Kommunalbestyrelsen

27.04.2020 kl. 18:00
Videomøde

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Thomas Fogh (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog ikke under punktet
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Dennis Sørensen (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Udsættelse af verdensmålsfestival

  Verdensmålsfestivalen ”Danmark for Målene” skulle have fundet sted på Kirketorvet i Ballerup den 4. juni 2020. Festivalens formål er at udbrede kendskabet til FN’s 17 verdensmål. På grund af den ekstraordinære situation med at undgå spredning af smitte med coronavirus har ”Danmark for Målene” valgt at udskyde samtlige af landets verdensmålsfestivaler programsat inden sommerferien 2020. Det har ikke været muligt at finde en dato på Kirketorvet på den anden side af sommerferien i år på grund af allerede planlagte arrangementer og gravearbejde. Derfor er verdensmålsfestivalen udsat med præcis et år og finder sted den 4. juni 2021.

  Udsættelsen bliver meldt ud via Ballerup Kommunes kommunikationskanaler umiddelbart efter Økonomiudvalgets møde.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Genåbning af vielser udover nødvielser

  Med baggrund i et ønske om at forebygge en ophobning i antal vielser op mod sommeren, har borgmester Jesper Würtzen (A) besluttet at åbne for vielser i overensstemmelse de gældende regler om maksimalt 10 personer i forsamlinger samt Sundhedsstyrelsens almindelige hygiejneråd og afstandskrav, jf. bilag.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2019 forelægges til godkendelse med henblik på oversendelse til Ballerup Kommunes revision PwC.

 

Regnskabet for 2019 viser samlet set et tilfredsstillende resultat for Ballerup Kommune, hvor de økonomiske driftsrammer i al væsentlighed er overholdt.

 

Således viser regnskabsresultatet, at:

 • Driftsbudgettet udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., efter overførsler til 2020 på 30,3 mio. kr.
 • Ballerup Kommunes samlede serviceudgifter blev 16,5 mio. kr. over servicerammen for Ballerup Kommune.
 • Gennemsnitslikviditeten er faldet i løbet af året, og kassebeholdningen landede på 226,6 mio. kr. ultimo 2019.

Baggrund

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2019 skal efter styrelseslovens § 45 afgives til revisionen og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2020.

 

Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvist gennemgået af revisionen og revisionsberetningen forventes at foreligge til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i maj 2020.

 

Sagsfremstilling

Det officielle årsregnskab for Ballerup Kommune består af en regnskabsmæssig årsberetning med en overordnet resultatopgørelse og øvrige regnskabsopgørelser. I bemærkningerne indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte bevillinger og mål for året.

 

Det indstilles, at de bevillingsmæssige konsekvenser af dette regnskabsresultat godkendes og berigtiges i forbindelse med denne første behandling af årsregnskabet for 2019, idet flere bevillingsrammer afviger fra det senest ajourførte budget med bevægelser, der går i hver sin retning på de enkelte bevillingsrammer.

 

Udgangspunktet og resultatet for regnskab 2019 fremgår af regnskabsopgørelsen 2019, som samlet viser resultatet af de bruger- og skattefinansierede områder (se side 15 i Regnskab 2019).

 

Driftsbudgettet og servicerammen

Regnskabsresultatet for driftsvirksomheden i alt for 2019 viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. efter overførsler til budget 2020 på 30,3 mio. kr. Dette skal dog ses i lyset af, at overførslerne ind i budget 2019 fra tidligere år udgjorde ca. 48 mio. kr. Der har således været et forbrug af overførsler på driften svarende til 18 mio. kr. ekstra i 2019.

 

Regnskabsresultat for 2019 udviser til trods for tilbagebetalingen af hjemfaldspligtsandelen til Københavns Kommune på 53 mio. kr. en fortsat sund kassebeholdning ultimo 2019, som er endt 23,3 mio. kr. bedre end det seneste korrigerede budget inkl. overførsler.

 

Servicerammen for 2019 udviser et merforbrug i forhold til KL’s vejledende ramme på 16,5 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på mindre end 0,6 pct. Dette merforbrug på servicerammen skyldes primært forbrug af overførsler. Overførslerne ind i budget 2019 udgjorde således ca. 48 mio. kr., hvilket var markant højere end normalt grundet indefrysninger af overførsler fra foregående år. En stor del af disse overførsler er altså blevet brugt i 2019. Der forventes ikke sanktioner på servicerammen for 2019, da forbruget på landsplan ligger under den aftalte ramme.

 

Merforbruget på servicerammen dækker over, at særligt de specialiserede områder er under et stærkt udgiftspres. Derfor godkendte Økonomiudvalget på mødet den 23. april 2019 administrationens forslag til tiltag med henblik på opbremsning af servicerammeforbruget svarende til ca. 21,8 mio. kr. Opbremsningen blev foretaget på det samlede driftsbudget og igangsat for at dæmme op for det forventede merforbrug på servicerammen.

 

Tiltagene omkring opbremsning af servicerammeforbruget blev udvidet ved anden budgetopfølgning, hvor der blev indarbejdet yderligere opbremsninger i budget 2019 svarende til ca. 7,0 mio. kr. Tiltagene var indarbejdet til at imødekomme det forventede merforbrug, som er medtaget på både voksen-/handicapområdet og på det specialiserede børneområde, dvs. forebyggelses-/anbringelsesområdet og specialundervisning.

 

Anlægsrammen

Bruttoanlægsrammen (ekskl. brugerfinansierede) for Ballerup Kommune var i 2019 på 178,5 mio. kr. I forbindelse med tredje budgetopfølgning 2019 blev det forventede bruttoanlægsforbrug i 2019 justeret til 200,6 mio. kr. Forbruget på bruttoanlægsrammen i 2019 udgør 186,2 mio. kr. Resultatet på bruttoanlægsrammen viser således et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til forventningerne ved tredje budgetopfølgning 2019.

 

Likviditet, overskud på løbende poster og gældsudvikling

Ballerup Kommunes regnskabsresultat for 2019 udviser en ultimo kassebeholdning på 226,6 mio. kr. (inkl. brugerfinansieret likviditet, svarende til 15 mio. kr.), hvilket er 43,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne budget, hvor der var en forventning om en ultimo kassebeholdning på 270,1 mio. kr.

 

Det højere likviditetsniveau for regnskab 2019 kan her tilskrives primært mindreforbrug på driften og øvrige balanceforskydninger end budgetlagt ved tredje budgetopfølgning 2019.

 

Den langfristede gæld i Ballerup Kommune udgør 583,3 mio. kr., svarende til en stigning på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Målsætningen fra den økonomiske strategi om at reducere kommunens gæld med 50 mio. i valgperioden forventes stadig overholdt.

 

Dermed er samtlige målsætninger fra den økonomiske strategi for både likviditeten og de løbende poster overholdt ved regnskab 2019.

 

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til beretningen i Regnskab 2019 (kan ses i bilag).

 

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Mer- og mindreudgifter vedrørende årets anlægsregnskaber berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 42.
   
 2. Mer- og mindreudgifter i regnskabsresultatet for 2019 berigtiges bevillingsmæssigt, jf. styrelseslovens § 40.
   
 3. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2019 godkendes foreløbigt og afgives til Ballerup Kommunes revision PwC.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2020 forelægges hermed til godkendelse. Første budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbrugsdata ultimo februar af hensyn til udvalgsbehandlingen i marts/april og tager derfor ikke højde for konsekvenserne af COVID-19. Første budgetopfølgning indeholder fortrinsvis omplaceringer mellem budgetrammer, demografi for 2020 og merudgifter i regnskab 2019 med konsekvenser for budget 2020 og frem. De økonomiske konsekvenser i 2021-2024 af første budgetopfølgning vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2021.

 

Efter færdiggørelsen af det talmæssige grundlag for første budgetopfølgning er den økonomiske situation for Ballerup Kommune ændret markant som følge af COVID-19. Der forventes mer- og mindreudgifter på henholdsvis områder med meraktivitet og nedlukkede områder. Endvidere forventes stærkt stigende udgifter til flere ledige. Endelig forventes genåbningen af daginstitutioner, skoler mfl. at strække sig frem til sommerferien. 

 

Ballerup Kommune har overordnet en sund og robust økonomi. Målene i den økonomiske strategi forventes i al væsentlighed overholdt i første budgetopfølgning, da COVID-19-relaterede udgifter er undtaget for servicerammen, og bruttoanlægsrammen for 2020 er annulleret. Det kan dog se anderledes ud i anden budgetopfølgning i august, når de fulde konsekvenser af COVID-19 er kendt.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægning 2021, budgetopfølgningerne 2020 og regnskabsaflæggelsen 2019" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2020 tre gange årligt.

 

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger på økonomien fra de centre, som vurderer, at der er en risiko eller udfordringer på deres bevillingsrammer. I udarbejdelsen af budgetopfølgningen er centrene gjort opmærksomme på Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at det forventes, at der findes modgående foranstaltninger på de rammer, som viser en forbrugsmæssig opdrift, samt at der ikke gives varige tillægsbevillinger. 

 

Sagsfremstilling

Konsekvenserne af COVID-19

COVID-19 og nedlukning af samfundet siden den 12. marts 2020 har markant ændret den økonomiske situation for Ballerup Kommune. Der forventes mer- og mindreudgifter på henholdsvis områder med meraktivitet og nedlukkede områder. Endvidere forventes stærkt stigende udgifter til flere ledige. Endelig forventes genåbningen af daginstitutioner, skoler mfl. at strække sig frem til sommerferien. 

 

KL indgik den 26. marts 2020 aftale med Finansministeriet om annullering af bruttoanlægsrammen, undtagelse af merudgifter som følge af COVID-19 fra servicerammen og en midtvejsregulering af budgetgarantien i 2020 mfl. En række fremrykninger af anlægsprojekter har til formål at bidrage til aktivitet i samfundet. Det forventes, at den økonomiske strategi fortsat vil kunne overholdes, men likviditetsmålet vil kunne komme under pres.

 

Første budgetopfølgning

Første budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbrugsdata ultimo februar 2020 af hensyn til udvalgsbehandlingen og tager derfor ikke højde for konsekvenserne af COVID-19. Dog er enkelte anlæg fremskyndet fra 2021-2023 til 2020 for at øge aktiviteten i samfundet.

 

Budgetopfølgningen indeholder fortrinsvis:

 • En budgetteknisk del i form af øvrige bevillingsmæssige ændringer såsom tekniske korrektioner og omplaceringer inden for eller mellem bevillingsrammerne
 • Demografi for 2020
 • Merudgifter i regnskab 2019 med konsekvenser for budget 2020 og frem
 • Fremrykning af anlæg til 2020 for at holde gang i samfundet
 • Ændringer på hovedkontiene 07 og 08.

De økonomiske konsekvenser i 2021-2024 af første budgetopfølgning vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2021. Konsekvenserne af COVID-19 vil blive indarbejdet i anden budgetopfølgning.

 

Økonomisk strategi

Ballerup Kommune har overordnet en sund og robust økonomi. Målene i den økonomiske strategi forventes i al væsentlighed overholdt.

 

Servicerammen

Det samlede forventede merforbrug på servicerammen ved første budgetopfølgning 2020 er ca. 5 mio. kr. set i forhold til servicerammen for Ballerup Kommune på 2.742 mio. kr., som er måltallet uden servicerammebuffer. Det skal dog nævnes, at Ballerup Kommune reelt set har en højere vejledende serviceramme, idet der er indarbejdet en servicerammebuffer, som indgik ved vedtagelsen af budget 2020. Det betyder, at servicerammen er overholdt i forhold til KL's vejledende serviceramme. 

 

Center for Økonomi vurderer, at der er så stor usikkerhed om den samlede økonomiske effekt af COVID-19, at iværksættelse af eventuelle modgående foranstaltninger for at overholde servicerammen anbefales udskudt til anden budgetopfølgning 2020. Ifølge aftale mellem KL og Finansministeriet af den 26. marts 2020 forventes merudgifter som følge af COVID-19 undtaget fra servicerammen. 

 

Driftsbudgettet

Af forhold på driftsbudgettet ved første budgetopfølgning 2020 er der følgende:

 1. Mindreudgift til demografi svarende til ca. 1 mio. kr. i 2020. 
   
 2. Merudgift til realisering af byudviklingsprojekter, herunder Kildedalsprojektet, svarende til 0,5 mio. kr. 2020.
   
 3. Merudgift til tjenestemandspensioner på ca. 3 mio. kr. årligt, som i 2020 neutraliseres af en mindreudgift på 3 mio. kr. under Digitalisering.
   
 4. Merudgift til Udbetaling Danmark på ca. 3 mio. kr. årligt.
   
 5. Merudgift til ny rengøringskontrakt på 3 mio. kr. årligt. som i 2020 neutraliseres af mindreudgifter inden for driftsbudgettet, jf. Økonomiudvalgets beslutning.
   
 6. Merudgifter på beskæftigelses-/pensionsområdet svarende til 18 mio. kr. i 2020.

Der indarbejdes således samlet set 21 mio. kr. i budget 2020 ved første budgetopfølgning.

 

Risikoområder

På beskæftigelses- og førtidspensionsområdet er der i overensstemmelse med normal praksis indarbejdet den seneste ledighedsprognose fra Finansministeriet (jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2019, dvs. før COVID-19 og endelig Brexit) som forudsætning for den forventede udvikling i ledigheden. Den nye udgiftsforventning på beskæftigelses- og førtidspensionsområdet er desuden udarbejdet, fordi der i lyset af tendenser og merforbrug i regnskab 2019, samt et negativt skift i konjunkturforventningerne er udsigt til, at budgettet ikke kan overholdes. Tillægsbevillingerne kan henføres til mer-/mindreforbrug på de forskellige forsørgelsesydelser og andre områder af økonomien på beskæftigelsesområdet. Knapt halvdelen af tillægsbevillingerne er på dagpengeområdet. 

 

For 2020 er det indtil nu forventede fald i ledigheden i forhold til 2019 halveret fra ca. 4 pct. til ca. 2 pct. Den hidtidige prognose for overslagsårene har været en næsten uændret ledighed, mens der med den seneste ledighedsprognose forventes en samlet stigning i ledige på ca. 2,5 pct. i 2021-2023. 

 

Som det fremgår ovenfor, indarbejdes alene 18 mio. kr. i 2020 ved første budgetopfølgning, mens merudgifterne for 2021-2024 svarende til 95 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2021.

 

I det administrative budgetforslag for 2021 indarbejdes ligeledes nye tal for tilskud, udligning og skatter, der forventes udmeldt den 1. juli 2020 efter indgåelse af kommuneaftalen. Der er stor usikkerhed om indtægtssiden for 2021 på grund af udligningsreform og den stigende ledighed forårsaget af COVID-19. En del af merudgifterne på beskæftigelses- og førtidspensionsområdet forventes kompenseret af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Flerårseffekten af de øvrige tiltag, som er beskrevet ovenfor under "Driftsbudgettet", indgår ligeledes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative budgetforslag

 

Demografi

På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Ballerup Kommune er der foretaget beregning af udgifter til demografiregulering på driftsbudgettet. Ballerup Kommune oplever således en stigning i antallet af børn svarende til ca. 3 mio. kr., mens der er færre udgifter til ældre end tidligere antaget svarende til ca. 4 mio. kr. Demografi for budgetårene 2021-2024 medtages ved udarbejdelsen af budget 2021.

 

Ved anden budgetopfølgning 2020 foretages en status i forhold til den nuværende befolkningsprognose med nye cpr-data, så afgange og tilgange er så opdateret som overhovedet muligt. Til at begynde med bliver det på 0-17 års området. 

 

Overførsler

Der er indarbejdet overførsler på 30 mio. kr. før første budgetopfølgning 2020. Disse var forelagt til politisk behandling i marts måned. Overførselsniveauet er væsentligt lavere end sidste år, hvor overførslerne udgjorde ca. 49 mio. kr. Med det nuværende niveau må overførslerne forventes ikke at udgøre samme risiko for overholdelse af servicerammen i 2020 som tidligere. 

 

Anlæg

På anlægsbudgettet er der indarbejdet en årsrulning fra 2019 på -19 mio. kr. Dette dækker over indarbejdelse af 52 mio. kr. i anlægsindtægter og 33 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Det forventes, at en række af de "rullede" anlægsmidler fra 2019 til 2020 føres videre ud i årene.

 

For at holde aktiviteten i samfundet i gang er der foretaget anlægsfremrykninger for 34 mio. kr. fra overslagsårene til 2020. 

 

Bruttoanlægsbudgettet udgør 277 mio. kr. efter anlægsrulning på ca. 33 mio. kr. brutto fra 2019, samt fremrykkelse af anlægsprojekter fra 2021 til 2020 for 34 mio. kr. i forbindelse med COVID-19-tiltag.

 

Fremrykningen af ovenstående projekter giver et likviditetsmæssigt merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til likviditetsmålsætningen på 125 mio. kr. i 2021. 

 

Den oprindelige vejledende bruttoanlægsramme for Ballerup Kommune var på ca. 215 mio. kr. Denne ramme er nu fjernet i 2020 jf. aftale mellem regeringen og KL.

 

Øvrige poster (hovedkontiene 07 og 08)

På budgettets øvrige poster er låneoptaget for 2020 reduceret med ca. 3 mio. kr. som følge af lavere låneberettigede udgifter i regnskab 2019 end forventet. Der skal gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til grundkapitalindskud til Plejecenter Toftehaven, da de restende 6 mio. kr. finansieres af grundbudgettet til grundkapitalindskud. Endvidere forventes der en mindreudgift til lån til betaling af ejendomskatter på 5 mio. kr. i 2020. På indtægtssiden er der indarbejdet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 6 mio. kr. og merindtægter fra dødsboskat på ca. 4 mio. kr.  

 

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld forventes at være 554 mio. kr. ultimo 2020 og vil ultimo 2021 udgøre 522 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi. 

 

Løbende poster og likviditet

Overskuddet på de løbende poster er ved første budgetopfølgning 216 mio. kr. for årene 2020-2023. Målsætningen om et gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr. over perioden på de løbende poster er således opfyldt. Den forventede ultimolikviditet for budget 2020 udgør 187 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2020. Ved første budgetopfølgning 2020 overholdes likviditetsmålsætningen, bortset fra et likviditetsmæssigt merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til likviditetsmålsætningen på 125 mio. kr. i 2021. Dette skyldes fremrykkelsen af anlægsaktiviteter til 2020. Det skal dog bemærkes, at den akkumulerede likviditet over årene er fuldstændig den samme som før fremskyndelsen; det er alene fordelingen af likviditeten mellem årene som påvirkes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomisk overblik ved første budgetopfølgning 2020 for Ballerup Kommune i 2020-2024:

 

(mio. kr.) 2020 2021 2022 2023 2024
           

Korrigeret budget for 2020

(inkl. overførsler)

 3.719,5 3.688,9 3.715,2 3.729,9 3.729,9
           

Samlede mer-/mindreforbrug ved første

budgetopfølgning *)

 21,3 0,4 0,2 0,2 0,2
           

Nyt korrigeret budget (inkl. overførsler) 

pr. 27. april 2020

 3.740,8 3.689,3 3.715,4 3.730,1 3.730,1
           
som fordeler sig således:          
           
 • Teknik- og Miljøudvalget
 89,9 89,4 88,4 88,2 88,2
           
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 776,4 767,9 772,8 781,0 781,0
           
 • Børne- og Skoleudvalget
 1.073,3 1066,2 1.071,9 1.075,5 1075,5
           
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 139,8 139,3 139,1 139,1 139,1
           
 • Social- og Sundhedsudvalget
 1.174,4 1.181,4 1.201,1 1.204,5 1.204,5
           
 • Økonomiudvalget
 488,0 445,1 442,0 441,8 441,8

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

    - = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Første budgetopfølgnings forventede resultat for 2020 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
   
 2. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2020-2023 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Boligforeningen AAB har fremsendt ansøgning (skema A), om godkendelse til at opføre 41 nye almene familieboliger på Lilletoften i Skovlunde.

