Kommunalbestyrelsen

22.06.2020 kl. 18:00
Videomøde

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Thomas Fogh (Ø) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog

Åben dagsorden

 1. Ballerup Rådhus' åbningstider i sommerperioden fra den 15. juni til den 14. august 2020 er følgende:

  Mandag - onsdag fra kl. 9.00 til 15.00
  Torsdag fra kl. 9.00 til 18.00
  Fredag fra kl. 9.00 til 13.00.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen tager orientering om borgmesterens og udvalgsformænds beslutningskompetence i uopsættelige sager til efterretning.

 

Sagen fremlægges grundet de særlige omstændigheder vedrørende den fortsatte håndtering af COVID-19 situationen.

 

Baggrund

På baggrund af den forestående sommerferie fremlægges en kort redegørelse for styrelseslovens regler for borgmesterens og udvalgsformandens beslutningskompetence i uopsættelige sager.

 

Sagsfremstilling

Bekendtgørelse nr. 254 af 22. mart 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19) ophører den 1. juli 2020.

 

Det er herefter de ”almindelige” regler i styrelsesloven, der regulerer borgmesterens og udvalgsformænds beslutningskompetence efter den 30. juni 2020.

 

Borgmesteren

Borgmesteren kan i medfør af styrelseslovens § 31 på Kommunalbestyrelsens vegne, træffe afgørelse i sager, der ikke tåler opsættelse. Bestemmelsen finder anvendelse i sager, der ikke kan afvente næste ordinære møde, og hvor det ikke er muligt at indkalde til ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen, før der træffes afgørelse i sagen. Kommunalbestyrelsen skal senest på førstkommende ordinære møde orienteres om borgmesterens beslutning.

 

Bestemmelsen giver ikke borgmesteren bemyndigelse til at afgøre sager, som er henlagt til de stående udvalg. Skal sagen udvalgsbehandles før der træffes afgørelse i Kommunalbestyrelsen, skal borgmesteren i medfør af styrelseslovens § 22, stk. 2 indhente en erklæring fra udvalgets formand inden der træffes afgørelse i sagen. Er det heller ikke muligt at få kontakt til udvalgsformanden, må borgmesteren, hvis han skønner, at sagen ikke tåler yderligere opsættelse, være berettiget til alene at afgøre sagen.

 

Ved borgmesterens fravær, herunder ferie og sygdom, er det viceborgmesteren, der overtager borgmesterens opgaver.

 

Administrationen bemærker specifikt i forhold til den særlige situation, der er omkring COVID-19, og den tilgang, der i de seneste måneder har været i forhold til håndteringen af en lang række beslutninger i forbindelse med den gradvise genåbning, at det vil være hensigtsmæssigt om borgmesteren/viceborgmesteren telefonisk tager kontakt til fx budgetparterne, hvis en borgmesterbeslutninger rummer konsekvenser af økonomisk karakter, der påvirker kommunens samlede økonomi. Den telefoniske kontakt er for at sikre ensartet viden blandt budgetparterne i forhold til begrundelsen for beslutningen og mulige alternativer.

 

Udvalgsformænd

En udvalgsformand kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse. Borgmesteren skal underrettes før en udvalgsformand træffer afgørelse i sådanne sager, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget. Bestemmelsens anvendelsesområde svarer til den, der gælder for borgmesterens mulighed for at afgøre sager på Kommunalbestyrelsens vegne.

 

Ved udvalgsformandens fravær på grund af ferie, hvor næstformanden er konstitueret formand, overtager næstformanden udvalgsformandens rettigheder og pligter med hensyn til beslutninger i uopsættelige sager.

 

Administrationen bemærker ligeledes her, at det vil være hensigtsmæssigt om udvalgsformanden/næstformanden tager telefonisk kontakt til udvalgets medlemmer forud for en formandsbeslutning i relation til håndteringen af COVID-19 relaterede emner. Formandsbeslutningen kræver ikke enighed i udvalget. Den telefoniske kontakt er for at sikre ensartet viden blandt udvalgets medlemmer i forhold til begrundelsen for beslutningen og mulige alternativer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 1. Orienteringen om styrelseslovens regler for borgmester og udvalgsformands beslutningskompetence i uopsættelige sager, tages til efterretning.
   
 2. Det godkendes, at der kun helt undtagelsesvis, og kun hvis der er tale om betydelige ændringer af eksisterende praksis eller regler i forbindelse med håndteringen af coronakrisen, indkaldes til møde i fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen i den forestående sommerferieperiode.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2020. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-06-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Ballerup almennyttige Boligselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renoveringsprojektet i Korngården i Ballerup.

 

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 278 mio. kr. for de støttede arbejder og 137 mio. kr. for de ustøttede arbejder. Anskaffelsessummen er overskredet i forhold til den sum, der blev godkendt ved skema B. Overskridelsen finansieres af et lån fra Landsbyggefonden (LBF) og afdelingens reguleringskonto.

 

Kommunalbestyrelsen skal indstille byggeregnskabet til godkendelse i LBF. Samtidig skal der godkendes lånoptagelse og kommunal garanti.

 

Baggrund

I juni 2015 blev skema B (det detaljerede budget efter der er afholdt licitation) behandlet i Kommunalbestyrelsen og indstillet til godkendelse i LBF. LBF godkendte skema B i juli 2015 og gav tilsagn om støtte til en del af renoveringsarbejderne. Støtten gives som tilskud til betaling af ydelser på de lån, der optages til at finansiere arbejderne.

 

Det er LBF, der med udgangspunkt i regulativ om støtte, som beslutter hvilke arbejder, der kan finansieres med støttet eller ustøttet lån.

 

Derudover er der givet tilsagn om tilskud til den fremtidige drift. Endvidere er der givet regaranti for halvdelen af den kommunale garanti på realkreditlånene.

 

Renoveringsprojektet blev sat i gang i sommeren 2015 og blev afsluttet i efteråret 2018.

 

Afdeling Korngården er opført i 1958-1961 og består af fire blokke med tre etager, der ligger i Vængerne, på Rugvænget 52-98 og Kornvænget 41-53. Afdelingen bestod oprindelig af 248 tre-rums boliger, men i forbindelse med renoveringen er boligerne bygget om til 244 to-, tre- og fire-rums boliger, hvoraf en del er blevet tilgængelighedsboliger.

 

Skema C skal indstilles til godkendelse efter bestemmelserne i kapitel 7 i almenboligloven.

 

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Ballerup almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for renoveringen af Korngården.

 

Korngården har fået en gennemgribende renovering, der har omfattet følgende større arbejder:

 • Facade og vinduer samt døre og indgangspartier er skiftet ud og der er efterisoleret.
 • Der er opsat nye køkkener og indrettet nye baderum med ny sanitet, faldstammer og skjulte rør.
 • Sammenlægning af boliger fra 248 tre-rums boliger til 66 to-rums, 135 tre-rums og 43 fire-rums boliger.
 • Bedre tilgængelighed med elevator og niveaufri adgange til 42 boliger på etagerne. Herudover har boligerne i stueplan niveaufri adgange.
 • Der er opsat altaner til alle etageboligerne samt private haver til boligerne i stueetagen samt gennembrydninger fra indgangsside til haveside, i hver blok.
 • Udearealerne er forbedret og der er opført et fælleshus, der dog mangler færdiggørelse.
 • Varmeforsyning og brugsvandsforsyning er udskiftet.
 • Der er foretaget energirenovering med solceller på en af blokkene samt nyt ventilationsanlæg i de enkelte boliger, hvor der også er etableret overvågning af forbruget af el og varme i boligerne.

Den endelige anskaffelsessum for de støttede og ustøttede arbejder er følgende:

 

Arbejder Skema B Skema C Overskridelse
Støttearbejder - opretning 242.387.114 kr. 278.529.416 kr. 36.142.302 kr.
Ustøttede arbejder - forbedringer 96.326.995 kr. 137.101.882 kr. 40.774.887 kr.
I alt 338.714.109 kr. 415.631.298 kr. 76.917.189 kr.

 

Skema C overskrider den anskaffelsessum, der blev godkendt ved skema B.

 

De støttede arbejder

Overskridelserne for mer- og følgeudgifter for de støttede arbejder har baggrund i følgende hovedposter:

 

Arbejder Udgift
Facader, fundament og kælder 2.900.415 kr.
Tekniske anlæg 4.945.821 kr.
Tilgængelighedsboliger etablering 9.250.696 kr.
Sammenlægning af boliger - modernisering/ombygning 9.520.644 kr.
Miljøarbejder og øvrige bygningsdele 1.524.338 kr.
Byggeplads 5.014.298 kr.
Fastprisregulering 2.986.090 kr.
I alt 36.142.302 kr.

 

De støttede arbejder bliver finansieret af realkreditlån. Der blev optaget et realkreditlån på 242.387.114 kr. efter godkendelsen af skema B.

 

Overskridelsen på de støttede arbejder har løbende været drøftet med LBF, og der er indgået aftale om, at de bliver finansieret af et nyt 30-årigt realkreditlån på 36.142.302 kr., hvor LBF betaler støtte til ydelsen på lånet.

 

De ustøttede arbejder

De ustøttede arbejder bliver finansieret med følgende lån og tilskud:

 

Finansiering Skema B Skema C
Realkreditlån 80.366.995 kr. 80.366.995 kr.
Trækningsret i LBF 10.000.000 kr. 10.000.000 kr.
Fællespuljetilskud 4.960.000 kr. 4.960.000 kr.
Kapitaltilførsel 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.
Reguleringskonto 0 kr. 40.774.887 kr.
I alt 96.326.995 kr. 137.101.882 kr.

 

Overskridelserne for mer- og følgeudgifter for de ustøttede arbejder har baggrund i følgende hovedposter:

 

Arbejder Udgift
Afløb i jord og bygninger 8.169.273 kr.
Modernisering i boliger 9.397.647 kr.
Genhusning 15.048.605 kr.
Byggeplads omkostninger 5.800.997 kr.
Diverse mindre arbejder 2.358.365 kr.
I alt 40.774.887 kr.

 

Da man fik "hul" på bygningerne viste det sig, at ikke alt var som forventet, hvilket betød ekstra arbejder, som afstedkom yderligere og længere varende genhusning.

 

Der er indgået aftale med LBF om, at overskridelsen for de ustøttede arbejder kan dækkes af afdelingens reguleringskonto, der beløber sig til 55.586.500 kr. Kontoen omfatter tilskud, der er indbetalt i den periode, boligerne er blevet renoveret.

 

Driftslån og huslejestøtte fra LBF

LBF har ydet et driftslån på mellem 3.627.000 kr. og 4.600.000 kr. pr. år. Driftslånet ydes i perioden, hvor boligerne renoveres og fastsættes endeligt når de fysiske foranstaltninger er gennemført og reguleringskontoen er gjort op. LBF har givet tilsagn om et driftslån på 6.398.000 kr. pr. år fremover. Lånet skal bl.a. betale ydelsen på det nye realkreditlån på 36,1 mio. kr. Driftslånet aftrappes når de oprindelige lån udamortiseres (lån der er tilbagebetalt/indfriet) eller når det er muligt henset til afdelingens økonomi.

 

LBF har ydet en huslejestøtte på 450.000 kr. årligt fra 2013 til 2019. Boligorganisationen har ydet en tilsvarende støtte på 150.000 kr. årligt. Støtten fra LBF har ligget fast i en årrække og er derefter blevet nedsat med et fast beløb hvert år og er nu helt aftrappet.

 

Fritagelse for indbetalinger

Der er foretaget en besparelse af driften, idet afdelingen bliver fritaget for indbetalinger af pligtmæssige bidrag til LBF og for indbetalinger af udamortiserede lån (lån der er tilbagebetalt/indfriet) til boligorganisationens dispositionsfond.

 

Fritagelsen for indbetaling af pligtmæssige bidrag er godkendt af LBF, men fritagelsen for indbetalinger til boligorganisationens dispositionsfond kræver Ballerup Kommunes godkendelse.

 

Kapitaltilførsel

Som en del af finansieringen, forudsætter LBF, at der gennemføres en kapitaltilførsel på 1 mio. kr. Ballerup Kommune har finansieret 1/5 af kapitaltilførslen, der er givet som et lån til afdelingen på 200.000 kr. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 200.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 200.000 kr. og LBF giver dels et lån og dels et tilskud på hver 200.000 kr.

 

Kommunal garanti

Der gives kommunal garanti for realkreditlånene. For det støttede lån gives der 100 pct. kommunal garanti og LBF giver regaranti.

 

Husleje

Samtidig med godkendelsen af skema B i 2015, blev der godkendt en huslejeforhøjelse på 100 kr. pr. m2. Huslejen var på 622 kr. pr. m2 inden renoveringen blev sat i gang. Huslejen er forhøjet gradvis over en årrække i takt med at huslejestøtten er blevet aftrappet. Huslejen er pr. 1. januar 2020 på 870 kr. pr. m2. Godkendelsen af skema C medfører ikke forhøjelse af huslejen.

 

Afsatte beløb

Der er afsatte beløb, der endnu ikke er afholdt i anskaffelsessummen for dels de støttede arbejder med 3,9 mio. kr., men også de ustøttede arbejder med 1 mio. kr. De afsatte beløb omfatter entrepriseudgifter, honorar til rådgiver og revisor samt bidrag til Byggeskadefonden.

