Kommunalbestyrelsen

24.06.2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Birgitte Dahl (O) - Afbud
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Afbud
 • Anja Holtze (A) - Afbud
 • Dennis Sørensen (A) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2018 for IT-Forsyningen I/S forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Årsregnskab og revisionsprotokollat blev fremlagt på bestyrelsesmødet i den 4. april 2019 og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

 

Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

 

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Den 1. september 2018 blev selskabet udvidet med Allerød Kommune.

 

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 14.3, at årsregnskabet skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

 

Hjemmel: Styrelsesloven, § 60.

 

Sagsfremstilling

Årsregnskabet og revisionsprotokollat for 2018 for IT-Forsyningen I/S blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 4. april 2019 og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

 

Revisionen gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold. IT-forsyningen har i 2018 leveret et regnskabsmæssigt underskud, efter afskrivninger, på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,5 pct.

 

I revisors protokol, som kan ses i bilag, er der uddybende anvisninger angående omkring de af revisionen gennemførte kontroller.

 

I IT-Forsyningens femte leveår var der fortsat fokus på driftssikkerhed, it-faglighed og økonomistyring. Desuden har optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen I/S været i fokus. Bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S har desuden udarbejdet en ny ejerstrategi for IT-Forsyningen, som skal realiseres fremadrettet af den kommende direktør.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Årsregnskabet for 2018 for IT-Forsyningen I/S godkendes, og revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende budget 2020 for IT-Forsyningen I/S.

 

Budgettet er fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. maj 2019, hvor det blev godkendt af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

 

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Den 1. september 2018 blev selskabet udvidet med Allerød Kommune.

 

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 13.1-3, at budget skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

 

Hjemmel: Styrelsesloven, § 60.

 

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen I/S fremlægger budget for 2020. Budgettet er fremskrevet med KLs vægtede fremskrivningsprocent. Det fremlagte budget, som er vedhæftet, er i balance inden for de gældende budgetrammer.

 

Budget 2020 er bl.a. korrigeret for følgende forudsætningsændringer:

 • Den nye afregningsmodel
 • Ændring af basisbidraget 
 • Optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen pr. 1. september 2018
 • Ny Microsoft-licensaftale for perioden 2019-2021.

I budget 2020 er de fulde konsekvenser ved optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen I/S indarbejdet. Desuden indgår der en langsigtet investeringsplan, jf. den merbevilling der blev givet i forbindelse med sidste års budget.

 

Budget 2020 er fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. maj 2019, og er efterfølgende godkendt af bestyrelsen i IT-Forsyningen I/S.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af budgettet for 2020 fremgår de respektive interessentkommuneres betaling fordelt på basisydelse, samt andre ydelser. Herudover rummer budgetforslaget ingen øvrige økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Budget for 2020 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem til Psykiatrirådet i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Birgitte Dahl (O) har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Psykiatrirådet.

 

Sagsfremstilling

Psykiatrirådet består af 12 medlemmer og er sammensat på følgende måde:

 • 5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • 1 medlem fra Bedre Psykiatri
 • 1 medlem fra SIND
 • 1 medlem fra Landsforeningen Autisme
 • 1 medlem fra Psykiatrisk Center Ballerup
 • 1 medlem fra boligforeninger i Ballerup Kommune
 • 2 borgerrepræsentanter med psykisk sygdom.

Der vælges 1 personlig stedfortræder for de af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

 

Der kan vælges op til 7 stedfortrædere, som repræsenterer det psykiatriske område i en rækkefølge fra 1 og op til 7. Stedfortræderne indkaldes, hvis der er afbud til møder.

 

Psykiatrirådets medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra organisationerne. Dog udpeges de 2 borgerrepræsentanter af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra handicap- og psykiatriområdet.

 

Birgitte Dahl (O) ønsker at udtræde af Psykiatrirådet, og Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege et nyt medlem til Psykiatrirådet og 1 personlig stedfortræder herfor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at 

 1. Der vælges et nyt medlem til Psykiatrirådet af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
   
 2. Der vælges en personlig stedfortræder for det nye medlem af Psykiatrirådet.

 

Medlem:

 

Dansk Folkeparti (O) indstiller:

 

1. Michael Jensen (O)

 

Stedfortræder:

 

Dansk Folkeparti (O) indstiller:

 

1. Birgitte Dahl

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Statusrapport for 2018 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner forelægges til orientering.

 

Baggrund

Ifølge aftale mellem Ballerup og Furesø Kommuner om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn skal Ballerup Kommune som ansvarlig for sekretariatet for nævnene hvert år udarbejde en statusrapport, som skal forelægges Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til orientering.

 

Sagsfremstilling

Statusrapporten, jf. statusrapport i bilag 1, dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2018 og indeholder en kort beretning og oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv.

 

Sagsbehandlingstiderne har ligget på gennemsnitligt tre måneder fra tidspunktet for sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne. Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 77 sager, heraf 50 i Beboerklagenævnet og 27 i Huslejenævnet.

 

Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet er 737.983 kr. Mindreudgiften i forhold til budgettet er således 129.577 kr. til såvel faste som variable driftsudgifter i forhold til budgettet. Da der er overførselsadgang, vil et evt. mindreforbrug tilgå kommunekassen. Mindreudgiften skyldes et lavere antal sager end det budgetlagte antal på 155 sager, jf. regnskab i bilag 2. Som det følger af aftalen mellem de to kommuner, har Furesø Kommune primo 2018 betalt sin forholdsmæssige andel af de faste udgifter ifølge budgettet. Som det ligeledes følger af aftalen, modregnes mindreforbruget i disse udgifter i den samlede opgørelse, som Ballerup Kommune primo 2019 sender til Furesø Kommune i forbindelse med opkrævningen af årets variable udgifter. Uanset det budgetterede antal sager, betaler de to kommuner således kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året.