 

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med et grundkapitallån samt give kommunal garanti for realkreditbelåningen.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over boligernes økonomi, bl.a. anskaffelsessum og husleje, inden projektet sendes i licitation.

 

Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Når licitationen er afsluttet og den endelige anskaffelsessum og husleje m.m. kendes, forelægges skema B til godkendelse. Herefter kan opførelse af boligerne sættes i gang. Når boligerne er opført, og det endelige byggeregnskab er udarbejdet, forelægges skema C til godkendelse.

 

Baggrund

I forbindelse med "Aftale om budget 2017" blev der afsat ekstra penge til kommunal grundkapital til opførelse af nye almene boliger. Et af disse projekter er de 41 nye almene boliger på Lilletoften, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution.  

 

Boligforeningen AAB har to afdelinger på Lilletoften. Det er afdeling 45, der er beliggende på Lilletoften 77-127 og 66-102 med 300 boliger, der er opført i 1965 og afdeling 42, der er beliggende på Lilletoften 2-64 og 25-75 med 336 boliger, der er opført i 1956.

  

Sagsfremstilling

Ansøgningen om godkendelse af skema A omfatter 41 nye almene familieboliger, der fordeler sig med 8 stk. 2-rums boliger og 8 stk. 3-rums boliger i et plan samt 25 stk. 4-rums boliger i to plan.

 

Det samlede boligareal bliver på 4.036 m2.

 

Boligerne opføres som syv blokke i forskellige størrelser med to og tre etager i to delområder.

 

Boligtyper:

4 stk. 2-rums boliger i stueplan med lille terrasse/have. Depotrum på udearealet.

4 stk. 2-rums boliger på 1. sal med lille altan ved adgangsområdet. Depotrum på udearealet.

8 stk. 3-rums boliger i stueplan med lille terrasse/have. Depotrum på udearealet.

13 stk. 4-rums boliger i 2 plan med indgang i stueplan med lille terrasse/have. Depotrum i boligen.

12 stk. 4-rums boliger i 2 plan med indgang på 1. sal med lille altan ved adgangsområdet. Depotrum i boligen.

 

Boligerne opføres i gule tegl og lette udfyldninger i sort anodiseret aluminium. Udhæng og vinduesrammer udføres også i sort anodiseret aluminium. Boligerne får flade grønne tage.

 

Udearealerne indrettes med legeplads og fælles ophold.

 

Boligerne opføres efter BR2020 og opvarmes med fjernvarme.

 

Nye almene boliger opføres som en selvstændig afdeling, med egen økonomi. AAB afdeling 45 skal derfor overdrage et areal til de nye boliger, denne processen er i gang.

 

Når de nye boliger er opført, vil afdelingen blive sammenlagt med afdeling 45, hvilket er besluttet på afdelingsmødet den 21. november 2019.

 

På nuværende tidspunkt ligger der en multibane på det areal, der er planer om at opføre boliger på. Multibanen, der benyttes af afdelingerne i området, bliver flyttet efter aftale med Boligselskabet Baldersbo, der har en boligafdeling på Ringtoften i Skovlunde.

 

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 101.220.000 kr., hvilket svarer til 25.079 kr. pr. m2.

 

Maksimumbeløb for familieboliger i 2020 23.930 kr.
Energitillæg (afhængig af boligtype) 1.040 - 1.210 kr.
I alt 24.970 - 25.140 kr.

 

Anskaffelsessum: Udgift:
Grundkøbesum 0 kr.
Øvrige grundudgifter - fundering, forurening og tilslutning 8.350.000 kr.
Entrepriseudgifter 80.362.000 kr.
Omkostninger 11.003.000 kr.
Gebyrer 1.505.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 101.220.000 kr.

 

Finansiering: Beløb:
Realkreditlån 88 pct. 89.074.000 kr.
Kommunal grundkapital 10 pct. 10.122.000 kr.
Beboerindskud 2 pct. 2.024.000 kr.
Samlet finansiering 101.220.000 kr.

 

Husleje

Huslejen forventes at blive ca. 1.188 kr. pr. m2 pr. år, hvilket giver følgende eksempler på den månedlige husleje.

 

Eksempler på huslejer og indskud (beregnede eksempler):

 

2-rums bolig på ca. 78 m2 til en husleje på 7.818 kr. pr. måned - indskud ca. 39.100 kr.

3-rums bolig på ca. 85 m2 til en husleje på 8.760 kr. pr. måned - indskud ca. 42.600 kr.

4-rums bolig på ca. 109 m2 til en husleje på 10.795 kr. pr. måned - indskud ca. 54.600 kr.

 

Hertil kommer udgifter til forbrug af varme og el, der er budgetteret til aconto 255 kr. pr. m2 pr. år.

 

Anvisning

Der er indgået aftale om anvisningen således, at beboerne i AABs boligafdelinger i Ballerup og øvrige borgere i kommunen, får et særligt fortrin til de nye boliger ved såvel den første anvisning som de efterfølgende anvisninger af ledige boliger.

 

Ballerup Kommune får 25 pct. af de nye boliger ved den første anvisning. Ved efterfølgende anvisninger får Ballerup Kommune 50 pct. af de ledige boliger, hvor mindst halvdelen af disse boliger anvises efter § 59, stk. 2 i almenboligloven.

 

ABT 18

Center for Politik og Organisation ved Juridisk Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed). Der er tale om få tilføjelser og primært præciseringer af bestemmelserne i ABT 18. Juridisk Kontor har oplyst, at de ikke har bemærkninger i denne anledning.

 

Tidsplan

 • 2020 Projektering og licitation
 • 2021 Boligerne opføres
 • 2022 Boligerne bliver klar til udlejning.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte en ny lokalplan for området på deres møde den 5. november 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapital på 10.122.000 kr., der blev reserveret til dette projekt i budgetaftalen for 2017.

 

Udgiften afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86 (Øvrige balanceforskydninger - ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

 

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning (skema A) fra Boligforeningen AAB om opførelse af 41 almene familieboliger på Lilletoften i Skovlunde med en samlet anskaffelsessum på 101.220.000 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 89.074.000 kr., beboerindskud på 2.024.000 kr. og kommunal grundkapital på 10.122.000 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje på 1.188 kr. pr. m2 pr. år godkendes.
   
 5. Godkendelsen gives under forudsætning af, at der udmatrikuleres og overdrages et areal fra afdeling 45 til afdeling 45 II.
   
 6. Anvisningsaftalen tages til efterretning.
   
 7. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed) godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. marts 2020 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har ansøgt om kommunal garanti for et realkreditlån til etablering af solceller i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebos blok 3.

 

Baggrund

Ansøgningen om kommunal garanti forelægges på ny, da Økonomiudvalget udsatte sagen på mødet den 24. marts med henblik på at få uddybet oplysninger om forhøjelse af husleje og løbetid for realkreditlånet. De ønskede oplysninger er tilføjet i sagsfremstillingen.

 

Ansøgningen forelægges da optagelse af lån med kommunal garanti og pant i fast ejendom, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 98, stk. 1 i almenboligloven, godkende ansøgninger om kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder i almene boligafdelinger. Lånet skal være et realkreditlån og må maksimalt have en løbetid på 30 år.

 

Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo består af 140 boliger, der er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup. Afdelingen består af etageboliger, der er opført og taget i brug i 1964 samt nye tagboliger, der er opført og taget i brug i 2019.

 

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab den 17. januar 2020 sendt ansøgning om kommunal garanti for optagelse af et realkreditlån på 1.357.000 kr. med en løbetid på 25 år.

 

Lånet skal finansiere etablering af solceller på den nye tagkonstruktion på Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebos blok 3, der nu er renoveret samt har fået tilbygget 12 tagboliger.

 

Anskaffelsessum

Håndværkerudgifter 1.181.100 kr.
Teknisk rådgivning 269.000 kr.
Omkostninger og gebyr 156.999 kr.
I alt 1.607.099 kr.

 

Finansiering

25-årigt realkreditlån   1.357.099 kr.

Tilskud fra Det Energiteknologiske Udviklings- og

Demonstrationsprogram  

 

 

250.000 kr.

I alt 1.607.099 kr.

 

Lånets årlige ydelse

Lånets årlige ydelse 67.855 kr.
Minus besparelser på elforbrug til fælles arealer   37.140 kr.
Lejeforhøjelse svarende til 2,71 kr. pr. m2 

30.715 kr.

 

Lejeforhøjelse

Økonomudvalget ønskede at få uddybet "hvad betyder det for huslejen i afdelingen, vil den stige og i så fald med hvor meget".

 

Lejeforhøjelsen på 2,71 kr. pr. m2 betales af en besparelse på beboernes eget elforbrug.

 

Den beregnede besparelse pr. m2 på beboernes eget elforbrug er 6,47 kr. pr. m2.

 

Eksempel på besparelse for en bolig på 84 m2

Beregnet besparelse 6,47 kr. x 84 m2 543,48 kr.
Lejeforhøjelse 2,71 kr. x 84 m2 227,64 kr.
Årlig besparelse 543,48 kr. - 227,64 kr. 315,84 kr.

 

Strømmen fra solcellerne vil ligeledes blive anvendt til fællesvaskeri i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebos blok 3 samt fællesstrøm til hele afdelingen.

 

Økonomiudvalget ønskede at få uddybet "Er et lån med 25 års løbetid økonomisk forsvarligt til finansiering af et solcelleanlæg, som muligvis ikke har en levetid på 25 år".

 

Der er indhentet følgende svar på spørgsmålet:

"Solenergianlægget har en forventet levetid på 25 år, hvilket er baggrunden for den valgte løbetid på lånet. Erfaringen er dog, at anlæggene fortsætter med at virke, også efter 25 år, men ydelsen kan falde en smule over tid. Ved beregning af huslejeforhøjelsen er der budgetteret med udgifter til vedligeholdelse og service, fx skal enkelte komponenter typisk udskiftes i anlæggets levetid."

 

Optagelse af lån samt forhøjelse af husleje er godkendt i et afdelingsmøde den 3. april 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskabs, afdeling Ellebo, optager et 25-årigt realkreditlån på 1.357.000 kr.
   
 2. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for realkreditlånet på 1.357.000 kr.
   
 3. Godkendelsen af den endelige anskaffelsessum gives først endeligt, når der indsendes et revisorpåtegnet regnskab.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup almennyttige Boligselskab har ansøgt om kommunal garanti til optagelse af et realkreditlån på 34.089.000 kr. til renovering af tag m.m. i afdeling Korngården.

 

Baggrund

Ansøgningen forelægges da optagelse af lån med kommunal garanti og pant i fast ejendom, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 98, stk. 1 i almenboligloven, godkende ansøgninger om kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder i almene boligafdelinger. Lånet skal være et realkreditlån og må maksimalt have en løbetid på 30 år.

 

Afdeling Korngården består af 244 stk. almene familieboliger der er opført og taget i brug i 1961. Afdelingen ligger på Kornvænget 41-53 og Rugvænget 52-98 i Ballerup. Boligerne har gennemgået en omfattende renovering, der er afsluttet i 2018.

 

Sagsfremstilling

Ballerup almennyttige Boligselskab har den 21. januar 2020 ansøgt om kommunal garanti til optagelse af et realkreditlån på 34.089.000 kr. til renovering af tag samt indvendig indretning af fælleshus og ændring af afvanding fra altaner i afdeling Korngården.

 

Afdeling Korngården har i løbet af de seneste år gennemgået en omfattende helhedsrenovering der bl.a. omfattede ombygning og sammenlægning af boliger, nye facader samt ni opgange der er indrettet med elevator og tilgængelighedsboliger m.m.

 

Renovering af taget indgik ikke i helhedsrenoveringen. Det er efterfølgende konstateret, at teglstenene er lagt med for stort mellemrum, og undertaget er defekt. Dette medfører, at taget er utæt, og der er fare for at der trænger vand ind. Derfor er der behov for udskiftning af taget så hurtigt det er muligt.

 

Derudover var der i forbindelse med helhedsrenoveringen en budgetoverskridelse, der medførte, at det ny opførte fælleshus ikke er indrettet med køkken, bad samt installationer m.m., men står som et ”råhus”.

 

Endelig er der, i forbindelse med opsætning af nye altaner, udført en afvanding fra altanerne, der har vist sig, at være til stor gene for beboerne.

 

Anskaffelsessum

Renovering af tag 28.961.000 kr.
Indvendig aptering af fælleshus 3.487.000 kr.
Ændret afvanding fra altaner 1.641.000 kr.
I alt 34.089.000 kr.

 

Boligorganisationen har søgt Landsbyggefonden om muligheden for at lade udgiften til arbejderne indgå i finansieringen af helhedsrenoveringen. Landsbyggefonden har ikke haft mulighed for at imødekomme dette, men har i stedet foreslået, at arbejderne bliver finansieret med optagelse af realkreditlån. Udgiften til ydelse på realkreditlånet, for renoveringen af tag, vil indgå i den endelige fastsættelse af driftsstøtte i forbindelse med afslutning af helhedsrenoveringen. Renoveringen af tag medfører derfor ikke nogen forhøjelse af huslejen.

 

Udgiften til ydelse på den del af lånet, der vedrører arbejder på fælleshuset og altanerne, forventes at give en huslejeforhøjelse på 1,5 pct.

 

Beboerne har godkendt at arbejderne udføres og huslejen forhøjes med 1,5 pct., i et møde den 2. december 2019.

 

Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes godkendt at arbejderne udføres samt at der optages et lån på 34.089.000 kr., i et møde den 15. november 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det godkendes, at Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Korngården optager et 30-årigt realkreditlån på 34.089.000 kr.
   
 2. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for realkreditlånet.
   
 3. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum gives først endeligt, når der indsendes et revisorpåtegnet byggeregnskab.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. august 2019 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Ballerupaftalen mellem Ballerup Kommune og boligorganisationerne skal fornys. Den nye aftalen tager udgangspunkt i den hidtidige aftale, og indeholder justeringer på baggrund af erfaringer, nye behov mv. Ballerupaftalen omfatter 12.572 almene boliger i kommunen.

 

Formålet med aftalen er at sikre en balanceret beboersammensætning i alle boligafdelinger og fastholde den fulde styring af boligafdelingerne i boligorganisationerne i tæt samarbejde med Ballerup Kommune.

 

Baggrund

I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen nye anvisningsregler og den 30. november 2015 blev Ballerupaftalen godkendt. Anvisningsreglerne og aftalen skulle være med til at sikre, at der bliver arbejdet mod at alle boligområder er i en social og økonomisk bæredygtig udvikling.

 

Med aftalen sikres en række redskaber, så Ballerup Kommune i fælleskab med boligorganisationerne kan sikre, at de enkelte boligafdelinger ikke får en uhensigtsmæssig beboersammensætning, der i værste fald kan placere boligafdelinger i Ballerup på ghettolisten. Aftalen har fungeret siden 2016, og bidrager til at skabe en mere balanceret beboersammensætning.

 

I evalueringen af Ballerupaftalen, der blev behandlet i Økonomiudvalget den 20. august 2019 fremgik udviklingen af de fire hovedmål:

 • Arbejde mod, at maks. 21 pct. af beboerne (18-59 år) er på offentlig forsørgelse. Afdelinger, som opfylder dette mål er i løbet af aftaleperioden steget fra 13 til 44 afdelinger.
 • Arbejde mod, at mindst 65 pct. af beboerne (18-69 år) har erhvervskompetencegivende uddannelse. Afdelinger, som opfylder dette mål er i løbet af aftaleperioden steget fra 15 til 24 afdelinger.
 • Arbejde mod, at mindst 25 pct. af beboerne er mellem 0-18 år. Afdelinger, som opfylder dette mål er i løbet af aftaleperioden faldet fra 17 til 6 afdelinger. 
 • Arbejde mod, at maks. 16 pct. af beboerne er over 70 år. Afdelinger, som opfylder dette mål er i løbet af aftaleperioden steget fra 8 til 27 afdelinger.

I forhold til målene er der en klar positiv udvikling på tre ud af fire punkter i aftalen. Oversigt over alle boligafdelinger, der er omfattet af aftalen med opgørelse af målene, kan ses i bilag.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog Ballerup Kommunes Boligpolitik i 2017 med en vision om at binde Ballerup Kommune tættere sammen, hvad angår erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og bosætning. Det skal sikre, at der er en bedre sammenhængskraft, og at flere, der arbejder også skal bo i kommunen samt, at unge studerende kan medvirke til en bedre demografisk balance mv. Det har ligeledes været Ballerup Kommunes målsætning at sikre en social og økonomisk bæredygtig udvikling i alle boligområder.

 

I en del af de meget store almene boligområder fra 1960'erne vil der i de kommende år ske en meget stor udskiftning i beboergruppen. I de store boligområder på Baltorpvej, Hede-/Magleparken og i Skovlunde er der samlet 900 borgere, som er over 80 år, og vi kan derfor forvente et generationsskifte inden for de kommende år.

 

Ballerupaftalen vil være med til at sikre, at den fremtidig beboersammensætning bliver balanceret.

 

Sagsfremstilling

Ballerupaftalen skal sikre en balanceret beboersammensætning i alle boligafdelinger og fastholde den fulde styring af boligafdelingerne i boligorganisationerne i tæt samarbejde med Ballerup Kommune.

 

Ballerupaftalen skal sikre, at boligafdelingerne i Ballerup Kommune ikke kommer på ghettolisten med de meget voldsomme konsekvenser, det vil have for nuværende og kommende beboere. Optagelse på ghettolisten medfører jf. lovgivningen på området således en rigid anvisning af boliger med generel udelukkelse af de svageste borgere, tvangsflytning af beboere, nedrivning af boliger eller i bedste fald salg af disse.  

 

Aftalen sikrer forskellige redskaber for boligorganisationerne i form af udlejning på almindelige vilkår via ventelisten, fleksibel udlejning via ventelisten i forhold til nye lejere i arbejde, eller uddannelse, samt mulighed for specielle ønsker fra den enkelte boligorganisation - fx skilsmisseramte borgere i Ballerup Kommune, eller borgere over 60 år.  

 

Hertil kommer kommunal boliganvisning, der i høj grad medvirker til en balanceret beboersammensætning.

 

Med aftalen sikres, at der fortsat er plads til alle befolkningsgrupper i boligafdelingerne, som sikre en balanceret beboersammensætning.

 

I den nye Ballerupaftale indgår et afsnit omkring billige og alternative boliger i tråd med budgetaftale 2020.