 

De afsatte beløb er øremærkede til de oplyste formål og kan ikke anvendes til andre formål. Arbejderne og beløbene skal være afsluttet og afregnet inden seks måneder efter at byggeregnskabet er godkendt. Afregningen sker med et revisionspåtegnet regnskab, der godkendes administrativt.

 

Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Korngården blev i 2018 nomineret til Renover-prisen. Afdelingen fik samme år Ballerup Kommunes bygningspris.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er givet et lån på 200.000 kr. til afdeling Korngården. Lånet er afholdt af ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Byggeregnskabet - skema C, for renovering af Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Korngården indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
   
 2. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 278.529.416 kr. for de støttede arbejder og 137.101.882 kr. for de ustøttede arbejder.
   
 3. Det godkendes, at Ballerup almennyttige Boligselskab optager et støttet lån på 36.142.302 kr.
   
 4. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti for det støttede lån på 36.142.302 kr.
   
 5. Det godkendes, at overskridelsen på de ustøttede arbejder på 40.774.887 kr., kan dækkes af indestående på afdeling Korngårdens reguleringskonto
   
 6. Det godkendes, at der afholdes udgifter til afsatte beløb for henholdsvis de støttede arbejder med 3.938.561 kr. og de ustøttede arbejder med 1.003.510 kr.
   
 7. Det godkendes, at afdeling Korngården fritages for indbetalinger af udamortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

De fem ejerkommuner skal inden den 1. juli 2020 afklare det fremtidige ejerskab af Indsamling på Tværs I/S. Til hjælp for denne proces, er der udarbejdet fem overordnede fremtidsscenarier, samt et notat hvor økonomien ved et udbud er vurderet.

 

Det indstilles, at Ballerup Kommune forbliver i Indsamling på Tværs I/S. Herefter er det muligt for ejerkommunerne at udtræde med 12 måneders varsel, eller hvis der er enighed blandt alle ejere herom.

 

Det indstilles ligeledes, at der til efteråret 2020 træffes beslutning om, hvorvidt Indsamling på Tværs I/S skal forblive i den nuværende ejerstruktur, eller om selskabet skal virksomhedsoverdrages som datterselskab til Vestforbrænding A/S. I begge scenarier kan der efterfølgende ske en markedsprøvning af selve affaldsindsamlingen.

 

Baggrund

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner stiftede i efteråret 2019 det fælleskommunale interessentskab Indsamling på Tværs, efter styrelseslovens § 60 samt erhvervede de nødvendige aktiver til udførelse af opgaven via et, af den fungerende renovatør, udskilt datterselskab (A/S), kaldet Ressourceindsamling.

 

Ressourceindsamling A/S havde opstart den 6. april 2020 med indsamling af affald på tværs af kommunegrænser.

 

Ifølge selskabets vedtægter skal ejerkommunernes fortsatte ejerskab og deltagelse i interessentskabet afklares inden den 1. juli 2020. Dette bør afklares med henblik på at afklare den fremadrettede konstruktion og ejerkreds for interessentskabet.

 

Sagsfremstilling

Det anbefales, at kommunerne efter sommerferien 2020 træffer beslutning om fremtiden for Indsamling på Tværs I/S og igangsætter et arbejde frem mod en løsning for tiden efter kontraktudløb af den nuværende aftale (maj 2021). De forskellige fremtidsscenarier kan ses i bilag. Bilagene er vedlagt for at give et grundlag for, at de fem ejerkommuner på nuværende tidspunkt kan træffe beslutning om at forblive eller udtræde af Indsamling på Tværs I/S. Der skal således ikke eksplicit tages stilling til den fremtidige model nu, men alene om forsat deltagelse i ejerkredsen af Indsamling på Tværs I/S.

 

Administrationens vurdering viser (jf. notat se bilag), at det er mest fordelagtigt at fastholde eget selskab og videreudvikle dette (scenarie 1), eller at virksomhedsoverdrage selskabet til Vestforbrænding A/S med henblik på videreførelse af affaldsafhentningen i et datterselskab under Vestforbrænding A/S (scenarie 2). I vurderingen indgår seks parametre, hvoraf det især er parametrene nærhed, fleksibilitet og styringsmodel, der adskiller disse to scenarier fra at vælge at gennemføre eget eller fælles udbud af affaldsopgaven. Derudover indgår parametrene; forsyningssikkerhed, klima og miljø, omkostninger.

 

Parametrene som fremtidsmodellerne er vurderet ud fra, er i stor udstrækning sammenlignelige med de parametre, Vestforbrænding A/S har anvendt i deres sagsfremstilling til bestyrelsen om etablering af datterselskab til affaldsindsamling.

 

Bilaget med en gennemgang af tømmepriser for forskellige kommuner, der har gennemført udbud af affaldsindsamlingen, viser, at tømmeprisen i snit er højere end den forventede tømmepris for Indsamling på Tværs I/S. Indsamling på Tværs I/S forventes derfor at have konkurrencedygtige tømmepriser. For borgerne i de fem ejerkommuner er der en direkte sammenhæng mellem tømmepriser og renovationsgebyret, hvilket betyder, at gebyret holdes så lavt som muligt.

 

Uanset om kommunerne til efteråret 2020 vælger at forblive eget selskab, eller om selskabet skal fungere som datterselskab til Vestforbrænding A/S, kan man vælge at markedsprøve selve indsamlingsopgaven i Ressourceindsamling A/S, for at vurdere om selskabet har konkurrencedygtige tømmepriser.

 

Administrationen anbefaler, at der efter afklaringen af den fremtidige løsning uanset valg af scenarie, samtidig træffes beslutning om en ny styringsrelation (kundeservice, kontraktstyring mv.) mellem selskabet, Vestforbrænding A/S, kommunerne og indsamlingsoperatøren (pt. Ressourceindsamling A/S). En ny styringsrelation skal sikre større nærhed til borgerne, øge fleksibiliteten og nedbringe transaktionsomkostninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indsamling på Tværs I/S vurderes at være konkurrencedygtige med private udbydere. De seneste udbud, der kan sammenlignes med, viser højere tømmepriser end Ressourceindsamlings forventede tømmepriser.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ballerup Kommune forbliver i Indsamling på Tværs I/S.
   
 2. Administrationen kvalificerer scenarie 1 og 2 (at fastholde eget selskab og videreudvikle dette, eller at virksomhedsoverdrage selskabet som datterselskab til Vestforbrænding A/S), med henblik på, at de tilbageværende kommuner træffer endelig beslutning om model i efteråret 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Ballerup Kommune arbejder for, at der skal foretages en reel markedsprøvning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kvalitetsrapporterne for skoleområdet, der følger op på udviklingen af skolerne, forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016). Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter.

 

Sagsfremstilling

Den overordnede status på kommuneniveau i forhold til de tre mål i visionen Skole med Vilje:

 

Mål: Alle lærer optimalt

I Ballerup Kommune har karakterniveauet i de lovbundne prøver de seneste år været stabilt omkring landsgennemsnittet. Samlet er afgangsprøveresultaterne i Ballerup Kommune på niveau med tilsvarende kommuners. Andelen af elever, der har fået mindst karakteren 2 i dansk og matematik, har været stabil de seneste år, mens der fortsat er flere, der går til alle lovbundne prøver. Der vil fortsat være fokus på, at alle gennemfører alle prøver. Generelt har eleverne klaret sig en smule dårligere i de nationale test i læsning og matematik end tidligere år.

 

Mål: Alle skaber fællesskaber

Langt de fleste elever i Ballerup Kommunes skoler trives i skolen. Trivslen er på niveau med landsgennemsnittet. Der har været en lille stigning i den sociale trivsel og i ro og orden. I 2018 svarede kun 83 pct. af eleverne i 4.–9. klasse på målingen på kommuneniveau. Denne andel har tidligere ligget omkring 90 pct. I 2019 var der derfor skærpet fokus på, at alle elever svarede på målingen. Svarprocenten i 2019 var 85 pct., så der er fortsat brug for fokus på elevernes deltagelse i målingen.

 

Elever i Ballerup Kommunes skoler har mere fravær end på landsplan. Det har stort fokus på skolerne og i samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivning samt Center for Arbejdsmarked.

 

Mål: Skolen mestrer fornyelse

En stor del af udviklingsarbejdet på skoleområdet tager udgangspunkt i Fællesskab for alle – Alle i fællesskab. Der arbejdes med at give alle børn mulighed for at deltage i fællesskabet på skolen i deres nærmiljø. Ballerup Kommunes Analyse af Læringsmiljøer (BAL) er på vej til at blive implementeret på alle skoler, og der er lagt ressourcer ud til skolerne for at understøtte, at indsatser kan iværksættes hurtigt og tidligt. Det er godt på vej, men kræver fortsat stort fokus de kommende år.

 

I 2019 har BFO’erne været i fokus, og der er gennemført en tilfredshedsmåling blandt forældrene. Langt de fleste forældre er tilfredse med deres barns BFO.

 

Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de gik ud af 9. klasse, er på 86 pct. Det niveau har været stabilt de sidste par år. I 2019 var færre elever uddannelsesparate efter 9. klasse (70 pct.), og en større andel end tidligere har søgt 10. klasse. De nye skolevejledere er ved at etablere sig på skolerne. Forventningen er, at det på sigt vil betyde, at flere unge er klar til uddannelse efter 9. klasse.

 

I kvalitetsrapporten for skoleområdet i Ballerup Kommune, der kan ses som bilag, er status på skoleområdet foldet mere ud. Der er desuden en rapport for hver skole. Skolernes rapporter har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne kan også ses som bilag.

 

På kommende møder i Børne- og Skoleudvalget vil distriktslederne på skift fremlægge deres kvalitetsrapport og redegøre for, hvordan der arbejdes med anbefalingerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

15 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Kvalitetsrapporterne for skoleområdet 2019 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-03-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Museums Fond har fremsendt årsregnskab og årsberetning for 2019.

 

Det indstilles, at årsregnskabet for 2019 godkendes og at årsberetning for 2019 tages til efterretning.

 

Baggrund

Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005.

 

Ifølge vedtægten for Ballerup Museums Fond § 8 udarbejder fonden hvert kalenderår et årsregnskab, med afleveringsfrist den 1. april året efter til Kommunalbestyrelsen. 


Ballerup Kommune skal godkende regnskabet for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

 

Der gives årligt en bevilling fra Ballerup Kommune på 52.975 kr. for kompensation for fri entré til museet.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden den 1. januar til den 31. december 2019 til godkendelse. 

 

I ledelsesberetningen fremgår det, at der er et overskud på regnskabet på 7.700 kr. Fonden har akkumuleret en egenkapital på 165.000 kr. Forbrug af egenkapitalen er planlagt benyttet til renovering og ny-opsætning af interiørudstillingen på Lindbjerggård. Beslutningen om dette, er godkendt af Ballerup Museums bestyrelse på deres møde i marts 2019.

 

Det fremgår af Årsrapport 2019 for Ballerup Museum", at det samlede besøgstal i 2019 var på 21.671 besøgende, hvilket er en stigning på 2.047 i forhold til året før. I årsrapporten gøres der yderligere rede for museets aktiviteter, besøgstal, samarbejder m.m. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bestyrelsen for fonden har til opgave at godkende årsregnskabet samt træffe beslutning om, hvordan et over-/underskud anvendes.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Ballerup Museums Fonds årsregnskab for 2019 godkendes.
   
 2. Ballerup Museums årsberetning for 2019 tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der ønskes en godkendelse af fælles retningslinjer for badesikkerhed i forbindelse med svømmeundervisning og andre badeaktiviteter i skole, BFO og klub i Ballerup Kommune.

 

Retningslinjerne behandles både i Børne- og Skoleudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget inden endelig behandling i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

 

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet fælles kommunale retningslinjer for badesikkerhed i forbindelse med svømmeundervisning og andre badeaktiviteter for børn og unge i skole, BFO og klub.

 

Der har hidtil ikke været nedskrevet fælles retningslinjer på dette område i Ballerup Kommune, og det har derfor været et lokalt anliggende for den enkelte skole og klub.

 

Et skift af leverandør til undervisning på de årlige livredderkurser har givet anledning til med nye øjne at forholde sig til sikkerhed og praksis på dette område. Det skal understreges, at interessen ikke skyldes et specifikt sikkerhedsproblem, men alene et ønske om at etablere ensartede kommunale retningslinjer og sikkerhedshåndtering i forhold til vandaktiviteter med børn og unge.  

 

Sagsfremstilling

Svømning og badning er både sundt og sjovt og en del af det undervisningsmæssige og pædagogiske tilbud, som skoler og fritidstilbud giver til børn og unge i Ballerup Kommune. Men det er også et område, der kræver særlig opmærksomhed i forhold til at sikre et trygt tilsyn og høj sikkerhed.

 

Der findes ikke lovbestemmelser for, hvordan man konkret skal håndtere sikkerhed i forbindelse med svømning og andre badeaktiviteter med børn og unge i skole eller fritidstilbud. Men overordnet er det Kommunalbestyrelsens ansvar at sikre forsvarlige forhold for børn og unge i Ballerup Kommunes tilbud. Det daglige ansvar påhviler lederen af det enkelte tilbud – i dette tilfælde skolen eller klubben. Når en aktivitet rummer særlige sikkerhedsmomenter, som fx i en svømmehal, er der en skærpet tilsynspligt. Et særligt ansvar gør sig derfor også gældende for de lærere og pædagoger, der har børn i deres varetægt i den konkrete vandaktivitet.