 

Som følge af, at det årlige antal sager de seneste år ses at have stabiliseret sig til et antal under de budgetterede 155 sager, har administrationen i de to kommuner været enige om, at sekretæren for nævnene fra 1. juli 2019 frikøbes af Ballerup Kommune 5 timer ugentligt med henblik på at løse opgaver for Ballerup Kommune, jf. budget i bilag 3. I bilaget indgår tre budgetter:

 • Det første er det hidtil gældende budget.
 • Det andet er det nye budget for 2019 med et differentieret budget i henholdsvis 1. og 2. halvår 2019.
 • Det tredje er det nye budget for 2020-2021. Der ændres ikke i budgettet i øvrigt. Budgetændringen kan foretages inden for rammerne af den nuværende aftale mellem Ballerup og Furesø Kommuner om fælles sekretariatsbetjening.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser i 2018. For 2019 forventes et mindreforbrug på ca. 25.000 kr. og for 2020-2021 et forventet mindreforbrug på ca. 51.000 kr. 

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Statusrapport for 2018 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup Kommune og Furesø Kommune tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har, efter møde med fodboldklubberne den 20. maj 2019, udarbejdet forslag til en ny procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune. Det indstilles, at forslag til ny procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har tre kunstgræsbaner, der anvendes af kommunens fodboldklubber i vinterhalvåret. Banerne fordeles én gang årligt efter bestemmelserne i "Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune".

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes fodboldklubber har udtrykt ønske om ændring af en række parametre i "Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune". I forlængelse heraf var samtlige fodboldklubber inviteret til møde 20. maj 2019 for en drøftelse herom.

 

I mødet deltog repræsentanter fra BSF, Måløv Boldklub og BFC Lundegården, repræsentanter fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Ballerup Idrætsby samt formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. På baggrund af drøftelsen foreligger forslag til ændring af en række forhold i forhold til proceduren for fordeling af tider til kunstgræsbaner:

 • Fordeling af kunstgræsbanetider sker på baggrund af medlemstal pr. primo august.
 • Fristen for indberetning af medlemstal fra fodboldklubberne er 15. august.
 • Indberettede medlemstal sammenholdes med klubbernes kontingentindtægter.
 • De to første "slots" i banetiderne kl. 16.30-18.00 og kl. 18.00-19.30 kan kun anvises til børn og unge i alderen 11-18 år.
 • Der indføres et elitebegreb for U15 og opefter (deltagelse i højst rangerede række/turnering på landsplan).
 • Den nuværende kunstgræsfordelingsnøgle med følgende aldersprioritering fastholdes:
Medlemmer mellem 11–13 årvægtes 1:1
Medlemmer mellem 14–18 årvægtes 2:1
Medlemmer fra 19 år og derovervægtes 1:1
Handicapidrættenvægtes 2:1 uanset alder
  

Der indføres endnu en prioritering: 

Eliteidrætten

vægtes 3:1 uanset alder

 

Der afholdes evalueringsmøde i foråret 2020.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Fristen for indberetning af medlemstal fra fodboldklubberne er 15. august.
   
 2. Indberettede medlemstal sammenholdes med klubbernes kontingentindtægter.
   
 3. De to første "slots" i banetiderne kl. 16.30-18.00 og kl. 18.00-19.30 kan kun anvises til børn og unge i alderen 11-18 år.
   
 4. Der indføres et elitebegreb for U15 og op efter (deltagelse i højst rangerede række/turnering på landsplan).
   
 5. Den nuværende kunstgræsfordelingsnøgle med baggrund i aldersprioritering fastholdes.
   
 6. Eliteidrætten vægtes 3:1 uanset alder. 
   
 7. Forslag til ny procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-06-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Frivillighedsrådet behandler ansøgninger til § 18-puljen Frivilligt socialt arbejde to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, som har beslutningskompetencen.

 

For hurtigere at kunne behandle indkomne § 18-ansøgninger indstilles det, at der etableres en høringsgruppe med repræsentanter fra Frivillighedsrådet, der løbende behandler ansøgninger til § 18-puljen på under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. Følges indstillingen, indstilles det videre, at kommissorium for Frivillighedsrådet tilrettes og godkendes. 

 

Baggrund

I vejledning om det frivillige område efter serviceloven kan Kommunalbestyrelsen nedsætte et udvalg eller råd til at rådgive om forskellige spørgsmål om samarbejdet med de frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder fordelingen af støtte efter Serviceslovens § 18. Udvalget/rådet kan sammensættes, som det lokalt findes hensigtsmæssigt.  

 

Kommunerne er ifølge Servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Som kompensation herfor modtager kommunerne midler fra staten via bloktilskuddet. Ballerup Kommune har i 2019 et budget på 575.000 kr. til § 18-ansøgninger og et restbudget på 296.000 kr. pr. 1. maj 2019. 

 

Beslutningskompetencen til at uddele § 18-midler er hos Kommunalbestyrelsen, som kan uddelegere kompetencen til et stående udvalg.

 

Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune afholder tre årlige møder, hvor udvalget to gange årligt behandler ansøgninger til § 18-puljen med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

Sagsfremstilling

Foreninger og organisationer kan søge tilskud fra § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde inden for puljens formål. Frivillighedsrådet behandler ansøgninger til § 18-puljen to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, som har beslutningskompetencen. 

 

Den nuværende procedure betyder, at foreninger kan opleve en lang sagsbehandlingstid fra foreningen søger tilskud, til der er truffet endelig afgørelse. I nogle tilfælde betyder det, at foreninger ikke søger tilskud til mindre arrangementer, da arrangementet er afholdt, inden der er truffet afgørelse.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at proceduren bliver ændret, så mindre ansøgninger løbende bliver behandlet.

 

Det indstilles, at der etableres en høringsgruppe under Frivillighedsrådet bestående af formand, næstformand samt et menigt medlem af Frivillighedsrådet, som løbende behandler ansøgninger på under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, der behandler ansøgningerne på det førstkommende møde. Kultur- og Fritidsudvalget afholder 11 møder om året.

 

Frivillighedskonsulenten fungerer som sekretær for høringsgruppen og modtager ansøgninger til § 18-puljen samt forestår formidling af ansøgningerne og indkaldelse af høringsgruppen. Høringsgruppen indstiller forslag til Kultur- og Fritidsudvalget. Efter afgørelse i Kultur- og Fritidsudvalget orienteres Frivillighedsrådets øvrige medlemmer om afgørelsen.