 

Der er endvidere beskrevet et nyt initiativ om, at der indledes et samarbejde med boligorganisationerne omkring at modvirke snyd og ulovlige fremlejer af almene boliger - hvilket skal betyde, at der bliver flere boliger til almindelig udlejning inden for almenboliglovens rammer, og ydermere modvirke utryghed i boligafdelingerne.

 

Endelig er der aftalt at de data, der skal anvendes i den løbende opfølgning og evalueringer, skal være mere enkle, anvendelige og transparente. 

 

Ballerupaftalen forelægges til Økonomiudvalgets foreløbige godkendelse. På samme måde bliver den forelagt for boligorganisationernes organisationsbestyrelser til foreløbige godkendelse.

 

Evt. bemærkninger vil herefter blive drøftet i aftaleparternes administrative arbejdsgruppe og indarbejdet i det omfang, der kan opnås enighed om dette.

 

Den endelige aftale, skal derefter tiltrædes af organisationsbestyrelserne i boligorganisationerne. Ballerupaftalen forelægges herefter i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Tidsplan (forbehold for ændringer på grund af coronasituationen)

April 2020

 

Behandling i Økonomiudvalget

 

April-maj 2020

 

Godkendelse i boligorganisationerne

 

Juni 2020

 

Godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Ultimo juni

 

Fælles ceremoni med underskiftskrivning

 

August 2020

 

Aftalen træder i kraft

 

Juni-december 2020

 

Indgåelse af de individuelle anvisningsaftaler.

 

 

På Økonomiudvalgets møde deltager afsnitsleder Torben Bille fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag - heraf et internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Udkast til Ballerupaftalen 2020 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstilles til godkendelse. Ulrik Falk-Sørensen (F) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen. F og Ø har følgende mindretalsudtalelse: "Ballerupaftalen øger den sociale ulighed i vores kommune, ved at diskriminere socialt udsatte og arbejdsløse til fordel for mere velstillede borgere i uddannelse eller job." Økonomiudvalget ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

Beslutning

Ø og F stillede følgende ændringsforslag:

"Ballerup Kommune bruger fleksibel udlejning til at styrke den femtedel af boligafdelingerne med det laveste socialøkonomiske indeks. I disse boligområder kan mennesker i job og uddannelse få forrang. Alle øvrige boligafdelinger tilbyder bolig til alle mennesker på lige vilkår efter opskrivning på venteliste".

 

For ændringsforslaget stemte: 3 (Ø og F)

Imod ænddringsforslaget stemte: 21 (resten)

Ændringsforslaget er dermed faldet.

 

V og C stillede følgende ændringsforslag, der foreslås indarbejdet som afsnit i Ballerupaftalen med denne tekst:

"Ballerup Kommune opfordrer boligselskaberne til at indtænke omdannelse af almene boliger til private boliger og andelsboliger i bestræbelserne på at sikre diversitet og en balanceret beboersammensætning i alle boligafdelinger."

 

For ændringsforslaget stemte: 4 (V og C)

Imod ændringsforslaget stemte: 20 (resten)

Ændringsforslaget er dermed faldet

 

For hovedforslaget (Ballerupaftalen, som fremlagt i sagen) stemte: 21 (resten)

Imod hovedforslaget (Ballerupaftalen, som fremlagt i sagen) stemte: 3 (Ø og F)

Hovedforslaget (Ballerupaftalen, som fremlagt i sagen) er hermed vedtaget tiltrådt.

 

Ø og F stemte imod hovedforslaget med følgende mindretalsudtalelse:

"Ballerupaftalen øger den sociale ulighed i vores kommune, ved at diskriminere socialt udsatte og arbejdsløse til fordel for mere velstillede borgere i uddannelse og job".


Indhold

Sammendrag

Statusrapport for 2019 vedrørende Huslejenævn og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner forelægges til efterretning.

 

Baggrund

Ifølge aftale mellem Ballerup og Furesø Kommuner om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn skal Ballerup Kommune, som ansvarlig for sekretariatet for nævnene, hvert år udarbejde en statusrapport, som skal forelægges Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til orientering.

 

Sagsfremstilling

Statusrapporten dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2019 (se bilag) og indeholder en kort beretning og oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv. Sagsbehandlingstiderne har
ligget på gennemsnitligt tre måneder fra tidspunktet for sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne. Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 53 sager, heraf 35 i Beboerklagenævnet og 18 i Huslejenævnet.


Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet er 692.458 kr. Mindreudgiften i forhold til budgettet er således 127.852 kr. til såvel faste som variable driftsudgifter i forhold til budgettet. Da der er overførselsadgang, vil et evt. mindreforbrug tilgå kommunekassen. Mindreudgiften skyldes et lavere antal sager end det budgetlagte antal sager (se bilag).

 

Som det følger af aftalen mellem de to kommuner, har Furesø Kommune primo 2019 betalt sin forholdsmæssige andel af de faste udgifter ifølge budgettet. Som det ligeledes følger af aftalen, modregnes mindreforbruget i disse udgifter i den samlede opgørelse, som Ballerup Kommune sender til Furesø Kommune i forbindelse med opkrævningen af årets variable udgifter. Uanset det budgetterede antal sager, betaler de to kommuner således kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året. Som følge af at det årlige antal sager de seneste år ses at have stabiliseret sig til et antal under de budgetterede 155 sager, har administrationen i de to kommuner været enige om, at sekretæren for nævnene fra den 1. juli 2019 blev frikøbt af Ballerup Kommune 5 timer ugentligt med henblik på at løse opgaver for Ballerup Kommune resten af nævnets funktionsperiode.


Budgettet er prisfremskrevet og under de faste driftsudgifter er lønudgifter øget med 19.500 kr. sammenlignet med det i juni 2019 fremlagte budget for Ballerup Kommunalbestyrelse og Furesø Byråd. Baggrunden er overenskomstmæssige reguleringer i henholdsvis oktober 2019, januar 2020 samt yderligere forventede overenskomstmæssige lønreguleringer. Der ændres ikke i budgettet i øvrigt. Budgetændringen er foretaget inden for rammerne af den nuværende aftale mellem Ballerup og Furesø Kommuner om fælles sekretariatsbetjening.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

 1. Statusrapport 2019 for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Ballerup Kommune og Furesø Kommune tages til efterretning.

 

 

Beslutningshistorik
 
Økonomiudvalget 21-04-2020 Punkt 17
Beslutning
Indstilles til godkendelse

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at der etableres en pulje på 80.000 kr. til projektet "Musik i Fællesskab". Målet med puljen er - via Ballerup Kommunes lokale musikforeninger, orkestre og kor - at få musik ud til borgere, som ikke selv kan opsøge musikken i lokalsamfundet.

 

Det indstilles, at der bevilges 80.000 kr. i 2020 og overslagsårene til puljen "Musik i Fælleskab".

 

Baggrund

I 2018 og 2019 har projektet "Musik i Fællesskab” - via Ballerups lokale musikforeninger, orkestre og kor - medvirket til, at borgere, som ikke selv kan opsøge musikken i lokalsamfundet, tilbydes en musikoplevelse. Der er tale om borgere, som bor på plejecentre, bosteder m.m.

 

I 2018/2019 havde projektet 27 arrangementer på plejecentrene. I sæsonen 2019/2020 er aftalt 14 arrangementer (opgjort pr. 19. december 2019).

 

Sagsfremstilling

Musik kan noget særligt, når det gælder om at skabe glæde og livskvalitet. Musik kan være socialt samlende, uanset om det er musik, der lyttes til eller om tilskueren aktivt inddrages i eksempelvis sang eller dans. Det mærkes og opleves på de plejecentre og bosteder, hvor beboerne får glæde af at få musik og dans bragt ind i hverdagen. Det sociale samvær, som beboerne har i forbindelse med arrangementer, opleves på plejecentre og botilbud som et kvalitetsløft i beboernes hverdag og skaber glæde både før, under og efter arrangementet.

 

Siden oprettelse af projektet "Musik i Fællesskab" i 2018 er der blevet gennemført mere end 30 musikarrangementer, der er opnået gode erfaringer med tilbuddene og plejecentrene og botilbuddene melder om en høj grad af brugertilfredshed. Orkestre og kor giver udtryk for, at musikudfoldelserne skaber god stemning og gode rammer for godt socialt samvær, som beboerne har under arrangementerne.

 

Da der politisk udtrykkes ønske om et varigt tilbud, har Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdet forslag til en pulje "Musik i Fælleskab". Formålet med puljen er at få musik ud til borgere, som ikke selv kan opsøge musikken i lokalsamfundet - borgere, som bor på plejecentre, bosteder, mm. Dette foreslås realiseret via Ballerup Kommunes lokale musikforeninger, orkestre og kor.

 

Puljen foreslås finansieret via midler fra ramme 40.35 Folkeoplysning, Frivillighed og aktiviteter mv. Med baggrund i erfaringer fra de første to sæsoner, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at puljens størrelse bliver på 80.000 kr., som kan søges til dækning af dirigent-/korlederopgaven og transportudgifter forbundet med orkestrenes og korenes koncerter/arrangementer.

 

Forslag til kriterier og ansøgningsproces for puljen "Musik i Fællesskab":

 • Musik- og korudøvere tilknyttet Lautrupgård Musik- og Kulturhus eller Musisk Samråd i Ballerup Kommune kan søge om tilskud til honorar til dirigent/korleder og transport på maks. 5.000 kr. i forbindelse med koncerter.
 • Koncerterne skal være for borgere i Ballerup Kommune, som har svært ved at opsøge musikken i lokalsamfundet samt borgere på Ballerup Kommunes plejecentre, bosteder, hospice og institutioner.
 • Der kan ikke søges om tilskud til koncerter med entré.

Ansøgningsprocessen er:

 • Ansøgning med beskrivelse af formål/målgruppe, sted og tidspunkt for koncerten.
 • Oplysning om det ansøgte beløb til honorar til dirigent/korleder/transport.
 • Oplysning om antal musikere/kormedlemmer, der optræder og/eller egenfinansiering.
 • Der kan løbende ansøges om støtte til arrangementer.
 • Udbetaling af tilskud sker løbende.
 • Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer og behandler løbende ansøgningerne.
 • Det er de enkelte orkestre, kor eller foreninger, som tager kontakten til plejecenter eller botilbud. 
 • Aftaler skal være indgået, før der kan søges midler i puljen.
 • Det er vigtigt at redegøre for de behov, der er for at kunne spille, når institutionerne kontaktes. Det kan være pladskrav, adgang til strøm eller lignende.

Til støtte for orkestrene har Ballerup Kommune udarbejdet en kontaktliste over plejecentre, bofællesskaber mv., som kan rekvireres via Lautrupgård Musik- og Kulturhus og Musisk Samråd.

 

Der skal efter arrangementets afholdelse udfærdiges regnskab for det bevilgede beløb. Et evt. overskydende beløb skal tilbagebetales til Ballerup Kommune.

 

Der er udarbejdet en ansøgningsskabelon for at smidiggøre processen for musikudøverne.

 

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres efterfølgende om bevilgede tilskud og aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ramme 40.35, Frivilligt socialt arbejde, Aktiviteter

Inkl. moms

Ekskl. moms

Budget 2020

163.151 kr.

 

Disponeret forud for dette møde

0 kr.

0 kr.

Til disposition

163.151 kr.

 

Ansøgninger på dette møde:

  

Musik i Fællesskab

40.000 kr.

 

Sind-Nettet

81.452 kr.

 

Til disposition herefter

41.699 kr.

 

 

Der ydes herudover et tilskud på 40.000 kr. fra § 18-puljen.

 

§ 18-puljen har et budget på 710.774 kr. i 2020. Forud for dette møde er der bevilget 28.774 kr. i tilskud fra puljen.

 

Der foreligger 11 ansøgninger på dette møde på i alt 487.615 kr. Det indstilles, at der bevilges tilskud for i alt 278.469 kr.

Bilag

2 bilag heraf 1 bilag tilknyttet efter Frivillighedsrådets møde den 29. januar 2020.

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der etableres en permanent pulje "Musik i Fællesskab", finansieret med 40.000 kr. fra ramme 40.35, "Frivilligt socialt arbejde, aktiviteter" og med 40.000 kr. fra ramme 40.35, "§ 18-puljen" for 2020 og overslagsårene.  
   
 2. Musik- og korudøvere ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus samt Musisk Samråd i Ballerup Kommune kan søge puljen med henblik på at optræde for beboere og borgere på plejecentre, bosteder, hospice og institutioner i Ballerup Kommune.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Frivillighedsrådet d. 29-01-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-03-2020
Indstillingen ikke godkendt. Der var disse bemærkninger: Der oprettes ikke en permanent pulje. Hvis der skal oprettes en permanent pulje, skal det indgå i budgetforhandlingerne for 2021. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at Musik i Fællesskab finansieres etårigt for 2020 og finansieres med 40.000 kr. fra ramme 40.35 "Frivilligt socialt arbejde, aktiviteter" og med 40.000 kr. fra "§ 18-puljen" for 2020.  Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen, og ønskede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales ikke. Der var denne bemærkning: Økonomiudvalget anbefaler, at der anvendes 40.000 kr. fra ramme 40.35 "Frivilligt socialt arbejde". Hvis der er behov for yderligere midler kan der søges om det. Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

 

V stemte imod beslutningen.


Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler skal ændres som følge af ændringer i folkeskoleloven samt udarbejdelse af stillingsbeskrivelser for lederen af Ordblindeinstituttet og de pædagogiske ledere i BFO'erne. Et forslag til ny styrelsesvedtægt har været i høring, og der skal tages stilling til, hvorvidt svarene giver anledning til ændringer. 

 

Baggrund

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en justering af folkeskoleloven. En samlet oversigt over ændringerne og status for implementering i Ballerup Kommune kan ses i bilag. I denne sag behandles ændringerne i undervisningstimetallet (antal fagtimer og skoledagens længde), ændringerne i forhold til mål om kompetencedækning samt muligheden for at indføre 2-årige valgperioder til skolebestyrelsen. Disse ændringer kræver alle ændringer i styrelsesvedtægten for skoleområdet.

 

Ballerup Kommunes skolestruktur blev evalueret i 2018. Efterfølgende er der arbejdet med de anbefalinger, som evalueringen gav. En af de ting, som er besluttet på baggrund af evalueringen, er, at der skal udarbejdes stillingsbeskrivelser for lederen af Ordblindeinstituttet og for de pædagogiske ledere i BFO'en. De generelle stillingsbeskrivelser på skoleområdet fremgår af bilag 10 i styrelsesvedtægten, derfor skal disse også i høring.

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet i alt 12 høringsvar, som kan ses i bilag. Skolebestyrelserne og MED-udvalgene på distriktsskolerne samt Ordblindeinstituttet har svaret. Fra Skovlunde og Måløvhøj skoler er der kommet et fællessvar fra bestyrelse og MED-udvalg. Herudover er der kommet svar fra Ballerup Lærerforening og fra BUPL.

 

Styrelsesvedtægten § 2:

Forslaget var, at valgperioden for de forældrevalgte i skolebestyrelsen ændres fra 4 til 2 år. Flertallet af høringssvarene bakker op eller tager forslaget til efterretning. Måløvhøj Skoles bestyrelse og MED-udvalg samt Hedegårdsskolens bestyrelse ønsker at fastholde valgperioden på fire år for at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at indføre 2-årige valgperioder.

 

Bilag 2: Kvalitetsmål:

De fleste høringssvar tager forslagene til ændringer til efterretning. Tre høringssvar kommenterer på målet om, at 25 pct. af en årgang i folkeskolen skal have en erhvervsuddannelse. Der bakkes op om intentionen om, at flere tager en erhvervsuddannelse, men målet opleves som vanskeligt at arbejde med, da det i sidste ende er den enkelte elevs eget valg, som bør træffes ud fra den enkeltes kompetencer og interesser.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at bilaget godkendes uden ændringer.

 

Bilag 6: Vejledende timefordelingsplan:

Høringssvarene tager ændringerne til efterretning. Af et svar fremgår et ønske om at bevare kristendomsundervisning på 8. årgang i stedet for på 7. årgang (hvor det er placeret af hensyn til konfirmationsforberedelsen). Da timefordelingsplanen er vejledende, kan den enkelte skole vælge at gøre dette. I forhold til det materiale, der var i høring, er overgangsordningerne beskrevet år for år (i det udsendte var det i samlet tekst). Det er for at gøre det mere gennemskueligt, hvordan timefordelingsplanen ser ud de kommende år, indtil alle ændringer er faset ind.

 

Bilag 10: Stillingsbeskrivelser:

Der er stor tilfredshed med, at der er lavet en stillingsbetegnelse for lederen af Ordblindeinstituttet.

 

Generelt hilses en præcisering af ledelsesopgaven i BFO'en velkommen. Der er en del kommentarer til stillingsbeskrivelserne. Disse er samlet og kommenteret i bilag.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår enkelte rettelser i stillingsbetegnelserne. Disse fremgår af det nye forslag til stillingsbeskrivelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

19 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ændringerne til styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler og bilagene godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 10-03-2020
Indstilles til godkendelse Børne- og Skoleudvalget udtrykker tilfredshed med, at der nu er klarhed omkring både den generelle struktur for BFO og skole og stillingsbeskrivelserne for pædagogiske ledere i BFO. Børne- og Skoleudvalget ønsker i sin fremadrettede dialog med distriktsskolelederne at have fokus på sammenhængen mellem børns skole- og fritidsliv. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-03-2020
Sagen oversendes til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget med henblik på fornyet stillingtagen til valgperiodens længde i forhold til valg til skolebestyrelsen.
Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2020
Indstillilles til godkendelse med denne bemærkning:At der i styrelsesvedtægten gives mulighed for at skolerne selv kan vælge, om de ønsker en toårig valgperiode eller en fireårig valgperiode.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales med denne bemærkning samt Børne- og Skoleudvalgets bemærkning: Der tilføjes et punkt i Styrelsesvedtægten, hvoraf det fremgår med hvilket interval en skolebestyrelse kan ændre varigheden af en valgperiode. Det tilføjes i sagen frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Den samlede tilrettede Styrelsesvedtægt vedlægges til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets samt Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.


Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur søger om mulighed for deltagelse i rammeforsøget EUD 8/9 hos Børne- og Undervisningsministeriet. Der søges desuden om mulighed for at indgå overenskomst med Technical Education Copenhagen (TEC Ballerup) om valgfagsundervisningen på 9. skoleår i skoleåret 2020/21 og for skoleåret 2021/22.

 

Baggrund

Rammeforsøget er en del af den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært" - erhvervsuddannelser til fremtiden fra november 2018.

 

Formålet med rammeforsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

 

Sagsfremstilling

Ved deltagelse i rammeforsøget udpeger hver skole tre til fem elever, som sammensættes i en klasse, som kommer til at have deres 9. skoleårs undervisning i samarbejde med TEC Ballerup. Eleverne kommer fysisk til at blive undervist på TEC Ballerup af grundskolelærere og undervisere fra TEC Ballerup.

 

Eleverne vil modtage værkstedsundervisning svarende til to dage ugentlig, hvor undervisningen som udgangspunkt vil planlægges som temauger, hvorfor de reducerede fag matematik, dansk, engelsk og fysik/kemi vil indgå i den praksisorienterede temaundervisning.