 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra skole, BFO, klub, East Kilbride Badet og Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået de forskellige former for aktiviteter med svømning og badning og sammenholdt praksis med bl.a. råd fra Rådet for større Badesikkerhed og fra Dansk Svømmeunion. Retningslinjerne her er et resultat af dette arbejde og udarbejdet på baggrund af gruppens input.

 

I retningslinjerne er det beskrevet, hvad det vil sige at være tilsynsførende og/eller livredder i de forskellige situationer og fysiske rammer for vandaktiviteten, samt en standard for mindste normering i forhold til antal børn og i forhold til livredning.

 

Dertil kommer et aspekt med at vurdere og tage højde for særlig opmærksomhed til børn og unge, der fx lider af bestemte sygdomme eller har andre særlige behov; eventuelt med en højere normering til følge.

 

Livredderne skal have bestået Bassin Livredderprøven, som er udviklet af Dansk Svømmeunion. Prøven skal aflægges en gang årligt for at være gyldig.


Det er muligt at aflægge den praktiske prøve med dykning på 1,5 m. eller 3,4 m. dybde, afhængigt af i hvilket bassin, man underviser eller er tilsynsførende.


Center for Skoler, Institutioner og Kultur tilrettelægger sammen med Dansk Svømmeunion undervisning og prøveaflæggelse hvert år tæt på sommerferien, sådan at de involverede lærere og pædagoger altid kan have et opdateret livredderbevis.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. "Badesikkerhed - Retningslinjer for svømmeundervisning og andre badeaktiviteter med børn og unge i skoler, BFO og klubber" i Ballerup Kommune godkendes.

 

 

 

Beslutningshistorik
 
Børne- og Skoleudvalget 09-06-2020 Punkt 8
Beslutning
 
Indstilles til godkendelse

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet en samlet rapport for hver enhed for tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed i 2019. Der har været gennemført tilsyn på i alt syv enheder. Heraf seks tilsyn efter sundhedsloven § 138 (Plejecenter Egely, Botilbud Rødbo, Sundhedsplejen, Sygplejeklinikken på Plejecenter Toftehaven, Din Private Døgnpleje og Ballerup hjemmepleje) og et tilsyn efter servicelovens § 83-87 (Plejecenter Lundehaven).

Helt overordnet kan det konkluderes, at tilsynene har givet anledning til ganske få bemærkninger. Generelt er der godt styr på patientsikkerheden. Styrelsen vurderer, at enhederne er sundhedsfagligt velorganiseret, har gode procedurer og god systematik i praksis.

 

Enhederne har fået bedømmelsen, ingen eller mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Bemærkningerne fra styrelsen i de reaktive tilsyn betyder, at de private leverandører nu har fuld adgang til fagsystemet, der er igangsat tværfaglige møder mellem de private leverandører og hjemmesygeplejen.

 

Efter hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport. Samtlige rapporter har løbende været tilsendt til orientering til Seniorrådet og Handicaprådet samt til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Baggrund

Det er aftalt, at alle tilsynssager samles for et år og præsenteres efterfølgende i det første kvartal af året i råd og udvalg inden for kategorierne og områderne jf. procedure for tilsynssager i Social- og Sundhedsudvalget (mødet den 5. marts 2019 Punkt 9).

 

Styrelsen for Patientsikkerhed opererer med to former for tilsyn, når det drejer sig om det sundhedsfaglige tilsyn med fokus på patientsikkerhed. Ældretilsynet fører tilsyn med den hjælp, som ydes i plejeenhederne, har den fornødne kvalitet:

 • Det anmeldte tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som varsles senest seks uger før tilsynsbesøg.
 • Det reaktive tilsyn, som Styrelsen iværksætter, såfremt der kommer kendskab til eller mistanke til forhold, som indebærer fare for patientsikkerheden.

Når enheden har haft tilsynsbesøg, modtages en rapport, hvor styrelsen placerer enheden i én af fire kategorier gældende for det sundhedsfaglige tilsyn:

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

De fire kategorier der er gældende for ældretilsynet:

 • Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.
 • Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.
 • Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet.
 • Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Sagsfremstilling

Der har været anmeldt tilsyn på fem enheder, der har fået følgende kategorier:

 

Enhed

Dato

Kategori

Plejecenter Lundehaven

 

17. januar 2019

Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet

Plejecenter Egely

11. april 2019

Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

Botilbud Rødbo

 

2. maj 2019

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

Sygeplejeklinik Toftehaven

 

28. maj 2019

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

Sundhedsplejen

 

3. oktober 2019

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

   

Bemærkningerne i tilsynsrapporterne er i målepunkterne, som omhandler medicinhåndtering, patienters retstilling, den sundhedsfaglige dokumentation samt krav til journalføring.
 

Erfaringer og viden fra tilsynene anvendes til forsat at arbejde med patientsikkerheden, desuden arbejdes der struktureret med at sikre kvaliteten i borgernes indsatser.

 • Der arbejdes med sundhedsfaglig dokumentation i hverdagen, understøttet af undervisning fra ressourcepersoner.
 • Der arbejdes med kompetenceudvikling af medarbejderne. (bl.a. E-læring i forhold til medicinhåndtering).
 • Der er udarbejdet vejledende procedurer/instrukser til medarbejderne, der lever op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Der laves flere gange årligt audit på enhederne ud fra de krav, som Styrelsen for Patientsikkerhed har sat.
 • Der bliver understøttet i forberedelse af tilsyn.

Der har været to reaktive tilsyn på baggrund af hændelser, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at der var fare for patientsikkerheden. Det var hos Din Private Døgnpleje (DPD) og hos Ballerup Kommunes Hjemmesygepleje.
 

Tilsyn gav anledning til et påbud hos DPD i september 2019. Påbuddet blev givet på baggrund af manglende journalføring, sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering, patienters retstilling og hygiejne. Bedømmelsen var ”større problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Hjemmesygeplejen fik reaktivt tilsyn i september 2019 på baggrund af tilsynet hos DPD, hvor der fremkom bemærkninger, som omhandlede den sundhedsfaglige dokumentation. Bedømmelsen var ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

På baggrund af påbuddet hos DPD, blev der straks i gangsat opdatering af sundhedsfaglig dokumentation samt indsatser på de øvrige bemærkninger fra tilsynet. Der blev etableret tværfaglige møder mellem hjemmesygeplejen og begge de private leverandører til sikring af sammenhængende borgerforløb på tværs af enhederne.
 

Påbuddet hos DPD blev ophævet i december 2019, efter et genbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Bedømmelsen var da ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Sagen har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet og høringssvarene vedlægges som bilag. Seniorrådet nåede at behandle høringssagen på deres ordinære møde den 18. februar 2020, mens sagen har været i skriftlig høring i Handicaprådet. I Handicaprådet er høringssvaret udarbejdet af formandsskabet og derefter sendt til godkendelse hos rådets medlemmer, der ikke er politisk valgt. Administrationen har ingen bemærkninger til høringssvarene.

 

Skriftlige høringer har kun været anvendt ved korte tidsfrister, og i denne situation med Corona-krisen (grundet forsamlingsforbuddet).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

10 bilag - heraf anbefales at bilag 1 og 2 læses

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at 

 1. De Risikobaserede tilsyn 2019, samt høringssvar fra henholdsvis Seniorrådet og Handicapråd tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Den 5. marts 2019 godkendte Social– og Sundhedsudvalget en ny procedure for tilsynssager, nemlig at der fremlægges en samlet oversigt over alle tilsyn i 2019 i foråret 2020 (se bilag).

 

Konsulentfirmaet Evidentia har i efteråret 2019 foretaget uanmeldte tilsyn på enheder, som leverer indsatser efter servicelovens § 83 (Personlig og praktisk hjælp) og § 86 (Genoptræning og vedligeholdelsestræning).

 

Den samlede vurdering af enhederne er overordnet, at

 • Alle enheder er velfungerende og leverer serviceydelser af god kvalitet til borgerne i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder.
 • Borgere og pårørende udtrykker stor tilfredshed med ydelserne.
 • Borgere og pårørende oplever det som en tryghed, at de kan få den hjælp, som de har behov for.
 • Medarbejdere og ledere kan redegøre relevant og med engagement for de indsatser, de leverer. Alle kan på et tilfredsstilende fagligt niveau reflektere over deres handlinger.

Konsulentfirmaet udarbejder efter hvert tilsyn en tilsynsrapport. Samtlige rapporter har løbende været sendt til orientering i Social- og Sundhedsudvalget samt i Seniorrådet og Handicaprådet, ligesom rapporterne løbende er lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Baggrund

§ 151 i lov om social service siger, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der i forbindelse med tilsyn vurderes, om ydelser tildelt efter § 83 (Personlig og praktisk hjælp) og § 86 (Genoptræning og vedligeholdelsestræning) løses i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder.

 

Sagsfremstilling

Evidentia som er ny leverandør på de kommunale faglige tilsyn, har udført tilsyn på følgende enheder.

 

Enhed

Dato

Aktivitet og aflastningstilbud

6. november 2019

Plejecenter Lundehaven

6. november 2019

Plejecenter Kirstinehaven

11. november 2019

Plejecenter Rosenhaven

11. november 2019

Plejecenter Toftehaven

14. november 2019

Plejecenter Egely

14. november 2019

Din Private Døgnpleje

18. november 2019

Plejecenter Lindehaven

20. november 2019

Lindehaven Korttidspladser

20. november 2019

Ballerup Hjemmepleje

26. og 27. november 2019

Ambulant træning

04. december 2019

Plejecenter Sønderhaven

11. december 2019

Jasmin Hjemmepleje

10. og 11. december 2019

 

 • Det faglige tilsyn benytter en vurderingsskala, som Socialtilsynet har udarbejdet. Der gives en score fra 1-5.
 • Enhederne bliver vurderet i forhold til en række indikatorer inden for hvert tema.
 • Temaerne er: Målgruppe, metoder og tilgang, Dokumentation, Personlig pleje og praktisk hjælp, Mad og måltider, Organisation og ledelse, Fysiske rammer og miljø.
 • Indikatorerne beskriver det forventede faglige indhold af indsatserne til borgerne.

Tilsynet baserer sin vurdering på baggrund af indsamlet data. Data består af:

 • Interviews med leder, medarbejdere, borgere og pårørende.
 • Observationer af fysiske rammer og interaktion mellem medarbejdere og borgere.
 • Gennemgang af eksempler på dokumentation og andet skriftligt materiale.

På baggrund af de indsamlede data vurderes det, i hvilken grad enheden lever op til den enkelte indikator.

 

Temascorerne indsættes i en figur (spindelvæv) (se bilag), der giver et godt visuelt billede af den samlede kvalitet for enheden.

 

Hvert tema vurderes efter følgende skala:

 • I meget høj grad opfyldt (5)
 • I høj grad opfyldt (4)
 • I middel grad opfyldt (3)
 • I lav grad opfyldt (2)
 • I meget lav grad opfyldt (1).

Enheder udarbejder handleplaner på de uanmeldte faglige tilsyn:

 • Handleplan udarbejdes på alle temaer, som får en score under 5 (se bilag).

Der sker en løbende opfølgning på handleplanerne i det kommende år.      

 

Sagen har været til skriftlig høring i Seniorrådet og Handicaprådet og høringssvar samt administrationens bemærkninger vedlægges sagen. I Handicaprådet er høringssvaret udarbejdet af formandsskabet og derefter sendt til godkendelse hos rådets medlemmer, der ikke er politisk valgt. I Seniorrådet har de fulgt deres sædvanlige procedure ved udarbejdelse af høringssager - formanden udarbejder forslag til høringssvar, som derefter drøftes og endeligt godkendes af rådets medlemmer.

 

Skriftlige høringer har kun været anvendt ved korte tidsfrister, og i denne situation med Corona-krisen (grundet forsamlingsforbuddet).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

17 bilag - heraf anbefales at bilag 1, 15, 16 og 17 læses

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 

1. De kommunale faglige tilsyn og høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Den 5. marts 2019 godkendte Social– og Sundhedsudvalget en ny procedure for tilsynssager. Der fremlægges en samlet sag af alle driftsorienterede tilsyn udført af Socialtilsynet 2019 i foråret 2020.

 

Den samlede vurdering af enhederne er overordnet at:

 • Alle enheder er generelt velfungerende og leverer serviceydelser af god kvalitet til borgerne.
 • Borgere og pårørende udtrykker stor tilfredshed med indsatserne.
 • Borgere og pårørende oplever det som en tryghed, at de kan få den hjælp, som de har behov for.
 • Medarbejdere og ledere kan redegøre relevant og med engagement for de indsatser, de leverer. Alle kan på et tilfredsstilende fagligt niveau reflektere over deres handlinger.

Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn en tilsynsrapport. Samtlige rapporter er vedlagt som bilag.

 

Baggrund

Socialtilsynet foretager de lovbestemte tilsyn, med efterfølgende udarbejdelse af en tilsynsrapport for hvert enkelt tilsyn. Rapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.
 