 

Høringsgruppens indstilling skal være énstemmig. Er det ikke muligt, skal ansøgningen behandles på vanlig vis med forelæggelse i Frivillighedsrådet.

 

Ansøgninger på over 10.000 kr. bliver fortsat behandlet på Frivillighedsrådets møde to gange årligt med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har forelagt den ændrede procedure for indstilling af § 18-ansøgninger under 10.000 kr. for Ballerup Kommunes jurister, som oplyser, at denne praksis er i overensstemmelse med serviceloven. 

 

Kommissorium for Frivillighedsrådet er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26. februar 2018. Med henvisning til forslag om ændret procedure for behandling af ansøgninger under 10.000 kr. fremlægges forslag om, at kommissoriet tilpasses og godkendes. Ændringer til kommissoriet fremgår af bilag og indeholder udover forslaget om etablering af en høringsgruppe mindre justeringer.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der etableres en høringsgruppe bestående af formand, næstformand og et menigt medlem fra Frivillighedsrådet, der løbende behandler § 18-ansøgninger under 10.000 kr. med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.
   
 2. Høringsgruppens indstilling skal være enstemmig ellers forelægges ansøgningen i Frivillighedsrådet.
   
 3. Kommissorium for Frivillighedsrådet godkendes med ændringsrettelser.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Frivillighedsrådet d. 22-05-2019
Indstilles til godkendelse. Det menige medlem i høringsgruppen findes efterfølgende. Birthe Passer, som ikke deltog i mødet, er foreslået og høres.
Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-06-2019
Udsættes
Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-06-2019
Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:I bilag 1, Forslag til ændring af kommissorium for Frivillighedsrådet, tilføjes nederst på side 2 at Kultur- og Fritidsudvalget behandler indstillingen på sit førstkommende møde. I bilag 1, Forslag til ændring af kommissorium for Frivillighedsrådet, tilføjes at det menige medlem fra Frivillighedsrådet til høringsgruppen vælges på første møde i Frivillighedsrådet i valgperioden og vælges for hele perioden, såfremt vedkommende er nødt til at udtræde, vælges et nyt medlem ved at Frivillighedsrådet træder sammen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Indhold

Sammendrag

Den vedtagne justering af folkeskoleloven har betydning for klubberne i Ballerup Kommune. Sagen gennemgår ændringerne og de mulige konsekvenser heraf for klubområdet.

 

På baggrund af justeringen af folkeskoleloven forkortes skoledagen i såvel indskoling, mellemtrin og udskoling, hvilket får betydning for åbningstiderne i såvel BFO som klub. Dette har en økonomisk konsekvens.

 

Det foreslås, at midlerne til den længere åbningstid i klub finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Det foreslås endvidere, at niveauet for den understøttende undervisning (UsU) og Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) fastholdes på de nuværende økonomiske niveau. Endelig foreslås, at klublederne inddrages i forbindelse med planlægningen af skoleåret.

 

Baggrund

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en ændring af folkeskoleloven.

 

I forhold til klubområdet er følgende elementer relevante:

 • Flere fagtimer og derfor tilsvarende mindre tid til understøttende undervisning. Bemærkningerne om den understøttende undervisnings formål og indhold bliver i den forbindelse gennemskrevet. 
 • Rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning bliver justeret. 

Der er to årsager til, at det har relevans for klubberne:

 1. Hvis skolerne vælger at konvertere tid til understøttende undervisning til fx 2-voksentid, bliver skoledagen kortere og kommunen er forpligtet til at stille et fritidstilbud til rådighed. Da der er tale om en omkonvertering, skal de ressourcer, der frigøres ved den kortere skoledag, anvendes til andre aktiviteter i skoletiden, der kommer de elever til gavn, som får kortere skoledag.
 2. Pædagogerne fra klubberne varetager en del af den understøttende undervisning. Hvis tiden til understøttende undervisning konverteres til fx to-voksentid ændrer pædagogernes opgave sig.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. juni 2019 behandles ændringerne af folkeskoleloven.

 

Sagsfremstilling

Umiddelbart har justeringen af folkeskolereformen indvirkning på klubberne i Ballerup Kommune på følgende punkter:

 

Åbningstid

Fritidsklubberne har i dag som udgangspunkt åbent på hverdage mellem kl. 14.30 og 17.00. Heri er der mulighed for at blive i klubberne også efter kl. 17. Ungdomsklubberne har lidt mere varierende åbning. Hvis Børne- og Skoleudvalget godkender, at alle skoler forkorter skoledagen med 2 lektioner om ugen, skal klubberne holde tilsvarende længere åbent. Det svarer til ca. brutto 2,2 mio. kr. og netto når forældrebetaling medregnes ca. 1,9 mio. kr. på helårsbasis.

 

Beløbet er beregnet med samme beregningsmetode som blev anvendt, da klubbernes åbningstid blev reduceret fra 20 til 17 timer i forbindelse med folkeskolereformens vedtagelse. Den gang blev de sparede midler anvendt som finansieringskilde i forbindelse med den samlede folkeskolereformøkonomi.

 

I dag betaler forældrene 414 kr. om måneden for klub. Med en fastholdelse af takstandelen ved en øget økonomi, vil taksten fremadrettet blive på ca. 431 kr. om måneden.

 

Det er dagtilbudslovens kapitel 13, som fastsætter de nærmere regler for forældrenes egenbetaling, herunder at egenbetalingen ikke må overstige 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Heri indgår også regler omkring mulighederne for fripladser og søskenderabat.

 

Pædagogernes opgave ind i skolens understøttende undervisning (UsU):

Skolerne er forpligtet til at købe pædagogtimer svarende til 42 pct. af den understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen. Det svarer i alt til samlet ca. 3,3 mio. kr. årligt.

 

Understøttende undervisningsopgaver kan både udføres i forbindelse med undervisningen i fagene, hvor pædagogen har en understøttende rolle i forhold til lærerens undervisning, og i tiden til understøttende undervisning, hvor pædagogen kan varetage undervisningen alene.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at skolerne fortsat er forpligtet til at anvende 3,3 mio. kr. til køb af pædagogressourcer i klubberne med henblik på at bibeholde et samarbejde ind i skolen mellem lærere og pædagoger.