 

Rammeforsøget vil være et frivilligt tilbud til elever, som vil have særlig gavn af at kombinere det praktiske element, som en vigtig del i undervisningen, for at kunne bestå afgangseksamen. Målgruppen for forsøget er således unge med særligt behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fx praktisk orienterede elever eller elever, som mangler motivation ved undervisningen.

 

Forudsat at ansøgningen til Børne- og Undervisningsministeriet godkendes, oprettes rammeforsøg EUD 8/9 kun ved deltagelse af minimum 16 elever i en klasse.

 

Den begrænsede fagrække i rammeforsøget indebærer, at eleven ikke aflægger alle 9.-klasseprøver. Det har den betydning, at eleven ikke umiddelbart kan opfylde kravet om at have bestået folkeskolens afgangseksamen for at få direkte adgang til ungdomsuddannelse.

 

En elev, der er uddannelsesparat, vil kunne opfylde adgangskravene til EUD ved en samtale på erhvervsskolen suppleret med en centralt stillet prøve.

 

Den centralt stillede prøve udelades, hvis eleven har opnået mindst karakteren 2 ved 9.-klasseprøverne i dansk og matematik. Elever, der tilbydes ordningen i rammeforsøget, skal derfor informeres om konsekvenserne for deres muligheder for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til rammeforsøget dækkes af skolerne selv. Ved deltagelse i rammeforsøget ansøges om midler til dækning af udgifter til erhvervsskolesamarbejdet.

 

Projektet gennemføres kun, hvis der opnås tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Ansøgning om deltagelse i rammeforsøget EUD 8/9 godkendes.
   
 2. Der indgås overenskomst med Technical Education Copenhagen (TEC Ballerup) om valgfagsundervisningen for skoleåret 2020/21.

 

Beslutningshistorik
 
Børne- og Skoleudvalget 14-04-2020 Punkt 10
Beslutning
 
Indstilles til godkendelse

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2019 Punkt 12

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Der skal udpeges en ny repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune til dommerkomitéen for sundhedspriserne til den nuværende valgperiode, da den tidligere har skiftet job.
 

Center for By, Erhverv og Miljø har indstillet en ny repræsentant til udpegningen, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Forslag til ændringer og opdateringer i vedtægterne for Ballerup Kommunes Sundhedspriser er vedlagt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Dommerkomitéen for uddeling af sundhedspriserne er gældende for en given valgperiode og består af 9 medlemmer:

 • Borgmesteren, formand for dommerkomitéen
 • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
 • 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • 1 medlem af Ballerup Kommunes Frivillighedsråd
 • 1 medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd
 • 1 repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune
 • 1 medlem fra Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
 • Den kommunale praksiskonsulent.

Organisationsændringer samt en række mindre fejl har desuden medført et behov for at opdatere vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser.

 

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller Ute Pørksen, som er farmaceut, som repræsentant for erhvervslederne til dommerkomitéen. Hun har haft apotek i Ballerup Kommune i snart 20 år og driver i dag 5 apoteker (Centrumgaden i Ballerup, Ballerup Centret, Hedegårdscentret, Måløv og Smørum). Ute Pørksen har et rigtig godt kendskab til sundhedstilstanden i Ballerup Kommune ud fra et medicinsk perspektiv.

 

Da vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser blev ændret og godkendt i november 2019 var administrationen desværre ikke opmærksom på, at der var flere steder, hvor der var behov for en opdatering og ændring. Blandt andet stod der forældede datoer, og der var detaljer, som ikke længere var aktuelle. Vedtægterne var efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen heller ikke blevet sendt til underskrift hos borgmester og kommunaldirektør.
 

Der er derfor behov for en opdatering og ændring af vedtægterne.
 

De gældende vedtægter med visning af ændringsforslag samt forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Sundhed og Voksne indstiller, at

 1. Det godkendes at farmaceut Ute Pørksen bliver udpeget som repræsentant for erhvervslederne til dommerkomitéen for sundhedspriserne.
   
 2. Forslag til ændringer i vedtægterne for sundhedspriserne bliver godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 31-03-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Seniorrådet den 18. februar 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Seniorrådet stiller forslag om ændringer i Seniorrådets gældende vedtægter.

 

Baggrund

Formandsskabet har længe haft et ønske om, at det skal fremgå af vedtægterne, at medlemmerne i Seniorrådet er forpligtet til at melde afbud, hvis de ikke kan deltage i møderne.

 

På den baggrund har formandsskabet gennemgået vedtægterne og har udarbejdet et ændringsforslag til vedtægterne, der blev godkendt på Seniorrådets møde den 18. februar 2020. 

 

Sagsfremstilling

Seniorrådets formandsskab stiller forslag om følgende ændringer i Seniorrådets gældende vedtægter:

 

Teksten i § 5, stk. 2 udgår og flyttes i stedet op til en ny § 2 med overskriften Valggrundlag. Begrundelsen er, at det er mest logisk, at lovgrundlaget for Seniorrådets arbejde befinder sig i begyndelsen af vedtægterne.

 

Teksten lyder: Seniorrådet vælges ved direkte valg i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§§ 30-33) vedrørende valg til ældreråd.

 

Der indsættes et nyt stk. 6 i § 7: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal der meldes afbud til sekretariatet. Begrundelsen for at indsætte det nye stk. 6 er, at det er vigtigt for optimal mødeafvikling, at man på forhånd ved, hvem der evt. ikke deltager.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at 

 1. Forslag til ændringer i Seniorrådets vedtægter godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 31-03-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Forslaget til lokalplan nr. 188 for ny bebyggelse i Ellebo og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 har været i offentlig høring i perioden fra den 5. november 2019 til 7. januar 2020. Der blev afholdt borgermøde om planforslaget den 5. december 2019. På baggrund af høringssvar og ytringer ved borgermødet foreslår administrationen, at byggefelter langs syd- og vestskel tages ud af planen, samt andre justeringer/ændringer i både lokalplan og kommuneplantillæg. Begge planer forelægges hermed til endelig vedtagelse.

 

Baggrund

Det har vist sig nødvendigt at rive to af Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebos (herefter nævnt Ellebo) fire oprindelige boligblokke ned. Henning Larsen Architects har for Ballerup Ejendomsselskab udarbejdet et skitseprojekt for en ny, mere åben og grøn bebyggelse til erstatning for de to boligblokke. Dette skitseprojekt har ligget til grund for lokalplanforslaget.
 

Da den gældende Kommuneplan 2013-25 ikke giver de fornødne rammer til den ønskede bebyggelse, har lokalplanen været ledsaget af Kommuneplantillæg nr. 15, som gør det muligt at bygge etage- og rækkehuse (mod tidligere kun etageblokke) i 2-5 etager (mod tidligere udelukkende 4 etager), og med en bebyggelsesprocent på 95 (mod tidligere 60).

 

Planerne spiller ind i Kommunalbestyrelsens ønsker om flere boliger stationsnært, ligesom der lægges op til en blandet boligmasse med både almene og private boliger. De almene boliger forventes at udgøre en bred vifte af boligtyper i form af både billige familieboliger på et til tre rum, ungdomsboliger, ældreboliger, seniorbofælleskab og traditionelle familieboliger fra to til fem rum. Samlet forventes dette at kunne give en balanceret beboersammensætning.

 

Sagsfremstilling

Ved høringsfristens udløb var der indkommet ni høringssvar til lokalplanen og et høringssvar til kommuneplantillægget.
 

Følgende høringssvar vedrører lokalplanen:
 

Nr. 1: Boligselskabet Baldersbo

Nr. 2: En gruppe beboere på Roasvej og Grønnemarken

Nr. 4: Beboere på Roasvej og Grønnemarken (samme indsiger som nr. 2; 16 underskrifter)

Nr. 5: Husstand på Roasvej

Nr. 6: Beboer i Ellebo

Nr. 7: Baldersbo (supplerende til nr. 1)

Nr. 8: AAB afdeling 46 på modsatte side af Baltorpvej

Nr. 9: Beboere i Ellebo (underskrifter fra 51 husstande)

Nr. 10: Beboer på Baltorpvej 37A

 

Følgende vedrører kommuneplantillægget:

Nr. 3: Miljøstyrelsen (vedrørende kommuneplantillægget).

 

De indkomne høringssvar fremlægges efter tema og med administrationens bemærkninger:

 

Nabogener

Nr. 1 og 7/Baldersbo finder, at de foreslåede byggefelter/bygninger langs skel ind til Baldersbos bebyggelse ligger for tæt på. Det betvivles, at det skrå højdegrænseplan er overholdt, og der ønskes mulighed for beplantningsbælte langs dette skel, såvel som mod syd. De pågældende byggefelter ønskes taget ud af lokalplanen. Frygt for trafikale gener og støjgener i forbindelse med nyt fælleshus ved indkørslen fra Baltorpvej.

 

Nr. 2 og 4/Naboer frygter indbliksgener og skyggegener fra Ellebo, samt støj fra vendepladserne. Ønsker byggefelterne mod syd taget ud af lokalplanen, eller alternativt, at højden på bygningerne reduceres. Ønsker desuden eksisterende træer/beplantning langs sydskellet bevaret.

 

Nr. 5/Husstand på Roasvej frygter indbliksgener og gener fra vendepladser og mener, at bebyggelsesprocenten er for høj og ønsker oplysninger om, hvilke boligformer, der bliver tale om.

 

Nr. 6/Beboer på Baltorpvej er bekymret med hensyn til udsigts- og lysforhold samt indbliksgener.

 

Nr. 8/AAB afdeling 46 mener, at bebyggelsesprocenten er for høj og kan sammenlignes med gamle Vesterbro/Nørrebro; bekymring for ghettodannelse og for, at det grønne nedprioriteres. Ønsker at kende boligsammensætning med hensyn til ejerforhold.

 

Nr. 9/Beboere i Ellebo (51 husstande) udtrykker bekymring for skyggegener i medfør af byggefelter mod syd og vest. Indsigerne ønsker at bevare de grønne områder, og foreslår, at fælleshuset flyttes til Ellebo-grundens sydvestlige hjørne for at undgå hærværk og ubudne gæster.

 

Nr. 10/Beboer på Baltorpvej 37A finder bebyggelsen for høj og mørk, ønsker bebyggelse langs Grønnemarken reduceret af hensyn til indbliksgener samt beplantningsbælter bevaret og byggefelter fjernet.

 

Administrationens kommentarer: Lokalplanen stiller krav om et beplantningsbælte langs sydskellet, netop for at skærme for indbliksgener begge veje (villaerne ligger højest). I forhold til indbliksgener for naboerne mod øst vurderes det, at nabobebyggelsen ligger så langt fra Ellebo-bebyggelsen, at der ikke vil være nævneværdige problemer i den forbindelse. Da Ellebo ligger nord og vest for villaerne på Roasvej og Grønnemarken, vil der stort set ikke være nogen skyggeproblemer for naboerne. Det kan i øvrigt nævnes, at flere af de nuværende træer langs skel er lige så høje som kommende bebyggelse.

 

Administrationen foreslår efter samråd med Ballerup Ejendomsselskab og KAB, at byggefelterne syd for blok 3 og vest for blok 4 udgår af den endelige lokalplan, og at etageantallet for det sydligste byggefelt i delområde 3 reduceres til maks. 2. Beplantningsbæltet mod syd øges fra 8 til 15 m dybde, bortset fra den strækning, hvor ny bebyggelse skal ligge i delområde 3. Her fastholdes en dybde på 8 m. Dermed kan naboernes bekymringer imødekommes, og den ønskede bymæssige fortætning kan i større grad finde sted i retning mod Baltorpvej og bymidten.


I forbindelse med at byggefelterne mod syd fjernes, vil der ske ændringer i parkeringsudlæggene, så vendepladser med den udformning, der er vist i lokalplanforslaget, ikke vil være aktuelle længere.

 

Den foreslåede bebyggelsesprocent på 95 anses ikke for at være problematisk - det er en helt almindelige bebyggelsesprocent i byområder. Til sammenligning har et attraktivt område som Kartoffelrækkerne i København en bebyggelsesprocent på 120.

 

Ejerforhold kan der ikke optages bestemmelser om i en lokalplan, jf. planlovens § 15.

 

Muligheden for at flytte fælleshuset er blevet vurderet, men Administrationen og boligselskabet finder, at den placering, som fremgår af lokalplanforslaget vil være med mindst trafik gennem området i forbindelse med brug af fælleshuset, samtidig med, at det vil være lettere tilgængeligt for gæster udefra.

 

Trafikale forhold

Nr. 1 og 7/Baldersbo finder det urimeligt, at al trafik ind og ud af området skal foregå fra Baltorpvej via indkørsel på Baldersbos areal, og Baldersbo vil ikke stille areal til rådighed hertil. Baldersbo finder desuden p-normen for Ellebo uambitiøs og utilstrækkelig af følgende årsager: Flere beboere har to biler; pladser forbeholdt handicapbiler og el-biler vil betyde dårligere dækning, hvilket frygtes at medføre øget pres på Baldersbos p-arealer. Konsekvensen vil blive privat p-ordning i Baldersbos bebyggelse. Ligeledes vurderer Baldersbo, at normen for cykelparkering er for lav.

 

Nr. 2 og 4/Naboer frygter, at Ellebos beboere vil parkere på de omkringliggende villaveje, særligt Roasvej.

 

Administrationens kommentarer: Det er den nuværende ud- og indkørsel, der fastholdes. Trafiktællinger i krydset viser, at der er rigelig kapacitet, også når der tages højde for det øgede antal boliger. En ny ud/indkørsel ville i øvrigt være trafikalt problematisk, fordi der så ville være tre udkørsler på en meget kort strækning.
 

Parkeringsnormen for Ellebo er fastsat med udgangspunkt i bebyggelsens nærhed til offentlig transport. Det er et politisk ønske, at der skal være mindre parkering i bymidterne, dels for at understøtte brugen af kollektiv trafik, dels for at byen ikke skal være dækket af asfalt, men så der derimod kan frigives areal til fx mere grønt. Det er Ballerup Kommunes opfattelse, at private p-ordninger er uheldige i forhold til en optimal udnyttelse af p-pladserne og desuden usolidariske. I det konkrete tilfælde med Ellebo vil en privat p-ordning hos Baldersbo betyde, at Balderbos beboere både kan holde på egen grund og i Ellebo, mens Ellebos beboere ikke har samme muligheder.

 

Regnvandshåndtering

Nr. 1/Naboer frygter at regnvand fra Ellebo vil løbe ind på nabomatriklerne.

 

Administrationens svar: Da Ellebo ligger et par meter lavere end nabovillaerne mod syd, og på samme niveau som villaerne mod øst, vil regnvand fra Ellebo ikke udgøre et problem for naboerne. I øvrigt fremgår det af lokalplanen, at alt regnvand skal håndteres på egen grund. Det samme gælder for villaerne.

 

Høringssvar til kommuneplantillægget
Nr. 3 Miljøstyrelsen minder om, at det skal fremgå af lokalplanredegørelsen, at der er foretaget vurdering med henblik til Bilag IV-arter. Hertil er administrationens kommentar, at der indføjes en passus herom i det endelige kommuneplantillæg.

 

Miljøscreeningen af planforslagene er ikke blevet kommenteret eller påklaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 vedtages uden indholdsmæssige ændringer, men med tilføjelse af passus om Bilag IV-arter.
   
 2. Lokalplan nr. 188 vedtages endeligt med ændringer på følgende områder: Byggefelter mod syd og vest udgår, præcisering af bygningsregulerende bestemmelser, opstramning med hensyn til grønne områder og beplantningsbælter, justering af parkeringsarealer; jf. bilag med oversigt over ændrede bestemmelser.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 31-03-2020
Indstilles til godkendelse Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen med denne bemærkning: Venstre ønsker højere parkeringsnormer i lokalplanen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales. Kåre Harder Olesen (V) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen med denne bemærkning: V og O ønsker højere parkeringsnormer i lokalplanen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

V, C og O stemte imod beslutningen med den begrundelse, at partierne ønsker højere parkeringsnormer i lokalplanen.


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2020 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Efter den offentlige høring forelægges lokalplanen til endelig vedtagelse.

Debatten i høringsperioden har i høj grad handlet om forholdet mellem natur og bebyggelse. Hovedparten af indsigerne udtrykker bekymring for, at konsekvensen ved den fremtidige bebyggelse bliver mindre natur på bekostning af et mindre skovareal, som har værdi for både dyreliv/biodiversitet og mennesker.

 

Baggrund

Forslag til lokalplan nr. 189 har været i offentlig høring i perioden fra den 5. november til den 17. december 2019. I høringsperioden blev der afholdt et offentlig møde om planforslaget med ca. 30 deltagere. Ballerup Kommune har modtaget 20 indlæg til lokalplanen - dels fra borgere i lokalområdet og dels fra andre interessenter. I tilknytning til to af de fremsendte indlæg har der været en underskriftindsamling med henholdsvis 23 og 67 underskrifter fra borgere, som er imod byggeri på grunden.

 

Lokalplanen har tidligere været indstillet til godkendelse, men Teknik- og Miljøudvalget besluttede ikke at godkende indstillingen. Udvalget ønskede, at vejføringen skulle undersøges nærmere.

 

Sagsfremstilling

Den fremlagte lokalplan for Skovmarken i Egebjerg giver mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for fælleshus. Boligområdet skal have en ensartet ydre fremtræden i form af et plans rækkehuse med flade tage. Derudover skal lokalplanen også sikre, at boligområdet kan vejbetjenes ved forlængelse af vejen Skotteparken mod øst.

 

Ballerup Kommune har modtaget i alt 20 høringssvar, hvoraf de 16 er indsigelser mod projektet. To af høringssvarene er fra bygherre og fra de kommende beboere i bebyggelsen.

 

Høringssvarene fremgår af bilag i sin fulde længde. Underskriftindsamlinger fremgår ligeledes som bilag, men er lukket for offentligheden.

 

Indsigelserne går fortrinsvist på, at Ballerup Kommune prioriterer boliger over natur. Indsigernes holdningen er, at naturen - og særligt bevoksningen i området bør bevares. Flere skriver, at bevoksningen er overgået til fredsskov. Administrationen har foretaget et kontroltjek af beplantningens arealmæssige størrelse og vurderer fortsat, at arealet er væsentligt under 0,5 ha, som er en af de faktorer, som Miljøstyrelsen administrerer skovloven efter.

 

Der er også flere af indsigerne, som mener, at der lever flagermus i området. Flagermus er en EU-beskyttet dyreart, derfor har administrationen fået en konsulent til at kontrollere, hvorvidt bevoksningen udgør et levested for flagermus. Konklusionen fra undersøgelsen er, at kun få af træerne inden for lokalplanområdet vurderes potentielt at kunne benyttes af flagermus, og kun i mindre omfang. Træerne vurderes ikke at være væsentlige for arterne, da de omkringliggende områder vurderes at være mere egnet og dermed udgøre det primære yngle- og rasteområde. En rydning vil derfor ikke påvirke den økologiske funktionalitet.