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

 

Sagsfremstilling

Socialtilsynet har i 2019 udført tilsyn på følgende institutioner:

 

Institution Dato Varsling Godkendelse
Brydehuset 

10. maj

2019

Uanmeldt Godkendt

Opgangsfællesskabet Skolehaven  

17. juni

2019

Anmeldt Godkendt

Bofællesskabet Sønderhaven

 25. juni

2019

Uanmeldt Godkendt
Botilbuddet Rødbo

12. august

2019

Anmeldt Godkendt
Center for Voksne med særlige behov  20. november 2019Anmeldt Godkendt

Bo- og behandlingstilbuddet Måløvgård 

21. november 2019Anmeldt Godkendt

Helhedstilbuddet Stokholtbuen 

27. november 2019Anmeldt Godkendt

Aflastningstilbuddet Torvevej  

11. december 2019Anmeldt Godkendt

                                                     

 • Det sociale tilsyn benytter en vurderingsskala, hvor der gives en score fra 1-5.
 • Enhederne bliver vurderet i forhold til en række indikatorer inden for hvert tema.
 • Indikatorerne beskriver det faglige indhold af indsatserne til borgerne, medarbejdernes uddannelse og kompetencer, organisation og ledelse, samt de fysiske rammer for enheden.

Socialtilsynet baserer sin vurdering på baggrund af indsamlet data. Data består af:

 • Interviews med leder, medarbejdere, borgere.
 • Observationer af fysiske rammer og interaktion mellem medarbejdere og borgere.
 • Gennemgang af eksempler på dokumentation og andet skriftligt materiale.

På baggrund af de indsamlede data vurderes det, i hvilken grad enheden lever op til den enkelte indikator.

 

Temascorerne indsættes i en figur (spindelvæv), der giver et godt visuelt billede af den samlede kvalitet for enheden. Dette spindelvæv kan ses sidst i de enkelte rapporter.

 

Hvert tema vurderes på nedenstående skala:

 • I meget høj grad opfyldt (5)
 • I høj grad opfyldt (4)
 • I middel grad opfyldt (3)
 • I lav grad opfyldt (2)
 • I meget lav grad opfyldt (1).

Enheder udarbejder handleplaner, på baggrund af de individuelle tilsyn, senest 4 uger efter rapporten er modtaget:

 • Handleplan udarbejdes på alle temaer, som får en score under 5.

Handleplaner fra de enkelte enheder ligger som bilag til sagen (se bilag).
 

Da Måløvgård er en selvejende institution, er udarbejdelsen af handleplaner baseret på en aftale mellem Socialtilsynet og Måløvgårds bestyrelse. Da Måløvgård ikke har fået anmærkninger i deres seneste tilsyn, har bestyrelsen besluttet, at der, på den baggrund, ikke skal udarbejdes en handleplan. Derfor findes Måløvgårds handleplan ikke i bilagene.

 

Der sker en løbende opfølgning på handleplanerne i det kommende år.

         

Sagen har været i skriftlig høring i Handicaprådet og høringssvaret vedlægges som bilag. Høringssvaret er udarbejdet af formandsskabet og derefter sendt til godkendelse hos rådsmedlemmer der ikke er politisk valgt.
 

Skriftlige høringer har kun været anvendt ved korte tidsfrister, og i denne situation med Corona-krisen (grundet forsamlingsforbuddet).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

17 bilag - heraf anbefales at bilag 16 og 17 læses

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 1. Driftsorienterede tilsyn, Socialtilsynet 2019 samt høringssvar fra Handicaprådet tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2020 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Nuværende kvalitetsstandard på nødkald kan med fordel justeres i ordvalg. Teksten under afsnittet "Hvem kan få et nødkald" har, uden det var hensigten, virket begrænsende.
 

Ved at ændre i gældende Kvalitetsstandard for nødkald vil Ballerup Kommune kunne favne flere borgere, inden for lovhjemmel, og desuden gøre det mere overskueligt, hvilke borgere der er omfattet af kvalitetsstandarden på nødkald i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

I Budgetaftalen 2020 pkt. 1.13 er der bevilget 200.000 kr. til at skabe en opblødning af gældende Kvalitetsstandard for nødkald (2018) med følgende formulering:

"Der er i Kvalitetsstandarden for bevilling af nødkald fastlagt en række kriterier for, hvornår bevilling af nødkald til hjemmeboende borgere gives".
 

Der er enighed om at bevilge yderligere 200.000 kr. årligt i 2020-2023 til nødkald sådan, at der er mulighed for at justere på kvalitetsstandarden. Nødkald kan virke tryghedsskabende for den enkelte borger og dennes pårørende, og på den måde have en forebyggende effekt.

 

Sagsfremstilling

Nødkald, bevilget efter serviceloven, kan have en positiv sideeffekt (være tryghedsskabende), men hovedformålet er at afhjælpe borgeren, der er bundet til eget hjem, og som ikke har mulighed for at kalde hjælp på anden vis (fx i forbindelse med fald eller alvorlig sygdom).

 

Hvorvidt en borger er omfattet af ansøgerkredsen for tildeling af nødkald praktiseres indenfor for rammerne af Hjælpemiddelbekendtgørelsens § 112 (se bilag).

 

Jf. reglerne i serviceloven § 112 har Ballerup Kommune besluttet en række kriterier for at komme i betragtning til nødkald (se bilag). 

 

Forslag til justering af tekstindhold i Ballerup Kommunes nuværende Kvalitetsstandard for nødkald (se bilag).
 

For at inkludere flere svækkede borgere, inden for målgruppen, til en nødkaldsordning tilføjes yderligere tre kriterier og ordvalget under afsnittet: "Hvem kan få et nødkald" foreslås ændret svarende til teksten i bilaget.

 

Som et alternativ til borgerne, der ikke er berettigede til nødkald, findes tryghedsalarmer.

 

Tryghedsalarmer findes på det private marked og i samarbejde med Ældresagen. Der er tale om en privat løsning, der er målrettet enhver (i målgruppen af ældre 50+), der måtte ønske det.

 

En tryghedsalarm kan bæres uden for hjemmet, i modsætning til et bevilget nødkald, der kun kan bæres i hjemmet. Tryghedsalarm er ikke designet til målgruppen med lovhjemmel i hjælpemiddelbestemmelserne.

 

Mere om tryghedsalarmer, bl.a. med anbefaling fra Ældresagens hjemmeside om tryghedsalarmer (se bilag).
 

Man kan sammenligne tryghedsalarmer med hoftebeskyttere til borgere med faldtendens og knogleskørhed. Hjælpemiddelparagrafferne rummer ikke mulighed for at bevilge hoftebeskytterne, da der er tale om forebyggelse af fald/skader.
 

Det er forståeligt, at borgeren kan ønske at forebygge fald og kan med hoftebeskytteren også føle sig mere tryg, hvis uheldet skulle være ude. Der er tale om forebyggelse (uden lovhjemmel) og ikke afhjælpning (med lovhjemmel). Som man også kan kalde det: "Nice to have", men ikke "Need to have".

 

Hvis Ballerup Kommune vælger at yde støtte til forebyggende indsats, i form af tryghedsalarmer, forpligter kommunen sig også i forhold til ansvaret, driften og økonomien i opgaven. Dernæst opstår spørgsmålet om Ballerup Kommune kan komme til at være i konkurrence med det private marked?

 

Administrationen anbefaler, at Ballerup Kommune ikke yder støtte til private tryghedsalarmløsninger. Dels af hensyn til konkurrenceelementet (privat/offentlig virksomhed), men også da det vil skabe en skævvridning af hjælpemiddellovens intentioner.
 

Et skøn over udgiften for tryghedsalarmer er anslået med kommunens eksisterende drift af nødkald i forhold til personale, tid, abonnement mv. (se bilag).

 

Sagen har været til skriftlig høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Administrationen har ingen bemærkninger til høringssvarene.

 

Ny kvalitetsstandard vedlægges som bilag med rettelse efter høringssvar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser ved valg af ændring i Kvalitetsstandarder for nødkald.
 

Det forventes, at være inden for budgetudvidelsen på 200.000 kr. 

Bilag

10 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 1. Forslag til Kvalitetsstandard for nødkald 2020 efter høringssvar godkendes. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 28. januar 2020 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med den samlede kolonihaveindsats er der nu udarbejdet forslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne. Lokalplanen søger at lave ensartede regler for alle 12 haveforeninger og er en temalokalplan for hele kolonihaveområdet.

Hermed forelægges forslag til lokalplan for kolonihaveområdet til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Baggrund

Jf. beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2018 og den politiske aftale for 2019 er der igangsat en samlet indsats på kolonihaveområdet, der skal sikre, at Ballerup Kommunes kolonihaveområder fortsat opfylder deres rekreative formål og ikke udvikler sig til beboelsesområder. 

 

Kolonihaveindsatsen er nu nået så langt, at der foreligger forslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne. Lokalplanen blev igangsat tilbage i 2015. Forslaget har taget udgangspunkt i udkastet fra 2015, og dialogen med haveforeningerne, Kolonihaveforbundet og Omegnens Fritidshaveforening er genoptaget og har dannet grundlag for delbestemmelserne for de 12 kolonihaveforeninger.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. oktober 2019 en række principbeslutninger, der har dannet rammen for det videre arbejde med lokalplansforslaget.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at ensarte reglerne i kolonihaverne og dermed skabe mere lige forhold i alle 12 haveforeninger. Administrationen vurderer, at vedtagelse af en samlet lokalplan for alle kolonihaveområder vil sikre et ensartet administrationsgrundlag. Det anbefales generelt, at der udarbejdes lokalplaner for alle områder, så det både er Ballerup Kommune, der formulerer, fortolker og håndhæver regelgrundlaget. Samtidig skal lokalplanen sikre, at områderne bevares juridisk og i praksis i deres anvendelse og udtryk som kolonihaveområder til fritids- og rekreative formål i henhold til kolonihaveloven, samt hindre ulovlig beboelse. 

 

Kommunalbestyrelsens principbeslutninger vedrørende temalokalplanen indeholdt følgende:

 • Det samlede bebyggede areal på hvert lod ikke overstiger 80 m². Heraf må hovedhuset maksimalt udgøre 60 m², og hver småbygning må ikke være større end 10 m².

Desuden bad Kommunalbestyrelsen om, at administrationen undersøgte nogle forhold og gik i dialog med kolonihaveforeningerne herom. Det drejede sig om følgende:

 • Principperne for lokalplanen skulle justeres, således at ophold i kolonihaver udvides til at omfatte andre kommuners ferieplaner.
 • Der skulle formuleres forslag til, hvordan regler om ophold i udvalgte weekender kan formuleres.

Møder med kolonihaveforeningerne om delområder og opholdsbestemmelser

Administrationen har efter Kommunalbestyrelsesmødet haft møder med hver enkelt kolonihaveforening med primært fokus på delområderne.

 

I januar blev der desuden afholdt et fælles arbejdsmøde med foreningerne, hvor følgende emner blev drøftet: Fortolkning af ferieplaner, forslag til weekendophold, samt sonderinger om forskellige modeller for registrering af ophold i vinterhalvåret, der evt. kunne modvirke ulovlig helårsbeboelse.

 

Der var på mødet ikke tilslutning til de konkrete forslag, og kolonihaveforeningernes repræsentanter vurderede ikke, at de virkede gennemførlige hverken juridisk eller i praksis. De vurderede heller ikke, at forslagene ville medvirke til at modgå helårsbeboelse. Repræsentanterne lagde samtidig vægt på, at de ikke ønsker de foreslåede præciseringer af opholdsbestemmelserne, som Kommunalbestyrelsens principbeslutning er udtryk for - heller ikke ved en udvidelse med udvalgte weekender og udvidet ferieperiode.

 

Administrationen har derfor selv formuleret forslag til ændret ferieplan og weekendophold på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om præcisering af opholdsbestemmelser for kolonihaverne til indarbejdelse i principperne i temalokalplanen:

 • At modvirke ulovlig beboelse via forbud om ophold i kolonihaverne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00 i perioden fra 1. oktober indtil den 1. april på nær de dage, der er omfattet af kommunernes ferieplaner for folkeskolerne. Dvs. uge 42, uge 7 og 8 samt juleferieperioden (fra weekenden før 24. december og til og med den første weekend i januar).
   

  Dertil kan den enkelte kolonihaveforening aftale fire yderligere weekender i vinterhalvåret, hvor kolonisterne må overnatte. Foreningerne fremsender til administrationen hver især beslutning om, hvilke weekender, der er valgt. Hvis beslutning herom ikke fremsendes, antages følgende weekender at blive brugt til overnatning: Første weekend i oktober, samt tredje weekend i november, januar og marts. Dog skal ophold i en kolonihave udgøre mindre end 6 måneder ud af de seneste 12 måneder.

Begrundelsen for ovenstående er, at det vurderes, at dermed omfattes langt de fleste kommuners ferieplaner for folkeskolerne. Med hensyn til weekendophold sikrer formuleringen mulighed for, at foreningen selv kan vælge, hvornår de gerne vil placere weekender, men sikrer også, at kolonisterne stadig kan få weekendophold i vinterhalvåret, selv om den enkelte forening evt. ikke får truffet beslutning herom. 

 

Forslag til justering af princip vedrørende bebyggelse

På grundlag af de individuelle drøftelser med kolonihaveforeningerne fremlægger administrationen et forslag til justering af et af de øvrige principper for lokalplanen:

 • Småbygninger må ikke placeres i direkte tilknytning til hovedhuset og skal derfor placeres min. 2,5 m derfra. Der må dog etableres én åben overdækket terrasse på maks. 15 m² i tilknytning til hovedhuset, så længe der stadig er min. 2,5 m fra den åbne overdækkede terrasse og hen til de øvrige småbygninger. Den åbne overdækkede terrasse indgår i det samlede bebyggelsesomfang på 80 m².

Begrundelsen for ovenstående er, at en terrasse på 10 m², som oprindeligt foreslået, for de fleste kolonister vil være for lille til at møblere og bevæge sig rundt på, mens en terrasse på 15 m² vil kunne dække de flestes behov.