 

Børne- og Skoleudvalget forelægges på deres kommende møde en tilsvarende sag, idet dog indstillingerne mv. vil være forskellige og målrettet udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslaget har økonomiske konsekvenser for ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser samt for ramme 30.30 Folkeskolen. Den samlede økonomi i justeringen af folkeskoleloven medfører meromkostninger for Ballerup Kommune, også når der medregnes statslig finansiering via DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

 

I forhold til klubberne vil det medføre en merudgift for kommunen på 1,9 mio. kr. årligt at holde klubberne åbne to timer mere om ugen, forudsat at der modregnes i forældrebetalingen. Udgiften er en gennemsnitsbetragtning og vil variere i forhold til den konkrete lokale tilrettelæggelse mellem klub og skole. Derfor foreslås det, at skolerne forpligtes til i sin planlægning af skoledagen at inddrage klublederne i den endelige planlægning i forhold til, hvornår klubberne skal åbne. 
 

Den nye lovgivning træder i kraft pr. 1. august 2019. Den øgede åbningstid i klubberne koster 0,8 mio. kr. i 2019, idet udgiften skal afholdes fra august til december måned.

 

Af loven til justering af folkeskoleloven fremgår, at den eventuelle mindreudgift som fremkommer ved en kortere skoledag skal genanvendes på skolen til de elever, som får en kortere skoledag.

 

Det endelige DUT-beløb, der tilfalder Ballerup Kommune, forventes først afklaret efter sommerferien, men skønnes maksimalt at udgøre mellem 1,0 og 1,5 mio. kr. Beløbet kan også anvendes i forhold til Ballerup Fritidsordning (BFO).

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Det tages til efterretning, at finansiering af den øgede åbningstid i klubberne anslås at koste 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. fra 2020 og frem. De præcise økonomiske konsekvenser kendes først efter økonomiforhandlingerne mellem stat og kommune.
   
 2. Der fremlægges forslag til finansiering af den øgede åbningstid i klubberne inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme på udvalgets møde i august 2019.
   
 3. Skolerne forpligtes til at købe pædagogressourcer i klubben svarende til 3,3 mio. kr. også fremover. Skolerne er allerede tildelt disse ressourcer.

 

Beslutningshistorik
 
Kultur- og Fritidsudvalget 04-06-2019 Punkt 9
Beslutning
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at der tages stilling til udgiften i 2020 og frem i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.

 

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Indhold

Sammendrag

Folketinget vedtog den 2. maj en justering af folkeskolereformen. Det giver bl.a. mulighed for at forkorte skoledagen. Det har betydning for det tilbud Ballerup Kommune skal tilvejebringe i forhold til BFO og klub.

 

På baggrund heraf forkortes skoledagen i såvel indskoling, mellemtrin og udskoling, jf. anden sag på Børne- og Skoleudvalget, hvilket får betydning for åbningstiderne i såvel BFO som klub. Dette har en økonomisk konsekvens.

 

Det foreslås, at midlerne til den længere åbningstid i BFO finansieres af den samlede kommunale ramme. Det foreslås endvidere, at niveauet for den understøttende undervisning (UsU) og Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) fastholdes på de nuværende økonomiske niveau. Endelig foreslås det, at klublederne inddrages i forbindelse med planlægningen af skoleåret.

 

Baggrund

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en justering af folkeskoleloven. Der er følgende elementer i loven:

 • 90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af andet fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere.
 • Bemærkningerne om den understøttende undervisnings formål og indhold bliver gennemskrevet. 
 • Den samlede undervisningstid i indskolingen bliver ændret fra 1.200 timer til 1.110 timer (§ 14 b, stk. 1 nr. 1). 
 • Rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning bliver justeret (§ 16 b samt 16 d, stk. 1 og 2). 
 • Kommunalbestyrelserne kan træffe beslutning om, at valgperioden kan være to år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
 • Målsætningen om, at 95 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2020 til 2025. Delmålet om, at 90 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2019 til 2021.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører de økonomiske konsekvenser af en kortere skoledag som følge af ændringer i § 14 b (indskolingen) og § 16 d, stk. 1 (mellemtrin og udskolingen).

 

Indskoling

Pr. 1. august 2019 forkortes skoledagen for alle elever i indskolingen med 90 timer om året svarende til 2,25 timer om ugen. Antallet af fagtimer er uændret, mens antallet af timer til understøttende undervisning (UsU) afkortes 2,25 timer om ugen. UsU læses i dag af lærere og pædagoger (65 pct. lærere, 30 pct. pædagoger, 5 pct. andre).

 

Åbningstiden i BFO'erne skal udvides svarende til den kortere skoledag.

 

Mellemtrin og udskoling

Pr. 1. august 2019 har skolerne mulighed for at søge om at konvertere 2 timers UsU om ugen til:

 • To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling
 • Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever
 • Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

Konverteringen betyder, at skoleugen forkortes tilsvarende for eleverne. Forudsætningen er, at aktiviteterne er til gavn for de elever, hvis skoleuge er blevet afkortet. På dagsordenen til dette møde er en sag om, at alle distriktsskoler søger om at benytte sig af denne mulighed. Hvis ansøgningerne imødekommes, medfører det en øget åbningstid i klubberne svarende til den kortere skoledag. Da der er krav om, at ressourcerne fra den kortere skoledag anvendes til aktiviteter til eleverne og krav om, at der stilles et fritidstilbud til rådighed uden ekstra forældrebetaling, kan det ikke umiddelbart finansieres via den kortere skoledag eller med øget forældrebetaling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslaget har økonomiske konsekvenser for ramme 30.30 Folkeskolen, ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) samt ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser.

 

I forhold til BFO vil det medføre en merudgift for Ballerup Kommune på 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem at holde BFO'erne åbne 2,25 timer mere om ugen.

 

Den nye lovgivning træder i kraft pr. 1. august 2019. Den øgede åbningstid i BFO koster 1,1 mio. kr. i 2019, idet udgiften skal afholdes fra august til december måned.

 

Det forventes, at der tildeles statslig finansiering hertil via DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Det endelige DUT-beløb, der tilfalder Ballerup Kommune, forventes dog først afklaret efter sommerferien og skønnes maksimalt at udgøre mellem 1,0 og 1,5 mio. kr.