 

Administrationen har behandlet høringssvarene og lægger op til mindre justeringer af lokalplanen. Forslag til ændringer fremgår af et særskilt notat og er desuden indarbejdet i den lokalplan, som er tilknyttet sagen. Afvejningen mellem natur og boliger er en politisk afvejning, hertil har administrationen ikke nogen kommentarer.

 

Teknik- og Miljøudvalget har ved udvalgsmødet den 3. marts 2020 spurgt til, hvorvidt vejforlængelsen af Skotteparken kan gøres kortere. Hertil er administrationens svar, at det kan den ikke, fordi vejen også udgør en brandvej. Derudover giver vejen også mulighed for at afsætte/hente beboere ud for deres bolig, idet Skovmarks-byggelsen er planlagt efter at skulle henvende sig til seniorsegmentet.

 

Der er indgivet en klage til Planklagenævnet over Ballerup Kommunes afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Klager mener, at det vil få væsentlige miljømæssige konsekvenser at rydde bevoksningen i området. Administrationen har i et svar til Planklagenævnet skrevet, at afgørelsen fastholdes. Sagen er stadig under behandling i nævnet, men da klagen ikke har opsættende virkning, kan lokalplanen vedtages.

 

I tilknytning til lokalplanen er der indgået en udbygningsaftale mellem grundejer Seniorboliger Skovmarken ApS og Ballerup Kommune, hvori grundejer forpligter sig til at finansiere og etablere den infrastruktur, som er nødvendig for projektets virkeliggørelse, herunder etablering af T-kryds, forlængelse af vejen Skotteparken, omlægning af eksisterende sti, samt etablering af vej- og stibelysning. Aftalen betyder, at realiseringen af projektet er uafhængig af kommunens anlægsøkonomi.
 

Udbygningsaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

9 bilag heraf 2 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Lokalplan nr. 189 for Skovmarken i Ballerup vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet.
   
 2. Udbygningsaftalen mellem grundejer og Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 31-03-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der søges om indtægtsbevilling på 9.373.517 kr. til midler fra Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, som Ballerup Kommune efter ansøgning kan modtage fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Baggrund

Børne- og Undervisningsministeriet har udmøntet en pulje, som er besluttet i Finanslov 2019: Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

 

Sagsfremstilling

Ministeriet har defineret ansøgerkredsen til at omfatte dagtilbud/enheder med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn; defineret som institutioner, hvor minimum 25 procent af de 0-2-årige børn har forældre, der får:

 • Mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud  og/eller
 • Socialpædagogisk fripladstilskud.

Fire børnehuse i Ballerup Kommune opfyldte på skæringsdatoen disse betingelser, og Center for Skoler, Institutioner og Kultur har derfor ansøgt puljen på vegne af disse. Alle fire børnehuse har fået tilsagn om del i puljen i forhold til ministeriets fordelingsnøgle. 

 

Bsllerup Kommune har i ansøgningsskemaet forpligtet sig til, at midlerne kommer oveni det vedtagne årlige budget, så der er tale om en reel opnormering af personale i det enkelte børnehus. Det er hensigten, at institutionerne anvender de tildelte midler jævnt fordelt over den samlede projektperiode, så der bliver tale om en generel opnormering af det pædagogiske personale i hele perioden. Puljemidlerne rækker samlet til en opnormering på seks til syv pædagoger i alt i de fire børnehuse.

Der kan ikke opkræves forældrebetaling af udgifterne til den styrkede indsats, der finansieres fra ansøgningspuljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune har fået tilsagn om nedenstående beløb:

 

Fordeling2019202020212022Tilskud i alt
Tilskudsbeløb 526.853 2.948.888 2.948.888 2.948.888 9.373.517 kr.

 

Tilskud i 2020-2022 udmøntes under betingelse af, at bevillingerne til puljen videreføres på de kommende
års finanslove.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der gives en indtægtsbevilling på 9.373.517 kr. til projektet Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.
   
 2. Bevillingen tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme 30.50.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der søges om indtægtsbevilling på 804.000 kr., som udgør Ballerup Kommunes andel af regeringens pulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

 

Baggrund

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat en økonomisk ramme på 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

 

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne og forudsættes anvendt inden udgangen af 2022.

 

Sagsfremstilling

Kompetenceløftinitiativets og hermed tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

 

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage.

 

Ballerup Kommune forpligter sig bl.a. på, at overholde følgende:

 • At anvende midlerne til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier, i henhold til rammen beskrevet i vejledningen. 
 • At sikre, at der sker kompetenceløft i såvel kommunale som private dagtilbud, herunder at tilbyde de private dagtilbud, der over for kommunen tilkendegiver et ønske om deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen, andel i kommunens tildelte midler på lige fod med de kommunale dagtilbud.
 • At afsætte en andel af de tildelte midler til vikardækning i såvel kommunale som private dagtilbud i forbindelse med pædagogers, pædagogiske assistenters og dagplejeres fravær ved deltagelse på læringsdage og diplommodul.
 • At leve op til de organisatoriske krav, der fremgår af vejledning.
 • At anvende midlerne efter fordelingsnøglen 69-31. Ca. 69 pct. af midlerne forudsættes anvendt på diplommodul for pædagoger samt læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner, mens ca. 31 pct. af midlerne forudsættes anvendt på læringsforløb for dagplejere, medmindre en anden procentfordeling godkendes af styrelsen. Ballerup Kommune har søgt dispensation for dette krav, da antallet af dagplejere i kommunen kun udgør omkring 5 pct. af målgruppen for midlerne.

Alle kompetenceudviklingsforløb skal være gennemført inden den 31. december 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddet udbetales til Ballerup Kommune i tre rater. Udbetaling foretages på baggrund af det angivne faktiske forbrug i årlige delregnskaber og det afsluttende regnskab, dvs. på baggrund af afholdte udgifter i tilskudsperioderne:

 • December 2019 – 31. december 2020
 • 1. januar 2021 – 31. december 2021
 • 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Maksimumbeløb 804.000 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der gives en indtægtsbevilling på 804.000 kr. til projektet Kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.
   
 2. Bevillingen tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme 30.50.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

I aftale om budget 2020 er der afsat 2 mio. kr. i 2020 til renovering af svømmehallen på Torvevej i Skovlunde. Midlerne blev frigivet af Kommunalbestyrelsen på mødet i januar 2020.

 

Administrationen indstiller på baggrund af en rapport fra det rådgivende ingeniørfirma RAMBØLL, at der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A651213 Energibesparende foranstaltninger, og at de 0,8 mio. kr. frigives til projekt nr. A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej. Udvidelsen af projektet betyder tillige, at åbningen udsættes til januar 2021.

 

Baggrund

I foråret 2019 gennemgik administrationens teknikere svømmehallen på Torvevej i Skovlunde og kunne konstatere, at en række nødvendige arbejder var påkrævet, for at bassinet fortsat kan anvendes.

 

I "Aftale om budget 2020" blev der på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2020 til renoveringen af svømmehallen på Torvevej i Skovlunde. På den baggrund frigav Kommunalbestyrelsen midlerne og igangsatte projektet på mødet den 27. januar 2020, hvorefter det rådgivende ingeniørfirma RAMBØLL har gennemført en detaljeret tilstandsvurdering af svømmebadet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har i forlængelse af den politiske godkendelse af sagen om renovering af svømmehallen på Torvevej anmodet det rådgivende ingeniørfirma RAMBØLL om en tilstandsvurdering. RAMBØLL har afsluttet deres undersøgelse og udarbejdet et notat med et tilhørende budget for renoveringen (Se bilag).

 

Notatet er opbygget i delentrepriser og kan således ikke sammenlignes direkte med administrationens tidligere opstilling. Den eksisterende betonkonstruktion   kan ikke genanvendes som først forudsat. Der skal derfor etableres en ny bassinkonstruktion indvendigt i det eksisterende bassin, hvorefter der etableres en dug i form af en bassinfolie. Denne løsning betyder at basinnet bliver ca. 10 cm mindre på alle ledder og kanter. Løsningen medfører en merudgift på 0,75 mio. kr. Herudover indgår omkostningerne til de tilstødende faciliteter til omklædning mv. som ikke er med i notatet. Administrationen vurderer disse tiltag til ca. 0,05 mio. kr. De øvrige udgifter i notatet svarer til administrationens tidligere vurdering. 

 

Med RAMBØLLs notat og prisoverslag bliver arbejdet således 0,8 mio. kr. dyrere end forventet. Herudover vil tidsplanen som følge af behovet for en ny bassinkonstruktion blive forrykket, så åbningen udsættes til januar 2021.

 

RAMBØLL har i sit notat peget på, at der vil kunne hentes en energibesparelse som følge af dele af investeringerne, herunder særligt som følge af udskiftningen af ventilationsanlægget. Derudover vil der kunne hentes en energibesparelse i forbindelse med udskiftning af hovedcirkulationspumpen til vandbehandlingsanlægget. Administrationen vurderer ud fra RAMBØLLs kalkulation, at udgifterne til de energibesparende tiltag vil beløbe sig til ca. 0,8 mio. kr. (inkl. ca. 15% i uforudsete udgifter, jf. budgettet). Derfor foreslår administrationen at frigive og fremrykke 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020 fra projekt nr. A651213 Energibesparende foranstaltninger til projektet vedr. svømmehallen og finansiere de energibesparende dele af investeringen til svømmehallen via disse midler. Dermed vil der i den eksisterende bevilling til svømmehallen være midler til at finansiere fordyrelsen af projektet som følge af behovet for en ny bassinkonstruktion.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 12 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A651213 Energibesparende foranstaltninger. Der ønskes heraf fremrykket 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020, og de 0,8 mio. kr. ønskes frigivet til projekt nr. A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej.

 

Fremrykningen af de 0,8 mio. kr. vil ikke kunne holdes inden for kommunens anlægsramme/anlægsbudgettet i 2020. De skal ses som en mulighed for at kunne gennemføre svømmehalsprojektet og samtidig skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020 for netop at give kommunerne mulighed for at skabe mere aktivitet.

 

Der er tale om fremrykning af midler, som under alle omstændigheder skal udmøntes til energibesparende tiltag. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditetsniveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene. I forbindelse med første budgetopfølgning 2020, som også behandles i Økonomiudvalget på mødet i april 2020, vil der blive redegjort for den samlede effekt på likviditetsforskydelserne som følge af denne og de andre fremrykningssager.

 

Den opnåede energibesparelse forventes at kunne betale sig hjem over en ca. 10 årig periode. Der indarbejdes derfor i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 en besparelse på 0,08 mio. kr. om året, begyndende med 0,04 mio. kr. fra 2021.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A651213 Energibesparende foranstaltninger

 

800.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

2.800.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

2,8

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under og efter anlægsprojektet

 

-0,04

-0,08

-0,08

-0,08

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der fremrykkes 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A651213 Energibesparende foranstaltninger.
   
 2. Der frigives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A651213 Energibesparende foranstaltninger til projekt nr. A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Hjortespring Golfklub har indhentet tilbud på flytning af green nr. 16 på Hjortespringbanen på grund af banens nuværende placering med skyggeforhold. Udgiften er estimeret til 350.000 kr. 

 

Det foreslås, at der bevilges 300.000 kr. til flytning af green nr. 16 på Hjortespringbanen af Ballerup Kommune. Finansieringen til projektet foreslås via 200.000 kr. fra projekt nr. A031203 Fortsat udbygning til idrætsanlæg, via 50.000 kr. overførte, uforbrugte driftsmidler 2019, Ballerup Idrætsby og via 50.000 kr. driftsmidler i Center for By Erhverv og Miljø.

 

Hjortespring Golfklub finansierer de resterende 50.000 kr. 

 

Baggrund

Hjortespring Golfklub er beliggende i både Ballerup Kommune og Herlev Kommune. Foreningen har 1.658 medlemmer pr. ultimo 2019, hvoraf 150 medlemmer er under 25 år. Ballerup Kommune og Herlev Kommune yder jf. Folkeoplysningsloven tilskud til medlemmer under 25 år. De to kommuner deler ligeligt tilskuddet til medlemmerne under 25 år.

 

Hjortespring Golfklubs nuværende green nr. 16, som ligger i Ballerup Kommune, er placeret, hvor der er skyggeforhold og dermed fugtige områder. Ballerup Kommune har i de forrige år givet dispensation til brug af pesticid (svampemiddel) til bekæmpelse af svampe i greenen. Denne dispensation er ophørt fra 2020, og Ballerup Kommune har derfor iværksat en række tiltag som skal afhjælpe den manglende brug af pesticid bl.a. udtynding af bevoksningen rundt om udvalgte greens. Dette er dog ikke muligt ved green nr. 16, og den bør derfor flyttes.

 

Sagsfremstilling

Hjortespring Golfklubs green nr. 16 ønskes flyttet til en placering, der giver mere vindgennemstrømning for bedre udtørring og bekæmpelse af svamp i banen.

 

Der er indhentet tilbud på flytning af greenen, som er estimeret til 350.000 kr. Hjortespring Golfklub egenfinansierer 50.000 kr. Ballerup Kommunes finansiering foreslås således:

 • 200.000 kr. via projekt nr. A031203 Fortsat udbygning til idrætsanlæg
 • 50.000 kr. via overførte uforbrugte driftsmidler 2019, Ballerup Idrætsby
 • 50.000 kr. via driftsmidler i Center for By Erhverv og Miljø.

En forudsætning for denne finansiering er, at de 50.000 kr. fra Ballerup Idrætsby, som er uforbrugte driftsmidler fra 2019, overføres til 2020. Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2019 til 2020 på sit møde den 30. marts 2020. Behandlingen sker efter kommunens regler om uforbrugte midler.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg er der et budget på 500.000 kr. i 2020. Der er et restbudget i 2020 på 248.262 kr.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

200.000

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til flytning af green nr. 16 på projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.
   
 2. Der ydes et tilskud på 50.000 kr. til flytning af green nr. 16 via overførte, uforbrugte driftsmidler 2019, Ballerup Idrætsby.
   
 3. Der ydes et tilskud på 50.000 kr. til flytning af green nr. 16 via driftsmidler i Center for Erhverv og Miljø.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 31-03-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales. Ulrik Falk-Sørensen (F) stemte imod beslutningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

F stemte imod beslutningen.


Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2020 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Klatreklubben PLØKS (PLØKS) har indhentet tilbud på etablering af en udendørs klatrevæg, tilbuddet lyder samlet på 785.325 kr.

 

PLØKS har indhentet finansiering på 533.587 kr. Det foreslås, at den resterende finansiering på 251.738 kr. til etablering af klatrevæggen afholdes over projekt nr. A031203 Fortsat udbygning til idrætsanlæg.

 

Der søges endvidere om frigivelse af anlægsbevilling på 251.738 kr. til realisering af klatrevæggen.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen om restfinansiering på møde den 7. januar 2020. Det fremgik i sagen, at PLØKS havde indhentet finansiering på 533.587 kr. Det blev indstillet, at restfinansieringen på 251.738 kr. blev afholdt over projekt nr. A031203 Fortsat udbygning til idrætsanlæg.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der skal fremlægges en ny sag med oplysninger om, hvorvidt de bevilgede tilskud fra Lokale- og Anlægsfoden og Nordea-fonden kan overføres fra 2019 til 2020 samt flere detaljer om PLØKS' egenfinansiering, herunder om hvorvidt etableringen af klatrevæggen kan gennemføres uden tilskud fra Ballerup Kommunes vækstpulje på 58.587 kr.

 

Sagsfremstilling

PLØKS har ønsket at etablere en udendørs klatrevæg. Pløks har indhentet tilbud på etablering af klatrevæggen, tilbuddet lyder samlet på 785.325 kr.

 

PLØKS har indhentet finansiering på 533.587 kr. gennem egenfinansiering og tilskud til opførelsen af klatrevæggen:

Lokale- og Anlægsfonden, tilskud på 200.000 kr.
Nordea-fonden, tilskud på25.000 kr.
Ballerup Kommunes vækstpulje, tilskud på58.587 kr.
PLØKS' egenfinansiering, på250.000 kr.

 

Det er aftalt med PLØKS, at foreningen er forpligtet til at uddanne mindst fem lokale ikke-medlemmer til brug af væggen samt afholde mindst fem arrangementer for lokale institutioner, foreninger og skoler m.v. uden beregning. 

 

Opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 7. januar 2020

PLØKS har efter, at Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 7. januar 2020 over for administrationen tilkendegivet, at etableringen af klatrevæggen kan realiseres uden tilskud fra Ballerup Kommunes vækstpulje på 58.587 kr. PLØKS' egenfinansiering er dermed på 308.587 kr.

 

Tilskud bevilget i 2019 fra Lokale- og Anlægsfoden og Nordea-fonden kan overføres til 2020, hvis projektet er igangsat senest den 5. august 2020 og færdiggjort senest den 5. august 2021.

 

Som en følge heraf foreslår administrationen, at restfinansieringen på 251.738 kr. afholdes over projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg, så etableringen af klatrevæggen kan blive en realitet.

 

I forlængelse af forslaget om restfinansiering søges derfor om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af klatrevæg.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg er der et budget på 500.000 kr. i 2020. 

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

251.738 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

251.728 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

251.738

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Restfinansiering på 251.738 kr. til etablering af klatrevæg afholdes over projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.
   
 2. Der frigives en anlægsbevilling på 251.738 kr. til etablering af klatrevæg på projekt nr. A031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 03-03-2020
Indstilles til godkendelse. Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen, idet de to partier ønskede at se på alternative finansieringsmuligheder.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales. Kåre Harder Olesen (V) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen, idet de ønsker, at se på alternative finansieringsmuligheder.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

V og O stemte imod beslutningen, idet de to partier ønskede at se på alternative finansieringsmuligheder.

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennem inddragelse af brugerrådet på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter (TAPETEN) indsamlet en række forslag til udvikling af bygningen med fokus på sambrug.

 

Med baggrund heri ønsker administrationen at kvalificere disse forslag i samarbejde med en ekstern rådgiver, der kan hjælpe med at skabe en løsning med fokus på sambrug og fællesskab, samt kvalificere løsningen i forhold til, hvad der bygningsteknisk er muligt. Administrationen søger om frigivelse af 0,4 mio. kr. afsat i 2020 til dette arbejde.

 

Baggrund

I budget 2020 punkt 2.6 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til at forbedre de fysiske rammer på TAPETEN. Det er en forudsætning for løsningen, at der arbejdes efter flerbrugere af lokaler.

 

Sagsfremstilling

Den 20. februar 2020 blev der afholdt workshop med TAPETENs foreninger omkring udmøntning af de afsatte midler. På mødet udtrykte brugerne en række forslag til forbedringer. For at kunne kvalificere de indkomne forslag nærmere og udarbejde nogle konkrete planer, som brugerne kan forholde sig til, og som byggeteknisk kan realiseres, ønsker administrationen at begynde et samarbejde med en ekstern rådgiver. 

 

Administrationen vil løbende inddrage TAPETENs brugerne i processen, når mulighederne er blevet yderligere kvalificeret og kortlagt.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen vil ikke have nogen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2020 afsat 0,4 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til at forbedre de fysiske rammer på Tapeten. I henhold hertil søges frigivet 0,4 mio. kr.