 

Desuden har kolonihaveforeningerne efterspurgt mulighed for at opføre et drivhus på maks. 10 m², uden at det påvirker bebyggelsesprocenten. Administrationen foreslår at imødekomme ønsket, da drivhuse er med til at kendetegne kolonihaveområder og understøtter det rekreative formål med kolonihaver.

 

Lokalplanens øvrige bestemmelser

Lokalplanen indeholder bestemmelser om udlæg af interne veje og stier og fastlægger fællesarealer og parkering, sådan at disse er fremtidssikret. Det har været et ønske fra kolonisterne. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser vedr. miljøforhold, bl.a. regnvands­hånd­tering, affaldshåndtering og støj.

 

De nugældende rammer i kommuneplan 2013-25 giver ikke mulighed for den ønskede bebyggelse. Det drejer sig om den maksimale bebyggelse i m² for området som helhed. Der er derfor udarbejdet i alt 6 kommuneplantillæg (tillæg nr. 1 - 6 til kommuneplan 2019-31), som øger de generelt tilladte antal bebyggede m² til 80 m² (fordelt som 60 m² til hovedhuset og 20 m² til småbygninger). Herudover er der behov for, at der tillades en bebyggelse på 130 m² på de 13 dobbeltgrunde, (fordelt som 100 m² til hovedbygningen og 30 m² til småbygninger) i Parselforeningen Godthåb. Tilladelsen til den større bebyggelse på de 13 dobbeltgrunde er alene begrundet i, at disse specifikke grunde altid har haft tilladelse til mere bebyggelse.

 

Parallelt med lokalplanen er der foretaget en miljøscreening (se bilag) for at afklare, om lokalplanen bør udløse en egentlig miljøvurdering. Center for By, Erhverv og Miljø vurderer imidlertid, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet i væsentlig grad. 

 

Henvendelser fra kolonihaveforeningerne

Administrationen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne har undervejs i arbejdet modtaget flere henvendelser angående principperne for temalokalplanen (se bilag). Administrationen anser disse henvendelser som vigtige indspil i udarbejdelsen af den nye lokalplan, og flere elementer er også inddraget, som det fremgår ovenfor.

 

Generelt er Ballerup Kommunes kolonihaveindsats kendetegnet ved, at den afsøger nye muligheder for regulering på et område, som andre kommuner hidtil har haft svært ved at føre tilsyn med. Der er derfor ikke megen kommunal praksis eller retspraksis at støtte sig til og dermed en vis usikkerhed forbundet med de enkelte foreslåede tiltag.

 

Uanset den endelige udformning af lokalplanen, fortsætter kolonihaveindsatsen på alle fire indsatsområder. Det kan dog blive mere udfordrende at løfte bevisbyrden i relation til helårsbeboelse, såfremt den endelige formulering i lokalplanen bliver mindre fast defineret end den, der er foreslået i principperne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne godkendes til offentlig høring i 10 uger.
   
 2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1-6 godkendes til offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.
   
 3. Der på baggrund af den foreliggende miljøscreening ikke foretages en egentlig miljøvurdering.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Formuleringen i § 1, side 45 i lokalplanforslaget præciseres, således at den lyder: At give mulighed for at opføre et hovedhus på maks. 60 m² og småbygninger på maks. 20 m² tilsammen, således at det samlede bebyggede areal på hvert lod ikke overstiger 80 m². Småbygninger skal placeres i en afstand af min. 2,5 m fra hovedhuset. En af disse småbygninger må dog gerne etableres som en åben overdækket terrasse på maks. 15 m² i tilknytning til hovedhuset, så længe at der stadig er min. 2,5 meter fra den åbne overdækkede terrasse hen til øvrige småbygninger. Småbygningen må ikke anvendes til natophold.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2020.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-06-2020
Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning samt følgende bemærkninger: Ad indstillingens punkt 1:At høringsfristen forlænges til i alt 12 uger, dvs. 2 uger yderligere end indstillet. Ad indstillingens punkt 2: At § 6.1 c ændres til nedenstående: c. Småbygninger defineres som:Skure (inkl. metalskure, redskabsskure, cykelskure mv.)Åbne, overdækkede terrasserPavilloner (uanset tagmateriale)Drivhuse og orangerier over 7,5 m2CarporteGaragerLegehuse der er højere end 1,5 meterVolierer og tilsvarende aflukker til dyrHønsehuse og lignende (uanset om de er flytbare eller ej).Natophold er ikke tilladt i nogen former for småbygninger. At der tilføjes et nyt punkt § 6.1 f med følgende ordlyd: f. Følgende gælder for drivhuse og orangeri:Et drivhus og orangeri defineres som en bygning beregnet til dyrkning af planter. Det består af et skelet i træ, jern eller aluminium, samt et lag af 1 lags glas eller polycarbonat i sider og tag. Bygningen er uden opvarmning og isolering.Der må maksimalt være ét drivhus eller ét orangeri på det enkelte havelod, der ikke medregnes som småbygning.Opførelse af et drivhus/orangeri over den fastsatte grænse i § 6.1c medfører, at alle kvadratmeterne tæller med i det samlede bebyggede areal.Ingen drivhuse/orangerier må anvendes til natophold uanset om de betegnes som småbygninger eller ej.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

På mødet den 30. september 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan 2019, der efterfølgende blev sendt i offentlig høring.

 

Efter afslutningen af den offentlige høring om kommuneplanforslaget skal Kommunalbestyrelsen nu behandle de indkomne høringsbidrag med henblik på at kunne vedtage Kommuneplan 2019 endeligt. Det indstilles at kommuneplanen vedtages med diverse ændringer.

 

Baggrund

På mødet den 30. september 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at udsende sit forslag til Kommuneplan 2019 til offentlig høring i perioden frem til den 19. december 2019. I offentlighedsperioden blev der afholdt tre borgermøder, hvor der indkom 42 høringssvar med kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag til kommuneplanforslaget. 29 høringssvar handler om omdannelsen af Måløv Stationsområde, mens de resterende 13 høringssvar fordeler sig over forskellige emner. I høringsperioden er der vedtaget en række tillæg til Kommuneplan 2013, der er indarbejdet i Kommuneplan 2019. I forlængelse af dette anbefaler administrationen en række ændringer til den endelige kommuneplan - se rettelsesnotat samt hvidbog.

 

I november 2019 blev der afholdt møde med Erhvervsstyrelsen, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen, og parterne er i den anledning blevet enige om en række ændringer og uddybninger til kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer, rammebestemmelser og dertilhørende redegørelser - se aftalenotat med bilag.

 

Under den politiske behandling af kommuneplanforslaget var de generelle bestemmelser for parkeringsnormer anledning til stor politisk debat. Emnet blev derfor behandlet særskilt af Teknik- og Miljøudvalget i januar 2020 - se bilag om parkering.

 

Sagsfremstilling

For at kvalificere den politiske beslutning omkring fremtidige parkeringsnormer bad administrationen rådgivningsfirmaet COWI om at komme med deres vurdering af det fremtidige parkeringsbehov på baggrund af tilgængelig data på området. Formålet var at skabe overblik over, hvilke knapper man politisk kan skrue på i forbindelse med parkeringsadfærd og at få et billede af, hvilken rolle parkeringsnormer spiller i byudviklingen.

 

Med afsæt i COWIs anbefalinger udarbejdede administrationen en anbefaling til Ballerup Kommunes fremtidige parkeringsnormer. Anbefalingen søgte at balancere det reelle parkeringsbehov og Kommunalbestyrelsens aktuelle politik på området med udgangspunkt i de tre parkeringszoner, der blev besluttet med kommuneplanforslaget. Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen i januar 2020, og det blev besluttet, at administrationens forslag til fremtidige parkeringsnormer godkendtes med henblik på, at normerne indstilles til politisk vedtagelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2019.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2019 skal der derfor træffes særskilt beslutning om de fremtidige parkeringsnormer i Ballerup Kommune.

 

På borgermødet i Måløv og i de indkomne høringssvar har der været særligt fokus på udviklingen af Måløv Stationsområde og de muligheder for bebyggelse, som rammerne i Forslag til Kommuneplan 2019 indeholder.

 

Ballerup Kommune er i gang med at udvikle Måløv Bymidte ud fra visionen om, at Måløv Bymidte skal opleves som en samlet og levende bymidte med nye mødesteder og bedre forbindelser, der styrker rammerne om byens særlige fællesskaber. Udviklingen af Måløv sker med udgangspunkt i udviklingsplanen ”Måløvringen”. Som et led i udviklingen af Måløv Bymidte tog Ballerup Kommune i samarbejde med de store grundejere af arealet mellem Måløv Byvej og jernbanen fat på en plan for, hvordan arealet kan blive et nyt stationsnært boligområde, som både er forbundet til Måløv og Søndergård. Høringen har vist en stor bekymring for bebyggelsens højde og tæthed blandt borgerne i Måløv.

 

Administrationen indstiller, at de to rammeområder for Måløv Stationsområde fastholdes uændret således, at der fortsat gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 110 i 3-5 etager.

 

Digital kommuneplan

Kommuneplan 2019 er udarbejdet som en digital plan. Link til digital kommuneplan: https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/

 

Tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2020

Salling Group A/S har den 4. maj 2020 fremsendt et notat udarbejdet af Rambøll, som skal ses i forlængelse af deres indsigelse pr. den 17. december 2019 til Forslag til Kommuneplan 2019 omhandlede en ændring i rammerne for Grantoftecentret.

Salling Group A/S har fået Rambøll til at udarbejde notatet ”Objektiv realitetsbedømmelse og kvalitetssikring af vurderinger og argumentation i kommunalt grundlag for planlægning af ny dagligvarebutik ved Grantoften bydelscenter”.

 

Notatet blev modtaget efter offentlighedsperiodens ophør, men administrationen har valgt at lade notatet fra Rambøll, samt et administrativt notat indeholdende kommentarer til Rambølls notat indgå i behandlingen af Kommuneplan 2019. 

Administrationens vurderer ikke at henvendelsen giver anledning til ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

18 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. De generelle parkeringsnormer, jf. bilag, besluttes.
   
 2. Kommuneplan 2019 vedtages endeligt med de foreslåede rettelser.
Beslutningshistorik
 
Teknik- og Miljøudvalget 05-05-2020 Punkt 3
 
Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:  Første beslutningspunkt udgår og erstattes med følgende parkeringsnormer: Parkeringsnormer Zone 1Zone 2Zone 3Åben lavParkering på egen grund222Parkering på egen grund + fælles parkering1,51,52Tæt lavParkering på egen grund11 til 22Parkering på egen grund + fælles parkering11 til 1,51,5Parkering på fællesparkering0,7 til 1,00,9 til 1,51,5Etage0,6 til 1,00,8 til 1,20,9 til 1,2 Følgende afsnit tilføjes i Kommuneplanen: Effektive og grønne parkeringspladserBallerup Kommune ønsker, at parkeringsarealer i kommunen udnyttes så effektivt som muligt og bidrager til at håndtere stigende regnmængder. Derfor ser Ballerup Komme gerne dobbeltudnyttelse af parkeringspladser på de steder og i de projekter, hvor det er muligt. Ligesom Ballerup Kommune ønsker, at parkeringspladser i så stort omfang som muligt bliver grønne med permabelt materiale, så regnvandet kan nedsive. Derudover ønsker Ballerup Kommune at understøtte anlæg af flere pendlerparkeringspladser i kommunen for dermed at give flere pendlere mulighed for at stille bilen og tage kollektiv trafik eller andre samkørselsordninger.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Indhold

Sammendrag

Region Hovedstaden har i forbindelse med deres trafikbestilling for 2021 truffet beslutning om, at der skal gennemføres besparelser på den kollektive trafik for 15 mio. kr. årligt. I Ballerup Kommune betyder det, at buslinje 55E (Malmparken St.-Værløse-Allerød St.) ændres til en ren myldretidslinje fra december 2020. Derudover har de truffet beslutning om, at buslinje 350S, der kører fra Nørreport St. gennem erhvervsområdet Lautrupgård til Ballerup St. skal afkortes, således at strækningen mellem Malmparken St. og Ballerup St. ikke længere betjenes, samt at der skal findes en besparelse på 2,6 mio. kr. på buslinjerne 40E og 400S. Ballerup Kommune er sammen med de øvrige berørte kommuner i dialog med Region Hovedstaden og Movia om, hvordan og hvornår besparelserne skal effektueres, idet regionens uforbrugte midler kan medvirke til at udskyde tidspunktet for, hvornår besparelserne skal træde i kraft og dermed sikre tid til en god proces.

 

Baggrund

Region Hovedstaden har en økonomisk udfordring med at skabe balance i budgettet. De har derfor besluttet, at der skal findes besparelser på den kollektive trafik for 15 mio. kr. årligt.

 

For at give kommunerne mulighed for at træffe beslutning om eventuelle lokale tilpasninger er det planlagt, at regionen træffer beslutning om tiltag i en tidlig trafikbestilling i maj - dvs. inden trafikbestillingen for 2021 skal afgives i oktober. En beslutning i maj 2020 giver derudover mulighed for, at flere af tiltagene kan træde i kraft i december 2020, hvilket giver fuld økonomisk effekt i 2021.