 

Beløbet kan også anvendes i forhold til en evt. længere åbningstid i Ballerup Kommunes klubber. Omkostningerne til øget åbningstid i kommunens klubber forventes at udgøre 1,9 mio. kr., hvilket der fremlægges særskilt sag om i Kultur- og Fritidsudvalget. Udgiften er en gennemsnitsbetragtning og vil variere i forhold til den konkrete lokale tilrettelæggelse mellem klub og skole. Derfor foreslås det, at skolerne forpligtes til i deres planlægning af skoledagen at inddrage klublederne i den endelige planlægning i forhold til, hvornår klubberne skal åbne. 

 

Det foreslås videre, at niveauet for Pædagoger ind i Skolen (PIIS) og den understøttende undervisning (UsU) fastholdes inden for de nuværende strukturelle og økonomiske rammer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 

1. Det tages til efterretning at finansiering af den øgede åbningstid i Ballerup Fritidsordning (BFO) anslås at koste 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. fra 2020 og frem. De præcise økonomiske konsekvenser kendes først efter økonomiforhandlingerne mellem stat og kommune.

 

2. Der fremlægges forslag til finansiering af den øgede åbningstid i klubberne inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme på udvalgets augustmøde.
 

3. Niveauet for Pædagoger ind i Skolen (PIIS) og den understøttende undervisning (UsU) fastholdes indenfor de nuværende strukturelle og økonomiske rammer.
 

4. Skolerne forpligtes til i sin planlægning af skoledagen at inddrage klublederne i den endelige planlægning i forhold til, hvornår klubberne skal åbne.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 11-06-2019
Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der tages stilling til udgiften i 2020 og frem i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at det i skemalægningen tilstræbes, at skoledagene har samme længde alle ugedage. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. februar 2019 at foretage en justering af ressourcemodellen for den specialiserede undervisning, således at skolerne fra den 1. august 2019 skal betale et årligt beløb for de elever, som kommer på specialskoler eller i gruppeordninger.

 

I den forbindelse var dagbehandlingstilbud ikke umiddelbart omfattet. Med henblik på at skabe samhørighed i betalingsstrømmene og for at sikre en ensartet praksis foreslås at indføre betaling for dagbehandlingstilbud på samme vis som til specialundervisning og gruppeordninger.

 

Det vil betyde, at skolerne fremadrettet vil skulle betale 200.000 kr. årligt, når en elev fra distriktet kommer i dagbehandlingstilbud. På denne vis sidestilles dagbehandlingstilbud med de øvrige specialundervisningstilbud. Ordningen indføres gradvist på samme vis som øvrige specialtilbud og med start pr. 1. august 2019.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. februar 2019 at foretage en justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Justeringen implementeres over to år med start pr. 1. august 2019.

 

Justeringen medfører en betaling for skolerne på 200.000 kr. for de elever, der henvises til specialskole eller gruppeordning. Der bliver i modellen taget udgangspunkt i antallet af henvisninger i 2018, og skolerne har fået overført midler svarende til dette niveau med henblik på betaling for henvisningerne. Skulle niveauet være lavere, kan skolerne beholde den økonomiske difference.

 

Sagsfremstilling

Udgifterne til den specialiserede undervisning har været stigende i de seneste år. Der har dog været en tendens til, at stigningen i udgifterne til specialskole, gruppeordninger og støttetimer (over ni timer ugentligt) er opbremset siden 2017. Omvendt ses en relativ kraftig stigning i udgifterne til dagbehandlingstilbud. Udgifterne er mere end fordoblet siden 2017, hvor udgifterne lå på 4,9 mio. kr. (til 22,4 omregnede helårselever) til 10,4 mio. kr. i 2019 (til 42,6 omregnede helårselever). Det skal bemærkes, at der fortsat kan komme flere dagbehandlingselever til i 2019 og dermed en øget udgift.

 

For at sidestille og skabe sammenhæng i ressourcetildelingsmodellen for specialundervisning foreslås, at der indføres en betaling på 200.000 kr. for elever, der er henvist til dagbehandlingstilbud. De 200.000 kr. betales årligt pr. elev af den distriktsskole, som eleven har gået på, jf. i øvrigt ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Således vil ordningen indføres pr. 1. august 2019 og vil gælde fremadrettede henvisninger, herunder den gradvise indførelse af betalingen samt overgangsordning. Dog foreslås, at der tages udgangspunkt i niveauet for 2017 for dagbehandlingstilbud i den overførsel, der foretages til skolerne.

 

Det skal bemærkes, at der administrativt nedsættes et visitationsudvalg med deltagelse af Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur, som skal behandle fremtidige anmodninger om dagbehandlingstilbud. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunekassen, idet der er tale om interne omfordelinger. Dog vil forslaget kunne medføre en mindsket opvækst i udgifterne til dagbehandlingstilbud under ramme 30.33 (PPR).

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der indføres en betaling for skolerne på 200.000 kr. årligt for hver elev, der henvises til dagbehandlingstilbud, jf. også principperne for justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning.
   
 2. Betalingen indføres pr. 1. august 2019, således at det følger implementeringen af ressourcetildelingsmodellen for den øvrige specialundervisning.
   
 3. Skolerne vil få overført midler svarende til niveauet for dagbehandling i 2017.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 11-06-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Hvert år skal kommunalbestyrelsen fastsætte timepris og takst for følgende ydelser, der leveres af private leverandører: 

 

1. Timepriser på fritvalgsområdet. For hjemmeplejeydelserne praktisk hjælp og personlig hjælp

2. Transport af kost. Levering af kost til borgeren i privat hjem (det er kun selve transporten)

3. Vaskeordning. Udførelsen af vask af tøj mm. for borgeren

4. Mad: Borgerens køb af madservice, færdigretter.

 

For ydelserne 3 og 4 er der en egenbetaling af borgeren.

 

Timepriser og takster er beregnet for 2019 og indstilles til godkendelse. 

 

Baggrund

Borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, har ret til at vælge den leverandør, borgeren ønsker. Det frie valg drejer sig om praktisk hjælp, personlig hjælp eller madservice.  