 

Anlægsbevilling

 

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

400.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

400.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,4

1,0

1,0

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at,

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til brug for planlægning og kvalificering af mulige løsninger til at forbedre de fysiske rammer på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter via projekt nr. A031295 Forenings- og frivilligcenter Tapeten.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 31-03-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at tilkendegive, at der maksimalt skal bruges 12,5 pct. af den samlede anlægssum på konsulentbistand, hvilket er i overensstemmelse med praksis for øvrige anlægsprojekter.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2019 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Der er på Investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 til indeklima på skoler. Som følge af den nuværende økonomiske situation og for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv søges midlerne fra 2021 og 2022 nu fremrykket til 2020. Alle midlerne søges frigivet til tiltag vedrørende akustik, solafskærmning og dagslys på skolerne i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført en række tiltag for at forbedre indeklimaet på skolerne. Tiltagene gennemføres på baggrund af en handlingsplan, der er udarbejdet på baggrund af indeklimarapporter, udarbejdet af Niras for Ballerup Kommune i samarbejde med skolerne.

 

Der er siden 2016 fra forskellige puljer gennemført en række indeklimaforbedrende tiltag for i alt ca. 35 mio. kr.:

 • Baltorpskolen, afdeling Grantoften: Ventilation
 • Baltorpskolen, afdeling Rugvænget: Ventilation og radon
 • Hedegårdsskolen: Ventilation, fugt og skimmel
 • Måløvhøj Skole, afdeling Måløv: Ventilation og radon
 • Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj: Ventilation og radon
 • Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg (nord): Ventilation, radon, akustiklofter og solafskærmning
 • Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund (syd): Ventilation og radon
 • Skovvejens Skole, afdeling Vest: Ventilation.

Der er på Investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. til tiltag vedrørende indeklima på skoler i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022.

 

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med andre anlægsprojekter en række igangværende arbejder, som vedrører indeklimaet på skolerne. På Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund, skiftes al belysning i sommerferien 2020, hvilket vil medføre en væsentlig forbedring af lysforholdene. På skolerne Rugvænget, Grantoften og Hedegårdsskolen pågår en udbedring af solafskærmning i form af montering af solfilm i forbindelse med puljen fra 2019 på 2 mio. kr. Arbejdet forventes færdigt i 2020.

 

På baggrund af de udførte og igangværende arbejder samt handlingsplanen vedrørende indeklima på skoler vurderer administrationen, at der skal anvendes ca. 5 mio. kr. til at udføre tiltag vedrørende akustik, solafskærmning og dagslys på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv, og Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj. Herudover skal der udføres akustikforbedrende tiltag og solafskærmning for ca. 5 mio. kr. på de øvrige skoler.

 

De overordnede tiltag er:

 • Solafskærmning/solfilm: Erfaringerne viser, at udvendige solgardiner sjældent bliver benyttet efter hensigten. De nyeste solfilm er lysere og mere gennemsigtige end ældre typer solfilm. De giver derfor større lysindfald og derved også et mindre behov for kunstigt lys.
 • Akustik: Trindæmpende belægninger, vægabsorbenter og lydisolerende lofter
 • Dagslys: Udskiftning til glasdøre, montering af ovenlyskupler og ændringer af udvendige afskærmninger enkelte steder på Måløv Skole, Måløv og Østerhøj.

Endelig udestår en større renovering af ventilationsanlægget på Skovvejens skole, afdeling Øst, som afventer den planlagte tagrenovering og derfor forventes udført i 2021. Da der på dette tidspunkt ikke vil være flere midler i puljen vedrørende indeklima på skoler, påtænker administrationen i forbindelse med frigivelsen af midlerne til energiforbedrende tiltag i 2021 at foreslå, at ca. 5 mio. kr. af puljen til energibesparende foranstaltninger anvendes til renovering af ventilationsanlægget på Skovvejens Skole, afdeling Øst. Der er på investeringsoversigten pt. afsat 12 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2021.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved bygningsmæssige tiltag og renoveringsarbejder forsøges det altid at tilgodese den fysiske tilgængelighed. Dette vil også være tilfældet i forbindelse med ovennævnte arbejder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. 2021 og 4 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A301233 indeklima på skoler. Midlerne fra 2021 og 2022 på i alt 5 mio. kr. søges fremrykket til 2020, og alle 10 mio. kr. søges frigivet i 2020 med henblik på udførelse af de ovennævnte arbejder.

 

Fremrykningen af de 5 mio. kr. vil ikke kunne holdes inden for Ballerup Kommunes anlægsramme. De skal ses som en mulighed for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Der arbejdes på, at regeringen af samme årsag lemper anlægsrammen i år. 

 

Der er ikke tale om nye tiltag, men fremrykning af opgaver, som under alle omstændigheder skal udføres. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditetsniveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene. I forbindelse med første budgetopfølgning 2020, som behandles på Økonomiudvalgets møde i april 2020, vil der blive redegjort for den samlede effekt på likviditetsforskydelserne som følge af denne og de andre fremrykningssager.

 

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

10.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

 

0kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

10.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

10

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2021 til 2020 samt 4 mio. kr. fra 2022 til 2020 på projekt nr. A301233 Indeklima på skoler.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A301233 Indeklima på skoler.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020 til renovering af legepladser på skoler og BFO'er. Midlerne søges nu frigivet og vil primært blive brugt til sikkerhedsmæssige tiltag og uvildige inspektioner på legepladser på skoler og BFO'er.

 

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til Renovering af legepladser på skoler og BFO'er til vedligeholdelse af legeredskaber til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser. Der er i 2020 afsat 1 mio. kr. på investeringsoversigten hertil.

 

Sagsfremstilling

Puljen dækker omkostninger til udarbejdelse af uvildige inspektionsrapporter, udførelse af sikkerhedsmæssige tiltag, herunder udbedring af faldunderlag. Prioriteringen af de sikkerhedsmæssige tiltag vil ske på baggrund af de uvildige inspektionsrapporter. Eventuelle restbeløb vil kunne ansøges af skoler og BFO'er til udvikling og fornyelser i samarbejde med skoler og BFO'ers ledelser.

 

Legeredskaber, der af sikkerhedsmæssige årsager skal udskiftes, udskiftes til tilsvarende legeredskab. Ønsker skolen eller BFO'en at udskifte til et andet legeredskab, skal skolen eller BFO'en selv betale for en meromkostning.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finasieres af projekt nr. A301168 Renovering af legepladser - Skoler og BFO'er.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A301168 - Renovering af legepladser - skoler

1.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/over anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at 

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A301168 Renovering af legepladser - Skoler til projekt nr. A301166 Renovering af legepladser - Skoler og BFO'er 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Børne- og Skoleudvalget ønsker at drøfte legepladspuljens størrelse i forbindelse med budget 2021, da det bemærkes at udgifter til sikkerhedsmæssige foranstaltninger optager en stadigt større del af puljen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2020, er der afsat 1 mio. kr. på projekt nr. A510107 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af sikkerhedsmæssige tiltag på daginstitutionernes legepladser.

 

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladserne på Ballerup Kommunes daginstitutioner. Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020. Midler kan søges af daginstitutionerne til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne, eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens visioner om fx motorisk leg og læring.

 

Sagsfremstilling

Prioritering af puljens midler til renovering af legepladser på daginstitutionsområdet, vil ske på baggrund af de uvildige inspektionsrapporter i samarbejde med distriktslederne på daginstitutionsområdet, hvor sikkerhedsforanstaltninger har første prioritet.

 

Sidst på året vurderes puljens forbrug, og restbeløbet kan herefter ansøges af daginstitutionerne, koordineret af distriktslederne på daginstitutionsområdet, til projekter, fornyelser og udvikling.
 

Puljen dækker også udbedring af faldunderlag og udarbejdelse af inspektionsrapporter.
 

Legeredskaber udskiftes til samme legeredskab, jf. inspektionsrapport. Ønsker daginstitutionen et andet redskab, dækker puljen beløb svarende til det eksisterende legeredskab. Eventuel meromkostning betales af institutionen. Mindreudgift vil tilfalde puljen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved alle vedligeholdelsesarbejder indgår den fysiske tilgængelighed, som en parameter for valg af løsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A510107 Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet. Hele beløbet søges frigivet.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A510107 - Renovering af legepladser på daginstitutioner

 

1.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/over 

anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 fra projekt A510107 Renovering af legepladser - daginstitutioner til projekt nr. A501109 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2020 - med henblik på udbedring af legepladser på udvalgte daginstitutioner.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Børne- og Skoleudvalget ønsker at drøfte legepladspuljens størrelse i forbindelse med budget 2021, da det bemærkes at udgifter til sikkerhedsmæssige foranstaltninger optager en stadigt større del af puljen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Der er på Investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til faglokaler på skoler. Som følge af den nuværende økonomiske situation og for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv søges midlerne fra 2021 og 2022 nu fremrykket til 2020. Alle 3,5 mio. kr. søges således frigivet i 2020 til forbedring af faglokalerne på skolerne i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

I budget 2019 vedtog parterne at afsætte en pulje til at opgradere faglokalerne på skolerne. I 2019 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til madkundskabslokalet på Hedegårdsskolen, hvor arbejdet nu er i den afsluttende fase.

 

Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til faglokaler på skoler.

 

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder p.t. med en kortlægning af faglokalernes tilstand. Når kortlægningen er foretaget, vil administrationen komme med forslag til, hvilke konkrete faglokaler der skal istandsættes, med henblik på beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2020.

 

Indsatserne kan eksempelvis være udskiftning af ventilation, punktudsug hvis relevant, udskiftning af elementer, installationer, gulve og lofter samt en opfriskning af vægge og i mindre omfang udskiftning af inventar.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved bygningsmæssige tiltag og renoveringsarbejder forsøges det altid at tilgodese den fysiske tilgængelighed. Dette vil også være tilfældet i forbindelse med ovennævnte arbejder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til faglokaler på skoler. De 0,5 mio. kr. i 2021 og den 1 mio. kr. i 2022 ønskes fremrykket til 2020, og der ønskers således samlet frigivet 3,5 mio. kr. i 2020.

 

Fremrykningen af de i alt 1,5 mio. kr. vil ikke kunne holdes inden for kommunens anlægsramme. De skal ses som en mulighed for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Der arbejdes på, at regeringen af samme årsag lemper anlægsrammen i år. 

 

Der er ikke tale om nye tiltag, men fremrykning af opgaver, som under alle omstændigheder skal udføres. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditets-niveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene. I forbindelse med første budgetopfølgning 2020, som behandles på Økonomiudvalget på aprilmødet, vil der blive redegjort for den samlede effekt på likviditetsforskydelserne som følge af denne og de andre fremrykningssager.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

3.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

3.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

3,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 og 1 mio. kr. fra 2022 til 2020 på projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2018 Punkt 37

Indhold

Sammendrag

Der er på Investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på ca. 4,4 mio. kr. i 2020 til indeklima i daginstitutioner, hvoraf de 0,9 allerede er frigivet. Der er endvidere afsat 1 mio. kr. i 2021. De 3,5 mio. kr. i 2020 og den 1 mio. kr. i 2021 ønskes frigivet til indeklimatiltag i Ballerup Kommunes daginstitutioner.

 

Baggrund

I den politiske aftale fra 2018 indgik beslutning om at forbedre indeklimaet i Ballerup Kommunes daginstitutioner. I august 2018 blev der med afsæt i de indeklimaanalyserapporter vedrørende daginstitutionerne, der er udarbejdet til formålet, frigivet 2 mio. kr., der primært er anvendt til at forbedre ventilationsforholdene i daginstitutionerne. Disse arbejder forventes færdiggjort inden sommerferien 2020. Herudover er der foretaget akustikmålinger og enkelte akutstikforbedrende tiltag.

 

Der er på investeringsoversigten afsat yderligere 3,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til indeklimatiltag på daginstitutionerne, hvor midlerne endnu ikke er frigivet.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i indeklimarapporterne vurderer administrationen, at der i 2020 på flere af Ballerup Kommunes daginstitutioner skal gennemføres tiltag vedrørende solafskærmning, der skal rådgives vedrørende indretning og akustikforhold, og der skal udføres enkelte tiltag for at skabe dagslys i lokalerne. Herudover skal der opføres ventilationsanlæg på institutionen Villa Kulla. Dermed vurderer administrationen, at størstedelen af de anbefalede tiltag i indeklimarapporterne vil være gennemført. Administrationen vurderer, at disse tiltag vil beløbe sig til ca. 3,5 mio. kr.

 

Beslutningerne om de konkrete løsninger på de konkrete institutioner kræver fysisk tilstedeværelse på institutionerne og tæt dialog med institutionsledelserne. Det er administrationens erfaring, at der i forbindelse med denne dialog med stor sandsynlighed vil blive identificeret andre indeklimaproblematikker på daginstitutionerne, som ikke er medtaget i indeklimarapporterne. Herudover er der mindre udestående akustikproblematikker beskrevet i indeklimarapporterne, som endnu ikke er udbedret. Til løsning af disse problematikker foreslår administrationen at anvende 1 mio. kr. i 2021.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved bygningsmæssige tiltag og renoveringsarbejder forsøges det altid at tilgodese den fysiske tilgængelighed. Dette vil også være tilfældet i forbindelse med ovennævnte arbejder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på Investeringsoversigten (efter anlægsrullet fra 2019) afsat et rådighedsbeløb på ca. 4,4 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A514003 Bygning - Indeklima daginstitution, hvoraf de 0,9 er frigivet, og de 3,5 mio. kr. endnu ikke er frigivet. Der er endvidere afsat 1 mio. kr. i 2021. Der ønskes frigivet 3,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

4.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

3,5

1

 

 

 

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A514003 Bygning - Indeklima daginstitution.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Hermed fremlægges en investeringsplan for projektet IT-infrastruktur og velfærdsteknologi for perioden 2019-2022. Investeringsplanen skal danne grundlag for frigivelse af anlægsbevillingen. Der søges i sagen om en frigivelse af midler for perioden 2019-2022.  

 

På anlægsområdet skelnes mellem rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Midlerne i et rådighedsbeløb må ikke anvendes inden, der er indhentet en anlægsbevilling fra Kommunalbestyrelsen. Såfremt et anlægsprojekt allerede er grundigt behandlet på udvalgsmøder, specifikt beskrevet i budgetaftalen og af en begrænset størrelse, kan rådighedsbeløb og frigivelsen af bevilling besluttes samtidigt. Disse kaldes for "stjernesager" eller stjernemarkerede anlægsprojekter.

 

Administrationen har betragtet projektet A652006 vedrørende IT-infrastruktur og velfærdsteknologi som en såkaldt "stjernesag", efter projektet blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

 

Da administrationen er blevet opmærksom på at projekt A652006 ikke er en "stjernesag", fremlægges hermed en investeringsplan for projektet IT-infrastruktur og velfærdsteknologi for perioden 2019-2022. Investeringsplanen skal danne grundlag for frigivelse af anlægsbevillingen. Der søges i sagen en frigivelse af midler for perioden 2019-2022.  

 

I budgetaftalen for 2019 er der afsat 4,6 mio. kr. i perioden 2019-2022. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af midlerne.

 

Baggrund

I budgetaftalen for 2019 punkt 2.7 IT-infrastruktur og velfærdsteknologi er der afsat 1.6 mio. kr. i 2019 og derefter 1 mio. kr. årligt i perioden fra 2020-2022. I perioden 2019-2022 er således afsat i alt 4,6 mio. kr.

 

Da anlægsrammen kom under pres, blev det ved anden budgetopfølgning besluttet, at 455.000 kr. af midlerne til IT-infrastruktur og velfærdsteknologi skulle udskydes fra 2019 til 2020. I budgetaftalen for 2020 punkt 2.16 er rådighedsbeløbene derfor ændret til 1.145.000 kr. i 2019, 1.455.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021 og 2022.

 

Investeringsplanen for IT-infrastruktur og velfærdsteknologi 2019 blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 Punkt 17.

 

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologi er teknologi, der kan hjælpe borgerne til at blive mere selvhjulpne samt, at understøtte medarbejderne i at løse kerneopgaven på lettere og smartere måder. Den 5. marts 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget investeringsplanen for 2019 for IT-infrastruktur og velfærdsteknologi.

 

En samlet plan for investeringer til IT-infrastruktur og velfærdsteknologi i 2019-2022 er vist herunder, og danner grundlag for at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at frigive den samlede anlægsbevilling.

 

Planen for investeringerne tager udgangspunkt i retningslinjerne i dokumentet ”Prioriteringen af arbejdet med velfærdsteknologi 2016-2019” (se bilag).  Derudover tager temaerne udgangspunkt i Social- og Sundhedsudvalgets arbejdsplan for perioden 2018-2021 (se bilag). Investeringerne er primært forbeholdt afprøvninger af nye tiltag og projekter. 

 

Investeringsplanen tilpasses løbende. Social- og Sundhedsudvalget får en årlig status på IT-infrastruktur og velfærdsteknologi.

 

Detaljeret investeringsplan IT-infrastruktur og velfærdsteknologi 2019-2020

 

Temaer (kr.)

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 I alt
          

Telemedicin

 • Øget brug af telemedicinske løsninger
 • Telemedicin for borgere med KOL
68.505 300.000 225.000 225.000 818.505
          

Øget brug af velfærdsteknologi

 • Digirehab - træning i borgernes eget hjem
 • Digitalt understøttet medicinhåndtering og
  træning
 • Teknologifestival på Ballerup Bibliotek
 • Skærmbesøg Brydehuset
 • Teameffekt - trivselsapp for medarbejdere
 • Skærmbesøg Hjemmeplejen
 • Opstart af etablering af laboratorium
803.645 902.850 200.000 97.000 2.003.495
          

IT-infrastruktur

 • Sensorer og trædemåtter, der kobles til kaldeanlæg på plejecentre og bosteder
 • Planlægnings-, info- og dokumentationsskærme
 • Logistiksystem for hjælpemidler på tværs af plejecentre
 • Integrationer til dokumentationssystem og
  andre systemer
 • Brug af kommunens Long Range Wide Area Network (LORAWAN) i forhold til sensorer og digitale services
25.000 300.000 75.000 25.000 425.000
          
Midler til nye indsatser der drøftes årligt, ved status med Social- og Sundhedsudvalget0 200.000 500.000 653.000 1.353.000
          
I alt*)
897.150
 *)
1.702.850
 1.000.000 1.000.000 4.600.000

 

*) Note vedrørende uforbrugte midler

I forhold til budget 2019 er der uforbrugte midler på 247.850 kr. Disse midler overføres til 2020. Budgettet i 2020 består dermed af 1.455.000 kr. og 247.850 kr. i alt 1.702.850 kr. Baggrunden for uforbrugte midler er primært forsinket regning fra KL i forbindelse med Telemedicin KOL. Desuden udskudte projekter fx e-læring hygiejnekursus og skærmbesøg i Hjemmeplejen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Samtlige midler indstilles frigivet på én gang.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

4.600.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.600.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(i kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 1.145.000

 1.455.000

 1.000.000

 1.000.000

0

Afledte driftsudgifter på ramme under/over anlægs-projektet

0

0

0

0

0

 

 

   

 

 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 1. Investeringsplan for IT-infrastruktur og velfærdsteknologi 2019-2022 godkendes.
   
