Heraf søges nu frigivet 0,5 mio. kr. til projektering af ombygningen. Den foreslåede klinikstruktur kan etableres inden for den samlede økonomiske ramme.

 

Den nye struktur giver en driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. årligt, hvilket allerede er indregnet i de eksisterende budgetter. Dog skal der være opmærksomhed på, at besparelsen først kan effektueres med fuld effekt, når ændringerne reelt er gennemført. Konsekvenser heraf indarbejdes af administrationen ved budgetopfølgningerne i 2018.

 

Med samarbejdsmodellen er målet, at den skal kunne fungere inden for den nuværende økonomiske driftsramme.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

0,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.31 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme indstiller, at

 1. Forslag til etablering af en 4-klinikstruktur godkendes.
   
 2. Oplæg om samarbejdsmodel mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området godkendes.
   
 3. Der frigives 0,5 mio. kr. over projekt nr. 485101, Tandplejen - Ny struktur, til forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekt.
   
 4. Den endelige byggesag behandles politisk ved februarmøderne 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 28-11-2017
Indstilles til godkendelse Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 12-12-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download