 

Kommunalbestyrelsen skal indgå kontrakt med de leverandører, der er kvalificerede til at løse hjemmehjælpsopgaverne. Kommunen skal indgå kontrakt med mindst to leverandører, hvor kommunen selv kan være den ene. Alternativet er, at Kommunalbestyrelsen udsteder et fritvalgsbevis til borgeren. Borgeren kan så selv frit på markedet købe den hjemmehjælp, som borgeren er visiteret til. Kommunen betaler. 

 

Det frie valg kan kommunalbestyrelsen skabe ved at anvende KL's beregningsmodel (KL's godkendelsesmodel) eller ved at gennemføre et offentligt udbud. Ballerup Kommune anvender godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen er beskrevet i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 (ændret 5. januar 2012).

 

Den private leverandør skal betales af kommunen for hver time leveret til borgeren. Derfor skal kommunalbestyrelsen beslutte en timepris. Timepriserne beregnes på grundlag af årets budget og skal igen efterprøves, når årets regnskab foreligger. For så vidt timepriserne for madservice reguleres disse årligt med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Sagsfremstilling

Timepriser til privatleverandører

Timepriserne svarer til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der er forbundet med drift af den kommunale leverandørvirksomhed.

 

I beregningsgrundlaget indgår: 

 • Budgettet for 2019
 • Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.)
 • Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver)
 • Timer som Ballerup Kommunes hjemmepleje har leveret i 2018.
 201720182019
I hele kr.Pris pr. timePris pr. timePris pr. time
Praktisk hjælp293 kr.297 kr.366 kr.*
Personlig hjælp, på hverdage i dagtiden388 kr.395 kr.371 kr.
Personlig hjælp, på hverdage i aften/nat og i weekends og på helligdage482 kr.493 kr.458 kr.

 

Note: ingen egenbetaling

*Note: Timeprisen er ændret grundet ændret medarbejdersammensætning.

 

Transport af kost

Taksten reguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

 Pris for levering pr. kørsel
Levering til private borgere81 kr. 82 kr.83 kr.

 

Vaskeordning

I januar 2017 gennemførte Ballerup Kommune endnu et udbud af vaskeopgaven til hjemmeboende borgere. Udbuddet var gældende fra den 1. juli 2017.

 

Priserne pr. måned er:

I hele kr.201720182019
Hver anden uge 1-8 kg.616,82/212,00 kr.213,46 kr.215,58 kr.
Hver anden uge, 1-12 kg.1.015,42/255,00 kr.256,76 kr.259,30 kr.

 

Der er korrigeret for besparelsen i budget 2017 og frem.

 

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes egenbetaling:

 

I hele kr.201720182019
Pr. mdr.190 kr.193 kr.195 kr.

 

Madservice

Madservice har i samarbejde med Herlev Kommune været i udbud i 2018. Kostprisen er fra den 1. april 2018 fastsat på baggrund af pristilbud fra den valgte leverandør. Der var kun en leverandør der bød. I kostprisberegningen indgår udgifterne til udbringning af mad til borgerne.

 

Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost. Borgerne vil forsat have mulighed for valg af en biret som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 12,00 kr. i 2019.

 

I hele kr.201720182019
Kostpris for en hovedret kølemad53,14 kr.62,35 kr.63,17 kr.
Kostpris for en diætportion kølemad63,15 kr.79,21 kr.80,25 kr.

 

Kostprisen for kølemad er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være flere kørsler pr. uge; køber en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig.
 

Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. april jævnfør Danmarks Statistiks nettoindeks - hvilket svarer til den maksimale prisstigning.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens betaling:

 

I hele kr.201720182019
Pr. leveret portion51 kr.52 kr.52 kr.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

De ændrede prisforhold vurderes at kunne indeholdes i nuværende budget. Der vil foregå en tæt opfølgning

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Beregnede timepriser for 2019 for personlig og praktisk hjælp godkendes.
   
 2. Taksten i 2019 for kørsel af madservice godkendes.
   
 3. Takster og borgernes egen betaling 2019 for vask og mad godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-06-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune skal tage stilling til om Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019–2023 kan godkendes. 

 

Baggrund

Der skal inden den 1. juli 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023.

 

Sundhedsaftalen er et af kommunernes vigtigste redskaber til at udvikle og regulere samarbejdet med regionen og almen praksis, og for at sikre borgerne et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Sagsfremstilling

I december 2018 sendte Sundhedskoordinationsudvalget udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 ud i en bred høring. Høringssvarene, herunder svaret fra Ballerup Kommune, viste en stor opbakning til Sundhedskoordinationsudvalgets ønske om at lave en enkel og fokuseret Sundhedsaftale og til de fokusområder og mål, som indgik i aftaleudkastet.

 

Høringssvarene indholdt naturligvis også forslag til ændringer i aftalen. I det endelige forslag til Sundhedsaftalen, er der indarbejdet en del af de mange forslag, som fremkom i forbindelse med høringen. Sundhedskoordinationsudvalget har bl.a. valgt at sætte endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom. Det er gjort ved at tilføje et nyt mål under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom".

 

Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftalen består derfor af tre fokusområder og seks mål.

 

De tre fokusområder er:

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom.
 • Sammen om børn og unges sundhed.

De seks mål er:

 • Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
 • Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
 • Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
 • Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.
 • Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
 • Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundheds indstiller, at

 1. Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-06-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Budgetaftale 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny Sundhedspolitik for Ballerup Kommune (punkt 1.1.).

 

Et forslag til et kommissorium for Sundhedspolitik har været i høring i alle fagudvalg samt i Hoved-MED.

 

De indkomne høringssvar har vist en stor opbakning til de fokusområder og mål for sundhedspolitikken, som er beskrevet i kommissoriet. Der er naturligvis også kommet forslag til ændringer i kommissoriet. En del af ændringsforslagene er indarbejdet i det endelige kommissorium for Sundhedspolitik eller vil blive taget med videre i selve processen for udarbejdelse af Sundhedspolitikken. 