 2. Der frigives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til IT-infrastruktur og velfærdsteknologi, projekt nr. A652006.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 31-03-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 1,0 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde, samt at der frigives 2,0 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A015011 Ekstra vedligeholdelse af cykelstier.

 

Administrationen indstiller endvidere, at der frigives og fremrykkes 15 mio. kr. fra 2023 til 2020 fra projekt nr. A222045 Renovering af veje, stier og fortove.

 

Alle tre anlægsbevillinger ønskes frigivet til projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020, således at alle vedligeholdelsesudgifter samles på dette projekt.

 

De ansøgte bevillinger supplerer dermed de 9,545 mio. kr. i 2020, som allerede er bevilget til projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020. Såfremt indstillingerne godkendes, vil den samlede bevilling på projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020 samlet blive 27,545 mio. kr.

 

Baggrund

Der er løbende behov for vedligeholdelse af Ballerup Kommunes veje, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer.

 

Administrationens forundersøgelser er resulteret i en samlet liste med oplæg til en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, som også præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget på aprilmødet.

 

Der er på investeringsoversigten afsat i alt 12,545 mio. kr. i 2020 til vedligeholdelse af kommunens veje, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer. De 12,545 mio. kr. kommer fra følgende projektnumre:

 • 9,545 mio. kr. fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer (frigivet den 25.11.2019 til projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020)
 • 1,0 mio. kr. fra projekt nr. A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde
 • 2,0 mio. kr. fra projekt nr. A015011 Ekstra vedligeholdelse af cykelstier.

Der er endvidere afsat 20 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A222045 Renovering af veje, stier og fortove.

 

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsesarbejdet på de kommunale veje, cykelstier, fortove, vejbrønde og broer inddeles i følgende kategorier:

 • Akutte reparationer på veje, cykelstier og fortove
 • Reparation på større strækninger for veje, cykelstier, fortove og vejbrønde
 • Brovedligeholdelse

Midlerne fra projekt nr. A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde samt projekt nr. A015011 Ekstra vedligeholdelse af cykelstier foreslås udmøntet på reperation på større strækninger for veje, cykelstier, fortove og vejbrønde.

 

Midlerne fra projekt nr. A222045 Renovering af veje, stier og fortove foreslås udmøntet til reperationer af større strækninger af veje, stier (herunder cykelstier) og fortove samt broer, brolægningsarbejder og fundne skader på vejafvandingssystemet.

 

Reparation på større strækninger for veje, cykelstier, fortove og vejbrønde

Vejdirektoratet foretager årligt et visuelt eftersyn af vejbelægningernes tilstand på 1/3 af Ballerup Kommunes veje. Ud fra eftersynet bliver der givet et "skadespoint" til hver strækning - jo højere et skadespoint, desto dårligere en tilstand har belægningen. I 2019 foretog Vejdirektoratet et ekstraordinært visuelt eftersyn på hele det kommunale vejnet i Ballerup Kommune, og på en lille del af det kommunale stinet.

 

Administrationen har ved udvælgelse af strækninger til ny belægning lagt vægt på Vejdirektoratets skadespoint samt administrationens kendskab til følgende faktorer:

 • Strækningens trafikintensitet
 • Vejtypen
 • De aktuelle driftsudgifter
 • Antallet af borgerhenvendelser
 • Eventuelle skadesager.

På denne baggrund er der oprettet et prioriteringsskema over større strækninger af veje, stier og fortove, som administrationen har indstillet til udskiftning af belægning. Skemaet forelægges for Teknik- og Miljøudvalget på aprilmødet. Prioriteringsskemaet indeholder belægningsarbejder til en samlet sum på ca. 15 mio. kr. (eksklusiv udgifter til rådgiver, forundersøgelser og administration), som kan udføres nu. Herudover er der afsat en pulje til akutarbejder på 5,6 mio. kr. De øvrige midler vil blive anvendt til brovedligeholdelse, brolæggerarbejder og udbedring af fundne skader på vejafvandingssystemet.

 

Tilstanden af afvandingssystemet er, for de fleste strækninger i Ballerup Kommune, ukendt. For at opnå størst mulig levetid på et nyudlagt slidlag, undersøges først tilstanden af afvandingssystemet. Såfremt tilstanden af afvandingssystemet viser sig at være dårlig, så vil der skulle bruges midler til udbedring heraf, som findes inden for den afsatte økonomiske ramme. Omfang af lokaliteter, hvor der kan udlægges nyt slidlag, vil dermed blive reduceret.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Når huller i veje og cykelstier repareres og opspring imellem fortovsfliser udbedres, forbedres både tilgængeligheden og trafiksikkerheden for alle trafikantgrupper; bilister, cyklister og fodgængere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1,0 mio. kr. i 2020 på projekt nr. 015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde, som ønskes frigivet i 2020 til projekt nr. 222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020.

 

Der er på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. i 2020 på projekt nr. 015011 Ekstra vedligeholdelse af cykelstier, som ønskes frigivet i 2020 til projekt nr. 222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020.

 

Der er på investeringsoversigten afsat 20 mio. kr. i 2023 på projekt nr. A222045 Renovering af veje, stier og fortove, hvoraf de 15 mio. kr. ønskes fremrykket fra 2023 til 2020 og frigivet til projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020.

 

Fremrykningen af de 15 mio. kr. vil ikke kunne holdes inden for kommunens anlægsramme. De skal ses som en mulighed for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Der arbejdes på, at regeringen af samme årsag lemper anlægsrammen i år. 

 

Der er ikke tale om nye tiltag, men fremrykning af opgaver, som under alle omstændigheder skal udføres. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditets-niveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene. I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2020, som behandles på Økonomiudvalget på aprilmødet, vil der blive redegjort for den samlede effekt på likviditetsforskydelserne som følge af denne og de andre fremrykningssager.

 

Det skal understreges, at prioriteringsskemaet, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget, ikke skal opfattes som en bruttoliste, der kan tages fra løbende, idet opgaverne kræver planlægning, og det vil fordyre opgaverne.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

18.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

A222171 Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020

9.545.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde:

 

A015011 Ekstra vedligeholdelse af cykelstier :

 

A222045 Renovering af veje, stier og broer:

 

 

 

1.000.000 kr.

 

 

2.000.000 kr.

 

 

15.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

27.545.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

27,545

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde til projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A015011 Ekstra vedligeholdelse af cykelstier til projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020.
   
 3. Der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222045 Renovering af veje, stier og fortove til projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020. Der fremrykkes derved 15 mio. kr. fra 2023 til 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 31-03-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales med denne bemærkning:Indstillingens punkt 3 ændres således, at der fremrykkes 20 mio. kr. fra 2023 til 2020.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Indhold

Sammendrag

Der er ønsker fra parterne i aftale om budget 2020 om flere bænke i byrummet.

 

Tilgængelighedsfølgegruppen bliver inviteret til, at komme med forslag til placeringer. På baggrund af deres forslag, bliver der opsat ca. 20 bænke.

Administrationen indstiller, at anlægsmidlerne frigives.

 

Baggrund

Administrationen modtager løbende ønsker til opsætning af bænke. Særligt fra ældre og gangbesværede. I forbindelse med budgetaftalen for 2020 er der afsat 0,4 mio. kr. til opsætning af bænke i byrummet.

 

Sagsfremstilling

Afhængig af den aktuelle placering, vil der være midler til opsætning af ca. 20 bænke. Beslutning om placering af bænke vil blive taget i forbindelse med inddragelse af Tilgængelighedsfølgegruppen. Tilgængelighedsfølgegruppen består af repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet.

 

Der er i 2019 etableret flere bænke ved busstoppesteder i henhold til aftale om budget 2019.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Flere bænke i byrummene vil  ikke have nogen direkte indflydelse på tilgængeligheden, men vil gøre det nemmere for især de ældre borgere og folk med gangbesvær at bevæge sig over længere afstande, når der er mulighed for hvil. Ved at inddrage Tilgængelighedsfølgegruppen vil der naturligt være fokus på en fornuftig placering, hvor tilgængeligheden er indtænkt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

400.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

400.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,4

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under anlægs-projektet

 

0,016

0,016

0,016

0,016

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2020 til projekt nr. 020248 Flere bænke i byrummet.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 31-03-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2020
Indstillingen anbefales med denne bemærkning: Der er et ønske om at gennemføre projektet med flere bænke i byrummet under hensyntagen til de sundhedsfaglige hensyn. Inddragelsen skal være ordentlig. Så det må afvente igangsættelse til man i Seniorrådet og Handicaprådet, samt med Ældre Sagen, kan mødes fysisk igen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal behandle forslag til håndtering af tilbagebetaling af forældrebetaling i perioden fra den 16. marts til den 26. juni 2020, herunder specifik model for perioden fra den 20. april til den 26. juni 2020. De beregnede omkostninger ved tilbagebetalingen er et skøn, der kan ændre sig i løbet af perioden. Hvor stor omkostningen bliver, afhænger af flere faktorer såsom retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (som påvirker kapaciteten), plan for genåbning af samfundet (der påvirker behovet), antallet af børn der skal passes henholdsvis fuldtid og deltid, og derudover kan antallet af børn med friplads i perioden påvirkes.

 

Kompensationen fra staten er ukendt. Hvis der sker større ændringer i de sundhedsmæssige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, den politiske aftale fra Folketinget vedrørende kompensation eller i graden af genåbning, vil modellen blive taget op til fornyet behandling. 

 

Baggrund

I forlængelse af den af Folketingets partier indgåede "Aftale vedrørende forældrebetaling under genåbning (COVID-19)" fremlægges en model for retningslinjerne for forældrebetaling på dagtilbud, BFO og klubber i Ballerup Kommune.

 

Folketingets "Aftale vedrørende forældrebetaling under genåbning (COVID-19)" betyder følgende:

 • Der gives kun statslig støtte i perioden fra den 15. april og frem til den 11. maj 2020. Tilbagebetaling før denne periode, vil være en ren kommunal merudgift. Tilbagebetaling efter denne periode vil også være en ren kommunal merudgift med mindre aftalen forlænges.
   
 • Aftalen omfatter også betaling for frokosttilbud.
   
 • Statslige midler gives over bloktilskuddet til kommuner, og på grund af vores relativt høje udgiftsniveau kan Ballerup Kommune ikke forvente 100 pct. kompensation.
   
 • Beløbet aftales ved kommuneøkonomiaftalen og derfor er størrelsen på kompensation ukendt frem til ultimo juni 2020.
   
 • Der er ingen fast model for forældrebetaling. Men præcisering af dagtilbudslovens regler for forældrebetaling gående på, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud.

Der er tale om en periode med mange løbende og hurtige ændringer i vilkår og behov for såvel institutioner som forældre, hvorfor modellen skal balancere rimelighed, fleksibilitet og enkelthed.

 

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår nedenstående model opdelt efter tilbudstype og i perioder:

 

Tabel 1. Model for dagtilbud

 

                      16/3-14/4 15/4-17/4 20/4-26/6
       

Fuld pasning

(d.d. 35 %)

 

Ingen

tilbagebetaling

 

Fuld tilbagebetaling

(én uge)

 

Almindelig

betaling

       

Delvis pasning

(d.d. 35 %)

 

Ingen

tilbagebetaling

 

Fuld tilbagebetaling

(én uge)

 50 % betaling
       

Ingen pasning

(d.d. 30 %)

 

Ingen

tilbagebetaling

 

Fuld tilbagebetaling

(én uge)

 

Ingen

betaling

 

Principper:

 1. Følger perioderne indeholdt i den statslige aftale kombineret med den faktiske åbning i Ballerup Kommune.
 2. Forældre, der har indmeldt "intet behov" og dermed ikke får pasning, mister ikke sin plads og rykker ikke ned på ventelistekøen.
 3. Betalinger udregnes på ugebasis på baggrund af de tre kategorier (man kan godt ændre kategori fra uge til uge).
 4. Takstændringer omhandler alle, også forældre med nuværende deltidsplads.

Tabel 2. Model for BFO

 

                      16/3-14/4 15/4-17/4 20/4-26/6
       

Alle

 

Ingen

tilbagebetaling

 

Fuld tilbagebetaling

(én uge)

 

Almindelig

betaling

 

Principper:

 1. Følger perioderne indeholdt i den statslige aftale kombineret med den faktiske åbning i Ballerup Kommune. Alle har plads i BFO fra den 20. april 2020 og frem.

Tabel 3. Model for klub

 

                      16/3-14/4 15/4-17/4 20/4-26/6
       

Op til og med

5. klasse

 

Ingen

tilbagebetaling

 

Fuld tilbagebetaling

(én uge)

 

Almindelig

betaling

       

Fra 6. klasse

og op

 

Ingen

tilbagebetaling

 

Fuld tilbagebetaling

(én uge)

 

Ingen

betaling

 

Principper:

 1. Følger perioderne indeholdt i den statslige aftale kombineret med den faktiske åbning i Ballerup Kommune. Alle til og med 5. klasse har plads i klub fra den 20. april 2020 frem. Elever fra 6. klasse og op har ikke plads.

 

Tabel 4. Model for mad (for de forældre, der betaler for madordning)

 

                      16/3-14/4 15/4-17/4 20/4-26/6
       

Fuld pasning

 

Tilbagebetaling af

udgifter til varekøb

men ikke løn

 

Fuld tilbagebetaling

(én uge)

 

Almindelig

betaling

       

Delvis pasning

 

Tilbagebetaling af

udgifter til varekøb

men ikke løn

 

Fuld tilbagebetaling

(én uge)

 50 % betaling
       

Ingen pasning

 

Tilbagebetaling af

udgifter til varekøb

men ikke løn

 

Fuld tilbagebetaling

(én uge)

 

Ingen

betaling

 

Principper:

 1. Følger perioderne indeholdt i den statslige aftale kombineret med den faktiske åbning i Ballerup Kommune.
 2. Følger principper fra selve forældrebetalingen.
 3. Alle der ikke får mad, skal heller ikke betale. Ovenstående ændrer kun for taksterne for de børn, der normalt får mad/er tilmeldt madordning.
 4. Der tilbagebetales for varekøb (men ikke løn) i nedlukningsperioden.

Afklaring af pasningsbehov

Alle forældre vil blive kontaktet for at afklare det konkrete pasningsbehov.

 

Håndtering af tilbagebetaling

Tilbagebetaling og reduktioner i forældrebetalingen gennemføres så hurtigt som muligt, og da da der er tale om mange børns pasning, der skal gennemgås, så kan det godt tage et par måneder, inden alle ændringer og tilbagebetalinger er slået fuldt igennem for den enkelte forælder.

 

Varighed

Modellen er gældende til den 26. juni 2020. Hvis der sker større ændringer i de sundhedsmæssige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, den politiske aftale fra Folketinget vedrørende kompensation eller i graden af genåbning, vil modellen blive taget op til fornyet behandling. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede økonomiske konsekvens er ikke kendt endnu, da den statslige kompensation først kendes i forlængelse af kommuneøkonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni måned 2020, ligesom udgifterne i Ballerup Kommune på nuværede tidspunkt alene kan estimeres. De nuværende vurderinger af udgifterne er som følger:

 

(mio. kr.) 16/3-14/4 15/4-17/4 

20/4 og

frem

pr. uge

 

Samlet

udgift

16/3-11/5

 

Samlet

udgift

16/3-26/6

           
Dagtilbud 0,0 1,0 0,5 2,5 6,0
           
BFO 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4
           
Klub 0,0 0,1 0,1 0,4 1,1
           
Mad 0,4 0,3 0,2 1,3 2,7
           
I alt 0,4 1,8 0,8 4,6 10,2

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Økonomi indstiller, at

 1. Model for forældrebetaling i perioden fra den 16. marts til den 26. juni 2020 godkendes.

 

 

 

Beslutningshistorik
 
Børne- og Skoleudvalget 27-04-2020 Punkt 2
Beslutning
Indstilles til godkendelse for så vidt angår dagtilbud og BFO, der ligger for Børne- og Skoleudvalgets område.

 

 
Kultur- og Fritidsudvalget 27-04-2020 Punkt 3
Beslutning
Indstilles til godkendelse for så vidt angår klubberne, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 

 
Økonomiudvalget 27-04-2020 Punkt 2
Beslutning
Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. april 2020

Indhold

Sammendrag

Efter den gradvise genåbnings første uge har Ballerup Kommune fået vigtige erfaringer med det praktiske arbejde med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og social afstand i dagtilbud, dagpleje, skoler, BFO og klubber. Samtidig har Sundhedsstyrelsen præciseret, at retningslinjen omkring gruppestørrelser skal forstås vejledende.

 

Ballerup Kommune lagde forsigtigt ud, da børns, forældres og medarbejderes tryghed og sikkerhed vejer tungt. Nu giver vores erfaringer grundlag for at justere lidt på gruppestørrelsen. Derfor foreslås det, at Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 9. april 2020 om gruppestørrelser revideres med henblik på at skabe mulighed for mere fleksibilitet i den pædagogiske praksis samt mere harmoniske børnegrupper. Der vil fortsat være fokus på børns, forældres og medarbejderes tryghed og sikkerhed.

 

Baggrund

Statsministeren meldte den 30. marts 2020 ud, at regeringen – forudsat at de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd fortsat efterleves, og antallet af indlæggelser mv. fortsat er stabilt – efter påske ville kunne begynde en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af vores samfund, herunder en delvis genåbning af skoler, BFO og klubber for 0.-5. klasse samt delvis genåbning af dagtilbud og dagpleje. Genåbningen skulle ske gradvist og når det var forsvarligt fra den 15. april 2020.

 

I Ballerup Kommune åbnede dagtilbud, dagpleje, skoler, BFO og klubber den 20. april 2020. Børnene møder op til en hverdag, der er anderledes, end den de kender, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal efterleves.

 

Forældrene i dagtilbud og dagpleje er blevet spurgt til deres behov. Det er lykkedes at tilbyde samtlige forældre i nødpasningskategorierne en plads, samt i alle børnehuse at lave rotationsordninger for de øvrige forældre. Hvor mange dage, forældrene tilbydes, afhænger af forholdene i det enkelte børnehus, herunder antallet af andre forældre med behov.

 

På skole, BFO og klubområdet er der plads til samtlige børn i 0.-5- klasse.

 

Sagsfremstilling

Efter den første uge har Ballerup Kommune fået væsentlige erfaringer med genåbningen. For at kunne give mulighed for mere fleksibilitet i den pædagogiske praksis og skabe mere harmoniske børnegrupper foreslås det derfor, at Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. april 2020 angående gruppestørrelser revideres på både dagtilbuds- og dagplejeområdet samt skole, BFO- og klubområdet.

 

Af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud og dagpleje fremgår, at der anbefales et frit gulvareal på 6 kvadratmeter pr. vuggestuebarn og fire kvadratmeter pr. børnehavebarn. Derudover fremgår det af vejledningen, at børnene skal inddeles i mindre grupper. Der står:

 

”Børnene skal så vidt muligt blive på den samme stue/i de samme grupper og med det samme pædagogiske personale. Der skal ikke leges med børn på andre stuer. Det anbefales, at børnene deles op i grupper (fx fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor). Legepladsen skal inddeles, så børnene leger med de samme børn fra faste, mindre grupper af fx fem børn.”