 

Regionen har uforbrugte midler fra 2019 og forventeligt 2020, som bl.a. kan bruges til at sikre en gradvis indfasning af besparelsestiltagene i den kollektive trafik.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har en økonomisk udfordring med at skabe balance i budgettet. Forretningsudvalget har på deres møde den 14. april 2020 truffet beslutning om, at der skal spares 15 mio. kr. årligt på den kollektive trafik. Der har været udarbejdet forskellige scenarier for, hvorledes denne besparelse kan realiseres, og Regionsrådet har på deres møde den 19. maj 2020 truffet beslutning om, hvorledes besparelserne skal udmøntes.

 

For Ballerup Kommune betyder det besparelser på buslinjerne 40E, 55E, 350S og 400S.

 • Buslinje 55E (Malmparken St.-Værløse-Allerød St.) vil fra køreplanskiftet den 13. december 2020 blive ændret til en ren myldretidslinje, der kører 20 minutters drift mellem kl. 6.00-9.00 og 13.30-17.30. I dag kører buslinjen 15 minutters drift i myldretiderne og 30 minutters drift i dagtimerne på hverdage.
 • Buslinje 350S skal afkortes, således at den fremover kun kører mellem Nørreport St. og Malmparken St., hvor den i dag fortsætter til Ballerup St.
 • På buslinjerne 40E (Høje Taastrup St.-Malmparken St.-DTU Lyngby-Skodsborg St.) og 400S (Hundige St.-Ballerup St.-Lyngby St.) skal der findes en årlig besparelse på 2,6 mio. kr., samtidig med at busbetjeningen mellem DTU Lyngby og Skodsborg st. opretholdes.

Region Hovedstaden har en række uforbrugte midler fra 2019 og forventeligt 2020, som bl.a. kan anvendes til at indfase og/eller udskyde implementeringen af besparelserne. Ballerup Kommune er i dialog med Region Hovedstaden, Movia og øvrigt berørte kommuner om, hvorledes og hvornår besparelserne på buslinjerne 40E/400S og 350S kan effektueres. Besparelserne vil derfor først blive implementeret senere fx. i 2021 eller sommeren 2022, således at der sikres tid til en grundig analyse og god proces for derigennem at sikre fortsat god kollektiv trafikdækning.

 

I Ballerup Kommune har vi planlagt en analyse af den kollektive trafikbetjening i efteråret, hvor det vil være naturligt at inddrage de kommende besparelser på buslinje 40E, 350S og 400S i arbejdet sammen med forslag til tilpasninger af busnettet i forbindelse med åbningen af letbanen i Ring 3 og eventuel etablering af BRT-løsning i Lautrup og langs Ring 4.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orientering om Regions Hovedstadens busbestilling 2021 tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

På baggrund af den seneste udvikling samt et fortsat stort behov for såvel oprettende som forebyggende vedligehold på de kommunale ejendomme samt muligheden for straks at igangsætte vedligeholdelsesopgaver til gavn for det private erhvervsliv i den aktuelle krisesituation, foreslår administrationen at fremrykke og frigive yderligere 10 mio. kr. fra 2023 til 2020 til bygningsvedligeholdelse i 2020.

 

Baggrund

Antallet af akutte skader på Ballerup Kommunes bygningsmasse er stigende i antal og omfang. På den baggrund er der på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2020 fremrykket 10 mio. kr. fra budget 2021. På trods heraf er det administrationens vurdering, at der fortsat er et stort behov for såvel oprettende som forebyggende vedligehold på de kommunale ejendomme. Hertil kommer, at en igangsætning af yderligere vedligeholdelsesopgaver i 2020, vil være til gavn for det private erhvervsliv i den aktuelle krisesituation, ligesom det suspendere anlægsloft i 2020 giver mulighed for at fremrykke allerede planlagte vedligeholdelsesarbejder.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 30. april 2020 fremrykket 10 mio. kr. fra 2021 til 2020, så der nu er et budget til vedligeholdelsesarbejder på 31 mio. kr. i 2020. Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et stort behov for såvel oprettende som forebyggende vedligehold på de kommunale ejendomme.

 

Med det nuværende budget i 2020 og overslagsårene vurderes det, at der særligt fra 2021 vil være mulighed for i højere grad at udføre mindre forebyggende vedligeholdelsesarbejder. Det foreslås her at igangsætte en del af disse forebyggende arbejder allerede i 2020 ved at fremrykke 10 mio. kr. fra 2023 til 2020. Der vil dermed blive gennemført bygningsmæssige tiltag, som forebygger bygningsskader og højne bygningsmassens samlede vedligeholdelsesniveau.

 

De øvrige anlægsinvesteringer på ejendomsområdet, som parallelt er gennemført i bygningerne, har typisk været og er stadig modernisering, tilbygninger, ombygninger eller nybyggeri, som ikke bidrager med forebyggende tiltag i den øvrige bygningsmasse.

 

Fremrykningen vil skabe mulighed for at prioritere og gennemføre opgaver som facaderenovering, tag- eller vinduesudskiftning, udskiftning af tekniske installationer m.m. Herudover vil det være muligt at gennemføre en række miljømæssige tiltag, som gennem en periode har været nedprioriteret. Det handler om en løbende indsats med at udskifte miljø- og sundhedsskadelige materialer i udvalgte bygningsdele i forhold til PCB, bly, asbest, tungmetaller m.m.

 

Det er administrationens vurdering, at opgaven med de mange fremrykkede anlægsmidler vil kræve en større anvendelse af ekstern rådgivning end den, der almindeligvis benyttes i området. Det forventes, at der konkret skal anvendes i størrelsesorden af 10 pct. til assistance ved opgaverne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Nogle bygningsvedligeholdelsesarbejder vurderes at kunne have en positiv effekt på den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat og frigivet 31 mio. kr. i 2020 til vedligeholdelsesarbejder på projekt nr. A650114 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2020.

 

På investeringsoversigten er der i puljen til vedligeholdelsesarbejder afsat 30 mio. kr. i 2021, 25 mio. kr. i 2022 og 45 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder. Det foreslås her at fremrykke og frigive 10 mio. kr. af de 45 mio. kr. i 2023 til 2020.

 

Fremrykningen af de 10 mio. kr. vil ligesom de øvrige fremrykninger, Kommunalbestyrelsen har besluttet, kunne ske som følge af det suspenderede anlægsloftet. 

 

Der er tale om fremrykning af allerede budgetterede midler i overslagsårene, som under alle omstændigheder skal udmøntes. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditetsniveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene. 

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

10.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

31.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

A650260 Vedligeholdelsesarbejder

10.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

41.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

41

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der fremrykkes 10 mio. kr. fra 2023 til 2020 på projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A650114 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Efter dialog med Klub Syd har administrationen ved Center for Ejendomme gennem involvering af medarbejdere og den lokale leder fra Klub Syd, udviklet en plan for forbedring af de fysiske forhold i Klub Syds lokaler på Baltorpskolen afdeling Rugvænget, og søger om frigivelse af de på Budget 2020 afsatte midler, for at kunne gennemføre arbejdet.

 

Baggrund

I Budget 2020 er afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 i anlægsmidler til forbedring af de fysiske rammer på Klub Rugvænget.

 

Sagsfremstilling

Efter gennemgang af lokalerne med medarbejdere og leder fra Klub Syd og deres ønsker til ændringer, planlægger administrationen at gennemføre bygningsmæssige justeringer i de eksisterende lokaler, på lys og lydisolering for at skabe rarere lokaler og mindske gener fra støj. Yderligere undersøges mulighederne for at opsætte foldedøre på tværs af fællesrum for at give mulighed for at lave adskilte aktiviteter.

 

I det tilstødende lokale, der i dag bruges til depot indrettes computerlokale ved at sikre ordenligt indeklima, flugtvejsforhold, samt tekniske installationer.

 

Midlerne vil slutteligt bruges til en række mindre moderniseringer på de tilknyttede toiletter, døre og vaske i henhold til ønsker fra Klub Syd.

 

Anlægsmidler afsat i 2021 ønskes anvendt til udvikling af udeområderne foran klubbens lokaler. Dette planlægges nærmere i samarbejde med medarbejdere og leder fra Klub Syd.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1,0 mio. kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1,0 mio. kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,0

2,0

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

0

0

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A516325 Klub i Rugvænget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Midlerne fra puljen til Friarealer ved skoler i 2020 på i alt 0,2 mio. kr. søges hermed frigivet. Det er på grund af smittefare ved COVID-19 Sundhedsstyrelsens anbefaling, at børn er så meget udendørs som muligt. Det lægger yderligere pres på skolernes friarealer samtidig med, at det vanskeliggør muligheden for at udføre omfattende anlægsarbejder på arealerne i skolernes åbningstid.

Administrationens anbefaling er derfor, at midlerne i 2020 anvendes til akut opståede opgaver, der følger af den øgede belastning af arealerne samt de forventelige store vandmængder mv. Der vil være tale om udførelse af opgaver, der er for store til at være omfattet af vedligeholdelsesbudgetterne på servicerammen, men ikke er større end, at de kan udføres uden for skolernes åbningstid, eksempelvis i weekender.

 

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 0,2 mio. kr. i 2020 til friarealer ved skoler.

 

Smittefaren ved COVID-19 betyder, at børn og ansatte på skolerne skal kunne holde den påkrævede afstand til hinanden, og at de skal opholde sig mest muligt udendørs. Det medfører et væsentligt øget behov for at kunne anvende udendørsarealerne samt et væsentligt øget pres på udendørsarealerne.

 

Sagsfremstilling

På grund af presset på udendørsarealerne er det administrationens vurdering, at planerne om at udføre mere gennemgribende renoveringsarbejder af belægninger/friarealer, som kræver plads og tid at gennemføre, i 2020 må vige for opgaver, der sikrer, at den størst mulige del af skolernes udendørsarealer kan benyttes hele tiden.

 

Puljen i 2020 vil derfor, med udgangspunkt i driftwebsager og i samarbejde med skolernes driftsmedarbejdere og Center for Ejendomme, blive prioriteret til de opgaver, som kan løses hurtigt og er mest akutte set i forhold til, at flest muligt skal kunne opholde sig på udendørsarealerne og overholde afstandskravene. Det forventes, at der eksempelvis vil være tale om opgaver, som indebærer, at der hurtigt dæmmes op for vandophobning på arealerne. I disse tilfælde vil der kunne blive tale om midlertidige løsninger, som muliggør, at børn og personale kan opholde sig på arealerne, og hvor mere langsigtede løsninger kræver, at der arbejdes i længere perioder på arealerne, og at større dele af arealerne inddrages til de udførende arbejder.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Fokus er på den fysiske tilgængelighed. Opgaverne vil blive prioriteret, fordi de er nødvendige for, at udendørsarealerne kan benyttes og fordi de kan udføres uden for skolens åbningstid.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,2 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A301204 Friarealer v/ skoler - renovering.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

A301204 Friarealer v/ skoler - renovering

200.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,2

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A301204 Friarealer v/skoler - renovering til projekt nr. A301203 Friarealer ved skoler 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 09-06-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Indhold

Sammendrag

Der er et ønske fra parterne i Aftale om budget 2020 om, at der skal gøres en indsats for at bekæmpe invasive plantearter, herunder pileurt. Derfor prioriteres 0,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra den eksisterende grønne pulje under Teknik- og Miljøudvalget til indsatsen. Indsatsen indebærer også en opprioritering af informationskampagner over for grundejere i Ballerup Kommune.

 

Bekæmpelse af invasive plantearter er en lang og sej kamp, hvor viden hele tiden opdateres og forandres. Administrationen vil i 2020 rette fokus mod fire konkrete indsatser.

 

Administrationen indstiller, at anlægsmidlerne frigives.

 

Baggrund

Der er på nuværende tidspunkt et budget til bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter på 760.000 kr. pr. år, som primært bliver brugt på bekæmpelse af bjørneklo. En mindre del af budgettet bruges til test af mindre bekæmpelsesfelter for invasiv pileurt, vild pastinak og armensk brombær. Ud over bjørneklo, invasiv pileurt, vild pastinak og armensk brombær har vi i Ballerup Kommune registreret bestande af rød hestehov og gyldenris.

 

I dag er det kun muligt at give påbud til grundejere, der ikke bekæmper bjørneklo på egen grund. Det er ikke lovgivningsmæssigt muligt at bruge påbudsværktøjet på andre invasive arter. Derfor er der et stort og vigtigt informationsarbejde til de forskellige grundejere om de invasive arter, der er problematiske i Ballerup Kommune, så vi sammen kan få bugt med dem.

 

Sagsfremstilling

De invasive arter udfordrer vores ønsker om at kunne bruge og forbedre vores naturområder. I naturområdet, der kaldes "Nord for Lundegården" (se bilag), er der konstateret mange sporadiske forekomster af invasiv pileurt over hele området, og dette vil på sigt blive en meget stor udfordring. Derfor er en indsats i dette område nødvendig nu, for at det ikke bliver en uoverstigelig opgave i fremtiden. Altså nu er muligheden der for at sætte ind nu og "vinde".

 

Da invasiv pileurt har ødelæggende indvirkning på veje, broer og bygninger, vil der derudover være fokus på forekomster nær private grunde, kommunale ejendomme og veje.

 

Invasiv pileurt er meget svær at bekæmpe, bl.a. fordi det er individuelt fra forekomst til forekomst, hvordan den skal bekæmpes på det konkrete sted, og derudover tager bekæmpelsen et ukendt antal år. Der er ingen viden om præcis, hvor lang tid en bekæmpelse tager, men det er almindeligt anerkendt at det er over 10 år.  