 

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om kommissorium for Sundhedspolitik skal sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 29. januar 2019, at et forslag til kommissorium for Sundhedspolitik skulle sendes i høring i alle fagudvalg før endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har afgivet høringssvar på forslaget til kommissorium for Sundhedspolitik i Ballerup Kommune. De indkomne høringssvar har vist en stor opbakning til de fokusområder og mål for sundhedspolitikken, som er beskrevet i kommissoriet. Der er naturligvis også kommet forslag til ændringer i kommissoriet (se bilag). Størstedelen af forslagene er indarbejdet i det endelige kommissorium for Sundhedspolitik (se bilag).

 

De vigtigste ændringer til kommissorium for Sundhedspolitik er som følger:

 • Præcisering af, at det overordnede formål med Sundhedspolitikken også er, at børn får en sund og tryg opvækst.
 • Målet omkring sunde madvaner og overvægt er blevet delt i to separate mål. 
 • Tilføjelse af et nyt tværgående mål omkring alkoholvaner.
 • Præcisering af, at samarbejdet med almen praksis og hospitalerne også er vigtigt for at opnå målene for Sundhedspolitikken. 
 • Tilføjelse af en mere detaljeret procesplan, hvor det er præciseret, hvornår der vil være en inddragelsesproces.

Et opdateret kommissorium er vedhæftet dagsordenspunkt (er både vedlagt som dokument, hvor ændringerne er markeret, og som dokument, hvor ændringerne er accepteret).

 

Tidsplan:

April – juni 2019: Opstart og planlægning

Juni - november 2019: Form og indhold I Sundhedspolitikken

August – Oktober 2019: Inddragelse af borgere og virksomheder

December 2019 – marts 2020: Høringsproces og godkendelse af Sundhedspolitik

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder af forebyggelsesenheden Anne Ganner Bech under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kommissorium for Sundhedspolitik for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-06-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Antallet af magtanvendelser er faldet på handicapområdet, hvor der i 2018 var 28 indberetninger om magtanvendelser. På ældreområdet var der 10 indberetninger. Til sammenligning var der i 2017- 46 indberetninger på handicapområdet og 7 på ældreområdet.(se bilag)

 

Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til borgerens situation, da manglende handling kan resultere i, at beboeren på ældre- og handicapområdet er udsat for omsorgssvigt. Det er afgørende at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har pligt til at følge udviklingen i anvendelsen af magt, og andre indgreb i den personlige frihed i forhold til egne borgere og borgere fra andre kommuner, som benytter kommunens bo- og dagtilbud. Formålet er at det løbende kan vurderes, om der er behov for faglig og ledelsesmæssig opfølgning. I serviceloven er der desuden krav om, at der en gang årligt forelægges en beretning til Kommunalbestyrelsen om udviklingen på området.

Et tværfagligt udvalg, myndighedsgruppen, med repræsentation af fagprofessionelle fra både handicapområdet og ældreområdet i Center for Social og Sundhed, behandler den enkelte indberetning og træffer afgørelse om magtanvendelsen kan godkendes.

 

Sagsfremstilling

Enhver magtanvendelse, som er foretaget af medarbejdere i Ballerup Kommune, skal registreres og indberettes fra tilbuddet til Center for Social og Sundhed og til Socialtilsyn Hovedstaden. Har en beboer på et af Ballerup Kommunes botilbud en anden handlekommune end Ballerup, registreres magtanvendelsen og videresendes til handlekommunen, som behandler sagen.

Magtanvendelser foretaget i dag- eller døgntilbud beliggende i andre kommuner over for borgere, som Ballerup Kommune er handleansvarlig over for, sendes til Ballerup Kommune til afgørelse.

 

Handicapområdet

På handicapområdet er der en lille stigning i antal borgere, fra 21 til 22 borgere, der har været udsat for magtanvendelser, men et markant fald i antallet af episoder. På 8 af borgerne handler magtanvendelserne om flytning af borgere mod eget ønske (servicelovens § 129. stk.1.). Borgerne kunne med andre ord ikke give samtykke til en flytning eller begribe hvad det indebar. Der var i alle tilfælde tale om flytning af borgere fra gamle botilbud, som skulle renoveres eller nedlægges og til nybyggede tilbud. De resterende magtanvendelser var hovedsageligt fysiske fastholdelser for at undgå personskade. Hovedparten af magtanvendelserne er foretager overfor ballerup borgere, som bor i botilbud i andre kommuner, 6 magtanvendelser er foretaget i botilbud i Ballerup Kommune.

 

Hovedparten af de borgere som bor i botilbud udenfor Ballerup Kommune er udfordret på forskellig vis, og de er som hovedregel boplaceret på specialiserede botilbud og nogle af borgerne er indplaceret på individuelle forhøjede takster. Der har i 2017 og 2018 været et øget fokus på disse borgerforløb i administrationen i form af fokus på opfølgningen, og hvor det har været nødvendigt, har sagsbehandler inddraget VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale- og specialundervisningsområdet) for at sikre, at tilbuddet anvender den optimale pædagogiske og metodiske tilgang til borgeren. Dette fokus ses nu at have båret frugt, idet antallet af magtanvendelser er faldet fra 36 i 2017 til 22 i 2018. Heraf er de 8 flytninger uden samtykke (§ 129).

 

Ældreområdet 

På ældreområdet var der 10 magtanvendelser i 2018 mod 7 magtanvendelser i 2017. I 2018 har der været øget fokus på magtanvendelsesområdet i ældreplejen, hvilket kan være årsagen til stigningen i antal indberetninger. Der har fortsat været fokus på kompetenceudvikling på området. Der har været afholdt undervisning af ledere og demensressourcepersoner fra Hjemmeplejen, plejecentre, visitation samt aktivitet og dagtilbud med fokus på magtanvendelsesloven og praktisering heraf.

 

I 2018 er der blevet ansat en demenssygeplejerske i det tværgående team i Hjemmeplejen, der understøtter det almene kompetenceløft inden for demensområdet med undervisning af personale i Hjemmeplejen og på plejecentrene.

 

Der har derudover været yderligere fokus på arbejdsgange blandt andet i forhold til omsorgssystemet med udarbejdelse af nye instrukser, der skal gøre indberetning nemmere at gå til i praksis.

 

Der er fortsat fokus på det socialpædagogiske arbejde og implementering af beboerkonferencer som metode. Denne proces intensiveres i august 2019, hvor fire af Ballerup Kommunes plejecentre samt Hjemmepleje indgår i et projekt med Demensrejseholdet fra Sundhedsstyrelsen.