 

Af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for skoler, SFO og klub fremgår, at eleverne i klasselokalet skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand. Derudover fremgår det af vejledningen, at børnene skal inddeles i mindre grupper udenfor og i SFO og klub tiden. Der står: ”Der skal leges i mindre grupper på fx fem elever uden for og to-tre elever inden for og kun inden for samme klasse.”

 

Sundhedsstyrelsen har over for KL præciseret, at der i forhold til gruppestørrelser er tale om en vejledning. Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der må være samlet i dagtilbud, dagpleje, skoler, SFO og klub. Grænsen for højst ti personer samlet gælder således heller ikke for dagtilbud, skoler og institutioner – hverken ude eller inde. Af KL’s direktørmail den 23. april 2020 fremgår: ”Det betyder, at daginstitutioner og skoler godt må arrangere børn og elever i grupper på mere end ti, hvis gulvarealet tillader det, og der desuden tages de fornødne forbehold om afstand, hygiejne mv. På dagtilbudsområdet kan der fx laves pædagogiske miljøer med mindre grupper af børn i hver ende af lokalet, så længe anbefalingerne om antal kvadratmeter pr. barn overholdes, og børnene så vidt muligt arrangeres i samme børnegrupper.”

 

Kommunalbestyrelsen traf den 9. april 2020 beslutning om at børnene i dagtilbud samt i skolernes frikvarterer, BFO og klub skulle inddeles i grupper af fem. Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet, at børnenes sikkerhed har højeste prioritet. Når Sundhedsstyrelsens retningslinjer vejledte om børnegrupper af eksempelvis fem børn, var det derfor naturligt at starte med grupper af fem børn, og gøre sig nogle erfaringer.

 

Efter genåbningens første uge er det administrationens og distriktsledernes vurdering, at det er muligt at imødekomme Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne mv. også med lidt større børnegrupper. Det anbefales derfor, at Kommunalbestyrelsens beslutning om gruppestørrelser revideres.

 

På dagtilbuds- og dagplejeområdet anbefales det, at børnene som udgangspunkt inddeles i grupper af seks børn. Dog med den undtagelse, at der kan være steder, hvor det frie gulvareal gør, at der fortsat må benyttes grupper af fem børn, samt at der også kan være steder, hvor de fysiske og personalemæssige forhold gør det forsvarligt at inddele børn i grupper af syv. Der vil her være tale om en konkret ledelsesmæssig vurdering lokalt.

 

På skole, BFO og klubområdet anbefales det, at børnene i frikvartererne, BFO-tiden og klubtiden er inddelt i de samme grupper, som de er i undervisningstiden. Der gives mulighed for en konkret ledelsesmæssig vurdering af, hvordan inddelingen af børn bør foregå under hensyntagen til det sundhedsmæssigt forsvarlige.

 

Formålet med de let øgede gruppestørrelser er at gøre det muligt at planlægge personaleressourcen mere hensigtsmæssigt for at sikre et attraktivt tilbud. Endelig er formålet med de øgede gruppestørrelser at sikre mere harmoniske børnegrupper. Dette er særligt vigtigt på skole, BFO- og klubområdet, hvor grupper af fem børn har vist sig at være pædagogisk udfordrende i forhold til børnenes kammeratskaber.

 

De nye gruppestørrelser træder i kraft fra den 4. maj 2020.

 

Der er etableret en hotline, hvor lederne kan få råd og vejledning af Ballerup Kommunes hygiejnesundhedsplejersker. Det gælder således også konkrete spørgsmål i forbindelse med gruppeinddeling af børnene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er økonomiske konsekvenser forbundet med den gradvise genåbning af dagtilbud, dagpleje, skole, BFO og klub, idet der er øgede omkostninger både i forhold til de sundhedsmæssige forholdsregler samt i forbindelse med personaleressourcer. Der er imidlertid umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser forbundet med en beslutning om at revidere gruppestørrelserne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Børnene på dagtilbuds- og dagplejeområdet i forbindelse med den gradvise genåbning af området som udgangspunkt inddeles i grupper af seks børn. Dog med den undtagelse, at der kan være steder, hvor det frie gulvareal gør, at der fortsat må benyttes grupper af fem børn, samt at der også kan være steder, hvor de fysiske og personalemæssige forhold gør det forsvarligt at inddele børn i grupper af syv. Der vil her være tale om en konkret ledelsesmæssig vurdering lokalt.
   
 2. Børnene på skole, BFO og klubområdet i forbindelse med den gradvise genåbning af området i frikvartererne, BFO-tiden og klubtiden er inddelt i de samme grupper, som de er i undervisningstiden. Der gives mulighed for en konkret ledelsesmæssig vurdering af, hvordan inddelingen af børn bør foregå under hensyntagen til det sundhedsmæssigt forsvarlige.

 

 

 

Beslutningshistorik
 
Børne- og Skoleudvalget 27-04-2020 Punkt 3
Beslutning
Indstilles til godkendelse

 

Økonomiudvalget 27-04-2020 Punkt 3
Beslutning
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Folketingets vedtagelse af ”Lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskole-området og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” (LOV nr. 241), har kulturministeren den 30. marts 2020 udstedt ”Bekendtgørelse nr. 320 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” (BEK nr. 320).

 

I bekendtgørelsen opfordres Kommunalbestyrelsen til at afbøde de virkninger, som Covid 19-situationen har for den folkeoplysende voksenundervisning.

 

Samtidig gør bekendtgørelsen det muligt for Kommunalbestyrelsen at fastholde det udmeldte tilskud og udbetale dette, hvor Covid 19-situationen forhindrer den planlagte aktivitet.

 

Det indstilles, at det fulde budgetbeløb udbetales til aftenskolerne i forhold til de definerede rater, og at aktivitetskravet knyttet til det kommunale tilskud bortfalder i 2020.

 

Baggrund

Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) kan ikke gennemføre aktiviteter for øjeblikket på grund af Covid 19-situationen.

 

Den 19. marts 2020 vedtog Folketinget ”Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19”.

 

Med loven fik kulturministeren mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger Folkeoplysningsloven:

 

”For at sikre, at kommunerne fortsat udbetaler det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministen efter dialog med bl.a. DGI og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet bekendtgørelser, som opfordrer kommunerne at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. I bekendtgørelserne får kommunerne også mulighed for at fravige de grænser folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale tilskud.”

 

I forhold til de folkeoplysende foreninger er opmærksomheden særligt rettet mod det forhold, at loven åbner for, at aktivitetskrav knyttet til kommunale tilskud bortfalder.

 

Loven blev fulgt op af ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” den 30. marts 2020.

 

I bekendtgørelsen står der bl.a. om den folkeoplysende voksenundervisning:

 

”Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acontobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for foreninger for folkeoplysende voksenundervisning i folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 og regler fastsat i medfør heraf, herunder § 10 i bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven kan således fraviges i perioden.”

 

Denne bekendtgørelse er den 17. april 2020 fulgt af ”Bekendtgørelse nr. 446 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19”, hvori aftenskolerne har mulighed for at søge op til 90 pct. af tabt deltagerbetaling tilknyttet kurser og aktiviteter for perioden den 9. marts til og med den 8. juni.

 

Der er ansøgningsfrist til puljen den 22. juni 2020. Aftenskolerne har brug for en kommunal beslutning omkring eventuelt bortfald af aktivitetskrav for tilskud i 2020, førend de kan begynde at søge puljen.

 

Med baggrund i aftenskolernes økonomiske situation har flere af disse over for Ballerup Kommune udtrykt behov for at søge kompensation for tabt deltagerbetaling nu.

 

Sagsfremstilling

Fra centralt hold opfordres kommunerne til at udbetale det tilskud, som folkeoplysende foreninger og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.

 

Denne sag omhandler aftenskolerne.

 

En samlet sag om status på de øvrige områder inden for kultur-, og fritids- samt foreningsområdet (de folkeoplysende foreninger, de frivillige sociale foreninger og kulturforeninger) i forhold til Covid 19-situationen, fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 5. maj 2020.

 

Den folkeoplysende voksenundervisning - aftenskolerne i Ballerup Kommune

Tidligt i forløbet var administrationen i kontakt med en del af Ballerup Kommunes aftenskoler for at høre om situationen og økonomien.

 

Aftenskoleområdet i Ballerup Kommune består af en række ”store aftenskoler” (AOF, FOF, LOF, Lautrupgaard Musikfabrik, VoiceZone og MOF) og en række ”små aftenskoler”, hvor Ballerup Kommune administrerer lønudbetalingen til lærerne for sidstnævnte skoler. Lærerne får udbetalt løn selvom der ingen undervisning er, da de inden sæsonstart har aftalt undervisningsdage og –timer.

 

Budget 2020

Det samlede budget på aftenskoleområdet er i 2020 på 1.285.320 kr.

 

Der er afsat 1.138.408 kr. til de store aftenskoler: AOF, FOF, LOF, MOF, Ballerup Kammerkor, Lautrupgaard Musikfabrik og VoiceZone.

 

Og der er afsat 146.912 kr. til de små aftenskoler: Gigtforeningens Oplysningskreds-Ballerup, Ballerup Folkedanserforening og Baldur (Skovlundekoret holder pause).

 

De syv store aftenskoler får udbetalt tilskuddet fordelt over seks gange årligt i månederne januar, februar, marts, oktober, november og december. Disse aftenskoler har fået udbetalt tilskud de første tre gange i 2020 i januar, februar og marts måned. I alt 569.204 kr. De tre sidste udbetalinger sker i oktober, november og december med i alt 569.204 kr.

 

De fire små aftenskoler, hvor Ballerup Kommune administrerer lønudbetalingen, får udbetalt tilskuddet fordelt over otte gange årligt i månederne januar-april og fra august-december. Disse aftenskoler har samlet fået udbetalt 31.540,86 kr. kr. for januar, februar og marts måned 2020.

 

Idet der er åbnet op for at søge kompensation, er der blandt aftenskolerne udtrykt ønske om, at Ballerup Kommune behandler sagen snarest.

 

Aftenskolerne meddeler endvidere, at de for at være i stand til at betale de løbende udgifter har brug for, at Ballerup Kommune følger opfordringen til, at aktivitetskrav knyttet til kommunale tilskud frafalder. En lignende anmodning er sendt til øvrige kommuner.

 

Det er håbet blandt aftenskolerne, at der kan sættes kurser og foredrag i gang senere på året, så der af den vej kan genereres indtægter.

 

To af de små aftenskoler har meddelt Ballerup Kommune, at aftenskolerne ikke søger kompensationsordningen, da der kun er aflyst få timer.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bemærkninger

Center for Skoler, Institutioner og Kultur konstaterer, at aftenskoleområdet, som andre områder, økonomisk er påvirket af Covid 19-situationen.

 

Ballerup Kommune har udbetalt omtrent halvdelen af årets budget og for at sikre fortsat aftenskoletilbud i kommunen, anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at det fulde beløb udbetales til aftenskolerne i forhold til de definerede rater, og at aktivitetskravet knyttet til det kommunale tilskud frafalder i 2020.

 

Dette betyder, at der ved regnskabsaflæggelsen for 2020 undlades at kræve tilbagebetaling af aftenskolernes afholdte udgifter til aktiviteter, som kommunen har bevilget støtte til, men som ikke har kunnet realiseres.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker i øvrigt, at selv om aftenskolerne kan nå at afvikle nogle af de aktiviteter, som er indstillet på nuværende tidspunkt, må en nedgang i aftenskoleaktiviteterne i 2020, som følge af Covid 19-situationen, forventes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede budget på aftenskoleområdet er i 2020 på 1.285.320 kr. og er afsat på ramme 40.35 Folkeoplysning, Frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

 

Ingen økonomiske konsekvenser idet der er budgetmæssig dækning via ramme 40.35 for tiltaget.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Det fulde budgetbeløb udbetales til aftenskolerne i forhold til de definerede rater, og at aktivitetskravet knyttet til det kommunale tilskud frafalder i 2020.

 

Beslutningshistorik
 
Kultur- og Fritidsudvalget 27-04-2020 Punkt 2
Beslutning
Indstilles til godkendelse

 

Økonomiudvalget 27-04-2020 Punkt 4
Beslutning
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune ønsker, at forberedelserne til åbning for udendørs besøg af pårørende på plejecentre og botilbud går i gang. På den måde kan medarbejdere og pårørende blive klar til at iværksætte åbningen hurtigst muligt, når der udmeldes nationale retningslinjer for en sikker sundhedsfaglig åbning for besøg af pårørende.
 

I sagen beskrives kort administrationens foreløbige forslag til retningslinjer, og forslag om at pårørende og medarbejdere inddrages, i hvordan åbning for besøg kan ske. Endelig indstilles det, at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til at godkende de endelige retningslinjer for åbningen, når retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne er meldt ud, og det er sikret, at disse er indarbejdet i Ballerup kommunes lokale retningslinjer for pårørendes udendørs besøg.
 

KL har orienteret kommunerne om, at der pågår forhandlinger i Folketinget vedrørende besøgsrestriktioner. KL opfordrer kommunerne til at afvente udfaldet af disse, før der ændres på eksisterende besøgsrestriktioner.

 

Baggrund

Sundhedsstyrelsen meldte den 22. april 2020 ud, at en effektiv forebyggelse af smittespredning og hurtig håndtering af udbrud på sigt kan medvirke til, at der kan ske en gradvis åbning af plejecentre, botilbud og andre institutioner.

Sundhedsstyrelsen drøftede endvidere i slutningen af uge 16 2020 muligheden for åbning af plejecentre og botilbud med bl.a. en række faglige organisationer, interesseorganisationer og Styrelsen for Patientsikkerhed. Sundhedsstyrelsen vil på grundlag af drøftelserne udarbejde retningslinjer for, hvordan man vil kunne gennemføre besøg på plejecentre og botilbud på et forsvarligt sundhedsfagligt grundlag, hvis det besluttes at lempe på besøgsrestriktionerne.

 

Sagsfremstilling

Borgere på Ballerup Kommunes plejecentre og botilbud har ikke haft mulighed for at få besøg af deres pårørende siden den 12. marts 2020. Der er kommuner, hvor pårørende har haft mulighed at aflægge udendørs besøg. Andre kommuner er mere restriktive, og har som Ballerup Kommune valgt, at besøg ikke er muligt, heller ikke udendørs. I Ballerup Kommune har pårørende fået adgang ved kritisk sygdom og i situationer hvor beboer har været døende.
 

Ballerup Kommune har vægtet hensynet til plejecenter- og botilbudsbeboerne sikkerhed og sundhed højt. Det vil det fortsat blive, også i en situation hvor presset fra pårørende og medier er stort.
 

Det er svært for mange borgere og pårørende at blive ved med at leve med ikke at se hinanden. Der er derfor behov for at bløde op for mulighederne for besøg af pårørende under hensyntagen til at minimere risikoen for at bringe smitte med coronavirus ind på plejecentre og bosteder. I Center for Voksne og Sundhed har en arbejdsgruppe de seneste dage givet input til, hvordan man kunne åbne for udendørs besøg.
 

Der er overordnet set to hensyn, der skal afvejes ved en beslutning om at åbne for besøg fra pårørende:

 • Minimere smittespredning med coronavirus hos sårbare borgere.
 • Hensynet til den mentale sundhed hos borgere og pårørende.

Administrationen foreslår, at følgende konkrete retningslinjer besluttes, såfremt der skal være mulighed for udendørsbesøg af pårørende:

 • Besøg skal foregå udendørs og aftales i god tid med plejecentret eller botilbuddet, så personalet kan være behjælpelige med at få det arrangeret og følge beboeren ud til det aftalte sted.
 • Pårørende og beboere skal være raske ved besøg (minimum 48 timer uden symptomer jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer).
 • Der må max være to besøgende pr. beboer af gangen.
 • Det skal over tid være de samme to besøgende, der møder frem.
 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende hygiejne skal efterleves.
 • Ingen fysisk kontakt under besøg.
 • Besøg skal foregå med to meters afstand mellem beboer og pårørende.
 • Besøg kan være gåture med to meters afstand.
 • Gåtur gøres i rum hvor afstand til andre kan overholdes.
 • Gåture med kørestol kan finde sted, da den pårørende er bag beboeren.
 • Kørestol skal sprittes af efter brug.
 • Der laves en plan for hver enkelt beboer ved besøg, da der er stor forskel på, hvad den enkelte beboer kan forstå og handle ud fra.
 • Mad og drikke må medbringes af pårørende, og tages af de pårørende med hjem.
 • Plejecentrene og botilbud afmærker ”besøgsområder” i deres haver/udeområder, hvor der vil være mulighed for at sidde omkring et lille bord med god afstand. Parasoller og pavilloner opsættes efter behov.
 • Efter besøg vil personalet hjælpe beboeren ind igen og hjælpe med hygiejne efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Retningslinjerne skal tilpasses efter lokale forhold og løbende justeres i samarbejde med beboerne, pårørende og medarbejdere.
 

Det kan være svært for borgere med demens og borgere med kognitive og mentale udfordringer at håndtere, at der ikke må være fysisk kontakt til deres pårørende. Der vil derfor være en risiko for øget smittespredning til andre beboere og personale, når der åbnes for besøg.
 

Før retningslinjerne for udendørs besøg træder i kraft, er det imidlertid vigtigt, at de enkelte plejecentre og bosteder inddrager, informerer og er i dialog med beboere, pårørende og medarbejdere om, hvordan det skal foregå, så alle føler sig trygge. Det skal også være trygt for de beboere og pårørende, der ikke ønsker at der skal være besøg af hensyn til smitterisiko.
 

Administrationen foreslå på baggrund af ovenstående følgende proces for lempning af besøgsrestriktioner:

 • Plejecentrene og botilbud igangsætter en dialogproces med involvering af brugerråd og MED-udvalg for at finde lokale løsninger og få fælles forståelse af håndteringen af de to overordnede hensyn.
 • Igangsætning af besøg afventer retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som med udgangspunkt i ovenstående vil kunne sikres indarbejdet og gøre plejecentre og botilbud klar til at igangsætte udendørs besøg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Plejecentre og botilbud kan have behov for øget bemanding til at ledsage beboerne frem og tilbage ved besøg samt til at varetage den ekstra rengøringsopgave og den ekstra personlige hygiejne hos beboerne, som vil være en konsekvens af besøgene.
 

Der føres løbende regnskab med ekstraudgifter.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

 1. Plejecentre og botilbud involverer brugerråd og medarbejdere i forberedelse af, hvordan udendørs besøg kan gennemføres med udgangspunkt i de nævnte retningslinjer.
   
 2. Der udarbejdes kommunikationsmateriale, der kan sendes til pårørende og lægges på plejecentres og botilbuds hjemmesider.
   
 3. Kommunalbestyrelsen bemyndiger Social - og Sundhedsudvalget til at godkende de endelige retningslinjer for åbning af udendørs besøg i Ballerup Kommune, når de nationale retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er meldt ud og indarbejdet.

 

 

Beslutningshistorik
 
Social- og Sundhedsudvalget 27-04-2020 Punkt 2
Beslutning
Indstilles til godkendelse

 

 
Økonomiudvalget 27-04-2020 Punkt 5
Beslutning
Indstillingen anbefales

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt". 

Dokumenter

Download samlet dokument

Download