 

I dag er der frivillige, der er gået i gang med at bekæmpe rød hestehov langs åerne i Måløv. Der er store arealer langs Ballerup Kommunes åer, hvor rød hestehov har udkonkurreret andre arter. Det medfører, at brinkerne (siderne på en å) eroderes og dermed ødelægger vandets forløb. Der er et stort fokus på åerne i Måløv fra de lokale borgere. Der er blevet oprettet en såkaldt rød hestehovbande, svarende til bjørnebanderne. En del af denne bevilling vil understøtte deres arbejde som frivillige bekæmpere og hjælpe dem ordentligt i gang, så der kommer nogle hurtige resultater.

 

I forbindelse med information til grundejere har administrationen god erfaring med at afholde kurser for grundejere, der er berørt af bjørneklo. Dette koncept kopieres til kurser med et overordnet fokus på invasive arter og kurser med mere specialiseret indhold. Disse kurser henvender sig til driftsledere på større erhvervsarealer, mindre erhvervsejere, boligforeninger og private grundejere.

 

Fra administrationens side er der i denne omgang fokus på fire konkrete indsatser:

 1. Kortlægning af og indsats på naturområdet "Nord for Lundegården"
 2. Sikring af arealer tæt på private matrikler, kommunale ejendomme og veje
 3. Støtte til borgernes frivillige indsatser og sikring af åløb i Måløv
 4. Information i form af kurser i bekæmpelse til de berørte grundejere samt generel information til alle om, hvordan man kan bekæmpe de invasive arter bl.a. ved borgerbreve og på sociale medier.

Ud over disse fire større indsatser vil der være andre mindre indsatser på armensk brombær, vild pastinak og gyldenris, hvor det er nødvendigt.

 

Der vil også være mere generel information om invasive arter og Ballerup Kommunes indsatser via sociale medier, avisartikler, nyhedsbreve til erhvervet og direkte breve til berørte grundejere.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Under bekæmpelse af nogle forekomster, vil visse naturområder være utilgængelige. Bekæmpelsen vil dog sikre den fremtidige tilgængelighed i naturen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

800.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,8

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægs-projektet

 

0,068

0,068

0,068

0,068

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2020 fra grøn pulje til projekt nr. 020249 Kamp mod invasive arter.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

I Budgetaftalen for 2020 er der afsat anlægsmidler i 2020 og i overslagsårene til etablering af hastighedsdæmpende tiltag i boligområder.
 

Der er gennemført en trafikanalysen af Viften/Gl. Skovlunde, hvor det blev undersøgt, hvordan trygheden kan øges og hastigheden dæmpes. Der er udarbejdet tre anlægsmodeller, som viser, hvordan projektet kan gennemføres. På baggrund af trafikanalysen og inddragelse af lokale interessenter indstiller administrationen, at der frigives anlægsmidler til hastighedsdæmpende tiltag i området Viften/Gl. Skovlunde, og at det afsatte anlægsbudget i 2020 suppleres med fremrykning af anlægsmidler fra overslagsårene. 

 

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019 blev der bevilliget trafiksikkerhedsmidler til en analyse af trafikforholdene i Viften/Gl. Skovlunde med henblik på etablering af trafiksikkerheds- og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det er anbefalingerne i denne analyse, tidligere analyser på Ejbyvej og inddragelse af lokale interessenter, der ligger til grund for denne indstilling.

 

Administrationen har modtaget mange borgerhenvendelser fra boligområdet Viften/Gl. Skovlunde. Samtidig er Ejbyvej og Harrestrupvej højt prioriteret i Ballerup Kommunes hastighedsplan, for at få dæmpet hastigheden.

 

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 er der afsat et årligt anlægsbudget på 0,8 mio. kr. til etablering af hastighedsdæmpende tiltag i boligområder fra 2020 og frem. Det kan derfor politisk besluttes, hvorvidt man supplerer de afsatte midler i 2020 med fremrykning af anlægsmidler, og dermed gennemføre et større projekt, end der er muligt med de 0,8 mio. kr. afsat i indeværende budgetår. 

 

Sagsfremstilling

Inddragelse og dialog med lokale borgerne er en vigtig del af trafikanalysen. Der er gennemført besigtigelser af hele området samt observationer af fokussteder. Desuden blev der gennemført en fælles besigtigelse med Bylaug, Lokalråd, trafikgruppen og skolerne i november 2019.

 

Den færdige trafikanalyse samt prioritering af de hastighedsdæmpende tiltag blev drøftet ved et møde med Bylaug, Lokalråd, trafikgruppen og skolerne i april 2020. Der var enighed om prioritering af 40 km-zonen på Ejbyvej og boligvejene i Viften/Gl. Skovlunde, samt bedre løsninger på den sydlige del af Ejbyvej og ved Skovlunde skole. Der var også enighed om, at en 2-minus-1 vej på den sydlige del af Ejbyvej ses som en mulig kortvarig løsning, og en separat cykelsti og fortov som en bedre løsning på sigt.

 

I lyset af den nuværende mulighed for fremrykning af anlægsmidler, er der opstillet tre anlægsmodeller, hvoraf anlægsmodel 3 giver den bedste løsning rent trafiksikkerheds- og hastighedsmæssigt. Det er også den dyreste løsning. Administrationen kan også stå fagligt inde for anlægsmodel 1 og 2.

 

Anlægsmodel 1:

De afsatte midler i puljen for hastighedsdæmpende tiltag i boligområder, der i 2020 udgør 0,8 mio. kr. foreslås anvendt til etablering af følgende hastighedsdæmpende tiltag:

 • 40-km/t zone på Ejbyvej med to indsnævringer
 • 40-km/t zone på boligveje i Viften/Gl. Skovlunde med skiltning og hastighedsdæmpning på Kløvertoften
 • 2-minus-1 vej på den sydlige del af Ejbyvej med to indsnævringer.

Ejbyvej er højt prioriteret, både i hastighedsplanen, for beboerne i området samt for skolerne. Hastighedsmålinger viser en 85 pct.-fraktil mellem 45,3 og 53 km/t (85 pct.-fraktilen betyder, at 85 pct. kører under den nævnte hastighed). Med baggrund i trafikanalysen forslås der at etablere en 40/km-t hastighedszone med to indsnævringer på den nordlige del af Ejbyvej. Formålet med at etablere indsnævringerne er at sænke hastigheden, og dermed øge trygheden og trafiksikkerheden for borgerne og skoleeleverne. Placering og udformning af indsnævringerne bliver fastlagt nærmere ved projekteringen.

 

Med baggrund i trafikanalysen forslås det at etablere en 40 km/t hastighedszone på boligvejene i Viften og Gl. Skovlunde med skiltning. I boligområderne kan der oprettes disse hastighedszoner ved at opsætte skilte, hvis 85 pct. af trafikken kører under 47 km/t, hvilket er tilfældet på alle boligveje i Viften og Gl. Skovlunde. Det betyder, at det ikke er en forudsætning for at etablere 40 km/t zone, at der på vejene i Viften og Gl. Skovlunde etableres fartdæmpere jf. hastighedsmålingerne og vejlængderne, og politiet er positiv indstillet overfor at give tilladelse til hastighedszonen i Viften/Gl. Skovlunde. Hastighedsnedsættelse med skiltning sender et klart budskab om, at man nu kører ind i et boligområde, som ikke egner sig til højere hastigheder. Det er en påbudt hastighed så politiet har mulighed for at udstede bøder ved hastighedsoverskridelser. For at imødekomme borgernes utryghed på enkelte veje foreslås det dog, at 40 km/t skiltning suppleres med fartdæmpning på Kløvertoften. Placering og udformning af bumpene bliver fastlagt nærmere ved projekteringen. Desuden skal beboerne på vejen høres inden etablering, da fartdæmpning kan opleves generende.

 

De nye 40 km/t-hastighedszoner i Viften/Gl. Skovlunde og Ejbyvej bliver evalueret og effekten bliver målt. Hvis den ønskede effekt ikke bliver opnået, kan yderligere tiltag vurderes.

 

På den sydlige del af Ejbyvej forslås det at etablere en 2 minus 1-vej mellem Hasselvej og Åbyvej, så cyklister flyttes til kørebanen på brede kantbaner i stedet for delte stier. Det skaber mere tryghed for fodgængere og bedre oversigt til cyklister ved udkørsel fra sideveje og indkørsler. Desuden vurderes hastighedsniveauet erfaringsmæssigt at falde op til 5 km/t. For at øge den hastighedsdæmpende effekt, skal den sydlige del af Ejbyvej også være en del af 40 km/t-zonen og afmærkningen skal suppleres med to indsnævringer. Ud fra oversigtsforholdene fra sidevejene anbefales det desuden, at beskære beplantningen og evt. håndhæve hjørneafskæringer.

 

Anlægsmodel 2:

Fremrykningen af anlægsmidler, med en samlet anlægssum på 3,7 mio. kr., foreslås anvendt til følgende hastighedsdæmpende tiltag:

 • 40-km/t zone på Ejbyvej med to indsnævringer
 • 40-km/t zone på boligveje i Viften/Gl. Skovlunde med skiltning og hastighedsdæmpning på Kløvertoften og Hybenvænget
 • Ombygning af delte stier til separat cykelsti og fortov på den sydlige del af Ejbyvej.

Ved anlægsmodel 2 foreslås det at de delte stier på den sydlige del af Ejbyvej (mellem Hasselvej og Åbyvej) bygges om til separat cykelsti og fortov som anbefalet i analyse fra 2016. Desuden skal hastigheden sænkes, da den sydlige del af Ejbyvej også skal være en del af 40 km/t-zonen. Overgangen fra cykelsti og fortov til delte stier opleves utrygt, særligt ved de mange sideveje, hvor der er dårlig oversigt. For at forbedre oversigtsforholdene anbefales det desuden, at beskære beplantningen og evt. håndhæve hjørneafskæringer. Løsningen skaber mere tryghed for fodgængere og bedre oversigt til cyklister ved udkørsel fra sideveje og indkørsler.

 

Anlægsmodel 2 indeholder fortsat: 40-km/t zone på Ejbyvej med indsnævringer på den nordlige del, og 40-km/t zone på boligveje i Viften/Gl. Skovlunde med skiltning og hastighedsdæmpning på Kløvertoften. Desuden skal der også laves hastighedsdæmpning på Hybenvænget for at imødekomme borgernes ønske.

 

Anlægsmodel 3:

Ved yderligere fremrykning af anlægsmidler, med en samlet anlægssum på 4,7 mio. kr., foreslås det at etablere følgende hastighedsdæmpende tiltag:

 • 40-km/t zone på Ejbyvej med to indsnævringer
 • 40-km/t zone på boligveje i Viften/Gl. Skovlunde med skiltning og hastighedsdæmpning på Kløvertoften og Hybenvænget
 • Ombygning af delte stier til separat cykelsti og fortov på den sydlige del af Ejbyvej
 • Midterhelle med fodgængerfelt på Ejbyvej ved Skovlunde skole, afd. Rosenlund.

Ved yderligere fremrykning af anlægsmidler foreslås det, at der udover anlægsprojekterne i model 2, også etableres midterhelle med fodgængerfelt på Ejbyvej ved Skovlunde Skolen, Afdeling Rosenlund. Derved kan eleverne passere vejen i to tempi. Fodgængerfeltet vurderes som en god løsning for skolebørnene i skoletiden, kombineret med en midterhelle, hævet flade, skolepatrulje og lokal hastighedsbegrænsning. Skoleledelsen af Skovlunde Skole, Afdeling Rosenlund understøtter løsningen med fodgængerfelt og midterhelle.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Etablering af 40 km/t-zoner vil øge trygheden for bevægelseshæmmede i forbindelse med krydsning af vejene.
 

Etablering af separat cykelsti og fortov på Ejbyvej vil øge trygheden for synshæmmede og bevægelseshæmmede, da den delte sti langs vejen vil blive nedlagt, og fodgængere vil få eget færdselsareal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023 i puljen på projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. På investeringsoversigten er der endvidere afsat 4 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer. De tre anlægsmodeller kan finansieres på følgende måder:

 

Anlægsmodel 1: Der frigives 0,8 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder til arbejdet i model 1.

 

Anlægsmodel 2: Der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra hvert af årene 2021-2023 til 2020 på projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. Der fremrykkes endvidere 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer, således at der i alt kan frigives 3,7 mio. kr. til arbejdet i model 2.

 

Anlægsmodel 3: Der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra hvert af årene 2021-2023 til 2020 på projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder. Der fremrykkes endvidere 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer, således at der i alt kan frigives 4,7 mio. kr. til arbejdet i model 3.

 

Fremrykningen af midler i model 2 og 3 giver mulighed for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020 af samme grund. Der er tale om fremrykning af allerede budgetterede midler i overslagsårene, som under alle omstændigheder skal udmøntes på et senere tidspunkt. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditetsniveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene.

Såfremt man vælger fremrykning af anlægsmidler fra overslagsårene til anlægsmodel 2 eller anlægsmodel 3, vil der ikke være yderligere budgetmidler i overslagsårene til hastighedsdæmpende tiltag i andre boligområder.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

4.700.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A222140 Hastighedsdæmpende tiltage i boligområder

A222042 Diverse vejændringer

3.200.000 kr.

1.500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.700.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

4,7

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet

 

0,118

0,118

0,118

0,118

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra hvert af årene 2021-2023 til 2020 på projekt nr. A222140 Hastighedsdæmpende tiltag i boligområder.
   