 

Generelt opleves øget bevidsthed på magtanvendelsesområdet i praksis, som fortsat understøttes i 2019.

 

Der er således fokus på magtanvendelsesområdet i hele Center Social og Sundhed, men magtanvendelse vil aldrig kunne undgås helt, da demenssygdomme og andre udviklingshandicaps kan komme meget forskelligt til udtryk. Det er ikke et mål i sig selv at nedbringe antallet af magtanvendelser til nul, idet magtanvendelser kan være nødvendige af hensyn til borgerens situation, da manglende handling kan resultere i, at beboeren på ældre- og handicapområdet er udsat for omsorgssvigt. Det er afgørende, at episoderne indberettes, evalueres og drøftes i personalegruppen. Målet er at forebygge disse hændelser, og her er medarbejdernes viden og kompetencer afgørende.

 

Opgørelsen over udviklingen i magtanvendelser på ældre- og handicapområdet har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvarene vedlægges sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 

1. Årlig opgørelse over magtanvendelser på ældre- og handicapområdet for 2018 tages til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-06-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er blevet omskrevet og opdateret på sprog og layout.

 

Desuden er kvalitetsstandarden blevet opdateret, så den er tilpasset en ny lovgivning, som træder i kraft pr. 1. juli 2019. Den nye lovændring var ikke vedtaget, da Social- og Sundhedsudvalget godkendte en høringsversion af "Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019" på møde den 5. marts 2019. Social- og Sundhedsudvalget har derfor ikke tidligere drøftet forslaget til en endelig kvalitetsstandard. 

 

Forslaget til "Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019" har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet, hvilket ikke har givet anledning til ændringer.

 

Kvalitetsstandarden præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

 

Den 1. juli 2019 træder en ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg i kraft. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er med lovændringen uændret. Lovændringen medfører dog en ændring af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg. Ændringerne er som følger:

 

Kommunerne skal:

 • Tilbyde alle 70-årige, der bor alene, et forebyggende hjemmebesøg.
 • Fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige og 80-årige.
 • Tilbyde årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år (tidligere 80 år).
 • Fortsat tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til alle ældre i alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne.

Lidt simplificeret kan det siges, at det årlige forebyggende hjemmebesøg til 81-årige er blevet erstattet af et besøg til alle 70-årige. 

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at undtage borgere, der bor på plejecenter, samt borgere, der i forvejen modtager både praktisk og personlig hjælp i hjemmet, fra forebyggende hjemmebesøg.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019" er blevet opdateret, så Ballerup Kommune efterlever kravene i den nye lovgivning.

 

Kvalitetsstandarden er desuden blevet omskrevet og opdateret på sprog og layout, så indholdet nu retter sig mod borgerne og giver læseren et bedre udgangspunkt for at forstå mulighederne for et forebyggende hjemmebesøg.

 

Kvalitetsstandarden har været sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har ikke fundet det nødvendigt at afgive høringssvar. Handicaprådet har afgivet et høringssvar (se bilag), som ikke har givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.   

 

Efter godkendelse bliver kvalitetstandarden trykt i brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov. Kvalitetsstandarden bliver desuden lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2019 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 04-06-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 190 mulighed for at opføre en fastfood restaurant ved krydset mellem Ballerup Byvej og Jonstrupvej i Ballerup forelægges hermed til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i fire uger. Der er tale om en B-lokalplan, hvilket betyder, at forslaget godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, høringsfristen er reduceret til fire uger, og den endelige vedtagelse kan ske administrativt, med mindre der skal foretages betydende ændringer i planen.

 

Baggrund

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en ny fastfood restaurant (Burger King) med drive-thru muligheder på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej. På nuværende tidspunkt ligger der en bygning i lokalplanområdet, som planlægges nedrevet, for at gøre plads til den nye bygning.

 

Lokalplanen er nødvendig, fordi nybyggeriet ikke kan lade sig gøre inden for det nuværende plangrundlag, da den eksisterende lokalplan nr. 59 kun giver mulighed for boliger.

 

Sagsfremstilling

Bygherre ønsker at opføre en bygning på området med tilhørende parkeringspladser. Bebyggelsen må maksimalt opføres i to etager med en højde, der ikke må overstige 8,5 m. Den samlede bebyggelsesprocent er fastlagt til 40.

 

Til- og frakørsel til området skal primært foregå via Jonstrupvej, og udkørsel til Ballerup Byvej vil kun være tilladt for lastbiler. Af trafikale årsager gives der ikke mulighed for indkørsel fra Ballerup Byvej.

 

Da den nye bebyggelse kommer til at adskille sig markant fra det bagvedliggende boligområde, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om afskærmende beplantning i en højde mellem 80 og 100 cm samt et støjværn på 2 m. Disse tiltag skal sikre, at det nye byggeri ikke generer naboerne. Ligeledes stilles der krav om lav beplantning (maks. 50 cm) ud mod Ballerup Byvej og Jonstrupvej, således at trafikken i krydset ikke bliver generet af lys fra biler i lokalplanområdet.

 

Lokalplanen indeholder en lang række bestemmelser omkring skiltning på facader og på ubebyggede arealer, som sikrer at det ønskede projekt, som danner baggrund for lokalplanen, kan realiseres efter bygherres ønske, samtidig med at disse og deres belysning ikke kommer til at virke generende for omgivelserne.

 

Af hensyn til miljøet stiller lokalplanen krav med hensyn til regnvandshåndtering, spildevand og lugtgener. Derudover stilles der krav om beplantning, se ovenfor. Der stilles desuden krav om afskærmning ved oplag og håndtering af affald.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til lokalplan nr. 190 mulighed for restaurant på Ballerup Byvej 252 i Ballerup godkendes som forelagt.
   
 2. Planforslaget til lokalplan nr. 190 mulighed for restaurant på Ballerup Byvej 252 i Ballerup sendes i høring i 4 uger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 04-06-2019
Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger: Sagen ophøjes til en plan A-sag. Det vil sige, at sagen går videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Høringsperioden forlænges til 10 uger. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-06-2019
Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download