 2. Der fremrykkes 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer, således at der i alt kan frigives 4,7 mio. kr. til arbejdet i anlægsmodel 3.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 02-06-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Der tilføjes et notat om vurdering af støjgener fra bump og beskrivelse af den forudgående borgerinddragelse til sagens videre behandling i Økonomiudvalget. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 16-06-2020
Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning samt denne bemærkning:Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalgets igen efter endt nabohøring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Indhold

Sammendrag

Hermed forelægges opfølgning på COVID-19-udgifter i Ballerup Kommune til godkendelse. Samtlige centre i Ballerup Kommune har vurderet de forventede mer- og mindreforbrug som følge af COVID-19-situationen.   

 

Med denne sag tages der stilling til håndteringen af merudgifter vedrørende COVID-19 i Ballerup Kommune, da det på nuværende tidspunkt vurderes, at der fra den 1. august og resten af 2020 kun vil være et afgrænset og kendt område, hvor der fortsat vil være COVID-19-udgifter. Det skal dog dertil nævnes, at der kan være enkelte områder, hvor der også i 2021 vil være COVID-19-relaterede udgifter, fx rengøring - dette indgår i administrationens budgetforslag for 2021, som forelægges Økonomiudvalget til august 2020.

 

Der er opgjort mer-/mindreudgifter vedrørende COVID-19 svarende til ca. 76 mio. kr. Heraf vurderes de 39 mio. kr., som er inden for servicerammen, at være så sikre, at de kan gives som en tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. De resterende 37 mio. kr. er COVID-19-udgifter vedrørende beskæftigelsesområdet og er uden for servicerammen. De vurderes ligeledes at kunne gives som en tillægsbevilling nu.

 

Den statslige kompensation til finansiering af COVID-19-udgifterne inden for servicerammen udgør ca. 12 mio. kr. Da Ballerup Kommune har opgjort COVID-19 udgifterne inden for servicerammen til 39 mio. kr., kommer kommunen således selv til at stå for finansieringen af 27 mio. kr. Udgiften på de ca. 27 mio. kr. skal ses i forhold til det oprindelige måltal for servicerammen i 2020 på 2.762 mio. kr. Udgiften vil give en selvstændig overskridelse af måltallet for servicerammen på ca. 7 mio. kr. Administrationen foreslår pt., at der ikke iværksættes korrigerende handlinger i forhold hertil.  

 

I forhold til COVID-19-udgifterne uden for servicerammen vedrørende beskæftigelsesområdet finansieres de af midtvejsreguleringen, som fremgår af "Aftale om kommunernes økonomi for 2021". Dermed er der finansiering til at dække samtlige COVID-19-udgifter uden for servicerammen.  

 

Baggrund

Første budgetopfølgning 2020 blev udarbejdet på baggrund af forbrugsdata ultimo februar 2020, som vanligt, og konsekvenserne af COVID-19 indgik derfor ikke. Nedlukningen af samfundet den 12. marts 2020 grundet coronakrisen og den efterfølgende gradvise oplukning har markant ændret den økonomiske situation for Ballerup Kommune. Der er således tale om mer- og mindreudgifter på mange områder grundet både meraktivitet og nedlukning.   

 

Formålet med denne sag er at håndtere COVID-19-relaterede udgifter inden udarbejdelsen af budget 2021 og sikre enhederne klare rammer for deres økonomi resten af 2020. Med sagen gøres det klart, at Ballerup Kommune pr. 1. august 2020 overgår til en driftsøkonomisk normalsituation, hvilket betyder, at der etableres et nyt budgetgrundlag for alle enheder, hvor man kompenseres for merudgifter frem til og med den 1. august 2020. Eventuelle efterfølgende økonomiske udfordringer skal håndteres inden for de almindelige økonomistyringsprincipper og processer. Områder, hvor der med sikkerhed også kommer merudgifter fra august 2020 og frem, kompenseres også med denne sag - det drejer sig primært om rengøring, leje af telte mv.  

 

Sagsfremstilling

Samtlige centre i Ballerup Kommune har skønnet de forventede mer- og mindreforbrug som følge af COVID-19-situationen, hvilket sammenlagt beløber sig til ca. 76 mio. kr. Disse vurderes at være så sikre, at de kan gives som tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt. Af disse 76 mio. kr. er de 39 mio. kr. inden for servicerammen, mens de resterende 37 mio. kr. er COVID-19-udgifter vedrørende beskæftigelsesområdet uden for servicerammen. 

 

Af de 39 mio. kr. i merforbrug på servicerammen vil de 30,5 mio. kr. være anvendt pr. 1. august 2020. Fra den 1. august 2020 og resten af året forventes merudgifter på 8,5 mio. kr. primært til fortsat højere rengøringsniveau end normalt (dog lavere end i perioden i marts-juni 2020) og leje af telte mv. 

 

Rengøringsniveauet afhænger af de statslige udmeldte retningslinjer, og det kan vise sig, at omfanget af rengøringsudgifter er undervurderet og må kompenseres ved en senere lejlighed eller i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2020. Rengøringsbudgettet er centralt placeret, hvorfor dette ikke skaber usikkerhed i de decentrale budgetter.

Det er desuden en forudsætning for nærværende opgørelse af udgifter, at værnemidler kan anskaffes vederlagsfrit gennem indkøbscentralen KVIk.

 

Inden for servicerammen 

Det foreslås, at følgende udgifter og områder, inden for servicerammen gives en tillægsbevilling for COVID-19-udgifter svarende til samlet 39 mio. kr. (se punkterne 1-7 nedenfor):

 1. Udgifter til ekstra rengøring, øvrigt køb af værnemidler svarende til 15 mio. kr. hovedsageligt på ældreområdet, børne- og skoleområdet, men også generelt i Ballerup Kommune. Der er i udgiften indarbejdet en forventning om øget behov for rengøring resten af året 2020 på især ældreområdet, hvor der også 2021 kan forventes merudgifter til rengøring.
   
 2. Udgifter til telte, vaske m.m. svarende til 6 mio. kr. hovedsageligt på ældreområdet samt børne- og skoleområdet. 
   
 3. Udgifter til tilbagebetaling af forældrebetaling svarende til 5 mio. kr. hovedsageligt på dagtilbudsområdet.  
   
 4. Udgifter til ekstra personale, merarbejde og vikarer svarende til 7 mio. kr. hovedsageligt på ældreområdet samt børne- og skoleområdet.  
   
 5. Udgifter til godtgørelse af indtægtstab m.m. på kulturområdet svarende til 3 mio. kr.  
   
 6. Udgifter til beskæftigelsesindsats/kontraktforløb svarende til 2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet inden for servicerammen.  
   
 7. Udgifter til kommunikation og generel håndtering af coronakrisen svarende til 1 mio. kr. hovedsageligt på det centralt administrative område.

Ovenstående udgifter fremgår både som opsamlende oversigt og i mere detaljeret form på bevillingsrammeniveau i vedhæftede bilag.

 

Udgifterne vedrørende manglende billetsalg til busdrift i Movia-regi, svarende til ca. 9 mio. kr., håndteres direkte i forhold til de regionale trafikselskaber og indgår derfor ikke i nærværende sag.

 

Den direkte statslige kompensation for COVID-19 direkte til Ballerup Kommune udgør 12 mio. kr. I forhold til indkøb af værnemidler vil staten give kompensationen til indkøbscentralen KVIk, som godtgørelse for de indkøb KVIk har foretaget af værnemidler for alle landets kommuner. Dvs. at denne del af kompensationen ikke indregnes i servicerammen for Ballerup Kommune, idet Ballerup Kommune herefter modtager værnemidler fra KVIk uden afregning.

 

Da den statslige kompensation til finansiering af COVID-19-udgifterne udgør ca. 12 mio. kr., og da Ballerup Kommune har opgjort COVID-19 udgifterne inden for servicerammen til 39 mio. kr., kommer kommunen således selv til at stå for finansieringen af 27 mio. kr. Ballerup Kommune kompenseres dermed kun delvist i forhold til de skønnede COVID-19-udgifter inden for servicerammen.

 

Det forslås, at merudgifterne inden for servicerammen håndteres ved brug af kassetræk. Kassetrækket skal således finansiere 27 mio. kr. Dette finansieringsforslag indeholder ikke tilsvarende besparelser og vil derfor betyde en selvstændig overskridelse af Ballerup Kommunes samlede serviceramme grundet COVID-19 udgifter på 7 mio. kr., som det ser ud på nuværende tidspunkt. Det betyder også, at den økonomiske strategi for så vidt angår overholdelse af servicerammen ikke overholdes på nuværende tidspunkt.

 

I stedet for at iværksætte besparelser på nuværende tidspunkt foreslår administrationen, at udviklingen på nationalt niveau og udviklingen på servicerammen hen mod tredje budgetopfølgning afventes. I "Aftalen om Kommunernes Økonomi 2020" og 2021 fremgår det, at regeringen og KL er enige om, at der ultimo 2020 gennemføres en opfølgende drøftelse om evt. yderligere tilskud til håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter.

Der gøres opmærksom på, at ved første budgetopfølgning 2020 var der en forventning om en overskridelse af servicerammen på 5 mio. kr., hvor Økonomiudvalget fulgte administrationens anbefaling om at afvente udviklingen på servicerammen hen mod tredje budgetopfølgning 2020.

 

Uden for servicerammen

Administrationen foreslår, at der gives en tillægsbevilling uden for servicerammen på 37 mio. kr. til udgifterne som følge af flere ledige borgere og forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet. Tillægsbevillingen finansieres af midtvejsreguleringen som fremgår af "Aftale om kommunernes økonomi for 2021". Finansieringen dækker samtlige COVID-19-udgifter uden for servicerammen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. COVID-19-udgifterne inden for servicerammen (jf. punkterne 1-7) godkendes med henblik på en tillægsbevilling svarende til 39 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres med 12 mio. kr. via statslig kompensation og 27 mio. kr. via kassetræk.
   
 2. COVID-19-udgifterne uden for servicerammen godkendes med henblik på tillægsbevilling svarende til 37 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres af midtvejsreguleringen jf. "Aftale om kommunernes økonomi for 2021".

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-06-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med at kommunalbestyrelsesmedlem Ali Abbasi (Ø) vender tilbage fra barsel, har Enhedslisten anmodet Kommunalbestyrelsen om, at Ali Abbasi (Ø) igen indtræder i Økonomiudvalget.

 

Baggrund

Ali Abbasi (Ø) vender den 1. juli 2020 tilbage fra barsel.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Ali Abbasi (Ø) gik på orlov den 1. oktober 2019, godkendte Kommunalbestyrelsen Enhedslistens ønske om, at Stine Rahbek Pedersen (Ø) overtog Ali Abbasis (Ø) plads i Økonomiudvalget.

 

Enhedslisten har i forbindelse med at Ali Abbasi (Ø) vender tilbage fra barselsorlov anmodet om, at han igen indtræder i Økonomiudvalget.

 

Sammensætning

 

Økonomiudvalget består af 11 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Økonomiudvalgets medlemmer ser efter indstillingen således ud:

 

1. Jesper Würtzen (A) borgmester, formand

2. Lolan Marianne Ottesen (A) næstformand

3. Ali Abbasi (Ø)

4. Hella Hardø Tiedemann (A)

5. Kåre Harder Olesen (V)

6. Michael Jensen (O)

7. Musa Kekec (A)

8. Peter Als (A)

9. Ulrik Falk-Sørensen (F)

10. Charlotte Holtermann (A)

11. Allan Kristensen (C).

 

Udpegningen har virkning fra den 1. juli 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 1. Stine Rahbek Pedersen (Ø) udtræder af Økonomiudvalget. Nyt medlem udpeges med virkning fra den 1. juli 2020.

  Der indstilles et nyt medlem:
  Ali Abbasi (Ø) indstilles.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med at kommunalbestyrelsesmedlem Ali Abbasi (Ø) vender tilbage fra barsel, har Enhedslisten anmodet Kommunalbestyrelsen om, at Stine Rahbek Pedersen (Ø) igen indtræder i Børne- og Skoleudvalget.

 

Baggrund

Ali Abbasi (Ø) vender den 1. juli 2020 tilbage fra barsel.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Ali Abbasi (Ø) gik på orlov den 1. oktober 2019, godkendte Kommunalbestyrelsen Enhedslistens ønske om, at Ali Abbasi (Ø) overtog Stine Rahbek Pedersens (Ø) plads i Børne- og Skoleudvalget.

 

Enhedslisten har i forbindelse med, at Ali Abbasi (Ø) vender tilbage fra barselsorlov anmodet om, at Stine Rahbek Pedersen (Ø) igen indtræder i Børne- og Skoleudvalget.

 

Sammensætning

 

Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Børne- og Skoleudvalgets medlemmer ser efter indstillingen således ud:

 

1. Peter Als (A) - formand

2. Maria Lundahl Assov (A) - næstformand

3. Michael Brønd (A)

4. Bjarne Rasmussen (A)

5. Sussie Wandel (V)

6. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

7. Ulrik Falk-Sørensen (F).

 

Udpegningen har virkning fra den 1. juli 2020

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 1. Ali Abbasi (Ø) udtræder af Børne- og Skoleudvalget. Nyt medlem udpeges med virkning fra den 1. juli 2020.

  Der indstilles et nyt medlem:
  Stine Rahbek Pedersen (Ø) indstilles.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt". 

Lukket dagsorden

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download